MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 622/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 622         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 august 2012

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

18. - Ordonanţă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor masuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană

 

24. - Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizare a Agenţiei SAPARD

 

786. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „Româniafilm”, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 

787. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor „CORESI” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

470. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASIBBE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

474. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale EXECUTIV BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană

 

Având în vedere prevederile art. 3.2(e) din Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, ale art. 5-8,11a şi 17 din Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, precum şi ale art. 4 şi 17 din Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.096/2005 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ

pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene m domeniul serviciilor de navigaţie aeriană”

2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile responsabilă cu ducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960, şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981, la care România a aderat prin Legea nr. 44/1996, precum şj a celor care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, denumită în continuare ROMATSA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, funcţionează ca operator economic prestator de servicii de navigaţie aeriană.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Cheltuielile şi veniturile aferente instalaţiilor şi serviciilor de navigaţie aeriană asigurate în zona de responsabilitate a României, stabilită potrivit tratatelor internaţionale la care este parte, se includ în bazele de cost luate în calcul pentru determinarea tarifelor pentru serviciile de navigaţie aeriană.

(2) Bazele de cost prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către ROMATSA separat pentru serviciile de navigaţie aeriană de rută şi pentru serviciile de navigaţie aeriană terminală prestate pe aeroporturile cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006.

(3) ROMATSA elaborează bazele de cost prevăzute la alin. (1), integrând costurile privind serviciile, instalaţiile şi activităţile eligibile prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006, şi asigură consultarea beneficiarilor serviciilor de navigaţie aeriană, precum şi transmiterea bazelor de COSt către EUROCONTROL, cu respectarea cerinţelor şi termenelor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006, în vederea evaluării, avizării sau, după caz, aprobării tarifelor aferente serviciilor de navigaţie aeriană.

(4) Transmiterea bazelor de cost la EUROCONTROL, potrivit dispoziţiilor alin. (3), se face numai cu avizul autorităţii naţionale de supervizare responsabile cu monitorizarea pianului naţional de performanţă, elaborat şi adoptat potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 691/2010 al Comisiei din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem de performanţa pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.096/2005 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, din punctul de vedere al îndeplinirii obiectivelor de performanţă stabilite în planul de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană furnizate în zona de responsabilitate a României, precum şi al aplicării corecte a mecanismului de împărţire a riscurilor, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006.

(5) Prin derogare de la prevederile legale privind fundamentarea şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli la nivelul regiilor autonome, bugetul de venituri şi cheltuieli al ROM ATS A cuprinde bazele de cost transmise la EUROCONTROL potrivit dispoziţiilor alin. (3), consolidate cu baza de cost aferentă serviciilor de navigaţie aeriană furnizate de ROMATSA pe aeroporturile care nu intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006, şi se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului finanţelor publice, la propunerea consiliului de administraţie al ROMATSA.

(6) Modelul formularelor bugetului de venituri şi cheltuieli, specific ROMATSA, se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului finanţelor publice şi cuprinde datele şi informaţiile prevăzute în tabelele de raportare stabilite în anexele II - «Transparenţa bazei de costuri» şi VI - «Mecanismul de tarifare» din Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006.”

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Potrivit principiilor EUROCONTROL şi Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006, ROMATSA va include ca element în stabilirea tarifelor pentru serviciile de navigaţie aeriană prestate o cotă procentuală aplicată activelor, reprezentând rentabilitatea acestora,

(2) Cota privind rentabilitatea activelor se stabileşte pentru fiecare perioadă de referinţă pe baza riscului financiar al prestatorului de servicii de navigaţie aeriană.

(3) Valoarea rentabilităţii activelor se determină potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006.”

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Elementele de cheltuieli de fundamentare a tarifelor pentru serviciile de navigaţie aeriana includ şi cheltuielile cu personalul care, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, vor constitui limite pentru negocierea contractului colectiv de muncă.”

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Veniturile din exploatare luate în calcul la determinarea provizionului constituit potrivit dispoziţiilor art. 22 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu vor include partea de venit reprezentând valoarea rentabilităţii activelor, prevăzută la art. 8.”

8. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 11- - 0) Documentele legale pentru înregistrarea veniturilor şi a taxei pe valoarea adăugată colectate, precum şi cele referitoare la operaţiunile de regularizare a acestora, atât la ROMATSA, cât şi la beneficiarii interni ai serviciilor de navigaţie aeriană prestate de ROMATSA, sunt cele emise de EUROCONTROL şi recunoscute din punct de vedere fiscal de autorităţile române.”

9. La articolul 11, alineatul (3) se abrogă.

10. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) înregistrarea în contabilitatea ROMATSA a veniturilor facturate de EUROCONTROL în euro, inclusiv a taxei pe valoarea adăugată colectate, se va face în lei, utilizându-se cursul de schimb al Băncii Naţionale a României în vigoare la data facturării, potrivit calendarului de facturare publicat anual de EUROCONTROL.”

Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, după aprobarea prin lege a acesteia, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 18.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 1 pct. IX din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În vederea realizării documentelor programatice pentru accesarea fondurilor europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală în perioada 2014-2020, Agenţia va colabora activ cu Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”

2. La articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) participarea activă în cadrul misiunilor de audit desfăşurate de către organismele europene şi naţionale privind agenţiile de plăţi.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Agenţia are în structură 8 centre regionale de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, fără personalitate juridică, ce îşi au sediul în fiecare dintre regiunile de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, conduse de către un director general adjunct şi de către un director.

(2) Directorii generali adjuncţi ai centrelor regionale de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit se subordonează directorului general al Agenţiei. Directorii centrelor regionale de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit se subordonează directorilor generali adjuncţi ai centrelor regionale respective.

(3) La nivelul fiecărui judeţ se înfiinţează un oficiu judeţean de plaţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea centrului regional de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit. Fiecare oficiu judeţean este condus de un director şi de un director adjunct

(4) Directorii oficiilor judeţene de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit se subordonează directorului general adjunct al centrului regional de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit de care aparţine oficiul judeţean, iar directorii adjuncţi se subordonează directorilor oficiilor judeţene de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit.

(5) Directorii generali adjuncţi ai centrelor regionale de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit şi directorii oficiilor judeţene de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit se încadrează cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe bază de concurs, pe perioada derulării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, dar nu mai târziu de data ultimei plăţi efectuate din FEADR.”

4. La articolul 5, după alineatul (4) se Introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins;

(5) în exercitarea rolului activ de participare la elaborarea noului document programatic pentru perioada 2014-2020, principalele atribuţii ale Agenţiei sunt:

a) participarea în grupurile de lucru privind întocmirea documentelor programatice pentru gestionarea fondurilor europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală aferente perioadei 2014-2020;

b) participarea în grupurile de lucru pentru stabilirea fluxurilor de lucru privind gestiunea aplicaţiilor finanţate din fonduri europene în perioada 2014-2020.”

5. La articolul 10, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Cheltuielile de personal aferente funcţiilor nou-create de directori generali adjuncţi ai centrelor regionale de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, respectiv funcţiilor de directori ai oficiilor judeţene de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit se suportă din FEADR şi de la bugetul de stat, aşa cum sunt prevăzute în capitolul «Cheltuieli directe» din măsura 511 «Asistenţă tehnică» din cadrul PNDR.”

Art. II. - Posturile necesare încadrării pe funcţiile de directori generali adjuncţi ai centrelor regionale de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit şi de directori ai oficiilor judeţene de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit se asigură prin majorarea cu 50 de posturi a numărului de posturi prevăzute pentru Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile publice care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţate integral din bugetul de stat sau finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Art. III. - Numărul total de posturi pentru instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică ulterior prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.

Art. IV. - Prin derogare de la prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cele 8 posturi de director general adjunct ale centrelor regionale de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit şi cele 42 de posturi de director ale oficiilor judeţene de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit din cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pot fi ocupate prin concurs, în condiţiile legii.

Art. V. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se vor stabili structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 24.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „Româniafilm”, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „Româniafilm”, companie de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe structura aprobată pentru acestea, reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „Româniafilm” poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Liviu Voi nea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 786.

 

ANEXĂ

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „RomâniafiIm”

Bucureşti, bd. Gh. Magheru nr. 12-14

Cod unic de înregistrare 2351458

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

6

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd.10+Rd 15)

1

13.838,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

13.821,00

 

 

a)

din producţia vândută

3

7.173,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

83,00

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0,00

 

 

 

d

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0,00

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0,00

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

0,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

6.565,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

16,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

1

0,00

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

14,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

2,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

13.410,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

13.385,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

580,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.098,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

46,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.330,00

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

4.222,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.108,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

829,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

18,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

238,00


 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

23,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

0,00

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

0,00

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0,00

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0,00

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

32

0,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

0,00

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0,00

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0,00

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

427,00

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.519,00

 

 

«)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

4.385,00

 

 

 

i1) contract de mandat

39

81,00

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

20,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0,00

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

7,00

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0,00

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

44

0,00

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,00

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

230,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

25,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

25,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

428,00


IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

56,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

372,00

 

1

 

Rezerve legale

55

19,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55. 56, 57, 58 şi 59.

60

353,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0,00

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

318,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

35,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

0,00

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

70

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

4.000,00

 

1

 

Surse proprii

72

4.000,00


 

2

 

Alocaţii de la buget

73

0,00

 

3

 

Credite bancare

74

0,00

 

 

a)

- interne

75

0,00

 

 

b)

- externe

76

0,00

 

4

 

Fonduri europene

77

0,00

 

5

 

Alte surse

78

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

4.000,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

4.000,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

0,00

 

 

a)

interne

82

0,00

 

 

b)

externe

83

0,00

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

19,00

 

1

 

Rezerve legale

85

19,00

XI.

2

 

Rezerve statutare

86

0,00

 

3

 

Alte rezerve

87

0,00

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

13.838,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

13.410,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

210,00

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

220,00

 

5

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b+c), din care:

93

4.222,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca

94

4.194,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

28,00

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

0,00

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

1.588,64

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

1.599,00

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

62.900,00

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile(lei/persoanaMRd.89/92 x ICP)

100

62.900,00

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

969,00

 

11

 

Plăţi restante

103

1.800,00

 

 

a)

preţuri curente

104

1.800,00

 

 

b)

preţuri comparabile

105

1.944,00

 

12

 

Creanţe restante

106

3.500,00

 

 

a)

preţuri curente

107

3.500,00

 

 

b)

preţuri comparabile

108

3.780,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor „CORESI” - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor „CORESI” - SA, companie de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe structura aprobată pentru acestea, reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională a Imprimeriilor „CORESI” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

p. Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Liviu Voinea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 787.

 

ANEXĂ

 

Operatorul economic: Compania Naţională a Imprimeriilor „CORESI” - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 11648971

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 20I2 Propuneri

0

1

 

2

3

6

I.

1

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

23.423,00

 

 

 

Venituri din exploatare, din care:

2

23.412,00

 

 

a)

din producţia vândută

3

23.401,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0,00

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0,00

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0,00

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

0,00

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

0,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

11,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

11,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0,00

 

 

b)

din arte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

 

 

c)

din dobânzi

13

0,00

 

 

d)

alie venituri financiare

14

11,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

 

 

CHELTUIEU TOTALE (rd.17+48+51)

16

23.200,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare din care:

17

22.840,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

5,528,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

4.500,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul. din care:

21

8.774.20

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

6.808 34

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1965,86

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

1.451,89

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

33,74

 

 

 

 

ch.. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

394,80

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

 

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul din care:

28

32.50

 

 

 

 

d3 1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare din care:

29

32.50

 

 

 

 

- tichete de creşă cf Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0,00

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0,00

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

0,00

 

 

 

 

d3 3) tichete de vacanţă

33

0,00

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

387,00


 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

2.100,00

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.200,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

350,00

 

 

 

i1) contract de mandat

39

88,29

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

0,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

41

0,00

 

 

 

i3) ch. de reclama şi publicitate din care:

42

17,40

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0,00

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0,00

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,00

 

 

 

16) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care

48

360,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

360,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

0,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

223,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

0,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

223,00

 

1

 

Rezerve legale

55

11.15

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

21135

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursăm ratelor de capital, plaţii dobânzilor comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

0,00

 

5

 

Alte re partizan prevăzute de lege

59

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd 55, 56 57, 58 ş. 59

60

0,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende În cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

0,00

VII.

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

0,00

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

70

0,00


VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

992,00

 

1

 

Surse proprii

72

297,,00

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

0,00

 

3

 

Credite bancare

74

0,00

 

 

a)

- interne

75

0,00

 

 

b)

- externe

76

0,00

 

4

 

Fonduri europene

77

0,00

 

5

 

Alte surse

78

695,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

992,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

992,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

0,00

 

 

a)

interne

82

0,00

 

 

b)

externe

83

0,00

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

3.511,00

XI.

1

 

Rezerve legale

85

411,00

 

2

 

Rezerve statutare

86

0,00

 

3

 

Alte rezerve

87

3.100,00

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

23.423,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

23.200,00

 

3

 

Nr. prognoza! de personal la finele anului

91

379,00

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

379,00

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c). din care;

93

6.848,34

 

 

a)

fond de salam aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca

94

6.808,34

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

40,00

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani şi/sau natura

96

0,00

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe satana! (lei/persoană) (Rd 94/Rd 92)/121000

97

1.497,00

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd93/Rd92)/12*1000

98

1.505,79

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd 89/92)

99

61.802,11

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu În preţuri comparabile (lei/persoană)(rd 89/92 x ICP)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

751.385,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1Q0Q =(rd 16/rd Dxl000

102

940,48

 

11

 

Viteza de rotaţie a stocurilor (Stoc mediu/Chelt. mat + Chelt. privind mărfurile)*365 zile

103

23,00

 

12

 

Stocuri fără mişcare sau cu mişcare lenta

104

83,00

 

13

 

Plaţi restante

105

2.989,00

 

 

a)

Preţuri curente

106

 

 

 

b)

preţuri comparabile

107

 

 

14

 

Creanţe restante

108

0,00

 

 

a)

preţuri curente

109

 

 

 

b)

preturi comparabile

110

 

 

Rd 96 va cuprinde sumele ce nu se regăsesc în Rd 94 şi Rd 95 şi reprezintă alte avantaje în bani/natură acordate salariaţilor de natura:

- tichete de masa, tichete cadou, tichete de vacanta, tichete de creşa etc.

- gratuităţii acordate,

- asigurări de orice natura,

- şi altele...

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASIBBE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 14 august 2012, prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale ASIBBE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ASIBBE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Târgu Jiu, Str. Victoriei, bl. 35, et. R judeţul Gorj, număr de ordine în registrul comerţului J18/54/25.01.2012, cod unic de înregistrare 29596654/26.01.2012, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligaţia ca în termen de 3 luni de la data comunicării prezentei decizii să transmită certificatul de calificare profesională pentru conducătorul executiv - domnul Nicolae Berculescu, sub sancţiunea retragerii aprobării.

Art. 3. - În cazul în care în termen de 3 luni de ia data comunicării prezentei decizii societatea comercială prevăzută la art. 1 nu va transmite certificatul de calificare profesională pentru conducătorul executiv, aceasta va fi sancţionată, potrivit Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Societatea Comercială ASIBBE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 5. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizări şi avizări, pe adresa de e-mail autorizari@csa-isc.ro, copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, precum şi, trimestrial, copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 16 august 2012.

Nr. 470.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale EXECUTIV BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 14 august 2012, prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale EXECUTIV BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială EXECUTIV BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Învingătorilor nr. 29, bl. Stella, et. 1, ap. 1.3, camera 1, sectorul 3, număr de ordine în registrul comerţului J40/4632/20.04.2012, cod unic de înregistrare 30102991/23.04.2012, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligaţia ca în termen de 3 luni de la data comunicării prezentei decizii să transmită certificatul de calificare profesională pentru conducătorul executiv - doamna Mîndrescu Luminiţa, sub sancţiunea retragerii aprobării.

Art. 3. - În cazul în care în termen de 3 luni de la data comunicării prezentei decizii societatea comercială prevăzută la art. 1 nu va transmite certificatul de calificare profesională pentru conducătorul executiv, aceasta va fi sancţionată, potrivit Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Societatea Comercială EXECUTIV BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 5. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizări şi avizări, pe adresa de e-mail autorizari@csa-isc.ro, copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, precum şi, trimestrial, copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 16 august 2012.

Nr. 474.