MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 593/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 593         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 august 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 719 din 5 iulie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 

Opinie separată

 

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

12. - Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit

 

750. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României

 

849. - Hotărâre privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar şi personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile din sistemul sanitar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

869. - Ordin al ministrului afacerilor europene privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 719

din 5 iulie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, excepţie invocată de Angela Mihăilcean în Dosarul nr. 2.263/113/2011 al Tribunalului Brăila - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal si care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 773D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că autoarea excepţiei a depus note scrise prin care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate şi judecarea cauzei în lipsă.

Reprezentantul Ministerului Public pune_ concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că sintagma „de la data menţionării în registrul comerţului” este neconstituţională, deoarece nu este de natură a asigura o comunicare efectivă a deciziei adoptate de către adunarea generală a societăţii cooperative către membri cooperatori care nu au participat la şedinţă, fiind necesară comunicarea hotărârii adoptate la domiciliul fiecăruia.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 februarie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 2.263/113/2011, Tribunalul Brăila - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, excepţie invocată de Angela Mihăilcean într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în constatarea nulităţii hotărârii adunării generale a membrilor cooperatori ai unei societăţi cooperative.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, se arată că limitarea la 15 zile a termenului pentru promovarea unei acţiuni în constatarea nulităţii hotărârii adunării generale a membrilor cooperatori ai unei societăţi cooperative, indiferent de cauzele de nulitate, este neconstituţională, reprezentând o încălcare a accesului liber la justiţie şi a principiului supremaţiei legii. Se mai arată că, dat fiind faptul că societatea comercială şi societatea cooperativă prezintă asemănări în ceea ce priveşte principiile care stau la baza organizării acestora, atunci şi regimul juridic al acţiunii în constatarea nulităţii hotărârilor adunării generale a acţionarilor/asociaţilor unei societăţi comerciale, respectiv, a membrilor cooperatori ai unei societăţi cooperative, ar trebui să fie acelaşi, şi anume dreptul la acţiunea în constatarea nulităţii absolute să fie imprescriptibil.

Tribunalul Brăila - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că instituirea unui termen de 15 zile de la data menţionării în registrul comerţului, în decursul căruia poate fi formulată cererea privind anularea hotărârilor adunărilor generale ale membrilor cooperatori, contrare Legii nr. 1/2005 şi ale actului constitutiv, nu reprezintă o încălcare a dispoziţiilor constituţionale invocate. Dimpotrivă, termenul de 15 zile instituit asigură deplina exercitare a liberului acces la justiţie al oricăror membri cooperatori care au luat parte la adunarea generală şi au votat împotrivă sau care nu au participat.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale, arătând că termenul de 15 zile instituit în vederea exercitării dreptului la acţiunea în constatarea nulităţii hotărârii adunării generale a membrilor cooperatori ai unei societăţi cooperative nu încalcă principiul constituţional al egalităţii în drepturi şi nici liberul acces la justiţie, cei interesaţi având posibilitatea să se adreseze justiţiei în decursul acestui termen.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, potrivit cărora: „(3) Hotărârile adunării generale contrare prevederilor prezentei legi şi ale actului constitutiv pot fi atacate în justiţie în termen de 15 zile de la data menţionării în registrul comerţului, de oricare dintre membrii cooperatori care au luat parte la adunarea generală şi au votat împotrivă sau care nu au participat la adunarea generală.

În opinia autoarei excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi şi art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

Potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005, criticat în prezenta cauză, hotărârile adunării generale a unei societăţi cooperative contrare prevederilor legii speciale şi ale actului constitutiv pot fi atacate în justiţie în termen de 15 zile de la data menţionării în registrul comerţului, de oricare dintre membrii cooperatori care au luat parte la adunarea generală şi au votat împotriva sau care nu au participat. În egală măsură, potrivit dispoziţiilor art. 44 alin. (1) din acelaşi act normativ, în vederea asigurării opozabilităţii faţă de terţi, concomitent cu menţionarea în registrul comerţului, legea instituie şi obligativitatea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a.

Autoarea excepţiei susţine neconstituţionalitatea duratei termenului în care pot fi promovate acţiuni în constatarea nulităţii hotărârilor adunării generale a unei societăţi cooperative, şi anume 15 zile, indiferent de cauzele de nulitate invocate. Se arată că, dat fiind faptul că societăţile cooperative, pe de o parte, şi societăţile comerciale, pe de altă parte, prezintă asemănări în ceea ce priveşte principiile care stau la baza organizării acestora, atunci şi regimul juridic al acţiunii în constatarea nulităţii hotărârilor adunării generale a membrilor cooperatori ai unei societăţi cooperative, respectiv a acţionarilor/asociaţilor unei societăţi comerciale, ar trebui să fie acelaşi, şi anume dreptul la acţiunea în constatarea nulităţii absolute a hotărârii adunării generale să fie imprescriptibil.

Analizând motivarea excepţiei, Curtea constată că, în fapt, autoarea acesteia tinde la modificarea şi completarea textului de lege criticat, în sensul instituirii unei soluţii legislative identice, sub aspectul termenului pentru promovarea acţiunii în justiţie pentru constatarea nulităţii hotărârilor adunării generale, atât în ceea ce priveşte societăţile cooperative, cât şi în ceea ce priveşte societăţile comerciale.

Din această perspectivă, Curtea constată că susţinerile autoarei excepţiei nu reprezintă o veritabilă critică de neconstituţionalitate. Or, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, astfel încât instanţa de control constituţional nu se poate substitui legiuitorului pentru adăugarea unor noi prevederi celor deja instituite.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, excepţie invocată de Angela Mihăilcean în Dosarul nr. 2.263/113/2011 al Tribunalului Brăila - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 iulie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

OPINIE SEPARATA

 

Socotim că excepţia de neconstituţionalitate invocată în Dosarul nr. 773D/2012 trebuia admisă pentru următoarele considerente:

Autoarea excepţiei susţine că limitarea la 15 zile a termenului pentru promovarea unei acţiuni în constatarea nulităţii hotărârii adunării generale a membrilor cooperatori ai unei societăţi cooperative, indiferent de cauzele de nulitate, este neconstituţională, reprezentând o încălcare a accesului liber la justiţie şi a principiului supremaţiei legii.

Analizând susţinerile autoarei excepţiei, constatăm că actul normativ criticat, respectiv art. 34 alin. (3) şi (4), prevede posibilitatea încunoştinţării membrilor cooperatori care nu au participat la adunarea generală, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie prin semnarea convocatorului de fiecare membru cooperator şi publicarea cu cel puţin 15 zile înainte de data adunării generale în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii cooperative sau din cea mai apropiată localitate.

Cu toate acestea, prevederile legale criticate sunt susceptibile de a ridica probleme de constituţionalitate, dat fiind faptul că modalitatea de publicitate a hotărârilor adoptate de adunarea generală a societăţii cooperative, şi anume prin menţionarea în registrul comerţului, iar nu prin comunicare, nu este de natură să asigure o efectivă aducere la cunoştinţa membrilor cooperatori interesaţi a existenţei şi conţinutului hotărârii adunării generale.

Astfel, problema care se impune a fi analizată este dacă această modalitate de aducere la cunoştinţa membrilor cooperatori care nu au participat la adunarea generală a societăţii cooperative, a hotărârii adoptate în lipsa lor, respectiv menţionarea hotărârii adoptate în registrul comerţului, echivalează cu o efectivă comunicare.

În aceste condiţii, apreciem ca membrii cooperatori care nu au luat cunoştinţă de adunarea generală a societăţii cooperative şi nici de faptul că s-a adoptat o hotărâre a acesteia se pot afla în situaţia de a nu putea contesta hotărârea în termenul prevăzut de norma legală criticată, şi anume cel de 15 zile de la adoptarea acesteia. Din această perspectivă, se constată că prevederile legale criticate aduc atingere dreptului de a accede efectiv la justiţie pentru apărarea drepturilor legitime ale persoanelor interesate.

Considerăm că legiuitorul trebuia să reglementeze reguli de procedură clare, care să cuprindă cu precizie condiţiile în care justiţiabilii îşi pot exercita drepturile lor.

Curtea s-a mai pronunţat în legătură cu faptul dacă o hotărâre a adunării generale, în speţa a unor asociaţii de proprietari, care putea fi atacată în termen de 45 de zile de la adoptare, iar nu de la comunicare, îndeplinea condiţiile unei efective asigurări a accesului liber la justiţie al proprietarilor care nu au participat la adunarea generală.

Astfel, prin Decizia nr. 670 din 18 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 16 iunie 2011, admiţând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea a constatat că sintagma „de la adoptarea acesteia”, cuprinsă în art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, este neconstituţională.

De altfel, şi în cazul societăţilor comerciale, pentru acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă, legiuitorul a prevăzut, potrivit dispoziţiilor art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, posibilitatea atacării în justiţie a hotărârilor adunării generale a unei societăţi comerciale, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Potrivit art. 132 alin. (3), când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată.

Considerăm că excepţia de neconstituţionalitate trebuia admisă, în sensul constatării neconstituţionalităţii sintagmei .,de la data menţionării în registrul comerţului”.

Această modalitate de publicitate nu îndeplineşte condiţiile unei reale comunicări, pentru membrii cooperatori care nu au participat la adunarea generală a societăţii cooperative.

 

Judecător,

Prof. univ. dr. Aspazia Cojocaru

Judecător,

Prof. univ. dr. Iulia Antoanella Motoc

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Articol unic. - Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 38, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. creanţele izvorând din acte cu titlu gratuit;”.

2. La articolul 38, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

„61. creanţele decurgând din instrumente de datorie şi din împrumuturi, având la bază convenţii care prevăd o clauză de subordonare potrivit căreia, în caz de lichidare sau faliment al instituţiei de credit, astfel de creanţe urmează să fie plătite după creanţele tuturor creditorilor chirografari nesubordonaţi şi, după caz. ale altor creditori chirografari subordonaţi; în cadrul acestei categorii de creanţe, plata acestora se va efectua cu respectarea ordinii de preferinţă stabilite prin clauza de subordonare aferentă fiecărei creanţe;”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Liviu Voinea,

secretar de stat

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 14 august 2012.

Nr. 12.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 3 noiembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 14 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) pentru substanţele prevăzute în anexa I la MARPOL 73/78, fişa datelor de siguranţă în care sunt prezentate caracteristicile fizico-chimice ale produselor, inclusiv viscozitatea acestora exprimată în cSt la 50°C, unde este cazul, şi densitatea acestora la 15°C, precum şi alte date incluse în fişa cu date de siguranţă, în conformitate cu Rezoluţia MSC.286(86) a IMO, adoptată la 5 iunie 2009 - Recomandarea pentru formularele de date privind siguranţa materialului (MSDS) pentru încărcăturile de hidrocarburi şi de combustibili lichizi prevăzute în anexa I la MARPOL 73/78;”.

2. În anexa nr. 2, la punctul I, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Navele de pasageri, indiferent de mărime, şi toate navele cu un tonaj brut de 300 sau mai mare care efectuează voiajuri internaţionale şi care fac escală într-un port românesc, altele decât navele de pasageri, trebuie să fie echipate cu un sistem de identificare automată (AIS), în conformitate cu standardele tehnice şi de performanţă prevăzute la cap. V din Convenţia SOLAS.”

3. În anexa nr. 2, la punctul I, după poziţia 1 se introduce o nouă poziţie, poziţia 11, cu următorul cuprins:

„11. Navele de pasageri, indiferent de mărime, şi toate navele cu un tonaj brut de 300 sau mai mare care nu efectuează voiajuri internaţionale, altele decât navele de pasageri, trebuie să fie echipate cu AIS conform cu standardele tehnice şi de performanţă prevăzute la cap. V din Convenţia SOLAS.”

4. La anexa nr. 2, punctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. a) Navele de pasageri, indiferent de mărime, şi toate navele cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare care efectuează voiajuri internaţionale şi care fac escală într-un port românesc, altele decât navele de pasageri, trebuie să fie echipate cu un înregistrator al parametrilor de navigaţie {VDR), în conformitate cu standardele tehnice şi de performanţă prevăzute la cap. V din Convenţia SOLAS.

b) în cazul navelor pentru transport de marfă construite înainte de 1 iulie 2002, sistemul VDR poate fi unul de tip simplificat (S-VDR) care să respecte standardele tehnice şi de performanţă elaborate în conformitate cu cap. V din Convenţia SOLAS.

2. Navele de pasageri, indiferent de mărime, şi toate navele cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, construite ia 1 iulie 2002 sau după această dată şi care nu efectuează voiajuri internaţionale, altele decât navele de pasageri, trebuie să fie echipate cu VDR conform cu standardele tehnice şi de performanţă prevăzute la cap. V din Convenţia SOLAS.

3. Navele pentru transport de marfă cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, construite înainte de 1 iulie 2002, care nu efectuează voiajuri internaţionale, trebuie să fie echipate cu VDR sau un înregistrator de tip S-VDR conform cu standardele tehnice şi de performanţă elaborate în conformitate cu cap. V din Convenţia SOLAS.”

5. La anexa nr. 2, după punctul II se introduce un nou punct, punctul III, cu următorul cuprins:

„III. Exceptări

1. Exceptări de la cerinţa de dotare cu echipamente AIS

a) Autoritatea Navală Română (ANR) poate excepta navele de pasageri cu lungimea mai mică de 15 metri sau cu un tonaj brut mai mic de 300, care nu efectuează voiajuri internaţionale, de la aplicarea cerinţelor privind AIS stabilite în prezenta anexă.

b) ANR poate excepta navele, altele decât navele de pasageri, cu un tonaj brut de 300 sau mai mare, dar mai mic de 500, care navighează exclusiv în apele interne ale României şi în afara rutelor utilizate de obicei de alte nave dotate cu echipamente AIS, de la aplicarea cerinţelor de echipare cu AIS stabilite în prezenta anexă.

2. Exceptări de la cerinţa de dotare cu echipamente VDR sau S-VDR

ANR poate excepta de la cerinţele de echipare cu VDR sau S-VDR în următoarele condiţii:

a) Navele de pasageri pot fi exceptate de la cerinţele de echipare cu VDR numai pentru voiajurile în zonele maritime neincluse la categoria A, după cum se menţionează la art. 4 din Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, m. 163 din 25 iunie 2009.

b) Navele, altele decât navele de pasageri tip Ro-Ro, construite înainte de 1 iulie 2002, pot fi exceptate de la cerinţele privind echiparea cu VDR în cazul în care se poate demonstra că realizarea unei interfeţe între un sistem cu VDR şi echipamentul existent pe navă este nerezonabilă şi impracticabilă.

c) Navele pentru transport de marfă, construite înainte de 1 iulie 2002, indiferent dacă efectuează sau nu voiajuri internaţionale, pot fi exceptate de la cerinţele de echipare cu VDR dacă aceste nave urmează să fie scoase definitiv din uz în termen de 2 ani de la data implementării menţionată la cap. V din Convenţia SOL AS,”

6. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii comunică Comisiei Europene textul prezentei hotărâri, inclusiv orice alte prevederi care acoperă domeniul de aplicare al Directivei 2011/15/UE a Comisiei din 23 februarie 2011 de modificare a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime, după publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2011/15/UE a Comisiei din 23 februarie 2011 de modificare a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 49 din 24 februarie 2011.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

. secretar de stat

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 750.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010)

 

MĂSURI

luate de Autoritatea Navală Română în cazul unei ameninţări pentru siguranţa navigaţiei şi protecţia mediului în conformitate cu art. 22 alin. (1) din hotărâre

 

Atunci când, ca urmare a unui incident ori accident care afectează o navă, de natura celui descris la art. 19 alin. (1) din hotărâre, Autoritatea Navală Română (ANR) consideră, în conformitate cu dreptul internaţional, că este necesar să prevină, să limiteze sau să îndepărteze o ameninţare gravă şi iminentă pentru litoralul românesc ori interesele conexe, pentru siguranţa altor nave, a echipajelor şi pasagerilor acestora, pentru persoanele de pe ţărm ori pentru protecţia mediului marin, ANR poate, printre altele:

a) să restricţioneze mişcarea navei sau să o direcţioneze să urmeze o anumită rută. Această măsură nu limitează răspunderea comandantului pentru manevrarea în siguranţă a navei sale;

b) să notifice în mod oficial comandantul navei pentru ea acesta să ia măsurile imediate şi necesare de îndepărtare a

pericolelor sau de încetare a activităţilor care pun în pericol mediul ori siguranţa navigaţiei;

c) să trimită o echipă de evaluare la bordul navei care să aprecieze gradul de risc şi să îl sprijine pe comandant pentru remedierea situaţiei şi pentru a transmite informaţii despre situaţia respectivă staţiei de coastă competente;

d) să dea comandantului instrucţiuni pentru a intra într-un loc de refugiu în cazul unui pericol iminent sau să impună pilotajul ori remorcarea navei.

În cazul unei nave care este remorcată în baza unui acord de remorcare sau de salvare, măsurile luate de ANR în temeiul prevederilor lit. a) şi d) pot să fie adresate, de asemenea, societăţilor de asistenţă, salvare şi remorcare implicate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar şi personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile din sistemul sanitar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II, art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar şi personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile din sistemul sanitar, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art. 2. - În limita posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012, nominalizarea posturilor pe categorii profesionale, în vederea ocupării prin concurs sau examen, este de competenţa ordonatorului de credite, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică unităţilor din reţeaua Ministerului Sănătăţii, indiferent de sursa de finanţare, ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitara proprie, unităţilor sanitare al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale, unităţilor sanitare din subordinea Academiei Române, Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Munca şi structurilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii,

Alexandru Rafila,

secretar de stat

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

p. Ministrul justiţiei, interimar,

Simona-Maya Teodoroiu,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

p. Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,

Carmen Pluteanu

p. Preşedintele Academiei Române,

Cristian Hera,

vicepreşedinte

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Teodor Viorel Meleşcanu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 7 august 2012.

Nr. 849.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene

 

Având în vedere prevederile:

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2012, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina oficială de internet a Ministerului Afacerilor Europene (www.maeur.ro).

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 348/2012 pentru aprobarea Normelor procedurale interne pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de selecţie de oferte în vederea închirierii unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 9 mai 2012.

 

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr. 869.

 

ANEXĂ

 

NORME PROCEDURALE INTERNE

pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme procedurale interne, denumite în continuare norme, reglementează cadrul organizatoric şi metodologia de desfăşurare a procedurii de atribuire a contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi si spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene.

Art. 2. - (1) Pe parcursul întregului proces de achiziţie publică, astfel cum este reglementat în prezentele norme, la adoptarea oricărei decizii trebuie avute în vedere următoarele principii:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoaşterea reciprocă;

d) transparenţa;

e) proporţionalitatea;

f) eficienţa utilizării fondurilor publice;

g) asumarea răspunderii.

(2) Aplicarea prezentelor norme se va face prin asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice în procesul de atribuire, prin promovarea concurenţei dintre operatorii economici şi garantarea nediscriminării, recunoaşterii reciproce şi

tratamentului egal al operatorilor economici care participă la atribuirea contractului.

Art. 3. - Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale va lua toate măsurile necesare pentru evitarea apariţiei unor situaţii de natură să determine existenţa unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. În cazul în care se constată apariţia unor astfel de situaţii, se va proceda la eliminarea efectelor rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptându-se, potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea a actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau a activităţilor care au legătură cu acestea.

 

CAPITOLUL II

Reguli generale pentru desfăşurarea procedurii de selecţie în vederea încheierii contractului de închiriere

 

Art. 4. - (1) Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale atribuie contractul de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, printr-o procedură de selecţie de oferte, prin intermediul unei comisii de evaluare constituite şi mandatate în acest sens.

(2) în situaţia în care procedura de selecţie pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, nu se finalizează prin încheierea unui contract, Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale are dreptul de a relua procedura, cu modificarea, după caz, a unor prevederi din documentaţia de atribuire aprobată iniţial.

(3) Orice modificare adusă documentaţiei de atribuire se efectuează prin întocmirea unei note justificative de către compartimentul de specialitate şi aprobarea acesteia de către conducătorul autorităţii contractante.

Art. 5. - Orice persoană fizică şi/sau juridică interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine, în condiţiile legii, normele procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere, precum şi documentaţia de atribuire aferentă.

Art. 6. - Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale publică, pentru asigurarea transparenţei informaţiei, prezentele norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina oficială de internet a Ministerului Afacerilor Europene (www.maeur.ro).

Art. 7. - Orice document în formă scrisă întocmit între părţi pe perioada derulării procedurii de selecţie trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

Art. 8. - Comunicarea între părţi se face în formă scrisă şi/sau prin fax. Condiţia confirmării în scris a primirii comunicării trebuie să fie îndeplinită în toate rapoartele de comunicare dintre părţi.

 

CAPITOLUL III

Derularea procedurii de selecţie de oferte

 

Art. 9. - Documentaţia de atribuire include:

a) invitaţia de participare prevăzută în anexa nr. 1;

b) instrucţiuni pentru ofertanţi;

c) caietul de sarcini;

d) formulare pentru întocmirea ofertelor;

e) modelul contractului de închiriere.

Art. 10. - (1) Documentaţia de atribuire, elaborată de departamentul de specialitate din cadrul Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, în baza prezentelor norme, va fi aprobată de către reprezentantul instituţiei înainte de lansarea procedurii de selecţie.

(2) De asemenea, departamentul de specialitate din cadrul Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale întocmeşte, conform procedurilor interne, următoarele note justificative ce vor fi aprobate de reprezentantul legal înainte de lansarea procedurii de selecţie:

a) referat de necesitate;

b) notă justificativă privind alegerea criteriilor de calificare;

c) notă justificativă privind alegerea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare;

d) notă privind determinarea valorii estimate;

e) notă justificativă privind alegerea procedurii de atribuire.

Art. 11. - (1) Ministerul Afacerilor Europene – Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale publică cu cel puţin 14 zile înainte de data de depunere a ofertelor, pe pagina de internet www.maeur.ro, un anunţ privind intenţia de închiriere şi transmite concomitent invitaţii unor agenţii imobiliare. (2) în perioada menţionată la alin. (1), orice alt posibil ofertant poate participa cu ofertă la procedura de selecţie.

Art. 12. - Procedura de selecţie a ofertelor în vederea închirierii se desfăşoară după cum urmează:

A. Lansarea invitaţiei de participare

a) postarea invitaţiei şi a documentaţiei de atribuire aferente pe site-ul www.maeur.ro;

b) transmiterea invitaţiilor de participare la procedura de selecţie.

B. Primirea şi transmiterea răspunsurilor la clarificări

a) primirea solicitărilor de clarificări de la posibilii ofertanţi nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor;

b) transmiterea răspunsurilor la clarificările privind elementele cuprinse în documentaţia de atribuire nu mai târziu de 3 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

C. Primirea ofertelor

a) primirea şi înregistrarea ofertelor la sediul beneficiarului;

b) desfăşurarea şedinţei de deschidere a ofertelor;

c) verificarea conformităţii ofertelor cu cerinţele documentaţiei de atribuire din punctul de vedere al termenului-limită de depunere şi al existenţei tuturor documentelor solicitate;

d) ofertele care sunt depuse la o altă adresă de corespondenţă decât cea stabilită sau după termenul-limită de depunere sunt considerate respinse şi vor fi returnate nedeschise către expeditor;

e) ofertele pot fi respinse dacă cel puţin unul din documentele prevăzute nu a fost depus în cadrul ofertei, conform prevederilor documentaţiei de atribuire.

D. Evaluarea ofertelor

a) se realizează de către o comisie de evaluare numita prin ordin al ministrului afacerilor europene;

b) se vizitează spaţiile oferite spre închiriere din ofertele selecţionate în urma evaluării ofertelor tehnice, cu respectarea următorilor paşi:

- anunţarea ofertanţilor cu privire la ziua şi ora în care se va efectua o vizionare a spaţiilor de birouri;

- vizionarea spaţiilor de birouri şi verificarea concordanţei dintre parametrii prezentaţi în oferta tehnică şi situaţia faptică din teren;

- întocmirea de către comisia de evaluare a proceselor-verbale pentru fiecare vizionare în parte;

c) se evaluează ofertele în vederea identificării îndeplinirii cerinţelor minime stabilite de autoritatea contractantă;

d) se solicită clarificări şi/sau documente-suport suplimentare, dacă este cazul, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime de calificare şi stabilirea conformităţii propunerii tehnice şi financiare;

e) desemnarea ofertei câştigătoare se realizează conform criteriului de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire, în baza raportului de selecţie întocmit de comisia de evaluare.

E. Finalizarea procedurii de selecţie de oferte

a) întocmirea raportului de selecţie şi înaintarea acestuia spre aprobare ordonatorului principal de credite;

b) transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de selecţie de oferte către ofertanţii participanţi, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului;

c) încheierea contractului de închiriere, dacă este cazul, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere;

d) luarea în folosinţă de către beneficiar a spaţiului închiriat.

 

CAPITOLUL IV

Comisia de evaluare. Constituire, componenţă şi atribuţii

 

Art. 13. - (1) Pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, se constituie o comisie de evaluare formată din:

a) un membru cu drept de vot din cadrul Direcţiei analiză şi programare;

b) un membru cu drept de vot din cadrul Direcţiei monitorizare;

c) un membru cu drept de vot din cadrul Direcţiei coordonare de sistem;

d) un membru cu drept de vot din partea Unităţii Centrale de Evaluare:

e) un membru cu drept de vot din cadrul Direcţiei asistenţă tehnică, desemnat preşedintele comisiei de evaluare;

f) un secretar fără drept de vot din cadrul Direcţiei asistenţă tehnică;

g) membru/membri de rezervă din cadrul Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale.

(2) Activitatea desfăşurată de membri în cadrul comisiei de evaluare face parte din atribuţiile de serviciu.

Art. 14. - (1) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească acordul majorităţii simple din numărul membrilor săi.

(2) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată îşi vor prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se ataşează la raportul procedurii de atribuire.

Art. 15. - Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea şi de a asigura imparţialitatea deciziei.

Art. 16. - (1) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a semna o declaraţie pe propria răspundere privind confidenţialitatea şi imparţialitatea, prin care se angajează să respecte prevederile prezentelor norme şi prin care confirmă totodată că nu se află în niciuna din situaţiile următoare:

a) sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu unul dintre ofertanţi;

b) deţin părţi sociale şi/sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanţi;

c) au un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor;

d) se află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de deschiderea ofertelor şi confirmată ulterior.

(3) în cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare constată că se află în una sau mai multe dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita, de îndată, înlocuirea sa din componenţa comisiei respective.

Art. 17. - Comisia de evaluare răspunde de desfăşurarea următoarelor activităţi:

- deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului-verbal de deschidere a şedinţei, prevăzut în anexa nr. 2;

- verificarea conformităţii ofertelor cu cerinţele minime de calificare stabilite de autoritatea contractantă;

- vizitarea spaţiilor oferite spre închiriere şi întocmirea proceselor-verbale ca urmare a vizionărilor efectuate pe teren;

- solicitarea de clarificări, dacă este cazul;

- verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al conformităţii administrative şi al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini;

- verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al conformităţii administrative şi al încadrării în bugetul estimativ aprobat;

- evaluarea ofertelor conform criteriului stabilit pentru atribuirea contractului de închiriere;

- stabilirea ierarhiei ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare, în baza criteriului de atribuire stabilit;

- întocmirea raportului de selecţie şi înaintarea lui spre aprobare ordonatorului principal de credite.

 

CAPITOLUL V

Încheierea contractului de închiriere a imobilului

 

Art. 18. - (1) Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale va încheia contractul de închiriere a imobilului cu proprietarul acestuia, persoana fizică şi/sau juridică, a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, nu mai devreme de 11 zile de la data comunicării rezultatului aplicării procedurii.

(2) Până la semnarea contractului de închiriere a imobilului, ofertantul prezintă un contract/mai multe contracte încheiat/ încheiate cu furnizori specializaţi pentru asigurarea serviciilor de curăţenie şi mentenanţă, în cazul în care a prezentat un acord în oferta depusă.

(3) în situaţia în care ofertantul declarat câştigător nu semnează contractul, fie va fi invitat în vederea contractării ofertantul clasat pe locul al doilea, fie se repetă procedura de atribuire a contractului de închiriere.

 

CAPITOLUL VI

Notificări şi contestaţii

 

Art. 19. - (1) Orice ofertant care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim, printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea normelor procedurale care reglementează derularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere, poate transmite autorităţii contractante, în termen de 3 zile de la data comunicării actului contestat, o notificare/cerere de soluţionare a speţei în cauză.

(2) Notificările formulate de ofertanţii nemulţumiţi de procedura de atribuire se soluţionează, în termen de 24 de ore de la comunicare, de către comisia de evaluare.

(3) în cazul în care ofertantul nu este satisfăcut de soluţionarea propusă de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a se adresa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, potrivit dispoziţiilor cap. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20. - Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractului de închiriere încheiat în baza prevederilor prezentelor norme se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Anularea procedurii de atribuire

 

Art. 21. - Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi oricum înainte de data semnării contractului de închiriere şi numai în următoarele cazuri:

a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv au fost depuse mai puţin de două oferte;

b) niciunul dintre ofertanţi nu a îndeplinit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire;

c) au fost prezentate numai oferte neconforme sau inacceptabile;

d) abateri grave afectează procedura pentru atribuirea contractului de închiriere sau este imposibilă încheierea contractului de închiriere.

Art. 22. - (1) Decizia de anulare nu creează nicio obligaţie autorităţii contractante faţă de participanţii la procedura de atribuire.

(2) Decizia de anulare va fi comunicată în scris tuturor ofertanţilor, menţionându-se motivele anulării.

 

CAPITOLUL VIII

Dosarul procedurii de selecţie

 

Art. 23. - (1) Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale are obligaţia de a constitui şi de a arhiva dosarul pentru procedura de selecţie a ofertelor în vederea închirierii unui spaţiu într-o clădire dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare.

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele documente:

- referatul de aprobare a ordinului ministrului afacerilor europene pentru aprobarea prezentelor norme;

- ordinul de aprobare şi prezentele norme;

- notele justificative pentru fundamentarea procedurii de selecţie de oferte;

- anunţul şi/sau invitaţiile de participare la procedura de selecţie de oferte;

- documentaţia de atribuire aprobată, inclusiv clarificările solicitate de ofertanţi şi răspunsurile aferente transmise de autoritatea contractantă;

- ordinul ministrului afacerilor europene de numire a comisiei de evaluare;

- declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate semnate de membrii comisiei de evaluare;

- procesul-verbal al şedinţei de deschidere;

- ofertele depuse de participanţii la procedură;

- clarificările şi/sau completările solicitate ofertanţilor de către comisia de evaluare şi răspunsurile aferente acestora transmise de autoritatea contractantă;

- procesele-verbale întocmite cu ocazia vizitării spaţiilor de birouri, după caz;

- procesele-verbale ale şedinţelor de evaluare, dacă este cazul;

- raportul procedurii de atribuire a contractului de închiriere, aprobat de ordonatorul principal de credite, prevăzut în anexa nr. 3;

- comunicările privind rezultatul procedurii, prevăzute în anexele nr. 4.1 şi 4.2;

- contractul de închiriere semnat cu ofertantul câştigător al procedurii de selecţie;

- procesul-verbal de predare-primire a spaţiului închiriat şi a dotărilor aferente.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

 

Art. 24. - Prezentele norme se completează cu modelele de formulare pentru documente ce vor fi întocmite de autoritatea contractantă, pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, prevăzute în anexele nr. 1-3, 4.1 şi 4.2, care fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

- Model –

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

www.maeur.ro

 

Denumirea autorităţii contractante

Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, cu sediul în municipiul

Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, intrarea C, sectorul 3. tel. 021/302 52 00, fax 021.302.52.64

Obiectul contractului

Închirierea unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

Durata contractului

3 ani, cu posibilitate de prelungire

Procedura aplicată

Selecţie de oferte, procedură reglementată prin Normele procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire cu birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 869/2012, şi accesibile pe pagina oficială de internet a Ministerului Afacerilor Europene www.maeur.ro

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor

..... 2012, ora .... la sediul Ministerului Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din municipiul Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, intrarea C, sectorul 3, CP 030669, tel. 021/302 52 00

Clarificări pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor pot fi solicitate la

Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, municipiul Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M.17, intrarea C, sectorul 3, tel. 021/302.52.88. Persoana de contact: Alexandra Dabu, expert, Oana Lefter, expert, e-mail: alexandra,dabu@maeur.ro/oana.lefter@maeur.ro, fax: 021/30.25.264

Atenţie!

Solicitările de clarificări vor fi transmise şi în format electronic sub forma fişierelor *.*doc sau *.*pdf

Documentaţia de atribuire

Informaţiile cu privire la cerinţele tehnice şi funcţionale pentru spaţiul de birouri ce urmează a fi închiriat, precum şi modul de elaborare a ofertelor, criteriile de calificare şi criteriile de evaluare sunt descrise în documentaţia de atribuire accesibilă pe pagina oficială de internet a Ministerului Afacerilor Europene www.maeur.ro, secţiunea Prezentare MAEur - Anunţuri de achiziţii publice.

Criteriul de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, prin aplicarea următorilor factori de evaluare:

 

Factor de evaluare

Pondere

Preţul ofertei

40%

Caracteristici tehnice generale

60%

 

Detalierea caracteristicilor tehnice generale şi modul de aplicare a algoritmului de calcul sunt descrise pe larg în documentaţia de atribuire, la Secţiunea I. Instrucţiuni pentru ofertanţi.

Modul de transmitere a ofertelor

Oferta va fi depusă direct la sediul autorităţii contractante, în colet/plic sigilat, cu ştampila ofertantului şi cu menţiunea „A nu se deschide înainte de data..........., ora.........”.

Termenul pentru comunicarea rezultatului procedurii

Transmiterea comunicărilor către ofertanţii participanţi privind rezultatul procedurii de selecţie de oferte va fi comunicat în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului de evaluare

Contestaţii

Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractului de închiriere se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006. cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea de plată

Preţul va fi exprimat în euro, sub forma chiriei totale lunare pe mp util închiriabil.

Plata chiriei se va face lunar, în lei, la cursul de schimb oficial al Băncii Naţionale a României, în ultima zi a lunii pentru care se efectuează plata chiriei, în baza facturii emise de locator.

Pe întreaga perioadă a contractului de închiriere preţul chiriei totale lunare nu va putea fi majorat sau indexat.

 

Cu stimă,

…………………….

…………………….

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

- Model -

 

PROCES-VERBAL

de deschidere a şedinţei

 

Încheiat astăzi,......................cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

Comisia de evaluare, numită prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. ..............................din data....................., compusă din:

..............................................................................preşedinte cu drept de vot

............................................................................, membru cu drept de vot

............................................................................, membru cu drept de vot

............................................................................, membru cu drept de vot

............................................................................., membru cu drept de vot

............................................................................., secretar fără drept de vot,

a procedat astăzi,..........................., ora.........., la sediul autorităţii contractante din................................, la deschiderea ofertelor depuse.

Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa de deschidere a ofertelor şi dă citire componenţei comisiei.

Preşedintele comisiei de evaluare face precizarea că prezenta procedură de atribuire a contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale

Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, se realizează în baza Normelor procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 869/2012.

Denumirea/Numele ofertanţilor:

1.S.C..........................................................................;

2. S.C.........................................................................;

3. S.C..........................................................................

Denumirea ofertanţilor a căror ofertă a fost respinsă la deschidere:

 

Nr. crt.

Denumirea ofertantului

Motivul respingerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor declară cursul de referinţă care va sta la baza comparării preţurilor la evaluarea ofertelor prezentate într-o altă monedă, ca fiind....................

Preşedintele comisiei de evaluare deschide plicurile ce conţin:

- documentele de calificare;

- propunerea tehnică;

- propunerea financiară.

Documentele de calificare prezentate de către ofertanţi:

 

Ofertanţi

........................

........................

........................

Documente de calificare

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

........................

 

 

 

 

Propunerile tehnice prezentate de către ofertanţi:

 

Ofertanţi

........................

........................

........................

Documente aferente propunerii tehnice

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

........................

 

 

 

 

Propunerile financiare prezentate de către ofertanţi:

 

Ofertanţi

........................

........................

........................

Documente aferente propunerii financiare

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

........................

 

 

 

 

Preţurile ofertelor sunt:

 

Nr. crt.

Denumirea ofertantului

Preţul ofertei (fără TVA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în......exemplare originale, având aceeaşi valoare juridică, astăzi,

Comisia de evaluare:

..............................................................., preşedinte cu drept de vot (semnătura)

..................................................................., membru cu drept de vot (semnătura)

..................................................................., membru cu drept de vot (semnătura)

..................................................................., membru cu drept de vot (semnătura)

..................................................................., membru cu drept de vot (semnătura)

................................................................, secretar fără drept de vot (semnătura)

Reprezentanţii ofertanţilor

S.C............................../...................(semnătura)

S.C............................../...................(semnătura)

S.C............................../...................(semnătura)

 

ANEXA Ni. 3

la norme

 

RAPORTUL PROCEDURII

de atribuire a contractului de închiriere

 

având ca obiect.................

cod CPV...........................

Sursa de finanţare....................

A fost publicată invitaţia de participare: Da [ ]

Invitaţia de participare a fost publicată la data de........................în...........

Invitaţia de participare a fost transmisă la data de.................către următorii operatori economici:

1.........................................;

2.....................................;

3.....................................

Comisia de evaluare, numită prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr.........../............, compusa din:

1....................................., preşedinte cu drept de vot

2....................................., membru cu drept de vot

3......................................membru cu drept de vot

4....................................., membru cu drept de vot

5....................................., membru cu drept de vot

6....................................., secretar fără drept de vot,

a procedat în data de....................., la ora...........................la deschiderea ofertelor.

Au depus oferta următorii ofertanţi:

1....................................;

2....................................;

3...................................

Au fost respinşi în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor următorii ofertanţi:

 

Nr. crt.

Denumirea ofertantului

Motivul respingerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursul de referinţă care a stat la baza comparării preţurilor la selecţia ofertelor prezentate într-o altă monedă a fost..............................................

Preţurile citite în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor:

 

Nr. crt.

Denumirea ofertantului

Preţul ofertei (fără TVA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma examinării ofertelor au reieşit următoarele:

Denumirea/Numele ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii:

 

Nr. crt.

Denumirea ofertantului

Decizia

 

 

Admis

Respins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma evaluării ofertelor au reieşit următoarele:

 

Nr. crt.

Denumirea ofertei

Calificativul

Decizia (admis/respins)

 

Oferta depusă de.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pentru „calificativ” se menţionează: oferta descalificată)

 

În urma aplicării criteriilor de evaluare pentru atribuirea contractului, a rezultat următoarea ierarhie:

 

Nr. crt.

Denumirea ofertei

Punctajul obţinut

 

Oferta depusă de.......

 

 

 

 

 

 

 

 

Faţă de cele de mai sus, Comisia de evaluare:

 

HOTĂRĂŞTE

 

În conformitate cu prevederile art. ...........din Normele procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 869/2012, ofertantul câştigător este........................., cu o ofertă de.............euro/lună/mp, fără TVA.

Drept care s-a încheiat prezentul raport al procedurii de atribuire a contractului de închiriere în 2 (două) exemplare astăzi,..................la sediul autorităţii contractante.

Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire:

..........................................................(motive)

 

Comisia de selecţie,

..........................................................preşedinte cu drept vot......................(numele şi prenumele) (semnătura)

..........................................................membru cu drept vot..........................(numele şi prenumele) (semnătura)

..........................................................membru cu drept vot..........................(numele şi prenumele) (semnătura)

..........................................................membru cu drept vot..........................(numele şi prenumele) (semnătura)

..........................................................membru cu drept vot..........................(numele şi prenumele) (semnătura)

..........................................................secretar fără drept vot........................(numele şi prenumele) (semnătura)

 

ANEXA Nr. 4.1

la norme

 

COMUNICAREA

rezultatului procedurii

(pentru ofertanţii necâştigători)

 

Către

..............................................................

Prin prezenta vă facem cunoscut că, în urma evaluării ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, oferta dumneavoastră nu a fost declarată câştigătoare, deoarece...............................................................(motive)

Oferta desemnată câştigătoare a fost aceea depusă de.....................corespunzătoare din punctul de vedere al cerinţelor caietului de sarcini şi al cărei preţ este de...............euro/lună/mp, fără TVA.

Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractului de închiriere se pot depune până la data de...................... la...................şi se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Vă mulţumim pentru participare,

........................................................

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 4.2

la norme

 

COMUNICAREA

rezultatului procedurii

(pentru ofertantul câştigător)

 

Către

..............................................................

 

Vă aducem la cunoştinţă, ca urmare a analizei ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale

Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, oferta dumneavoastră, înregistrată cu nr......................., având preţul de......................euro/lună/mp, fără TVA, a fost declarată câştigătoare.

Vă invităm în data de................., la sediul instituţiei noastre, pentru a încheia contractul de închiriere a unui spaţiu de birouri, în suprafaţă de..................mp utili, în imobilul de la adresa............ ..............................................................

 

Cu stimă,

..............................................................

(semnătura autorizată)