MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 583/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 583         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 16 august 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 630 din 14 iunie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în ansamblul său si, în mod special, ale art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 şi art. 34 din aceasta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

804. - Hotărâre privind transmiterea parţială a unui imobil din domeniul public si statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

835. - Hotărâre privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic al unui sector de drum din judeţul Iaşi, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 28A

 

839. - Hotărâre privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către Primăria Municipiului Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

165. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate

 

170. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea anexelor nr. 5 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole

 

2.534/C.- Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 954/B/C/2000

 

4.970. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind alocarea granturilor doctorale în vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 630

din 14 Iunie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în ansamblul său şi, în mod special, ale art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 şi art. 34 din aceasta

 

Petre Lăzăroiu - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în ansamblul său şi, în mod special, ale prevederilor art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 şt art. 34 din aceasta, excepţie ridicată de Andrei Staicu în Dosarul nr. 14.602/325/2007 al Judecătoriei Timişoara şi care constituie obiectul Dosarului nr. 24D/2012 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 ianuarie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 14.602/325/2007, Judecătoria Timişoara a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în ansamblul său, cu referire specială la prevederile art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 şi art. 34 din aceasta, excepţie ridicată de Andrei Staicu într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii. Actul de sesizare a fost înregistrat la Curtea Constituţională sub nr. 107 din 10 ianuarie 2012, dată la care a fost constituit Dosarul nr. 24DJ2012.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile de lege criticate încalcă prezumţia de nevinovăţie, nesocotesc dreptul la apărare şi egalitatea în faţa legii. În ceea ce priveşte prezumţia de nevinovăţie, arată că este încălcată prin aceea că agentul constatator constată săvârşirea faptei şi aplică sancţiunea fără a da posibilitatea contravenientului să îşi susţină nevinovăţia, mai ales că este posibil ca procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei să fie încheiat atât în lipsa contravenientului, cât şi a vreunui martor. În acelaşi sens, susţine că, în faţa instanţei, persoana care se prezumă a fi vinovată este nevoită să-şi probeze nevinovăţia, deşi această obligaţie ar trebui să revină celui ce impută contravenientului săvârşirea unei fapte ilicite. Mai arată că actul întocmit de agentul constatator se bucură de prezumţia de legalitate.

Judecătoria Timişoara apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că atribuirea de competenţe organului constatator în sfera constatării faptelor contravenţionale şi aplicării sancţiunilor nu contravine principiilor consacrate constituţional, atât timp cât prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 permit persoanei interesate să se adreseze justiţiei şi să îi fie respectate garanţiile procesuale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere reţinut în Deciziile Curţii Constituţionale nr. 1.274 din 8 octombrie 2009, nr. 1.142 din 15 septembrie 2009, nr. 922 din 23 iunie 2009, nr. 555 din 14 aprilie 2009, nr. 429 din 26 martie 2009, nr. 338 din 17 martie 2009. nr. 167 din 10 februarie 2009, nr. 99 din 20 ianuarie 2009, nr. 69 din 15 ianuarie 2009 şi nr. 65 din 15 ianuarie 2009, respectiv nr. 1.041 din 9 octombrie 2008, nr. 787 din 3 iulie 2Q08: nr. 759 din 24 iunie 2008, nr. 750 din 24 iunie 2008, nr. 519 din 8 mai 2008, nr. 299 din 11 martie 2008 şi nr. 216 din 28 februarie 2008.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate TI constituie prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 272001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, şi, în mod special, ale art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 şi art. 34 din aceasta, texte care, la data ridicării excepţiei, aveau următorul conţinut:

- Art. 19: „(1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator si de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.

(3) în lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.”

- Art. 21: „( 1) în căzui în care prin actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică şi sancţiunea.

(2) Dacă, potrivit actului normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei, agentul constatator nu are dreptul să aplice şi sancţiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancţiunea. În acest caz sancţiunea se aplică prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal.

(3) Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ si trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.”

- Art. 23: (1) în cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă şi există tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancţiunea stabileşte şi despăgubirea, cu acordul expres al persoanei vătămate, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal.

(2) Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei persoana vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile potrivit dreptului comun.”

- Art. 24; „(1) Persoana împuternicită să aplice sancţiunea dispune şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii. În toate situaţiile agentul constatator va descrie în procesul-verbal bunurile supuse confiscării şi va lua în privinţa lor măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute de lege, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal.

(2) în cazul în care bunurile nu se găsesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor în lei.

(3) Agentul constatator are obligaţia să stabilească cine este proprietarul bunurilor confiscate şi, dacă acestea aparţin unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor menţiona, dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.”

- Art. 34: „(1) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentai, administrează orice afte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării.

(2) Hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Recursul suspendă executarea hotărârii.”

Prin art. IX din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, în cuprinsul art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost introdusă sintagma „dacă prin lege nu se prevede altfel”, restul articolului rămânând identic cu cel de la data ridicării excepţiei de neconstituţionalitate, astfel încât Curtea urmează a se pronunţa asupra acestui text de lege în forma modificată după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textele de lege ce formează obiect al acesteia contravin următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 16 -”Egalitatea în drepturi”, art. 23 alin. (11) care consacră principiul respectării prezumţiei de nevinovăţie şi art. 24 - „Dreptul la apărare”.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că textele criticate din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, precum şi ordonanţa în ansamblul său, au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, cu motivări asemănătoare şi prin raportare la aceleaşi prevederi constituţionale şi convenţionale ca şi în cauza de faţă.

Astfel, în ceea ce priveşte sarcina probei în procedura reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, Curtea a statuat, prin Decizia nr. 1.096 din 8 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 octombrie 2009, că „procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se bucură de prezumţia de legalitate, însă, atunci când este formulată o plângere împotriva acesteia, este contestată chiar prezumţia de care se bucură. În acest caz, instanţa de judecată competentă va administra probele prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal. Cel care a formulat plângerea nu trebuie să îşi demonstreze propria nevinovăţie, revenind instanţei de judecată obligaţia de a administra tot probatoriul necesar stabilirii şi aflării adevărului. [...] Instanţele de judecată nu pot face aplicarea strictă a regulii onus probandi incumbit actori, ci, din contră, chiar ele trebuie să manifeste un rol activ pentru aflarea adevărului din moment ce contravenţia intră sub incidenţa art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Prin urmare, nu se poate susţine răsturnarea sarcinii probei”.

Totodată, prin Decizia nr. 495 din 20 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 17 iunie 2010, Curtea a reţinut că, pe tot parcursul soluţionării plângerii îndreptate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, atât la instanţa de fond, cât şi în recurs, contravenientul poate să îşi exercite fără nicio restricţie dreptul la apărare. Totodată, instanţa competentă să soluţioneze plângerea îndreptată împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este obligată să urmeze anumite reguli procedurale, în virtutea cărora sarcina probei aparţine celui care afirmă ceva în instanţă, iar nu celui care a întocmit procesul-verbal de contravenţie.

Întrucât în cauza de faţă nu au fost evidenţiate elemente noi care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudenţe, îşi menţin valabilitatea atât considerentele, cât şi soluţia pronunţată prin deciziile menţionate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor în ansamblul său, şi, în mod special, ale art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 şi art. 34 din aceasta, excepţie ridicată de Andrei Staicu în Dosarul nr. 14.602/325/2007 al Judecătoriei Timişoara.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 14 iunie 2012.

PREŞEDINTE,

PETRE LĂZĂROIU

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea parţială a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, înregistrat la poziţia nr. M.F.P, 35,739, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea parţială a imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, în vederea construirii spaţiilor necesare funcţionării Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare Bacău, Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău, Dispeceratului Unic Integrat şi Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Bacău.

Art. 3. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 804.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene”, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Persoana Juridica care administrează imobilul/CUI

Adresa imobilului

Valoarea de inventar actualizată a imobilului

35.739

8.19.01

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău

C.U.I. 4278833

Municipiul Bacău, str. Milcov nr. 49, judeţul Bacău

C.U.I. 4278337

 9.271.727,93 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţii de Imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/C.U.I.

Persoana juridică la care se transmite imobilul/C.U.I.

Cod de clasificaţie Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr M.F.P.

Municipiul Bacău,

str. Milcov nr. 49,

judeţul Bacău

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru  Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău C.U.I.  4278833

Primăria Municipiului Bacău, administrarea Consiliul Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău

C.U.I. 4278337

8.19.01

Suprafaţa totală a părţii de imobil = 3.096 mp

Valoarea de inventar = 304.946,425 lei

parte de imobil, compus din:

C9

- Suprafaţa construită = 120 mp

Suprafaţa desfăşurată = 120 mp

C10

- Suprafaţa construită = 157 mp

Suprafaţa desfăşurată =157 mp

C11

- Suprafaţa construită = 125 mp

Suprafaţa desfăşurată =125 mp

Baracă depozit

- Suprafaţa construită = 357 mp

Suprafaţa desfăşurată = 357 mp

Baracă depozit

- Suprafaţa construită = 308 mp

Suprafaţa desfăşurată = 308 mp

35.739

(parţial)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic al unui sector de drum din judeţul Iaşi, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 28A

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1)şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea sectorului de drum naţional DN 28A, km 20+100-km 22+550, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în domeniul public al municipiului Paşcani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani/ precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes local.

(2) Contractul de concesiune nr. MM/487/04.02.2004 încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, având ca obiect bunul imobil care se transmite în administrare potrivit alin. (1), se modifică în mod corespunzător, în condiţiile legii.

Art. 2. - Se aprobă modificarea traseului drumului naţional DN 28A, situat în intravilanul municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investiţie „Deviere DN 28A km 19+500-22+900 la Blăgeşti, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin înscrierea lucrării de investiţie „Deviere DN 28A km 19+500-22+900 la Blăgeşti”, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 7 august 2012.

Nr. 835.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale sectorului de drum naţional DN 28A km 20+100-22+550, care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în domeniul public al municipiului Paşcani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, şi care se declasează din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi se încadrează în categoria funcţională a drumurilor de interes local

 

Indicativul şi poziţiile kilometrice ale sectorului de drum

Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum

Persoana juridica la care se transmite sectorul de drum

Lungime totală

(km)

Indicativ nou

Nr. MFP

Cod de clasificare

DN28A km 20+100-22+550

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (CU113633330),

prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA

(CUI 16054368)

Consiliul Local al Municipiului Paşcani

(CUI 4541360)

L = 2,450

Strada Avram Iancu

12214

(parţial)

8.12.04

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale drumului naţional DN 28A care îşi modifică traseul pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investiţie „Deviere DN 28A km 19+500-22+900 la Blăgeşti”

 

Indicativul ş traseul iniţa al drumului

Poziţia kilometrică iniţială

Lungimea traseului iniţial

Traseul nou al drumului

Poziţia kilometrică a traseului nou

Origine Destinaţie

Lungimea traseului nou

Nr. M.F..P

Cod de clasificare

Origine

Destinaţie

DN28A

Târgu Frumos (DN 28) - Paşcani-Moţca (DN 2)

 0+000

37+661

37,872 km

DN28A

Târgu Frumos (DN 28)- Paşcani-Moţca (DN 2)

0+000 37+661

37,872 km

12214

 8.12.04

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil DN 28A aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., ca urmare a Ieşirii sectorului de drum naţional DN 28A km 20+100-km 22+550 şi a înscrierii în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a lucrării de investiţie „Deviere DN 28A19+500-22+900 la Blăgeşti”

 

1. Ordonator principal de credite {Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

13633330

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regi autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare. care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat

16054368

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -SA

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniu! public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Elemente de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

 

 

Valoarea de inventar

(in lei)

 

 

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune /închiriat/ dat cu titlu gratuit

12214

8, 12,04

DN28A

km 0+000- 37+661 = 35,800 km

Târgu Frumos - Paşcani-Moţca

Ţara: România;

Judeţ: ;

Nr.: ;

Târgu Frumos-Moţca

1932

101.225.917

L/1932,

L nr. 219/1998,

L nr. 47/2004;

H.G. nr. 733/2004,

O.U.G. nr. 84/2003;

O.G. nr. 43/1997;

O.U.G. nr. 54/2006

concesionat

 

imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către Primăria Municipiului Bucureşti

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului Clinic de Dermatovenerologie „Prof. Dr. Scarlat Longhin” Bucureşti, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, calea Şerban Vodă nr. 208-216, sectorul 4, ca urmare a aprobării, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 67/2012, a desfiinţării acestei unităţi sanitare.

(2) Desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin mutarea structurilor în cadrul Spitalului Clinic de Boli infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş” Bucureşti, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Mihai Bravu nr. 1, sectorul 3, al cărui management a fost preluat de către Primăria Municipiului Bucureşti.

Art. 2. - (1) Personalul secţiilor cu paturi, al ambulatoriului integrat, al laboratorului de cercetare şi laboratorului de radioterapie, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), se preia de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş” Bucureşti.

(2) Personalul din structurile paraclinice, cu excepţia celor nominalizate la alin. (1), şi personalul tehnic - economic - administrativ şi de întreţinere, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), se preia de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş” Bucureşti, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare din municipiul Bucureşti.

Art. 3. - Patrimoniul Spitalului Clinic de Dermatovenerologie „Prof. Dr. Scarlat Longhin” Bucureşti, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş” Bucureşti sau de către alte unităţi sanitare publice din reţeaua administraţiei publice locale a municipiului Bucureşti, în funcţie de necesităţi, astfel cum prevede Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 67/2012, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 11, de la rubrica „Municipiul Bucureşti” se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

p. Ministrul sănătăţii,

Alexandru Rafila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administraţie.

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 7 august 2012.

Nr. 839.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate

 

Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole nr. 1.212 din 10 iulie 2012,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 5 lit. a) şi lit. b) şi art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările ulterioare, şi ale art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 769/2010,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Plantaţiile viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole pentru care au fost întocmite declaraţii obligatorii de recoltă şi producţie sunt supuse procedurii de autorizare anuală prin verificarea respectării tehnologiilor de cultură în conformitate cu caietele de sarcini pentru obţinerea vinurilor cu indicaţie geografică, la cererea producătorilor.

(2) Producătorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu indicaţie geografică au obligaţia de a depune o cerere în vederea luării în evidenţă a plantaţiilor, la inspectoratele teritoriale ale Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V.

(3) Cuantumul taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică este de 20 lei/hectar/an.

Art. 2. - (1) Dreptul de utilizare a indicaţiei geografice pentru vinuri se acordă anual, la cerere, după examinarea calitativă a vinurilor şi a îndeplinirii condiţiilor stabilite în caietele de sarcini.

(2) Cuantumul taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică este de 12 lei/hectolitru.

Art. 3. - (1) Taxele prevăzute la art. 1 alin. (3) şi art. 2 alin. (2) se achită la data acordării drepturilor prevăzute de prezentul ordin.

(2) Taxele se vor plăti în contul IBAN nr. RO83TREZ7025009XXX011247, C.I.F. 26318890, Trezoreria Sectorului 2, beneficiar Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, adresa: Şos. Iancului nr. 49, sectorul 2, municipiul Bucureşti, cod poştal 021719.

Art. 4. - (1) Se instituie obligativitatea aplicării pe una dintre etichetele fiecărei butelii ce conţine vin cu indicaţie geografică a însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate, destinate comercializării.

(2) însemnele de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică vor fi realizate şi gestionate de către O.N.V.P.V.

(3) Dreptul folosirii însemnelor prevăzute la alin. (1) se acordă numai operatorilor economici care îmbuteliază vinuri cu indicaţie geografică în vederea comercializării şi care îşi valorifică produsele în baza certificatelor de atestare a dreptului de comercializare, eliberate de O.N.V.P.V., pe loturi.

Art. 5. - (1) Inspectorii O.N.V.P.V. vor verifica pe toată filiera producerii, îmbutelierii, etichetării şi comercializării vinurilor cu indicaţie geografică gestionarea şi utilizarea de către beneficiari

a însemnelor de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică, precum şi deteriorarea şi distrugerea acestora.

(2) înstrăinarea, falsificarea sau folosirea în alte scopuri a însemnelor de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică se sancţionează conform legii.

Art. 6. - (1) Până la data de 15 decembrie a fiecărui an, în baza declaraţiilor de recoltă şi de producţie, operatorii economici vor depune la inspectoratele teritoriale ale O.N.V.P.V. cereri scrise privind necesarul estimativ de însemne de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică pentru anul următor.

(2) Vinurile cu indicaţie geografică îmbuteliate şi livrate anterior datei intrării în vigoare a prezentului ordin pot fi comercializate fără aplicarea pe etichete a însemnelor de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică până la epuizarea stocurilor, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2013.

Art. 7. - Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul O.N.V.P.V.

Art. 8. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 august 2012.

Nr. 165.

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexelor nr. 5 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.442 din 6 iulie 2012 al Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor,

în baza prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor si a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,

ţinând cont de necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu prevederile Directivei Comisiei de punere în aplicare 2012/8/UE din 2 martie 2012 de modificare a Directivei 2003/90/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 5 si 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 octombrie 2012 şi se comunică Comisiei Europene.

Art. III. - Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. IV. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei de punere în aplicare 2012/8/UE din 2 martie 2012, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 64 din 3 martie 2012.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 august 2011,

Nr. 170.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.348/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), în conformitate cu Directiva Comisiei de punere în aplicare 201278/UE din 2 martie 2012 de modificare a Directivei 2003/90/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole

 

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comuna

Protocolul CPVO

Festuca filiformis Pourr.

Păiuşul oilor, cu frunze fine

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca ovina L.

Păiuşul oilor

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca rubra L.

Păiuş roşu

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Păiuş tare

TP 67/1 din 23.6.2011

Lolium muttiflorvm Lam.

Raigras aristat

TP 4/1 din 23.6.2011

Lolium perenne L.

Raigras peren

TP 4/1 din 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Raigras hibrid

TP 4/1 din 23.6.2011

Pisum sativum L.

Mazăre furajeră

TP 7/2 din 11.3.2010

Brassica napus L.

Rapiţă

TP 36/2 din 16.11.2011

Helianthus annuus L.

Floarea-soarelui

TP 81/1 din 31.10.2002

Linum usitatissimum L

În pentru fibră/În pentru ulei

TP 57/1 din 21.3.2007

Avana nuda L

Ovăz golaş

TP 20/1 din 6.11.2003

Avene sativa L. (includes A byzantina K. Koch).

Ovăz şi ovăz roşu

TP20/1 din 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orz

TP19/2rev. din 11.3.2010

Oryza sativa L.

Orez

TP16/1 din 18.11.2004

Secale cereale L.

Secară

TP58/1 din 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Triticale

TP 121/2 rev. 1 din 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Grâu

TP 3/4 rev. 2 din 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Grâu dur

TP 120/2 din 6.11.2003

Zea mays L

Porumb

TP 2/3 din 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Cartof

TP 23/2 din 1.12.2005

 

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1 343/2005)

 

LISTA

Speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV), în conformitate cu Directiva Comisiei de punere în aplicare 2012/8/UE din 2 martie 2012 de modificare a Directivei 2003/90/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole

 

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Ghiduri UPOV

Beta vulgaris L.

Sfeclă furajeră

TG/150/3 din 4.11.1994

Agrostis canina L.

Bucăţel, Iarba vântului

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Iarba câmpului

TG/30/6din 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Moleaţă

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Iarba câmpului

TG/30/6 din 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl.

Bromus

TG/180/3 din 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Bromus

TG/180/3 din 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Gol omăt

TG/31/8din 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Păiuş înalt

TG/39/8din 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Păiuş de livezi

TG/39/8din 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Festulolium

TG/243/1 din 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Timoftică mică

TG/34/6 din 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timoftică

TG/34/6 din 7.11.1984

Poa pratensis L.

Firuţă

TG/33/6 din 12.10.1990

Lupinus albuş L.

Lupin alb

TG/66/4 din 31.3.2004

Lupinus angustifblius L.

Lupin albastru

TG/66/4 din 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupin galben

TG/66/4 din 31.3.2004

Medicago sativa L.

Lucerna

TG/6/5 din 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn.

Lucerna de nisip, lucerna hibridă

TG/6/5 din 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Trifoi roşu

TG/5/7 din 4.4.2001

Trifolium repens L.

Trifoi alb

TG/38/7 din 9.4.2003

Vicia faba L.

Bob

TG/8/6din 17.4.2002

Vicia sativa L.

Măzăriche

TG/32/6 din 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Gulie furajeră

TG/89/6rev. din 4.4.2001 +1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oieifdrmis Pers.

Ridiche furajeră

TG/178/3 din 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Alune de pământ

TG/93/3 din 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rapiţă sălbatică

TG/185/3 din 17.4.2002

Cartharnus ti notoriu s L.

Şofrănel

TG/134/3 din 12.10.1990

Gossypium spp.

Bumbac

TG/88/6 din 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Mac

TG/166/3 din 24.3.1999

Sinapis alba L

Muştar alb

TG/179/3 din 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Soia

TG/80/6din 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench.

Sorg

TG/122/3 din 6.10.1989

 

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 954/B/C/2000

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 954/B/C/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 16 mai 2000, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) La cererea de înscriere în vederea dobândirii personalităţii juridice se vor ataşa următoarele documente:

a) un exemplar original şi două exemplare în copie legalizată de pe actul constitutiv şi statut;

b) actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;

c) dovada disponibilităţii denumirii, eliberată de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat dea elibera dovada disponibilităţii denumirii;

d) certificate ori alte documente cerute potrivit legii speciale persoanelor fizice pentru înfiinţarea legală a persoanei juridice;

e) autorizaţiile administrative prealabile, în cazul în care sunt cerute potrivit legii speciale, pentru înfiinţare legală.

{2) Dacă activitatea desfăşurată de persoana juridică intră în sfera de competenţă a două sau mai multe autorităţi publice, instanţa va solicita ataşarea unui număr corespunzător de copii legalizate de pe actul constitutiv şi statut, în vederea îndeplinirii obligaţiei stabilite la art. 40 din prezentul regulament.”

2. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cererea de înscriere a modificării actului constitutiv şi/sau a statutului persoanei juridice fără scop patrimonial va cuprinde, în mod corespunzător, menţiunile prevăzute la art. 5, conform modelului prevăzut în anexa nr. III. La cerere se vor ataşa înscrisurile prevăzute la art. 6 lit. a), b) şi e), înscrisurile prevăzute la art. 6 lit. c) şi d) atunci când este cazul, actul modificator în original şi copii ale acestuia în numărul prevăzut la art. 6 alin. (2), precum şi certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial, în original.”

3. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) înscrierea menţiunilor referitoare la numărul şi data hotărârii Guvernului prin care s-a recunoscut utilitatea publică se efectuează de instanţa în al cărei registru special este înscrisă asociaţia sau fundaţia recunoscută ca fiind de utilitate

publică, la înştiinţarea acesteia, iar înscrierea menţiunilor privitoare la numărul şi data hotărârii Guvernului prin care s-a retras actul de recunoaştere a utilităţii publice, la înştiinţarea autorităţii administrative care a propus retragerea actului de recunoaştere a statutului de utilitate publică.”

4. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - în scopul ţinerii evidenţei centralizate a persoanelor juridice fără scop patrimonial şi pentru aducerea la cunoştinţa publicului a informaţiilor referitoare la acestea se înfiinţează Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, care este ţinut de Ministerul Justiţiei, prin compartimentul de specialitate.”

5. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Registrul naţional se ţine în sistem computerizat, conform modelelor prevăzute în anexele nr. VI 1.1-VII.5, prin replicarea de către instanţele judecătoreşti a înscrierilor cuprinse în registrele speciale ţinute de acestea către serverul central instalat la sediul Ministerului Justiţiei.

(2) Replicarea se efectuează în termen de 3 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus înscrierea, modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului ori încetarea asociaţiei, fundaţiei, federaţiei sau filialei.”

6. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) în termenul prevăzut la art. 39. alin. (2), instanţa judecătorească competentă este obligată să trimită compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei copii de pe hotărârile judecătoreşti prin care s-a dispus înscrierea, modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului ori încetarea asociaţiei, fundaţiei, federaţiei sau filialei, precum şi de pe înscrisurile doveditoare, în sistem informatizat sau, în situaţia în care instanţa nu deţine mijloacele tehnice necesare, pe suport hârtie, în număr corespunzător.

(2) Numărul de copii se stabileşte avându-se în vedere că Ministerul Justiţiei păstrează un exemplar de pe fiecare înscris pentru evidenţa centralizată a asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor şi comunică celelalte exemplare autorităţilor publice în al căror domeniu de activitate intră scopul persoanei juridice, în condiţiile art. 52 alin. (4) din ordonanţă.”

7. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.. 41. - Înscrisurile referitoare la aceeaşi persoană juridică fără scop patrimonial alcătuiesc un singur dosar/fişier şi sunt arhivate de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.”

8. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) O denumire este susceptibilă de a fi apropriată, dacă nu aparţine unei alte persoane juridice fără scop patrimonial de acelaşi fel - asociaţie, fundaţie sau federaţie - prin înscrierea ei anterioară în Registru! naţional.

(2) Orice denumire nouă trebuie să se deosebească de cele existente.

(3) Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice de interes naţional ori local.

(4) Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice de interes naţional sau local se înţelege includerea în denumirea asociaţiei a unor termeni precum: „comisariat”, „inspectorat”, „gardă”, „academie”, „autoritate”, „consiliu”, „agenţie” sau derivatele acestora.

(5) înscrierea unei asociaţii folosind în denumirea sa cuvintele „naţional” sau „român” ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.

(6) Denumirea persoanei juridice fără scop patrimonial trebuie să fie în acord cu ordinea publică şi cu bunele moravuri.”

9. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) Verificarea disponibilităţii denumirii constă în verificarea de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 44 alin. (1)-(6).

(2) în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (1)-(4) şi (6), Ministerul Justiţiei va refuza motivat eliberarea dovezii de disponibilitate a denumirii.

(3) Verificarea va fi solicitată înainte de autentificarea, respectiv atestarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei, al fundaţiei sau, după caz, al federaţiei. Notarul public sau, după caz, avocatul va refuza autentificarea, respectiv atestarea actului constitutiv şi a statutului în lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii sau, după caz, a refuzului motivat al Ministerului Justiţiei de a elibera dovada disponibilităţii denumirii.

(4) Refuzul motivat al Ministerului Justiţiei poate fi înlăturat de instanţa de judecată în condiţiile art. 8 alin. (21) din ordonanţă.”

10. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Cererea privind verificarea disponibilităţii denumirii se formulează conform modelului prevăzut în anexa nr. VIII.

(2) Orice denumire solicitată spre verificare va conţine cuvântul corespunzător categoriei persoanei juridice căreia Ti aparţine - asociaţie, fundaţie ori federaţie.

(3) în cazul denumirilor exprimate în limbă străină se va preciza, pe propria răspundere a solicitantului, şi traducerea în limba română, verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 44 alin, (1) şi (2) efectuându-se atât în limba străină, cât şi în limba română.

(4) în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), Ministerul Justiţiei va refuza motivat eliberarea dovezii de disponibilitate a denumirii. Prevederile art. 45 alin. (4) sunt aplicabile.”

11. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii, compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei va elibera dovada disponibilităţii denumirii, valabilă pentru o perioadă de 6 luni de la data eliberării, perioadă în care denumirea este rezervată.

(2) Rezervarea poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă de 3 luni, printr-o cerere de prelungire a rezervării formulată de solicitantul rezervării iniţiale, înregistrată la Ministerul Justiţiei până cel mai târziu la data expirării valabilităţii acesteia.

{3) Pe perioada rezervării şi a prelungirii solicitate în condiţiile alineatului anterior, denumirea este indisponibilă spre rezervare de către o altă persoană.

(4) în caz de prelungire a rezervării disponibilităţii denumirii, se face menţiune despre aceasta pe dovada iniţială, potrivit anexei nr. Vili.

(5) După expirarea prelungirii rezervării, dovada de disponibilitate a denumirii se va elibera primei persoane ce va înregistra la Ministerul Justiţiei cerere de rezervare, începând cu maximum două zile anterior datei de expirare a prelungirii.”

12. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) Dovada disponibilităţii denumirii se completează potrivit anexei nr. IX. O copie de pe aceasta rămâne în păstrarea compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.

(2) Copiile de pe dovezile de disponibilitate se păstrează într-o mapă separată, în ordinea numărului dovezii. Mapa constituie anexă la evidenţa speciala prevăzută la art. 47.

(3) Dovada disponibilităţii denumirii va conţine şi lista cuprinzând denumirile anterioare, asemănătoare celei rezervate, inclusiv denumirile pentru care a fost eliberată, fiind valabilă dovada disponibilităţii şi rezervării.”

13. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 611, cu următorul cuprins:

„Art. 611. - Prevederile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător şi asociaţiilor religioase constituite potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.”

Art. II. - În cazul dovezilor privind disponibilitatea denumirii a căror valabilitate a fost prelungită înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin şi nu a expirat până la această dată, se poate acorda, la cerere, o nouă prelungire, în condiţiile art. 48 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 954/B/C/2000, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justiţiei,

Florin Aurel Moţiu,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 20 iulie 2012.

Nr. 2.534/C.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind alocarea granturilor doctorale în vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013

 

În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 549/2012 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012-2013,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.998/2012 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Granturile doctorale sunt alocate instituţiilor de învăţământ superior de stat organizatoare de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013 de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 549/2012 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012-2013, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Alocarea granturilor doctorale s-a realizat având în vedere propunerile instituţiilor de învăţământ superior de stat organizatoare de studii universitare de doctorat şi propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior.

(3) Prin excepţie, pentru domeniile care au programe de studii unice la nivel naţional, granturile doctorale sunt alocate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea universităţilor.

Art. 2. - În vederea admiterii la studii universitare de doctorat a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, granturile doctorale sunt alocate la propunerea universităţilor, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 549/2012, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Senatul universitar, pe baza metodologiei proprii, alocă granturi doctorale domeniilor prioritare şi programelor de studii universitare de doctorat performante.

Art. 4. - (1) Universităţile organizează concurs de admitere pentru studii universitare de doctorat înfiinţate prin hotărârea senatului universitar şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în domenii universitare de doctorat, conform prevederilor legale.

(2) Senatul universitar aprobă cifra de şcolarizare pentru domeniile de studii universitare de doctorat organizate în regim cu taxă, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 5. - După finalizarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat, toate universităţile au obligaţia de a comunica Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului numărul de granturi doctorale atribuite şi numărul de studenţi doctoranzi admişi în regim cu taxă, pe domenii.

Art. 6. - Direcţia generală învăţământ superior, prin Direcţia strategii de finanţare instituţională, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane şi Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi toate instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 2 august 2012.

Nr. 4.970.

 

ANEXA Nr. 1

 

GRANTURI DOCTORALE

alocate instituţiilor de învăţământ superior de stat organizatoare de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013

 

a) Universităţi de cercetare avansată şi educaţie

 

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorale

1

 Universitatea Politehnica din Bucureşti

340

2

 Universitatea din Bucureşti

340

3

 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

85

4

Academia de Studii Economice din Bucureşti

110

5

 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2401)

6

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

75

7

 Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

310

a

 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

70

9

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

115

10

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

235

11

 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi

70

12

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

110


1) Din care 15 locuri pentru Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

 

b) Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică

 

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorala

1

Universitatea Tehnica de Construcţii din Bucureşti

45

2

 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

50

3

Şcoala Naţională de Studii Politice si Administrative din Bucureşti

50

4

 Universitatea „Transilvania” din Braşov

45

5

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

25

6

Universitatea din Craiova

45

7

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

20

8

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

45

9

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

40

10

 Universitatea din Oradea

15

11

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

30

12

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

26

13

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

30

14

 Universitatea de Vest din Timişoara

65

15

 Universitatea de Medicină şi Farmacie ..Victor Babeş” din Timişoara

25

 

c) Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică - învăţământ militar

 

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorala

1

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

2

2

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti

0

3

Academia Naţională de Informaţii ..Minai Viteazul” din Bucureşti

0

4

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

0

5

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov

0

6

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa

0

7

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

0

 

d) Universităţi de educaţie şi creaţie artistică

 

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorale

1

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

15

2

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

15

3

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

15

4

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti

15

5

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

10

6

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

15

7

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

20

8

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

4

 

e) Universităţi centrate pe educaţie

 

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorale

1

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

14

2

Universitatea „1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

13

3

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

10

4

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

8

5

Universitatea Maritimă din Constanta

10

6

Universitatea din Petroşani

10

7

Universitatea din Piteşti

10

8

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

15

9

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

4

10

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

25

11

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

15

12

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

4

13

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

6

 

ANEXA Nr. 2

 

GRANTURI DOCTORALE

alocate instituţiilor de învăţământ superior de stat organizatoare de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013 a tinerilor de origine etnică română şi cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate

 

a) Universităţi de cercetare avansată şi educaţie

 

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorale

Total

din care cu bursă

1

Universitatea Politehnica din Bucureşti

15

4

2

Universitatea din Bucureşti

5

3

3

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

0

0

4

Academia de Studii Economice din Bucureşti

11

3

5

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

2

6

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

2

0

7

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

14

3

8

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

0

0

9

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

11

3

10

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

11

2

11

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi

0

0

12

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

6

0

 

b) Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică

 

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorale

Total

din care cu bursă

1

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

4

2

2

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

4

2

3

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

2

0

4

Universitatea „Transilvania” din Braşov

8

3

5

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

5

1

6

Universitatea din Craiova

12

3

7

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

0

0

8

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

10

2

9

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

0

0

10

Universitatea din Oradea

0

0

11

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

4

1

12

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

0

0

13

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

1

0

14

Universitatea de Vest din Timişoara

11

1

15

Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babes” din Timişoara

0

0

 

c) Universităţi de educaţie şi creaţie artistică

 

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorale

Total

din care cu bursă

1

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

0

0

2

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

1

1

3

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

0

0

4

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L Caragiale” din Bucureşti

2

2

5

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

1

1

6

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

3

1

7

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

0

0

8

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

0

0

 

d) Universităţi centrate pe educaţie

 

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorale

Total

din care cu bursă

1

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

1

0

2

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

4

3

3

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

0

0

4

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

0

0

5

Universitatea Maritimă din Constanţa

0

0

6

Universitatea din Petroşani

4

1

7

Universitatea din Piteşti

1

1

8

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

0

0

9

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

1

1

10

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

10

2

11

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

2

1

12

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

0

0

13

Universitatea „Petru Maior din Târgu Mureş

1

1