MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 557/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 557         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 7 august 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

549. - Decret pentru numirea unui consilier prezidenţial

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 466 din 8 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

703. - Hotărâre pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

435. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către doamna Anisie Monica Cristina

 

436. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Rânea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 

437. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 129/2011 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

438. - Decizie pentru desemnarea domnului Damian Drăghici, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de coordonator al Compartimentului Central de Monitorizare şi Evaluare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

193. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”

 

1.022/851. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui consilier prezidenţial

 

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Daniel Barbu se numeşte în funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 7 august 2012.

Nr. 549.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 466

din 8 mai 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Gagu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, excepţie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Botoşani - Secţia civilă în Dosarul nr. 2.976/40/2011 şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.490D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.538D/2011, nr. 1.539D/2011 şi nr. 1.577D/2011, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate ridicată, din oficiu, de Tribunalul Botoşani - Secţia civilă în dosarele nr. 786/40/2011, nr. 795/40/2011 şi nr. 3.505/40/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu măsura conexării.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.538D/2011, nr. 1.539D/2011 şi nr. 1.577D/2011 la Dosarul nr. 1.490D/2011, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 66 din 31 ianuarie 2012.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 noiembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 2.976/40/2011, prin încheierile din 19 octombrie 2011, pronunţate în dosarele nr. 786/40/2011 şi nr. 795/40/2011 şi prin încheierea din 31 octombrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 3.505/40/2011, Tribunalul Botoşani - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Excepţiile de neconstituţionalitate au fost ridicate de instanţa judecătorească, din oficiu, în cauze având ca obiect acordarea unor drepturi băneşti.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate instanţa judecătorească formulează o critică de neconstituţionalitate extrinsecă a Legii nr. 118/2010 şi susţine, în esenţă, că, prin nerespectarea termenelor şi condiţiilor impuse de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a fost lipsită de substanţă forma de control de constituţionalitate a legilor înainte de promulgarea acestora.

Astfel, Legea nr. 118/2010 a fost adoptată de Parlament în procedură de urgenţă la 29 iunie 2010 şi a fost trimisă Preşedintelui României, în aceeaşi zi, fiind promulgată tot în data de 29 iunie 2010, prin Decretul nr. 603/2010.

Or, Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar trebuia depusă la secretarul general al Camerei Deputaţilor şi la cel al Senatului şi comunicată Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi Avocatului Poporului. După expirarea unui termen de două zile, actul adoptat de Parlament putea fi trimis Preşedintelui României, în vederea exercitării dreptului constituţional de a sesiza Curtea Constituţională pentru verificarea modalităţii de punere de acord cu deciziile Curţii Constituţionale nr. 872 şi nr. 874 din 25 iunie 2010 ori pentru a promulga actul normativ. Această procedură, cât şi termenul de două zile nu au fost respectate, atât timp cât legea a fost trimisă Preşedintelui şi promulgată în aceeaşi zi în care a fost adoptată - 29 iunie 2010.

Arată, totodată, că în sistemul de drept românesc, în Monitorul Oficial al României se publică doar forma de lege adoptată de Parlament în legătură cu care Curtea Constituţională s-a pronunţat în măsura în care a fost sesizată pentru exercitarea controlului „a priori”de constituţionalitate. Nu există nicio obligaţie legală privind publicarea proiectelor de lege în Monitorul Oficial al României, respectiv a proiectelor de lege puse de acord cu decizia Curţii Constituţionale privind o obiecţie de neconstituţionalitate admisă, înainte de promulgarea acestora. Cu alte cuvinte, singura modalitate de comunicare, spre opozabilitate, a actului normativ adoptat în primă instanţă sau pus de acord cu decizia Curţii Constituţionale este cea reglementată de art. 15 din Legea nr. 47/1992.

Or, din evidenţele electronice ale Camerei Deputaţilor rezultă că proiectul de act normativ nu a fost depus la secretarul general al Camerei Deputaţilor, în vederea exercitării dreptului de a formula obiecţii de neconstituţionalitate de către membrii Parlamentului.

În egală măsură, prin necomunicarea proiectului de text normativ Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Avocatului Poporului, aceste instituţii au fost lipsite de dreptul de a formula obiecţii de neconstituţionalitate, fiind încălcate astfel prevederile art. 15 din Legea nr. 47/1992 şi ale art. 146 din Constituţia României, republicată. Faptul necomunicării proiectului de act normativ celor două instituţii reprezintă un viciu de procedură care nu poate fi înlăturat, sub nicio formă, în condiţiile în care „respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”, potrivit art. 1 alin. (5) din Constituţie, şi „Nimeni nu este mai presus de lege”, potrivit art. 16 alin. (2) din Constituţie.

În raport de considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 975 din 7 iulie 2010, instanţa judecătorească consideră că Legea nr. 118/2010 nu putea să intre în vigoare la 3 iulie 2010, atât timp cât a fost înregistrată în termen legal o obiecţie de neconstituţionalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul şi-a exprimat punctul de vedere în Dosarul nr. 1.490D/2011 în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând Decizia Curţii Constituţionale nr. 975 din 7 iulie 2010.

În dosarele nr. 1.538D/2011, nr. 1.539D/2011 şi nr. 1.577D/2011, Guvernul a comunicat că, în lipsa informaţiilor necesare cu privire la modul de îndeplinire a procedurii prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, în vederea pronunţării asupra constituţionalităţii legilor înainte de promulgarea acestora, nu poate formula un punct de vedere cu privire la temeinicia susţinerilor autorului excepţiei de neconstituţionalitate. De asemenea, precizează că, întrucât modul de respectare a procedurii prevăzute de lege reprezintă aspecte de fapt, veridicitatea afirmaţiilor autorului excepţiei sub acest aspect poate fi verificată doar de instanţa de contencios constituţional în cadrul analizării excepţiei, prin solicitarea informaţiilor necesare de la instituţiile abilitate.

Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate cu privire la Legea nr. 118/2010 este inadmisibilă, deoarece aceste prevederi legale au o aplicabilitate limitată în timp, respectiv în perioada 1 iulie-31 decembrie 2010.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (3) şi (5) privind caracterele statului român şi obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 alin. (2) potrivit căruia „Nimeni nu este mai presus de lege” şi art. 146 privind atribuţiile Curţii Constituţionale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile Legii nr. 118/2010 au avut o aplicabilitate limitată în timp, până la 31 decembrie 2010, potrivit art. 16 alin. (1) din acest act normativ. Cu toate acestea, aceste prevederi de lege au continuat să îşi producă efectele juridice în cauzele deduse judecăţii instanţei de fond, astfel încât, în lumina jurisprudenţei sale, Curtea urmează a analiza constituţionalitatea normelor ce formează obiectul excepţiei de neconstituţionalitate (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, şi Decizia nr. 1.155 din 13 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 201J).

În continuare, Curtea reţine că prevederile Legii nr. 118/2010 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate exercitat din perspectiva unor critici asemănătoare celor formulate în prezenta cauză [a se vedea, de exemplu, Decizia nr. 975 din 7 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 11 august 2010, Decizia nr. 66 din 31 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 6 aprilie 2012, Decizia nr. 256 din 20 martie 2012*) şi Decizia nr. 365 din 24 aprilie 2012**), nepublicate până la data pronunţării prezentei decizii].

Astfel, referitor la pretinsa neconstituţionalitate extrinsecă a Legii nr. 118/2010, susţinută prin prisma nerespectării termenului stabilit pentru sesizarea Curţii Constituţionale, în vederea exercitării controlului constituţionalităţii legilor înainte de promulgarea acestora de Preşedintele României, Curtea a observat că dispoziţiile art. 146 lit. a) din Constituţie nu conţin o referire expresă asupra acestui termen. Termenele specifice procedurii premergătoare trimiterii legii spre promulgare sunt reglementate prin Legea nr. 47/1992, care stabileşte, prin dispoziţiile art. 15 alin. (2), că în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, cu 5 zile înainte de a fi trimisă spre promulgare, legea se comunică Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi Avocatului Poporului şi se depune la secretarul general al Camerei Deputaţilor şi la cel al Senatului. Potrivit aceleiaşi norme, în cazul în care legea a fost adoptată cu procedură de urgenţă, termenul este de două zile.

De asemenea, Curtea a reţinut că natura juridică a acestui termen este una de protecţie a titularilor dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, spre a se evita promulgarea intempestivă a legii şi eludarea în acest fel a controlului de constituţionalitate a priori,

Pentru a întări finalitatea urmărită prin instituirea acestui termen, Curtea, a stabilit că, în măsura în care titularii dreptului de sesizare şi-au exercitat acest drept în interiorul termenului respectiv, controlul de constituţionalitate a priori va fi realizat chiar dacă decretul de promulgare a fost emis înainte ca aceştia să îşi fi exercitat dreptul prevăzut de art. 146 lit. a) din Constituţie. Or, cu privire la viitoarea Lege nr. 118/2010, titularii dreptului de sesizare prevăzuţi la art. 146 lit. a) din Constituţie şi-au exercitat acest drept (a se vedea, chiar Decizia nr. 975 din 7 iulie 2010). Astfel, chiar dacă Preşedintele României a promulgat legea criticată pentru neconstituţionalitate. aceştia aveau dreptul şi posibilitatea să sesizeze Curtea Constituţională în termenul de două zile prevăzut de lege cu privire la textele care au făcut obiectul reexaminării, ceea ce s-a şi întâmplat (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 975 din 7 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 11 august 2010).

În consecinţă, Curtea a constatat că încălcarea acestui termen nu se poate converti într-un motiv de neconstituţionalitate a legii, lege care a fost adoptată de către Parlament, din punct de vedere extrinsec, cu respectarea tuturor exigenţelor de ordin constituţional.

Pe de altă parte, Curtea a statuat că promulgarea este un act ulterior adoptării legii şi exterior voinţei emitentului actului, astfel încât eventualele probleme de constituţionalitate în legătură cu acesta nu afectează constituţionalitatea extrinsecă a legii (a se vedea, ad similis, Decizia nr. 1.423 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 14 decembrie 2011).

De altfel, Curtea a arătat că, indiferent de forma de exercitare a controlului de constituţionalitate pe cale a priori sau a posteriori, acesta se va putea realiza întotdeauna numai prin respectarea strictă a Legii nr. 47/1992, republicată, precum şi a dispoziţiilor regulamentelor celor două Camere ale Parlamentului de către autorităţile publice implicate, lipsirea de substanţă a uneia dintre cele două forme de control constituţional fiind de neconceput într-un stat de drept, ceea ce demonstrează clar că respectarea termenului de două zile este o obligaţie a autorităţilor publice implicate în procedura de promulgare, fiind deci o condiţie exterioară legii.

Nu în ultimul rând, Curtea a reţinut că obiectul controlului de constituţionalitate reglementat la art. 146 lit. d) din Constituţie îl constituie legile şi ordonanţele Guvernului, şi nu decretul de promulgare sau modul în care instituţiile publice înţeleg să îşi exercite competenţele constituţionale sau legale.

Întrucât, faţă de cele examinate de Curtea Constituţională, nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei ia care s-a făcut referire, cele statuate prin deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

În final, Curtea constată că, în raport de considerentele exprimate, nu poate reţine nici criticile de neconstituţionalitate formulate faţă de dispoziţiile art. 1 alin. (3) şi (5) şi ale art. 16 alin. (2) din Constituţie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, excepţie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Botoşani - Secţia civilă în dosarele nr. 2.976/40/2011, nr. 786/40/2011, nr. 795/40/2011 şi nr. 3.505/40/2011 ale acestei instanţe judecătoreşti.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 8 mai 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Gagu

 


*) Decizia Curţii Constituţionale nr. 256 din 20 martie 2012 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 21 mai 2012. *) Decizia Curţii Constituţionale nr. 365 din 24 aprilie 2012 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 15 mai 2012.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Activităţile indisolubil legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război pe care le pot desfăşura pe capacităţile de apărare aprobate conform legii salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici din industria de apărare, atunci când aceştia nu desfăşoară activitate de bază din lipsă de comenzi sau contracte legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război sunt următoarele:

a) activităţi de întreţinere, revizii, reparaţii curente şi capitale aferente clădirilor, construcţiilor speciale şi mijloacelor fixe indisolubil legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război;

b) conservarea capacităţilor de producţie pentru apărare care include activităţi necesare pentru protecţia temporară împotriva coroziunii, îmbătrânirii, degradării fizice şi chimice a capacităţilor de producţie sau a unor active ale acestora, în scopul menţinerii parametrilor tehnico-funcţionali reglementaţi de instrucţiunile şi normativele tehnice şi tehnologice, pe un anumit interval de timp. determinat de lipsa de comenzi sau de imposibilitatea executării altor activităţi productive şi care sunt indisolubil legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război;

c) securizarea capacităţilor de producţie include activităţi care constau în asigurarea condiţiilor de climat tehnologic impus de normativele de profil, a pazei acestora şi a condiţiilor de securitate, astfel încât producţia să poată fi reluată cu cheltuieli minime şi în timpul cel mai scurt şi care sunt indisolubil legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război;

d) activităţi de evidenţă, inventariere, gestionare documentaţii tehnice; activităţi de evidenţă şi gestionare a forţei de muncă aferentă capacităţilor de producţie, activităţi de gestionare active corporale şi active circulante aferente capacităţilor producţiei de apărare, activităţi de întreţinere curentă a spaţiilor aferente capacităţilor producţiei de apărare şi care sunt în legătură cu activităţile prevăzute la lit. a)-c) fiind indisolubil legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război.

Art. 2. - Se aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi stabilite conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Anexele nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.597/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 27 ianuarie 2003, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 11 iulie 2012.

Nr. 703.

 

ANEXA Ni. 1

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.597/2002)

 

Operatorul economic.............................

 

APROB

Ordonator principal de credit,

………………………………………….

AVIZAT

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - Direcţia coordonatoare

 

 

 

DECONT JUSTIFICATIV

pentru stabilirea fondului lunar potrivit art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare pe luna.......................

 

I.

Nr. crt.

Activităţi

Salariaţi (Numele şi Prenumele)

Număr de ore aferente activităţii

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

 

 

II.

Nr. crt.

Date de fundamentare

U.M.

Valoare

 

1.

Total ore aferente activităţilor

ore

 

 

2.

Număr de ore lucrătoare în luna de raportare

ore

 

 

3.

Nr. mediu de personal rezultat (rd. 1:rd.2)

nr. de personal

 

 

4.

75% din salariul mediu brut pe economie comunicat de INS pentru luna anterioară, respectiv.................

lei

 

 

5.

Sume completare fond salarii (rd. 3 x rd. 4)

lei

 

 

6.

Contribuţii datorate de angajator pentru sumele de la punctul 5, din care:

lei

 

 

6.1.

CAS

lei

 

 

6.2.

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

lei

 

 

6.3.

Fond pentru accidente de muncă şi boli profesionale

lei

 

 

6.4.

Fond asigurări de sănătate

lei

 

 

6.5.

Fond de şomaj

lei

 

 

6.6.

Fond de garantare pentru plata creanţelor salariale

lei

 

 

7.

Total sume alocate conform art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 (rd. 5+rd.6)

lei

 

 

NOTĂ:

La nivel anual nu poate fi depăşit numărul mediu maxim aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 703/2012, calculat astfel:

Σ nr. de personal lunar/12  ≤ număr mediu maxim anual aprobat.

 

Director general,

…………………..

 

Director economic,

…………………..

 

CFP

 

 

ANEXA Ni. 2

(Anexa nr. 4a la Hotărârea Guvernului 1.597/2002)

 

Operatorul economic.............................

 

APROB

Ordonator principal de credit,

………………………………………….

AVIZAT

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - Direcţia coordonatoare

 

 

 

DECONT JUSTIFICATIV

pentru stabilirea fondului lunar pentru regularizare potrivit prevederilor art. 15 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare pe luna.......................

 

I.

Nr. crt.

Date de fundamentare

U.M.

Valoare

 

1.

Total ore aferente activităţilor

ore

 

 

2.

Număr de ore lucrătoare în luna de raportare

ore

 

 

3.

Nr. mediu de personal rezultat (rd. 1:rd. 2)

nr. de personal

 

 

4.

75% din salariul mediu brut pe economie comunicat de INS pentru luna anterioară, respectiv...............

lei

 

 

5.

Sume calculate completare fond salarii

lei

 

 

6.

Contribuţii calculate, datorate de angajator pentru sumele de la punctul 5

lei

 

 

7.

Sume recalculate de completare fond salarii (rd. 3 x rd. 4)

lei

 

 

8.

Contribuţii recalculate, datorate de angajator pentru sumele de la punctul 7, din care:

lei

 

 

8.1.

CAS

lei

 

 

3.2.

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

lei

 

 

8.3.

Fond pentru accidente de muncă şi boli profesionale

lei

 

 

8.4.

Fond asigurări de sănătate

lei

 

 

8.5.

Fond de şomaj

lei

 

 

8.6.

Fond de garantare pentru plata creanţelor salariale

lei

 

 

9.

Total sume alocate conform art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 (rd. 7 + rd. 8)

lei

 

 

10.

Sume regularizare [(rd. 7 - rd. 5) + (rd. 8 - rd. 6)]

lei

 

 

NOTE:

1. Rd. 4 din anexa nr. 1a = rd. 4 din anexa nr. 1 Rd. 5 din anexa nr. 1a = rd. 6 din anexa nr. 1

2. Anexa se completează numai în situaţia în care INS nu comunică în timp util salariul mediu brut pe economie din luna anterioară celei de întocmire a documentaţiei. După comunicarea salariului de către INS se va proceda la regularizarea drepturilor.

 

Director general,

…………………..

 

Director economic,

…………………..

 

CFP

 

 

ANEXA Ni. 3

 

NUMĂRUL MEDIU MAXIM

de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi stabilite conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Numărul mediu maxim de personal

1.

Compania Naţională „Romarm” - S.A. Bucureşti

1.229

2.

Societatea Comercială „Romaero” - S.A. Bucureşti

139

3.

Societatea Comercială „Avioane Craiova” - S.A.

125

4.

Societatea Comercială „IAR” - S.A. Braşov

70

5.

Societatea Comercială „Construcţii Aeronautice” - S.A.

8

6.

Societatea Comercială „Şantierul Naval Mangalia” - S.A.

8

7.

Societatea Comercială „Uzina Mecanica Orăştie” - S.A.

8

TOTAL:

1.587

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către doamna Anisie Monica Cristina

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 10.464 din 1 august 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării. Tineretului şi Sportului de către doamna Anisie Monica Cristina.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 august 2012.

Nr. 435.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Rânea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 

Având în vedere propunerea Ministerului Educaţiei. Cercetării, Tineretului şi Sportului, cuprinsă în Adresa nr. 10.389 din 20 iulie 2012, precum şi Avizul favorabil nr. 1.647.247 din 26 iulie 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Rânea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Rânea exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 august 2012.

Nr. 436.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 129/2011 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

Având în vedere Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 85.985 din 27 iulie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Anexa la Decizia primului-ministru nr. 129/2011 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 august 2012.

Nr. 437.

 

ANEXĂ

(Anexă ta Decizia nr. 129/2011)

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comitetului interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (Comitetul)

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia deţinută/Autoritatea publică

Funcţia deţinută in cadrul Comitetului

1.

Florin Georgescu

viceprim-ministru, ministru, Ministerul Finanţelor Publice

preşedinte

2.

Rovana Plumb

ministru, Ministerul Mediului şi Pădurilor

membru

3.

Daniel Chiţoiu

ministru. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

membru

4.

Leonard Orban

ministru, Ministerul Afacerilor Europene

membru

5.

Lucian Dan Vlădescu

preşedinte, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

membru

6.

Gabriela-Victoria Anghelache

preşedinte, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

membru

7.

Enache Jiru

secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice

membru supleant

8.

Constantin Emil Moţ

secretar de stat, Ministerul Mediului şi Pădurilor

membru supleant

9.

Rodin Traicu

secretar de stat, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

membru supleant

10.

Răzvan-Horaţiu Radu

subsecretar de stat, Ministerul Afacerilor Europene

membru supleant

11.

Mircea Fechet

vicepreşedinte, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

membru supleant

12.

Lorand Istvan Kralik

comisar, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

membru supleant

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru desemnarea domnului Damian Drăghici, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de coordonator al Compartimentului Central de Monitorizare şi Evaluare

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Damian Drăghici, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, este desemnat în calitate de coordonator al Compartimentului Central de Monitorizare şi Evaluare, punct unic de contact pentru implementarea Cadrului Uniunii Europene pentru strategiile naţionale pentru romi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 august 2012.

Nr. 438.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

luând în considerare aprobarea solicitărilor de finanţare de către Comisia interministerială de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, conform Procesului-verbal nr. 12, încheiat la data de 25 iulie 2012,

în temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 3. - Cuantumul sumelor alocate de la bugetul de stat este stabilit în baza solicitărilor de finanţare, a proiectelor depuse, precum şi a valorii contribuţiei proprii a autorităţilor administraţiei publice locale beneficiare.

Art. 4. - Utilizarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 124/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 2 august 2012.

Nr. 193.

 

ANEXA

 

Sume alocate pentru lucrări de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea obiectivului de investiţii

Cofinanţare buget de stat

- mii lei -

1

Arad

1- Arad

Modernizare reţele termice etapa a II-a - Lotul I + II + III

1.000

2

Argeş

2-Piteşti

Reabilitarea SACET din municipiul Piteşti prin transformarea punctelor termice în centrale termice

3.461

3

Bacău

3-Bacâu

1. Racordarea la SACET a Societăţii Comerciale „Aerostar Bacău”

2. Dezvoltarea pieţei de energie termică - racordarea la SACET a instituţiilor publice din municipiul Bacău - 39 de obiective

3. Reabilitarea reţelelor termice secundare din municipiul Bacău - PT 6, PT 10, PT 61, PT 95, PT 96, PT 154

3.500

4

Botoşani

4-Botoşani

1. Reabilitare reţea transport agent termic primar din municipiul Botoşani - obiect II - 6: II - 7, II - 8, II - 9

2. Reabilitare şi modernizare puncte termice şi reţele termice secundare în ansamblurile de locuinţe Bucovina, Eminescu 2, Griviţa 6, Teilor 1, Griviţa 5, Castel, Sâvenilor. Pacea 2, Octav Băncilă 3, Pacea 3

3. Racord agent termic primar consumatori „Parc regional de agrement turistic şi sportiv Cornişa” - Botoşani

2.000

5

Braşov

5-Braşov

1. Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona nord Braşov - tronson III

2. Racordare centrale termice de cvartal zona sud-est Braşov la reţeaua de transport alimentată de CET Nord

3.200

6

Buzău

6-Buzău

1. Reabilitarea PT şi reţele termice aferente (PT12, PT B11)

2. Eficientizarea producţiei de energie termică în cogenerare în CT 3 interconectat cu CT 1 Micro XIV şi distribuirea agentului termic din CT 1 pentru încălzire şi apă caldă de consum la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

3. Creşterea eficienţei energetice prin montare de convertizoare de frecventă la electropompele de circulaţie încălzire din CT 1, 2, 4, 5 si PT5, 6,7, 10, 11, 13,33

1.600

7

Dolj

7-Craiova

1. Modernizare puncte termice urbane din municipiul Craiova (etapa a III-a)

2. Modernizare sistem centralizat de distribuţie a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova, judeţul Dolj

2.800

8

Galaţi

8-Galaţi

1. Reabilitare şi modernizare puncte termice

2. Reabilitare şi modernizare reţele termice (încălzire, apă caldă de consum şi recirculaţie) din municipiul Galaţi

3.400

9

Giurgiu

9-Giurgiu

1. Modernizare sistem de alimentare cu căldură si apă caldă menajeră în punctele termice PT 82, PT 14, PT 35, PT 52, PT 32, PT 15, PT 18

2. Extindere reţea termică Şos. Portului

3. Reţea termică ansamblul 120 apartamente Şos. Portului

2.000

10

Harghita

10-Miercurea-Ciuc

Reabilitarea întregului sistem de alimentare cu energie termică în municipiul Miercurea-Ciuc

1.000

 

 

 

 

11-Odorheiu Secuiesc

1. Modernizarea centralelor termice, schimbarea reţelei termice prin folosirea punctelor termice de scară sau de bloc în cartierul Beclean I

2. Modernizarea centralelor termice, schimbarea reţelei termice prin folosirea punctelor termice de scară sau de bloc în cartierul Beclean II

1.000

11

laşi

12-laşi

Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de termoficare din municipiul laşi

400

12

Tul cea

13-Tulcea

1. Reabilitarea reţelelor termice secundare etapa a VI-a - municipiul Tulcea

2. Reabilitare sistem încălzire şi apă caldă de consum prin montarea de module termice etapa a VIII-a - municipiul Tulcea

3. Reabilitare reţea termoficare agent primar între staţia de repompare şi cartier Vest - municipiul Tulcea

2.000

13

Vâlcea

14-Municipiul Râmnicu Vâlcea

Reabilitare reţele termice

1. PT1 bloc C5, A3, A4, A5

2. PT 38 bloc N1, P1, P2, N3, N5

3. PT13blocCozia, G, H, J

1.600

 

 

 

 

15-Judeţul Vâlcea

Modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică de la cazanul nr. 7 din CET Govora în vederea creşterii performanţelor de desprăfuire la max. 50 mg/Nm3 la ieşirea din electrofiltre

3.500

14

Vrancea

16-Panciu

Reţele termice de la C.T.T. la blocuri în oraşul Panciu

2.000

TOTAL:

34.461


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.022 din 24 iulie 2012

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

Nr. 851 din 26 iulie 2012

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 141 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul afacerilor europene emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

Art. 1. - (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Autoritatea de certificare şi plată comunică Direcţiei generale de programare bugetară şi Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sumele încasate şi utilizate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, din sumele primite suplimentar de România în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară, detaliate pe fiecare program operaţional, respectiv pe fiecare ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management. Sumele mai sus menţionate, utilizate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012, se vor reconstitui de către Autoritatea de certificare şi plată din sumele rambursate de Comisia Europeană.

(2) în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Autoritatea de certificare şi plată comunică autorităţilor de management, Direcţiei generale de programare bugetară şi Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sumele încasate în conturile gestionate de Autoritatea de certificare şi plată începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 din sumele primite suplimentar de România în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011, detaliate pe fiecare program operaţional, respectiv pe fiecare ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management.

(3) în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza prevederilor Regulamentului (UE)nr. 1.311/2011, Autoritatea de certificare şi plată comunică autorităţilor de management, Direcţiei generale de programare bugetară şi Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sumele încasate începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, detaliate pe fiecare program operaţional, respectiv pe fiecare ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management.

Art. 2. - (1) în termen de 7 zile lucrătoare de la încasarea sumelor primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 sau de la reconstituirea sumelor conform art. 1 alin. (1), respectiv în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice pentru sumele aflate în sold, Autoritatea de certificare şi plată virează echivalentul în lei al acestor sume, calculat la cursul Băncii Naţionale a României valabil în ziua efectuării schimbului valutar, din contul 54.01.01.00 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale din cadrul obiectivului convergenţă” în contul de venituri ale bugetului de stat 20.45.01.22 „Sume primite în cadrul mecanismului top-up” deschis pe codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management.

(2) Autorităţile de management care gestionează programele operaţionale pentru care primesc suplimentar sume potrivit art. 1 au obligaţia de a solicita ordonatorilor principali de credite ai ministerelor în cadrul cărora funcţionează majorarea bugetelor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încasarea în conturile de venituri bugetare a echivalentului în lei al sumelor menţionate la alin. (1), prezentând acestora următoarele documente justificative:

a) comunicarea prevăzută la art. 1;

b) copia extrasului contului de venituri bugetare deschis la Trezoreria Statului, în care au fost încasate sumele virate de Autoritatea de certificare şi plată.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management analizează documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (2) şi în termen de două zile lucrătoare le transmit Ministerului Finanţelor Publice în vederea introducerii modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

Art. 4. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza documentelor prezentate de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora.

(2) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:

a) la partea de venituri ale bugetului de stat vor fi prevăzute la capitolul 45.01 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări”, la o poziţie distinctă, respectiv subcapitolul 45.01.22 „Sume primite în cadrul mecanismului top-up”;

b) la partea de cheltuieli, în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, pentru programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, vor fi prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, după caz, la articolele:

- 56.29 „Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up”;

- 56.30 „Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top-up către bugetele locale”;

- 56.31 „Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top-up”;

c) la ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru programul operaţional care utilizează mecanismul plăţii directe, acestea se vor reflecta la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, la poziţia de clasificaţie 56 XX.04, unde XX reprezintă codul programului conform clasificaţiei bugetare, la care se adaugă alineatul 04 „Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up”.

Art. 5. - Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot deschide şi utiliza creditele bugetare suplimentate conform art. 4 numai pentru destinaţiile aprobate conform art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management, până la data de 15 decembrie a fiecărui an, pot solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea creditelor aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) şi c), şi le repartizează autorităţilor de management în scopul utilizării cu destinaţiile prevăzute de lege.

(2) Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea menţionată la alin. (1), formulată de ordonatorii de credite cu rol de autoritate de management, în termen de maximum 3 zile lucrătoare.

(3) Până ia data de 22 decembrie a fiecărui an, autorităţile de management solicită unităţii Trezoreriei Statului virarea în contul de disponibil 50.01.46 „Disponibil din sume aferente mecanismului top-up”, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, a sumelor primite în cadrul mecanismului top-up care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate de la Autoritatea de certificare şi plată în contul de venituri bugetare prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. b) şi c). La solicitarea adresată unităţii Trezoreriei Statului va fi anexată situaţia prevăzută în anexă.

(4) La data primirii solicitării prevăzute la alin. (3), unităţile Trezoreriei Statului transferă sumele prevăzute la pct. 3 din anexă, din contul de venituri bugetare prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a), codificat cu codul de identificare fiscală al acestora, în contul 50.01.46 „Disponibil din sume aferente mecanismului top-up”, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.

(5) Până la data de 22 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate în cadrul mecanismului top-up. Până la aceeaşi dată, aceştia vor solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor respective cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (4).

(6) Sumele existente la finele anului în contul de disponibil 50.01.46 „Disponibil din sume aferente mecanismului top-up” se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management, în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a). Utilizarea cu aceeaşi destinaţie a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi a bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 3 şi 4.

Art. 7. - Sumele încasate de Autoritatea de certificare şi plată după data de 10 decembrie a fiecărui an, conform prevederilor art. 1, vor fi păstrate în contul denominat în euro, deschis la Banca Naţională a României. Echivalentul în lei al acestor sume va fi transferat de Autoritatea de certificare şi plată în primele 7 zile lucrătoare ale anului următor, conform prevederilor art. 2 alin. (1), urmând ca majorarea creditelor bugetare aferente bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management să se realizeze conform art. 2 alin. (2), art. 3 şi 4.

Art. 8. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXĂ

 

Ministerul.............................

Nr. ................./data.............

 

SITUAŢIA

sumelor primite în cadrul mecanismului top-up care se transferă în contul de disponibil 50.01.46 „Disponibil din sume aferente mecanismului top-up”

 

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Codul indicatorului

Suma

- lei -

1.

Venituri primite în cadrul mecanismului top-up şi virate la buget

 

 

2.

Totalul plăţilor efectuate în limita sumelor primite în cadrul mecanismului top-up titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, din care:

- 56.XX.04 „Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up”

- 56.29 „Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up”, detaliate pe programe conform clasificaţiei bugetare

- 56.30 „Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top-up către bugetele locale”

- 56. 31 „Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top-up”

 

 

3.

Soldul sumelor primite în cadrul mecanismului top-up rămase neutilizate la finele anului [titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare] (1-2)

 

 

 

Ordonator de credite,

………………………………….

Autoritatea de management

………………………………….