MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 611         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 august 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 694 din 28 iunie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 si ale art. 47 alin. (3)-(5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

17. - Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

857. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Petre Gigi din funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa în funcţia publică de inspector guvernamental

 

858. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Atanasiu Constantin

 

861. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Coruţ Cristina-Ecaterina din funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

862. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiul Bucureşti de către domnul Andrei Vasile-Liviu

 

863. - Hotărâre privind revocarea şi numirea unui membru al Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

864. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

452. - Decizie privind numirea domnului Petre Gigi în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 

453. - Decizie privind numirea doamnei Cristina-Ecaterina Coruţ în funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR

 

27. - Decizie privind adoptarea procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 694

din 28 iunie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 şi ale art. 47 alin. (3)-(5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 şi ale art. 47 alin. (3)-(5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, excepţie ridicată de Lucian Manuel Paraschiv şi Mihaela Cristescu în Dosarul nr. 27.835/3/2010 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 512D/2012 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Susţine că textele de lege criticate nu instituie o diferenţă de tratament juridic între titularii dreptului de proprietate - persoane fizice sau persoane juridice -, acestea cuprinzând condiţiile impuse în mod egal tuturor proprietarilor, fără derogări de la regimul autorizaţii construcţiilor.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 310 din 23 ianuarie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 27.835/3/2010, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor „art. 1 pct. 10 şi pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul”, excepţie ridicată de Lucian Manuel Paraschiv şi Mihaela Cristescu într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva unei sentinţe civile prin care a fost respinsă acţiunea autorilor excepţiei de reparare a unui prejudiciu cauzat printr-un act administrativ.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că prevederile art. I pct. 10 şi pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 au adus modificări discriminatorii regimului de încadrare urbanistică, în funcţie de suprafaţa, respectiv de modul în care vor fi folosite anumite terenuri. Astfel, asupra terenurilor având destinaţia de locuinţe, aparţinând persoanelor fizice sau juridice, legea nu mai permite derogări de la regimul urbanistic prestabilit, în timp ce pentru terenuri cu destinaţia de spaţii comerciale sau în cazuri de construire a unor obiective de interes major este posibilă modificarea prevederilor documentaţiilor de urbanism. Deşi sancţiunea pentru construirea în afara dispoziţiilor legale este comună, şi anume demolarea clădirii, apare această inechitate sub aspectul posibilităţii reîncadrării urbanistice a imobilului prin derogare de la prevederile Planului urbanistic zonal, permisă numai în cazul unor spaţii cu destinaţii comerciale. Or, art. 44 alin. (2) din Constituţie garantează că „proprietatea este ocrotită în mod egal de lege”. Prin urmare, proprietarii unor imobile cu destinaţia de locuinţă sunt discriminaţi şi sunt afectaţi prin ingerinţa statului asupra celor 3 atribute definitorii ale dreptului de proprietate: posesia, folosinţa şi dispoziţia. Dreptul lor de proprietate asupra bunului imobil, drept cu „caracter total”, ce conferă titularului său folosinţa şi dispoziţia asupra unui bun „în mod exclusiv şi perpetuu” devine, practic, inutilizabil, ceea ce echivalează cu o expropriere nelegală. Autorii excepţiei mai susţin că textele de lege criticate nici nu stabilesc vreun mod de îndreptare a unor erori de încadrare urbanistică prin Planul urbanistic general, ceea ce face ca aceste prevederi să fie abuzive şi sub acest aspect.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, având în vedere motivele invocate în preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011, ce justifică necesitatea şi urgenţa reglementării.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 sunt constituţionale. Fără a fi contrare prevederilor art. 44 alin. (2) şi (3) din Constituţie, textele de lege criticate, prin care sunt reglementate anumite măsuri de armonizare a activităţilor de planificare urbană şi teritorială, sunt în deplină concordanţă cu exigenţa impusă de art. 44 alin. (7) din Legea fundamentală, ce impune proprietarului obligaţia respectării tuturor sarcinilor ce îi revin, potrivit legii sau obiceiului. În plus, normele constituţionale îndrituiesc legiuitorul ordinar să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în accepţiunea principială conferită de Constituţie, în aşa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel nişte limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare şi motivării autorilor excepţiei, prevederile art. 1 pct. 10 şi pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2011. Având în vedere că ordonanţa de urgenţă menţionată este un act modificator al unei legi, iar, potrivit art. 62 teza întâi din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, „Dispoziţiile de modificare şi de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta”, rezultă că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă, în realitate, dispoziţiile art. 32 şi ale art. 47 alin. (3)-(5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, astfel cum au fost modificate prin dispoziţiile art. I pct. 10 şi pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Textele de lege criticate prevăd următoarele:

- Art. 32: (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism:

a) să respingă în mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate;

b) să condiţioneze autorizarea investiţiei de elaborarea şi aprobarea de către autoritatea publică locală competentă a unui plan urbanistic zonal;

c) să condiţioneze autorizarea investiţiei de elaborarea unui plan urbanistic zonal, prin grija investitorului privat, în condiţiile legii, şi de aprobarea acestuia de către autoritatea publică locală, numai în situaţia solicitării construirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, parcuri culturale, zone de producţie, zone de dezvoltare a unor ansambluri rezidenţiale noi, infrastructură de transport, în situaţia extinderii intravilanului localităţii cu cel puţin 10.000 m2 pentru funcţiuni de locuire sau cu cel puţin 5.000 m2 pentru funcţiuni de servicii sau producţie;

d) să condiţioneze autorizarea investiţiei de elaborarea şi aprobarea unui plan urbanistic de detaliu;

e) să permită întocmirea documentaţiei tehnice pentru autorizaţia de construire, în situaţia solicitării construirii pe o parcelă în cadrul unui front continuu construit preexistent în care clădirile de pe parcelele adiacente au acelaşi regim de înălţime cu cel solicitat.

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), iniţierea planului urbanistic zonal se face după obţinerea unui aviz de oportunitate întocmit de arhitectul-şef şi aprobat, după caz, conform competenţei, de preşedintele consiliului judeţean, cu avizul prealabil al primarului localităţii, de primarul localităţii, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti.

(3) Avizul de oportunitate se emite în baza unei solicitări scrise, cuprinzând următoarele elemente:

a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse, indicatorii propuşi, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă şi la nivelul localităţii, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale;

b) piese desenate, respectiv încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat, conceptul propus - plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor şi a limitelor servituţilor propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilităţilor.

(4) Prin avizul de oportunitate se stabilesc următoarele:

a) teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;

b) categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi;

c) reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare;

d) reglementări privind asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor;

e) capacităţi şi indicatori maximali pentru volumele de marfă vehiculate, emisii de noxe.

(5) După aprobarea Planului urbanistic zonal sau de detaliu se poate întocmi documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, exclusiv cu respectarea reglementărilor urbanistice aprobate.”

Art. 47 alin. (3)-(5): „(3) Elaborarea de planuri urbanistice zonale este obligatorie pentru:

a) zonele centrale ale localităţilor;

b) zonele construite protejate;

c) parcurile industriale, parcurile de activităţi sau tehnologice;

d) zonele destinate hipermagazinelor şi/sau parcurilor comerciale;

e) zonele de producţie;

f) parcurile culturale;

g) zonele de dezvoltare a unor ansambluri rezidenţiale noi; h) infrastructura de transport;

i) zonele supuse restructurării sau regenerării urbane;

j) zona costieră/zonele de protecţie a ţărmului mării, pe o adâncime de minimum 200 m;

k) alte zone stabilite de autorităţile publice centrale sau locale, potrivit legii, pentru zone omogene din punct de vedere funcţional şi morfologic sau pentru suprafeţe mai mari de 10.000 m2.

(4) Delimitarea zonelor pentru care se întocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face, de regulă, în Planul urbanistic general.

(5) Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic şi arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.”

Textele din Constituţie invocate de autorul excepţiei ca fiind încălcate sunt cele ale art. 44 alin. (2) teza întâi, potrivit cărora „Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”, precum şi ale art. 44 alin. (3), în temeiul cărora „Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.”

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională constată că aceasta urmează să fie respinsă ca neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

Art. 32 din Legea nr. 350/2001 stabileşte soluţiile pe care autoritatea publică locală are dreptul să le adopte faţă de cererile de modificare a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate pentru o anumită zonă din raza sa teritorială, iar art. 47 alin. (3)-(5) enumera cazurile în care elaborarea de planuri urbanistice zonale este obligatorie. În anumite situaţii, justificate prin condiţiile specifice ale amplasamentului ori prin natura obiectivelor de investiţii, este posibilă modificarea datelor din documentaţiile de urbanism preexistente, însă numai cu respectarea cerinţelor legii, cerinţe care vizează necesitatea obţinerii unor avize suplimentare şi care nu prevăd nicio discriminare legată de persoana solicitantului, indiferent dacă aceasta este persoană fizică sau persoană juridică de drept privat sau de drept public. Determinant este, aşadar, factorul obiectiv al valorii, întinderii, amplasării şi al impactului general al investiţiei imobiliare respective.

Prin urmare, dispoziţiile de lege criticate nu prevăd un tratament juridic diferenţiat al proprietăţii, în funcţie de persoana titularului dreptului de proprietate, aşa cum susţin autorii excepţiei, fiind în deplin acord cu exigenţele art. 44 alin. (2) teza întâi din Constituţie.

Curtea Constituţională nu poate reţine nici criticile referitoare la realizarea unei exproprieri, prin faptul că, fără obţinerea modificărilor prevederilor documentaţiilor de urbanism, titularul dreptului de proprietate - persoană fizică - ce are ca obiect un bun imobil cu destinaţia de locuinţă este împiedicat să exercite neîngrădit atributele specifice dreptului de proprietate - usus, fructus şi abusus. Potrivit dispoziţiilor art. 44 alin. (1) teza a două din Constituţie, dreptul de proprietate nu are caracter absolut, conţinutul şi limitele sale fiind stabilite de lege.

În cazul de faţă, însă, nici nu se pune problema restrângerii exerciţiului dreptului de proprietate. Dreptul de proprietate, ca orice al drept, trebuie exercitat cu bună-credinţă şi în acord cu interesele şi drepturile altor titulari de drepturi sau cu interesul general al societăţii sau al unei comunităţi determinate. Normele legale referitoare la amenajarea teritoriului şi urbanismul, reglementate de Legea nr. 350/2001, urmăresc tocmai obţinerea unui echilibru rezonabil între interesele particulare ale titularilor dreptului de proprietate şi interesul public ce constă în protejarea mediului şi asigurarea dreptului la un mediu sănătos, garantat de art. 35 din Constituţie. Pentru evitarea abuzurilor în domeniul construcţiilor, cu consecinţe extrem de grave asupra dezideratului de armonizare a mediului urban concomitent cu protejarea mediului natural, legea cuprinde anumite reguli privind regimul autorizaţiilor de construire, elaborate, evident, în funcţie de natura, obiectivul şi impactul social al fiecărui tip de construcţie. Respectarea acestor reguli nu poate fi convertită într-o pretinsă îngrădire a exercitării dreptului de proprietate, aşa cum susţin autorii excepţiei. Faptul că aceştia nu se află în ipotezele normelor legale ce reglementează situaţiile în care autoritatea publică locală poate accepta, sub anumite condiţii stricte, cererea de modificare a prevederilor documentaţiilor de urbanism, nu înseamnă că actul normativ în cauză instituie o discriminare în defavoarea acestora sau că este afectat dreptul lor de proprietate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 şi ale art. 47 alin. (3)-(5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, excepţie ridicată de Lucian Manuel Paraschiv şi Mihaela Cristescu în Dosarul nr. 27.835/3/2010 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 iunie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

CAPITOLUL I

Reglementări ale unor operaţiuni financiare

 

SECŢIUNEA 1

Reglementări privind repartizarea profitului Companiei Naţionale „Loteria Română”- S.A.

 

Art. 1. - Profitul aferent anului 2011 al Companiei Naţionale „Loteria Română” - S.A., repartizat în condiţiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale „Loteria Română” - S.A., aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, la alte rezerve, ca sursă proprie de finanţare, şi neutilizat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se redistribuie ca dividend.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001, aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, profitul aferent anului 2012, nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) - f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001, aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, se repartizează în proporţie de 85% sub formă de dividende şi 15% la alte rezerve, constituind sursă proprie de finanţare.

Art. 3. - La data de 31 decembrie 2013 se abrogă:

a) art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 16 noiembrie 2006;

b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale „Loteria Română” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - La data de 1 ianuarie 2013 se abrogă art. 21 alin. (1) lit. ş) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Reglementări privind contribuţia trimestrială prevăzută de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

 

Art. 5. - (1) Persoanele care, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011, datorează contribuţia instituită prin art. 3631 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) declară şi achită integral contribuţia în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe;

b) achită în termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură

fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dobânzile datorate pentru obligaţiile principale prevăzute la lit. a) şi stabilite prin decizii emise de organul fiscal. În acest caz, deciziile prin care se stabileşte dobânda se emit, dacă este cazul, în termen de cel mult 15 zile de la data achitării obligaţiei principale.

(2) în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), se anulează penalităţile de întârziere aferente creanţelor fiscale principale, indiferent dacă împotriva actelor administrative fiscale sau titlurilor executorii prin care s-au stabilit acestea s-au exercitat ori nu căile de atac prevăzute de lege.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor principale prevăzute la alin. (1) lit. a).

(4) Contribuţia prevăzută la alin. (1) se plăteşte la organul fiscal competent în contul de venituri al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(5) Formularele şi instrucţiunile necesare aplicării prezentei ordonanţe se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. 6. - Pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011, plata contribuţiei instituite prin art. 3631 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se poate efectua şi de către deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor care intrau sub incidenţa dispoziţiilor art. 3631 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 5 aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 7. - Începând cu trimestrul IV 2012, calculul contribuţiei trimestriale se realizează potrivit formulei prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare, unde CTt şi BAt nu includ taxa pe valoarea adăugată, iar BAt este de 1.515 milioane lei.

Art. 8. - După alineatul (2) al articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Persoanele juridice menţionate la alin. (1) şi (2) au obligaţia să depună la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate lista actualizată a medicamentelor pentru care se datorează contribuţia trimestrială, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţia.”

 

SECŢIUNEA a 3-a

Reglementări privind statutul absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 

Art. 9. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, absolvenţii promoţiilor anului 2012 ale instituţiilor de învăţământ superior de formare profesională iniţială cu profil medical din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională sunt repartizaţi la unităţi şi numiţi în funcţii.

(2) în perioada septembrie-noiembrie 2012, absolvenţii promoţiilor anului 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională care nu intră sub incidenţa dispoziţiilor alin. (1) beneficiază de indemnizaţia şi drepturile de hrană acordate în cuantumul stabilit pentru anul 2012, potrivit prevederilor legale în vigoare, elevilor şi studenţilor aflaţi în ultimul an de studii în cadrul şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, respectiv academiilor şi instituţiilor de învăţământ superior, după caz, precum şi de drepturile de cazare şi de transport, numai dacă instituţiile publice la care urmează să fie încadraţi organizează cursuri de formare profesională şi absolvenţii participă la aceste cursuri.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Reglementări privind prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României

 

Art. 10. - Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2014.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Reglementări privind utilizarea echivalentului în lei al sumelor în valută încasate de Ministerul Finanţelor Publice reprezentând plăţi efectuate de Japan Tobacco International (JTI) în baza acordurilor de cooperare încheiate între Comisia Europeană, statele membre semnatare şi JTI

 

Art. 11. - (1) Echivalentul în lei al sumelor în valută încasate de Ministerul Finanţelor Publice reprezentând plăţi efectuate de Japan Tobacco International (JTI) în baza acordurilor de cooperare încheiate între Comisia Europeană, statele membre semnatare şi JTI se virează de Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la bugetul de stat, în contul de venituri 20.44.01.02.01 „Venituri ale bugetului de stat - Donaţii din străinătate de la guverne străine - curente” sau 20.44.01.02.02 „Venituri ale bugetului de stat - Donaţii din străinătate de la guverne străine - capital”, după caz, pe măsura stabilirii destinaţiei acestora, în conformitate cu acordurile încheiate.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, în limita sumelor încasate la bugetul de stat potrivit alin. (1), să majoreze veniturile bugetului de stat şi creditele bugetare ale Ministerului Finanţelor Publice şi să aprobe alocarea acestora către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

(3) Ministerul Finanţelor Publice deschide creditele bugetare în limita sumei cu care a fost majorat bugetul potrivit alin. (2), iar Agenţia Naţională de Administrare Fiscală utilizează creditele bugetare repartizate până la finele anului bugetar, potrivit destinaţiei din acordurile încheiate.

Art. 12. - Prin derogare de la prevederile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele prevăzute la art. 11 se pot efectua achiziţii pentru îmbunătăţirea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în conformitate cu acordurile încheiate.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Reglementări privind destinaţia unor sume încasate de la societăţi comerciale, societăţi naţionale, companii naţionale

 

Art. 13. - Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, în situaţia în care, în anul 2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii nu încasează venituri din vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale aflate sub autoritatea sa, poate reţine suma prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2003, din dividendele încasate de la societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale la care exercită calitatea de acţionar în numele statului.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Reglementări privind plata neefectuată a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti reprezentând drepturi de natură salariată stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar

 

Art. 14. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, plata neefectuată a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012, se va realiza în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale cărei dispoziţii se aplică în mod corespunzător.

(2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se va efectua din sumele aprobate la titlul „Cheltuieli de personal”.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Reglementări privind monitorizarea cheltuielilor tuturor spitalelor publice

 

Art. 15. - (1) Ordonatorii de credite ai spitalelor publice, indiferent de modul de subordonare, au obligaţia să transmită lunar la Ministerul Sănătăţii, până la data de 20 a lunii curente pentru luna anterioară, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, avizată de ordonatorul principal de credite.

(2) Până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, Ministerul Sănătăţii are obligaţia să verifice dacă situaţiile prevăzute la alin. (1) au fost transmise şi să notifice ordonatorii principali de credite ai spitalelor publice şi Ministerul Finanţelor Publice în cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1).

(3) Prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului finanţelor publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se vor stabili formatul situaţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi modalitatea de transmitere a acestora.

(4) Ordonatorul principal de credite al spitalului public are obligaţia de a verifica realitatea şi exactitatea datelor din situaţiile prevăzute la alin. (1).

Art. 16. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii:

a) prezentarea de date eronate în situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) de către ordonatorii de credite ai spitalelor publice şi/sau avizarea unor astfel de situaţii de către ordonatorii principali de credite;

b) nerespectarea termenelor prevăzute la art. alin. (1) şi (2).

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică ordonatorului de credite al spitalului public şi/sau, după caz, ordonatorului principal de credite care se face vinovat de nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1).

 

CAPITOLUL II

Modificarea şi completarea dispoziţiilor unor acte normative

 

Art. 17. - Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Suma prevăzută la alin. (1) se reţine din veniturile încasate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale la care Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii exercită calitatea de acţionar în numele statului.”

Art. 18. - Articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 11 noiembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Conducătorii operatorilor economici prevăzuţi la art. 3 pct. 5 lit. a)-e) sunt obligaţi să asigure organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu şi bunurile din patrimoniul public şi privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrare, în concesiune sau închiriere.”

Art. 19. - După alineatul (4) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Finanţarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în numele Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru societăţile/companiile naţionale şi celelalte societăţi comerciale la care ministerul exercită calitatea de acţionar în numele statului, se asigură din bugetul aferent activităţii de privatizare aprobat în condiţiile legii.”

Art. 20. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10 alineatul (1), litera f) se abrogă.

2. La articolul 15 alineatul (2), litera h) se abrogă.

3. La articolul 15 alineatul (6), literele i) şi j) se abrogă.

4. La articolul 19, alineatul (3) se abrogă.

5. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Se interzice comercializarea biletelor sau taloanelor pentru jocul de noroc tip bingo, pentru care extragerea biletelor/taloanelor sau premierea participanţilor se realizează prin intermediul reţelelor de televiziune ori radio.”

6. La articolul 29 alineatul (8), litera e) se abrogă.

7. În anexă, la punctul 1 „Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc” subpunctul I, litera G se abrogă.

8. În anexă, la punctul 1 subpunctul II, litera G se abrogă.

9. În anexă, la punctul 2 „Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc”, litera G se abrogă.

10. Din cuprinsul ordonanţei de urgenţă a Guvernului se elimină sintagma „jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune”.

Art. 21. - Prevederile art. 16 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlătean

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 17.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Petre Gigi din funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa în funcţia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Petre Gigi i se aplică mobilitatea din funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa în funcţia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 857.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Atanasiu Constantin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Atanasiu Constantin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 858.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Coruţ Cristina-Ecaterina din funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, doamnei Coruţ Cristina-Ecaterina i se aplică mobilitatea din funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 861.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiul Bucureşti de către domnul Andrei Vasile-Liviu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Andrei Vasile-Liviu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 862.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revocarea şi numirea unui membru al Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se revocă din componenţa Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului domnul Marius Cristian Sporiş, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Se numeşte în Consiliul de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului domnul Enache Jiru, secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 2. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Radu Ghidau

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 863.

 

ANEXA

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004)

 

COMPONENŢA

Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.

Enache Jiru

preşedinte, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice

2.

Toma Bogdan Costreie

membru, reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri

3.

Florin Aurel Moţiu

membru, reprezentant al Ministerului Justiţiei

4.

Ion Lazăr

membru, reprezentant al Corpului de control al primului-ministru

5.

Sorin Dan Mihalache

membru, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 

Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 558/2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (1) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, cu suma de 10.352 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata unor arierate aferente unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru cofinanţarea unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 864.

 

ANEXA

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Judeţul

Suma alocată - mii lei -

0

1

2

3

 

TOTAL

 

10.352

 

ARGEŞ

 

440

1

Nucşoara

Argeş

101

2

Rucăr

Argeş

152

3

Valea laşului

Argeş

187

 

BACĂU

 

204

4

Horgeşti

Bacău

204

 

CARAŞ-SEVERIN

 

206

5

Mehadica

Caraş-Severin

206

 

CĂLĂRAŞI

 

530

6

Călăraşi

Călăraşi

476

7

Mitreni

Călăraşi

54

 

COVASNA

 

73

8

Turia

Covasna

73

 

DÂMBOVIŢA

 

380

9

Bărbuleţu

Dâmboviţa

41

10

Gura Foii

Dâmboviţa

9

11

Odobeşti

Dâmboviţa

6

12

Poiana

Dâmboviţa

30

13

Râu Alb

Dâmboviţa

39

14

Răscăeţi

Dâmboviţa

8

15

Runcu

Dâmboviţa

100

16

Titu

Dâmboviţa

92

17

Valea Lungă

Dâmboviţa

55

 

GIURGIU

 

415

18

Floreşti-Stoeneşti

Giurgiu

415

 

GORJ

 

8

19

Bălăneşti

Gorj

8

 

HARGHITA

 

160

20

Gălăuţaş

Harghita

52

21

Mereşti

Harghita

13

22

Şimoneşti

Harghita

95

 

IALOMIŢA

 

450

23

Ciochina

Ialomiţa

14

24

Griviţa

Ialomiţa

120

25

Munteni-Buzău

Ialomiţa

200

26

Perieţi

Ialomiţa

116

 

IAŞI

 

61

27

Ungheni

Iaşi

61

 

MARAMUREŞ

 

1.341

28

Ariniş

Maramureş

35

29

Baia Sprie

Maramureş

172

30

Bistra

Maramureş

643

31

Călineşti

Maramureş

52

32

Cerneşti

Maramureş

144

33

Coltău

Maramureş

49

34

Seini

Maramureş

24

35

Sighetu Marmaţiei

Maramureş

85

36

Şişeşti

Maramureş

85

37

Şomcuta Mare

Maramureş

52

 

MEHEDINŢI

 

370

38

Bâlvăneşti

Mehedinţi

280


0

1

2

3

39

Burila Mare

Mehedinţi

90

40

Tâmna

Mehedinţi

377

 

MUREŞ

 

493

41

Adămuş

Mureş

93

42

Ghindari

Mureş

400

 

NEAMŢ

 

1.249

43

Piatra-Neamţ

Neamţ

186

44

Cândeşti

Neamţ

47

45

Doljeşti

Neamţ

280

46

Girov

Neamţ

115

47

Hangu

Neamţ

240

48

Moldoveni

Neamţ

14

49

Rediu

Neamţ

250

50

Roznov

Neamţ

35

51

Secuieni

Neamţ

51

52

Târgu-Neamţ

Neamţ

31

 

OLT

 

510

53

Brebeni

Olt

50

54

Corabia

Olt

165

55

Iancu Jianu

Olt

80

56

Nicolae Titulescu

Olt

183

57

Ştefan cel Mare

Olt

32

 

SATU MARE

 

987

58

Acâş

Satu Mare

93

59

Cărei

Satu Mare

282

60

Homoroade

Satu Mare

226

61

Oraşu Nou

Satu Mare

103

62

Săuca

Satu Mare

13

63

Socond

Satu Mare

270

 

SUCEAVA

 

1.743

64

Cacica

Suceava

1.743

 

TELEORMAN

 

451

65

Conteşti

Teleorman

23

66

Gălăteni

Teleorman

108

67

Vedea

Teleorman

320

 

TULCEA

 

156

68

Horia

Tulcea

156

 

VRANCEA

 

125

69

Răcoasa

Vrancea

125

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Petre Gigi în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art.19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Petre Gigi se numeşte în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

 

Bucureşti, 24 august 2012.

Nr. 452.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea doamnei Cristina-Ecaterina Coruţ în funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristina-Ecaterina Coruţ se numeşte în funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

 

Bucureşti, 24 august 2012.

Nr. 453.

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR

 

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR

 

DECIZIE

privind adoptarea procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România

În temeiul prevederilor:

- art. 61 lit. i) şi art. 70 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- pct. 2.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009*),

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, întrunit în şedinţa din 12 iulie 2012, decide:

Art.1. - Se adoptă procedura de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Se abrogă Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 11 din 8 iulie 2010 privind Procedura de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statuar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România.**)

Art. 3. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,

Lazăr Balaj

 

Bucureşti, 12 iulie 2012.

Nr. 27.


*) Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**) Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 11 din 8 iulie 2010 privind Procedura de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România

 

Art. 1. - Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) transmite Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (CSPAAS) proiectul de hotărâre, atât pe suport fizic - hârtie, cât şi pe suport electronic (prin e-mail), împreună cu nota de fundamentare şi cu materialele care stau la baza adoptării actului respectiv, înainte ca acesta să fie supus aprobării şi votat în cadrul Consiliului CAFR.

Art. 2. - Pentru hotărârile care necesită consultare publică prevederile prezentei proceduri se vor aplica după parcurgerea etapei de consultare publică.

Art. 3. - (1) Departamentul de emitere norme şi avizare (DENA), Departamentul monitorizare şi investigaţii (DMI) şi Comisia tehnică ale CSPAAS vor proceda la analizarea proiectului menţionat la art. 1 conform prezentei proceduri, în termen de 10 zile de la primirea acestuia.

(2) Motivat, CSPAAS poate solicita prelungirea acestui termen, de cel mult două ori, pentru aceeaşi perioadă de 10 zile.

Art. 4. - Procedura de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul CAFR va fi pusă în aplicare în principal de către DENA şi de către DMI, astfel:

a) proiectul de hotărâre a Consiliului CAFR împreună cu documentaţia care a stat la baza elaborării sale sunt analizate de către DENA, conform atribuţiilor sale;

b) dacă este cazul, DMI verifică respectarea prevederilor din reglementările specifice care au stat la baza elaborării respectivei hotărâri;

c) verificările prevăzute la lit. b) se pot efectua şi la sediul CAFR de către cel puţin 2 delegaţi ai CSPAAS, din care cel puţin unul de la DMI, în baza unei delegaţii semnate de către directorul executiv coordonator al CSPAAS sau un reprezentant al acestuia. Numele persoanelor delegate va fi comunicat CAFR cel puţin cu o zi anterior zilei stabilite pentru verificare;

d) verificările efectuate de către reprezentanţii CSPAAS se vor finaliza cu întocmirea unui proces-verbal care va conţine cel puţin:

1. principalele reglementări în baza cărora se efectuează verificarea;

2. obiectul verificării;

3. data la care are loc verificarea;

4. modalitatea de verificare şi procedurile aplicate, după caz;

5. constatările rezultate în urma verificării;

6. eventualele recomandări formulate în urma verificării;

7. numele reprezentanţilor CSPAAS;

8. numele reprezentanţilor CAFR;

9. numărul paginilor şi numărul exemplarelor întocmite;

10. semnătura persoanelor care au reprezentat CSPAAS, respectiv CAFR.

Art. 5. - În cazul retragerii calităţii de membru al CAFR ca urmare a aplicării unei sancţiuni disciplinare, DMI verifică şi respectarea reglementărilor referitoare la investigaţie şi disciplină care au stat la baza hotărârii CAFR privind retragerea calităţii de membru al CAFR.

Art. 6. - Verificările prevăzute în prezentele proceduri se efectuează, ca tehnică de bază, prin sondaj.

Art. 7. - Dacă va fi cazul, CSPAAS va formula un punct de vedere asupra proiectului de reglementare şi, dacă se solicită de către CAFR, va purta discuţii asupra acestuia cu personalul de specialitate din aparatul executiv al CAFR, la o dată convenită de comun acord, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data comunicării CAFR a punctului de vedere al CSPAAS.

Art. 8. - (1) CAFR transmite, dacă va fi cazul, CSPAAS un proiect revizuit în termen de 10 zile de la primirea punctului de vedere al CSPAAS sau de la data la care părţile s-au întâlnit pentru discutarea acestuia, conform art. 7.

(2) CAFR poate propune motivat CSPAAS prelungirea acestui termen, de cel mult două ori, pentru aceeaşi perioadă de 10 zile sau retragerea proiectului pentru o revizuire completă, caz în care prezenta procedură se va relua la primirea formei revizuite a proiectului.

Art. 9. - Membrii Consiliului superior al CSPAAS analizează proiectul de hotărâre sau proiectul revizuit şi formulează recomandări, dacă este cazul, în termen de 5 zile de la data primirii proiectului.

Art. 10. - CSPAAS transmite CAFR recomandările finale în maximum 15 zile de la momentul în care CAFR comunică CSPAAS forma revizuită a proiectului de hotărâre.

Art. 11. - CAFR transmite CSPAAS actul normativ în termen de 5 zile de la aprobarea sa de către Consiliul CAFR, în vederea prezentării acestuia în următoarea şedinţă a Consiliului superior al CSPAAS.

Art. 12. - Avizarea ori aprobarea hotărârii, care poate fi cu sau fără modificări, precum şi respingerea acesteia se realizează prin emiterea unei decizii a Consiliului superior al CSPAAS, semnată de preşedintele acestuia.

Art. 13. - Cu caracter de excepţie, în cazul în care este necesară urgentarea aprobării sau avizării unor hotărâri ale Consiliului CAFR privind atribuirea calităţii de membru al CAFR unor auditori financiari persoane fizice ori persoane juridice, CAFR poate solicita aprobarea/avizarea acesteia prin exprimarea unui vot electronic, după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 1-11, urmând a se proceda după cum urmează:

a) personalul executiv al CSPAAS transmite prin e-mail membrilor Consiliului superior hotărârea emisă de Consiliul CAFR ce urmează să fie aprobată sau avizată, după caz;

b) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea hotărârii, membrii Consiliului superior al CSPAAS îşi exprimă, prin e-mail, acordul sau dezacordul cu privire la aceasta;

c) hotărârea supusă votului electronic se consideră adoptată prin votul majoritar exprimat de către un număr de membri egal sau mai mare cu numărul de membri necesari pentru constituirea unui cvorum de şedinţă al Consiliului superior;

d) după adoptarea hotărârii prin vot electronic se va emite o decizie a Consiliului superior al CSPAAS, semnată de preşedintele acestuia.