MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 591/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 591         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 august 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

166. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă. replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin

 

Rectificări la:

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2012;

- Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 750/2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin

 

Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole nr. 1.208 din 10 iulie 2012,

în baza prevederilor art. 8 lit. s) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 11 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) şi ale art. 14 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 769/2010,

având în vedere prevederile art. 85f, 85g, 85h, 85i, 85j şi 85k din Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”),

având în vedere prevederile art. 60, 62, 63, 64, 65 şi 66 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 462/1.402/2006 pentru aprobarea Normelor de instituire şi gestionare a drepturilor individuale de plantare/replantare a viţei-de-vie cu struguri de vin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 10 august 2006, şi Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 532/2007 privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de acordare a drepturilor de plantare nouă şi a drepturilor individuale de plantare din rezerva naţională şi regională de drepturi de plantare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2007.

(2) Cererile depuse în temeiul actelor normative prevăzute la alin. (1), aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor rezolva în conformitate cu dispoziţiile în vigoare la data înregistrării lor, dacă produc efecte şi după aceasta dată.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltam rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 august 2012.

Nr. 166.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Obiective şi definiţii

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează cadrul general, instituţional, conceptual şi procedural prin care se realizează instituirea, gestionarea şi acordarea drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin, componentă a potenţialului de producţie viticol din România.

Art. 2. - Prezentele norme au ca obiect punerea la dispoziţia celor interesaţi din domeniul viticol a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor legale prevăzute la art. 1, în corelare şi cu prevederi ale altor acte normative în vigoare, privind procedura de acordare, formularele necesare şi criteriile pentru stabilirea conţinutului documentaţiilor necesare gestionării şi acordării drepturilor de plantare/replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin.

Art. 3. - În sensul prezentelor norme, următorii termeni se definesc astfel:

(a) drept de plantare nouă - posibilitatea înfiinţării unei plantaţii viticole care se acordă solicitanţilor în scopul comasării suprafeţelor, exproprierilor pentru cauză de utilitate publică, cercetări ştiinţifice, înfiinţării de plantaţii certificate de viţă-mamă pentru altoi sau pentru suprafeţe ale căror produse vitivinicole sunt destinate în exclusivitate consumului familial;

b) drept de replantare - dreptul de înfiinţare a unei plantaţii viticole pe o suprafaţă echivalentă în cultură pură cu cea a suprafeţelor înscrise în Registrul plantaţiilor viticole care au fost defrişate. Dreptul de replantare se recunoaşte proprietarului plantaţiei de viţă-de-vie înscrise în Registrul plantaţiilor viticole sau moştenitorilor acestuia, după caz;

c) drept de replantare acordat anticipat - dreptul de înfiinţare a unei plantaţii viticole pe o suprafaţă echivalentă în cultură pură, concomitent cu păstrarea plantaţiei supuse defrişării până cel mai târziu la sfârşitul celei de-a treia campanii viticole de la înfiinţarea noii plantaţii pentru care s-au recunoscut drepturile de replantare anticipată;

d) drept de plantare dintr-o rezervă de drepturi - dreptul de înfiinţare a unei plantaţii viticole pe o suprafaţă echivalentă cu dreptul acordat din rezerva naţională/judeţeană de drepturi de plantare;

e) rezerva judeţeană a drepturilor de plantare - totalitatea drepturilor individuale de replantare neutilizate în perioada de valabilitate şi drepturile de plantare rezultate în urma defrişărilor şi plantărilor autorizate, în perioada 15 iunie 2003 - 10 octombrie 2006;

f) rezerva naţională a drepturilor de plantare - totalitatea drepturilor de plantare din rezerva judeţeană neutilizate în perioada de valabilitate;

g) certificatul de acordare a dreptului de plantare/replantare - actul administrativ emis de autorităţile administraţiei publice competente prin care se recunoaşte solicitantului posibilitatea de a înfiinţa o plantaţie viticolă pe b suprafaţă determinată;

h) parcela viticolă - suprafaţa de pământ continuă plantată cu viţă-de-vie delimitată de perimetrul extern al butucilor de viţă-de-vie la care se adaugă o zonă-tampon a cărei lăţime corespunde jumătăţii distanţei dintre rânduri;

i) plantare - fixarea la loc definitiv a viţelor altoite sau a porţiunilor de viţă-de-vie înrădăcinate, în scopul producerii de struguri, de coarde-altoi şi coarde-portaltoi;

j) defrişare - eliminarea completă a butucilor de viţă, inclusiv a rădăcinilor;

k) beneficiarii dreptului de plantare/replantare, plantare nouă şi plantare acordată anticipat sunt persoane fizice/juridice care deţin, exploatează sau înfiinţează plantaţii de viţă-de-vie cu soiuri nobile pentru vin în cadrul arealelor viticole delimitate pentru cultivarea viţei-de-vie.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Procedura administrativă pentru defrişarea şi plantarea/replantarea viţei-de-vie

 

Art. 4. - (1) Ansamblul operaţiunilor la nivelul autorităţilor abilitate prin lege, precum şi ale solicitantului în raport cu acestea, care conduc la efectuarea unei defrişări şi la emiterea certificatului de acordare a unui drept de plantare/replantare, constituie procedura administrativă pentru defrişarea şi plantarea/replantarea viţei-de-vie.

(2) Modelele de formulare care se utilizează în cadrul procedurii de defrişare şi înfiinţare a unei plantaţii viticole şi de acordare a drepturilor de plantare/replantare sunt prevăzute în anexele la prezentele norme.

Art. 5. - (1) Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., este instituţia responsabilă la nivel naţional cu gestionarea, stabilirea procedurilor, acordarea, evidenţa şi operarea drepturilor de plantare/replantare, plantare nouă sau plantare acordată anticipat a viţei-de-vie cu struguri pentru vin în Registrul plantaţiilor viticole.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin inspecţiile de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, denumite în continuare I.S.C.T.V., este responsabil pentru certificarea suprafeţelor supuse defrişărilor şi certificarea plantării/replantării viţei-de-vie.

(3) Certificarea plantării/replantării viţei-de-vie se realizează de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare D.A.J., prin I.S.C.T.V. judeţene, în baza unei cereri de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Certificarea suprafeţelor supuse defrişărilor se realizează de către D.A.J., prin I.S.C.T.V. judeţene, în baza unei declaraţii de defrişare a parcelelor de viţă-de-vie şi eliminarea parcelei/parcelelor din Registrul plantaţiilor viticole, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

(5) Certificatele de acordare a drepturilor de replantare şi a dreptului de replantare acordat anticipat se eliberează de către D.A.J.

(6) Certificatele de acordare a drepturilor de plantare nouă, precum şi a celor din rezerva judeţeană şi naţională de drepturi de plantare a viţei-de-vie se eliberează de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., prin O.N.V.P.V.

(7) Modificarea datelor unei parcele viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole se înregistrează în conformitate cu documentul prevăzut în anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL II

Gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare/replantare

 

Art. 6. - (1) Plantarea/Replantarea viţei-de-vie cu soiurile de struguri pentru vin este interzisă până la data de 31 decembrie 2015, cu excepţia cazurilor în care este efectuată în temeiul:

a) unui drept de plantare nouă;

b) unui drept de replantare;

c) unui drept de plantare acordat dintr-o rezervă.

(2) Drepturile de plantare prevăzute la alin. (1) se acordă în hectare.

Art. 7. - (1) Dreptul de replantare/replantare acordat anticipat se evidenţiază în Registrul plantaţiilor viticole, prin D.A.J., conform anexelor nr. 4a şi 4b.

(2) Drepturile acordate din rezerva naţională sau judeţeană de drepturi, precum şi dreptul de plantare nouă se evidenţiază în Registrul plantaţiilor viticole de către O.N.V.P.V, conform anexelor nr. 5a, 5b şi 5c.

 

SECŢIUNEA 1

Gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a dreptului de plantare nouă

 

Art. 8. - (1) Dreptul de plantare nouă se acordă oricărei persoane fizice/juridice pentru suprafeţele:

a) destinate noilor plantări efectuate în cadrul măsurilor de comasare sau al măsurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică în conformitate cu legislaţia naţională;

b) destinate unor activităţi experimentale;

c) destinate culturii de viţă-mamă pentru altoi;

d) ale căror produse vitivinicole sunt destinate în exclusivitate consumului familial.

(2) Drepturile de plantare nouă acordate se exercită numai:

a) de producătorul căruia îi sunt acordate;

b) în scopurile în care au fost acordate.

(3) Drepturile de plantare nouă prevăzute la alin. (1) nu se atribuie din rezervele de drepturi de plantare judeţene sau naţionale.

(4) Dreptul de plantare nouă este valabil pe durata a două campanii viticole care urmează după campania viticolă în cursul căreia a fost acordat.

(5) Dreptul de plantare nouă prevăzut la alin. (1) lit. a) va fi integrat în potenţialul de producţie.

(6) Dreptul de plantare nouă se anulează dacă nu a fost utilizat în perioada de valabilitate.

Art. 9. - (1) Drepturile de plantare nouă acordate pentru măsuri de comasare, consolidare a terenurilor sau de expropriere în interes public sunt acordate pentru o suprafaţă care nu depăşeşte 105% din suprafaţa viticolă de cultură pură.

(2) în cazul în care se acordă drepturi de plantare nouă pentru suprafeţe destinate experimentelor, produsele obţinute din struguri care provin de pe asemenea suprafeţe nu sunt admise la comercializare pe întreaga perioadă experimentală.

(3) în cazul în care se acordă drepturi de plantare nouă pentru suprafeţe destinate culturii de viţă-de-vie pentru altoi, strugurii proveniţi nu se recoltează ori se recoltează şi se distrug, pe întreaga perioadă de producţie a acestor culturi de viţă-de-vie pentru altoi.

(4) Drepturile de plantare nouă acordate în temeiul alin. (2) şi (3) sunt folosite numai pe durata perioadei experimentale sau, respectiv, pe durata perioadei de producţie a culturilor de viţă-de-vie pentru altoi.

(5) După perioada menţionată la alin. (4):

a) beneficiarul, la solicitare, va primi drepturi de plantare dintr-o rezervă în schimbul drepturilor de plantare nouă utilizate pe suprafaţa respectivă, pentru ca aceasta să poată produce vin pentru comercializare; sau

b) viţa-de-vie plantată pe aceste suprafeţe va fi defrişată; cheltuielile de defrişare sunt suportate de producătorul în cauză; până la efectuarea defrişării, produsele obţinute din struguri provenind de pe aceste suprafeţe pot fi puse în circulaţie numai în scopul distilării, pe cheltuiala producătorului; aceste produse nu pot fi utilizate la prepararea de alcool cu o tărie alcoolică dobândită mai mică sau egală cu 80% voi.

(6) Drepturi de plantare nouă pentru suprafeţe ale căror produse vitivinicole sunt destinate în exclusivitate consumului familial se acordă doar dacă:

a) suprafaţa este cuprinsă între 0,1 şi 0,5 hectare;

b) producţia de vin este destinată exclusiv consumului familial.

Art. 10. - (1) Pentru acordarea drepturilor de plantare nouă, solicitantul depune la O.N.V.P.V. un dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cerere de acordare a dreptului de plantare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6a;

b) memoriu justificativ, care cuprinde: identificarea persoanei fizice/juridice, o scurtă descriere a amplasamentului şi localizarea acestuia, precum şi principalele caracteristici ale plantaţiei viticole propuse spre înfiinţare;

c) copie a planului cadastral de încadrare în zonă cu identificarea parcelei/parcelelor propuse pentru plantare sau schiţă la scară a acestora;

d) titlul de proprietate sau extras din cartea funciară în perioada de valabilitate, contract de arendă sau contract concesiune.

(2) Modelul Certificatului de acordare a dreptului de plantare nouă a viţei-de-vie cu struguri pentru vin din rezerva naţională de drepturi de plantare este prevăzut în anexa nr. 5c.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a dreptului de replantare şi a dreptului de replantare acordat anticipat

 

Art. 11. - (1) Dreptul de replantare se acordă proprietarului plantaţiei viticole, căruia inspectorul teritorial al I.S.C.T.V. Îi recunoaşte defrişarea pe baza raportului tehnic, conform declaraţiei prevăzute la lit. G din anexa nr. 2, pe o suprafaţă echivalentă în cultură pură cu suprafaţa viticolă înscrisă în Registrul plantaţiilor viticole.

(2) Modelul cererii de acordare a dreptului de replantare este prevăzut în anexa nr. 6b.

(3) Dreptul de replantare este valabil pe durata a 8 campanii viticole care urmează după campania viticolă în cursul căreia a fost efectuată în totalitate defrişarea plantaţiei de viţă-de-vie.

(4) Dreptul individual de replantare a viţei-de-vie, neutilizat în perioada de valabilitate de 8 campanii viticole, este încorporat în rezerva judeţeană.

Art. 12. - (1) Dreptul de replantare se foloseşte pentru aceeaşi suprafaţă sau poate fi transferat.

(2) Transferul dreptului individual de replantare a viţei-de-vie se poate face, parţial sau în totalitate, o singură dată în perioada de valabilitate, prin completarea declaraţiei prevăzute în anexa nr. 8.

(3) Transferul dreptului de replantare între persoane fizice/juridice se realizează contra cost, la preţul convenit în mod liber între părţi sau sub orice altă formă contractuală, donaţie, moştenire, concesiune şi altele asemenea.

(4) Drepturile de replantare pot fi transferate unei alte exploataţii în următoarele cazuri:

a) dacă o parte a respectivei exploataţii este transferată celei de-a două exploataţii;

b) dacă suprafeţele de pe cea de-a două exploataţie sunt destinate producţiei de vinuri cu denumire de origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată.

(5) Transferul dreptului de replantare obţinut pentru o suprafaţă neirigată pe o suprafaţă irigată se face cu avizul D.A.J., care va aproba transferul numai dacă nu determină o creştere a randamentului mediu al judeţului în care se transferă, pe hectar şi soi de viţă-de-vie.

Art. 13. - Nu se acordă drepturi de replantare în cazul defrişării următoarelor suprafeţe cu viţă-de-vie pentru vin:

a) orice suprafaţă plantată cu viţă-de-vie, în contextul punerii în practică a unor măsuri de consolidare a terenului sau a unor măsuri de expropriere în interes public, dacă s-au acordat drepturi de plantare nouă pentru aceste suprafeţe;

b) suprafeţele destinate experimentelor viticole, pe durata perioadei experimentale;

c) suprafeţele destinate culturilor de viţă-de-vie pentru altoi, pe durata perioadei de producţie a acestor culturi;

d) suprafeţele destinate exclusiv consumului familial;

e) suprafeţele pentru care s-a acordat o primă de defrişare;

f) în toate cazurile, pentru defrişarea plantaţiilor ilegale de viţă-de-vie.

Art. 14. - (1) Dreptul de replantare acordat anticipat pe un alt amplasament se poate acorda producătorilor care se angajează să efectueze o defrişare pe suprafaţa plantată cu viţă-de-vie, prin completarea declaraţiei prevăzute în anexa nr. 7. Suprafaţa plantată cu viţă-de-vie trebuie defrişată cel mai târziu la sfârşitul celui de-al treilea an de la plantarea noilor suprafeţe pentru care s-au acordat anticipat drepturile de replantare.

(2) Dreptul de replantare acordat anticipat pe un alt amplasament dă posibilitatea beneficiarilor de a păstra 3 ani plantaţia propusă pentru defrişare.

(3) Până la efectuarea defrişării, produsele obţinute din struguri provenind de pe una din cele două suprafeţe pot fi puse în circulaţie numai în scopul distilării, pe cheltuiala producătorului; aceste produse nu pot fi utilizate la prepararea de alcool cu o tărie alcoolică dobândită mai mică sau egală cu 80% vol.

(4) în cazul defrişării ulterioare a unei plantaţii viticole în intervalul de 3 ani, solicitanţii trebuie să constituie o garanţie bancară în valoare egală sau mai mare cu contravaloarea defrişării pentru suprafaţa pentru care s-a acordat dreptul de plantare anticipat.

(5) Garanţia pentru defrişarea ulterioară a plantaţiei viticole va fi constituită la D.A.J., în conformitate cu art. 8 alin. 1 lit. (a) şi art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 282/2012 al Comisiei din 28 martie 2012 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanţii pentru produsele agricole, după cum urmează:

a) sub formă de depozit în numerar, prin depunere în numerar sau prin virament bancar în contul deschis pe numele D.A.J. la Trezoreria Statului;

b) sub formă de scrisoare de garanţie bancară.

(6) Dacă defrişarea a fost realizată în intervalul celor 3 ani, D.A.J. va restitui solicitantului garanţia bancară depusă, în termen de 30 de zile de la completarea lit. E din anexa nr. 7.

(7) în cazul nerespectării datei de defrişare a viţei-de-vie, angajată prin declaraţia de defrişare ulterioară, garanţia se execută, iar plantaţia viticolă nou-înfiinţată este considerată ca fiind plantaţie ilegală şi va fi defrişată pe cheltuiala beneficiarului.

(8) Dreptul de replantare acordat anticipat prevăzut la alin. (1) nu poate fi transferat altui beneficiar.

Art. 15. - Pentru a dobândi dreptul de replantare acordat anticipat, solicitanţii trebuie să depună la D.A.J. suplimentar faţă de documentaţia prevăzută la art. 10 alin. (1), cu excepţia alin. (1) lit. a), următoarele:

a) declaraţia de defrişare ulterioară a viţei-de-vie;

b) garanţie în valoare egală sau mai mare cu valoarea defrişării suprafeţei de viţă-de-vie propusă pentru defrişare;

c) angajamentul de a suporta costurile defrişării plantaţiei înfiinţate în situaţia în care nu efectuează defrişarea plantaţiei coexistente cel mai târziu la sfârşitul celui de-al treilea an de la plantarea noilor viţe pentru care s-au acordat anticipat drepturile de replantare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a dreptului de plantare din rezerva naţională

 

Art. 16. - (1) Dreptul de plantare din rezerva naţională se acordă de către O.N.V.P.V. astfel:

a) cu titlu gratuit producătorilor în vârstă de până la 40 de ani, care posedă o capacitate profesională suficientă, care se stabilesc pentru prima dată în areal viticol şi care au calitatea de şefi ai exploataţiei viticole;

b) în schimbul unei taxe plătite către O.N.V.P.V. de către producătorii care au intenţia de a utiliza drepturile pentru a înfiinţa o plantaţie de viţă-de-vie.

(2) Taxa prevăzută la alin. (1) lit. b) se încasează după înregistrarea şi verificarea documentaţiei pentru acordarea drepturilor de plantare a viţei-de-vie din rezerva naţională.

(3) Eliberarea certificatelor de acordare a drepturilor de plantare din rezerva naţională se va face doar după ce se va prezenta dovada plăţii taxei pentru acordarea dreptului de plantare solicitat.

(4) Drepturile de plantare acordate din rezerva naţională care nu sunt folosite în perioada lor de valabilitate, respectiv două campanii viticole care urmează campaniei în care au fost acordate, se anulează şi se atribuie rezervei judeţene.

(5) Drepturile de plantare din rezerva naţională neacordate timp de două campanii viticole expiră.

Art. 17. - (1) Pentru a beneficia de drepturile de plantare din rezerva naţională, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să nu fi beneficiat de primă de defrişare;

b) să nu deţină drepturi individuale de replantare neutilizate;

c) să nu fi transferat un drept individual de replantare;

d) să fi utilizat cel puţin 90% din dreptul de plantare acordat din rezerva naţională şi/sau judeţeană în perioada de valabilitate, dacă este cazul;

e) judeţul de care aparţine exploataţia solicitantului să nu deţină drepturi de plantare în rezerva judeţeană de drepturi de plantare;

f) terenul pentru care solicită drept de plantare să nu fie plantat cu viţă-de-vie la momentul depunerii cererii.

(2) Drepturile de plantare prevăzute la alin. (1) se acordă numai în arealele viticole delimitate în vederea realizării următoarelor plantaţii de viţă-de-vie:

a) destinate producerii vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată;

b) destinate producerii vinurilor cu indicaţie geografică.

Art. 18. - Pentru a beneficia de un drept de plantare din rezerva naţională, solicitanţii trebuie să depună, suplimentar faţă de documentaţia prevăzută la art. 10 alin. (1):

a) graficul de execuţie pentru fiecare lucrare/acţiune;

b) declaraţie pe propria răspundere prin care se angajează să execute plantaţia conform graficului de execuţie;

c) declaraţie pe propria răspundere prin care se angajează să nu defrişeze plantaţia viticolă minimum 10 ani de la înscrierea acesteia în Registrul plantaţiilor viticole.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a dreptului de plantare din rezerva judeţeană

 

Art. 19. - (1) Dreptul de plantare din rezerva judeţeană se acordă de către O.N.V.P.V. astfel:

a) cu titlu gratuit producătorilor în vârstă de până la 40 de ani, care posedă o capacitate profesională suficientă, care se

stabilesc pentru prima dată în areal viticol şi care au calitatea de şefi ai exploataţiei viticole;

b) în schimbul unei taxe plătite către O.N.V.P.V. de către producătorii care au intenţia de a utiliza drepturile pentru a înfiinţa o plantaţie de viţă-de-vie.

(2) Taxa prevăzută la alin. (1) lit. b) se încasează după înregistrarea şi verificarea documentaţiei pentru acordarea drepturilor de plantare a viţei-de-vie din rezerva judeţeană.

(3) Eliberarea certificatelor de acordare a drepturilor de plantare din rezerva judeţeană se va face doar după ce se va prezenta dovada plăţii taxei pentru acordarea dreptului de plantare solicitat.

Art. 20. - Pentru a beneficia de drepturile de plantare din rezerva judeţeană, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să nu fi beneficiat de primă de defrişare;

b) să nu deţină drepturi individuale de replantare neutilizate;

c) să nu fi transferat un drept individual de replantare;

d) să fi utilizat cel puţin 90% din dreptul de plantare alocat din rezerva judeţeană şi/sau naţională în perioada de valabilitate, dacă e cazul;

e) terenul pentru care solicită drept de plantare să nu fie plantat cu viţă-de-vie la momentul depunerii cererii.

Art. 21. - (1) Dreptul de plantare din rezerva judeţeană se acordă pentru realizarea următoarelor plantaţii de viţă-de-vie, cu următoarele priorităţi:

a) destinate producerii vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată;

b) destinate producerii vinurilor cu indicaţie geografică.

(2) în acelaşi timp se mai pot acorda drepturi de plantare din rezerva judeţeană pentru suprafeţele destinate producerii vinurilor fără indicaţie geografică şi fără denumire de origine controlată.

(3) Drepturile de plantare acordate din rezerva judeţeană care nu sunt utilizate în perioada lor de valabilitate, respectiv 3 campanii viticole care urmează campaniei în care au fost acordate, se anulează şi se reatribuie rezervei judeţene.

(4) Drepturile de plantare neacordate timp de 3 ani de la alocarea lor în rezerva judeţeană se transferă la rezerva naţională de drepturi de plantare.

Art. 22. - Pentru a beneficia de acordarea drepturilor de plantare din rezerva judeţeană solicitanţii trebuie să depună, suplimentar faţă de documentaţia prevăzută la art. 10 alin. (1):

a) graficul de execuţie pentru fiecare lucrare/acţiune;

b) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să execute plantaţia conform graficului de execuţie;

c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să nu defrişeze plantaţia viticolă minimum 10 ani de la înscrierea acesteia în Registrul plantaţiilor viticole.

Art. 23. - Drepturile de plantare acordate din rezerva judeţeană şi naţională se utilizează doar pentru suprafaţa de teren adusă drept dovadă de solicitant prin titlul de proprietate, contract de arendă, contract de vânzare-cumpărare, contract de concesiune, contract de comodat.

Art. 24. - (1) Deţinătorii de drepturi individuale de replantare le pot transfera către rezervele naţionale sau judeţene.

(2) Drepturile de plantare din rezerva judeţeană pot face obiectul transferului între judeţe, în cadrul aceleaşi regiuni viticole, numai cu aprobarea O.N.V.P.V.

(3) Transferul de drepturi de plantare dintr-o rezervă judeţeană se poate face numai către o rezervă judeţeană de drepturi consumată.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Procedura şi termenele de soluţionare a cererilor

 

Art. 25, - (1) Autorităţile prevăzute la art. 5 alin. (5) şi (6) examinează dacă documentaţia care stă la baza cererii depusă de către solicitanţi îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta procedură.

(2) în cazul în care documentaţia depusă nu este completă se va solicita în scris completarea acesteia, în termen de 15 zile calendaristice.

(3) Dacă în termenul prevăzut la alin. (2) solicitantul transmite informaţii incomplete sau nu transmite informaţiile solicitate, cererea depusă este respinsă.

Art. 26. - (1) Termenul de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor prevăzute în prezentele norme este de 15 zile .calendaristice de la data înregistrării.

(2) împotriva deciziei de respingere a cererilor prevăzute la alin. (1) solicitantul se poale adresa instanţei de contencios administrativ.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 27. - (1) Verificarea şi controlul defrişării şi înfiinţării plantaţiilor viticole este realizata de I.S.C.T.V., prin consilierii cu atribuţii de inspecţie din cadrul D.A.J.

(2) în vederea aprobării cererii de acordare a drepturilor de plantare, inspectorul teritorial al O.N.V.P.V. verifică amplasamentul destinat plantării viţei-de-vie în conformitate cu datele din documentaţia depusă de solicitant.

(3) Procedura de verificare prevăzută la alin. (2) se aprobă prin decizia directorului general al O.N.V.P.V.

(4) Certificatele de acordare a drepturilor de plantare de la rezerva judeţeană şi naţională, precum şi certificatele de acordare a drepturilor de replantare şi a celor de replantare acordate anticipat pot fi modificate conform unor proceduri interne, aprobate prin decizia directorului general al O.N.V.P.V.

Art. 28. - (1) Emitentul certificatelor de acordare a drepturilor de plantare/replantare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii către O.N.V.P.V. şi D.A.J., după caz.

(2) Certificatul se eliberează solicitantului direct sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.

(3) Certificatele de acordare a drepturilor de replantare/replantare acordate anticipat se emit în 3 exemplare. Un exemplar se înmânează solicitantului, un exemplar se transmite la O.N.V.P.V. şi un exemplar se păstrează la D.A.J.

(4) Certificatele de acordare a drepturilor de plantare de la rezerva naţională/judeţeană se emit în 3 exemplare. Un exemplar se înmânează solicitantului, un exemplar se păstrează la O.N.V.P.V. şi un exemplar se transmite la D.A.J.

(5) Compartimentele din aparatul propriu de specialitate ale O.N.V.P.V. şi cele din cadrul D.A.J. se organizează pentru a prelua atribuţiile prevăzute prin prezentele norme.

Art. 29. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană...............................

Cerere de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole

Înregistrare

D.A.J.

Nr........../................

A. Adresa exploataţiei:

Judeţul......................

Satul.........................

Podgoria.........................

Centrul viticol..................

Arealul delimitat pentru DOC

 

B. inspectorul teritorial al O.N.V.P.V.: Prezenta cerere fiind examinată şi verificată, plantaţia viticolă ale cărei caracteristici figurează la pct. E avizează favorabil/nefavorabil1).

Localitatea................................

Data..................

Semnătura............................Stampila ……………

C. Datele personale ale proprietarului plantaţiei viticole:

 

CNP/CUI/CF/.....................................

Numele si prenumele............................./

Denumirea...........................................

Judeţul......................, comuna/oraşul..................

satul.................., str.......................,

bd .............................nr. ................,

bl........, sc......., ap..........., sectorul.......

D. Datele personale ale cultivatorului plantaţiei viticole:

 

CNP/CUI/CF/............................................

Numele si prenumele............................

Denumirea...........................................

Judeţul......................, comuna/oraşul..................

satul.................., str.......................,

bd ............................. nr. ................

bl........, sc......., ap..........., sectorul.......

 

E. Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie proiectată

 

Nr. tarla

(poligon)

Nr. bloc fizic

Nr. parcelă cadastrală

Soiul/ Soiurile şi în %

Destinaţia producţiei

Producţia medie

kg/ha

Distanta plantare (m)

Nr. butuci

Tipul de conducere

- spalier

- araci

- liber

Suprafaţa

(cu două zecimale)

- ha -

Între rânduri

Pe rând

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total suprafaţă:

 

F. Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie defrişată

 

Nr. tarla (poligon)

 

 

Nr. bloc fizic

 

 

Nr. parcelă cadastrală

 

 

Soiul/Soiurile şi în %

 

 

Total (T)

Parţial (P)2)

 

 

Distanta de plantare  (m)

Nr. butuci

 

 

Suprafaţa

(cu două zecimale)

- ha -

Între rânduri

Între butuci pe rând

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total suprafaţă:

 

G. Semnătura cultivatorului:

Localitatea................................Data............

Ştampila

H. Semnătura proprietarului parcelei viticole:

Localitatea................................Data............

Ştampila

1. Consilier cu atribuţii de inspecţie la I.S.C.T.V.: Prezenta cerere fiind examinată şi verificată, plantaţia de viţă-de-vie cu o suprafaţă de......hectare, ale cărei caracteristici figurează la lit. E, este autorizată/respinsă în baza următoarelor motive:

………………………………….

Numele şi prenumele:

Localitatea.....................Data........................ Semnătura..................Stampila ....

J. Viţe altoite furnizate de pepinieră: categoria biologică.....................

Denumirea pepinierei.................................................

Judeţul.........................oraşul/comuna...............................satul...............

cod poştal .................str......................... nr. ......, telefon........................., fax................., e-mail......................

Semnătura 3) .......................................Data............................Stampila............

K. În scopul înscrierii în Registrul plantaţiilor viticole, declar că activităţile de realizare a unor noi plantări, replantări sau plantări prin transferul dreptului de replantare s-au încheiat în ziua de........................ luna.....................anul...................... şi solicit înscrierea în Registrul plantaţiilor viticole4)

 

Localitatea........................ziua.........luna...........anul......................

Semnătura cultivatorului …………………… Data............................ Stampila............

L. Consilier cu atribuţii de inspecţie la I.S.C.T.V.: Plantaţia de viţă-de-vie cu o suprafaţă de......hectare ale cărei caracteristici sunt detaliate la lit. E şi în conformitate cu specificaţiile lit. 1 se înscrie/nu se înscrie în Registrul plantaţiilor viticole.

 

Numele şi prenumele:

Localitatea..................Data.........................Semnătura.....................Stampila........................

 

Această înscriere poate fi anulată dacă inspecţiile ulterioare dovedesc că plantaţia de viţă-de-vie nu corespunde datelor completate.


1) A se tăia cu o linie acolo unde nu este cazul.

2) T = total; P = parţial; referitor la suprafaţa plantată sau defrişata, în parcela viticolă respectivă.

3) Semnătura responsabilului pepinierei sau a reprezentantului autorizat.

4) Acest formular, cu lit. J şi K corect completate, va fi trimis la D.A.J. şi/sau a municipiului Bucureşti înainte de data de încheiere a campaniei viticole.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ……………

Declaraţie de defrişare a parcelelor de viţă-de-vie şi eliminarea parcelei/parcelelor din Registrul plantaţiilor viticole

Campania...............................

Înregistrare

D.A.J.

Nr........../................

A. Adresa exploataţiei:

Judeţul......................, comuna/oraşul.................. satul..................,

cod poştal ................................., podgoria ……………….., centrul viticol ……………….

Arealul delimitat pentru DOC ………………………………………………………

B. Datele personale ale proprietarului plantaţiei viticole:

CNP/CUI/CF/.............................................Numele si prenumele................................./

denumirea....................................................., telefon...................................................,

satul..................... bd. ...............................str. .......................nr. ............................,

bl........... sc. ............ ap............. sectorul.......

 

C. Datele personale ale cultivatorului plantaţiei viticole:

CNP/CUI/CF/.............................................Numele si prenumele................................./

denumirea....................................................., telefon...................................................,

fax..............., e-mail....................., judeţul......................, comuna/oraşul........................

bl........... sc............. ap............, sectorul......

 

D. Tipul de exploataţie

 direct㠁 arend㠁 concesiune  închiriere

 

E. Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie defrişată

 

Nr. tarla

(poligon)

Nr. bloc fizic

Nr.  cadastral

parcele

CNPV parcele viticole

Total (T)

Parţial (P)

Suprafaţa

(cu două zecimale)

- ha -

Anul plantării

Nr. butuci

Soiul/Soiurile şi în %

Tipul de conducere

- spalier

- araci

- liber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total suprafaţă:

 

F. Semnătura cultivatorului:

Declar că plantaţia de viţă-de-vie menţionată la lit. E înscrisă în Registrul plantaţiilor viticole a fost defrişată în ziua de ………………… luna …………………….  anul................si solicit eliminarea parcelelor viticole respective din Registrul plantaţiilor viticole.

Localitatea …………………........Data............

Semnătura proprietarului

Semnătura cultivatorului

 

G. Raport tehnic al consilierului cu atribuţii de inspecţie la I.S.C.T.V.:

 

Ţinând cont de defrişarea declarată la lit. F a plantaţiei ale cărei caracteristici sunt conforme lit. E, certific faptul că s-a realizat defrişarea pe suprafaţa de.............hectare

Numele şi prenumele:

Semnătura.................................. Data...........................Stampila........................

 

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

 

Cerere de modificare a datelor în Registrul plantaţiilor viticole

Înregistrare

D.A.J.

Nr........../................

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană............................

Solicitare de:

 modificarea datelor

 schimbarea proprietarului şi/sau cultivatorului parcelei/parcelelor viticole

 

Motiv:

 greşeal㠁 situaţie nouă

 

Caracteristici ale plantaţiei înregistrate:

 

Date înregistrate

A. Datele personale ale proprietarului plantaţiei viticole:

CNP/CUI/CF/.......................................

Numele şi prenumele/Denumirea ……………….

Comuna/Oraşul/Satul...............................,

str./bd.............. nr. ........bl............

sc............., ap............sectorul.......,

judeţul..................

telefon........................., fax................., e-mail......................

Tip exploataţie:

 exploatare directă;  arendă;

 concesiune;  chirie

B. Datele personale ale cultivatorului plantaţiei viticole:

CNP/CUI/CF/.......................................

Numele şi prenumele/Denumirea ……………….

Comuna/Oraşul/Satul..........................

str./bd..............nr. ........bl............

sc............., ap............sectorul.......,

judeţul..................

telefon........................., fax................., e-mail......................

 

C. Adresa exploataţiei:

Judeţul......................, comuna/oraşul/satul.................., cod poştal.............................., podgoria ……………., centrul viticol ………………..

 

Arealul delimitat pentru DOC …………………………, tipul plantaţiei (destinaţia producţiei): vin fără DOC şi fără IG, vin fără DOC şi fără IG cu denumire de soi, vin cu IG, vin cu DOC ……………………

 

D. Viza consilierului cu atribuţii de inspecţie la I.S.C.T.V.:

Numele şi prenumele:

Localitatea................................................Data.......................

Semnătura...............................................Stampila...................

 

E. Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie înregistrate în RPV

 

Nr. tarla

(poligon)

Nr. bloc fizic

Nr. cadastral parcele

CNPV parcele

Total (T)

Parţial (P)

Soiul/Soiurile şi în %

Tipul

- vin fără DOC şi fără IG

- vin fără DOC şi fără IG cu

denumire de soi

- vin cu IG

- vin DOC

Nr. butuci

Anul plantării

Suprafaţa

(cu două zecimale)

- ha -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total suprafaţă:

 

Modificări - a se completa numai datele care se modifică

 

Date modificate

 

 

 

 

 

 

 

A. Datele personale ale proprietarului plantaţiei viticole

CNP/CUI/CF/.......................................

Numele şi prenumele/

Denumirea ……………….

Comuna/Oraşul/Satul...............................,

Str./Bd. .............nr. ........bl............

sc............., ap............sectorul.......,

judeţul..................

Telefon.........................

fax................., e-mail......................

Tip exploataţie:

 exploatare directa;  arendă;

 concesiune;  chirie

B. Datele personale ale cultivatorului plantaţiei viticole:

CNP/CUI/CF/.......................................

Numele şi prenumele/

Denumirea ……………….

Comuna/Oraşul/Satul...............................,

Str./Bd. .............nr. ........bl............

sc............., ap............sectorul.......,

judeţul..................

Telefon.........................

fax................., e-mail......................

 

 

 

 

C. Adresa exploataţiei:

Judeţul......................, comuna/oraşul/satul.................., cod poştal.............................., podgoria ……………., centrul viticol ……………….., arealul delimitat pentru DOC …………………………, tipul plantaţiei (destinaţia producţiei): vin de masă, vin cu indicaţie geografică, vin DOC ………………

 

D. Viza consilierului cu atribuţii de inspecţie la I.S.C.T.V.:

Se certifică/Nu se certifică modificarea datelor

Numele şi prenumele:

Localitatea................................................Data.......................

Semnătura...............................................Stampila...................

 

F. Caracteristici modificate ale plantaţiei de viţă-de-vie

 

Nr. tarla

(poligon)

Nr. bloc fizic

Nr. cadastral al parcelelor

CNPV parcele

Total (T)

Parţial (P)

Soiul/Soiurile şi în %

Tipul

- vin fără DOC şi fără IG

- vin fără DOC şi fără IG cu denumire de soi

- vin cu IG

- vin DOC

Nr. butuci

Anul plantării

Suprafaţa

(cu două zecimale)

- ha -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total suprafaţă:

 

 

Proprietarul actual

 

Semnătura/Ştampila

 

Data..............Localitatea................................

Cultivatorul actual

 

Semnătura/Ştampila

 

Data..............Localitatea................................

 

ANEXA Nr. 4a

la norme

 

ROMÂNIA

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană.............................

În baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. .../.... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin,

văzând Cererea de acordare a dreptului de replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin înregistrată cu nr. .......din ...................şi declaraţia de defrişare a viţei-de-vie şi eliminarea parcelelor defrişate din Registrul plantaţiilor viticole certificată de consilierul cu atribuţii de I.S.C.T.V. pentru suprafaţa înregistrată în Registrul plantaţiilor viticole,

ca urmare a operării Declaraţiei de defrişare a viţei-de-vie în Registrul plantaţiilor viticole, directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene....................emite următorul

 

CERTIFICAT DE ACORDARE

A DREPTULUI DE REPLANTARE

A VIŢEI-DE-VIE CU STRUGURI PENTRU VIN

Nr........ din ...................

 

pentru solicitantul......................................................................cu domiciliul/sediul în localitatea..........................................., str. ............... nr. ..... bl...... et........ ap. ..., judeţul/sectorul .................... ţara .................... înregistrată la registrul .......................................cu nr. .....................................................(pentru persoanele juridice), codul numeric personal (pentru persoanele fizice) ............................................ se acordă un drept de replantare pe o suprafaţă de ...................................................................... (în cifre şi litere) ha, valabil în perioada...................................

 

Director executiv,

…………………………….

 

ANEXA Nr. 4b

la norme

 

ROMÂNIA

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană.............................

În baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. .../.... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri devin,

văzând Cererea de acordare a dreptului de replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin înregistrată cu nr. ....................... din...............,

ca urmare a operării declaraţiei de defrişare ulterioară a viţei-de-vie în Registrul plantaţiilor viticole, directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene....................emite următorul

 

CERTIFICAT DE ACORDARE

A DREPTULUI DE REPLANTARE ANTICIPAT

A VIŢEI-DE-VIE CU STRUGURI PENTRU VIN

Nr. .......din...................

 

pentru solicitantul................................................................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ............................................, str................nr. ..... bl....., et......., ap...., judeţul/sectorul..................., ţara..................., înregistrată la registrul.......................................cu nr. .....................................................(pentru persoanele juridice), codul numeric personal (pentru persoanele fizice) ............................................ se acordă un drept de replantare anticipat pe o suprafaţă de ....................................................................... (în cifre şi litere) ha, valabil în perioada...................................

 

Director executiv,

…………………………….

 

ANEXA Nr. 5a

la norme

 

ROMÂNIA

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

 

În baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ............../.......................pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin,

văzând Cererea de acordare a dreptului de plantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin din rezerva naţională de drepturi de plantare înregistrată cu nr. ..............din...................,

ca urmare a verificării documentaţiei depuse la sediul Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole,

directorul general al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole emite următorul

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A DREPTULUI

DE PLANTARE A VIŢEI-DE-VIE CU STRUGURI PENTRU VIN DIN

REZERVA NAŢIONALĂ DE DREPTURI DE PLANTARE

Nr. .......din...................

 

pentru solicitantul .................................................................................................. cu domiciliul/sediul în localitatea .........................................., str................nr. .....bl...... et........ap..... judeţul/sectorul..................., ţara....................înregistrată la registrul.......................................cu nr. .....................................................(pentru persoanele juridice), codul numeric personal (pentru persoanele fizice)............................................se acordă un drept de plantare din rezerva naţională pe o suprafaţă de ........................................... (în cifre şi litere) ha, valabil în perioada.................................

 

Director general,

…………………………….

 

ANEXA Nr. 5b

la norme

 

ROMÂNIA

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

 

În baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ................../...............pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin,

văzând Cererea de acordare a dreptului de plantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin din rezerva judeţeană de drepturi de plantare înregistrată cu nr. ...............din...................,

ca urmare a verificării documentaţiei depuse la sediul Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole,

directorul general al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole emite următorul

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A DREPTULUI DE PLANTARE

A VIŢEI-DE-VIE CU STRUGURI PENTRU VIN

DIN REZERVA JUDEŢEANĂ DE DREPTURI DE PLANTARE

Nr. ........din...................

 

pentru solicitantul ................................................................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..........................................., str................ nr. ..... bl....., et......., ap. ....judeţul/sectorul...................,ţara..................., înregistrată la registrul.......................................cu nr. .....................................................(pentru persoanele juridice), codul numeric personal (pentru persoanele fizice)..........................................., se acordă un drept de plantare din rezerva judeţeană pe o suprafaţă de ................................................. (în cifre şi litere) ha, valabil în perioada...................................

 

Director general,

…………………………….

 

ANEXA Nr. 5c

la norme

 

ROMÂNIA

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

 

În baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. .../.... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri devin,

văzând Cererea de acordare a dreptului de plantare nouă a viţei-de-vie cu struguri pentru vin înregistrată cu nr. .......... din..................;

ca urmare a verificării documentaţiei depuse la sediul Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole,

directorul general al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole emite următorul

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A DREPTULUI

DE PLANTARE NOUĂ A VIŢEI-DE-VIE

CU STRUGURI PENTRU VIN

Nr. .......din...................

 

pentru solicitantul ................................................................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..........................................., str................ nr. .....bl....., et......., ap...., judeţul/sectorul ..................., ţara..................., înregistrată la registrul.......................................cu nr. .....................................................(pentru persoanele juridice), codul numeric personal (pentru persoanele fizice) ............................................ se acordă un drept de plantare nouă pe o suprafaţă de .................................................................. (în cifre şi litere) ha, valabil în perioada...................................

 

Director general,

…………………………….

 

ANEXA Nr. 6a

la norme

 

Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

Cerere de acordare a dreptului de plantare

Înregistrare O.N.V.P.V.

Nr. ………./……….

 

Subsemnatul..........................................................................(persoană fizică/juridică)............................................................,

cu domiciliul/sediul în judeţul............................................................., oraşul/comuna..................................................................... str. ..........................................nr. ..................telefon/fax, e-mail.......................................................................având CNP/CUI ................................solicit acordarea:

- dreptului individual de plantare din rezerva naţională* 

- dreptului individual de plantare din rezerva judeţeană* 

- dreptului de plantare nouă* 

pentru suprafaţa de.........ha.

La prezenta cerere anexez documentaţia în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Data

……………………………….

Semnătura/ştampila

……………………………….


*) Se marchează situaţia solicitată.

 

ANEXA Nr. 6b

la norme

 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană

……………………………………….

Cerere de acordare a dreptului de replantare

Înregistrare D.A.J.

Nr. ………./……….

 

Subsemnatul...........................................................................(persoană fizică/juridica)..........................................................,

cu domiciliul/sediul în judeţul............................, oraşul/comuna .................................................................. localitatea/strada ..........................................nr. .............., telefon/fax, e-mail........................................................., având CNP/CUI...............................,

solicit acordarea:

- dreptului individual de replantare pentru suprafaţa de..............ha.

La prezenta cerere anexez documentaţia în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Data

……………………………….

Semnătura/ştampila

……………………………….

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană

Declaraţie de defrişare ulterioară a viţei-de-vie şi cerere pentru acordarea anticipată a unui drept de replantare

Înregistrare D.A.J.

Nr. ………./……….

A. Datele personale ale proprietarului plantaţiei viticole:

CNP/CUI/CF/............................................................ Numele si prenumele/Denumirea..........................................................

Comuna/Oraşul/Satul............................................................str./bd. ......................................................... nr. ……………….

bl............, sc. .............., ap. .................., sectorul/judeţul …………………………………………………………………….

telefon........................................., fax...................................................., e-mail...........................................................................

B. Datele personale ale cultivatorului parcelei viticole:

CNP/CUI/CF/............................................................ Numele si prenumele/Denumirea..........................................................

Comuna/Oraşul/Satul............................................................str./bd. ......................................................... nr. ……………….

bl............, sc. .............., ap. .................., sectorul/judeţul …………………………………………………………………….

telefon........................................., fax...................................................., e-mail...........................................................................

 

 

C. Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie defrişate:

 

Nr. tarla (poligon)

Nr. bloc fizic

Nr. cadastral parcele

CNPV parcele viticole

Total (T)

Parţial (P)

Suprafaţa

(cu două zecimale)

- ha -

Anul plantării

Nr. butuci

Soiul/ Soiurile şi în %

Tipul de conducere - spalier

- araci

- liber

Total suprafaţă:

D. Domnul/Doamna/Unitatea:................................................, în calitate de proprietar/cultivator al plantaţiei indicate la lit. C,

solicit acordarea dreptului individual de replantare acordat anticipat, pentru a efectua plantarea în cadrul campaniei viticole.........................Mă angajez să defrişez plantaţia de viţă-de-vie în maximum 3 ani de la plantarea noilor viţe şi voi prezenta în acest scop o garanţie bancară. Cunosc că neîndeplinirea obligaţiei de defrişare la data stabilită va duce la executarea garanţiei bancare si, de asemenea, va atrage alte măsuri stabilite prin lege, inclusiv defrişarea dispusă de Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................. sau a Municipiului Bucureşti, şi voi suporta cheltuielile de defrişare, lucru la care subscriu în mod expres.

 

Localitatea...............Data......................

E. Declar că plantaţia de viţă-de-vie înscrisă la lit. C a fost defrişată la data menţionată mai jos şi solicit eliminarea sa din Registrul plantaţiilor viticole, precum şi restituirea garanţiei bancare depuse pentru alocarea unui drept individual de replantare acordat anticipat.

 

Data defrişării ……………..

Semnătura....................

 

 

Semnătura proprietarului

……………………………

Semnătura cultivatorului

……………………………

Ştampila

 

Ştampila

 

F. Consilierul cu atribuţii de inspecţie la I.S.C.T.V.: Prezenta declaraţie de defrişare ulterioară a viţei-de-vie fiind examinată şi verificările în teren fiind efectuate, plantaţia de viţă-de-vie menţionată la lit. C îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.

 

Numele şi prenumele:

Localitatea................................................Data.......................

Semnătura...............................................Stampila...................

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

Direcţia pentru Agricultură

Declaraţie de transfer al dreptului individual de replantare a viţei-de-vie

Înregistrare D.A.J.

Nr. ………./……….

A. Proprietarul dreptului individual de replantare:

Numele si prenumele/Denumirea.................................................

CNP/CUI/CF...................................................................................

Judeţul............................................................................................

Oraşul/Comuna/Satul...................................................................

Cod poştal ..............................., bd./str........................................

nr. ...........bl.......... sc............., ap......... sectorul...........................

Tel....................., fax........................, e-mail ……………………..

 

Sunt de acord să transfer dreptul individual de replantare:

 

Nr. ................................ Suprafaţa ...............................................

 

Data ..............................Semnătura..............................................

 

Ştampila

B. Solicitantul dreptului individual de replantare:

Numele si prenumele/Denumirea.................................................

CNP/CUI/CF...................................................................................

Judeţul............................................................................................

Oraşul/Comuna/Satul...................................................................

Cod poştal ..............................., bd./str........................................

nr. ...........bl.......... sc............., ap......... sectorul...........................

Tel....................., fax........................, e-mail ……………………..

 

Sunt de acord să primesc dreptul individual de replantare:

 

Nr. ................................ Suprafaţa ...............................................

 

Data ..............................Semnătura..............................................

 

Ştampila

 


C. Avizul consilierului cu atribuţii de inspecţie la I.S.C.T.V.:

 

Favorabil/Nefavorabil

 

Obs.:.............................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

 

Numele şi prenumele:

Data.....................................Semnătura................................

 

Ştampila

 

D. Prezenta declaraţie fiind avizată de către I.S.C.T.V., consilierul desemnat de D.A.J. pentru gestionarea RPV la nivel judeţean operează în RPV transferul dreptului individual de replantare menţionat la lit. A către solicitantul de la lit. B.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2012 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 28 iunie 2012. se face următoarea rectificare:

- în anexa nr. 6, la tabelul nr. 3, coloana a 5-a „Zona de noapte 22,00-7,00”, rândul 3 „Joasă tensiune (0,1-1 kV inclusiv)”, în loc de: „0,3062” se va citi: .,0.3026”.

 

La Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 750/2012 privind aprobarea începerii lucrărilor tehnice de cadastru în 31 de unităţi administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 iulie 2012, se face următoarea rectificare:

- în antet, se elimină titulatura: „Ministerul Administraţiei şi Internelor”.