MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 558/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 558         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 august 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

550. - Decret pentru numirea unui consilier prezidenţial

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

770. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

771. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „Cupru Min” - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

798. - Hotărâre privind desfiinţarea Centrului de Sănătate „Regele Carol I” Depăraţi, judeţul Teleorman

 

802. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2011 şi la Paris la 9 ianuarie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a porţiunilor din reţeaua rutieră şi feroviară deteriorate de inundaţiile din primăvara anului 2005 în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.046.- Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute de Compania Aeriană SYRIAN ARAB AIRLINES prin reprezentanţa SYRIAN AIR

 

1.076. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 

Rectificări la:

 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2012;

 - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 5/2012

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Radu Zlati se numeşte în funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 7 august 2012.

Nr. 550.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

in temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 770.

 

ANEXA

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011 Realizat

BVC2012

0

1

2

3

5

6

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2*Rd.10+Rd.15)

1

1.383 686

1 059 673

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.383 411

1 059 673

 

 

a)

din producţia vânduta

3

1 223 004

991 589

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

5072

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, d prevederilor legale in vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri cf prevederilor legale in vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

155 335

68 084

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

2

 

Venituri Financiare, din care

10

275

 

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

274

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

1

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1 370 317

1 049 873

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1 359 516

1 040 873

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

700 350

498 499

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

3 602

3 661

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

5 072

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

141 229

143943

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

94 231

96 987

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala şi alte obligaţii legale, din care:

23

29 092

28919

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

21.805

21 729

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

479

478

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări scoale de sănătate

26

6 205

6093

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

603

620

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

17906

18.037

 

 

 

 

d3.1).ch. scoale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare din care:

29

1 973

1 940


 

 

 

 

- tichete de creşă d Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

31

1.240

1 195

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

32

4 635

4 702

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţa

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

8 271

8.292

 

 

 

 

d3.5)cheltuieli efectuate în condiţiile stării de urgenta la S.C. Hidroelectrica S.A. si urmare a trecerii la regim de lucru continuu

33b

3 027

3 103

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

9 538

 

 

 

0

ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

92 763

95 065

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

64 082

63 673

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

342 880

236 032

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80.3

80.3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care

40

66

50

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care

42

122

110

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclama şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

14) ch. cu sponsorizarea

46

85

84

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

288

288

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

1 765

1818

 

 

 

17) cheltuieli conform OUG 95(2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructuram, privatizam, administrator special. etc.

47b

 

221

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

10801

9000

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

10 801

9 000

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

13 369

9800

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

12574

2 383

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

795

7417

 

1

 

Rezerve legale

55

668

490


 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor 51 altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56. 57, 58 «i 59.

60

127

6.927

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic În exerciţiul financiar de referinţa

61

 

520

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

52

114

5888

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

13

520

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din căra:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

o)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

80 757

318.268

 

1

 

Surse proprii

72

80 757

108 268

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

210000

 

 

a)

- interne

75

 

210 000

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

80 757

318268

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor in curs la finele anului

80

33 775

266 484


 

2

a)

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

45.982

51.784

 

 

 

interne

82

48.982

51.784

 

 

b)

externe

83

 

 

 

 

c)

Avans de plătit pt. invest. de mediu

 

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

668

211

XI.

1

 

Rezerve legale

85

668

211

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

1.383.686

1.059.673

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.370.317

1 049.873

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

2.173

2.173

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

2 175

2.173

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

112.137

115.024

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

94.221

96.977

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

10

10

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

96

17.906

18.037

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3610

3719

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4 296

4.411

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente(lei/persoana)(Rd.89/92)

99

636

488

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

664

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (gcal/persoana)

101

873

947

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1Q00 ={Rrj.16/rd.1)x1Q00

102

990

991

 

11

 

Plăţi restante

103

110.107

104 600

 

 

a)

preţuri curente

104

110.107

104.600

 

 

b)

preţuri comparabile

105

113.851

104 600

 

12

 

Creanţe restante

106

154.413

123.530

 

 

a)

preţuri curente

107

154.413

123 530

 

 

b)

preţuri comparabile

108

159.663

123 530

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Cupru Min”- S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 771.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

 

Nr. rd.

2011

BVC2012

 

INDICATORI

 

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

161.455

114.600

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

160.598

114.600

 

 

a)

din producţia vândută

3

150.567

114.600

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

d

subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

10 031

 

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

857

 

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

119 943

85 100

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

119712

85 100

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

51.985

26.106

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

24 002

24.251

 

 

ci

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

21 227

21 713

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

14468

14995

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

5 591

5.429

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

4524

4.328

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

114

112

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

922

907

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

31

82

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

1 168

1 289

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

160

290


 

 

 

 

- tichete de creşă. cf Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

32

795

822

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţa

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

149

177

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

5 288

4 350

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

4 658

2 641

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

12552

6 039

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80.40

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care.

40

29

20

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclama şi publicitate, din care

42

5

4,5

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

548

548

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

6 310

3 880

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002si/ sau cheltuieli somai tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării. privatizării administrator special, etc.

47b

1 016

1.300

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

231

0

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

231

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT

52

41 512

29 500

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

10832

4 484

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUIPE PROFIT, de:

54

30 680

25.016


 

1

 

Rezerve legale

55

2076

1 475

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

28.604

3,100

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

20.441

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

1 212

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

17 375

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

1 854

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

3478

6.204

 

1

 

Surse proprii

72

3 478

6 204

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

3 478

6.204

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

3478

6.204


 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

2.076

1.475

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

161.455

114.600

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

119.943

85 100

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

490

490

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

476

490

 

5

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b+c), din care:

93

15263

15.817

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

14.450

14.977

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

18

18

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

96

795

822

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)(Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.530

2.547

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12M000

98

2.672

2.690

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

339

234

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

 

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu ( masa miniera/persoana)

101

4,3

4,5

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

742.9

742,6

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preturi curente

104

49

0

 

 

b)

preţuri comparabile

105

51

0

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

41.691

40.500

 

 

b)

preţuri comparabile

108

43.108

40.500

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiinţarea Centrului de Sănătate „Regele Carol I” Depăraţi, judeţul Teleorman

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă desfiinţarea Centrului de Sănătate „Regele Carol I” Depăraţi, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în comuna Trivalea-Moşteni, satul Depăraţi, judeţul Teleorman, pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale. Procedura de desfiinţare a fost iniţiată de Consiliul Judeţean Teleorman, prin Hotărârea nr. 84/2011.

Art. 2. - Componentele bazei materiale a Centrului de Sănătate „Regele Carol I” Depăraţi, achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern, şi celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alimente, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) tezele a II-a şi a III-a din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se află în administrarea unităţii sanitare, se dau în administrarea următoarelor unităţi sanitare publice, care le vor prelua prin protocol de predare-preluare, semnat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Teleorman, în numele statului, şi unităţile respective, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, după cum urmează:

a) Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede;

b) Spitalul Orăşenesc Zimnicea.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă nr. crt. 306 de la rubrica „Judeţul Teleorman” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 798.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2011 şi la Paris la 9 ianuarie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a porţiunilor din reţeaua rutieră şi feroviară deteriorate de inundaţiile din primăvara anului 2005 în România

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005, aprobată prin Legea nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2011 şi la Paris la 9 ianuarie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a porţiunilor din reţeaua rutieră şi feroviară deteriorate de inundaţiile din primăvara anului 2005 în România, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2005, aprobată prin Legea nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul afacerilor externe,

Andrei Marga

 

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 802.


*) Traducere.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Secretar de stat

 

Str. Apolodor nr. 17,

sectorul 5, Bucureşti

Tel:+40 21 311 2376

Fax:+40 21 312 67 92

 

Bucureşti, 22 decembrie 2011

 

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

 

Către; domnul Raphael Alomar, guvernator

ce: domnul Theodore Ivanov, director Departament finanţarea proiectelor

 

Re: Împrumut nr. 1.524 „Reabilitarea porţiunilor din reţeaua rutieră şi feroviară deteriorate de inundaţiile din primăvara anului 2005 în România”

În legătură cu proiectul menţionat mai sus, ca urmare a scrisorii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii datate 6 decembrie 2011, am dori să solicităm Băncii să amendeze prezentul acord-cadru de împrumut în legătură cu prelungirea perioadei de implementare (anexa A1) de la 31 decembrie 2011 la 31 decembrie 2012.

Necesitatea acestui amendament a fost determinată de stadiul implementării obiectivelor finanţate în cadrul componentei rutiere, unele din obiectivele nou-introduse aflându-se în prezent în fază de licitaţie.

Prin urmare, luând în considerare perioada de execuţie necesară pentru acest tip de activităţi şi specificul lucrărilor, reiterăm necesitatea extinderii Acordului-cadru de împrumut în scopul asigurării finalizării favorabile a întregului Proiect.

Având convingerea înţelegerii din partea dumneavoastră a solicitării expuse, aşteptăm primirea amendamentului oficial la Acordul-cadru de împrumut.

 

Cu sinceritate,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

BDCE

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

 

Departamentul general pentru împrumuturi

 

Domnului Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17,

Bucureşti, sectorul 5

România

 

Paris, 9 ianuarie 2012

 

Subiect: F/P 1524 (2005) - Reabilitarea porţiunilor din reţeaua rutieră şi feroviară deteriorate de inundaţiile din primăvara anului 2005 în România

 

Stimate domnule Drăgoi,

Ne referim la solicitarea dumneavoastră primită prin fax la 22 decembrie 2011, referitoare la extinderea programării lucrărilor.

Pentru a face posibilă îndeplinirea obiectivelor nou-introduse în cadrul componentei rutiere, aflată în prezent în faza de licitaţie publică, avem plăcerea de a vă informa că BDCE nu are obiecţii în a vă aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Rezoluţia 1480, programarea lucrărilor va fi extinsă până la 31 decembrie 2012.

Aşteptăm cu nerăbdare continuarea strânsei noastre cooperări în implementarea Proiectului.

 

Cu sinceritate,

Thierry Poirel,

director general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute de Compania Aeriană SYRIAN ARAB AIRLINES prin reprezentanţa SYRIAN AIR

 

Având în vedere prevederile:

- Deciziei 2011/782/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei şi de abrogare a Deciziei 2011/273/PESC;

- Deciziei de punere în aplicare 2012/424/PESC a Consiliului din 23 iulie 2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 673/2012 al Consiliului din 23 iulie 2012 privind punerea în aplicare a art. 32 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se dispune blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute de Compania Aeriană SYRIAN ARAB AIRLINES prin reprezentanţa SYRIAN AIR, CUI 18860474, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 7, bl. N1, sc. 1, et. 1, ap. 7, sectorul 1, identificate astfel:

a) cont RO84BACX0000000031038320 EUR, deschis în anul 2003 la UNICREDIT TIRIAC BANK, CUI 361536, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Bd. Expoziţiei nr. 1F, sectorul 1;

b) autoturism marca Peugeot 407, având numărul de înmatriculare B-111-SYR si numărul de identificare KLATA19Y1XD044455;

c) autoturism marca Daewoo Cielo, având numărul de înmatriculare B-19-YOL si numărul de identificare VF36D6FYC21434802;

d) copiator marca Ricoh- Aficio;

e) imprimantă marca Lexmark 204;

f) 3 calculatoare şi 3 monitoare;

g) fax marca Canon L100;

h) imprimantă marca OKI-microline 33;

i) imprimantă marca Samsung-CLP 310;

j) mobilierul biroului.

Art. 2. - Prezentul ordin poate fi contestat potrivit procedurii prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 30 iulie 2012.

Nr. 1.046.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală, pentru încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, se deschide la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află domiciliul învinuitului/inculpatului contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005\ codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia. Contul se deschide la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Sumele încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005” se transmit zilnic de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în sistem informatic, organelor fiscale.

(3) Sumele care se află în conturile deschise la instituţiile bancare, depuse de persoanele care au calitatea de învinuit ori inculpat în cauze având ca obiect săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, pot fi transferate în contul menţionat la alin. (1).

Art. 2. - Procedura de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005” se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr. 1.076.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 30 iunie 2012, se face următoarea rectificare:

- la art. II [cu privire la art. 52 alin. (6) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002], în loc de:

„d) alte structuri medicale fără paturi, de spitalizare continuă.”

se va citi: ,,d) alte structuri medicale fără paturi de spitalizare continuă.”

 

În cuprinsul anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 5/2012 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2012, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 55, coloana a 2-a „Denumirea comercială”, în loc de: „TUŞNAD NOU” se va citi: „TUŞNAD”.