MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 818/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 818         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 5 decembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.158. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial, semnat la Iaşi la 29 noiembrie 2011

 

Protocol între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial

 

1.161. - Hotărâre pentru aprobarea atestării oraşului Râşnov, judeţul Braşov, ca staţiune turistică de interes naţional

 

1.169. - Hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.543. - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului

 

1.684. - Ordin pentru conducerea şi deservirea trenurilor directe de marfă în sistem simplificat

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

1.098. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de identificare şi sancţionare a faptelor de concurenţă neloială

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial, semnat la Iaşi la 29 noiembrie 2011

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial, semnat la Iaşi la 29 noiembrie 2011.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 1.158.

 

ANEXĂ

 

Protocol

între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial

 

Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,

având în vedere prevederile Acordului între Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalităţii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999, denumit în continuare acord,

ţinând cont de principiile Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981,

în scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere, asigurării climatului de siguranţă şi ordinii publice în zona de frontieră,

urmărind să dezvolte relaţiile de cooperare în vederea perfecţionării supravegherii şi controlului la trecerea frontierei de stat dintre România şi Republica Moldova, precum şi pentru stabilirea celor mai bune forme ale activităţilor comune în diverse domenii de activitate,

dorind să intensifice cooperarea în domeniul afacerilor europene şi gestionării integrate a frontierei,

au convenit următoarele:

I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. - Părţile, ţinând cont de aspiraţiile reciproce şi în conformitate cu acordurile internaţionale şi legislaţia în vigoare a statelor lor, realizează cooperarea în următoarele direcţii principale:

1. perfecţionarea controlului la frontiera comună (controlul la trecerea frontierei şi supravegherea frontierei) ;

2. coordonarea eforturilor în prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere, în particular a migraţiei ilegale, falsificării şi contrafacerii documentelor de călătorie, traficului ilicit de mărfuri şi altor bunuri, precum şi a altor infracţiuni conexe;

3. schimbul de experienţă în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în rândul personalului propriu;

4. consolidarea cooperării în domeniul relaţiilor internaţionale şi integrării europene;

5. schimbul de experienţă în domeniul gestionării resurselor umane şi pregătirii de specialitate a personalului;

6. schimbul de experienţă cu privire la utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne.

II. FORME ŞI METODE DE COLABORARE

Art. 2. - Părţile întreprind măsuri concrete pentru a îmbunătăţi cooperarea dintre ele prin următoarele modalităţi:

1. stabilirea prin schimb de corespondenţă a unor structuri de coordonare a acţiunilor comune de combatere a activităţii infracţionale la frontiera comună, în particular a migraţiei ilegale, falsificării şi contrafacerii documentelor de călătorie, traficului ilicit de mărfuri şi altor bunuri, precum şi a altor infracţiuni conexe;

2. conlucrarea în cadrul centrelor/birourilor/punctelor de contact la frontiera comună;

3. desfăşurarea supravegherii frontierei prin realizarea de patrulări, în mod coordonat, pe râul Prut şi pe sectorul comun al Dunării, în baza unor planuri comune şi a planificărilor lunare întocmite şi aprobate la nivel teritorial de şefii structurilor teritoriale ale celor două părţi, care vor stipula condiţiile de realizare a acestor activităţi. Oricare dintre părţi poate aduce modificări planificărilor lunare aprobate, cu condiţia informării cu operativitate a celeilalte părţi prin intermediul canalelor de comunicare stabilite în acest sens;

4. întocmirea, în comun, a unor planuri de acţiune şi analize, conform planificării sau situaţiei operative din zona de frontieră care vor fi aprobate la nivel teritorial. Analizele privind evoluţia situaţiei operative vor fi întocmite lunar la nivel teritorial şi anual sau ori de câte ori situaţia evoluţiei operative impune la nivel central;

5. realizarea coordonării acestor acţiuni pe ambele părţi ale frontierei comune în mod direct şi pe momente operative de către structurile de coordonare care vor fi stabilite în conformitate cu punctul 1 al prezentului articol;


Art. 3. - Cooperarea între părţi se va realiza astfel:

1. Inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române şi directorul general al Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova vor desfăşura, cel puţin o dată pe an, întrevederi, în mod consecutiv pe teritoriul României şi Republicii Moldova sau ori de câte ori situaţia impune. În situaţii ce nu suferă amânare, pot fi iniţiate şi organizate întâlniri la frontieră.

2. În cadrul întrevederilor, vor fi efectuate evaluări ale măsurilor realizate şi se vor stabili măsuri de cooperare viitoare.

3. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din România şi Aparatul Central al Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova vor organiza şi vor conduce cooperarea în conformitate cu direcţiile prevăzute şi convenite de către şefii structurilor.

4. Cooperarea include întrevederi la nivelul autorităţilor de frontieră centrale, regionale şi locale, dezvoltarea şi implementarea planurilor de cooperare anuale, întrevederi ale specialiştilor în domeniu.

5. Rezultatele întâlnirilor vor fi consemnate în procese-verbale.

III. PROTECŢIA DATELOR

Art. 4. - (1) Atunci când este necesar părţile pot face schimb reciproc de date cu caracter personal, cu respectarea dispoziţiilor articolului 4 din acord şi în conformitate cu legislaţia naţională a statului fiecăreia dintre părţi.

(2) În îndeplinirea cererilor formulate de către oricare dintre părţi, cealaltă parte va respecta procedura prevăzută la articolul 5, punctele 1-8, din acord.

(3) Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai în scopul în care au fost solicitate, respectiv transmise şi potrivit principiilor cuprinse în Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, şi în Protocolul Adiţional la Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal cu privire la autorităţile de control şi fluxul transfrontalier al datelor personale, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001.

(4) Atunci când este necesar oricare dintre părţi poate stabili, în conformitate cu dispoziţiile legale naţionale, termene de stocare şi condiţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal transmise sau limitări ale prelucrării. Partea care primeşte datele cu caracter personal se angajează să respecte condiţiile sau limitările comunicate şi să şteargă datele cu caracter personal transmise, la împlinirea termenului de stocare comunicat sau, dacă nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost transmise, chiar înainte de împlinirea termenului respectiv.

(5) Părţile se angajează să respecte drepturile persoanelor vizate, precum şi să adopte şi să respecte măsurile tehnice şi organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal.

(6) În caz de acces neautorizat sau diseminare a datelor transmise, partea primitoare va informa imediat structura competentă a părţii trimiţătoare în legătură cu împrejurările aferente accesului neautorizat sau diseminării, precum şi în legătură cu măsurile luate pentru evitarea unor astfel de incidente pe viitor.

(7) Atât structura competentă a părţii trimiţătoare, cât şi cea a părţii primitoare sunt obligate să ţină evidenţa transmiterii, primirii, modificării sau distrugerii datelor.

(8) Părţile declară că înţeleg să respecte cu stricteţe dispoziţiile articolului 5 punctul 9 din acord.

Art. 5. - În aplicarea prevederilor prezentului protocol, părţile, cu respectarea legislaţiilor interne ale statelor lor, convin să nu facă schimb de informaţii clasificate (în cazul informaţiilor transmise de partea română) , respectiv de informaţii considerate secret de stat (în cazul informaţiilor transmise de partea moldoveană) .

IV. DISPOZIŢII FINALE

Art. 6. - Partea primitoare îşi va asuma toate cheltuielile legate de primirea reprezentanţilor părţii invitate, cu excepţia cheltuielilor ce ţin de transportul internaţional şi vize, precum şi de asigurările de sănătate.

Art. 7. - Prevederile prezentului protocol nu afectează drepturile şi obligaţiile statelor părţilor, ce decurg din alte tratate internaţionale bilaterale şi multilaterale la care acestea sunt părţi.

Art. 8. - (1) Orice divergenţă care poate apărea în legătură cu interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului protocol va fi soluţionată de către părţi pe calea negocierilor.

(2) În cazul în care părţile nu ajung la un consens, divergenţele vor fi soluţionate prin canale diplomatice.


(1) Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă de 3 ani şi intră în vigoare în a 30-a zi de la data primirii ultimei notificări prin care părţile se informează, în scris, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

(2) Valabilitatea prezentului protocol se va prelungi automat pentru noi perioade de 3 ani, dacă niciuna dintre părţi nu va notifica în scris celeilalte părţi prin canale diplomatice, cu cel puţin 3 luni înainte de data încetării valabilităţii, intenţia sa de a-l denunţa.

(3) În cazul denunţării protocolului, acesta îşi încetează valabilitatea după 3 luni de la data la care una dintre părţi a notificat în scris celeilalte părţi, prin canale diplomatice, intenţia sa de a-l denunţa.

(4) Părţile, de comun acord, pot aduce modificări şi completări prezentului protocol. Aceste modificări şi completări vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alineatului 1 al prezentului articol.

Semnat la Iaşi la 29 noiembrie 2011, în două exemplare originale.

 

Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor,

Ioan Buda,

inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră,

chestor principal de poliţie

Pentru Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova,

Roman Revenco,

director general al Serviciului Grăniceri, maior

 

 


 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea atestării oraşului Râşnov, judeţul Braşov, ca staţiune turistică de interes naţional

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă atestarea oraşului Râşnov, judeţul Braşov, ca staţiune turistică de interes naţional.

Art. 2. - La punctul I al anexei nr. 5 „Lista localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local“ din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2008, cu completările ulterioare, după poziţia 25 se introduce o nouă poziţie, poziţia 251 , cu următorul cuprins:

251 . Râşnov - judeţul Braşov.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Ioan Marcel Boloş,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Cătălin Constantin Chiper,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 1.161.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 


HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2012 cu suma de 18.469 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, şi cu suma de 135 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale“.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2012 cu suma de 8.450 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice -„Acţiuni generale“.

Art. 3. - Se aprobă suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012 cu suma de 216 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, şi cu suma de 62 mii lei, la capitolul 65.01 „Învăţământ“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale“.

Art. 4. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 4 decembrie 2012.

Nr. 1.169.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 


ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului ACT

 

În baza prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective.

(2) Se aprobă Normele metodologice privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică experimental la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, începând cu data de 1 ianuarie 2013 şi până la data de 31 decembrie 2013.

(2) Pe baza concluziilor desprinse ca urmare a aplicării experimentale vor fi efectuate eventuale completări, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice de modificare şi completare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicabilitate din data de 1 ianuarie 2014.

Art. 3. - Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică şi direcţiile generale ale finanţelor publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2012.

Nr. 1.543.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului

 

Capitolul I

Reguli generale

 

1. Contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale se organizează şi funcţionează atât pe principiul execuţiei de casă, prin înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în conturile corespunzătoare de venituri şi cheltuieli bugetare deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, cât şi pe principiul contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente) .

2. La nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, organizată pe principiul contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente) , asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective şi se conduce cu ajutorul Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar achiziţionate din bugetul Trezoreriei Statului, după plata acestora, se preiau în contabilitate şi în patrimoniul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti şi, concomitent, se scad din evidenţa contabilă a unităţilor Trezoreriei Statului din bugetul cărora au fost plătite, pe bază de proces-verbal de predare-preluare aprobat de conducătorul direcţiei generale a finanţelor publice.

4. Conturile în afara bilanţului în care se înregistrează creditele bugetare aprobate, creditele de angajament aprobate, creditele bugetare deschise pentru cheltuieli proprii, creditele de angajament angajate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale şi instrucţiunile de utilizare a acestora sunt cele prevăzute în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

5. (1) Contabilitatea operaţiunilor prevăzute la pct. 2 se conduce la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, până la nivel de balanţă de verificare, fără a se întocmi situaţii financiare.

(2) Balanţele de verificare întocmite la finele trimestrului şi anului bugetar se transmit activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, în scopul includerii în situaţiile financiare trimestriale şi anuale.

6. (1) Activităţile de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza datelor din contabilitatea proprie şi a datelor din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului din subordine, după caz, întocmesc trimestrial şi anual situaţii financiare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Situaţiile financiare trimestriale şi anuale întocmite la nivelul activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se centralizează în situaţiile financiare ale Trezoreriei centrale.

7. Operaţiunile prevăzute în cap. II „Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale“ nu sunt limitative, acestea putând fi completate cu alte operaţiuni contabile aprobate în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Capitolul II

 

Monografia

privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale

 

 

Explicarea operaţiunii

Cont debitor

Cont creditor

II.1

Bugetul Trezoreriei Statului

 

 

 

VENITURI

 

 

1.

Capitol/subcapitol de venituri bugetare 31.09.02
„Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare”:

 

 

 

- înregistrarea dobânzilor de încasat aferente conturilor de disponibilităţi ale unităţilor Trezoreriei Statului fără casierii tezaur, deschise la instituţii de credit

5187.01

Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor - analitice pe instituţii de credit

766.02

Venituri din dobânzi aferente bugetului Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

 

- încasarea dobânzilor

5241

Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

5187.01

Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor - analitice pe instituţii de credit

2.

Capitol/subcapitol de venituri bugetare 36.09.50 „Alte venituri”:

 

 

- înregistrarea comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor şi a prejudiciilor create ca urmare a afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului, după caz

4669

Creanţe ale bugetului Trezoreriei Statului - analitice pe clienţi

7514

Diverse venituri - analitice pe structura
clasificaţiei bugetare

 

- încasarea comisioanelor/recuperarea prejudiciilor suportate din bugetul Trezoreriei Statului

5241

Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

4669

Creanţe ale bugetului Trezoreriei Statului - analitice pe clienţi

 

CHELTUIELI

 

 

A.

I.

I.1.

Capitolul de cheltuieli bugetare 51.09 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”

Titlul 20 „Bunuri şi servicii”

Articolul 20.01 „Bunuri şi servicii”:

 

 

a)

- Materiale consumabile (alineatul 01 „Furnituri de birou”- cont sintetic gr. II 3021; alineatul 02 „Materiale pentru curăţenie” - cont sintetic gr. II 3028 şi alineatul 06 „Piese de schimb” - cont sintetic gr. II 3024)

- înregistrarea materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori, conform sumelor facturate

302

Materiale consumabile

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

 

- darea în consum a materialelor consumabile (conturi sintetice de gr. II 6021 „Cheltuieli cu materialele auxiliare”, 6028 „Cheltuieli privind alte materiale consumabile” şi 6024 „Cheltuieli privind piesele de schimb”)

602

Cheltuieli cu materialele consumabile - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

302

Materiale consumabile

b)

Cheltuieli privind energia şi apa (alineatele 03 „Încălzit, iluminat şi forţă motrică” şi 04 „Apă, canal, salubritate”)

- înregistrarea consumurilor facturate

610

Cheltuieli privind energia şi apa - analitice pe sursă de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

c)

Alte servicii executate de terţi (alineatele 07 „Transport” şi 30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”

- valoarea altor servicii executate de terţi, facturate

628.02

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi din bugetul Trezoreriei Statului

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

d)

Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal (alineatul 05 „Carburanţi şi lubrifianţi”, conturile sintetice gr. II 6241 sau 6242, după caz)

- contravaloarea transportului de bunuri şi transportului de personal datorată terţilor

624

Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

e)

Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii (alineatul 08 „Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet”)

- valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorată terţilor

- valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorată terţilor pentru care urmează să se primească facturi

%

626

Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii – analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

408 Furnizori - facturi nesosite

f)

Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate (alineatul 09 „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional”)

627.02

Cheltuielile cu serviciile bancare şi asimilate - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

7709

Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

I.2.

Articolul 20.02 „Reparaţii curente”

 

 

- valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi facturată

611

Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

I.3.

Articolul 20.05 „Bunuri de natura obiectelor de inventar”

 

 

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la furnizori

3031

Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

 

- darea în folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar

3032

Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă

3031

Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie

 

- înregistrarea scoaterii din evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar, pe baza procesului-verbal de predare-preluare prevăzut la cap. I „Reguli generale” pct. 3*)

603

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

%

3031

Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie

3032

Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă

I.4.

Articolul 20.11 „Cărţi, publicaţii şi materiale documentare”

- valoarea la preţ de înregistrare a cărţilor, publicaţiilor şi materialelor documentare

602

Cheltuieli cu materialele consumabile - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

I.5.

Articolul 20.30 „Alte cheltuieli”

 

a)

Alineatul 03 „Prime de asigurare non-viaţă” - valoarea primelor de asigurare datorată terţilor

613

Cheltuielile cu primele de asigurare - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

b)

Alineatul 04 „Chirii” - valoarea chiriilor datorată terţilor

612

Cheltuieli cu chiriile - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

II.

Titlul 59 „Alte cheltuieli”

Alineatul 59.17 „Despăgubiri civile”

- valoarea sumelor aferente prejudiciilor create ca urmare a afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate în Trezoreria Statului

679.02

Alte cheltuieli din bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

7709

Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

III.

 

a)

Titlul 71 „Active nefinanciare”

Articolul 71.01 „Active fixe”

Alineatul 02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport” - înregistrarea activelor fixe achiziţionate (cu încadrarea în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe)

213

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

404

Furnizori de active fixe, analitice pe furnizori

b)

Alineatul 03 „Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale”

- înregistrarea activelor fixe achiziţionate

214

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale

404

Furnizori de active fixe, analitice pe furnizori

 

- înregistrarea scoaterii din evidenţă a activelor fixe, pe baza procesului-verbal de predare-preluare prevăzut la cap. I „Reguli generale” pct. 3*)

658

Alte cheltuieli operaţionale - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

%

213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale

IV.

Înregistrarea plăţii facturilor aferente operaţiunilor prevăzute la pct. I şi pct. III

% 401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului

404

Furnizori de active fixe -

7709

Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

B.

Capitolul de cheltuieli bugetare 55.09 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, titlul 30 „Dobânzi”

 

 

- înregistrarea dobânzilor datorate disponibilităţile păstrate în contul Trezoreriei Statului

Notă:

Se înregistrează pe total dobânzi datorate într-o zi calendaristică, pe baza fişelor de calcul al dobânzii. În cazul dobânzilor la vedere care se achită în prima zi lucrătoare a lunii următoare celei de calcul, operaţiunea se înregistrează în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se efectuează calculul dobânzii.

666.02

Cheltuieli privind dobânzile din bugetul Trezoreriei statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

5186.01

Dobânzi de plătit aferente disponibilităţilor

 

- înregistrarea dobânzilor plătite

5186.01

Dobânzi de plătit aferente disponibilităţilor

7709

Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

 

ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ŞI STABILIREA REZU LTATULUI EXERCIȚIULUI CURENT

 

 

Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a conturilor de venituri prin contul de rezultat patrimonial

7xx

Conturi de venituri

121.11

Rezultatul patrimonial - bugetul Trezoreriei Statului

 

Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat patrimonial

121.11

Rezultatul patrimonial - bugetul Trezoreriei Statului

6xx

Conturi de cheltuieli

 

Transferul rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat (excedent patrimonial) la începutul anului

121.11

Rezultatul patrimonial - bugetul Trezoreriei Statului

117.11

Rezultatul reportat - bugetul Trezoreriei Statului

 

Transferul rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat (deficit patrimonial) la începutul anului

117.11

Rezultatul reportat - bugetul Trezoreriei Statului

121.11

Rezultatul patrimonial - bugetul Trezoreriei Statului

 

Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a contului de finanţare de la bugetul Trezoreriei Statului prin contul de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (cu totalul plăţilor nete de casă, prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 „Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului”, şi nu pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile încasate, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 59/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010

7709

Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului

5241

Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului

 

Transferarea la sfârşitul anului a soldului contului de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului în contul de rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent, astfel:

 

 

 

 

- transferul soldului debitor al contului de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului

 

5242

Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent

5241

Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului

 

- transferul soldului creditor al contului de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului

5241

Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului

5242

Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent

 

Transferul în contul Trezoreriei centrale a rezultatului execuţiei bugetului Trezoreriei Statului la finele anului bugetar:

 

 

- virare excedent

 

481

Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate

5242

Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent

- încasare deficit

5242

Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent

481

Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate

 

Înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei centrale a preluării rezultatului execuţiei bugetului Trezoreriei Statului la finele anului bugetar:

 

 

- preluare deficit

 

481

Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate

5242

Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent

- încasare excedent

5242

Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent

481

Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate

II.2.

Cheltuielile bugetului de stat - MFP - Acţiuni generale

 

 

1.

Capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”

- titlul 30 „Dobânzi”, articolul 30.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne”, alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe”

 

 

 

- înregistrarea dobânzilor datorate

666.01

Cheltuieli privind dobânzile din bugetul de stat - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

5186.xx

Dobânzi de plătit

 

- plata dobânzilor datorate

5186

Dobânzi de plătit

7701

Finanţarea de la bugetul de stat - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

2.

Capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei”, subcapitolul 56.01.05 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de intervenţie”

- titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.06 „Transferuri din Fondul de intervenţie”

 

 

 

- înregistrarea plăţilor efectuate:

671

Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

7701

Finanţarea de la bugetul de stat - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

 

Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat patrimonial

121.09

Rezultatul patrimonial - bugetul de stat

6xx

Conturi de cheltuieli

 

Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a conturilor de finanţare de la bugetul de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale - atât în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului, cât şi în contabilitatea Trezoreriei centrale

7701

Finanţarea de la bugetul de stat

121.09

Rezultatul patrimonial - bugetul de stat


*) Activele fixe şi obiectele de inventar care se preiau în evidenţa contabilă şi în patrimoniul direcţiilor generale a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se înregistrează de acestea prin contul 779 „Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit“.

 

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru conducerea şi deservirea trenurilor directe de marfă în sistem simplificat

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) pct. (ii) din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR“ la anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Feroviare Române - AFER“, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 1 şi 12 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prin prezentul ordin se stabilesc cerinţele tehnice, organizatorice şi de personal cu caracter nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de transport feroviar de marfă care pun în circulaţie trenuri directe de marfă în sistem simplificat, fără a se utiliza în deservirea trenului mecanic ajutor de locomotivă.

(2) Prevederile prezentului ordin nu se aplică operatorilor de transport feroviar care stabilesc să utilizeze în conducerea şi deservirea trenurilor directe de marfă echipe complete, formate din mecanic şi mecanic ajutor de locomotivă.

Art. 2. - Prin tren direct de marfă, în înţelesul prezentului ordin, se înţelege trenul de marfă care, conform livretului cu mersul trenurilor, circulă fără prelucrări în staţiile CFR din parcurs, respectiv pentru care nu sunt prevăzute operaţiuni de manevră sau ataşări/detaşări de vagoane.

Art. 3. - (1) În funcţie de numărul de locomotive care asigură remorcarea trenului, conducerea şi deservirea trenurilor directe de marfă în sistem simplificat se efectuează astfel:

a) în simplă tracţiune - conducerea şi deservirea locomotivei sunt realizate de mecanicul de locomotivă autorizat pentru conducerea trenurilor de marfă în sistem simplificat, trenul fiind deservit de cel puţin un al doilea agent autorizat în funcţia de şef de tren, cât şi pentru manipularea instalaţiilor cu care sunt echipate locomotivele pentru menţinerea pe loc a acestora la manevră şi/sau în circulaţia trenurilor în cazul conducerii simplificate, agent care va fi prezent în cabina de conducere a locomotivei;

b) în multiplă tracţiune - conducerea şi deservirea locomotivei din capul trenului sunt realizate de către un mecanic de locomotivă autorizat pentru conducerea trenurilor de marfă în sistem simplificat, trenul fiind deservit de cel puţin un al doilea agent autorizat în funcţia de şef de tren, cât şi pentru manipularea instalaţiilor cu care sunt echipate locomotivele pentru menţinerea pe loc a acestora la manevră şi/sau în circulaţia trenurilor în cazul conducerii simplificate, agent care va fi prezent în cabina de conducere a locomotivei. Celelalte locomotive active din tren (multiplă, intercalată, împingătoare) sunt conduse şi deservite de mecanic de locomotivă autorizat pentru conducerea trenurilor de marfă în sistem simplificat.

(2) În cazul remorcării trenurilor directe de marfă cu două sau 3 locomotive cu comandă multiplă prin cablu, care constituie o singură unitate de tracţiune a trenului, conducerea şi deservirea trenului se fac similar cazului pentru simplă tracţiune prevăzut la alin. (1) lit. a) .

Art. 4. - Operatorii de transport feroviar de marfă vor întocmi proceduri proprii prin care se stabilesc, în funcţie de caracteristicile secţiilor de circulaţie şi necesitatea de menţinere pe loc a trenului cu frâne de mână, următoarele:

a) numărul şi funcţia agenţilor care deservesc trenul direct de marfă în sistem simplificat;

b) atribuţiile agenţilor în timpul circulaţiei trenului şi în staţionare, având în vedere şi cazurile speciale prevăzute în reglementările specifice în vigoare - opriri neprevăzute în linie curentă, accidente feroviare şi/sau incidente, cazuri de forţă majoră, pierderea capacităţii de conducere a trenului de către mecanicul de locomotivă, situaţia în care şeful de tren devine inapt pentru serviciu în timpul parcursului;

c) alte condiţii proprii de natură comercială - transporturi excepţionale (negabaritice sau cu tonaj depăşit) , transportul mărfurilor periculoase, alte situaţii similare acestora.

Art. 5. - Operatorul de transport feroviar ce deţine locomotivele prevăzute din construcţie cu comandă multiplă prin cablu elaborează Reglementări de exploatare pentru aceste vehicule feroviare, ce vor conţine în principal:

a) modul de aranjare a vehiculelor feroviare motoare în cadrul unităţii de tracţiune a trenului;


b) particularităţile corespunzătoare tipurilor de echipamente şi/sau instalaţii specifice care compun sistemul de protecţie automată a trenului, precum şi modul de lucru pentru continuarea circulaţiei trenurilor directe de marfă în sistem simplificat în cazul producerii unei defecţiuni/deconectări;

c) principiile şi modul de determinare a unei rezerve la calculul tonajului trenului, astfel încât să se asigure remorcarea şi frânarea trenului în condiţiile impuse prin livretele cu mersul trenurilor de marfă, în cazul defectării/deconectării unui vehicul feroviar motor în acţiune din compunerea unităţii de tracţiune a trenului, în funcţie de configuraţia stabilită;

d) circulaţia cu pantograful ridicat în zona neutră a liniei de contact, precum şi alte cazuri speciale prevăzute în reglementările specifice în vigoare.

Art. 6. - Numărul de vehicule feroviare motoare active sau inactive din capul trenului, conduse şi deservite în sistem simplificat, se stabileşte conform Regulamentului de remorcare şi frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.815/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Condiţiile suplimentare faţă de reglementările specifice în vigoare pentru remorcarea trenurilor directe de marfă în sistem simplificat sunt următoarele:

a) de natură tehnică: infrastructura feroviară aferentă secţiilor de circulaţie, precum şi locomotivele active din tren care asigură tracţiunea trenului trebuie să fie dotate cu un sistem de protecţie automată a trenului în stare de funcţiune;

b) de natură organizatorică şi de personal: procedurile proprii prevăzute la art. 4 trebuie să facă obiectul sistemului de management al siguranţei certificat de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER, iar personalul operatorului de transport feroviar care conduce şi deserveşte trenul trebuie să fie instruit şi verificat în legătură cu cunoaşterea acestora.

Art. 8. - (1) Echipamentele şi/sau instalaţiile specifice infrastructurii feroviare şi locomotivelor care compun sistemul de protecţie automată a trenului, precum şi modul de lucru pentru continuarea circulaţiei trenurilor directe de marfă în sistem simplificat, în cazul constatării unei defecţiuni la unul sau mai multe elemente ale acestui sistem, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - SA. şi gestionarii de infrastructură feroviară neinteroperabilă stabilesc şi comunică Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR şi operatorilor de transport feroviar de marfă care deţin contract de acces pe infrastructura feroviară secţiile de circulaţie a căror dotare tehnică coroborată cu echipamentul de bord al locomotivelor asigură funcţionalitatea sistemului de protecţie automată a trenului. Schimbările majore apărute la echipamentul din cale care asigură funcţionalitatea sistemului de protecţie automată a trenului vor fi notificate Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER şi operatorilor de transport feroviar de marfă care deţin contract de acces pe infrastructura feroviară.

Art. 9. - Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER, Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., gestionarii de infrastructură feroviară neinteroperabilă şi operatorii de transport feroviar de marfă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2012.

Nr. 1.684.

 

ANEXĂ

 

ECHIPAMENTELE ŞI/SAU INSTALAŢIILE

specifice infrastructurii feroviare şi locomotivelor care compun sistemul de protecţie automată a trenului, precum şi modul de lucru pentru continuarea circulaţiei trenurilor directe de marfă în sistem simplificat în cazul constatării unei defecţiuni la unul sau mai multe elemente ale sistemului de protecţie automată a trenului

 

Art. 1. - Echipamentele şi/sau instalaţiile specifice infrastructurii şi locomotivelor, care compun sistemul de protecţie automată a trenului (ATP) sunt:

a) pentru locomotive:


- dispozitiv de siguranţă şi vigilenţă în stare de funcţionare (DSV, SIFA sau altele similare acestora) ;

- instalaţie de control discontinuu (punctual) al vitezei trenului în stare de funcţionare, compatibilă cu echipamentul din cale - INDUSI, PZB sau altele similare acestora;

b) pentru infrastructura feroviară:

- instalaţie de control al vitezei trenului la semnale - inductor pentru instalaţia autostop (echipamentul din cale) , în stare de funcţionare - pe secţiile de circulaţie dotate sau nu cu sistem de bloc de linie automat;

- instalaţie de control discontinuu (punctual) al vitezei trenului - INDUSI - în stare de funcţionare.

Art. 2. - În cazul defectării pe parcurs a instalaţiilor de siguranţă şi vigilenţă şi/sau control punctual al vitezei de pe locomotive, se procedează astfel:

a) atunci când se defectează dispozitivul de siguranţă şi vigilenţă, după oprirea trenului, mecanicul de locomotivă izolează acest dispozitiv, după care îl avizează prin staţia de radiotelefon pe IDM din prima staţie din parcurs şi continuă mersul cu viteza stabilită până la staţia de destinaţie;

b) atunci când se defectează instalaţia de control punctual al vitezei, mecanicul de locomotivă izolează această instalaţie, după care continuă mersul cu viteza stabilită, dar nu mai mare de 60 km/h, până la prima staţie unde opreşte chiar dacă nu are prevăzută oprire; mecanicul îl avizează prin radiotelefon pe IDM în legătură cu defecţiunea, întocmeşte nota de avizare pe care o înmânează acestuia şi continuă mersul până la staţia de destinaţie, cu viteza stabilită, dar nu mai mare de 60 km/h, dacă nu se stabileşte altfel de către IDM prin ordin de circulaţie;

c) la defectarea atât a instalaţiei de control punctual al vitezei, cât şi a dispozitivului de siguranţă şi vigilenţă, mecanicul le izolează, continuă mersul cu viteza stabilită, dar nu mai mare de 60 km/h, până la prima staţie din parcurs, unde opreşte trenul chiar dacă acesta nu are prevăzută oprire, îl avizează pe IDM şi solicită locomotivă de ajutor.

Art. 3. - În cazul opririi neprevăzute a trenului direct de marfă în sistem simplificat în linie curentă, se procedează conform reglementărilor specifice în vigoare, cu următoarele precizări:

a) mecanicul de locomotivă comunică şefului de tren cauza opririi trenului, precum şi măsurile ce se impun, iar dacă este necesară menţinerea pe loc a trenului, şeful de tren strânge frânele de mână, conform menţiunilor din „nota de repartizare a frânelor de mână“; atunci când şeful de tren nu poate remedia defecţiunile existente la vehiculele din tren, mecanicului îi este interzis să părăsească locomotiva şi solicită mijloace de ajutor;

b) după oprirea neprevăzută a trenului datorită pierderii capacităţii mecanicului de locomotivă de a conduce, şeful de tren ia toate măsurile ce se impun, conform prevederilor din Regulamentul pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi procedurilor proprii elaborate conform art. 4 din prezentul ordin, inclusiv acordarea primului ajutor pentru mecanic, dacă este cazul; şeful de tren, care ţine permanent sub observaţie locomotiva, ia legătura cu staţia CFR cea mai apropiată, folosind toate mijloacele posibile, solicitând ajutor, locomotivă sau mecanic de schimb;

c) pe linie dublă, pentru cazul prevăzut la lit. b) , când nu se poate lua legătura cu staţia CFR cea mai apropiată, şeful de tren dă semnale de oprire a primului tren care circulă pe linia alăturată şi transmite prin mecanicul acestuia la staţia vecină datele necesare.

Art. 4. - Pentru unităţile de tracţiune a trenului alcătuite din mai multe vehicule feroviare motoare cu comandă multiplă prin cablu, particularităţile echipamentelor şi/sau instalaţiilor specifice care compun sistemul de protecţie automată a trenului, precum şi modul de lucru pentru continuarea circulaţiei trenurilor directe de marfă în sistem simplificat în cazul constatării unei defecţiuni/deconectări sunt prevăzute în reglementările de exploatare elaborate conform prevederilor art. 5 din ordin.

 

 


CONSILIUL CONCURENŢEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de identificare şi sancţionare a faptelor de concurenţă neloială

 

În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d) , ale art. 27 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în Plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul privind procedura de identificare şi sancţionare a faptelor de concurenţă neloială, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 39 din Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2012.

Art. 3. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2012.

Nr. 1.098.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind procedura de identificare şi sancţionare a faptelor de concurenţă neloială

 

În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenţei, Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

 

Capitolul I

Consideraţii generale şi domeniul de aplicare

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. ş) din Legea concurenţei, punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenţei neloiale, este încredinţată Consiliului Concurenţei, în calitate de autoritate administrativă autonomă naţională în domeniul concurenţei, cu excepţia faptelor care, potrivit legii, constituie infracţiuni.

Art. 2. - Regulamentul stabileşte procedura referitoare la etapele şi modalităţile de identificare şi sancţionare de către Consiliul Concurenţei a faptelor de concurenţă neloială prevăzute la art. 4 alin. 1 din Legea concurenţei neloiale în urma sesizărilor sau din oficiu, fiind aplicabil faptelor de concurenţă neloială săvârşite de persoane fizice sau juridice, române ori străine, pe teritoriul României.

Art. 3. - În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) sesizare - petiţie/reclamaţie formulată în scris de către o persoana fizică sau juridică interesată, având ca obiect posibile fapte de concurenţă neloială;

b) operator economic - entitatea angajată într-o activitate cu caracter de continuitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piaţă dată, independent de statutul său juridic şi de modul de finanţare;

c) cercetare aprofundată - procedură declanşată de către autoritatea de concurenţă prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, din oficiu sau ca urmare a sesizării formulate în scris de către o persoană fizică ori juridică interesată, constând în examinarea posibilelor fapte de concurenţă neloială care prezintă suficient temei de fapt şi de drept pentru o analiză;

d) faptă de concurenţă neloială - orice fapt sau act prin care se obţin avantaje economice prin mijloace nelegitime efectuat de către un operator economic şi care are efectul actual sau potenţial al afectării cel puţin a unui concurent şi/sau al concurenţei pe anumite pieţe sau sectoare economice;

e) uzanţe comerciale cinstite - ansamblu de practici sau reguli recunoscute care se aplică în relaţiile de afaceri dintre comercianţi în scopul prevenirii încălcării drepturilor legitime ale uneia dintre acestea;

f) dosarul cauzei - dosarul cu toate documentele ce au fost obţinute, produse şi/sau colectate de către autoritatea de concurenţă în cursul instrumentării unei sesizări sau al desfăşurării unei cercetări din oficiu, care susţin şi motivează soluţia adoptată, în condiţiile legii;

g) personalul împuternicit - inspectorii de concurenţă care fac parte din echipa care realizează cercetarea aprofundată privind posibile fapte de concurenţă neloială, desemnaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, dintre care unul va fi numit coordonator;

h) notă de concluzii - document procedural elaborat ca urmare a finalizării cercetării aprofundate cu privire la o posibilă faptă de concurenţă neloială, care cuprinde analiza tuturor aspectelor cercetate, evidenţierea probelor, concluziile, precum şi propunerile personalului împuternicit.

 

Capitolul II

Procedura de analiză din oficiu sau la sesizare

 

Art. 4. - (1) În scopul intervenţiei Consiliului Concurenţei, o sesizare înaintată în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. ş) din Legea concurenţei poate avea ca obiect doar contravenţiile prevăzute la art. 4 alin. 1 din Legea concurenţei neloiale.

(2) Consiliul Concurenţei va aduce la cunoştinţa organelor de urmărire penală cazurile prevăzute la art. 5 din Legea concurenţei neloiale doar atunci când, analizând o faptă ce ar putea constitui contravenţie potrivit prevederilor art. 4 din Legea concurenţei neloiale, constată că aceasta excedează sfera sa de competenţă, fiind o posibilă faptă de natură penală.

Art. 5. - (1) Sesizările referitoare la existenţa unei posibile fapte de concurenţă neloială adresate autorităţii de concurenţă sunt repartizate şi analizate în termen de 30 de zile de la înregistrare, în cadrul direcţiei de resort, urmând a se decide, după caz:

a) respingerea sesizării adresate autorităţii de concurenţă, în cazul în care se dovedeşte că faptele semnalate nu intră sub incidenţa Legii concurenţei neloiale, urmând ca autorul să fie înştiinţat în legătură cu acest fapt;

b) declanşarea unei cercetări aprofundate, dacă datele şi informaţiile existente la dosarul cauzei se încadrează în obiectul de analiză privind posibile fapte de concurenţă neloială dintre cele prevăzute la art. 4 alin. 1 din Legea concurenţei neloiale. Cercetarea aprofundată este dispusă prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, în baza unei note privind propunerea de declanşare, avizată de către membrul Plenului Consiliului Concurenţei desemnat să coordoneze activitatea în domeniul concurenţei neloiale. Autorul sesizării va fi informat cu privire la acest aspect.

(2) Termenul de soluţionare a sesizărilor formulate în baza Legii concurenţei neloiale este de 90 de zile de la data la care autoritatea de concurenţă este în posesia tuturor datelor şi informaţiilor relevante, comunicând aceasta autorului sesizării, cu respectarea termenului de prescripţie prevăzut de lege.

Art. 6. - (1) Consiliul Concurenţei poate realiza, din oficiu, cercetări aprofundate în vederea identificării şi sancţionării faptelor de concurenţă neloială, potrivit prevederilor art. 4 alin. 3 din Legea concurenţei neloiale, atunci când apreciază că există suficient temei de fapt şi de drept ca ă justifice intervenţia sa.

(2) Cercetarea aprofundată din oficiu se dispune prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, în baza unei note privind propunerea de declanşare elaborată de direcţia de resort, avizată de către membrul Plenului Consiliului Concurenţei desemnat să coordoneze activitatea în domeniul concurenţei neloiale.

Art. 7. - (1) În cadrul cercetării aprofundate, pentru identificarea şi sancţionarea faptelor de concurenţă neloială, inspectorii de concurenţă pot solicita informaţii şi pot lua declaraţii potrivit prevederilor art. 35 şi 35 din Legea concurenţei.

(2) Inspectorii de concurenţă pot efectua şi inspecţii în temeiul ordinului de inspecţie emis de către preşedintele Consiliului Concurenţei, în baza unei note fundamentate cu privire la oportunitatea efectuării sale. Inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie, în conformitate cu prevederile Legii concurenţei. Inspecţiile inopinate vor fi efectuate doar în situaţiile în care este necesară obţinerea unor date şi informaţii care nu sunt disponibile în mod public şi care pot fi relevante pentru clarificarea situaţiei care face obiectul cercetării aprofundate.

(3) Cercetarea aprofundată poate conduce la concluzia că sunt întrunite elementele constitutive ale unei contravenţii prevăzute la art. 4 alin. 1 din Legea concurenţei neloiale sau că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii.

Art. 8. - (1) Rezultatul cercetării aprofundate a faptelor semnalate în temeiul prevederilor Legii concurenţei neloiale va fi consemnat într-o notă de concluzii, aprobată de către superiorul ierarhic al personalului împuternicit şi de către membrul Plenului Consiliului Concurenţei desemnat să coordoneze activitatea în domeniul concurenţei neloiale.

(2) Nota de concluzii va cuprinde analiza tuturor aspectelor cercetate, evidenţierea probelor, concluziile, precum şi propunerile personalului împuternicit care a realizat cercetarea aprofundată, din perspectiva existenţei faptelor de concurenţă neloială.

(3) Autorul sesizării trebuie să furnizeze elemente de probă privind posibila faptă de concurenţă neloială şi să justifice prejudiciul suferit.

(4) Atunci când prin nota de concluzii se constată că faptele analizate nu prezintă elementele constitutive ale unei contravenţii prevăzute la art. 4 alin. 1 din Legea concurenţei neloiale, se emite un răspuns motivat în acest sens în cazul în care cercetarea este declanşată în urma unei sesizări, iar când aceasta este realizată din oficiu se emite un ordin de închidere.

(5) Respingerea sesizării se poate face, în orice fază, şi ca urmare a constatării că faptele reclamate au un grad de pericol social redus şi nu este afectat un interes de ordin general.

Interesul de ordin general este evaluat atât din perspectiva gravităţii faptelor care fac obiectul sesizării, cât şi din perspectiva daunelor produse şi a afectării pieţei.

 

Capitolul III

Aplicarea sancţiunilor

 

Art. 9. - (1) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 4 alin. 1 din Legea concurenţei neloiale se fac de către inspectorii de concurenţă din cadrul personalului împuternicit desemnaţi să întocmească procesul-verbal de constatare şi sancţionare de către superiorul ierarhic prin nota de concluzii.

(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 4 alin. 1 din Legea concurenţei neloiale li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 13, 28 şi 29.

(3) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei poate fi contestat la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare.

Art. 10. - (1) Informaţiile, datele şi documentele ce constituie dosarul cauzei cu privire la posibile fapte de concurenţă neloială nu vor fi comunicate sau făcute publice de către Consiliul Concurenţei până la finalizarea cercetării aprofundate.

(2) Informaţiile colectate în cadrul procedurii de cercetare aprofundată pot fi folosite doar pentru scopul aplicării legislaţiei în domeniul concurenţei. Consiliul Concurenţei va putea sesiza şi alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, în condiţiile  în care sunt descoperite aspecte care ţin de competenţa acestora.

Art. 11. - Prezentul regulament este pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.