MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 590/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 590         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 august 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 583 din 5 iunie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 

Decizia nr. 653 din 19 iunie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. e) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

198. - Ordin al ministrului delegat pentru administraţie pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 

1.092.- Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 

1.461. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - INCERC” din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

5.223. – Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru modificarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele de lucru, aprobata prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.927/2010

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

 

466. - Decizie privind încetarea, la cerere, a activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale PALLADIUM INSURANCE BROKER-S.R.L şi retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

2. - Situaţia rapoartelor detaliate de venituri şi cheltuieli electorale întocmite de către competitorii electorali, pentru referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României din data de 29 iulie 2012, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 583

din 5 iunie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iul ia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Prompt Transport” - S.R.L din Broşteni, judeţul Vrancea, în Dosarul nr. 2.325/91/2009 al Tribunalului Vrancea - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.048D/2011 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că nu sunt încălcate prevederile constituţionale invocate de autorul acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 1 septembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 2.325/91/2009, Tribunalul Vrancea - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Prompt Transport” - S.R.L. din Broşteni, judeţul Vrancea într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de anulare a unei licitaţii pentru obţinerea unei licenţe de traseu.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că este de principiu că, odată intrat în circuitul civil, un act administrativ nu mai poate fi revocat de autoritatea publică emitentă. Or, din prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 92/2007, rezultă că licenţa de traseu poate fi retrasă de acelaşi organ care a emis-o, respectiv Autoritatea Rutieră Română, în cazul unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini. Susţine că această retragere echivalează cu anularea actului administrativ intrat în circuitul civil, anulare care nu se face de către o instanţă de judecată, în urma unui proces desfăşurat cu toate garanţiile constituţionale şi convenţionale, ci chiar în mod direct de către emitentul actului administrativ, care se substituie, practic, instanţei de judecată. În sprijinul acestor susţineri invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 574 din 19 septembrie 2006. Arată că noţiunea de „abateri grave de la prevederile caietului de sarcini” nu este nicăieri definită în cuprinsul legii şi dă posibilitatea Autorităţii Rutiere Române să aplice în mod arbitrar sancţiunea retragerii sau anulării licenţei. Mai mult, textul de lege prevede că autorităţile administraţiei publice vor organiza atribuirea în gestiune a serviciului respectiv unui alt operator de transport după notificarea prealabilă făcută cu 60 de zile înainte de aplicarea sancţiunii, fără a da deţinătorului licenţei posibilitatea de a contesta în vreun fel decizia sau de a se apăra, prin stabilirea prin aceeaşi lege a vreunei căi de acces la justiţie. Susţine că, prin aceasta, se încalcă securitatea raporturilor juridice şi afectează grav drepturile deţinătorului de licenţă,

Tribunalul Vrancea - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Precizează că, potrivit Constituţiei, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele;

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 39 alin. (3) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, care au următoarea redactare: „(3) Licenţa de traseu se retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile, în cazul unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini. În intervalul de 60 de zile, autorităţile administraţiei publice locale vor organiza atribuirea serviciului respectiv în gestiune altui operator de transport rutier.

În opinia autorului excepţiei, textul de lege criticat contravine următoarelor prevederi din Constituţie: art. 11 - „Dreptul internaţional şi dreptul intern”, art. 16- „Egalitatea în drepturi”, art. 20 - „Tratatele internaţionale privind drepturile omului”, art. 21 - accesul liber la justiţie”, art. 24 - „Dreptul la apărare”, art. 45 - „Libertatea economică, art. 52 - „Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică”, art. 53 - „Restrângerea^ exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi”, art. 124 - „Înfăptuirea justiţiei” şi art. 126 - „Instanţele judecătoreşti”. Invocă, de asemenea, dispoziţiile art. 6 - „Dreptul la un proces echitabil” din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că nu este întemeiată, urmând să o respingă ca atare. În acest sens, observă că autorul acesteia îşi fondează criticile, în principal, pe considerentele de principiu statuate de instanţa de contencios constituţional cu prilejul soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a” prevederilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Astfel, referindu-se la actele administrative unilaterale nelegale, Curtea a reţinut, prin Decizia nr. 574 din 19 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 18 octombrie 2006, că cele care au intrat în circuitul civil şi au produs efecte juridice nu mai pot fi revocate de autorităţile administrative emitente, constatarea nulităţii sau anularea acestora putând fi dispusă numai de instanţa judecătorească competentă.

Autorul prezentei excepţii de neconstituţionalitate extrapolează în mod greşit această constatare a Curţii Constituţionale la o situaţie juridică esenţial diferită. În cazul de faţă, textul de lege supus controlului de constituţionalitate are în vedere licenţa de traseu acordată de autoritatea administrativă competentă ca act administrativ unilateral emis în mod legal, ca urmare a îndeplinirii, la momentul solicitării acesteia, de către operatorul de transport a condiţiilor prevăzute de lege pentru desfăşurarea activităţii specifice. Retragerea licenţei de traseu, prevăzută de dispoziţiile de lege criticate, nu este consecinţa nelegalităţii sale iniţiale, ci a săvârşirii ulterior, de către deţinătorul acesteia, a unor fapte care se constituie în abateri grave de la prevederile caietului de sarcini, în sensul Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007. Prin urmare, ipoteza juridică diferă fundamental de cea examinată de Curtea Constituţională prin decizia la care face referire autorul prezentei excepţii de neconstituţionalitate în motivarea acesteia.

De altfel, aşa cum a reţinut instanţa de contencios constituţional prin Decizia nr. 70 din 15 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 25 februarie 2009, retragerea licenţei de traseu constituie o măsură necesară pentru întreruperea desfăşurării transportului public local în condiţii ilegale, având în vedere că a fost dispusă în urma constatării săvârşirii unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini. Curtea a observat că această măsură poate fi contestată în justiţie, atacând în contencios administrativ actul aparţinând autorităţii de autorizare, prin care se dispune retragerea licenţei de traseu. Prin urmare, având deschisă calea liberului acces la justiţie, operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi afectaţi pot exercita, în faţa instanţei de judecată, în mod efectiv şi concret, toate drepturile şi garanţiile specifice unui proces echitabil, inclusiv dreptul ta apărare.

Aşadar, instanţa de judecată va aprecia dacă operatorul de transport a săvârşit, într-adevăr, abaterile grave care au condus la retragerea licenţei de traseu sau dacă, dimpotrivă, autoritatea emitentă a procedat în mod abuziv şi arbitrar la aplicarea unei astfel de măsuri.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Prompt Transport” - S.R.L. din Broşteni, judeţul Vrancea, în Dosarul nr. 2 325/91/2009 al Tribunalului Vrancea - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 iunie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 653

din 19 iunie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. e) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu – judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

                       

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. e)din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, excepţie ridicată de Vasile Stângă în Dosarul nr. 1.715/121/2011al Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 378D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă că la dosar autorul excepţiei a depus concluzii scrise prin care solicită admiterea acesteia.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei ca inadmisibilă, arătând că textul de lege supus controlului este criticat prin aceea că din sfera acestuia de aplicare sunt excluse anumite persoane aflate în situaţii de fapt speciale. Atât în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, cât şi în cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a statuat că statul are o largă marjă de apreciere în ceea ce priveşte acordarea anumitor drepturi persoanelor persecutate politic. Această marjă însă nu poate fi extinsă în afara înţelesului legii adoptate de statele respective, astfel încât prin critica formulată autorul excepţiei urmăreşte de fapt completarea legii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 31 ianuarie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 1.715/121/2011, Tribunalul Galaţi - Secţia 1 civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. e) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Excepţia a fost ridicată de Vasile Stângă într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni civile având ca obiect constatarea calităţii de strămutat şi constatarea caracterului abuziv al strămutării.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul arată că prin textul de lege criticat se creează o discriminare cu privire la persoanele care s-au „strămutat” singure pentru a scăpa de abuzurile şi urmărirea organelor de represiune. Astfel, acestea nu beneficiază de drepturile prevăzute de art. 1 lit. e) din Decretul-lege nr. 118/1990, spre deosebire de persoanele strămutate. Textul de lege criticat ar trebui să se aplice şi acelora care, urmare a persecuţiilor politice, erau lăsaţi fără locuri de muncă, devenind şomeri.

Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textul de lege criticat nu încalcă principiul egalităţii în drepturi de vreme ce nu se aplică un tratament diferenţiat unor situaţii similare. Autorul excepţiei doreşte de fapt completarea textului de lege criticat,

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Preşedintele Camerei Deputaţilor consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece autorul excepţiei solicită modificarea şi completarea legii.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constituţional, deoarece se aplică în mod egal tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe criterii arbitrare, sens în care face referire la jurisprudenţa Curţii în materie. Mai mult, aspectele de neconstituţionalitate vizează, în fapt, modificarea şi completarea normei legale supuse controlului, aspect ce excedează controlului Curţii Constituţionale.

Preşedintele Senatului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile autorului excepţiei şi ale procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost lega! sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl formează prevederile art. 1 lit. e) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de !a 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, potrivit cărora: „(1) Constituie vechime în muncă şi se ia în considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcţie de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: [...] e) a fost strămutată într-o altă localitate.”

Se apreciază că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) referitor la principiul egalităţii în drepturi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate prin raportare la prevederile constituţionale invocate, Curtea constată că autorul excepţiei doreşte modificarea textului de lege criticat în sensul recunoaşterii vechimii în muncă şi a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcţie de vechimea în muncă, aferente perioadei de strămutare, şi pentru acele persoane care s-au „strămutat” singure pentru a scăpa de abuzurile şi urmărirea organelor de represiune.

Or, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizata, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului de constituţionalitate, astfel încât excepţia va fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. e) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de Ja 6 .martie 1945, p/ecum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, excepţie ridicată de Vasile Stângă în Dosarul nr. 1.715/121/2011 al tribunalului Galaţi - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 iunie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru administraţie emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 2 martie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă un număr de 200 de locuri, reprezentând cifra anuală de şcolarizare pentru anul 2012 în cadrul Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.”

2. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) seria a II-a de admitere, pentru un număr de 150 de locuri.”

3. La anexa nr. 3 litera B „Calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a II-a de admitere”, tabelul se modifică si va avea următorul cuprins:

„B. Calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a II-a de admitere

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1.

 înscrierea candidaţilor

17.09.2012-21.09.2012

2.

 Prima probă a concursului: selectarea dosarelor de concurs

24.09.- 25.09.2012

3.

 Afişarea rezultatelor

26.09.2012

4.

Contestarea rezultatelor

27.09.2012

5.

 Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor

- listelor nominale ale candidaţilor admişi

- programului desfăşurării interviului

28.09.2012

6.

A două probă a concursului: interviul

1.10-2.10.2012

7.

 Afişarea rezultatelor

3.10.2012

8.

 Contestarea rezultatelor

4.10.2012

9.

 Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor

- rezultatelor finale ale concursului

5.10.2012

 

 

10.

Completarea dosarului personal si achitarea taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi

8.10.2012-19.10.2012”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Constantin Cătălin Chiper,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2012.

Nr. 198.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 3 martie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. Comisia este formată din 5 membri, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. Anexa nr. 1 „Componenţa Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. La anexa nr. 2 „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate”, la articolul 3, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Lucrările Comisiei vor fi conduse de preşedintele acesteia, care conduce şi coordonează întreaga activitate a Comisiei. În cazul în care preşedintele Comisiei lipseşte, acesta este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită atribuţiile preşedintelui, inclusiv dreptul de vot.

(3) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toţi operatorii de produse supuse accizelor armonizate - persoane juridice, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale - care desfăşoară pe teritoriul României activităţile prevăzute la titlul VII «Accize şi alte taxe speciale» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 234 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

4. La anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (5) se abrogă.

5. La anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Comisia ia hotărâri cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, care vor fi validate prin semnarea de către toţi membrii prezenţi în mod direct sau în baza împuternicirii acordate conform anexei nr. 1 la ordin a procesului-verbal în care sunt menţionate acestea. Membrii Comisiei pot vota «pentru» sau «împotrivă».”

6. La anexa nr. 2, la articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) La lucrările Comisiei va fi invitat, după caz, în funcţie de ordinea de zi a Comisiei, câte un reprezentant din partea:

a) Ministerului Administraţiei şi Internelor;

b) Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

c) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;

d) Direcţiei generale politică industrială şi competitivitate din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

e) Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi/sau instituţiilor subordonate acesteia;

f) patronatelor producătorilor de produse accizabile sau depozitarilor de astfel de produse, legai înfiinţate.”

7. La anexa nr. 2, la articolul 11 alineatul (2), litera d) se abrogă.

8. La anexa nr. 2, articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei nu suspendă efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluţionării contestaţiei în procedură administrativă.”

9. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „un alt membru delegat” se înlocuieşte cu sintagma „vicepreşedinte”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 10 august 2012.

Nr. 1.092.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 291/2010)

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

 

1. Directorul general al Direcţiei generale legislaţie Cod fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru preşedinte

2. Directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific/Directorul Direcţiei management şi monitorizare alte domenii specifice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru vicepreşedinte

3. Directorul general al Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru

4. Directorul Direcţiei de legislaţie în domeniul accizelor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru

5. Directorul Direcţiei de politici şi legislaţie în domeniul vamal şi nefiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru

 

NOTĂ:

În cazuri justificate, preşedintele Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită atribuţiile preşedintelui, inclusiv dreptul de vot.

În cazuri justificate, membrii Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate pot desemna în scris un alt membru al comisiei care să exercite drepturile derivate din calitatea de membru. După caz, aceştia pot stabili şi limite ale mandatului.

Un membru al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate nu poate primi decât o singură împuternicire în baza căreia să reprezinte un alt membru al comisiei.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - INCERC” din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - INCERC”, cu modificările ulterioare, precum şi referatul de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - INCERC” Bucureşti pe anul 2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - INCERC din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - INCERC” va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - INCERC” din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 august 2012.

Nr. 1.461.

 

ANEXĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII,

URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALA DURABILA „URBAN - INCERC”

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2012

 

 

mii lei

INDICATORI

NR. RD.

PROGRAM 2012

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

0l

22.900

1.VENITURI DIN EXPLOATARE

02

22.894

din care;

 

 

a) Venituri din activitatea de baza”

03

17.690

b) Venituri din alic activităţi conexe activităţii de cercetare - dezvoltare

04

4.184

c)Alte venituri din exploatare

05

1.020

2. VENITURI FINANCIARE

06

6

3.VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

ii. CHELTUELI TOTALE, din care:

08

21.955

I Cheltuieli de exploatare, total . din care:

00

21 949

a)Bunuri si servicii

10

4.700

b)Cheltuieli de personal, din care:

II

13.768

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

10.325

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

422

- drepturile salariile ale directorului general

14

239

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.148

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

52

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

537

- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

18

28

- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii

19

88

- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariate

20

26

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

564

- tichete de masa

23

374

- deplasări, delăsări

24

190

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

2.500

d) Cheltuieli de protocol

26

19

e) Cheltuieli de reclama si publicitate

27

8

0 Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art.2l(3) litera C din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

29

206

h) Alte cheltuieli

30

748

2,Cheltuieli financiare, din care:

31

6

- cheltuieli privind dobânzile

32

-

- alte cheltuieli financiare

33

6

3.Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

945

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

151

V REZULTATUL NET

37

794

VL ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANI! PRECEDENŢI

38

 

VIL PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

794

a) pentru cointeresarea personalului

40

159

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

476

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

159

VTII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR ,din care:

43

3.226

1. Surse proprii

44

2.976

2. Subvenţii de la Bugetul de stat pentru investiţii

45

250

3.Crediie bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- extern

48

 

4.Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

3.226

1. Investirii, inclusiv investirii în curs la finele anului

51

3.226

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investirii

52

-

. interne

53

 

. externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1 .Venituri totale ( rd. 01)

55

22.000

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

21.955

3. Rezultate (+/-)(rd. 55 - rd. 56)

57

945

4. Număr mediu de personal, total institut, din care;

58

347

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

263

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – lei/persoană/luna

60

2328

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare – dezvoltare lei/persoană/luna

61

2.794

7. Rentabilitatea (rd.57, rd.56* 100)

62

4,31

8. Rata rentabilităţii financiare rd 37*100 capital propriu

63

3.58

9. Plaţi restante

64

 

10. Creanţe de încasat

65

 


* Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetări, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din finanţarea instituţionala de bază şi din finanţarea instituţională complementară, după caz, sunt în sumă de 2.233 mii lei, încheiate până la data de 27.02.2012, iar cee realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principal de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele de lucru, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.927/2010

 

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele de lucru, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.927/2010r publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 16 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La secţiunea III litera A, paragraful trei va avea următorul cuprins:

„Concursul este organizat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Institutul Limbii Române”.

2. La secţiunea III litera A punctul 1, paragraful trei se abrogă.

3. La secţiunea III litera A punctul 2, paragrafele doi şi opt vor avea următorul cuprins:

„Cazierul judiciar se depune doar în cazul în care candidatul este declarat admis, în termen de 30 de zile de la data repartizării.

…………………………………………………….

Concursul constă în evaluarea dosarului.”

4. La secţiunea III litera A punctul 2, paragrafele nouă şi zece se abrogă.

5. La secţiunea III litera A punctul 2, subpunctul a) „Evaluarea dosarului” va avea următorul cuprins:

„Evaluarea dosarului constă în acordarea unui punctaj de maximum 25 de puncte, distribuite astfel: Acte de studii - maximum 10 puncte:

- diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor umaniste - 10 puncte;

- diplomă de licenţă în alt domeniu decât cel al ştiinţelor umaniste - 4 puncte;

- diplomă de absolvire a colegiului de institutori şi învăţători - 9 puncte;

- diplomă de liceu pedagogic, cu specializarea învăţător - 8 puncte.

Se punctează numai diploma cu punctajul cel mai mare. Grad didactic-maximum 5 puncte:

- gradul didactic I - 5 puncte;

- gradul didactic II - 3 puncte;

- gradul didactic definitiv - 2 puncte. Se punctează numai gradul cel mai mare. Vechime în învăţământ - maximum 5 puncte

Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare an de vechime în învăţământ, dar nu mai mult de 5 puncte. Modul psihopedagogie - 5 puncte

- dovada de absolvire a modulului psihopedagogie sau a disciplinelor corespunzătoare acestuia - foaie matricolă sau atestat

Punctajul minim necesar este de 14 puncte.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care cumulează minimum 14 puncte.

Rezultatele concursului se afişează pe pagina web a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a Institutului Limbii Române, conform calendarului.11

6. La secţiunea III litera A punctul 2, subpunctul b) „Interviul” şi paragrafele următoare se abrogă.

7. La secţiunea III litera B, primul paragraf va avea următorul cuprins:

„Repartizarea orelor de Limbă, cultură şi civilizaţie românească, în conformitate cu oferta educaţională a partenerilor străini, se face electronic. Repartizarea cuprinde două etape, astfel:”.

8. La secţiunea III litera B subpunctul a), paragraful doi va avea următorul cuprins:

„în cazul punctajelor egale, departajarea se face luând în considerare, în ordine, următoarele criterii:

- apropierea de domiciliul din cartea de rezidenţă sau permisul de şedere în ţara pentru care aplică candidatul;

- punctajul acordat pentru diploma de studii;

- gradul didactic.”

9. La secţiunea III litera B subpunctul b), paragraful doi va avea următorul cuprins:

„în cazul punctajelor egale, departajarea se face luând în considerare, în ordine, următoarele criterii:

- apropierea de domiciliul din cartea de rezidenţă sau permisul de şedere în ţara pentru care aplică candidatul;

- punctajul acordat pentru diploma de studii;

- gradul didactic.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 16 august 2012.

Nr. 5.223.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale PALLADIUM INSURANCE BROKER - S.R.L. şi retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 17 iulie 2012, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială PALLADIUM INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 81, et. 2, ap. 5, judeţul Cluj, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul de ordine J12/737/25.03.2011, codul unic de înregistrare 28244900/25.03.2011 şi înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-682/26.05.2011, reprezentată de către doamna Elena Aniţoaia, în calitate de director executiv/administrator, a constatat următoarele:

Societatea nu are personal şi nu are înscrişi în Registrul intermediarilor personal propriu şi asistenţi în brokeraj.

Societatea a reziliat toate contractele de intermediere (brokeraj) încheiate cu societăţile de asigurare şi/sau reasigurare şi a notificat clienţii/asiguraţii ca începând cu data de 1 iulie 2012 să se îndrepte către asigurători în ceea ce priveşte plata primelor, gestionarea şi derularea poliţelor în vigoare.

Societatea a predat toate documentele cu regim special, iar primele de asigurare au fost achitate de asiguraţi direct în contul asigurătorilor.

Nu au fost primite confirmări de la GENERALI România şi CIG PANNONIA LIFE, referitor la faptul că brokerul nu are datorii în contul primelor de asigurare şi că nu are lipsuri în gestionarea documentelor cu regim special.

A fost verificată situaţia financiară a Societăţii Comerciale PALLADIUM INSURANCE BROKER - S.R.L.

Nu au fost identificate litigii pe rolul instanţelor de judecată ale Societăţii Comerciale PALLADIUM INSURANCE BROKER - S.R.L. cu societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, cu foştii clienţi (asiguraţi), salariaţi şi cu foştii colaboratori.

Societatea Comercială PALLADIUM INSURANCE BROKER - S.R.L. nu are datorii către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguraţilor si al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) coroborate cu prevederile art. 35 alin. 7 lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, încetarea activităţii de broker de asigurare, precum şi retragerea autorizaţiei de funcţionare acordate Societăţii Comerciale PALLADIUM INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 81, et. 2, ap. 5. judeţul Cluj, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul de ordine J12/737/25.03.2011, codul unic de înregistrare 28244900/25.03.2011 şi înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-682/26.05.2011, reprezentată de către doamna Elena Aniţoaia, în calitate de director executiv/administrator.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea Comercială PALLADIUM INSURANCE BROKER - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 10 august 2012.

Nr. 466.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

SITUAŢIA

rapoartelor detaliate de venituri şi cheltuieli electorale întocmite de către competitorii electorali, pentru referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României din data de 29 iulie 2012, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

 

 

Tip alegeri/Anul

Referendum iulie 2012

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

1.031.534,58

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

910.954,68

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

120.579,90

 

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

1.825.729,97

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

24.098,68

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

2.925,00

9.4.

Cheltuieli protocol

820,97

9.5.

Cheltuieli transport

129.549,47

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

8.690,00

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

967.493,36

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

17.664,80

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

118.323,31

9.10.

Cheltuieli servicii

554.551,15

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

1.613,23

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-794.195,39

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

829.069,87

 

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

 

Tip alegeri/Anul

Referendum iulie 2012

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

265.870,00

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

22.870,00

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

243.000,00

 

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

2.582.023,00

9.1.

Cheltuieli personal

 

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

 

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

47.550,00

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

6.448,00

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

2.266.648,00

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

106.064,00

9.10.

Cheltuieli servicii

5.729,00

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

149.584,00

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-2.316.153,00

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

2.316.452,00

 

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

 

Tip alegeri/Anul

Referendum iulie 2012

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

230.233,01

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

157.533,01

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

72.700,00

 

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

2.116.579,32

9.1.

Cheltuieli personal

 

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

 

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

2.346,81

9.4.

Cheltuieli protocol

3.143,95

9.5.

Cheltuieli transport

124.544,66

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

29.562,79

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

845.824,73

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

207.617,48

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

885.921,48

9.10.

Cheltuieli servicii

15.683,02

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

1.934,40

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-1.886.346,31

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

1.899.596,11

 

BĂSESCU TRAIAN

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

 

Tip alegeri/Anul

Referendum iulie 2012

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

336.830,00

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

 

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

336.830,00

 

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

336.705,00

9.1.

Cheltuieli personal

 

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

 

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

 

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

44.000,00

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

25.783,00

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

7.959,00

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

258.895,00

9.12.

Alte cheltuieli

68,00

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

125,00

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-

 

Lista formaţiunilor politice care nu au înregistrat venituri şi cheltuieli electorale la referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României din 29 iulie 2012

 

Nr. crt.

Formaţiunea politica

1.

UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

2.

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARA DIN ROMÂNIA

3.

PARTIDUL CONSERVATOR

 

Bucureşti, 16 august 2012.

Nr. 2.