MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 579/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 579         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 14 august 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 716 din 5 iulie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 717 din 5 iulie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 718 din 5 iulie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin, 2 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

840. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul „Cheltuieli de personal” şi titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

5. - Hotărâre privind corectitudinea evidenţelor contabile electorale şi legalitatea încasărilor şi plăţilor efectuate de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în campania electorală pentru alegerile locale din luna iunie 2012

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 995/171/2012

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 716

din 5 iulie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Ovidiu Nicolae Neacşu în Dosarul nr. 4.890/254/2010 al Tribunalului Constanţa - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 593D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 913D/2012, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Aurel Bonciog în Dosarul nr. 28.284/300/2011 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal răspunde autorul excepţiei, Aurel Bonciog, prezent personal. Se constată lipsa celorlalte părţi, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 913D/2012 la Dosarul nr. 593D/2012.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu măsura conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 913D/2012 la Dosarul nr. 593D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei, care arată că textele criticate sunt neconstituţionale, întrucât asigurarea de către legiuitor a unui singur grad de jurisdicţie în domeniul contravenţional, domeniu ce aparţine sferei dreptului penal în accepţiunea legislaţiei europene, este încălcat accesul liber la justiţie, prevăzut la art. 21 din Constituţie şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca devenită inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate, ca urmare a pronunţării de către Curtea Constituţională a Deciziei nr. 500 din 15 mai 2012.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 25 ianuarie 2012 şi 23 martie 2012, Tribunalul Constanţa - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 113 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Ovidiu Nicolae Neacşu şi Aurel Bonciog în cauze având ca obiect soluţionarea plângerilor contravenţionale formulate împotriva unor procese-verbale de constatare şi sancţionare a unor contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată, în esenţă, că prin eliminarea dreptului de a formula recurs împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în primă instanţă ce au ca obiect soluţionarea unor plângeri contravenţionale, textele criticate încalcă dispoziţiile constituţionale şi normele europene referitoare la accesul liber la justiţie, la dreptul la un proces echitabil şi la folosirea căilor de atac. Se arată, totodată, că domeniul contravenţional este asimilat de dreptul european celui penal, fiind obligatorie reglementarea prin normele de drept naţional a două grade de jurisdicţie în vederea soluţionării cauzelor.

Tribunalul Constanţa - Secţia contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 593D/2012, opinează că prevederile art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 nu aduc atingere drepturilor fundamentale invocate de autorul excepţiei şi că accesul la justiţie al petentului în vederea interesului manifestat a fost realizat.

Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 913D/2012, opinează că prevederile art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 nu aduc atingere drepturilor constituţionale şi normelor europene invocate de autorul excepţiei. Se arată că dispoziţiile art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţie instituie regula dublului grad de jurisdicţie numai în privinţa persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni şi că domeniul contravenţional este asimilat, conform practicii europene în materie, celui penal doar în cazul contravenţiilor al căror pericol social este similar celui al infracţiunilor.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că eliminarea căii de atac a recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care sunt soluţionate plângerile contravenţionale nu încalcă normele constituţionale şi europene invocate de autorul excepţiei, întrucât accesul liber la justiţie nu presupune dreptul de acces la toate structurile judecătoreşti şi la toate căile de atac. Se arată, de asemenea, că stabilirea căilor de atac este de competenţa legiuitorului, care, în considerarea unor situaţii deosebite, poate institui reguli de procedură derogatorii de la normele generale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei şi ale procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care au următorul cuprins: „(31) Hotărârea judecătorească prin care judecătoria soluţionează plângerea este definitivă si irevocabilă.”

Se susţine, în esenţă, că textele criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 referitor la accesul liber la justiţie, ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, ale art. 129 cu privire la folosirea căilor de atac, dispoziţiilor art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil, art. 13 cu privire la dreptul la un recurs efectiv şi art. 14 privind interzicerea discriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi prevederilor art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţie referitor la dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 18 iulie 2012, a constatat că prevederile art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 sunt neconstituţionale.

Potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”.

Prin urmare, reţinând că acest caz de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate a intervenit după sesizarea Curţii, excepţia de neconstituţionalitate urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, excepţie ridicată de Ovidiu Nicolae Neacşu în Dosarul nr. 4.890/254/2010 şi Aurel Bonciog în Dosarul nr. 28.284/300/2011 ale Tribunalului Constanţa - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 iulie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 717

din 5 iulie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinele Mincă.

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2/81 alin. 10 din Codul de procedura penală, excepţie ridicată de Aurelia Bolboş şi Iacob Bolboş în Dosarul nr. 5.000/221/2011 al Curţii de ApelAlba Iulia - Secţia penală si care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 686D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 723D/2012, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală,

excepţie ridicată de Costică Apostol în Dosarul nr. 12.269/231/2011 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori.

La apelul nominal se constată lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 723D/2012 la Dosarul nr. 686D/2012.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu măsura conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 723D/2012 la Dosarul nr. 686D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, făcând trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 martie 2012 şi Sentinţa penală nr. 304R din 29 februarie 2012, Curtea de ApelAlba Iulia - Secţia penală şi Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Aurelia Bolboş şi Iacob Bolboş şi, respectiv, Costică Apostol în cauze având ca obiect soluţionarea recursurilor formulate împotriva unor sentinţe penale de soluţionare a unei plângeri introduse împotriva unei ordonanţe de netrimitere în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare, prevăzută la art. 193 alin. 1 Cod penal, şi de distrugere, prevăzută la art. 217 alin. 1 Cod penal şi, respectiv, de soluţionare a unei plângeri împotriva unei ordonanţe de neîncepere a urmăririi penale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată, în esenţă, că prin rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate de judecătorie în soluţionarea plângerii formulate împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei ori, după caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, sau împotriva dispoziţiei de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu, ca urmare a modificării art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, sunt încălcate prevederile constituţionale şi cele europene referitoare la accesul liber la justiţie, la dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, precum şi cele cu privire la garantarea dreptului la apărare. Se arată, totodată, că textele criticate sunt aplicate unei situaţii de fapt apărute sub imperiul legii vechi, respectiv a normelor procedurale în vigoare înaintea modificărilor aduse prin Legea nr. 202/2010, potrivit cărora autorul ar fi putut formula recurs împotriva hotărârii pronunţate de judecătorie.

Curtea de ApelAlba Iulia - Secţia penală, în Dosarul nr. 686D/2012, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală necontravenind prevederilor constituţionale şi europene invocate de autorul excepţiei. Se arată că plângerea formulată conform prevederilor art. 2781 din Codul de procedură penală are, prin ea însăşi, natura unei căi de atac prin care părţile nemulţumite de soluţiile de netrimitere în judecată date de procuror se pot adresa instanţei, fiindu-le, astfel, asigurat liberul acces la justiţie garantat prin dispoziţiile art. 21 din Constituţie. Se afirmă, totodată, că normele europene invocate de autorul excepţiei garantează un grad de jurisdicţie, reprezentat de o instanţă independentă, pentru verificarea soluţiilor de netrimitere în judecată date de procuror şi nu prevăd obligativitatea unei căi de atac împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă, dublul grad de jurisdicţie fiind obligatoriu doar în situaţia condamnării unei persoane.

Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 723D/2012, apreciază că textele criticate încalcă prevederile art. 21 alin. (3) şi art. 24 din Constituţie, precum şi dispoziţiile art. 13 din Convenţie. Se arată, în acest sens, că exceptarea hotărârilor pronunţate conform dispoziţiilor art. 2871 alin. 10 din Codul de procedură penală de la regulile procedurale ce prevăd calea de atac a recursului discriminează părţile nemulţumite de soluţiile astfel pronunţate în primă instanţă în raport cu cele care, promovând alte categorii de acţiuni, au dreptul de a formula recurs, încălcându-le celor dintâi dreptul la un proces echitabil şi sustrăgând aceste hotărâri de la controlul judecătoresc.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului arată că textele criticate sunt constituţionale, făcând trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 228 din 7 martie 2006, prin care Curtea a statuat că în soluţionarea plângerii formulate împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată iu se judecă însăşi cauza, ci doar temeinicia şi legalitatea soluţiilor pronunţate de către procuror şi că, în consecinţă, prin încheierile pronunţate conform dispoziţiilor art. 2781 alin, 8 din Codul de procedură penală instanţa nu soluţionează fondul cauzei şi nu se pronunţă cu privire la vinovăţia învinuitului, ci verifică legalitatea actului atacat. Or, dispoziţiile art. 2 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Convenţie asigură accesul la un grad superior de jurisdicţie persoanelor declarate vinovate de săvârşirea unor infracţiuni. Se arată, de asemenea, că textele criticate nu încalcă nici dispoziţiile constituţionale referitoare la accesul liber la justiţie, inculpatul având posibilitatea de a se prevala de toate garanţiile procesuale ce caracterizează acest drept fundamental, de posibilitatea de a solicita administrarea de noi probe şi de a exercita căile de atac prevăzute de lege, precum şi că aceste dispoziţii legale sunt aplicabile tuturor persoanelor, fără privilegii şi fără discriminări.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecâtorul-raportor, susţinerile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 aţin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „Hotărârea judecătorului pronunţată potrivit alin. 8 este definitivă.”

Se susţine, în esenţă, că textele criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (3) cu privire la accesul liber la justiţie, ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare, ale art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi prevederilor art. 6 paragraful 1 şi art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil şi dreptul la un recurs efectiv.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii normelor criticate prin Decizia nr. 245 din 15 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 21 mai 2012 şi Decizia nr. 1.456 din 3 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 12 decembrie 2011, prin care a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, aşa cum au fost modificate prin art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010, reţinând că, potrivit art. 129 din Constituţie, „împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii”. Prin urmare, Curtea a statuat că reprezintă atributul exclusiv al legiuitorului reglementarea căilor de atac împotriva hotărârii prin care judecătorul soluţionează plângerea împotriva rezoluţiilor sau a ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată.

Eliminarea căilor de atac în această materie este justificată de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 2781 din Codul de procedură penală, legiuitorul urmărind să asigure celeritatea acesteia şi obţinerea în mod rapid a unei hotărâri definitive prin care să fie exercitat controlul judiciar cu privire la soluţia procurorului. În acelaşi sens sunt şi Decizia nr. 125 din 1 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 aprilie 2011, respectiv Decizia nr. 1.131 din 13 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 2011.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudenţei Curţii, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Curtea constată că, pentru aceleaşi motive, nu poate fi reţinută nici încălcarea, prin prevederile art. 2781 din Codul de procedură penală, a dispoziţiilor art. 6 paragraful 1 şi art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Aurelia Bolboş şi Iacob Bolboş în Dosarul nr. 5.000/221/2011 al Curţii de ApelAlba Iulia - Secţia penala şi de Costică Apostol în Dosarul nr. 12.269/231/2011 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 iulie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 718

din 5 iulie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Gheorghe Mie şi Vlad Mie în Dosarul nr. 10.577/280/2011 al Judecătoriei Piteşti - Secţia penală şi

care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 737D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, partea Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A. din Craiova a depus note scrise prin care solicită respingerea excepţiei ca inadmisibilă, întrucât soluţia instanţei ordinare nu s-a întemeiat pe prevederile a căror neconstituţionalitate se invocă.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, făcând trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 februarie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 10.577/280/2011, Judecătoria Piteşti - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Gheorghe Mie şi Vlad Ilie într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva unei rezoluţii de netrimitere în judecată.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată, în esenţă, că termenul de decădere prevăzut la art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală, impus ca sancţiune unor simpli cetăţeni, care nu au cunoştinţe juridice, îi lipseşte pe aceştia de dreptul de a beneficia de un recurs efectiv şi de dreptul la apărare garantate prin normele constituţionale invocate.

Judecătoria Piteşti - Secţia penală opinează că textele criticate sunt neconstituţionale în măsura în care limitează dreptul de acces la justiţie al persoanei vătămate pe motiv că procurorul ierarhic superior nu a soluţionat plângerea acesteia în termenul prevăzut de lege, atunci când acest aspect nu este cunoscut în timp util de către persoana vătămată, pentru a se putea conforma cerinţelor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere reţinut în Deciziile Curţii Constituţionale nr. 328 din 10 aprilie 2012 şi nr. 778 din 16 iunie 2011.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, susţinerile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „în cazul în care prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori procurorul ierarhic superior nu a soluţionat plângerea în termenul prevăzut în art. 277, termenul prevăzut în alin, 1 curge de la data expirării termenului iniţial de 20 de zile.”

Se susţine, în esenţă, că textele criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (3) cu privire la dreptul la un proces echitabil şi ale art. 24 alin. (1) referitor la dreptul la apărare.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii normelor criticate prin Decizia nr. 1.326 din 11 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 12 decembrie 2011, prilej cu care a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală, statuând că nesoluţionarea plângerii în termenul prevăzut de art. 277 din Codul de procedură penală de către prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori procurorul ierarhic superior nu este un neajuns al textului criticat, întrucât prin această reglementare legiuitorul a urmărit să dea eficienţă dreptului de acces liber la justiţie, sens în care partea, neprimind vreun răspuns în termenul prevăzut de lege, se poate adresa judecătorului cu plângere împotriva soluţiei de netrimitere în judecată. În plus, Curtea a reţinut că nu poate fi primită teza potrivit căreia justiţiabilul nu poate cunoaşte momentul din care începe să curgă termenul de decădere instituit de art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, întrucât tocmai în alin. 2 acesta este prevăzut în mod univoc. În sfârşit, Curtea a constatat că prin reglementarea contestată s-a urmărit, printre altele, evitarea tergiversării în mod nejustificata soluţionării unei cauze penale, aşa încât o eventuală nerespectare a dispoziţiilor legale potrivit cărora procurorul este obligat să rezolve plângerea în termen de 20 de zile de la primire să nu se transforme într-o sancţiune pentru justiţiabil, care, într-o atare situaţie, este obligat să aştepte sine die o comunicare din partea celui obligat să rezolve plângerea sa.

De asemenea, prin Decizia nr. 599 din 5 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 18 iulie 2011, Decizia nr. 838 din 23 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 12 septembrie 2011, Decizia nr. 929 din 7 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 4 august 2011, Decizia nr. 1.136 din 13 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 22 noiembrie 2011, şi Curtea a statuat că textele criticate conţin norme de procedură judiciară pe care legiuitorul este liber să le adopte potrivit competenţei sale stabilite prin art. 126 alin. (2) din Constituţie. Dispoziţiile art. 2781 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală, care reglementează tocmai posibilitatea formulării plângerii la instanţa de judecată împotriva actelor de netrimitere în judecată date de procuror, asigură exercitarea dreptului de acces la justiţie în concordanţă cu dispoziţiile art. 21 din Legea fundamentală, respectiv cu cele ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Totodată, Curtea a reţinut că nu poate fi primită nici susţinerea potrivit căreia prin stabilirea termenelor în care se soluţionează plângerile împotriva rezoluţiilor şi ordonanţelor de netrimitere în judecată se încalcă dreptul la un proces echitabil, dat fiind că autorităţile judiciare la care se referă textul atacat sunt obligate, în limitele acestor termene, să respecte toate normele şi principiile procesuale care asigură dreptul la un proces echitabil. Astfel, Curtea a reţinut, pe de o parte, că dispoziţiile de lege criticate reprezintă o concretizare a normelor constituţionale ce consacră liberul acces la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, fiind instituite tocmai în vederea respectării exigenţei termenului rezonabil, impusă de art. 21 alin. (3) din Constituţie, iar, pe de altă parte, că acestea se aplică fără privilegii ori discriminări tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei legale criticate, în concordanţă cu prevederile constituţionale ale art. 16.

De asemenea, Curtea a reţinut că eventualele abuzuri ale organelor de urmărire penală sau întârzierile în soluţionarea plângerilor adresate acestora, la care fac referire autorii excepţiei şi care constituie, în realitate, cauza nemulţumirii acestora, nu pot constitui motive de neconstituţionalitate a prevederilor de lege criticate şi, prin urmare, nu pot fi cenzurate de instanţa de contencios constituţional.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudenţei Curţii, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Gheorghe Ilie şi Vlad Ilie în Dosarul nr. 10.577/280/2011 al Judecătoriei Piteşti - Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 iulie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul „Cheltuieli de personal” şi titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, si al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, cu suma de 1.065 mii lei, la capitolul 83,01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 851 mii lei şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” cu suma de 214 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului aprobat acestuia pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 7 august 2012.

Nr. 840.

 

ACTEALE AUTORTTĂT1I ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

privind corectitudinea evidenţelor contabile electorale şi legalitatea încasărilor şi plăţilor efectuate de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în campania electorală pentru alegerile locale din luna iunie 2012

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 9/2012 privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente,

având în vedere prevederile art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 39 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă hotărăşte:

Art. 1. - Se confirmă corectitudinea evidenţelor contabile electorale şi legalitatea încasărilor şi plăţilor efectuate în campania electorală pentru alegerile locale din luna iunie 2012, pe baza rapoartelor detaliate de venituri şi cheltuieli electorale depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi, menţionaţi în lista prevăzută în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 5.

 

ANEXĂ

 

LISTA

partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, rapoartele detaliate de venituri şi cheltuieli electorale conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare

 

Partide, alianţe şi organizaţii

 

Nr. crt.

Partid

1

PARTIDUL ALIANŢA SOCIALISTĂ

2

PARTIDUL CIVIC MAGHIAR - MAGYAR POLGÂRI PART

3

PARTIDUL CONSERVATOR

4

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

5

PARTIDUL ECOLOG IST ROMÂN

6

PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CREŞTIN

7

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

8

PARTIDUL NATIONAL LIBERAL + PARTIDUL POPORULUI

9

PARTIDUL NATIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT

10

PARTIDUL NOUA GENERAŢIE CREŞTIN DEMOCRAT

11

PARTIDUL POPORULUI

12

PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU

13

PARTIDUL POPULAR SI AL PROTECŢIEI SOCIALE

14

PARTIDUL PRODEMO

15

PARTIDUL ROMÂNIA MARE

16

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

17

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR - PSDM

18

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

19

PARTIDUL „TOTUL PENTRU ŢARĂ”

20

PARTIDUL UNIUNEA ECOLOGISTÂ DIN ROMÂNIA

21

PARTIDUL VERDE

22

COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA

23

EMNP-MPP

24

ERDELYI MAGYAR NEPPART- PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA

25

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

26

FORŢA CIVICA

27

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

28

ALIANŢA CIVICA DEMOCRATA A ROMILOR

29

ALIANŢA CIVICĂ PENTRU COMUNITATE

30

ALIANŢA DE CENTRU-DREAPTA PNL-PC

31

ALIANŢA ELECTORALĂ POPULARĂ PROGRESISTĂ EUROPEANĂ LIBERALĂ

32

ALIANŢA ELECTORALĂ PSD + PC DOLJ

33

ALIANŢA ELECTORALĂ PSD + PC VÂLCEA

34

ALIANŢA ELECTORALĂ PSD + PNLArgeş

35

ALIANŢA ELECTORALĂ PSD + PNL BRĂILA

36

ALIANŢA ELECTORALĂ PSD + PNL FUNDENI

37

ALIANŢA ELECTORALĂ PSD + PNL GRĂDIŞTEA

38

ALIANŢA ELECTORALA PSD + PNL MEHEDINŢI

39

ALIANŢA ELECTORALA PSD + PNL VÂLCEA

40

ALIANŢA PENTRUArgeş ŞI MUSCEL

41

ALIANŢA PENTRUBacău

42

ALIANŢA PENTRU COMUNA NOASTRĂ

43

ALIANŢA PENTRU CONSTANŢA

 

44

ALIANŢA PENTRU IALOMIŢA

45

ALIANŢA PENTRU IAŞI

46

ALIANŢA PENTRU MEDGIDIA

47

ALIANŢA PENTRU MOGOSOAIA

48

ALIANŢA PENTRU MUREŞ

49

ALIANŢA PENTRU NEGRILEŞTI

50

ALIANŢA PENTRU PROGRES

51

ALIANŢA PENTRU SĂLAJ

52

ALIANŢA PENTRU TELEORMAN

53

ALIANŢA PENTRU VIITOR ÎN COMUNA PETRU-RAREŞ

54

ALIANŢA PENTRU VIITORUL BRĂILEI

55

ALIANŢA PENTRU VRANCEA

56

ALIANŢA POPULAR CREŞTINĂ

57

ALIANŢA ROMÂNEASCĂ HARGHITA

58

ALIANŢA UNIŢI PENTRU TIMIŞOARA

59

ALTERNATIVA CIVICA ARĂDEANĂ

60

ASOCIAŢIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA- RO. AS.IT

61

ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA

62

ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”

63

UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT - ROMÂNIA

64

UNIUNEA CROAŢILOR DIN ROMÂNIA

65

UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA

66

UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA

67

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

68

UNIUNEA DEMOCRATICA A SLOVACILOR ŞI CEHILOR DIN ROMÂNIA

69

UNIUNEA NAŢIONALA A COMUNITĂŢILOR DE RROMI

70

UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

71

UNIUNEA PENTRU BAIA MARE UNPR PDL

72

UNIUNEA PENTRU MARAMUREŞ PDL UNPR

73

UNIUNEA PENTRU TIMIŞ

74

UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA

75

UNIUNEA POPULARA SOCIAL CREŞTINA

76

UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA

77

UNIUNEA SOCIAL ECOLOGISTA

78

UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ

79

UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂCluj PNL + PSD

80

UNIUNEA SOCIAL POPULARĂ

81

UNIUNEA SOCIALIST PROGRESISTĂ ECO

82

UNIUNEA UCRAINIENILOR DIN ROMÂNIA

83

MIŞCAREA CREŞTIN-LIBERALĂ

84

MIŞCAREA PENTRUBotoşani

85

MIŞCAREA PENTRU NOULGiurgiu

86

MIŞCAREA PENTRU NOUL MEHEDINŢI

 

Candidaţi independenţi

 

Nr. crt.

Judeţ

Localitate

Nume şi prenume

Funcţie

1

Alba

Lupşa

Căbulea Nicolae

consilier local

2

Alba

Câmpeni

Berindei Marius

consilier local

3

Alba

Roşia Montana

Blajan Marcu

consilier local

4

Alba

Sebeş

Fraţilă Dan Sebastian

consilier local

5

Aba

Abrud

Sevuţ Toma

consilier local

6

Alba

Abrud

David lulia Cristina

consilier local

7

Aba

Sălciua

Cramba Vasile

consilier local

8

Alba

Şugag

Grosu Gheorghe

primar

9

Alba

Abrud

Sicoe Constantin

consilier local

10

Alba

Cugir

Dubles Ion Cosmin

consilier local

11

Alba

Vinţu de Jos

Bănică Ioan Ştefan

primar

12

Aibă

Cetatea de Baltă

Părău Nicolae

consilier local

13

Alba

Câmpeni

Popa Vasile

primar

14

Alba

Aiud

Sturzu Cristina

consilier local

15

Alba

Câmpeni

Morcan Dragomir

consilier local

16

Alba

Abrud

Burde Claudiu Valentin

primar

17

Alba

Aiud

Vîntu Iulian

consilier local

18

Alba

Alba Iulia

Bora Vasile Voicu

consilier local

19

Alba

Unirea

Metea Ioan

consilier local

20

Alba

Alba Iulia

Homoştean-Milaciu Ioan-Florin

primar

21

Alba

Alba Iulia

Homoştean-Milaciu Ioan-Florin

consilier local

22

Alba

Unirea

Crişan Teodor

consilier local

23

Alba

Unirea

Gherasim Tudor Cosmin

consilier local

24

Alba

Alba Iulia

Anghel Lidia Cristina

consilier local

25

Alba

Câmpeni

Joldes Gheorghe

consilier local

26

Alba

Câmpeni

Crişan Ilie

consilier local

27

Alba

Câmpeni

Mucea Traian Mihai

consilier local

28

Alba

Cîmpeni

Stan Aurel

consilier local

29

Alba

Garda de Sus

Peteleu Dragomir

primar

30

Alba

Garda de Sus

Peteleu Dragomir

consilier local

31

Alba

Lunca Mureşului

Morea Vasile Mihai

consilier local

32

Alba

Lunca Mureşului

Egyed Vincze

consilier local

33

Alba

Ocna Mureş

Tecar Dan Ciprian

consilier local

34

Alba

Sona

Velesaşan Ilie lusti

consilier local

35

Alba

Unirea

Metea Cristinel Ioan

primar

36

Alba

Unirea

Ţi pi ea Sofron

consilier local

37

Arad

Chişineu-Criş

Lupei Ioan

primar

38

Arad

Chişineu-Criş

Orădan Florica

consilier local

39

Arad

Chişineu-Criş

Ion Laurenţiu

consilier local

40

Arad

Chişineu-Criş

Lase Emilian

consilier local

41

Arad

Semlac

Hai Daniela

consilier local

42

Arad

Şeitin

Roşu Remus

consilier local

43

Arad

Ususău

Iovescu Alexandru

consilier local

44

Arad

Dezna

Gardău Ioan-Viorel

consilier local

45

Arad

Semlac

Stoian Letiţia

primar

46

Arad

Moneasa

Dragoş Vasile

consilier local

47

Arad

Ususău

Vesalom Marinei Florentin

consilier local

48

Arad

Ususău

Ţole Florin

primar

49

Arad

Şicula

Monta Flavius-Călin

consilier local

50

Arad

Şiştarovăţ

Nedelcu Gheorghe Moisa

consilier local

51

Arad

Macea

Otlăcan Cristian

consilier local

52

Arad

Macea

Săcui Stelian

consilier local

53

Arad

Macea

Ardelean Bogdan Florin

consilier local

54

Arad

Macea

Ardelean Ioan Alexandru

primar

55

Arad

Apateu

Mişca Teodor

consilier local

56

Arad

Ineu

Chiria Alexandru

consilier local


Nr. crt.

Judeţ

Localitate

Nume şi prenume

Funcţie

57

Arad

Peregu Mare

Cengyel-Fischer Ladislau-Pavel

primar

58

Arad

Nădlac

Varga Mariana Daniela

consilier local

59

Arad

Nădlac

Totorean Florin

consilier local

60

Arad

Şeitin

Buha Ştefan Adrian

primar, consilier local

61

Arad

Mişca

Diaconu Constantin

consilier local

62

Arad

Beliu

Popoviciu Pavel

consilier local

63

Arad

Nădlac

Fabri Ana

consilier local

64

Arad

Nădlac

Mihut Dan Cristian

consilier local

65

Arad

Nădlac

KoynokIoan

consilier local

66

Arad

Curtici

Cios Ioan Sabin

consilier local

67

Arad

Sebis

Voian Amalia

consilier local

68

Arad

Chîsindia

Pantea Ignat

consilier local

69

Arad

Şicula

Constantinescu Simion

consilier local

70

Arad

Almaş

Groza Florin Teodor

consilier local

71

Arad

Almaş

Daşcău Vasile

consilier local

72

Arad

Dieci

lovănuţ Iulius

primar

73

Arad

Gurahonţ

Haiduc Ioan-Nicuşor

primar, consilier local

74

Arad

Gurahonţ

Hanciu-Coţoi Simion

consilier local

75

Arad

Gurahonţ

Muj Ana

consilier local

76

Arad

Gurahonţ

Tăbîrcă Ion

consilier local

77

Arad

Semlac

Boticiu Ioan-Gheorghe

consilier local

78

Arad

Şicula

Danciu Mircea Adrian

consilier local

79

Argeş

Băiculeşti

Dumitrescu Emilia Madalina

consilier local

80

Argeş

Ştefăneşti

Pacioianu Constantin

consilier local

81

Argeş

Băiculeşti

Baranescu Gheorghe

primar

82

Argeş

Rucăr

Surdu Gheorghe

consilier local

83

Argeş

Corbi

Banateanu Liviu Ioan

consilier local

84

Argeş

Câlineşti

Vacarciuc Ilie Ştefan

consilier local

85

Argeş

Corbeni

Dumitrache Silviu

consilier local

86

Argeş

Corbeni

Nan Ioan

consilier local

87

Argeş

Drăganu

Cobzaru Valentina

consilier local

88

Argeş

Schitu Goleşti

Hubert Alexandru

primar

89

Argeş

Budea sa

Oprescu Gilica Emil

consilier local

90

Argeş

Căteasca

Minai Aurelian

consilier local

91

Argeş

Coşeşti

Tincescu Ion

consilier local

92

Argeş

Rucăr

Duruian i.Nicolae

consilier local

93

Argeş

Hârseşti

Marinica Ionel

primar, consilier local

94

Argeş

Albeştii deArgeş

Pangrate Vasile

consilier local

95

Argeş

Rucăr

Tuluca Mihai

consilier local

96

Argeş

Ştefăneşti

Niculae Florin

consilier local

97

Argeş

Băiculeşti

Cimpoca Dionisie

consilier local

98

Argeş

Bâria

Mămăliga Ion Danut

consilier local

99

Argeş

Curtea deArgeş

Păun Ion

primar, consilier local

100

Argeş

Câlineşti

Vllnoiu Cătălin Constantin

consilier local

101

Argeş

Rucăr

Simion Neculae

consilier local


Nr. crt.

Judeţ

Localitate

Nume şi prenume

Funcţie

102

Argeş

Oraş Costeşti

Dumitrica Marin

consilier local

103

Argeş

Municipiul Piteşti

Piesa Victor Marius

consilier local

104

Argeş

Oraş Mioveni

Putu Gheorghe

consilier local

105

Argeş

Drăganu

Negoescu Gheorghe

primar, consilier local

106

Argeş

Lereşti

Naftanaila Ion

primar

107

Argeş

Mioarele

Popescu Claudiu Petre

consilier local

108

Argeş

Schitu Goleşti

Solomon Gheorghe

consilier local

109

Argeş

Rucăr

Arsulescu Ion Sebastian

consilier local

110

Argeş

Arefu

Bostan Vasile

consilier local

111

Argeş

Arefu

Tita Nicolescu Maria

primar

112

Argeş

Arefu

Badescu Ion

consilier local

113

Argeş

Arefu

Sandu Ilie Iulian

consilier local

114

Argeş

Arefu

Dobrin Nicolae

consilier local

115

Argeş

Babana

Toma Constantin

primar

116

Argeş

Merişani

Tamaş Ion

consilier local

117

Argeş

Hârseşti

Badea Marin

primar

118

Argeş

Bughea de Jos

Tanasescu Ion Dorel

primar

119

Argeş

Mărăcineni

Epure Daniela

primar

120

Argeş

Corbeni

Turcu Ion Corneliu

consilier local

121

Argeş

Corbeni

Ureche Ion

primar, consilier local

122

Argeş

Cotmeana

Barbulescu Mircea

consilier local

123

Argeş

Drăganu

Gavanescu Aurelian

primar, consilier local

124

Argeş

Lunca Corbului

Chirita Viorel

consilier local

125

Argeş

Lunca Corbului

Trandafir Florin

consilier local

126

Argeş

Lunca Corbului

Pepel Florin

consilier local

127

Argeş

Lunca Corbului

Baicea Florea

consilier local

128

Argeş

Lunca Corbului

Jianu Niculae

primar, consilier local

129

Argeş

Bradu

Tanase Ionel

primar

130

Argeş

Poiana Lacului

Păun Maria

primar

131

Argeş

Dobreşti

Oprea Rodica

primar

132

Argeş

Cicăneşti

Marinescu Petrisor

consilier local

133

Bacău

Că iuţi

Soric Vasile

consilier local

134

Bacău

Sărata

Jigău Ioan

consilier local

135

Bacău

Oneşti

Vicol Gheorghe

primar

136

Bacău

Măgura

Botezatu Ioan

consilier local

137

Bacău

Târgu Ocna

Sultanei Dănuţ Dumitru

consilier local

138

Bacău

SIănic Moldova

Mocanu Liviu

consilier local

139

Bacău

Dofteana

Spoială Gheorghe

consilier local

140

Bacău

Odobeşti

Cristea Gheorghiţă

primar

141

Bacău

Coţofăneşti

Savin Gheorghe

consilier local

142

Bacău

Caşin

Cojocia-Flintoaca Neculai

primar, consilier local

143

Bacău

Bacău

Sechelariu Dumitru

primar

144

Bacău

Moineşti

Busuioc Iulian

consilier local

145

Bacău

Bacău

Manolache Daniel

consilier local

146

Bacău

Buhuşi

Miron Ioan

consilier local

147

Bacău

Bacău

Zaharia Nicolae

consilier local

148

Bacău

Zemes

Oprea Marius-Onuţ

primar


Nr. crt.

Judeţ

Localitate

Nume şi prenume

Funcţie

149

Bacău

Răcăciuni

Munteanu Gheorghe

consilier local

150

Bacău

Căiuti

GaborS. Paul

consilier local

151

Bacău

Răcăciuni

Bîtlă Gheorghe

consilier local

152

Bacău

Traian

Fechet losif

consilier local

153

Bacău

Moinesti

Budacă Cristinel

primar

154

Bihor

Salonta

Butcă Dinu-Cristian Ioan

consilier local

155

Bihor

Ţeţchea

Nicoruţ Mariana Anica

consilier local

156

Bihor

Ţeţchea

Nicoruţ Mariana Anica

primar

157

Bihor

Tulea

Buda Mihai

consilier local

158

Bihor

Roşia

Maliţa Cristian Ovidiu

consilier local

159

Bihor

Răbăgani

Tonca Vasile

consilier local

160

Bihor

Suplacu de Barcău

Purcar Petruş Ioan

consilier local

161

Bihor

Săcueni

Keri Gaspar

consilier local

162

Bihor

Săcueni

Menyhart Eva

consilier local

163

Bihor

Aleşd

Iscru Lodica Irina

consilier local

164

Bihor

Borod

Gârz Nicolae

consilier local

165

Bihor

Borod

Lung Viorel

consilier local

166

Bihor

Vaşcău

Bortiş Marinei Ioan

consilier local

167

Bihor

Drăgeşti

Avram Florian

consilier local

168

Bihor

Vascâu

Rengle Ion

consilier local

169

Bihor

Valea lui Mihai

Biro Karoly

consilier local

170

Bihor

Buduslău

Olah Şandor

consilier local

171

Bihor

Sălacea

Lukacs Bârna

consilier local

172

Bihor

Beiuş

lanc Viorel

consilier local

173

Bihor

Ceica

Balint Grigore Doru

consilier local

174

Bihor

Derna

Tivadar Ioan

primar

175

Bihor

Derna

Tivadar Ioan

consilier local

176

Bihor

Derna

Kovacs Attila

consilier local

177

Bihor

Derna

Kovacs Attila

primar

178

Bihor

Finiş

Iştoc Ion Sorin

primar

179

Bihor

Finiş

Iştoc Ion Sorin

consilier local

180

Bihor

Holod

Seica Petrică Dănuţ

primar

181

Bihor

Holod

Ghebu Eugen

consilier local

182

Bihor

Holod

lancu Vasile Gabriel

consilier local

183

Bihor

Holod

Toma Ioan

consilier local

184

Bihor

Uileacu de Beiuş

Boroş Istvan

consilier local

185

Bihor

Valea lui Mihai

Breban Gheorghe

consilier local

186

Bihor

Holod

Bondar Leontin Emilian

consilier local

187

Bihor

Holod

Leş Eleodor Florin

consilier local

188

Bihor

Holod

Gale Ioan

consilier local

189

Bihor

Marghita

Mârza Vasile Alexandru

consilier local

190

Bihor

Salonta

Leucţua Ioan Nicolae

consilier local

191

Bihor

Stei

Borza Viorel

consilier local

192

Bihor

Batăr

Has Ioan Lazăr

primar

193

Bistriţa-Năsăud

Brundu Bârgăului

Monda Nicolae Toma

consilier local

194

Bistriţa-Năsăud

Năsăud

Sîngeorzan Iuliana

consilier local

195

Bistriţa-Năsăud

Negrileşti

Zinveli Dumitru

consilier local


Nr. crt.

Judeţ

Localitate

Nume şi prenume

Funcţie

196

Bistriţa-Năsăud

Tel ci u

Scuturici Ioan

consilier local

197

Bistriţa-Năsăud

Telciu

Văsies Gheorghe

consilier local

198

Bistriţa-Năsăud

Rodna

Pop Ioan

consilier local

199

Bistriţa-Năsăud

Şanţ

Filipoi Victor

consilier local

200

Bistriţa-Năsăud

Rodna

Szenftleben Carol Vasile

consilier local

201

Bistriţa-Năsăud

Cetate

Sîngeorzan Florin Ovidiu

consilier local

202

Bistriţa-Năsăud

Cetate

Peica Liviu

consilier local

203

Bistriţa-Năsăud

Ilva Mare

Zubec Ioan

consilier local

204

Bistriţa-Năsăud

Şanţ

Sasu Daniel Zaharia

consilier local

205

Bistriţa-Năsăud

 

Pamfiloiu Constantin

consilier judeţean

206

Bistriţa-Năsăud

Rodna

Pădure Florea

consilier local

207

Bistriţa-Năsăud

Rodna

Bindiu Ion

consilier local

208

Bistriţa-Năsăud

Rodna

Munteanu Vasile

consilier local

209

Bistriţa-Năsăud

Rodna

Luchi Emil

consilier local

210

Bistriţa-Năsăud

Braniştea

Joo Janoş

primar

211

Bistriţa-Năsăud

Braniştea

Joo Janoş

consilier local

212

Bistriţa-Năsăud

Bistriţa

Cămăraş Tiberiu Vasile

consilier local

213

Bistriţa-Năsăud

Cetate

Tiniş Marius Victor

primar

214

Bistriţa-Năsăud

Cetate

Tiniş Marius Victor

consilier local

215

Bistriţa-Năsăud

Sângeorz-Băi

Mutu Traian

consilier local

216

Bistriţa-Năsăud

Rodna

Frunză Marian

consilier local

217

Bistriţa-Năsăud

Sângeorz-Băi

Măgurean Alexandru Dacian

consilier local

218

Bistriţa-Năsăud

Maieru

Hădărău Doruţ

consilier local

219

Bistriţa-Năsăud

Maieru

Negruşer Viluţ

consilier local

220

Bistriţa-Năsăud

Miceştii de Câmpie

Maier Marinei

primar

221

Bistriţa-Năsăud

Şieu

Furdui Gavril

consilier local

222

Bistriţa-Năsăud

Nimigea

Roşiu Viorel

consilier local

223

Botoşani

Şendriceni

Dohotariu Marin

primar, consilier local

224

Botoşani

Darabani

Imbir Nicolae

consilier local

225

Botoşani

Darabani

Bejinariu Gheorghe

consilier local

226

Botoşani

Darabani

Tîrniceru- Ifrim Dan

consilier local

227

Botoşani

Darabani

Burlacu Ghiorghi

primar

228

Botoşani

Cristeşti

Crăciun Andrei Marian

consilier local

229

Botoşani

Conceşti

Alupoaie Gheorghe

consilier local

230

Botoşani

Mitoc

Smicală Ionuţ Radu

consilier local

231

Botoşani

Durneşti

Smicală Cristina Larisa

consilier local

232

Botoşani

Prăjeni

Ciobanu Dumitru

consilier local

233

Botoşani

Cristeşti

Borfotinâ Ionel Lucian

primar

234

Botoşani

Cândeşti

Coţofrec Ştefan

primar, consilier local

235

Botoşani

Minai Eminescu

Vasiliu Eugen

primar, consilier local

236

Botoşani

Botoşani

Aivăncesei Stei ian

primar, consilier local

237

Botoşani

Suharău

Chelariu Marcel

primar

238

Botoşani

Suharău

Surugiu Mihai

consilier local

239

Botoşani

Cristeşti

Tunsu Anişoara

consilier local

240

Botoşani

Cristeşti

Puşcaşu Mihai

consilier local

241

Botoşani

Cristeşti

Stănuc Liviu

consilier local

242

Botoşani

Cristeşti

Agrigoroae Dorin

consilier local


Nr. crt.

Judeţ

Localitate

Nume şi prenume

Funcţie

243

Botoşani

Cristesti

Sadici Constantin

consilier local

244

Botoşani

Cristeşti

Bahnă Mihai

consilier local

245

Botoşani

Cristesti

Părpăluţă Petrea

consilier local

246

Botoşani

Darabani

Hladii Radu

consilier local

247

Botoşani

Lunca

Pavăl Ioan

consilier local

248

Botoşani

Dorohoi

Apurcioie Dumitru

consilier local

249

Botoşani

Hăneşti

Nemeş Nicolae Florin

consilier local

250

Botoşani

Hilişeu-Horia

Gireadă Dumitru

consilier local

251

Botoşani

Suliţa

Ionescu Romei

primar, consilier local

252

Botoşani

Vlădeni

Podaru Angela

consilier local

253

Botoşani

Corlăteni

Stanciu Ionel

consilier local

254

Botoşani

Unţeni

Pavel Petru

primar, consilier local

255

Botoşani

Vlădeni

Mania Dorica

consilier local

256

Botoşani

Unţeni

Apostol Dan

consilier local

257

Botoşani

Hilişeu-Horia

Cuţic Viorel

consilier local

258

Botoşani

Văculeşti

Gutău Lăcrămioara

primar

259

Botoşani

Unţeni

Lungu Marcel Sorinei

consilier local

260

Botoşani

Frumuşica

Bleanca Gheorghe

consilier local

261

Botoşani

Frumuşica

Rădeanu Ana

consilier local

262

Braşov

Recea

Cristian Ioan

consilier local

263

Braşov

Săcele

Lungu I. Constantin

consilier local

264

Braşov

Săcele

Lungu I. Constantin

primar

265

Braşov

Lisa

Gavrilă Gheorghe

consilier local

266

Braşov

Vama Buzăului

Chirilaş Tiberiu

consilier local

267

Braşov

Vama Buzăului

Ionescu Alexandru Constantin

consilier local

268

Braşov

Vama Buzăului

Bordaş Ciprian Crinu

consilier local

269

Braşov

Moieciu

Preda Cosmin Nicolae

consilier local

270

Braşov

Buneşti

Cazan Mihai

consilier local

271

Braşov

Prejmer

Şerban Sorin

consilier local

272

Braşov

Moieciu

Jinga Ionel

consilier local

273

Braşov

Săcele

Teaca Dobros Mihail

consilier local

274

Braşov

Săcele

Şerban Râul Vaier

consilier local

275

Braşov

Lisa

Moga Marcel Ioan

consilier local

276

Braşov

Râşnov

Benga George Marian

consilier local

277

Braşov

Codlea

Vlădău Nicolae

consilier local

278

Braşov

Şinca Nouă

Flucuş Miron

consilier local

279

Braşov

Predeal

Bordea Alina Ionela

consilier local

280

Braşov

Săcele

Miklos Levente

consilier local

281

Braşov

Braşov

Stoica Enache

consilier local

282

Braşov

Codlea

Tudor Vasile

primar

283

Braşov

Codlea

Tudor Vasile

consilier local

284

Braşov

Predeal

Buruiană Ioan

consilier local

285

Braşov

Recea

Martin Liviu Viorel

consilier local

286

Braşov

Recea

Motoc Viorel Marius

consilier local

287

Braşov

Şugag

Grosu Gheorghe

consilier local

288

Braşov

Codlea

Budeanu Mihai Nicolae

consilier local


Nr. crt.

Judeţ

Localitate

Nume şi prenume

Funcţie

289

Braşov

Victoria

Stînea Timotei Valentin

consilier local

290

Braşov

Victoria

Istrătescu Eusebiu Ionel

consilier local

291

Braşov

Braşov

Ţucunel Nicolae

preşedinte consiliu Judeţean

292

Braşov

Codlea

Cocut Daniel Cristian

consilier local

293

Braşov

Predeal

Goidescu Ionel

primar

294

Braşov

Predeal

Pop Valentin Gheorghe

consilier local

295

Braşov

Predeal

Vitiuc Elena Anemaria

consilier local

296

Braşov

Victoria

Ionuţ Eugen

consilier local

297

Braşov

Ghimbav

Stanciu Emima

consilier local

298

Braşov

Săcele

Stoea Gheorghe

consilier local

299

Braşov

Codlea

Cadar Robert Daniel

consilier local

300

Braşov

Codlea

Florea Lucian Nicolae

consilier iocai

301

Braşov

Codlea

Hotăreanu Ştefan

consilier local

302

Braşov

Codlea

Cîrstolovean Ioan Florin

consilier local

303

Braşov

Codlea

Lupu Ioan

consilier local

304

Braşov

Drăguş

Trîmbiţaş losif Gheorghe

consilier local

305

Braşov

Ghimbav

Parascan Mihai Marius

consilier local

306

Braşov

Târlungeni

BotAlbert

consilier local

307

Braşov

Victoria

Zamfirescu Victor

consilier local

308

Braşov

Bran

Dia Dorin Leonte

consilier local

309

Braşov

Codlea

Moldoveanu Marius Adorian

primar

310

Braşov

Mândra

Boeriu Constantin Gabriel

consilier local

311

Braşov

Mândra

Pirău Ioan

consilier local

312

Braşov

Recea

Răduleţ Sorin

primar

313

Braşov

Recea

Răduleţ Sorin

consilier local

314

Braşov

Săcele

Medianu Gheorghe

consilier local

315

Braşov

Vulcan

Pătraşcu Valerică

consilier local

316

Braşov

Apaţa

Tano Arpad

primar

317

Braşov

Codlea

Kauntz Voi km ar

consilier local

318

Brăila

Făurei

Pfeffel Liviu

consilier local

319

Brăila

Salcia Tudor

Mihai Luca

primar

320

Brăila

Brăila

Drăghincescu Simona

primar, consilier local

321

Brăila

Brăila

Diacomatu Sergiu-Ionuţ

preşedinte consiliu Judeţean

322

Brăila

Brăila

Căpăţînă Marian

consilier judeţean

323

Brăila

lanca

Dănăilă Dorian

consilier local

324

Brăila

Tudor Vladimirescu

Nenciu Janeta

consilier local

325

Brăila

Chişcani

Petre Constantin

consilier local

326

Brăila

Brăila

Moise Eugen

primar

327

Brăila

Tudor Vladimirescu

Gavrilă I. Angela

consilier local

328

Bucureşti

Sector 5

Mihăescu Mugur

primar

329

Bucureşti

Bucureşti

Florescu Ştefan Viorel

primar

330

Bucureşti

Bucureşti

Dan Nicuşor Daniel

primar, consilier general

331

Bucureşti

Bucureşti

Fi lip Constantin Tiţian

primar, consilier local

332

Bucureşti

Bucureşti

Ionescu Ilie

consilier local

333

Buzău

Buzău

Cucu Vasile

consilier local


Nr. crt.

Judeţ

Localitate

Nume şi prenume

Funcţie

334

Buzău

Balta Albă

Constantin Ionel

consilier local

335

Buzău

Calvini

Popescu D. Gheorghe

consilier local

336

Buzău

Buzău

Bogdan Ion

consilier local, consilier judeţean

337

Buzău

Măgura

Mănăilescu Constantin

consilier local

338

Buzău

Topliceni

Codreanu Ioan

consilier local

339

Buzău

Ziduri

Jantia Alexandru

consilier local

340

Buzău

Pârscov

Scoroşanu Dumitru

consilier local

341

Buzău

Ţinteşti

Palade Jenei

consilier local

342

Buzău

Vadu Paşii

Moglan D. Nicolae

primar

343

Buzău

Brăeşti

Simion Gh. Ion

consilier local

344

Buzău

Buzău

Mocanu C. Victor

preşedinte consiliu Judeţean

345

Buzău

Valea Râmnicului

Ivan D. Ştefan

primar

346

Buzău

Buzău

Negoiţă Iulius Paul

primar, consilier local

347

Buzău

Stâlpu

Gavrilă Nicolae

primar, consilier local

348

Buzău

Costeşti

Barchizeanu Ciprian Mihai

consilier local

349

Buzău

Costeşti

Guşă Ionel

consilier local

350

Buzău

Costeşti

Mihaiu Laurenţiu

consilier local

351

Buzău

Costeşti

Nichita Nicuşor

consilier local

352

Buzău

Costeşti

Rădulescu Nicolae

consilier local

353

Buzău

Costeşti

Şerbănoiu Vasile

consilier local

354

Buzău

Costeşti

Toader Horia

primar

355

Buzău

Stâlpu

Danciu Ioan

consilier local

356

Buzău

Vipereşti

Oprea Elvis Eusebio

primar

357

Buzău

Buzău

Ilie I. Nicolae

consilier local

358

Buzău

Buzău

Ion Mircea

consilier judeţean, consilier local

359

Buzău

Săhăţeni

Matache Ion

consilier local

360

Buzău

Smeeni

Mocanu Mihai

consilier local

361

Buzău

Stâlpu

Anton Corneliu

primar, consilier local

362

Buzău

Luciu

Stratone Constantin

consilier local

363

Buzău

Săhăţeni

Mustăţea Elena

consilier local

364

Buzău

Pârscov

Savastiţa Gh. Ion

consilier local

365

Buzău

Ziduri

Bucur Gheorghe

consilier local

366

Buzău

Beceni

Bucur Marius George

consilier local

367

Caras-Severin

Anina

Găman Gheorghe

consilier local

368

Caraş-Severin

Reşiţa

Filipescu Gheorghe

primar

369

Caraş-Severin

Bocşa

Marişescu Ioan

consilier local

370

Caraş-Severin

Bocşa

Romostean Meda

consilier local

371

Caraş-Severin

Copăcele

Tîru Viorel

consilier local

372

Caraş-Severin

Corn ea

Bosioc Ştefan

consilier local

373

Caraş-Severin

Comea

Lupulescu Ştefan

consilier local

374

Caraş-Severin

Ticvaniu Mare

Fistea Ioana Camelia

consilier local

375

Caraş-Severin

Marga

Grozav Nistor

consilier local

376

Caraş-Severin

Grădinari

Drăghina Ion Dan

consilier local

377

Caraş-Severin

Prigor

Boldea Grigore losif

consilier local


Nr. crt.

Judeţ

Localitate

Nume şi prenume

Funcţie

378

Caraş-Severin

Reşiţa

Frigura-lliasa Ion

consilier local

379

Caraş-Severin

Bocşa

Moldovan Petru Ioan

primar

380

Caraş-Severin

Pojejena

Rachici Sava

consilier local

381

Caraş-Severin

Reşiţa

Jenar Gheorghe

consilier local

382

Caraş-Severin

Bozovici

Miloi Marian

primar

383

Caraş-Severin

Băile Herculane

Cristescu Ilie

primar, consilier local

384

Călăraşi

Budesti

Dan Gheorghe

primar

385

Călăraşi

Plătăreşti

Bălăceanu Ionel

consilier local

386

Călăraşi

Dragalina

Stanciu Marian-Gabriel

primar

387

Călăraşi

Dragalina

Stoian Nicolae

consilier local

388

Călăraşi

Dragalina

Bogdan Ion

consilier local

389

Călăraşi

Dragalina

Ticu Lucian

consilier local

390

Călăraşi

Dragalina

Neagu Cătălin lonei

consilier local

391

Călăraşi

Dragalina

Rizea Tudor

consilier local

392

Călăraşi

Dragalina

Tudor Gheorghe

consilier local

393

Călăraşi

Dragalina

Ghinoiu Tudor

consilier local

394

Călăraşi

Dragalina

Văduva Gheorghe

consilier local

395

Călăraşi

Chirnogi

Trifan Gherghina

primar

396

Călăraşi

Chimogi

Pană Stelică

consilier local

397

Călăraşi

Fundulea

Minculete Viorel

primar, consilier local

398

Călăraşi

Crivăţ

Ungureanu Dorel

primar

399

Călăraşi

Crivăţ

Neagu Măriri

consilier local

400

Călăraşi

Cuza-Vodă

Cîrjilă Viorel

consilier local

401

Călăraşi

Dragalina

Tănase Ionel

consilier local

402

Călăraşi

Dragalina

Dumitru Vasile

consilier local

403

Călăraşi

Grădiştea

Movilaru Octavian

consilier local

404

Călăraşi

Luica

Constantin Georgeta

consilier local

405

Călăraşi

Luica

Bucur Marian

consilier local

406

Călăraşi

Luia

Eftimie Niculae

consilier local

407

Călăraşi

Luica

Cristescu Stavre

consilier local

408

Călăraşi

Ştefan-Vodă

Şerban Ion

consilier local

409

Călăraşi

Budeşti

Ciună Dumitru

consilier local

410

Călăraşi

Budeşti

Sandu Gheorghe

consilier local

411

Călăraşi

Dichiseni

Stan Vasilică

primar, consilier local

412

Călăraşi

Lehliu-Gară

Bucur Cornel

consilier local

413

Călăraşi

Lehliu-Gară

Bujor Geani

consilier local

414

Cluj

Floreşti

Weber Zoltán Arpad

consilier local

415

Cluj

Moldoveneşti

Valentini Attila

consilier local

416

Cluj

Apahida

Secară Cristian

consilier local

417

Cluj

Feleacu

Băieş Augustin

consilier local

418

Cluj

Turda

Olteanu Sandu

consilier local

419

Cluj

Izvonj Crisului

Antal Adalbert

consilier local

420

Cluj

Izvoru Crisului

KovacsAlbert

consilier local

421

Cluj

Izvonj Crisului

Mihaly Ioan

consilier local

422

Cluj

Izvoru Crisului

Mihaly Şandor Csaba

consilier local

423

Cluj

Sănduleşti

Duca Augustin Nicolae

primar

424

Cluj

Luna

Rupă Ştefan

consilier local


Nr. crt.

Judeţ

Judeţ Localitate

Nume şi prenume

Funcţie

425

Cluj

Mociu

Horvath Marton

primar

426

Cluj

Unguraş

Kerekeş Ştefan

primar

427

Cluj

Unguraş

Ilca Grigore

consilier local

428

Cluj

Beliş

Popa Paşcu

consilier local

429

Cluj

Beliş

Marc Aurel

consilier local

430

Cluj

Unguraş

Măhălean Ioan

consilier local

431

Cluj

Cluj-Napoca

Paul Mădălina Diana

primar

432

Cluj

Mărgău

Mihuţ Ioan Octavian

consilier local

433

Cluj

Mărgău

Capotă Radu

consilier local

434

Cluj

Mărgău

Bortoţ Cristina Elvira

consilier local

435

Cluj

Mărgău

Pleşa Teodor

consilier local

436

Cluj

Mărgău

Roşu Gheorghe

consilier local

437

Cluj

Mărgău

Roşu Gheorghe

primar

438

Cluj

CeanuMare

Moldovan Ioan Lucian

primar

439

Cluj

CeanuMare

Moldovan Ioan Lucian

consilier local

440

Cluj

Apahida