MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 564/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 564         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 9 august 2012

 

SUMAR

 

551. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.945. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind domeniile şi programele de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Româna de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1),aie art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru o carieră artistică de excepţie,

încheiată tragic, în momentul maximei afirmări a geniului creaţiei şi interpretării,

contribuind astfel la afirmarea excelenţei şcolii muzicale româneşti pe marile scene ale lumii,

 

Preşedintele României, interimar, decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer pianistei Mihaela Ursuleasa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 8 august 2012.

Nr. 551.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind domeniile şi programele de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 138 şi 140 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 29 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Programele de studii universitare de masterat pentru care instituţiile de învăţământ superior pot organiza concurs de admitere în anul universitar 2012-2013 sunt cuprinse în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi la fiecare program de studii universitare de masterat este 50, cu excepţia programelor pentru care evaluarea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior a stabilit o capacitate de şcolarizare mai mare.

Art. 3. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 şi 617 bis din 31 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane şi instituţiile de învăţământ superior menţionate în anexele nr. 1-3 vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 4.945.

 

ANEYA Nr. 1

 

Domeniile şi programele de studii universitare de masterat care funcţionează legal în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat acreditate

 

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de masterat

(locaţia geografică de desfăşurare 1 şi limba de predare 2)

Forma de

învăţământ 3

Număr de credite de studii transferabile

0

1

2

3

4

1

Inginerie electrică

Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente

IF

120

 

 

Informatică în ingineria electrică

IF

120

 

 

Ingineria produselor electrotehnice

IF

120

 

 

Instrumentaţie şi sisteme avansate de măsurare

IF

120

 

 

Nano şi microsisteme electromagnetice

IF

120

 

 

Sisteme electrice avansate

IF

120

2

Inginerie energetică

Eficienţă energetică

IF

120

 

 

Hidraulică tehnică şi hidroenergetică

IF

120

 

 

Ingineria sistemelor electroenergetice

IF

120

 

 

Inginerie nucleară

IF

120

 

 

Sisteme termoenergetice

IF

120

 

 

Surse regenerabile de energie

IF

120

3

Ingineria mediului

Ingineria mediului în energetică

IF

120

 

 

Managementul mediului şi dezvoltare durabilă

IF

120

 

 

Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice

IF

120

 

 

Inginerie şi management în protecţia mediului

IF

120

 

 

Procedee moderne de protecţia mediului în industria materialelor

IF

120

 

 

Ingineria mediului

IF

120

4

Inginerie şi management

Managementul sistemelor energetice

IF

120

 

 

Antreprenoriat industrial

IF

120

 

 

Calitate în inginerie şi managementul afacerilor

IF

120

 

 

Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice

IF

120

 

 

Ingineria şi managementul proiectelor complexe

IF

120

 

 

Inginerie economică şi managementul afacerilor

IF

120

 

 

Ingineria şi managementul producţiei materialelor metalice

IF

120

 

 

Antreprenoriat, managementul şi ingineria afacerii

IF

120

 

 

Calitatea produselor şi serviciilor industriale

IF

120

 

 

Ingineria resurselor umane în organizaţiile industriale

IF

120

 

 

Inginerie economică în activităţi industriale

IF

120

 

 

Marketing industrial

IF

120

 

 

Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie (în limba engleză)

IF

120

 

 

Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie (în limba germană)

IF

120

 

 

Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice (în limba germană)

IF

120

 

 

Ingineria sistemelor industriale (în limba franceză - Ingénierie des systčmes industrielles)

IF

120

 

 

Inovare şi tehnologie integrativă (în limba engleză)

IF

90

5

Ştiinţe inginereşti aplicate

Informatică aplicată în energetică

IF

120

 

 

Optometrie avansată

IF

120

 

 

Materiale metalice pentru medicină

IF

120

 

 

Fotonică şi materiale avansate

IF

120

 

 

Logică matematică şi aplicaţii

IF

120

 

 

Modele de decizie, risc şi prognoză

IF

120

 

 

Sisteme dinamice optimale şi modele economico-financiare

IF

120

 

 

Tehnologii optice

IF

120

 

 

Biotehnologie

IF

120

 

 

Inginerie medicală

IF

120

6

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Administrarea bazelor de date

IF

120

 

 

Arhitecturi avansate de calculatoare

IF

120

 

 

e-Government

IF

120

 

 

Grafică, multimedia şi realitate virtuală

IF

120

 

 

Ingineria sistemelor internet

IF

120

 

 

Inteligenţă artificială (în limba engleză - Artificial intelligence)

IF

120

 

 

Management în tehnologia informaţiei

IF

120

 

 

Securitatea reţelelor informatice complexe

IF

120

 

 

Servicii software avansate

IF

120

 

 

Sisteme de calcul paralele şi distribuite (în limba engleză - Parallel and distributed computer systems)

IF

120

 

 

Sisteme inteligente şi vederea artificială

IF

120

 

 

Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe

IF

120

 

 

Informatică biomedicală (în limba engleză - Biomedical informatics)

IF

120

 

 

Ingineria sistemelor de programe (în limba engleză - Software Engineering)

IF

120

 

0

1

2

3

4

7

Ingineria sistemelor

Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi

IF

120

 

 

Automatică şi informatică industrială

IF

120

 

 

Control avansat şi sisteme în timp real

IF

120

 

 

Ingineria şi managementul serviciilor (în limba engleză - Service engineering and management)

IF

120

 

 

Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri

IF

120

 

 

Managementul şi protecţia informaţiei

IF

120

 

 

Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii multimedia

IF

120

 

 

Sisteme informatice integrate

IF

120

 

 

Sisteme informatice în medicină

IF

120

 

 

Sisteme inteligente de conducere

IF

120

 

 

Tehnici avansate în domeniul semnalelor şi sistemelor

IF

120

8

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii

IF

120

 

 

Comunicaţii mobile

IF

120

 

 

Comunicaţii multimedia

IF

120

 

 

Electronică şi informatică aplicată

IF

120

 

 

Electronică şi informatică medicală

IF

120

 

 

Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii

IF

120

 

 

Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul

IF

120

 

 

Managementul serviciilor şi reţelelor

IF

120

 

 

Microelectronică avansată (în limba engleză - Advanced microelectronics)

IF

120

 

 

Microelectronică şi nanoelectronică

IF

120

 

 

Microsisteme

IF

120

 

 

Optoelectronică

IF

120

 

 

Reţele integrate de telecomunicaţii

IF

120

 

 

Tehnici avansate de imagistică digitală

IF

120

 

 

Tehnologii integrate avansate în electronica auto

IF

120

 

 

Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei

IF

120

 

 

Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale

IF

120

 

 

Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor

IF

120

 

 

Tehnologii software avansate pentru comunicaţii

IF

120

 

 

Telecomunicaţii

IF

120

 

 

Sisteme inteligente pentru transporturi

IF

120

 

 

Sisteme telematice pentru transporturi

IF

120

9

Inginerie mecanică

Concepţie integrată în ingineria mecanică

IF

120

 

 

Ingineria şi managementul calităţii şi mediului

IF

120

 

 

Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice

IF

120

 

 

Mecanică de precizie

IF

120

 

 

Reabilitarea structurilor, materialelor şi mediului

IF

120

 

 

Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate

IF

120

 

 

Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale

IF

120

 

 

Siguranţa şi integritatea structurilor

IF

120

 

 

Controlul zgomotelor şi vibraţiilor

IF

120

 

 

Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare

IF

120

 

 

Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice

IF

120

 

 

Fenomene de interacţiune vehicul-cale de rulare

IF

120

 

 

Ingineria mediului şi managementul calităţii în domeniul feroviar

IF

120

 

 

Vehicule feroviare de mari viteze

IF

120

 

0

1

2

3

4

10

Mecatronică şi robotică

Mecatronică avansată

IF

120

11

Inginerie industrială

Robotică

IF

120

 

 

Concepţia integrată a sistemelor tehnologice (în limba franceză - Conception intégrée des systčmes technologiques)

IF

120

 

 

Concepţie şi management în productică

IF

120

 

 

Design industrial şi produse inovative

IF

120

 

 

Echipamente pentru terapii de recuperare

IF

120

 

 

Evaluarea calităţii materialelor şi produselor

IF

120

 

 

Ingineria calităţii

IF

120

 

 

Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale

IF

120

 

 

Ingineria proiectării şi fabricării produselor

IF

120

 

 

Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă

IF

120

 

 

Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control

IF

120

 

 

Inginerie avansată asistată de calculator

IF

120

 

 

Managementul întreprinderilor industriale virtuale

IF

120

 

 

Maşini şi sisteme de producţie

IF

120

 

 

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile

IF

120

 

 

Grafică inginerească şi design

IF

120

12

Relaţii internaţionale şi studii europene

Studii culturale europene

IF

120

13

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare managerială

IF

120

14

Ştiinţe ale educaţiei

Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic

IF

120

15

Ingineria autovehiculelor

Cercetare şi dezvoltare în ingineria autovehiculelor

IF

120

 

 

Sisteme şi tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor

IF

120

 

 

Sistemul integrat om-autovehicul-mediu

IF

120

16

Ingineria transporturilor

Logistica transporturilor

IF

120

 

 

Management în transporturi

IF

120

 

 

Transport şi trafic urban

IF

120

17

Inginerie aerospaţială

Avionică şi navigaţie aerospaţială

IF

120

 

 

Inginerie şi management aerospaţial

IF

120

 

 

Management aeronautic

IF

120

 

 

Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului

IF

120

 

 

Structuri aeronautice şi spaţiale

IF

120

18

Ingineria materialelor

Cercetarea şi expertizarea materialelor speciale

IF

120

 

 

Procedee de obţinere a materialelor speciale

IF

120

 

 

Procesarea materialelor metalice prin procedee speciale

IF

120

19

Inginerie chimică

Ştiinţa şi managementul încercării materialelor

IF

120

 

 

Tehnici avansate de obţinere şi caracterizare a nanomaterialelor

IF

120

 

 

Substanţe, materiale şi sisteme biocompatibile

IF

120

 

 

Biocombustibili, biorafinării şi tehnologii conexe

IF

120

 

 

Chimie alimentară

IF

120

 

 

Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare

IF

120

 

 

Expertiza produselor chimice, alimentare şi a materialelor

IF

120

 

 

Ingineria proceselor chimice

IF

120

 

 

Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale

IF

120

 

 

Micro şi nanomateriale

IF

120

 

 

Produse farmaceutice şi cosmetice

IF

120

 

 

Protecţia consumatorului, controlul calităţii produselor

IF

120

 

 

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale

IF

120

 

 

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

IF

120

 

 

Ştiinţe chimice în educaţia continuă

IF

120

 

 

Ştiinţele vieţii şi ecologie

IF

120

20

Economie

Politici economice europene

IF

120

21

Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Inginerie şi management)

Managementul organizaţiilor educaţionale

IF

120

22

Interdisciplinar (Ştiinţe inginereşti aplicate, Limbi moderne aplicate)

Tehnologia traducerii automate (în limba franceză)

IF

120

 

2. UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de masterat

(locaţia geografică de desfăşurare 1 şi limba de predare 2)

Forma de

învăţământ 3

Număr de credite de studii transferabile

0

1

2

3

4

1

Inginerie civilă

Dezvoltare urbană şi regională

IF

120

 

 

Ingineria clădirilor

IF

120

 

 

Inginerie structurală

IF

120

 

 

Proiectarea construcţiilor civile şi industriale în zone seismice

IF

120

 

 

Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii

IF

120

 

 

Dezvoltare durabilă

IF

120

 

 

Inginerie geotehnică

IF

120

 

 

Inginerie hidraulică

IF

120

 

 

Ingineria infrastructurii transporturilor

IF

120

 

 

Poduri şi tuneluri

IF

120

2

Inginerie şi management

Managementul proiectelor în construcţii

IF

120

3

Interdisciplinar (Inginerie civilă, Ştiinţe ale educaţiei)

Tehnologii didactice asistate de calculator

IF

120

4

Interdisciplinar (Inginerie şi management, Ştiinţe ale educaţiei)

Management educaţional

IF

120

5

Ingineria instalaţiilor

Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri

IF

120

 

 

Energie, confort şi dezvoltare durabilă

IF

120

 

 

Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban

IF

120

6

Inginerie mecanică

Echipamente pentru dezafectarea/demolarea construcţiilor şi reciclarea materialelor

IF

120

 

 

Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

IF

120

 

 

Sisteme mecanice avansate

IF

120

7

Inginerie geodezică

Geomatica

IF

120

 

 

Prelucrarea şi analiza datelor geospaţiale

IF

120

 

 

Sisteme informaţionale în cadastru şi publicitate imobiliară

IF

120

8

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare specializată

IF

120

 


3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de masterat

(locaţia geografică de desfăşurare 1 şi limba de predare 2)

Forma de

învăţământ 3

Număr de credite de studii transferabile

0

1

2

3

4

1

Urbanism

Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională

IF

120

 

 

Management urban pentru oraşe competitive

IF

120

 

 

Mobilitate

IF

120

 

 

Peisaj şi teritoriu

IF

120

 

 

Proiectare urbană

IF

120

2

Interdisciplinar (Urbanism şi Ştiinţe politice)

Urbanism şi politici publice

IF

120

 

4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de masterat

(locaţia geografică de desfăşurare 1 şi limba de predare 2)

Forma de

învăţământ 3

Număr de credite de studii transferabile

0

1

2

3

4

1

Agronomie

Agricultură durabilă

IF

120

 

 

Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă

IF

120

 

 

Consultanţă agricolă

IF

120

 

 

Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură

IF

120

 

 

Managementul şi expertiza fondului funciar

IF

120

 

 

Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară

IF

120

2

Inginerie şi management

Agribusiness

IF

120

 

 

Agribusiness

IFR

120

 

 

Management în agroturism şi alimentaţie publică

IF

120

 

 

Management în agroturism şi alimentaţie publică

IFR

120

 

 

Management şi dezvoltare rurală

IF

120

 

 

Management şi dezvoltare rurală

IFR

120

 

 

Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar

IF

120

 

 

Management şi audit intern

IF

120

3

Horticultură

Managementul conservării biodiversităţii

IF

120

 

 

Modelarea şi conservarea peisajului vegetal urban

IF

120

 

 

Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole

IF

120

 

 

Tehnologii performante, management şi marketing vitivinicol

IF

120

4

Ingineria produselor alimentare

Biosecuritatea produselor alimentare

IF

120

 

 

Tehnologii speciale în industria alimentară

IF

90

5

Zootehnie

Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice

IF

90

6

Biotehnologii

Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în agricultură

IF

120

 

 

Biotehnologii în protecţia mediului

IF

120

7

Ştiinţe inginereşti aplicate

Biotehnologie şi siguranţă alimentară

IF

120

8

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural

IF

120

9

Interdisciplinar (Inginerie şi management şi ştiinţele educaţiei)

Managementul formării continue în învăţământul agronomic

IF

120

 

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de masterat

(locaţia geografică de desfăşurare 1 şi limba de predare 2)

Forma de

învăţământ 3

Număr de credite de studii transferabile

0

1

2

3

4

1

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor mici şi mijlocii

IF

120

 

 

Consultanţă în afaceri

IF

120

 

 

Consultanţă în afaceri (în limba engleză)

IF

120

 

 

Master în administrarea afacerilor (în limba engleză - Executive master in business administration)

IF

120

2

Ştiinţe administrative

Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială

IF

120

 

 

Administrarea resurselor instituţiilor culturale

IF

120

 

 

Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane

IF

120

 

 

Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ

IF

120

 

 

Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană

IF

120

 

 

Managementul informaţiei şi al documentelor

IF

120

3

Biologie

Antropologie evoluţionistă

IF

120

 

 

Biochimie şi biologie moleculară

IF

120

 

 

Biologie medicală

IF

120

 

 

Biologie sistemică

IF

120

 

 

Biotehnologie microbiană şi genetică

IF

120

 

 

Fiziologie celulară şi biofizica membranelor

IF

120

 

 

Neurobiologie

IF

120

 

 

Taxonomie

IF

120

4

Ştiinţa mediului

Managementul integrat al capitalului natural

IF

120

 

 

Sustenabilitatea complexelor socioecologice

IF

120

 

 

Evaluarea integrată a stării mediului

IF

120

 

 

Riscurile mediului aerian în sănătate (în limba engleză - Air-environment risks and health response)

IF

120

5

Chimie

Biomolecule

IF

120

 

 

Chimia materialelor avansate (în limba engleză)

IF

120

 

 

Chimia materialelor avansate

IF

120

 

 

Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice

IF

120

 

 

Chimie didactică

IF

120

 

 

Chimie supramoleculară

IF

120

 

 

Managementul calităţii în chimie

IF

120

 

 

Poluarea chimică a mediului

IF

120

 

 

Tehnici de măsurare în chimie

IF

120

6

Interdisciplinar (Biologie, Fizică, Chimie)

Abordarea integrată a ştiinţelor naturii

IF

120

7

Drept

Carieră judiciară

IF

60

 

 

Dreptul Uniunii Europene

IF

60

 

 

Drept internaţional public

IF

60

 

 

Drept privat

IF

60

 

 

Drept şi politici publice

IF

60

 

 

Dreptul afacerilor

IF

60

 

 

Dreptul muncii. Relaţii de muncă şi industriale

IF

60

 

 

Instituţii şi proceduri de drept public

IF

60

 

 

Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor (în limba franceză)

IF

60

 

 

Ştiinţe penale

IF

60

 

 

Drept fiscal

IF

60

8

Filosofie

Estetici aplicate în arta teatrală

IF

120

 

 

Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii

IF

120

 

 

Filosofie analitică

IF

120

 

 

Filosofie analitică (în limba engleză)

IF

120

 

 

Istoria şi circulaţia ideilor filosofice

IF

120

 

 

Istoria şi filosofia ştiinţei

IF

120

 

 

Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale

IF

120

 

 

Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale

IF

120

 

 

Program masteral în ştiinţe cognitive - Open mind (în limba engleză)

IF

120

9

Fizică

Biofizică

IF

120

 

 

Biofizică medicală

IF

120

 

 

Fizica atmosferei şi a pământului. Protecţia mediului

IF

120

 

 

Fizica polimerilor

IF

120

 

 

Fizică electronică şi metrologie

IF

120

 

 

Fizică informatică

IF

120

 

 

Fizică medicală

IF

120

 

 

Fizică teoretică

IF

120

 

 

Fotonică, spectroscopie, plasmă, laseri

IF

120

 

 

Interacţii atomice nucleare, particule elementare, astrofizica şi aplicaţii

IF

120

 

 

Interacţiunea radiaţiei cu materia (în limba engleză)

IF

120

 

 

Materiale avansate şi nanostructuri pentru electronică şi optoelectronică

IF

120

 

0

1

2

3

4

10

Fizică (Interdisciplinar)

Materiale avansate cu aplicaţie în medicina dentară

IF

120

11

Interdisciplinar (Fizică, Chimie)

Surse de energie regenerabile şi alternative

IF

120

 

 

Ştiinţa conservării/restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi chimice avansate

IF

120

12

Interdisciplinar (Fizică, Chimie, Biologie)

Nanoştiinţe

IF

120

13

Ştiinţe inginereşti aplicate

Fizică aplicată avansată

IF

120

14

Geografie

Climatologie şi hidrologie

IF

120

 

 

Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru

IF

120

 

 

Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate

IF

120

 

 

Managementul resurselor şi activităţilor turistice

IF

120

 

 

Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale

IF

120

 

 

Sisteme informaţionale geografice

IF

120

 

 

Studii avansate în geografie

IF

120

15

Inginerie geologică

Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor minerale

IF

120

 

 

Geofizică

IF

120

 

 

Geofizică aplicată (în limba engleză - Applied geophysics)

IF

120

 

 

Inginerie geologică şi geotehnică ambientală

IF

120

16

Interdisciplinar (Geologie şi ştiinţa mediului)

Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural şi cultural

IF

120

17

Interdisciplinar (Istorie, Filosofie)

Istoria artei şi filosofia culturii

IF

120

18

Interdisciplinar (Istorie, Limbă şi Literatură)

Studii medievale

IF

120

19

Istorie

Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate

IF

120

 

 

Istoria ideilor şi mentalităţilor

IF

120

 

 

Istoria şi practica relaţiilor internaţionale

IF

120

 

 

Istorie şi civilizaţie

IF

120

 

 

Politică şi societate în secolul al XX-lea

IF

120

 

 

România în secolul al XX-lea

IF

120

 

 

Studii moderne

IF

120

 

 

Studii sud-est europene

IF

120

20

Relaţii internaţionale şi studii europene

Tehnici diplomatice

IF

120

21

Ştiinţe ale comunicării

Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice

IF

120

 

 

Comunicare corporativă

IF

120

 

 

Comunicare corporativă

IFR

120

 

 

Jurnalism politic

IF

120

 

 

Jurnalism tematic

IF

120

 

 

Jurnalism tematic

IFR

120

 

 

Managementul instituţiilor mass-media

IF

120

 

 

Mass-media, dezvoltare, societate (în limba franceză - Médias, développement, société)

IF

120

 

 

Producţie multimedia şi audiovideo

IF

120

 

 

Ştiinţe ale comunicării - Jurnalism specializat

IF

120

 

 

Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării

IF

120

 

0

1

2

3

4

 

 

Consultanţă şi expertiză în publicitate

IF

120

 

 

Gestionarea informaţiei în societatea contemporană

IF

120

 

 

Modele de comunicare şi relaţii publice

IF

120

22

Limbă şi literatură

Cultură şi civilizaţie ebraică

IF

120

 

 

Didactici ale disciplinelor filologice

IF

120

 

 

Etnologie, antropologie culturală şi folclor

IF

120

 

 

Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române

IF

120

 

 

Studii literare româneşti

IF

120

 

 

Teoria literaturii şi literatură comparată

IF

120

 

 

Teoria şi practica editării

IF

120

 

 

Comunicare de afaceri în contextul multicultural

IF

120

 

 

Didactica limbilor străine - Fundamente şi strategii actuale

IF

120

 

 

Discurs şi argumentare

IF

120

 

 

Formarea interpreţilor de conferinţă

IF

120

 

 

Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii

IF

120

 

 

Literatura franceză - abordări antropologice

IF

120

 

 

Management intercultural

IF

120

 

 

Romanistică

IF

120

 

 

Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi

IF

120

 

 

Strategii comunicaţionale interculturale - literare şi lingvistice

IF

120

 

 

Strategii comunicaţionale interculturale în Europa

IF

120

 

 

Studii americane

IF

120

 

 

Studii canadiene

IF

120

 

 

Studii culturale balcanice

IF

120

 

 

Studii culturale britanice

IF

120

 

 

Studii culturale slave

IF

120

 

 

Studii de cultură maghiară

IF

120

 

 

Studii de cultură rusă şi limbă rusă pentru afaceri

IF

120

 

 

Studii est asiatice

IF

120

 

 

Studii franceze şi francofone

IF

120

 

 

Traducere specializată şi studii terminologice

IF

120

 

 

Traducerea textului literar contemporan

IF

120

23

Studii culturale

Cultură şi politică în context european şi internaţional

IF

120

24

Interdisciplinar (Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate, Studii culturale)

Studii religioase - Texte şi tradiţii

IF

120

25

Limbi moderne aplicate

Cultura şi limbajul organizaţiilor europene

IF

120

26

Informatică

Algoritmi şi bioinformatică

IF

120

 

 

Baze de date şi tehnologii WEB

IF

120

 

 

Baze de date şi programare WEB

IFR

120

 

 

Inginerie software

IF

120

 

 

Inteligenţă artificială

IF

120

 

 

Programare declarativă

IF

120

 

 

Sisteme distribuite

IF

120

27

Matematică

Algebră

IF

120

 

 

Analiză matematică

IF

120

 

0

1

2

3

4

 

 

Criptografie şi teoria codurilor

IF

120

 

 

Geometrie

IF

120

 

 

Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică

IF

120

 

 

Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică

IFR

120

 

 

Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa materialelor

IF

120

28

Asistenţă socială

Asistenţă socială şi consiliere în şcoală

IF

120

 

 

Consiliere în asistenţa socială

IF

120

 

 

Evaluare şi supervizare în asistenţa socială

IF

120

 

 

Evaluarea programelor şi analiză de impact

IF

120

 

 

Grupuri de risc şi servicii sociale de suport

IF

120

 

 

Management de caz şi metode de intervenţie în asistenţă socială

IF

120

 

 

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

IF

120

 

 

Politici sociale în context european

IF

120

 

 

Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri

IF

120

 

 

Probaţiune

IF

120

 

 

Psihologie socială aplicată

IF

120

29

Interdisciplinar (Sociologie, Administraţie publică)

Politici publice şi management în administraţia publică

IF

120

30

Interdisciplinar (Sociologie, Asistenţă socială)

Cercetare în sociologie (în limba engleză - Research in sociology)

IF

120

31

Sociologie

Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională

IF

120

 

 

Cercetare sociologică avansată

IF

120

 

 

Comunicare, mass-media şi societate (limba franceză)

IF

120

 

 

Devianţă socială şi criminalitate

IF

120

 

 

Managementul resurselor umane

IF

120

 

 

Managementul strategic al dezvoltării sociale

IF

120

 

 

Sociologia consumului şi marketing

IF

120

 

 

Sondaje de opinie, marketing şi publicitate

IF

120

 

 

Studii de securitate

IF

120

 

 

Studii de securitate

IFR

120

 

 

Comunicare interculturală (limba franceză, limba engleză)

IF

120

 

 

Management intercultural (limba franceză, limba engleză)

IF

120

32

Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Calculatoare şi tehnologia informaţiei)

Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie

IF

120

33

Psihologie

Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei

IF

120

 

 

Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor

IF

120

 

 

Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală

IF

120

 

 

Psihologia educaţiei

IF

120

 

 

Psihologia muncii şi transporturilor

IF

120

 

 

Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale

IF

120

 

 

Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică

IF

120

 

 

Psihologie organizaţională şi resurse umane

IF

120

 

 

Sănătate ocupaţională şi performanţă în organizaţii

IF

120

 

0

1

2

3

4

34

Ştiinţe ale educaţiei

Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei

IF

120

 

 

Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare

IF

120

 

 

Formarea formatorilor

IF

120

 

 

Managementul şi dezvoltarea carierei

IF

120

 

 

Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale

IF

120

 

 

Psihopedagogia şcolii incluzive

IF

120

 

 

Strategii inovative de învăţare. Masterat didactic

IF

120

 

 

Terapia logopedică în procesele de comunicare

IF

120

 

 

Consiliere şcolară

IFR

120

 

 

Management educaţional

IFR

120

 

 

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie

IFR

120

35

Ştiinţe politice

Politica comparată (în limba engleză)

IF

120

 

 

Politică europeană şi românească

IF

120

 

 

Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european

IF

120

 

 

Relaţii internaţionale

IF

120

 

 

Studii europene

IF

120

 

 

Teorie politică

IF

120

36

Teologie

Artă sacră în contemporaneitate

IF

120

 

 

Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox

IF

120

 

 

Doctrină şi cultură creştină

IF

120

 

 

Exegeză şi ermineutică biblică

IF

120

 

 

Istorie şi tradiţie creştină

IF

120

 

 

Pastoraţie şi viaţă liturgică

IF

120

 

 

Studii religioase şi educaţie creştină

IF

120

 

 

Teologia şi misiunea socială a bisericii

IF

120

 

 

Asistenţa socială a bisericii

IF

120

 

 

Biserica în istoria lumii

IF

120

 

 

Comunicare biblică şi eclesială

IF

120

 

 

Teologie baptistă

IF

120

37

Interdisciplinar (Studii culturale, Limbă şi literatură, Arhitectură)

Societate, multimedia, spectacol (SMS)

IF

120

 

 

Teoria şi practica imaginii (TPI)

IF

120

38

Interdisciplinar (Sociologie, Administrarea afacerilor)

Administrarea afacerilor (limba engleză)

IF

120

 

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA“ DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de masterat

(locaţia geografică de desfăşurare 1 şi limba de predare 2)

Forma de

învăţământ 3

Număr de credite de studii transferabile

1

Sănătate

Cercetări şi intervenţii operaţionale în managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii

IF

120

 

 

Managementul sănătăţii publice şi al serviciilor de sănătate

IF

60

 

 

Reabilitarea orală implanto-protetică

IF

120

 

 

Biofizică medicală şi biotehnologie celulară

IF

120

 

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de masterat

(locaţia geografică de desfăşurare 1 şi limba de predare 2)

Forma de

învăţământ 3

Număr de credite de studii transferabile

0

1

2

3

4

1

Economie

Analize şi strategii economice

IF

120

 

 

Comunicare în afaceri

IF

120

 

 

Economie europeană

IF

120

 

 

Agrobusiness

IF

120

 

 

Economia şi administrarea afacerilor agroalimentare

IF

120

 

 

Economie ecologică

IF

120

 

 

Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regională

IF

120

2

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

IF

120

 

 

Administrarea afacerilor (în limba franceză)

IF

120

 

 

Administrarea afacerilor (în limba germană)

IF

120

 

 

Administrarea afacerilor (în limba română şi engleză)

IF

120

 

 

Finanţe şi control de gestiune (în limba franceză)

IF

120

 

 

Management european al întreprinderilor mici şi mijlocii - în limbile română şi franceză

IF

120

 

 

MBA româno-german „Management antreprenorial“ - în limba germană

IF

120

 

 

Master of business administration Programul MBA româno-canadian (în limba engleză)

IF

120

 

 

Administrarea afacerilor comerciale

IF

120

 

 

Administrarea afacerilor în industria hotelieră

IF

120

 

 

Administrarea afacerilor în turism

IF

120

 

 

Business

IF

120

 

 

Economia şi managementul serviciilor

IF

120

 

 

Logistică

IF

120

 

 

Management şi marketing în turism

IF

120

 

 

Managementul calităţii

IF

120

 

 

Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului

IF

120

3

Management

Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor

IF

120

 

 

Economie bazată pe cunoştinţe şi management antreprenorial

IF

120

 

 

Eficienţă şi risc în activitatea financiar investiţională

IF

120

 

 

Management

IF

120

 

 

Management şi marketing internaţional

IF

120

 

 

Managementul afacerilor

IF

120

 

 

Managementul afacerilor prin proiecte

IF

120

 

 

Managementul proiectelor

IF

120

 

 

Managementul resurselor umane

IF

120

 

 

Managementul serviciilor de sănătate

IF

120

 

 

Managementul şi evaluarea investiţiilor

IF

120

 

 

Dezvoltarea economică a întreprinderii

IF

120

4

Marketing

Cercetări de marketing

IF

120

 

 

Managementul marketingului

IF

120

 

 

Managementul relaţiilor cu clienţii

IF

120

 

 

Managementul relaţiilor cu clienţii - EUCOREM (cu predare în limbile română, engleză, franceză)

IF

120

 

0

1

2

3

4

 

 

Marketing internaţional

IF

120

 

 

Marketing online

IF

120

 

 

Marketing strategic

IF

120

 

 

Marketing şi comunicare în afaceri

IF

120

 

 

Relaţii publice în marketing

IF

120

5

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Baze de date-suport pentru afaceri

IF

120

 

 

Cibernetică şi economie cantitativă

IF

120

 

 

E-Business

IF

120

 

 

Informatică economică

IF

120

 

 

Managementul informatizat al proiectelor

IF

120

 

 

Securitate informatică

IF

120

 

 

Sisteme informatice pentru managementul resurselor şi proceselor economice

IF

120

 

 

Statistică

IF

120

6

Finanţe

Asigurări comerciale şi sociale

IF

120

 

 

Bănci şi asigurări

IF

120

 

 

Bănci şi politici monetare

IF

120

 

 

Finanţe corporative

IF

120

 

 

Finanţe publice

IF

120

 

 

Finanţe şi bănci - DOFIN

IF

120

 

 

Management financiar şi bursier - DAFI

IF

120

 

 

Managementul riscului şi actuariat

IF

120

 

 

Managementul sistemelor bancare

IF

120

 

 

MBA în management financiar ASE-UNic (în limba engleză)

IF

120

 

 

Pieţe de capital

IF

120

7

Contabilitate

Analiză financiară şi evaluare

IF

120

 

 

Audit financiar şi consiliere

IF

120

 

 

Concepte şi practici de audit la nivel naţional şi internaţional

IF

120

 

 

Contabilitate internaţională

IF

120

 

 

Contabilitate şi audit în instituţii bancare şi financiare

IF

120

 

 

Contabilitate, audit şi informatică de gestiune (în limbile română şi engleză)

IF

120

 

 

Contabilitate, control şi expertiză

IF

120

 

 

Contabilitate, control, audit (în limba franceză) - CCA

IF

120

 

 

Contabilitatea afacerilor (în limba engleză) - ACCA

IF

120

 

 

Contabilitatea şi fiscalitatea patrimoniului

IF

120

 

 

Economia proprietăţilor imobiliare

IF

120

 

 

Tehnici contabile şi financiare de gestiune a afacerilor

IF

120

8

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

IF

120

 

 

Comunicare de afaceri în limba engleză

IF

120

 

 

Comunicare de afaceri în limba franceză în context multicultural

IF

120

 

 

Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică

IF

120

 

 

Economie internaţională şi afaceri europene

IF

120

 

 

Geopolitică şi relaţii economice internaţionale

IF

120

 

 

Logistică internaţională

IF

120

 

 

Managementul afacerilor internaţionale

IF

120

 

 

Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene

IF

120

 

 

Managementul proiectelor internaţionale

IF

120

 

 

Managementul proiectelor internaţionale (în limba engleză)

IF

120

 

 

Managementul riscului financiar internaţional

IF

120

 

 

Managementul riscului în afaceri internaţionale - Tranzacţii comerciale

IF

120

 

 

Managementul riscului în afaceri internaţionale - Tranzacţii financiare

IF

120

 

 

Politici de dezvoltare internaţională

IF

120

9

Ştiinţe administrative

Administraţie publică şi integrare europeană

IF

120

 

 

Administraţie şi management public

IF

120

 

 

Managementul instituţiilor publice

IF

120

 

 

Administraţie publică europeană (în limba engleză)

IF

120

 

8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de masterat

(locaţia geografică de desfăşurare 1 şi limba de predare 2)

Forma de

învăţământ 3

Număr de credite de studii transferabile

1

Muzică

Stilistică interpretativă, instrumentală şi vocală

IF

120

 

 

Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase

IF

120

 

 

Muzică şi cultură pop

IF

120

 

 

Sinteză muzicologică

IF

120

 

 

Stil şi limbaj compoziţional

IF

120

 

 

Stilistică dirijorală

IF

120

 

9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de masterat

(locaţia geografică de desfăşurare 1 şi limba de predare 2)

Forma de

învăţământ 3

Număr de credite de studii transferabile

1

Arte vizuale

Arte grafice

IF

120

 

 

Educaţie prin arte vizuale

IF

120

 

 

Fotografie şi imagine dinamică

IF

120

 

 

Strategii de creaţie în pictură

IF

120

 

 

Tehnici şi strategii de creaţie în sculptură

IF

120

 

 

Artă murală

IF

120

 

 

Arte textile ambientale

IF

120

 

 

Ceramică-sticlă-metal

IF

120

 

 

Design de interior şi pentru spaţiul public

IF

120

 

 

Design de obiect şi comunicaţii vizuale

IF

120

 

 

Spaţiul scenografic

IF

120

 

 

Strategii de modă şi costum

IF

120

 

 

Istorie şi metodologie în cercetarea imaginii

IF

120

 

 

Metodologii de conservare şi restaurare a patrimoniului artistic

IF

120

 

10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE“ DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de masterat

(locaţia geografică de desfăşurare 1 şi limba de predare 2)

Forma de

învăţământ 3

Număr de credite de studii transferabile

1

Cinematografie şi media

Arta imaginii de film

IF

120

 

 

Arta montajului de film

IF

120

 

 

Arta montajului şi a sunetului de film

IF

120

 

 

Arta regiei de film

IF

120

 

 

Film de animaţie

IF

120

 

 

Filmologie

IF

120

 

 

Producţie de film

IF

120

 

 

Scenaristică

IF

120

 

 

Arta sunetului de film

IF

120

2

Teatru şi artele spectacolului

Arta actorului

IF

120

 

 

Arta regizorului de teatru

IF

120

 

 

Arta scenografului

IF

120

 

 

Artă coregrafică

IF

120

 

 

Design, lumină şi sunet în artele spectacolului

IF

120

 

 

Scriere dramatică

IF

120

 

 

Teatrologie - management şi marketing cultural

IF

120

 

 

Teatru de animaţie

IF

120

 

 

Tehnologii digitale în spectacolul contemporan

IF

120

 

 

Pedagogie teatrală

IF

120

 

11. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de masterat

(locaţia geografică de desfăşurare 1 şi limba de predare 2)

Forma de

învăţământ 3

Număr de credite de studii transferabile

1

Educaţie fizică şi sport

Activităţi fizice adaptate

IF

120

 

 

Activităţi motrice de timp liber

IF

120

 

 

Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber

IF

120

 

 

Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele sportive

IF

120

 

 

Performanţă în sport

IF

120

 

 

Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane

IF

120

 

 

Nutriţie şi remodelare corporală

IF

120

 

 

Recuperare-reeducare motrică şi somatofuncţională

IF

120

 

12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de masterat

(locaţia geografică de desfăşurare 1 şi limba de predare 2)

Forma de

învăţământ 3

Număr de credite de studii transferabile

0

1

2

3

4

1

Ştiinţe administrative

Managementul sectorului public

IF

120

 

 

Managementul sectorului public

IFR

120

 

 

Managementul sectorului public (în limba engleză)

IF

120

 

 

Puterea executivă şi administraţia publică

IF

120

 

 

Puterea executivă şi administraţia publică

IFR

120