MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 595/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 595         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 august 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

561. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Direcţiei Topografice Militare „General de divizie Constantin Barozzi”

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

441. - Decizie privind eliberarea doamnei Vajda Borbala din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 

442. - Decizie privind numirea domnului Constantin Popescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.89. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea art. 25 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2009

 

185/744. – Ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului afacerilor europene pentru aprobarea versiunii a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” 2007-2013

 

1.834. - Ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

128. - Hotărâre pentru aprobarea Normei privind finanţarea domeniilor prioritare (NI-FIN-07-V/0)

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Direcţiei Topografice Militare „General de divizie Constantin Barozzi”

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1)din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Direcţiei Topografice Militare „General de divizie Constantin Barozzi”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar –

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 17 august 2012.

Nr.561.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Vajda Borbala din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Vajda Borbala se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 20 august 2012.

Nr. 441.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Constantin Popescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Popescu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

 

Bucureşti, 20 august 2012.

Nr. 442.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 25 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2009

 

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. II din Legea nr. 41/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - La articolul 25 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 9 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Bursele prevăzute la alin. (1) se plătesc lunar, iar cuantumul acestora se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,10 asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

 

Bucureşti, 13 august 2012.

Nr. M.89.

 


 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Nr. 185 din 26 iulie 2012

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

Nr. 744 din 23 iulie 2012

 

ORDIN

pentru aprobarea versiunii a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” 2007-2013

 

Având în vedere Decizia Comisiei Europene nr. C (2007) 5.748 din 21 noiembrie 2007 privind adoptarea Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” de ajutor comunitar din partea Fondului Social European, în conformitate cu obiectivul „Convergenţă”, în regiunile din România,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2012, şi al art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene,

ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul afacerilor europene emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă versiunea a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” 2007-2013, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Afacerilor Europene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I,

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului afacerilor europene nr. 271/164/2011 privind aprobarea versiunii a IV-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 şi 48 bis din 20 ianuarie 2012.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Ministrul afacerilor europene

Leonard Orban

 


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonoma «Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile

 

În aplicarea prevederilor art. 2 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 26/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2011, îşi încetează valabilitatea.

Art. 3. - Autorizaţiile de acces ale operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI emise până la data publicării prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Dorel Fronea

 

 

Bucureşti, 8 august 2012.

Nr. 1.834.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor si livrărilor de produse accizabile

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generate

 

1. Aplicaţia EMCS-RO STOCURI permite depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile.

2. Soluţia tehnică pusă la dispoziţie de Autoritatea Naţională a Vămilor pentru accesul operatorilor economici autorizaţi ca antrepozitari, destinatari înregistraţi, expeditori înregistraţi, utilizatori finali la aplicaţia EMCS-RO STOCURI este conectarea securizată la o interfaţă web a EMCS-RO STOCURI, ce permite introducerea declaraţiilor, stocarea şi procesarea acestora.

3. Operatorii economici care vor utiliza soluţia tehnică recomandată la pct. 2 trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice hardware şi software prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Procedura de autorizare a accesului la aplicaţia EMCS-RO STOCURI

 

A. Condiţii de acces

4. Accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI se realizează pe baza unei autorizaţii eliberate de Autoritatea Naţională a Vămilor - Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală.

B. Dosarul de autorizare

5. Autorizaţia de acces a operatorilor economici care au obligaţia să depună declaraţiile online privind situaţiile achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile în aplicaţia EMCS-RO STOCURI se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societăţii comerciale, tipul autorizaţiei, informaţii privind sediul social al societăţii (localitate, adresă), codul unic de înregistrare (CUI), numele, prenumele şi funcţiile persoanelor care reprezintă legal societatea comercială. Cererea de autorizare pentru acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI se depune de către reprezentantul legal al operatorului economic autorizat ca antrepozitar, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final. Cererea se transmite Autorităţii Naţionale a Vămilor - Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală împreună cu:

5.1. copia autorizaţiei de antrepozitar/antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final emise de autoritatea competentă;

5.2. formularul de înregistrare în aplicaţia EMCS-RO STOCURI, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

5.3. lista cuprinzând direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale/birourile vamale (DJAOV/BV) în a căror rază de competenţă se află sediul social al solicitantului şi persoanele desemnate (utilizatori) să depună online declaraţii privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile în aplicaţia EMCS-RO STOCURI, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

5.4. o declaraţie-angajament completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

C. Emiterea autorizaţiei de acces

6. După verificarea documentelor menţionate la paragraful B, se întocmeşte autorizaţia de acces al operatorilor economici înregistraţi la aplicaţia EMCS-RO STOCURI, într-un singur exemplar, şi se semnează de către directorul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Exemplarul original al autorizaţiei se transmite solicitantului, iar o copie a acestuia se păstrează în evidenţa Serviciului analiza şi optimizarea aplicaţiilor informatice din cadrul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală.

7. Autorizaţia de acces va conţine informaţii privind componenta la care se autorizează accesul, denumirea şi sediul social ale societăţii, codul de acciză al antrepozitarului/ destinatarului înregistrat/expeditorului înregistrat/utilizatorului final, după caz, denumirea certificatului digital şi parola acestuia alocată pentru fiecare operator economic autorizat în funcţie de locaţia de unde se conectează, precum şi informaţii privind data emiterii autorizaţiei/actualizării acesteia. Împreună cu autorizaţia se va transmite fişierul electronic ce reprezintă certificatul digital (fişier care asigură accesul criptat şi securizat la aplicaţia EMCS-RO STOCURI), acesta din urmă fiind transmis la adresa de e-mail comunicată de solicitant prin formularul de înregistrare prevăzut la anexa nr. 3.

8. După obţinerea autorizaţiei de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI, solicitantul va depune imediat o copie a acesteia la fiecare DJAOV/BV în a cărei/cărui rază de competenţă se află sediul social al acestuia, împreună cu lista cuprinzând persoanele (utilizatori) desemnate să depună online declaraţii privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

D. Suspendarea, revocarea şi anularea autorizaţiei de acces

9. Autoritatea Naţională a Vămilor poate suspenda autorizaţia de acces dacă:

9.1. titularul solicită;

9.2. titularul nu respectă regulile şi condiţiile tehnice impuse de cerinţele Sistemului informatic integrat vamal. Înainte de a dispune suspendarea autorizaţiei, Autoritatea Naţională a Vămilor pune în vedere titularului să îşi îndeplinească obligaţiile şi stabileşte un termen pentru aceasta. Dacă titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul stabilit, Autoritatea Naţională a Vămilor suspendă autorizaţia pe o perioadă de la 3 la 12 luni. Dacă în această perioadă titularul îşi îndeplineşte obligaţiile, Autoritatea Naţională a Vămilor poate ridica măsura suspendării. Dacă în termenul pentru care s-a dispus suspendarea titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile, Autoritatea Naţională a Vămilor anulează autorizaţia.

10. Autoritatea Naţională a Vămilor poate anula sau revoca autorizaţia de acces în condiţiile prevăzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar. Autoritatea Naţională a Vămilor poate dispune anularea autorizaţiei/extinderii autorizaţiei şi atunci când titularul nu respectă regulile de funcţionare, securitate şi confidenţialitate a datelor impuse de cerinţele Sistemului informatic integrat vamal sau la solicitarea titularului.

11. Decizia de suspendare, revocare sau anulare conţine data de la care măsura intră în vigoare şi este transmisă titularului.

E. Actualizarea datelor privind autorizaţia de acces

12. Autorizaţia de accesai operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI se actualizează la cererea titularului, atunci când:

12.1. au survenit modificări faţă de situaţia iniţială în ceea ce priveşte depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile;

12.2. unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii autorizaţiei au fost modificate (actualizate).

13. Cererea de actualizare a autorizaţiei de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI se va transmite Autorităţii Naţionale a Vămilor - Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală împreună cu copia autorizaţiei de operator economic autorizat să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize.

F. Extinderea autorizaţiei de acces

14. Extinderea autorizaţiei de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, se acordă la cererea titularului, atunci când:

14.1. este titular al unei autorizaţii de acces la EMCS-RO STOCURI;

14.2. a obţinut o nouă autorizaţie de operator economic autorizat să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize diferită de autorizaţia/autorizaţiile iniţială/iniţiale.

15. Cererea de extindere a autorizaţiei de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2A, se va transmite Autorităţii Naţionale a Vămilor-Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală împreună cu:

15.1. o copie a noii autorizaţii de antrepozitar, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final, după caz;

15.2. lista cuprinzând persoanele (utilizatori) desemnate să depună online declaraţii privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, pentru fiecare DJAOV/BV, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

16. Operatorul economic solicitant va depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la aplicaţia EMCS-RO STOCURI.

17. Operatorul economic care a obţinut autorizaţia de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI va parcurge toţi paşii prezentaţi în „Instrucţiunile de instalare şi configurare ale aplicaţiei EMCS-RO STOCURI prin conexiuni INTERNET”, publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale a Vămilor.

18. Orice modificare intervenită în datele titularului autorizaţiei se va transmite în scris Autorităţii Naţionale a Vămilor.

19. Pentru situaţia în care sunt modificări privind personalul desemnat să depună online declaraţii privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile (anexa nr. 4), operatorul economic solicitant va transmite modificările în scris, în termen de 24 de ore de la producerea lor, la DJAOV/BV în a cărei/cărui raza de competenţă se află sediul social al acestuia.

20. Autoritatea Naţională a Vămilor va informa operatorii economici, prin publicaţii pe pagina de Internet proprie, despre schimbările ce pot surveni în politica de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI, aprobate prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor.

21. Anexele nr. 1, 2, 2A şi 3-7 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instrucţiuni

 

CERINŢE TEHNICE

pentru utilizarea aplicaţiei EMCS-RO STOCURI

 

Cerinţe tehnice recomandate:

- hardware

- Athlon/Pentium 1.5 GHz:

- minimum 1 GB RAM;

- spaţiu liber 4 GB HDD;

- USB;

- conexiune internet stabilă (256 Kbps), nerecomandat dial-up;

- imprimantă laser (600 dots/inch);

- software:

- Windows XP (patch. SP3);

- Internet Explorer versiunea 6.0 sau superioară.

 

ANEXA Nr. 2

la instrucţiuni

 

- Model –

 

Nr...................din....................

 

Către Autoritatea Naţională a Vămilor -

Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală

 

CERERE DE AUTORIZARE

pentru acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI

 

Societatea.............................................................................................................................., autorizată ca:

( ) antrepozitar,

( ) destinatar înregistrat,

( ) expeditor înregistrat,

( ) utilizator final,

având CUI.............................................................................................................................................cu sediul social în.................................................................................................... (localitatea, adresa), nume fişier certificat digital alocat pentru accesul la EMCS-RO componenta Mişcări* ............................................................ reprezentată legal de ...............................................................................

având funcţia de.............................................................., solicit autorizarea.

 

Numele, prenumele şi funcţia

........................................................

Semnătura şi ştampila

........................................................

 


* Acest câmp este obligatoriu de completat pentru operatorii economici care beneficiază de o autorizaţie de acces la aplicaţia EMCS-RO MIŞCĂRI. Se vor completa numele fişierelor cu extensia *.p12, care se regăsesc în autorizaţia de acces la aplicaţia EMCS-RO MIŞCĂRI.

 

ANEXA Nr. 2A

la instrucţiuni

 

- Model –

 

Nr...................din....................

Către Autoritatea Naţională a Vămilor -

Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală

 

CERERE

de extindere a Autorizaţiei nr.... de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI

 

Societatea...............................................................................................................................solicităm extinderea Autorizaţiei de acces la EMCS-RO STOCURI cu nr..............şi pentru:

( ) antrepozitar,

( ) destinatar înregistrat,

( ) expeditor înregistrat,

( ) utilizator final,

având CUI.............................................................................................................................................cu sediul social în............................................................................................................. (localitate, adresa)

 

Numele, prenumele şi funcţia

........................................................

Semnătura şi ştampila

........................................................

 

ANEXA Nr. 3

la instrucţiuni

 

 

 

 

 

SIGLA

A.N.A.F.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Naţională a Vămilor

SIGLA

VAMĂ

 

 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE IN EMCS-RO STOCURI

TIP OPERATOR ECONOMIC

 antrepozitar

 destinatar înregistrat

 expeditor înregistrat

 utilizator final

COD DE ACCIZA ANTREPOZITAR/ANTREPOZIT FISCAL/DESTINATAR ÎNREGISTRAT/ EXPEDITOR ÎNREGISTRAT/UTILIZATOR FINAL*

 

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE**

 

NUME OPERATOR ECONOMIC

 

SEDIUL SOCIAL OPERATOR ECONOMIC

 

COD POŞTAL (ZIP)

 

ORAŞ/LOCALITATE

 

SECTOR /JUDEŢ

 

ŢARA

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

NUME REPREZENTANT LEGAL

 

BENEFICIAR AL UNEI AUTORIZAŢII DE ACCES LA APLICAŢIA RODAI sau la EMCS-RO MIŞCĂRI

 DA

 nu

Nr. autorizaţie:

Data:

NUME FIŞIER CERTIFICAT DIGITAL ALOCAT PENTRU ACCESUL LA RO-DAI*” sau la EMCS-RO MIŞCĂRI

 

DATA INTRODUCERII IN EMCS-RO

****

DATA IEŞIRII DIN EMCS-RO

****

OPERATOR ECONOMIC

 

SEMNĂTURA

 

ŞTAMPILA

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

 

SEMNĂTURĂ

 

ŞTAMPILĂ

 


* Se preia din autorizaţia de antrepozitar/antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final.

** Se preia din certificatul de înregistrare.

*** Se completează de către operatorii economici beneficiari ai unei autorizaţii de acces la aplicaţia RO-DAI sau EMCS-RO MIŞCĂRI.

**** Se completează de către Autoritatea Naţională a Vămilor, restul câmpurilor fiind obligatoriu de completat.

 

ANEXA Nr. 4

la instrucţiuni

 

- Model –

 

Lista cuprinzând direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale/birourile vamale (DJAOV/BV)m a căror rază de competenţă se află sediul social al solicitantului şi persoanele desemnate (utilizatori) să depună online declaraţii privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile în aplicaţia EMCS-RO STOCURI

 

Nr. crt.

DJAOV/BV

Codul de acciză al antrepozitarului/

antrepozitului**, destinatarului înregistrat sau utilizatorului final, codul certificatului de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice al operatorului economic

Persoanele desemnate

Componenta pentru care se solicită conectarea

(S-STOCURI)

Numele utilizatorului/Parola

 

Cod

Denumire

Numele

Prenumele

CNP

Adresa de unde se conectează la aplicaţie

Numele

utilizatorului*

Parola*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Braşov

 

1.

 ROBV0300

DJAOV Alba

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ROBV0900

DJAOV Braşov

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROBV5600

DJAOV Harghita

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ROBV7820

DJAOV Covasna

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 ROBV7900

DJAOV Sibiu

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ROBV8800

DJAOV Mureş

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ROBV8820

BV Aeroport Târgu Mureş

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bucureşti

 

1.

ROBU1200

DJAOV Ilfov

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ROBU3910

DJAOV Giurgiu

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROBU3980

BV Zona Libera Giurgiu

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ROBI11030

BV Otopeni Călători

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ROBU7100

DJAOV Prahova

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ROBU8600

DJAOV Dâmboviţa

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ROBU1040

BV Băneasa

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

ROBU1400

Direcţia Municipiului Bucureşti pentru Accize şi Operaţiuni Vamale

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa

1.

ROCT1710

DJAOV Călăraşi

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ROCT1970

DJAOV Constanţa

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROCT1900

BV Constanţa Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 ROCT5400

BV Mangalia

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ROCT8220

DJAOV Ialomiţa

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ROGL8900

DJAOV Tulcea

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

rOCT8300

BV Sulina

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova

1.

ROCR0310

DJAOV Teleorman

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ROCR2100

DJAOV Dolj

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROCR2000

BV Corabia

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ROCR5800

BV Zimnicea

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ROCR7000

DJAOV Argeş

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ROCR7700

DJAOV Vâlcea

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 ROCR8210

DJAOV Olt

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 ROCR8810

DJAOV Gorj

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 ROCR1720

BV Bechet

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 ROCR1700

BV Calafat

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 ROCR9100

BV Turnu Măgurele

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

ROCR2110

BV Craiova Aeroport

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Galaţi

1.

 ROGL0700

DJAOV Brăila

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ROGL0710

BV Zona Liberă Brăila

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 ROGL1500

DJAOV Buzău

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 ROGL3600

DJAOV Vrancea

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 ROGL3800

DJAOV Galaţi

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

rOGL3810

BV Zona Liberă Galaţi

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 ROGL3850

BV Giurgiuleşti

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

ROGL3610

BV Oancea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale laşi

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ROIS0100

BV Albiţa

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 ROIS0600

DJAOV Bacău

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 ROIS0620

BV Bacău Aero

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ROIS1600

DJAOV Botoşani

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 ROIS2700

BV Dorneşti

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 ROIS4650

DJAOV Iaşi

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 ROIS7400

DJAOV Neamţ

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 ROIS4990

BV Sculerii

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 ROIS8200

BV Şiret

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 ROIS1610

BV Stânca Costeşti

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 ROIS8230

DJAOV Suceava

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

ROIS9610

DJAOV Vaslui

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 ROIS4660

BV Iaşi Aeroport

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ROIS1620

BV Rădăuţi-Prut

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 ROIS8250

BV Suceava Aeroport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ROCJ0500

DJAOV Maramureş

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ROCJ0400

DJAOV Bistriţa-Năsăud

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROCJ1800

DJAOV Cluj

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

rOCJ1810

BV Cluj-Napoca Aero

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

rOCJ4310

BV Halmeu

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 ROCJ6570

DJAOV Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ROCJ7810

DJAOV Satu Mare

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 ROCJ8000

BV Sighet

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 ROCJ9700

DJAOV Sălaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara

1.

 ROTM0200

DJAOV Arad

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ROTM0230

BV Arad Aero

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROTM2300

BV Zona Liberă Curtici

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ROTM8100

DJAOV Hunedoara

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ROTM5010

BV Jimbolia

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ROTM5510

BV Moraviţa

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ROTM6100

BV Naidăş

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

ROTM7600

DJAOV Caraş-Severin

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ROTM8720

DJAOV Timiş

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

ROTM8730

BV Timişoara Aero

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ROCR9000

DJAOV Mehedinţi

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

ROCR7280

BV Orşova

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 ROCR7270

BV Porţile de Fier I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele, prenumele şi funcţia

……………………………………….

Semnătura şi ştampila***

……………………………………….


* Se completează de către administratorii de sistem din cadru! DJAOV/BV.

** În cazul antrepozitarilor se va/vor completa codul de acciză al antrepozitarului sau/şi codurile de antrepozite fiscale la care utilizatorul are dreptul să efectueze operaţiuni cu produse accizabile.

*** Semnătura şt ştampila sunt necesare pe fiecare pagină completată.

 

ANEXA Nr. 5

la instrucţiuni

 

- Model –

Operator economic

Cod unic de înregistrare

……………………………………….

 

DECLARAŢIE- ANGAJAMENT

privind respectarea obligaţiilor ce revin utilizatorilor aplicaţiei EMCS-RO STOCURI

 

Nr............./data...................

 

Societatea ..................................... autorizată ca antrepozitar/antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final, având CUI ................................. reprezentată legal prin...................., având funcţia de ......................se angajează:

în calitate de utilizator, cunoscând dispoziţiile legale cu caracter general şi special în materie de protecţie a dreptului de proprietate, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul săvârşirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct şi necondiţionat obligaţiile privitoare la utilizarea aplicaţiei EMCS-RO STOCURI faţă de Autoritatea Naţională a Vămilor, în calitate de proprietar al Sistemului informatic integrat vamal, astfel:

I. Obligaţiile utilizatorului:

Ne angajăm, în calitate de utilizatori ai aplicaţiei EMCS-RO STOCURI, să respectăm regulile impuse de autoritatea vamală, proprietară a sistemului.

Ea este singura în măsură să asigure accesul utilizatorilor la software-ul specific aplicaţiei EMCS-RO STOCURI, în condiţiile pe care le consideră necesare.

Faţă de cele de mai sus, ne obligăm să respectăm:

1. condiţii tehnice:

a) să deţinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea si funcţionarea normală a aplicaţiei EMCS-RO STOCURI;

b) să asigurăm conexiunea la internet în conformitate cu condiţiile stabilite prin instrucţiunile de instalare şi configurare ale aplicaţiei EMCS-RO STOCURI prin conexiuni internet, publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale a Vămilor;

c) sa deţinem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea si funcţionarea normală a aplicaţiei EMCS-RO STOCURI;

d) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea şi funcţionarea normală a aplicaţiei EMCS-RO STOCURI;

2. resurse umane:

a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic şi vamal capabil să utilizeze aplicaţia EMCS-RO STOCURI;

b) să asigurăm instruirea personalului utilizator al aplicaţiei EMCS-RO STOCURI cu privire la instrucţiunile în vigoare;

3. confidenţialitatea şi securitatea datelor:

a) să asigurăm utilizarea aplicaţiei EMCS-RO STOCURI puse la dispoziţie de autoritatea vamală, la parametrii definiţi de către aceasta;

b) să nu permitem accesul terţilor la aplicaţia EMCS-RO STOCURI;

c) să nu utilizăm aplicaţia EMCS-RO STOCURI

În numele altor persoane juridice sau fizice;

d) să nu difuzăm aplicaţia EMCS-RO STOCURI altor persoane juridice sau fizice;

e) să nu modificăm aplicaţia EMCS-RO STOCURI;

f) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la aplicaţia EMCS-RO STOCURI;

g) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;

h) să asigurăm confidenţialitatea datelor si informaţiilor de care luăm cunoştinţă prin utilizarea aplicaţiei EMCS-RO STOCURI;

i) să nu înstrăinăm certificatul digital ce permite accesul securizat la aplicaţia EMCS-RO STOCURI altor persoane neautorizate;

j) să nu divulgăm altor persoane neautorizate utilizatorii şi parolele ce asigură accesul la aplicaţia EMCS-RO STOCURI;

4. asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autorităţii Naţionale a vămilor asupra activităţii desfăşurate:

a) să respectăm obligaţiile referitoare la condiţiile tehnice, comunicaţii şi confidenţialitatea şi securitatea datelor;

b) să asigurăm nivelul de instruire a persoanelor desemnate să utilizeze aplicaţia EMCS-RO şi respectarea instrucţiunilor de lucru.

II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de către Autoritatea Naţională a Vămilor:

În cazul nerespectării obligaţiilor asumate, am luat cunoştinţă că suntem pasibili de a suporta următoarele sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite:

a) suspendarea temporară â autorizaţiei de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pe o perioadă cuprinsă între 3 şi 12 luni;

b) anularea autorizaţiei de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI.

Autoritatea Naţionala a Vămilor are dreptul de a anula sau de a prelungi sancţiunile acordate.

Aplicarea sancţiunilor de către autoritatea vamală nu exclude răspunderea civila şi penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârşite.

 

Data.............................

Funcţia........................

Numele........................

 

Utilizator,

……………………………………….

 

Semnătura........................

 

ANEXA Nr. 6

la instrucţiuni

 

- Model –

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală

 

Exemplar nr...........

 

AUTORIZAŢIE

de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI

Nr. ..................... din ....................

 

1. Denumirea şi sediul social al solicitantului................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

2. Cod de acciză al antrepozitarului/destinatarului înregistrat/expeditorului înregistrat/utilizatorului final.........................

..............................................................................................................................................................................................

Nume certificat digital........................

Parolă...........................................

 

Director,

……………………………………….

 

Autorizaţia este valabilă începând cu data de...................................

 

ANEXA Nr. 7

la instrucţiuni

 

- Model –

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală

 

Exemplar nr...........

 

EXTI NDEREA

Autorizaţiei nr.................. de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI

Nr. ............... din .................

 

1. Denumirea si sediul social al solicitantului :..............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

2. Cod de acciză al antrepozitarului/destinatarul ui înregistrat/expeditorului înregistrat/utilizatorului final...........................

..............................................................................................................................................................................................

3. Nume certificat digital.....................

Parolă.............

 

Director,

……………………………………….

 

Extinderea autorizaţiei este valabilă începând cu data de.....................

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei privind finanţarea domeniilor prioritare (NI-FIN-07-V/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în analiză propunerea de aprobare a Normei privind finanţarea domeniilor prioritare (NI-FIN-07-V/0),

ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - SA, republicată;

- Avizul de transmitere nr. 182 din 21 iunie 2012, întocmit de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discuţiile şi propunerile formulate în şedinţa din data 10 august 2012 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în plenul şedinţei din ziua de 10 august 2012, h o t ă r ă ş te:

Art.1. - Se aprobă Norma privind finanţarea domeniilor prioritare (NI-FIN-07-V/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 10/2012 pentru aprobarea Normei privind finanţarea proiectelor prioritare (NI-FIN-07-IV/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 17 februarie 2012.

 

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

 

Bucureşti, 10 august 2012.

Nr. 128.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

privind finanţarea domeniilor prioritare (NI-FIN-G7-V70)

 

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - SA, republicată1, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA., în numele şi în contul statului2, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Obiectul finanţării

 

Art.1. - (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK- S.A., denumită în continuare EximBank, acordă operatorilor economici finanţări în lei, destinate să asigure:

a) dezvoltarea infrastructurii;

b) dezvoltarea utilităţilor de interes public;

c) dezvoltarea regională;

d) susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare;

e) protecţia mediului înconjurător;

f) ocuparea şi formarea personalului;

g} susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;

h) susţinerea tranzacţiilor internaţionale.

(2) Finanţările se acordă pentru susţinerea proiectelor de investiţii şi/sau activităţilor derulate în domeniile menţionate la alin, (1).

Art. 2. - (1) Pentru finanţarea acordată conform prezentei norme, EximBank acţionează, în numele şi în contul statului, ca administrator al fondurilor statului. Sursa de finanţare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, „fondul destinat stimulării operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi pentru finanţarea, cofinanţarea şi refinanţarea activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale”.

(2) Fondul prevăzut la alin. (1) va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.


1 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 417 din 22 iunie 2007.

 

CAPITOLUL II

Descrierea finanţării

 

Art. 3. - Prezenta schemă de finanţare este elaborată cu respectarea condiţiilor care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:

a) operatorul economic nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate3, cu completările ulterioare;

b) operatorul economic este, în principiu, capabil să obţină un credit în condiţii de piaţă de pe pieţe financiare, fără intervenţia statului;

c) acordarea finanţării se realizează pe baza evaluării riscurilor generate de operaţiune, astfel încât comisioanele plătite de operatorul economic să asigure autofinanţarea schemei de finanţare;

d) comisioanele plătite de operatorul economic acoperă atât riscurile obişnuite asociate cu acordarea finanţării, cât şi costurile administrative şi permit obţinerea unui randament normal al capitalului iniţial;

e) schema de acordare a finanţărilor pentru domenii prioritare va fi analizată cel puţin o dată pe an.

Art. 4. - Finanţarea domeniilor prioritare se acordă sub forma creditului de investiţii şi creditului pe obiect.

Art. 5. - (1) în cazul proiectelor de investiţii, finanţarea se acordă în completarea surselor de finanţare proprii sau atrase ale operatorului economic.

(2) Contribuţia operatorului economic trebuie să fie de cel puţin 20% din costul total al proiectului.

Art. 6. - În cazul activităţii de export, creditul se acordă pentru finanţarea producţiei şi serviciilor destinate exportului, precum şi a operaţiunilor legate de efectuarea exportului, inclusiv pentru finanţarea TVA-ului de recuperat aferent exporturilor efectuate.

 

CAPITOLUL III

Eligibilitate

 

Art. 7. - Un operator economic este eligibil pentru a beneficia de finanţare dacă ia data depunerii cererii de finanţare îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, cu completările ulterioare;

b) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi* (CJ.R);

c) nu s-a instituit procedura insolvenţei prevăzută de legislaţia în vigoare;

d) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi cu EximBank.

Art. 8. - Sunt eligibile pentru finanţare cheltuieli de tipul:

a) cheltuielilor de investiţii, constând în:

- achiziţia de echipamente şi lucrări de construcţii-montaj aferente acestora (noi capacităţi de producţie, precum şi dezvoltarea, modernizarea şi/sau retehnologizarea celor existente etc.);

- terenuri şi construcţii (achiziţia şi construirea de clădiri, unităţi de producţie/servicii, dezvoltarea şi modernizarea construcţiilor existente, achiziţia de terenuri în scopul realizării proiectului de investiţii etc.);

- imobilizări necorporale (licenţe, brevete, programe informatice, documentaţii etc.);

- cheltuieli diverse legate de implementarea proiectului de investiţii, de maximum 30% din valoarea finanţării;

b) cheltuielilor aferente activităţii de export;

c) cheltuielilor pentru derularea activităţilor în domeniile menţionate la art. 1.

Art. 9. - Sunt excluse de la finanţare:

a) activităţile definite ca fiind ilegale sau dăunătoare mediului ecologic, conform legislaţiei m vigoare;

b) activităţi de natura jocurilor de noroc;

c) activităţi de producţie, comerţ şi servicii în domeniul armamentului;

d) producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;

e) investiţii în titluri de valoare;

f) investiţii financiare (fonduri de investiţii, fonduri mutuale de ajutor reciproc etc.);

g) tranzacţii imobiliare (cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii);

h) exporturile de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii5.

 

CAPITOLUL IV

Documentaţia, analiza şi aprobarea finanţării

 

Art. 10. - (1) Operatorii economici vor depune la EximBank:

a) cererea de finanţare;

b) documente privind situaţia juridică, financiară şi comercială;

c) documente aferente proiectului/activităţii de finanţat;

d) documente aferente garanţiilor propuse;

e) declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic privind faptul că la data solicitării nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi cu EximBank.

(2) EximBank are dreptul să solicite operatorului economic informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de finanţare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor şi pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii de finanţare.

Art. 11. - (1) EximBank va analiza, potrivit reglementărilor proprii, solicitarea de finanţare pe următoarele coordonate:

a) situaţia economico-financiară şi juridică a operatorului economic;

b) activitatea/proiectul (studiul de fezabilitate, planul de afaceri, contractele de export, după caz);

c) garanţiile propuse;

d) riscurile asociate;

e) alte elemente relevante pentru acordarea finanţării.

(2) în cazul în care la data depunerii cererii de finanţare operatorul economic figurează cu sume restante în baza de date a Centralei Riscului de Credit (C.R.C.), acesta va prezenta o declaraţie pe propria răspundere referitoare la modul de reglementare a restanţelor, iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind utilizarea creditului respectiv.

(3) în cazul în care EximBank a primit ordin de blocare prin poprire a conturilor în lei sau în valută ale solicitantului, aprobarea va conţine condiţii specifice privind prezentarea până la data semnării contractului de credit a documentelor de ridicare a popririi.

Art. 12. - (1) în funcţie de complexitatea şi caracteristicile activităţii/proiectului şi de riscurile asociate se stabilesc condiţiile de acordare a finanţării: valoarea, durata, dobânda, comisioanele, garanţiile, alte condiţii specifice de acordare.

(2) Pentru finanţarea acordată, operatorul economic va plăti EximBank comisioane conform Caietului de comisioane al EximBank.

Art. 13. - La cererea operatorului economic, pe baza analizei situaţiei economico-financiare a acestuia, EximBank poate emite o scrisoare de intenţie/confort.

Art. 14. - Acordarea finanţării se realizează pe baza aprobării CIR GA.

Art. 15. - Operatorii economici care solicită finanţare au obligaţia deschiderii unui cont curent la EximBank.

Art. 16. - EximBank monitorizează finanţările, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de acordare a acestora.


3 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004.

4 În cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plata accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la finanţare, cu justificarea corespunzătoare.

5 Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank în vigoare este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK- S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

 

CAPITOLUL V

Recuperarea sumelor plătite din fondurile statului

 

Art. 17. - (1) în cazul în care împrumutatul nu îşi achită obligaţiile asumate prin contractul de finanţare, EximBank poate rezilia de plin drept contractul, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, notificând împrumutatul, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, despre obligaţia acestuia de a restitui EximBank toate sumele datorate (comisioane, dobânzi, rate de credit etc.) în termen de 15 zile de la data primirii notificării. În cazul neachitării de către împrumutat a sumelor la termenul prevăzut în notificare, EximBank declară creditul scadent, cu toate dobânzile şi celelalte sume datorate, şi trece la executare silită.

(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin Corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală şi prevederilor normelor interne privind recuperarea creanţelor administrate de EximBank

În numele şi în contul statului. EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului, atât împotriva împrumutatului, cât şi împotriva oricărei alte persoane asupra căreia acesta şi-a transferat obligaţiile.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 18. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri care se supun aprobării C.I.F.G.A.


6 În cazul în care, din verificarea Centralei Riscului de Credit, rezultă existenţa unei sume restante, iar solicitantul creditului prezintă documente din care să reiasă că a reglementat restanţa, se consideră criteriul îndeplinit.