MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 609/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 609         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 august 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 559 din 29 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii

 

Decizia nr. 710 din 5 iulie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 

Decizia nr. 714 din 5 iulie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

859. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Vieru Octavian

 

860. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Popescu Kanty-Cătălin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

C2-2/3.432 /4.797. - Ordin al ministrului afacerilor externe şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea burselor „Eugen Ionescu”

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 559

din 29 mai 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Miss Elly” - S.R.L. din Mangalia în Dosarul nr. 1.307/36/2010 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 572D/2011 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că dosarul este repus pe rol, după ce au avut loc dezbateri în şedinţa publică din 24 aprilie 2012, dată la care, în vederea obţinerii de lămuriri suplimentare asupra problemelor ce formează obiectul cauzei, în temeiul art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea a amânat pronunţarea la data de 10 mai 2012, când a dispus repunerea cauzei pe rol pentru data de 29 mai 2012, ca urmare a imposibilităţii constituirii majorităţii prevăzute de art. 6 şi art. 51 alin. (1) teza a două din Legea nr. 47/1992.

Totodată, magistratul-asistent învederează Curţii că autorul excepţiei a transmis la dosar note scrise referitoare la excepţia de neconstituţionalitate, prin care solicită admiterea acesteia.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, Acesta pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate în ceea ce priveşte prevederile art. 2 alin. (1) şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 care, prin instituirea unor termene foarte scurte pentru desfiinţarea construcţiilor care au fost executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, îngrădesc accesul liber la justiţie şi dreptul fa apărare.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 8 noiembrie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 1.307/36/2010, Curtea de Apel Constanţa - Secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Miss Elly” - S.R.L. din Mangalia într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în anularea unui act administrativ.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că ordonanţa de urgenţă criticată este neconstituţională, întrucât reprezintă o reglementare derogatorie de la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, or, potrivit art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, „derogarea se poate face numai printr-un act normativ de nivel cel puţin egal cu al reglementării de bază”, astfel că în cazul de faţă ar fi trebuit făcută tot printr-o lege.

Arată că este încălcat art. 1 alin. (5) din Constituţie prin raportare la nerespectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 referitoare la unicitatea reglementării şi evitarea paralelismelor, fiind inadmisibilă existenţa simultană a două acte normative care să reglementeze aceleaşi raporturi juridice, respectiv întărirea disciplinei în construcţii.

Susţine că se încalcă şi dispoziţiile art. 16 din Constituţie, întrucât amplasarea de construcţii fără autorizaţie sau cu depăşirea limitelor autorizaţiei de construire pe terenuri aflate în proprietate publică din localităţile sau staţiunile turistice aflate pe teritoriul Mării Negre are ca sancţiune desfiinţarea construcţiilor, în vreme ce aceeaşi faptă săvârşită în alte zone ale ţării are ca efect aplicarea atât a sancţiunii amenzii contravenţionale, cât şi a sancţiunii desfiinţării construcţiilor, potrivit Legii nr. 50/1991.

Mai arată că în cuprinsul ordonanţei de urgenţă criticate nu se justifică situaţia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

Precizează că, din cauza termenelor scurte, de 48 de ore sau 24 de ore de la primirea somaţiei de desfiinţare a construcţiei, prevăzute de art. 2 şi art. 3 din ordonanţa de urgenţă, se restrânge exerciţiul dreptului de acces liber la justiţie, cetăţeanul fiind în imposibilitatea exercitării acestuia ca urmare a timpului limitat. Arată că restrângerea acestui drept s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 53 din Constituţie.

În fine, autorul excepţiei consideră că, prin desfiinţarea spaţiilor sale comerciale, i-a fost încălcat dreptul de proprietate privată.

Curtea de Apel Constanţa - Secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, fiind pe deplin respectate dispoziţiile constituţionale invocate în motivarea acesteia.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată prin raportare la dispoziţiile art. 1 alin. (5), art. 16 şi art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală şi întemeiată prin raportare la dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi ari. 44 alin. (1) din Constituţie.

Astfel, arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 a fost emisă cu respectarea dispoziţiilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, din preambulul acesteia rezultând situaţia extraordinară care a justificat caracterul urgent al măsurilor propuse prin actul normativ criticat. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a art. 16 alin. (1) din Constituţie, apreciază că nu poate fi reţinută, întrucât textul constituţional invocat garantează egalitatea în drepturi a cetăţenilor, deci a persoanelor fizice, iar nu a persoanelor juridice. Precizează că adoptarea ordonanţei de urgenţă criticate are ca scop, printre altele, protejarea intereselor cetăţenilor, întrucât, aşa cum rezultă din preambulul său, urmăreşte stoparea proliferării de construcţii realizate fără autorizaţie de construire, fenomen care afectează grav zonele construite protejate, zonele cu potenţial turistic, staţiunile turistice, rezervaţiile naturale şi altele asemenea, mediul, siguranţa şi sănătatea populaţiei în aceste zone.

În continuare, Guvernul consideră, în punctul său de vedere, că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată prin raportare la dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Constituţie. În acest sens, susţine că termenul de 48 de ore în care proprietarul trebuie să desfiinţeze construcţia are o durată prea scurtă pentru a da acestuia posibilitatea să se adreseze justiţiei. În plus, art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, potrivit căruia „Somaţia se înmânează proprietarului construcţiei sau se afişează la loc vizibil pe imobil”, este imprecis redactat, deoarece nu permite a se distinge în ce condiţii intervine fiecare dintre aceste două modalităţi de comunicare. Din această perspectivă, dispoziţiile privind comunicarea somaţiei nu îndeplinesc condiţiile de claritate şi precizie specifice normei legale.

De asemenea, consideră că desfiinţarea construcţiei dispusă de o autoritate administrativă este de natură să afecteze dreptul de proprietate privată al persoanelor fizice şi juridice ale căror construcţii urmează să fie desfiinţate potrivit dispoziţiilor ordonanţei de urgenţă criticate. Observă că, examinând dispoziţiile art. 32 alin. (1) Iii b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Curtea Constituţională a decis că prin desfiinţarea unei construcţii nelegal executate nu se încalcă dreptul de proprietate, dar în acel caz demolarea era dispusă de o instanţă judecătorească, la finalul unui proces în care s-au putut formula apărări şi administra probe.

Avocatul Poporului apreciază că actul normativ criticat reprezintă concretizarea prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituţie şi dau expresie obligaţiei obţinerii autorizaţiei de construire prevăzute de Legea nr. 50/1991. Consideră că nu se încalcă principiul egalităţii în drepturi, întrucât acesta presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. Arată că prin desfiinţarea unei construcţii nelegal executate nu se încalcă dreptul de proprietate, întrucât demolarea este consecinţa nerespectării de către constructor a prevederilor imperative ale legii. Scopul reglementărilor restrictive ale actului normativ atacat îl reprezintă asigurarea interesului general pe domeniul public al statului, pe litoralul Mării Negre, protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă, respectarea principiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a anumitor standarde de calitate şi siguranţă.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 28 aprilie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 4 martie 2011, care au următorul conţinut:

- Art. 1: „Prin derogare de la prevederile ari. 28, 31 şi 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toate construcţiile cu destinate turistică din zonele cu potenţial turistic, staţiunile turistice, zonele construite protejate, zonele de protecţie a monumentelor istorice, rezervaţiile naturale şi alte asemenea, precum şi construcţiile cu destinaţie turistică şi construcţiile realizate în limita a 200 de metri de la linia de coastă, din staţiunile turistice şi din localităţile aflate pe litoralul Mării Negre, executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, aflate pe terenuri proprietate publică ori privată, finalizate sau în curs de execuţie, se desfiinţează.”/

- Art. 2: „(1) După constatarea faptului că respectivele construcţii au fost executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia de către reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii, aceştia înştiinţează Direcţia generală lucrări publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, care somează proprietarii construcţiilor să le desfiinţeze în termen de 48 de ore.

(2) Somaţia se înmânează proprietarului construcţiei sau se afişează la loc vizibil pe imobil.”;

- Art. 3: „în cazul în care proprietarul nu dă curs somatei în termenul prevăzut la art. 2, desfiinţarea se face în termen de 24 de ore, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Direcţia generală lucrări publice, cu recuperarea ulterioară a cheltuielilor generate de această operaţiune de la proprietarul construcţiei, în condiţiile legii.”;

- Art. 4: „Autorităţile de ordine publică, la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, sprijină acţiunile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

În opinia autorului excepţiei, actul normativ criticat nesocoteşte următoarele dispoziţii din Legea fundamentală: art. 1 alin. (5) care instituie obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 care consacră dreptul de acces liber la justiţie, art. 44 alin. (1) care garantează dreptul de proprietate privată, art. 52 referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 53 care prevede condiţiile în care poate avea loc restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 115 alin. (4) potrivit căruia Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autorul acesteia formulează, în ce priveşte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010, pe de o parte, o serie de critici de neconstituţionalitate extrinsecă şi, pe de altă parte, critici de neconstituţionalitate intrinsecă.

I. Referitor la criticile de neconstituţionalitate extrinsecă, instanţa de contencios constituţional constată că nu sunt întemeiate.

Autorul excepţiei susţine că actul normativ criticat a fost edictat cu nesocotirea prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, întrucât în cuprinsul acestuia nu este justificată situaţia extraordinară a cărei reglementare nu putea fi amânată şi care a determinat emiterea ordonanţei de urgenţă. Curtea observă că, din preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010, rezultă că situaţia extraordinară o reprezintă creşterea semnificativă a numărului de construcţii finalizate sau în curs de execuţie, din staţiunile turistice şi din localităţile aflate pe litoralul Mării Negre, care au fost realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei de construire. Totodată, apropierea sezonului estival şi, implicit, necesitatea asigurării unor condiţii cât mai bune pentru turismul din această perioadă constituie justificarea adoptării de urgenţă a unor reglementări de natură să înlăture efectele negative ale unei asemenea proliferări. Prin urmare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 respectă cerinţele impuse de art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală.

Curtea nu poate reţine nici critica referitoare la nerespectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 ca urmare a pretinsei încălcări a unicităţii reglementării si a necesităţii evitării paralelismelor în ansamblul legislaţiei. În realitate, aceasta nu constituie o problemă de constituţionalitate, întrucât edictarea unei legi speciale, destinată, în speţă, pentru reglementarea regimului anumitor tipuri de construcţii, în condiţiile existenţei unui cadru general în domeniul autorizării construcţiilor, reprezentat de Legea nr. 51/1990, nu este de natură să afecteze constituţionalitatea actului normativ criticat.

Totodată, Curtea constată că nu este întemeiată nici susţinerea potrivit căreia derogarea se putea face numai printr-un act normativ de nivel cel puţin egal cu cel al reglementării de bază, ceea ce, în cauza de faţă, ar fi însemnat că reglementările cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 ar fi trebuit să facă parte dintr-o lege, în sensul de act al Parlamentului. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că delegarea legislativă a Guvernului de a emite ordonanţe poate opera fie în temeiul Constituţiei, potrivit art. 115 alin. (4), în cazul ordonanţelor de urgenţă, fie în temeiul legii de abilitare adoptate cu respectarea alin. (1) al aceluiaşi articol. Totodată, interdicţia reglementării de către Guvern în domeniul legii organice priveşte numai ordonanţele Guvernului adoptate în baza unei legi speciale de abilitare, această interdicţie decurgând direct din textul constituţional. O asemenea limitare nu este prevăzută însă de alin. (4) al art. 115 din Constituţie referitor la ordonanţele de urgenţă, care reprezintă acte normative adoptate de Guvern în temeiul unei prevederi constituţionale care permite Guvernului, sub controlul strict al Parlamentului, să facă faţă unor situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată. În acest sens este Decizia nr. 120 din 16 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 5 aprilie 2004.

Aşadar, în cauză, reglementarea unor excepţii de la prevederile Legii nr. 50/1991 pe calea unei ordonanţe de urgenţă nu conferă acesteia din urmă caracter neconstituţional, De altfel, Curtea constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 a fost ulterior aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 3/2011. Or, sub acest aspect, Curtea a stabilit în jurisprudenţa sa, reprezentată, de exemplu, de Decizia nr. 95 din 8 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficia! al României, Partea I, nr. 177 din 23 februarie 2006, că ordonanţele Guvernului aprobate de Parlament prin lege, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (7) din Constituţie, încetează să mai fie acte normative de sine stătătoare şi devin, ca efect al aprobării de către autoritatea legiuitoare, acte normative cu caracter de lege, chiar dacă, din raţiuni de tehnică legislativă, alături de datele legii de aprobare, conservă şi elementele de identificare atribuite la adoptarea lor de către Guvern.

II. Curtea constată că nu sunt întemeiate nici criticile de neconstituţionalitate intrinsecă, pentru motivele ce se vor arăta în continuare.

Autorul excepţiei invocă o pretinsă inegalitate de tratament juridic în ceea ce priveşte sancţiunile ce intervin în cazul amplasării de construcţii fără autorizaţie sau cu depăşirea limitelor autorizaţiei de construire pe terenuri aflate în proprietate publică din localităţile sau staţiunile turistice aflate pe teritoriul Mării Negre, care se sancţionează, în temeiul actului normativ criticat, cu desfiinţarea construcţiilor, şi aceeaşi faptă săvârşită în alte zone ale ţării, pentru care se aplică, potrivit Legii nr. 50/1991, atât sancţiunea amenzii contravenţionale, cât şi sancţiunea desfiinţării construcţiilor. Sub acest aspect, Curtea observă că această critică provine dintr-o interpretare restrictivă a domeniului de aplicabilitate a ordonanţei de urgenţă menţionate, care, în realitate, nu vizează numai construcţiile din zona litoralului Mării Negre, ci toate construcţiile cu destinaţie turistică, indiferent de aria geografică în care acestea au fost edificate. Prin Legea de aprobare nr. 3/2011, legiuitorul a adus precizări care înlătură orice echivoc, enumerând categoriile de construcţii la care se referă, şi anume toate construcţiile cu destinaţie turistică din zonele cu potenţial turistic, staţiunile turistice, zonele construite protejate, zonele de protecţie a monumentelor istorice, rezervaţiile naturale şi alte asemenea, precum şi construcţiile cu destinaţie turistică şi construcţiile realizate în limita a 200 de metri de la linia de coastă, din staţiunile turistice şi din localităţile aflate pe litoralul Mării Negre. Aşadar, legiuitorul a urmărit, prin reglementarea criticată, protejarea tuturor zonelor cu potenţial turistic din ţară. Curtea constată că nu poate reţine contrarietatea dintre prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 şi art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, reţinând că, în jurisprudenţa sa, a statuat că principiul constituţional al egalităţii nu are semnificaţia uniformităţii, existând posibilitatea instituirii unor reglementări juridice diferite pentru situaţii care sunt diferite, în cazul în care aceasta se justifică în mod raţional şi obiectiv.

Curtea constată că este neîntemeiată şi critica prin raportare la dispoziţiile art. 21 din Constituţie care garantează accesul liber la justiţie. Instituirea unei proceduri care presupune termene scurte pentru desfiinţarea construcţiilor amplasate în zonele menţionate executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia îşi găseşte raţiunea în necesitatea realizării unui imperativ de interes general, care, aşa cum rezultă din expunerea de motive la Legea nr. 3/2011, constă în asigurarea dezvoltării urbane şi rurale durabile şi punerea în valoare a patrimoniului construit şi natural ori a zonelor cu potenţial turistic şi a staţiunilor turistice din România.

În fine, în ceea ce priveşte critica referitoare la încălcarea dreptului de proprietate privată, Curtea constată că textul constituţional al art. 44 referitor la garantarea dreptului de proprietate prevede că limitele şi conţinutul acestuia sunt stabilite prin lege, iar potrivit alin. (7) al art. 44 din Constituţie, dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. De asemenea, din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului se desprinde ideea că dreptul de proprietate nu este unul absolut, ci comportă unele limitări, care trebuie să păstreze un echilibru între interesul general şi interesul privat al cetăţenilor. În acest sens sunt, spre exemplu, hotărârile pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Sporrong şi Lonnroth împotriva Suediei din 23 septembrie 1982 (paragraful 69) sau în Cauza Basoukou împotriva Greciei din 21 aprilie 2005 (paragraful 20).

De asemenea, Curtea reţine că dispoziţiile art. 1 paragraful 2 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale prevăd că statele semnatare ale Convenţiei pot „adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general [...]”. În acest sens, Curtea Europeană a

Drepturilor Omului a statuat, prin hotărârea din 19 decembrie 1989, pronunţată în Cauza Mellacher şi alţii împotriva Austriei (paragraful 45), că astfel de legi sunt „necesare şi obişnuite în domeniul construcţiilor, care, în societăţile moderne, sunt o preocupare centrală a politicilor economice şi sociale. Pentru a implementa astfel de politici, legislativul trebuie să aibă o largă marjă de apreciere atât în ceea ce priveşte stabilirea existenţei unei probleme de interes public ce necesită măsuri de control, cât şi în alegerea unor modalităţi de aplicare detaliate pentru implementarea măsurilor vizate”.

De altfel, desfiinţarea construcţiilor vizate de reglementarea criticată constituie o sancţiune pentru nerespectarea obligaţiei de a obţine autorizaţie de construire sau, după caz, de a se încadra în limitele prevăzute de aceasta. Scopul unei astfel de măsuri îl reprezintă prevenirea consecinţelor negative ce pot apărea în cazul unor construcţii necorespunzătoare. Constructorii aflaţi în ipoteza normei nu se pot apăra prin invocarea principiului constituţional al ocrotirii proprietăţii, de vreme ce modalitatea de exercitare a acestui drept se abate de la prevederile legale imperative, în cazul de faţă cele referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Miss Elly” - S.R.L. din Mangalia în Dosarul nr. 1.307/36/2010 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 29 mai 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 710

din 5 iulie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Pred eseu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Liga Sindicatelor din învăţământ Botoşani în Dosarul nr. 4.466/40/2011 al Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului nr. 271 D/2012 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că îşi menţine valabilitatea soluţia pronunţată de Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 6 decembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 4.466/4072011, Tribunalul Botoşani - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Liga Sindicatelor din învăţământ Botoşani într-un litigiu de muncă având ca obiect anularea unor decizii de stabilire a drepturilor salariale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că diminuarea salariului încalcă dreptul de proprietate, având în vedere că acesta este considerat un „bun” în accepţiunea Primului Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, menţionând, în acest sens, o serie de hotărâri pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, şi anume hotărârile din 8 noiembrie 2005, 28 septembrie 2004 şi 23 septembrie 2007 pronunţate în cauzele Kechko împotriva Ucrainei, Kopecky împotriva Slovaciei şi Cazacu împotriva Republicii Moldova. Astfel, precizează că drepturile salariale sunt privite ca drepturi de creanţă şi reprezintă bunuri în sensul art. 1 din protocolul amintit, dacă sunt suficient de bine stabilite pentru a fi exigibile sau dacă reclamantul poate pretinde că a avut cel puţin o speranţă legitimă de a le vedea concretizate. Arată, de asemenea, că noţiunea de bun înglobează orice interes a! unei persoane de drept privat ce are valoare economică, astfel că dreptul la salariu este asimilat dreptului de proprietate (Hotărârea din 26 noiembrie 2002 pronunţată în Cauza Buchen împotriva Cehiei). În ce priveşte noţiunea de speranţă legitimă, arată că se interpretează ca avându-şi temeiul în dreptul cetăţeanului la coerenţă şi siguranţă legislativă, astfel ca, în temeiul legii, acesta să îşi poată valorifica, păstra şi apăra drepturile.

Totodată, autorul excepţiei critică şi modul în care Legea nr. 118/2010 a fost promulgată.

În fine, arată că restrângerea unui drept nu poate fi justificată atunci când violează esenţa dreptului restrâns. Or, suprimarea unui sfert din salariu, echivalentul unei săptămâni de lucru, are ca efect violarea dreptului în substanţa sa, cu atât mai mult cu cât măsurile nu au încetat după data de 1 ianuarie 2011, ci s-a permanentizat diminuarea salarială, chiar dacă s-a înapoiat 15% din cuantumul salariului avut de salariat la data de 1 octombrie 2010.

Tribunalul Botoşani - Secţia I civilă consideră că modalitatea în care a fost promulgată Legea nr. 118/2010 a lipsit de substanţă controlul anterior al constituţionalităţii legilor, având în vedere că, după adoptarea acesteia de către Parlament în procedură de urgenţă, a fost trimisă în aceeaşi zi Preşedintelui României, care, tot în aceeaşi zi, a şi promulgat-o, fără să fie respectat termenul stabilit pentru exercitarea dreptului constituţional de sesizare a Curţii Constituţionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că legea criticată este constituţională, precizând că îşi menţine punctul de vedere exprimat în Dosarul nr. 1.409D/2011 al Curţii Constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, care au următoarea redactare:

- Art. 1: „(1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/ indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%.

(2) în situaţia în care din aplicarea prevederilor alin. (1) rezultă o valoare mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, suma care se acordă este de 600 lei.”;

- Art. 2 alin. (1) lit. b): „(1) Se reduc cu 25% următoarele drepturi de natură salarială de care beneficiază personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare al acestora: (...)

b) drepturile prevăzute la art. 104 alin. (3) şi art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.”

De asemenea, obiect al excepţiei îl constituie şi prevederile art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, care au următorul cuprins:

- Art. 1: (1) începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.

(2) începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(3) Cuantumul brut al drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va stabili în anul 2011 ţinându-se seama de gradul sau treapta profesională,, vechimea în muncă, vechimea în funcţie sau, după caz, în specialitate, dobândite în condiţiile legii până la 31 decembrie 2010.

(4) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional, al soldei de comandă/salariului de comandă, precum şi cuantumul gradaţiilor, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.

(5) în salariul de bază, indemnizaţia lunară de încadrare, respectiv în solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizaţiile, care potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv din solda/salariul funcţiei de bază, precum şi sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, şi care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se introduc în salariul de bază, m indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv în solda/salariul de funcţie, fără ca prin acordarea lor să conducă la creşteri salariate, altele decât cele prevăzute de prezenta lege.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textele de lege criticate contravin prevederilor din Constituţie cuprinse în art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 53 care reglementează condiţiile în care poate avea loc restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 136 alin. (1) şi (5) referitor la proprietate şi art. 148 alin. (2) care consacră prioritatea prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene şi a celorlalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu asupra dispoziţiilor contrare din legile interne. De asemenea, sunt invocate şi prevederile art. 1 privind protecţia proprietăţii din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cele ale art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului care conţin garanţii privind protecţia proprietăţii.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată, în ceea ce priveşte admisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate, că prevederile Legii nr. 118/2010 referitoare la diminuarea cuantumului salariului personalului bugetar au avut o aplicabilitate limitată în timp, până la 31 decembrie 2010, potrivit art. 16 din aceasta. Cu toate acestea, prevederile legale criticate continuă să îşi producă efectele juridice în prezenta cauză, astfel încât, în lumina jurisprudenţei sale recente, şi anume Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a analiza constituţionalitatea acestora.

În continuare, Curtea observă că a mai examinat excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, prin prisma unor argumente similare şi din perspectiva aceloraşi texte constituţionale şi convenţionale.

Astfel, prin Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010 şi Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, Curtea a statuat, în esenţă, că dreptul la salariu este corolarul unui drept constituţional, şi anume dreptul la muncă, iar diminuarea sa se constituie într-o veritabilă restrângere a exerciţiului dreptului la muncă. Realizând o examinare a compatibilităţii dispoziţiilor legale criticate cu fiecare dintre condiţiile strict şi limitativ prevăzute de Legea fundamentală pentru restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, Curtea a constatat că măsura de diminuare a cuantumului salariului/indemnizaţiei/ soldei cu 25% constituie o restrângere a exerciţiului dreptului constituţional la muncă ce afectează dreptul la salariu, cu respectarea însă a prevederilor art. 53 din Constituţie. Astfel, Curtea a statuat că diminuarea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei este prevăzută prin Legea nr. 118/2010 şi se impune pentru reducerea cheltuielilor bugetare. De asemenea, soluţia legislativă cuprinsă în art. 1 din lege a fost determinată de apărarea „securităţii naţionale”, noţiune înţeleasă în sensul unor aspecte din viaţa statului - precum cele economice, financiare, sociale - care ar putea afecta însăşi fiinţa statului prin amploarea şi gravitatea fenomenului. În acest sens, prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Curtea a statuat că situaţia de criză financiară mondială ar putea afecta, în lipsa unor măsuri adecvate, stabilitatea economică a ţării şi, implicit, securitatea naţională.

Cu privire la proporţionalitatea situaţiei care a determinat restrângerea, Curtea a constatat că există o legătură de proporţionalitate între mijloacele utilizate (reducerea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei) şi scopul legitim urmărit (reducerea cheltuielilor bugetare/reechilibrarea bugetului de stat) şi că există un echilibru între cerinţele de interes general ale colectivităţii şi protecţia drepturilor fundamentele ale individului.

De asemenea, Curtea a constatat că măsura legislativă criticată este aplicată în mod nediscriminatoriu, în sensul că reducerea de 25% se aplică tuturor categoriilor de personal bugetar în acelaşi cuantum şi în acelaşi mod. Curtea a observat, totodată, că măsura criticată prezintă un caracter temporar, având o durată limitată în timp, şi anume până la data de 31 decembrie 2010, tocmai pentru a nu se afecta substanţa dreptului constituţional protejat.

Totodată, prin Decizia nr. 939 din 7 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 16 septembrie 2011, Curtea a statuat că salariile viitoare pe care angajatorul trebuie să le plătească angajatului nu intră în sfera de aplicare a dreptului de proprietate, angajatul neavând un atare drept pentru salariile ce vor fi plătite în viitor de către angajator ca urmare a muncii viitoare prestate de angajat. Dreptul de proprietate al angajatului în privinţa salariului vizează numai sumele certe, lichide şi exigibile. Curtea a observat că şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu în Hotărârea din 31 mai 2011, pronunţată în Cauza Maggio şi alţii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenţa sa cu privire la faptul că art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu implică un drept la dobândirea proprietăţii.

Prin Decizia nr. 1.155 din 13 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 2011, Curtea a statuat că, în contextul legislativ actual, prin art. 1 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, S-a stabilit că, începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.

O atare modalitate de stabilire a cuantumului concret al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor brute nu este de natură să încalce cele stabilite prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 872 şi nr. 874 din 25 iunie 2010. Cu acele prilejuri, Curtea a impus o obligaţie de rezultat legiuitorului, aceea ca după 1 ianuarie 2011 să revină la cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea acestor măsuri de diminuare, în condiţiile încadrării în politicile sociale şi de personal, care, la rândul lor, trebuie să se încadreze în nivelul cheltuielilor bugetare. Este în acelaşi timp o obligaţie sub condiţie care va duce la revenirea etapizată a cuantumului drepturilor salariale la nivelul anterior Legii nr. 118/2010. Stabilirea modalităţii concrete de realizare a acestui proces este o prerogativă a legiuitorului, care va decide, în funcţie de situaţia economico-financiară a ţării, momentul îndeplinirii cât mai rapid a obligaţiei sale de rezultat,

în sensul revenirii cel puţin la cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 118/2010.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al ari 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Liga Sindicatelor din învăţământ Botoşani în Dosarul nr. 4.466/40/2011 al Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 iulie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr.714

din 5 iulie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Ion Constantin în Dosarul nr. 42.220/299/2010 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 507D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, făcând trimitere la practica Curţii Constituţionale şi, în mod special, la Decizia nr. 1.135 din 13 septembrie 2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 decembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 42.220/299/2010, Judecătoria Sectorului I Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Ion Constantin într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice, referitoare la staţionarea neregulamentară.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, se arată, în esenţă, că textele criticate încalcă dreptul de proprietate al proprietarilor autovehiculelor staţionate neregulamentar, supuse ridicării, ca măsură tehnico-administrativă dispusă de poliţistul rutier. Se arată, în acest sens, că dreptul de proprietate privată, garantat prin art. 44 alin. (2) din Constituţie, este un drept exclusiv şi perpetuu, caracterizat prin posesie, folosinţă şi dispoziţie, toate aceste desmembrăminte fiind încălcate prin aplicarea dispoziţiilor criticate.

Judecătoria Sectorului I Bucureşti, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate invocată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele criticate sunt constituţionale reglementând o măsură tehnico-administrativă menită să asigure desfăşurarea în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, prin îndepărtarea autovehiculelor parcate neregulamentar. Se arată că măsura prevăzută la art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 este de natură a limita posesia şi folosinţa autovehiculului pentru o perioadă limitată de timp - respectiv, până la plata de către proprietar a contravalorii cheltuielilor cu transportul şi depozitarea acestuia - fără a aduce atingere dreptului de dispoziţie şi că, în reglementarea acestei măsuri, legiuitorul a păstrat un raport de proporţionalitate rezonabil între scopul urmărit şi mijloacele folosite.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile procurorului, dispoziţiile legate criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care au următorul cuprins:

- Art. 97 alin. (1) lit. d): (1) în cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, poliţistul rutier dispune şi una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative:[...]

d) ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar”.

Se susţine, în esenţă, că textele criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 alin. (2) cu privire la dreptul de proprietate privată.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, prin Decizia nr. 1.135 din 13 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 18 octombrie 2011, şi Decizia nr. 1.443 din 3 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011, reţinând că textele criticate reglementează o măsură tehnico-administrativă menită să asigure desfăşurarea circulaţiei pe drumurile publice în condiţii de siguranţă, prin îndepărtarea de pe spaţiul rezervat circulaţiei rutiere a autovehiculelor staţionate în acea zonă în pofida regulilor stabilite prin lege privind oprirea şi staţionarea acestora. În continuare, Curtea a reţinut că legiuitorul poate aprecia, în funcţie de nevoia reală a comunităţii, măsurile de limitare a exerciţiului dreptului de proprietate. De asemenea, Curtea a arătat că, în vederea realizării scopului ei legitim, măsura privativă de proprietate trebuie să păstreze un echilibru just între exigenţele interesului general al comunităţii şi apărarea drepturilor fundamentale ale individului. Curtea a reţinut că, în cazul analizat, nu se pune însă problema unei privări de proprietate, ci doar a limitării exercitării a două dintre atributele dreptului de proprietate, şi anume posesia şi folosinţa, rămânând neafectată prerogativa dispoziţiei, care este de esenţa dreptului de proprietate. Mai mult, Curtea a statuat că această limitare a posesiei şi folosinţei este doar temporară, încetând de îndată ce proprietarul autovehiculului staţionat neregulamentar achită contravaloarea cheltuielilor necesitate de ridicarea, transportul şi depozitarea acestuia. De altfel, s-a arătat că măsura instituită prin textul de lege criticat reprezintă o sancţionare a atitudinii culpabile a conducătorului auto care a nesocotit normele legale referitoare la staţionarea vehiculelor. Aşa fiind, reglementarea unor sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea acestor reguli este deplin justificată din perspectiva interesului general ocrotit şi nu aduce nicio atingere dreptului de proprietate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudenţei Curţii, considerentele şi soluţia deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Ion Constantin în Dosarul nr. 42.220/299/2010 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 iulie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Vieru Octavian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Vieru Octavian.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 859.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Popescu Kanty-Cătălin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Popescu Kanty-Cătălin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Vrancea.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 860.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERI LOR EXTERNE

Nr. C2-2/3.432 din 4 iulie 2012

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Nr. 4.797 din 19 iulie 2012

 

ORDIN

privind acordarea burselor „Eugen Ionescu”

În baza art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 476/2007 privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” de studii doctorale şi de cercetare cetăţenilor străini în instituţii de învăţământ superior din România,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emit următorul ordin:

Art. 1. - Numărul minim de burse „Eugen Ionescu” de studii universitare de doctorat şi de cercetare ce vor fi acordate în anul universitar 2012-2013 de către Agenţia Universitară a Francofoniei, din plata contribuţiei voluntare anuale a României, este stabilit la 40.

Art. 2. - Specializările de studii doctorale pentru anul universitar 2012-2013 sunt următoarele: matematică; fizică; fizică aplicată; chimie; informatică; biologie; geografie; geologie; ştiinţa mediului; filosofie; filologie; comunicare; istorie; drept; sociologie; psihologie; ştiinţe politice; relaţii internaţionale şi studii europene; ştiinţe ale educaţiei; economie; gestiunea afacerilor; cibernetică şi statistică; informatică economică; urbanism; agronomie; ştiinţe ale naturii; horticultura; silvicultură; zootehnie; biotehnologii; medicină veterinară; calculatoare şi tehnologia informaţiei; inginerie geodezică; inginerie aerospaţială; inginerie chimică; inginerie electrică; inginerie electronică şi telecomunicaţii; inginerie energetică; inginerie geologică; inginerie industrială; inginerie forestieră; ingineria produselor alimentare; ingineria autovehiculelor; ingineria materialelor; ingineria mediului; inginerie mecanică; ingineria sistemelor; mecatronică şi robotică; mine, petrol şi gaze; ştiinţe inginereşti aplicate; medicină; medicină dentară; farmacie; educaţie fizică şi sport

Art. 3. - (1) Temele de cercetare pentru anul universitar 2012-2013 s-au stabilit prin consultarea instituţiilor de învăţământ superior din România, membre ale Agenţiei Universitare a Francofoniei, şi sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) La aceste teme de cercetare se vor adăuga cele propuse de bursierii „Eugen Ionescu”, în funcţie de strategia de cercetare postuniversitară şi de evaluările universităţilor-gazdă.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe şi Agenţia Universitară a Francofoniei vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Direcţia ONU, instituţii specializate şi francofonie din cadrul Ministerului Afacerilor Externe va aduce la cunoştinţa Agenţiei Universitare a Francofoniei prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Andrei Marga

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

Ecaterina Andronescu

 

ANEXĂ

 

Temele de cercetare pentru anul universitar 2012-2013

I. Universitatea „Transilvania” din Braşov

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Departamentul de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată

1. Maşini electrice de mare eficienţă utilizate ca surse de propulsie pentru un transport durabil

2. Materiale magnetice avansate utilizate în construcţia maşinilor electrice de mare eficienţă pentru un transport sustenabil

3. Materiale magnetice cu performanţe superioare utilizate ca medii de ecranare în vederea reducerii perturbaţii lor electromagnetice generate în transport

II. Universitatea Tehnică din Iaşi Nanomateriale şi nanostructuri cu aplicaţii în protecţia mediului - 1 loc pentru studii postdoctorale

III. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Inginerie Postdoctoral

1. Utilizarea GIS în monitorizarea factorilor de mediu

2. Gestiunea integrata a resurse/or de apă

3. Managementul deşeurilor solide

4. Influenţa factorilor de mediu asupra proceselor biotehnologice

5. Studiul biomoleculelor prin metode spectroscopice şi biostatistice

6. Studii cu privire la poluarea sonoră în scopul realizării hărţii de zgomot

7. Studii cu privire la metodele de reducere a poluării produse de marile instalaţii de încălzire

8. Canalizare autonomă îmbunătăţită pentru cartierele preurbane

9. Microscopie de forţă atomică pentru analiza suprafeţelor

10. Monitorizarea radioactivităţii mediului

11. Managementul accidentelor majore care implică substanţe periculoase

12. Accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale în contextul sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

13. Metode modeme în dezvoltarea de noi produse şi tehnologii industriale pentru o dezvoltare durabilă

14. Concepte modeme în managementul ciclului de viaţă al produselor (în industria producătoare de echipamente tehnologice)

IV. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea de Inginerie electrică şi Informatică

1. Teste de compatibilitate electromagnetică - prof. univ. dr. Adrian Graur

2. Modelarea şi simularea dispozitivelor electronice şi spintronice nanometrice

3. Zgomot şi fluctuaţii în electronică şi telecomunicaţii

4. Optoelectronică şi fotonică

Facultatea de Inginerie electrică şi Informatică

1. Teledetecţie şi aplicaţii

2. Dispozitive de identificare în radio-frecvenţă şi aplicaţii

3. Antene inteligente pentru comunicaţii şi monitorizare Ştiinţe şi Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei

1. Tehnologii moderne pentru comunicaţii de date

2. Zgomot şi fluctuaţii în electronică şi telecomunicaţii

3. Calcul de înaltă performanţă pentru simulare - prof. univ. dr. Ştefan Gheorghe Pentiuc

Facultatea de Mecanică, Mecanotronică şi Management

1. Analiza comportării jetului de motorina prin canalele injectoarelor piezoelectrice - prof. dr. ing. Ioan Minai

2. Cercetări privind vaporizarea freonului R134a prin nanocanalele sistemelor de răcire a CPU

3. Cercetări privind influenţa vibraţiilor transmise ocupanţilor din autovehicule - prof. dr. ing. Gheorghe Frunză

4. Cercetări privind accidentologia rutieră în judeţul Suceava

5. Cercetări privind efectele fenomenelor de impact în sistemele mecanice

6. Modelarea numerică a contactului elastic şi elasto-plastic al corpurilor eterogene.

7. Blindaje uşoare din materiale compozite hibride - conf. dr. ing. Petru Cobzaru

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Limbi şi ştiinţe umaniste

1. Dinamica limbilor şi plurilingvism (nivel lexical/morfo-sintactic/discursiv) - prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu

2. Creativitate lingvistică în comunicarea cotidiană (limbaj media/al tinerilor/profesional/al periferiei)

3. Influenţa contactelor lingvistice în evoluţia limbilor

4. Noi valenţe ale vechilor concepte în sociolingvistică (bilingvism, limba maternă, limbi în contact, diglosie) - prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu

5. Povestea populară şi cea cultă - teme şi motive comune în spaţiul francofon

6. Imaginarul feeric în basmul miraculos din spaţiul francofon

7. Problematica dimensiunii culturale în literatura francofonă - prof. univ. dr. Albumiţa Muguraş Constantinescu

8. Identitatea feminină în literatura francofonă: Rodica Iulian; Oana Orlea; Andrei Makine; Agota Kristof

9. Voci francofone din Europa de Est contra dictaturii şi a gulagului: Rodica Iulian; Oana Orlea; Andrei Makine; Agota Kristof - prof. univ. dr. Elena Brânduşa Steiciuc

10. Imaginarul antilez în romanele lui Patrick Chamoiseau

11. Imaginea celuilalt şi a sinelui în creaţia în versuri şi proză a lui Daniel Maximin

12. Realitatea politico-socială a Algeriei în romanele lui Boualem Sansal/Yasmina Khadra

13. O poetică a spaţiului în romanele lui Tahar Ben Jelloun

V. Universitatea „Politehnica” din Timişoara

Teme postdoctorat

1. Îmbunătăţirea caracteristicilor mixturilor asfaltice pentru realizarea structurilor rutiere sustenabile

2. Conceperea de structuri rutiere cu folosirea energiilor regenerabile

3. Analiza stabilităţii masivelor de pământ şi a versanţilor în funcţie de proprietăţile reologice ale pământurilor

4. Soluţii de consolidare a clădirilor degradate în timp din cauze diverse (cutremure de pământ, explozii, tasări diferenţiate, alunecări de teren etc.)

5. Producerea biohidrogenului prin fermentarea anaerobă a biomasei din apele reziduale

6. Tehnologii bioenergetice pentru epurarea avansată a apelor uzate menajere provenite de pe vatra centrelor populate

7. Recunoaşterea gesticii mâinii folosind senzori 3D

8. Colectarea şi stocarea energiei din surse neconvenţionale

9. Reţele inteligente de procesare a energiei

10. Prelucrarea energiei din surse regenerabile

11. Creşterea duratei de viaţă în reţele cu senzori fără fir

12. Tehnici şi tehnologii pentru comanda deplasării în medii nestructurate a persoanelor cu handicap

VI. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Bursa postdoctorală

Revelaţie şi experienţă estetică. Influenţe schellingiene în filosofia franceză şi în filosofia română

VII. Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca

Facultatea de Litere - prof. dr. Ioana Both

1. Politica în literatură în secolul al XX-lea

2. Practici de lectură sau despre modurile de a utiliza literatura

3. Scriitorul şi epoca sa

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială - prof. dr. Maria Roth/conf. dr. Irina Culic

1. Sociologia copilăriei şi tineretului - conf. dr. Irina Culic

2. Migraţie de revenire

3. Migraţia internaţională a românilor

4. Transnaţionalism

5. Dubla cetăţenie în Europa de Est

6. Studii electorale (participare politică, turnout)

7. Metodologia anchetei şi a exit-poll-urilor

8. Politicile sociale

9. Managementul în organizaţii nonprofit

10. Societatea şi sănătatea

11. Educaţia pentru sănătate

12. Politici familiale şi bunăstarea copilului

13. Sărăcie şi excluziune socială Facultatea de Fizică - prof. dr. Viorel Pop

Magneţi permanenţi de înaltă performanţă cu conţinut redus de pământuri rare: nanocompozite magnetice de tip dur-moale şi/sau compuşi intermetalici cu elemente interstiţiale

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică - conf. dr. ing. Andrada Maicăneanu/conf. dr. Majdik Cornelia

Eliminarea poluanţilor din ape uzate prin metode chimice şi biochimice

Facultatea de Matematică şi Informatică

Lect. dr. Marcel-Adrian Şerban

1. Inegalităţi de tip Hamack şi problema soluţiilor pozitive multiple pentru ecuaţii neliniare

2. Ierarhii conceptuale în modele de date şi colecţii de obiecte

3. Optimizare şi paralelism GPU în algoritmii de procesare a imaginilor

VIII. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Direcţii majore de cercetare:

1. Inflamaţie/imunopatologie/Alergie

2. Biologie/Cancer Research

3. Boli cardiovasculare, pulmonare şi renale

4. Boli digestive şi de metabolism

5. Biotehnologii pentru sănătate

6. Optimizare/Creare de noi terapii

7. Sănătate publică

Teme majore de cercetare:

1. Metode modeme de investigare (imagistică) şi de tratament al bolilor hepato-pancreatice (inclusiv nanostructuri)

2. Genomica funcţională în biologia şi terapia cancerului

3. Fiziopatologia şi prevenţia bolilor cardiovasculare

4. Compuşi naturali şi stresul oxidativ

5. Celule stern şi biomateriale în medicina dentară

6. Genetica şi impactul farmacogenomic al unor compuşi farmaceutici

7. Noi compuşi farmaceutici

IX. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Facultatea de Biologie

1. Influenţa poluării asupra plantelor: implicaţii morfologice, citohistologice şi ecofiziologice

2. Studii histologice, morfologice, fitochimice şi fiziologice asupra plantelor medicinale

3. Efectul salinităţii asupra creşterii plantelor, implicaţii histologice şi citofiziotogice

4. Evaluarea potenţialului biotehnologic al căilor de degradare a nicotinei şi glucidelor din microorganismul Arthrobacter nicotinovorans pA01

5. Studii citologice, citogenetice şi biochimice asupra unor specii de plante medicinale din flora endemică; identificarea unor principii biologic active de interes clinic

6. Evaluarea efectelor antioxidante şi neuroprotectoare ale extractelor din plante pe modele experimentale animale ale maladiilor Alzheimer şi Parkinson

Facultatea de Chimie

1. Compuşi biologic activi cu schelet diazinic

2. Derivaţi polifuncţionali cu azot (heterocicli, podanzi şi macrocicli) ca elemente-cheie inteligente pentru utilizări multiple

3. Efectul metalelor grele asupra conformaţiei peptidelor şi proteinelor

4. Fracţii farinice: relaţia dintre compoziţia lor chimică şi caracteristicile endospermului

5. Studii computaţionale pe complecşi ai metalelor tranziţionale

6. Oxizi polimetalici cu potenţiale utilizări în protecţia mediului

7. Materiale de tip oxidic cu utilizări în tehnologiile moderne

Facultatea de Drept

1. Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale

2. Consacrarea şi garantarea proprietăţii

3. Instituţia familiei în contextul schimbărilor socioeconomice

4. Muncă şi protecţie socială

5. Protecţia valorilor sociale prin norme juridice penale

6. Separaţia şi echilibrul puterilor în stat

Facultatea de Economie şi Gestiune a Afacerilor

1. Sisteme moderne de control şi evaluare a performanţei

2. Realizarea cercetării pe baza studiilor de caz în contabilitate

3. Tehnologii şi inovaţii în sistemele informaţionale contabile

4. Inovarea şi noile tehnologii în contabilitate

5. Utilizarea limbajului XBRL în raportarea financiară

6. Provocări ale comunicării interculturale pentru strategiile de întreprindere

7. Motivaţie intrinsecă şi extrinsecă pentru cercetarea academică

(Educaţia universitară bazată pe competenţe - provocări pentru profesia .marketing*)

8. Managementul incidentelor critice în marketingul relaţional

9. Inovare interorganizaţională în lanţul logistic

10. Funcţia şi funcţionarul public european

11. Performanţa în administraţia publică prin îmbunătăţirea cadrului reglementativ

12. Temă deschisă, la propunerea candidatului, în funcţie de interesele de cercetare ale candidatului şi cele ulterior exprimate ale facultăţii

Facultatea de Filozofie şi Ştiinţe Socio-Politice

1. Raţionalitate şi decizie în acţiunea socială

2. Participarea şi democraţia electronică

3. Guvernarea electronică şi clivajele sociale

4. Măsurarea performanţei în guvernarea electronică

5. Identităţi culturale şi multiculturalism în epoca globalizării

6. Feminismul în politică: doctrine, programe, mişcări

7. Politică şi ecologie

8. Terorismul şi noile provocări Ea adresa securităţii

9. Dezvoltarea comunitară şi reţelele de comunicare

10. Autonomie şi subsidiaritate în democraţiile consolidate

11. Etica muncii, productivitatea şi ordinea socială

12. Anomie şi devianţă în societăţile conflictuale

13. Intelectualii şi puterea

Facultatea de Geografie şi Geologie

Geografie:

1. Efectele globalizării asupra organizărilor regionale

2. Globalizare/Europenizare: efectele acestora asupra sistemelor urbane

3. Turism şi dezvoltare durabilă

4. Dinamica spaţiilor rurale actuale

5. Populaţii şi teritorii

6. Tehnicile GIS în monitorizarea şi administrarea teritoriilor

7. Utilizarea tehnicilor SIG în analizarea dinamicii peisajelor rurale

8. Dinamica actuală a peisajelor montane

9. Modificările învelişului de soluri şi efectele lor asupra dezvoltării durabile

10. Schimbările climatice şi implicaţiile lor socioeconomice

11. Riscuri naturale şi tehnologice

12. Tehnicile GIS în monitorizarea şi administrarea teritoriilor

13. Studii comparative de geografie economică (industrie, agricultură, transport, comerţ, turism)

14. Geografia muncii

15. Organizare şi amenajare teritorială

16. Geografia populaţiei

Geologie:

1. Geochimia zăcămintelor de minereuri

2. Geochimia metalelor rare

3. Metalogenia hidrotermală

4. Petrologia rocilor cristale planetare

5. Geochimia rocilor endogene

6. Geochimia şi poluarea solurilor

7. Chimismul apelor subterane

8. Evaporarea, precipitaţiile şi procesul de scurgere

9. Bazine de cuiisaj (pull-apart): geneză şi sedimentare

10. Geneza şi structura bazinelor de foreland. Studiu de caz - bazinele de foreland ale Carpaţilor Orientali

11. Geologia, petrochimia, sedimentologia şi litostratigrafia depozitelor de fliş şi molasă din Carpaţii Orientali

Facultatea de Informatică

1. Semantici formale executabile pentru limbajele de programare

2. Secvenţializare de generaţie nouă: algoritmi, implementări şi aplicaţii

3. Algoritmul EM şi aplicaţiile sale în bioinformatică

4. Reţele genetice de regularizare

5. Text-mining pentru publicaţii biomedicale

6. Proprietăţi structurale ale grafurilor utilizate în teoria argumentării

7. Specificarea şi verificarea protocoalelor de securitate

8. Aplicaţii ale logicilor epistemice în studiul protocoalelor de securitate

Facultatea de Istorie

1. Parcul arheologic Cucuteni

2. Civilizaţii în epoca fierului

3. Istorie şi arheologie greco-romană

4. Creştinismul timpuriu

5. Ultima perioadă a migraţiilor

6. Simboluri şi concepte ale puterii în Evul Mediu

7. Antropologia „Corpului” în Evul Mediu

8. Societate şi cultură în Evul Mediu

9. România modernă: construcţie politică şi instituţională; conexiuni

10. Originile mişcării naţionale române în Principatele Române

11. Propaganda în timpul regimului totalitarist

12. Modernizarea României în perioada dintre cele două războaie mondiale

13. Istoria comunismului în România

Facultatea de Litere

1. Literatura franceză - toate perioadele, abordare din perspectivă istorică sau a poeticii genurilor

2. Studii francofone

- Literatura română de expresie franceză

- Literatura elveţiană romandă

- Literatura belgiană de limbă franceză

- Studii canadiene şi quebecoaze

- Dinamica identităţii în spaţiul francofon

3. Didactica limbii franceze şi educaţie interculturală

4. Studii culturale

5. Istoria mentalităţilor şi a ideilor

6. Literatură comparată: domeniul franco-român, spaţiul francofon

7. Teatrologie, semiologie a spectacolului

8. Poetică, naratologie, semiotică literară

9. Lingvistică, pragmatică, semiotică generală

10. Traductologie, terminologie

11. Terminologie religioasă

12. Vin şi cultură

Facultatea de Matematică

1. Algebră

2. Analiză matematică

3. Geometrie

4. Matematici aplicate: ecuaţii cu derivate parţiale, teoria controlului, analiza stocastică, optimizare etc.

5. Mecanică

Facultatea de Fizică

1. Modificări ale suprafeţelor oxidice induse de bombardament ionic în plasmă

2. Histerezis în compuşi foto-comutabtli

3. Optica, fotonica şi optoelectronica

4. Nanoparticuie magnetice pentru aplicaţii în biomedicină

5. Semiconductori magnetici

6. Reacţii de polimerizare în plasma la presiune atmosferică

7. Procese fizico-chimice în reactori cu plasmă la presiune atmosferică

8. Aplicaţii în medicină ale descărcărilor cu barieră dielectrică

9. Metode de spectroscopie laser de măsurare a evoluţiei spaţiotemporale a parametrilor (densitate, temperatură, viteză) speciilor atomice în faza gazoasă în volumul plasmelor pulsate

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

1. Psihoterapie, sugestibilitate şi hipnoză

2. Direcţii în psihologia socială contemporană

3. Educaţie interculturală

4. Cercetare şi intervenţie în cuplu şi familie

5. Orientări şi strategii în educaţia pentru diversitate

X. Universitatea din Piteşti

Inginerie auto

1. Simularea numerică a funcţionării vehiculului auto în vederea promovării eco-conduitei

2. Cercetări asupra dezvoltării unei metode de ameliorare a demarajului la rece al motorului diesel alimentat cu biocarburant

3. Simularea numerică de scurgere a aerului în canalizarea de admisie a unui motor cu ridicare variabilă a supapelor de admisie

4. Electromobilitatea - o soluţie de transport ecologică

5. Generare şi validare a unui model numeric al capului uman pentru studiu de impact

6. Modelarea fiabilităţii vehiculelor

7. Gestiunea traficului rutier

8. Optimizarea performanţelor transportului urban

Inginerie industrială

1. Modelarea şi simularea procesului de deformare plastică la rece

2. Modelarea şi simularea procesului de uzinare a materialelor plastice

3. Cercetări privind dezvoltarea indicatorilor de evaluare a performanţelor procesului de concepţie a noilor produse, în contextul crizei economice

4. Studii privind modelarea şi simularea sistemelor flexibile de producere pentru ameliorarea performanţelor acestora

Inginerie mecanică

Modelarea comportamentului etanşeităţilor dinamice care funcţionează în condiţii nonstaţionare

Ingineria materialelor

Elaborarea şi caracterizarea îmbrăcăminţii în plasma oxi-arc

Ştiinţe umaniste

Ştiinţe de lingvistică comparată Franceză/Engleză, limbi de specialitate

Educaţie fizică şi sport

1. Strategii vizând optimizarea procesului de formare sportivă pe domeniile interdisciplinare ale viziunii sportive care să pună în evidenţă indicatorii de performanţă

2. Sportul pentru toţi, un mod de integrare socială a tinerilor

3. Punerea în aplicare a modelelor - calitatea vieţii prin plimbări şi activităţi turistice şi integrarea lor în dimensiunea europeană

XI. Universitatea de Vest din Timişoara

Facultatea de Matematică şi Informatică

Teme de cercetare postdoctorală

1. Studiul comportărilor asimptotice şi al controlabilităţii cu energie minimă pentru ecuaţii de evoluţie în spaţii Hilbert. O abordare din perspectiva analizei armonice

2. Probleme la limită cu Φ-Laplacian

3. Comportări asimptotice ale sistemelor de evoluţie în spaţii Banach - stabilitate, instabilitate, dihotomie

4. Modele multiagent utilizate în ambient inteligent

5. Modele multiagent utilizate în cloud computing

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

Teme de cercetare postdoctorală

1. Ontologia socială în perspectiva lui John Searle

2. Specificul conceptelor din ştiinţele sociale

3. Forme aplicate de logică partitivă

4. Filosofia lui Gerardus de Cenad

5. Istoriografie filosofică românească

Facultatea de Sociologie şi Psihologie

Teme de cercetare postdoctorală

1. Strategii de gestionare a ofertelor educative de tip francofon în contextul globalizării

2. Particularităţile managementului cunoaşterii în ţările în curs de dezvoltare

3. Modalităţi de proiectare şi gestionare a unei oferte educative de tip intercultural

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

Teme de cercetare postdoctorală

1. Consumul de experienţe şi deciziile consumatorilor în mediul online. Analize comparative în diverse ţări francofone

2. Strategiile de marketing ale distribuitorilor din ţările francofone

3. Publicitate şi societate. Atitudini şi percepţii ale consumatorilor din tarile francofone faţă de publicitate

4. Analize comparative ale modelelor de cumpărare şi de consum ale consumatorilor din ţările francofone

5. Modele de shopping ale consumatorilor din ţările francofone

6. Abordări holistice ale formării valorii şi imaginii brandurilor corporative şi de produse. Perspective comportamentale, manageriale şi societale

7. Analiza comparativă a formării reţelelor sociale în mediul online şi în mediul offline în ţările francofone (marketing viral, comunicare verbală)

8. Valorile culturale, comportamentul de consum şi practica de marketing

9. Factorii determinanţi ai consumului de concepte, experienţe şi simboluri de către consumatorii din ţările francofone

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Teme de cercetare postdoctorală

1. Riscurile naturale în Carpaţii Meridionali

2. Impactul asupra populaţiei şi asupra activităţilor economice, gestiunii şi zonajului

3. Studii b io inform atice asupra interacţiunilor protein-proteine

4. Studii avansate privind dinamica sistemelor teritoriale şi a structurilor identitare

5. Studiul disparităţilor teritoriale şi definirea de strategii teritoriale

6. Studii demografice şi de capital uman

7. Studii de potenţial turistic

8. Gentrificaţie şi înnoirea urbană

9. Geografie istorică şi toponimie, geografia etniilor şi religiilor

10. Sisteme informaţionale geografice

11. Analiza imaginilor orientată-obiect şi metode de clasificare a imaginilor de teledetecţie

12. Geomorfometrie şi analiza digitală a reliefului

13. Cartografie digitală

XII. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Agronomie

1. Studiul implicaţiilor economice şi ecologice ale irigaţiilor terenurilor situate în pantă

2. Cercetări privind prevenirea şi combaterea eroziunii solului pe terenurile arabile în pantă

Horticultura

3. Cercetări asupra cauzelor implicate în declinul prematur al viţei-de-vie

Agronomie

4. Implicaţiile tehnologiilor agricole intensive asupra stării de fertilitate a solurilor

5. Influenţa sistemelor de lucrare a solului asupra proprietăţilor şi calităţii acestuia

Zootehnie

6. Studii privind potenţialul productiv al unei populaţii de bivoli şi însuşirile calitative ale laptelui de bivoliţă

7. Studiu privind însuşirile productive şi reproductive ale unor rase primitive de taurine

8. Cercetări privind folosirea unor biostimulatori naturali în hrana puilor de carne

9. Cercetări privind ihtiofauna apelor de munte şi deal

Horticultura

10. Studiul principalilor factori de risc într-un sistem ecologic de producere a legumelor

11. Studiul fondului de germoplasmă la speciile de măr, păr, cireş şi nuc

12. Cercetări privind compatibilitatea la altoire la speciile de păr, cais, cireş, vişin, prun pe diferiţi portaltoi

13. Combaterea biologică a dăunătorilor din plantaţiile de cireş şi vişin

14. Studiul influenţei acizilor fenol ici asupra proprietăţilor bioactive ale mustului de struguri (sau alte sucuri de fructe roşii)

15. Studiul influenţei unor zeoliţi naturali asupra procesului de extracţie a aromelor din struguri

16. Evaluarea efectului antimicrobian al uleiurilor esenţiale utilizate în fitoterapie

17. Studiul principalilor factori de risc în culturile legumicole ecologice/organice/biologice

18. Cercetări asupra poluării culturilor legumicole în sisteme de cultură sustenabilă

Medicină veterinară

19. Evaluarea acţiunii terapeutice a unor oxidanţi naturali în hepatopatiile bovinelor

20. Evaluarea acţiunii unor extracte vegetale în ochratoxicoza puilor de găină

21. Evaluarea potenţialului terapeutic (antitumoral, antiparazitar etc.) al unor extracte vegetale

22. Epidemiologia, diagnosticul şi evaluarea riscului zoonotic al bolilor infecţioase cu transmitere verticală ale animalelor (West Nile Virus, febra butunoasă, boala Lyme etc.)

23. Biologia, ecologia şi determinismul genetic ale vectorilor responsabili de bolile emergente transfrontaliere

XIII. Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole Prof. univ. dr. Dan Cogăiniceanu

1. Utilizarea scheletocronologiei în studiul structurii pe vârste a amfibienilor

Conf. univ. dr. Liliana Panaitescu

2. Implicaţiile economice şi ecopedologice ale fenomenelor atmosferice de risc din România

Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative şi Sociologie Postdoctorat

1. Studiul procesului de descentralizare. Aspecte comparative la nivel european.

2. Răspunderea şi responsabilitatea puterii executive în democraţiile contemporane

3. Scheme cognitive accesate în decizia managerială din sectorul public

4. Soluţionarea conflictelor de muncă prin dialog social, prin mediere şi lobbyrng

5. Soluţii de drept conflictual privind legea aplicabilă contractului de comerţ internaţional. Studiu de drept comparat

6. Factori de majorare şi diminuare a averii debitorului în procedura insolvenţei

7. Protecţia juridică şi conservarea Mării Negre - coordonate ale extinderii cooperării internaţionale.