MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 587/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 587         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 august 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

772. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială CEPROHART - S.A. Brăila

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

637/2.492/50. - Ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide si a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 

1.180.- Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

2.382/1.077. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială CEPROHART - S.A. Brăila

 

Având în vedere prevederile art. 15. alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială CEPROHART - SA. Brăila, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială CEPROHART - S.A. Brăila poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Stan Popa

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 772.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVE LOR STATULUI

Operator economic: Societatea Comercială CEPROHART – SA

Sediul/Adresa: Brăila - A. I. Cuza nr. 3

Cod unic de înregistrare: 2269251

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

0

1

2

3

6

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

8.140,0

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

8010,0

 

 

a)

din producţia vândută

3

6.900,0

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

10,0

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

5

 

 

 

 

 

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

300,0

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

800,0

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

130,0

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

10,0

 

 

d)

alte venituri financiare

14

120,0

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

8.106,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care

17

7806,0

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

2.001,0

 

 

b)

arte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.500,0

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul. din care:

21

2.911,9

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

2.214,3

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

608,6

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

495,2


 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

11,4

 

 

 

 

cri privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

101,0

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salam

27

1,0

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

89,0

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

46,0

 

 

 

 

. tichete de creşă cf Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

43,0

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţa

33

 

 

 

e)

ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

31,5

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

325,0

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

936,1

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, d n care

38

100,5

 

 

 

i1) contract de mandat

39

75,0

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care.

40

0,5

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclama şi publicitate, din care

42

25,0


 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclama şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4)ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

300,0

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

150,0

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

150,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

34,0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

5,2

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

28,8

 

1

 

Rezerve legale

55

1,7

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

27,1

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

2,7


 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau

62

23,1

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

1,4

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

1.795,7

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care;

65

1.795,7

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

156,3

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

902,0

 

 

c)

cheltuieli privind prestări serv.

68

565,5

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

51,2

 

 

e)

alte cheltuieli

70

120,7

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

9,345,0

 

1

 

Surse proprii

72

325,0

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

0,0

 

3

 

Credite bancare

74

6.520,0

 

 

a)

- interne

75

6.520,0

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

2,500,0

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

9.345,3

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care:

80

9259,0

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

31

86,3

 

 

a)

interne

82

86,3

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

1,7

 

1

 

Rezerve legale

85

1,7

 

2

 

Rezerve statutare

85

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

8.140,0

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

8.106,0

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

100,0

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total în activitate

92

79,0


 

5

 

Cheltuieli de natura salariale (a+b+c),din care;

93

2.214,3

 

 

a)

fond de salam aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

94

2.214,3

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

0,0

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau în natura

96

 

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd 94, Rd92)/12*1000

97

2.335,8

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei si sau natura (Rd93/Rd92)/12*1000

98

 

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană) (rd 81/84)

99

103,0

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu În preturi

100

103,0

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

102

995,8

 

11

 

Plăti restante

103

683,9

 

 

a)

preţuri curente

104

683,9

 

 

b)

preţuri comparabile

105

683,9

 

12

 

Creanţe restante

106

1 348,5

 

 

a)

preţuri curente

107

1.485

 

 

b)

preţuri comparabile

108

1.348,5

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 637 din 19 iunie 2012

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Nr. 2.492 din 29 iunie 2012

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Nr. 50 din 27 iulie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică nr. CV 1.324/2012, având în vedere prevederile art. 3-5 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin;

Art. 1. - Se aprobă membrii titulari şi membrii supleanţi ai Comisiei naţionale pentru produse biocide, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale pentru produse biocide, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Membrii Comisiei naţionale pentru produse biocide şi Institutul Naţional de Sănătate Publică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi gospodării apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005 pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, cu modificările ulterioare.

 

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Mihai Ţurcanu

 

ANFXANr.1

 

MEMBRII

Comisiei naţionale pentru produse biocide

 

Membrii titulari ai Comisiei naţionale pentru produse biocide

1. Cilinca Gabriela, dr. chimist, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii, preşedinte

2. Petroaica Brânduşa, director, Direcţia deşeuri şi substanţe chimice periculoase, sol şi subsol - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, vicepreşedinte

3. Dr. Rusu Liviu, director, Direcţia de trasabilitate şi siguranţa alimentelor de origine non animală, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, vicepreşedinte

4. Drăguşanu Mihaela, chimist principal, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii, secretar

5. Drăgoiu Mihaela Simona, dr. chimist, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii, membru

6. Tănase Irina, biochimist principal, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii, membru

7. Dr. Nicolae Odette, medic primar epidemiolog, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii, membru

8. Cîrlan Cristiana, consilier, Direcţia de sănătate publică şi control în sănătate publică, Ministerul Sănătăţii, membru

9. Pârvu Elena, consilier, Serviciul chimicale, Direcţia deşeuri şi substanţe chimice periculoase, sol şi subsol, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, membru

10. Mihalcea Udrea Mariana, şef serviciu, Serviciul chimicale, Direcţia deşeuri, substanţe chimice periculoase, sol şi subsol, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, membru

11. Ionescu Cristina Teodora, consilier, Direcţia de coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA, farmacovigilenţă şi nutriţie animală, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, membru

Membrii supleanţi al Comisiei naţionale pentru produse biocide

1. Pribu Mihaela, chimist principal, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii

2. Gabor Camelia, consilier, Serviciul chimicale, Direcţia deşeuri şi substanţe chimice periculoase, sol şi subsol, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

3. Amza Daniela, consilier, Direcţia de trasabilitate şi siguranţă a alimentelor de origine non animală, sistemul rapid de alertă. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale pentru produse biocide

 

Art. 1. - (1) Comisia naţională pentru produse biocide, denumită în continuare Comisia, se constituie în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Comisia se organizează şi funcţionează ca organism de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor privind avizarea, autorizarea sau înregistrarea produselor biocide pe teritoriul României.

(3) Comisia, prin preşedintele ei, exercită atribuţiile autorităţii competente în procesul de luare a deciziilor privind emiterea actelor administrative de plasare pe piaţă pentru produsele biocide, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Persoanele nominalizate la anexa nr. 1 la ordin, denumite în continuare membri ai Comisiei, îşi exercită activitatea pe o perioadă de 5 ani,

(2) în termen de 30 de zile înainte de expirarea perioadei de 5 ani, mandatul poate fi reînnoit sau persoanele înlocuite.

Art. 3. - (1) Comisia funcţionează la sediul unde îşi desfăşoară activitatea Secretariatul tehnic, respectiv Institutul Naţional de Sănătate Publică, str. Dr. A. Leonte nr. 1-3, sectorul 5, municipiul Bucureşti, din subordinea Ministerului Sănătăţii.

(2) Coordonatorul Secretariatului tehnic este numit prin decizie de către directorul general al Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Art. 4. - (1) Comisia are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) emite acte administrative pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide noi şi existente, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. a) din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, şi la art. 10 lit. k) şi m) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurilor de evaluare existente;

b) emite acte administrative pentru plasarea pe piaţă a unui produs biocid în urma evaluării tuturor riscurilor prezentate de flecare substanţă activă şi de fiecare substanţă periculoasă, prezente în produsul biocid,

c) hotărăşte asupra uneia dintre următoarele concluzii la luarea unei decizii de avizare, autorizare sau înregistrare, pentru fiecare tip de produs şi pentru fiecare domeniu de utilizare a unui produs biocid, pentru care a fost depusă o cerere;

1. produsul biocid nu poate fi avizat, autorizat sau înregistrat;

2. produsul biocid poate fi avizat sau autorizat sub rezerva unor condiţii ori restricţii specifice;

3. sunt necesare informaţii suplimentare înainte de a se lua decizia de emitere a actului administrativ;

d) respectă principiile de „recunoaştere mutual㔠privind plasarea pe piaţă a produselor biocide;

e) aplică regulile privind conceptul de „formulare-cadru” atunci când ia o decizie de autorizare a unui produs biocid;

f) aplică regulile privind conceptul de „produs biocid cu risc scăzut atunci când ia o decizie de înregistrare a unui produs biocid;

g) autorizează numai acele produse biocide care, utilizate conform condiţiilor de autorizare, nu prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, animalelor şi a mediului, sunt eficace şi conţin substanţe active evaluate şi acceptate la nivelul Uniunii Europene;

h) poate impune, dacă este cazul, anumite condiţii pentru eliberarea unei autorizaţii;

i) în luarea deciziilor ţine seama şi de următoarele aspecte:

i1) rezultatele evaluării riscurilor, în special relaţia dintre expunere şi efect;

i2) natura şi gravitatea efectului;

i3) existenţa unor măsuri pentru gestionarea riscului ce pot fi aplicate;

i4) domeniul de utilizare a produsului biocid;

i5) eficacitatea produsului biocid;

i6) proprietăţile fizico-chimice ale produsului biocid;

i7) beneficiile ce rezultă în urma utilizării produsului biocid;

i8) orice efecte inacceptabile relevante;

j) dispune ca produsele biocide să fie utilizate corect; utilizarea corectă include aplicarea produselor biocide într-o doză eficace şi utilizarea acestora la minimum necesar;

k) analizează concluziile care rezultă din examinarea de către grupul de experţi a efectelor produsului biocid asupra sănătăţii oamenilor, animalelor şi mediului, pentru a ajunge la o concluzie generală cu privire la efectul global al produsului biocid;

l) pentru decizia de avizare, autorizare sau înregistrare a produselor biocide Comisia ţine cont de recomandările din Manualul pentru luarea deciziilor agreat de statele membre şi ghidurile tehnice ale Comisiei Europene;

m) elaborează rapoarte, informări şi facilitează schimbul de date şi de informaţii ştiinţifice pentru statele membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană;

n) stabileşte mijloacele şi procedurile prin care să asigure îndeplinirea tuturor responsabilităţilor pe care le are autoritatea competentă în privinţa informării corecte a solicitanţilor, publicului, statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene privind produsele biocide;

o) pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor, Comisia şi Secretariatul tehnic colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile de specialitate în subordinea sau în coordonarea acestora, cărora le poate solicita, după caz, puncte de vedere;

p) elaborează răspunsul la o eventuală reclamaţie din partea solicitantului;

q) asigură confidenţialitatea informaţiilor şi datelor, după caz.

Art. 5. - (1) Şedinţele Comisiei sunt conduse de preşedinte şi sunt convocate prin Secretariatul tehnic, la cererea acestuia.

(2) în lipsa preşedintelui, Comisia este coordonată de unul dintre cei 2 vicepreşedinţi, care preia toate atribuţiile preşedintelui, fiind desemnat în scris de preşedinte.

(3) în cazul în care, concomitent, atât preşedintele, cât şi cei 2 vicepreşedinţi prevăzuţi în anexa nr. 1 la ordin nu sunt prezenţi, şedinţa Comisiei se va reprograma.

(4) Dacă un membru al Comisiei nu poate participa la şedinţă acesta trebuie să fie înlocuit de membrul supleant din cadrul autorităţii pe care o reprezintă. Membrul supleant are drept de vot. Membrul titular are obligaţia de a anunţa, în scris, Secretariatul tehnic cu privire la înlocuirea sa de către unul dintre membrii supleanţi prevăzuţi la anexa nr. 1 la ordin.

(5) în situaţiile în care, se constată că, din diferite motive, un membru titular sau membru supleant al Comisiei nu îşi îndeplineşte responsabilităţile pe care le are, preşedintele Comisiei informează autoritatea competentă, care va solicita instituţiei care l-a desemnat înlocuirea cu un alt reprezentant, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 luni, în vederea respectării termenului de emitere a avizelor de punere pe piaţă a produselor biocide. Convocarea Comisiei se realizează de către preşedintele Comisiei, după consultarea prealabilă a celorlalţi membri ai Comisiei.

(2) Şedinţele Comisiei pot fi amânate numai cu acordul membrilor Comisiei şi numai în caz de situaţii speciale, cu justificarea în scris a amânării de către preşedintele Comisiei, transmisa nu mai târziu de 48 de ore înainte de începerea şedinţei Comisiei.

(3) Şedinţele Comisiei pot fi amânate în caz de forţă majoră, respectiv un eveniment independent de voinţa Comisiei, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după transmiterea agendei şi care împiedică Comisia să îşi exercite total sau parţial obligaţiile şi responsabilităţile. Preşedintele Comisiei va aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Comisiei acest fapt, precum şi reluarea activităţilor acesteia nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la încetarea cauzei care a generat amânarea.

(4) Invitaţia de participare la şedinţă a membrilor Comisiei se transmite cu cel puţin 5 zile lucrătoare anterior datei şedinţei Comisiei. Invitaţia este semnată de preşedintele Comisiei şi este însoţită de ordinea de zi. Invitaţia se transmite pe fax şi pe e-mail de către Secretariatul tehnic.

(5) Ordinea de zi cuprinde solicitările adresate Comisiei şi înregistrate la Secretariatul tehnic, lista produselor supuse avizării în vederea punerii pe piaţă a produselor biocide în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitara Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010, referatele de evaluare a dosarelor produselor în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, deciziile de retragere de pe piaţă a produselor care nu respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Ordinea de zi se supune aprobării Comisiei, la începutul şedinţei.

Art. 7. - (1) în cazul în care este necesară prezenţa unui expert în cadrul şedinţei, se va transmite o invitaţie de către Secretariatul tehnic. Invitaţia se transmite prin fax sau pe e-mail. Expertul va participa la şedinţă numai pentru problematica pentru care a fost solicitat şi are statut de invitat, neparticipând la vot.

(2) Având în vedere periodicitatea şedinţelor Comisiei, experţii răspund de respectarea termenelor de transmitere a referatelor în timp util Secretariatului tehnic, astfel încât să nu se depăşească termenul menţionat la art. 5 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010.

Art. 8. - (1) Solicitările transmise Comisiei şi înregistrate la Secretariatul tehnic prezente pe ordinea de zi a şedinţei vor fi transmise în format electronic de către Secretariatul tehnic al Comisiei către membrii Comisiei cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării lucrărilor şedinţei.

(2) în cazuri excepţionale, preşedintele Comisiei poate adăuga pe ordinea de zi noi puncte de discuţie, motivat şi cu avizul tuturor membrilor Comisiei, dar nu mai târziu de 3 zile calendaristice faţă de data desfăşurării şedinţei; în caz contrar acestea vor fi discutate la o şedinţă ulterioară a Comisiei. Motivarea va fi menţionată în procesul-verbal al şedinţei Comisiei.

(3) Şedinţa Comisiei se declară deschisă de către preşedintele Comisiei, numai dacă este prezent cel puţin un membru titular nominalizat la anexa nr. 1 la ordin din fiecare autoritate şi se asigură cvorumul în ceea ce priveşte numărul de participanţi cu drept de vot. respectiv cel puţin 7 dintre persoanele reprezentante ale celor 3 autorităţi şi nominalizate la anexa nr. 1 la ordin. Dreptul de vot aparţine tuturor membrilor Comisiei.

(4) în procesul-verbal al şedinţei se va consemna situaţia prezenţei membrilor Comisiei şi a experţilor.

(5) Discuţiile din timpul şedinţei se consemnează în procesul-verbal de către secretarul Comisiei.

(6) Documentele adresate Comisiei sunt prezentate în timpul şedinţei, consemnându-se decizia în procesul-verbal al şedinţei luată prin vot cu majoritate simplă.

(7) Referatele de evaluare ale experţilor Ministerului Sănătăţii, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerului Mediului şi Pădurilor sunt prezentate în cadrul şedinţelor Comisiei.

(8) Comisia decide emiterea avizului pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide ori decide emiterea avizului cu anumite condiţii sau respingerea dosarului, prin vot cu majoritate simplă, pe baza criteriilor de acceptare a produsului biocid şi de emitere a avizului de plasare pe piaţă stabilite în vederea aplicării prevederilor art. 5 alin. (5) din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului fi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010.

(9) Comisia decide emiterea autorizaţiei pentru plasare pe piaţă sau cu anumite condiţii sau respingerea dosarului, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prin vot cu majoritate simplă.

(10) Decizia de emitere a avizului de plasare pe piaţă a produsului biocid, a emiterii avizului de plasare pe piaţă a produsului biocid cu anumite condiţii sau respingerea dosarului, însoţită de justificări, va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.

(11) Membrii Comisiei, cu respectarea ariei de responsabilitate a instituţiei din care provin, pot solicita completarea sau modificarea datelor din referatele de evaluare prezentate în timpul şedinţei.

(12) La sfârşitul şedinţelor Comisiei, procesul-verbal al şedinţei împreună cu ordinea de zi sunt semnate de către fiecare participant la şedinţă.

Art. 9. - (1) Avizele se redactează de către Secretariatul tehnic în urma deciziei de emitere din cadrul şedinţelor Comisiei şi cu respectarea datelor specificate în referate de către experţi şi a menţiunilor din procesul-verbal.

(2) în cazul deciziei de emitere a avizului de plasare pe piaţă a unui produs biocid cu anumite condiţii, conform criteriilor de acceptare de emitere a avizelor de punere pe piaţă a produselor biocide sub rezerva condiţiilor sau restricţiilor specifice, emiterea actului administrativ se realizează numai dacă solicitantul depune la Secretariatul tehnic documentele solicitate, refăcute conform criteriilor de acceptare, precum şi dovada corectării neconcordanţelor.

Art. 10. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale, Comisia are ştampilă proprie.

(2) Documentul prin care se comunică solicitantului decizia de respingere a dosarului include motivele de neacordare a avizului consemnate în procesul-verbal al şedinţei şi se semnează de preşedinte şi de către secretar

(3) Răspunsul la diverse solicitări adresate Comisiei, discutate în timpul şedinţelor şi consemnate în procesul-verbal al şedinţei se semnează de preşedinte şi secretar.

(4) Informările către autoritatea competentă cu privire la activitatea Comisiei se semnează de preşedintele Comisiei.

(5) Corespondenţa cu instituţiile ale căror experţi sunt implicaţi în procesul de evaluare a produselor biocide se semnează de preşedintele Comisiei şi de secretar.

(6) în cazul în care autorităţile reprezentate în cadrul Comisiei solicită acesteia informaţii legate de situaţia dosarelor aflate în evaluare, stadiul şi/sau situaţia legală a unor produse biocide, precum şi diverse precizări legate de acestea, preşedintele Comisiei răspunde la acestea după consultarea prealabilă a membrilor Comisiei, în funcţie de domeniul de expertiză. În prima şedinţă preşedintele Comisiei prezintă celorlalţi membri adresa şi răspunsul dat.

(7) Copii ale avizelor, autorizaţiilor şi înregistrărilor, precum şi dosarele primite pentru autorizare/înregistrare sau alte documente eliberate de Comisie sunt arhivate de Secretariatul tehnic pe o perioadă de 10 ani, după care se distrug, astfel încât să nu poată fi reconstituite.

Art. 11. - (1) Atribuţiile Secretariatului tehnic:

a) primeşte de la solicitanţi documentele necesare pentru avizarea, autorizarea şi înregistrarea produselor biocide;

b) verifică existenţa documentelor depuse în dosarul tehnic de solicitant conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010;

c) informează corect şi complet solicitanţii despre cerinţele pentru obţinerea actelor administrative de plasare pe piaţă a produselor biocide;

d) repartizează dosarele tehnice către experţi spre analiză şi evaluare;

e) primeşte de la experţi propuneri de completare, modificare sau revizuire a datelor din dosare, pe care le înaintează solicitanţilor conform art. 5 din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010;

f) transmite în mod unitar experţilor implicaţi documentele pentru completarea dosarului primite de la solicitant;

g) dacă dosarul tehnic nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru procedura de analiză şi evaluare, anunţă solicitantul despre necesitatea completării şi clarificării dosarului;

h) întocmeşte ordinea de zi şi documentele necesare pentru activitatea curentă a Comisiei;

i) înaintează Comisiei referatele de evaluare a produselor biocide primite de la experţi;

j) actualizează Registrul naţional al produselor biocide cu privire la produsele biocide avizate în cadrul şedinţelor Comisiei şi îl înaintează în vederea publicării pe website-ul autorităţii competente;

k) primeşte parola şi accesează Registrul produselor biocide (R4BP) administrat de Comisia Europeană;

l) transmite în scris deţinătorilor de aviz înştiinţarea asupra condiţiilor şi termenelor-limită de conformare la procedurile de autorizare sau înregistrare pentru produsele biocide plasate pe piaţă în România, a căror substanţă activă a fost inclusă în anexa nr. I sau IA la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

m) poate solicita o mostră de substanţă, produs sau ambalaj;

n) organizează şi asigură arhivarea documentelor, conform prevederilor art. 10 alin. (7) la prezentul regulament;

o) înainte de a elibera actele administrative de plasare pe piaţă, se asigură că solicitantul a depus pentru produsul biocid un proiect de etichetă şi o fişă cu date de securitate revizuite conform cu solicitările Comisiei;

p) îndeplineşte orice alte activităţi solicitate de autoritatea competentă.

(2) La solicitările experţilor pentru completarea documentaţiei tehnice în vederea evaluării. Secretariatul tehnic redactează adrese către solicitanţi/petenţi, prin care se solicită acestora diverse documente. Solicitările privind completările necesare evaluării dosarului tehnic sunt semnate de către preşedintele Comisiei şi de secretar fără a fi dezbătute în cadrul şednţelor Comisiei în vederea eficientizării activităţii şi respectării termenelor menţionate la art. 5 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010. În cazul unor neconcordanţe expert-solicitant, acestea sunt prezentate de preşedinte sau vicepreşedinte Comisiei în prima şedinţă, în vederea luării unei decizii.

Art. 12. - (1) Membrii titulari ai Comisiei, personalul Secretariatului tehnic şi experţii completează declaraţia de confidenţialitate (anexa nr. 1) şi declaraţia de interese (anexa nr. 2) anual, la prima şedinţă din an şi ori de câte ori intervin modificări în statutul/activitatea acestora.

(2) Membrii supleanţi completează declaraţia de confidenţialitate (anexa nr. 1) şi declaraţia de interese (anexa nr. 2) cu ocazia participării la şedinţele Comisiei.

Art. 13. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE

(pentru membrii titulari şi supleanţi ai Comisiei naţionale pentru produse biocide/personalul Secretariatului tehnic/experţi)

- model -

 

Numele..........................................prenumele....................................

Instituţia...............................................................................................

 

Cunosc că am obligaţia să nu divulg nicio informaţie la care am acces prin activitatea mea în calitate de membru sau membru supleant al Comisiei naţionale pentru produse biocide/personal al Secretariatului tehnic/expert, dacă această informaţie face obiectul unei solicitări privind păstrarea confidenţialităţii, în conformitate cu art. 62 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare.

Mă angajez:

1. să păstrez confidenţialitatea/să respect restricţiile privind orice informaţie la care am acces pe parcursul activităţii mele în calitate de membru sau membru supleant al Comisiei naţionale pentru produse biocide/personal al Secretariatului tehnic/expert;

2. să nu divulg unor terţi*) şi/sau să pun la dispoziţia acestora informaţiile la care am acces în timpul evaluării dosarelor tehnice şi care ar putea prejudicia din punct de vedere industrial şi comercial firmele producătoare/importatoare de produse biocide;

3. să păstrez confidenţialitatea rapoartelor până la finalizarea procedurii de avizare de către Comisie;

4. să respect caracterul confidenţial al opiniilor, părerilor şi propunerilor exprimate de membrii Comisiei naţionale pentru produse biocide/personalul Secretariatului tehnic/experţi, în cadrul procesului de evaluare a dosarelor tehnice şi activităţilor Comisiei naţionale pentru produse biocide;

5. să nu folosesc nicio informaţie în beneficiu personal şi/sau al unei terţe părţi.

Totodată am luat cunoştinţă de faptul că nu sunt considerate confidenţiale informaţiile prevăzute la art. 64 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Data......................

Semnătura.................


*) Prin terţi se înţelege orice persoană care nu este expert, membru al Comisiei sau personal al Secretariatului tehnic al Comisiei naţionale pentru produsa biocide,

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

DECLARAŢIE DE INTERESE

(pentru membrii titulari şi supleanţi ai Comisiei naţionale pentru produse biocide/personalul Secretariatului tehnic/experţi)

- model -

 

Numele..........................................prenumele....................................

Instituţia:...............................................................................................

 

Declar pe propria răspundere că nu am interese*) financiare şi nefinanciare, directe şi indirecte, în industria biocidelor, care pot afecta activitatea mea, în calitate de membru sau membru supleant al Comisiei naţionale pentru produse biocide/personal al Secretariatului tehnic/expert desemnat în evaluarea dosarelor tehnice în conformitate cu art. 4 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată declar că nu deţin calitatea de membru în organele de administraţie şi de conducere şi/sau de acţionar ia societăţi CU capital de stat, privat ori mixt, care au ca obiect de activitate fabricarea, importul şi comercializarea produselor biocide.

Mă angajez că, în situaţia în care, pe parcursul activităţii mele, ar putea apărea un potenţial conflict de interese, voi informa fără întârziere preşedintele Comisiei naţionale pentru produse biocide şi Secretariatul tehnic, pentru a se decide în consecinţă.

Informez că am un interes care ar putea fi considerat ca afectând independenţa mea în calitate de membru sau membru supleant al Comisiei/personal al Secretariatului tehnic/expert desemnat în evaluarea dosarelor tehnice, acesta fiind:

Sunt de acord ca informaţia de mai sus să fie făcută publică si accesibilă unor terţe părţi.

 

Data.....................

Semnătura..................

 

NOTĂ:

Declaraţia se semnează de către membrii Comisiei naţionale pentru produse biocide/personalul Secretariatului tehnic/experţii desemnaţi în evaluarea dosarelor tehnice. Aceştia au obligaţia de a actualiza anual declaraţia şi ori de câte ori intervin modificări în cadrul acesteia.


*) Instrucţiuni privind .interesele”

- Prin interes se înţelege orice asociere, orice aspect ori avantaj financiar, adică deţinerea de acţiuni sau obligaţiuni, deţinerea de titluri diferite, de exemplu, titluri de participaţie, ori deţinerea unei proprietăţi la o societate comercială, companie, grup de interes economic, naţional sau internaţional, public ori privat, sau deţinerea calităţii de membru la o asociaţie, fundaţie, organizaţie neguvernamentală etc. care are legături cu industria biocidelor.

- Membrii Comisiei naţionale pentru produse biocide/personalul Secretariatului tehnic/Expertul desemnat în evaluarea dosarelor tehnice declară interesele pe care Ie-a avut în ultimi 3 ani, pentru toate tipurile de activităţi legate de produse biocide, indiferent dacă au fost remunerate în mod regulat sau ocazional (membru în organele de conducere, în consiliul de administraţie, post de director executiv, angajat, consilier, interese contractuale, stagii etc. În societatea comercială, compania, grupul de interes economic, asociaţia, fundaţia, organizaţia neguvernamentală etc.). Se vor prezenta clar şi precis rolul şi funcţia ocupată.

- Trebuie declarată asistenţa sau susţinerea obţinută şi care este ori nu este asociată cu avantaje băneşti ori materiale, directe sau indirecte. Acestea includ burse de studiu sau de cercetare, călătorii de studii etc.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1582 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7, art. 78 alin. (3), art. 2192 şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 429 din 25 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi se completează astfel:

a) La capitolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct,punctul 71, cu următorul cuprins:

„71. În sensul prezentei proceduri şi al formularelor aprobate, prin asociaţi şi administratori se înţelege asociaţii şi administratorii definiţi potrivit art. 1582 alin. (15) din Codul fiscal coroborat cu pct. 811 din normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

b) La capitolul II secţiunea 1, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.(1) în vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii trebuie să depună la organul fiscal competent formularul (095) «Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari», prevăzut în anexa nr. 2 la ordin

2.(2) în situaţia în care se solicită înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a unei societăţi comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de înregistrare prevăzută la pct. 2.(1) se depune însoţită de următoarele documente:

a) certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile competente din România ale administratorilor, în cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv al celor în comandită pe acţiuni;

b) certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile competente din România ale administratorilor şi ale asociaţilor care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, în cazul celorlalte forme de societăţi comerciale;

c) documentele prevăzute la pct. 4 şi 5, după caz;

d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte repartizarea capitalului social între asociaţi, valabil la data depunerii cererii.”

c) La capitolul II secţiunea 1, punctul 3 se abrogă.

d) La capitolul II secţiunea 1, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună la organul fiscal competent cererea prevăzută la pct. 2 odată cu formularul (098) «Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal» sau, după caz, cu declaraţiile de înregistrare fiscală/de menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.”

e) La capitolul II secţiunea 1, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„15. Organul fiscal analizează şi dispune aprobarea sau respingerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu aprobarea ori respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA,”

f) La capitolul II secţiunea 1, punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„19. Contribuabilii au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor şi/sau administratorilor, să anunţe organul fiscal, prin depunerea unei noi anexe la cererea de înregistrare, însoţită de cazierul judiciar al noilor asociaţi şi/sau administratori, dacă aceştia intră în categoria persoanelor definite la pct. 71 din cap. I şi, după caz, de documentele doveditoare prevăzute la pct. 4 şi 5.”

g) La capitolul II secţiunea a 2-a, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.(1) în vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii trebuie să depună la organul fiscal competent formularul (095) «Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari», prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

2.(2) în situaţia în care se solicită înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a unei societăţi comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de înregistrare prevăzută la pct. 2.(1) se depune însoţită de următoarele documente:

a) certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile competente din România ale administratorilor, în cazul societăţilor pe acţiuni, JncJusJv aJ celor în comandită pe acţiuni;

b) certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile competente din România ale administratorilor şi ale asociaţilor care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, în cazul celorlalte forme de societăţi comerciale;

c) documentele prevăzute la pct. 4 şi 5, după caz;

d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte repartizarea capitalului social între asociaţi, valabil la data depunerii cererii.”

h) La capitolul II secţiunea a 2-a, punctul 3 se abrogă.

i) La capitolul III, secţiunea a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 2-a

Radierea, din oficiu, a contribuabililor din Registrul operatorilor Intracomunitari

A. Dispoziţii comune

1. Organul fiscal competent radiază, din oficiu, din Registrul operatorilor intracom unitari:

a) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) sau art. 1531 alin. (11) din Codul fiscal, după caz;

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal;

c) persoanele înregistrate conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;

d) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

2. Pentru radierea din oficiu, compartimentul de specialitate întocmeşte «Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari», în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. Decizia se aprobă de conducătorul organului fiscal. Un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează fa dosarul fiscal al acestuia.

3. Împotriva deciziei de radiere contribuabilul poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

4. De la data radierii din Registru! operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

B. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, pentru care organul fiscal anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA

1. Ori de câte ori organul fiscal competent anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531 din Codul fiscal a unui contribuabil, întocmeşte şi «Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari».

2. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează cu data comunicării Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 45 din Codul de procedură fiscală, dar nu poate fi ulterioară datei de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

C. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal

1. La începutul fiecărui an calendaristic, compartimentul de specialitate verifică, pentru toţi contribuabilii înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, dacă în anul anterior aceştia au efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

2. Verificarea se efectuează, pe baza informaţiilor cuprinse în formularul 390 VIES «Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare» şi în formularul 300 «Decont de TVA», depuse de contribuabilii înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, pentru anul expirat.

3. Compartimentul de specialitate selectează toate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal care sunt înregistrate în Registrul operatorilor intracomunitari şi care, în anul de referinţă, nu au declarat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

4. Pentru fiecare contribuabil înscris în lista prevăzută la pct. 3, compartimentul de specialitate întocmeşte «Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul  operatorilor intracomunitari».

5. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează cu data comunicării «Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari», potrivit art. 45 din Codul de procedură fiscală.

D. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii, şi nu solicită radierea din Registrul operatorilor intracomunitari

1. La data depunerii la organul fiscal a unei declaraţii de menţiuni, prin care persoana înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii, şi nu depune şi cererea de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari, odată cu anularea înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate întocmeşte şi «Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari».

2. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează cu data comunicării «Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari», potrivit art. 45 din Codul de procedură fiscală, dar nu poate fi ulterioară datei de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

E. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la alin. 1582 alin. (1) din Codul fiscal

1. Organele cu atribuţii de contra! şi inspecţie fiscală, precum şi serviciile/compartimentele juridice, după caz, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au obligaţia ca, de îndată ce primesc o comunicare privind o persoană faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la alin. 1582 alin. (1) din Codul fiscal, să verifice în evidenţele fiscale dacă respectiva persoană este asociat sau administrator a! unui contribuabil înscris în Registrul operatorilor intracomunitari. Dispoziţiile pct. 71 din cap. I sunt aplicabile în mod corespunzător.

2. În termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării, organele cu atribuţii de control şi inspecţie fiscală, respectiv serviciile/compartimentele juridice au obligaţia să transmită o copie a comunicării organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului înscris în Registrul operatorilor intracomunitari.

3. În termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicării, compartimentul de specialitate întocmeşte «Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari».

4. Radierea, din oficiu, din Registru/ operatorilor intracomunitari se realizează cu data comunicării «Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari», potrivit art. 45 din Codul de procedură fiscală.”

j) La capitolul IV punctul 1, litera f3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f3) motivaţia radierii din Registrul operatorilor intracomunitari:

- la cerere;

- codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile şi persoanelor juridice neimpozabile a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) din Codul fiscal;

- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal;

- persoanele înregistrate conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;

- persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.”

2. Anexa nr. 5 „Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”, cod M.F.P. 14.13.02.63, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală juridică, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

 

Bucureşti, 8 august 2012.

Nr. 1.180.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 2 101/2010)

 

SIGLA

M.F.P.

 

SIGLA

A.F.

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a............................../

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală............................................................

Nr.

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

DECIZIE

privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele...........................,.....................................................................,............................

Domiciliul fiscal:

Localitatea.............................str. ...........................nr. ......., bl. ........,ap. ....,et. ...........judeţul/sectorul......................

Codul de identificare fiscală..........................................................................................

În baza prevederilor art. 1582 alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că aţi fost radiat, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, întrucât:

 v-a fost anulat din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

 în anul următor înscrierii în registru nu aţi mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

 aţi solicitat anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;

 aveţi ca asociat sau administrator o persoană faţă de care a fost dispusă punerea în mişcare a acţiunii penale în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care face parte din categoria asociaţilor definiţi la art. 158z alin. (15) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct. 81 i din normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu:

 data comunicării prezentei decizii, potrivit art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 data anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă data comunicării prezentei decizii este ulterioară datei anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Potrivit prevederilor art. 1582 alin. (14) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, codul de înregistrare în scopuri TVA RO....................nu mai este valabil pentru a desfăşura operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele..........................

Semnătura şi ştampila unităţii...............

 

Cod M.F.P. 14.13.02.63                                                                     www.anaf.ro

 


 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

Nr. 2.382 din 23 iulie 2012

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.077 din 6 august 2012

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit prezentul ordin.

Articol unic. - La punctul 7 din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 9 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3, cu următorul cuprins:

„3. Asociaţia Română a Creatorilor Culturali şi Artiştilor (A.R.C.C.A.), cont de virament nr. RO43RNCB0072049710810001, B.C.R. - sector 1”

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu