MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 827/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XXIV - Nr. 827          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE          Luni, 10 decembrie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 850 din 18 octombrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele masuri adiacente şi ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Decizia nr. 858 din 18 octombrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

77. - Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

80. - Ordonanţa de urgenţă privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

271/1.645. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategica şi financiara, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistentei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 850

din 18 octombrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, excepţie ridicată de Cornel Iosif Borchescu în Dosarul nr. 8.288/30/2011 al Tribunalului Timiş - Secţia a II-a civilă şi care formează obiectul Dosarului nr. 819D/2012 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei, în acord cu jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia nr. 177/R din 19 martie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 8.288/30/2011, Tribunalul Timiş - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, excepţie ridicată de Cornel Iosif Borchescu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii în anulare şi a unei cereri de revizuire.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate aduc limitări nepermise dreptului de acces la justiţie, în condiţiile în care prorogarea termenului de la care şedinţele de judecată vor fi înregistrate a fost dispusă printr-o ordonanţă de urgenţă, act normativ care, potrivit art. 115 alin. (6) din Constituţie, nu poate afecta drepturile fundamentale. Sub acest aspect, autorul excepţiei apreciază că sistemul actual constituţional cunoaşte o vădită lipsă de coerenţă, deoarece, pentru ordonanţele simple, Constituţia prevede că nu pot fi adoptate în domeniul legilor organice, dar nu şi că nu pot afecta drepturile şi libertăţile fundamentale, aspect prevăzut în mod expres în cazul ordonanţelor de urgenţă, care pot interveni şi în domeniul legii organice. Per a contrario, ar rezulta că prin ordonanţe simple se poate aduce atingere acestei categorii de drepturi.

Cât priveşte dispoziţiile criticate ale Legii nr. 304/2004, autorul excepţiei susţine că instanţele de judecată nu ar trebui să fie subordonate, sub aspect financiar, Ministerului Justiţiei, deoarece astfel se aduce atingere independenţei judecătorilor şi principiilor constituţionale ce guvernează înfăptuirea justiţiei.

Tribunalul Timiş - Secţia a II-a civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu contravin principiului liberului acces la justiţie, reclamantul având posibilitatea de a se adresa justiţiei cu o cerere de chemare în judecată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, în concordanţă cu punctele de vedere exprimate anterior în cauze similare şi soluţionate de Curtea Constituţională prin deciziile nr. 1.259 din 8 octombrie 2009, nr. 492 din 20 aprilie 2010, nr. 112 din 9 februarie 2012, nr. 131 din 16 februarie 2012 şi nr. 208 din 6 martie 2012.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit actului de sesizare şi motivării scrise a autorului excepţiei, dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 noiembrie 2011, care au următorul conţinut: „Termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, de la care se aplică dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecată, se prorogă până la data de 1 iulie 2012.“

Termenul menţionat în textul de lege criticat a fost prorogat până la data de 1 iulie 2013 prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, ordonanţă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 7 iunie 2012. Având în vedere că dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene, iniţial criticate, şi-au încetat aplicabilitatea, iar termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 este, în prezent, reglementat de art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, rezultă că asupra acestor din urmă prevederi urmează a se pronunţa Curtea Constituţională.

Totodată, obiectul excepţiei îl constituie şi prevederile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, având următorul cuprins:

(2) Bugetul curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor este gestionat de Ministerul Justiţiei, ministrul justiţiei având calitatea de ordonator principal de credite.

Textele din Constituţie invocate ca fiind încălcate sunt următoarele: art. 1 alin. (3) -(5) referitor la valorile supreme ale statului român, art. 16 alin. (1) -(2) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) -(3) referitor la accesul liber la justiţie şi dreptul părţilor la un proces echitabil, art. 52 alin. (3) care instituie răspunderea patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, art. 53 alin. (1) care prevede expres şi limitativ situaţiile ce justifică restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 73 alin. (3) referitor la domeniile de reglementare prin lege organică, art. 115 alin. (6) privind domeniile în care este interzisă adoptarea ordonanţelor de urgenţă, art. 124 - Înfăptuirea justiţiei, art. 126 alin. (2), alin. (5) teza întâi şi alin. (6) referitor la instanţele judecătoreşti, stabilirea prin lege a competenţei şi a procedurii de judecată şi, respectiv, la garantarea controlului judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice pe calea contenciosului administrativ şi ale art. 148 alin. (2) -(4) cu referire la principiul aplicării cu prioritate a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi a celorlalte reglementări cu caracter obligatoriu, faţă de dispoziţiile contrare din legile interne.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate şi criticile de neconstituţionalitate formulate, Curtea Constituţională constată ca aceasta urmează să fie respinsă, pentru următoarele considerente:

Constituţionalitatea soluţiei legislative de prorogare a termenului prevăzut de art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, privind înregistrarea prin mijloace audio-video a şedinţelor de judecată, a mai fost examinată, prin raportare la critici de neconstituţionalitate asemănătoare celor formulate în prezenta cauză. Cu titlu de exemplu pot fi reţinute: Decizia nr. 574 din 15 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 1 august 2008, Decizia nr. 1.259 din 8 octombrie

2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 17 noiembrie 2009, Decizia nr. 492 din 20 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, Decizia nr. 1.179 din 15 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011 sau Decizia nr. 666 din 26 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 22 august 2012. Respingând excepţia, Curtea a reţinut, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate prorogă unele termene în vederea unei bune administrări a justiţiei ca serviciu public, ţinând seama de gravele consecinţe de ordin procedural care ar putea apărea în activitatea de judecată din cauza inexistenţei suportului tehnic necesar şi care ar putea fi invocate în cadrul proceselor pe rolul instanţelor de judecată.

Întrucât, faţă de aspectele analizate cu prilejul pronunţării deciziilor menţionate, în prezenta cauză nu au fost relevate elemente noi, de natură a determina schimbarea acestei jurisprudenţe, cele acolo reţinute îşi menţin valabilitatea şi în acest dosar.

Având în vedere că nu se poate reţine încălcarea vreunuia dintre drepturile fundamentale invocate, Curtea nu poate să constate nici încălcarea art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, care interzice ca prin ordonanţă de urgenţă să fie afectate drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie.

Cât priveşte dispoziţiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Curtea constată că acestea nu au mai fost supuse controlului de constituţionalitate. Critica de neconstituţionalitate formulată faţă de aceste norme vizează o pretinsă lipsă de independenţă a judecătorului şi încălcarea principiilor constituţionale ce guvernează înfăptuirea justiţiei, vicii generate, în opinia autorului excepţiei, de subordonarea sub aspect financiar a instanţelor judecătoreşti faţă de Ministerul Justiţiei.

Curtea constată că prevederile de lege criticate, potrivit cărora „Bugetul curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor este gestionat de Ministerul Justiţiei, ministrul justiţiei având calitatea de ordonator princip al de credite“, nu sunt de natură a afecta înfăptuirea justiţiei în concordanţă cu principiile enumerate la art. 124 din Constituţie şi nici nu pot afecta statutul constituţional al judecătorilor. Prin definiţie, justiţia este un serviciu public, fiind firesc şi necesar ca activitatea instanţelor şi parchetelor să fie finanţată de la bugetul de stat, astfel cum prevede art. 131 alin. (1) din Legea nr. 304/2004. Faptul că ministrul de justiţie are calitatea de ordonator princip al de credite şi că bugetul instanţelor judecătoreşti este gestionat de Ministerul Justiţiei constituie doar un aspect legat de administrarea financiară, printr-un organ de specialitate al puterii executive, a activităţii desfăşurate de acestea, fără a se crea astfel un raport de subordonare între cele două categorii de entităţi aparţinând unor autorităţi publice distincte. Instanţele judecătoreşti aparţin puterii judecătoreşti şi nu au în competenţele proprii activităţi de execuţie bugetară, acestea fiind specifice instituţiilor şi organelor aflate în structura Guvernului. Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor statului nu poate fi afectat prin aceea că latura bugetară a activităţii de natură administrativă a instanţelor judecătoreşti este atribuită unei instituţii ce aparţine puterii executive, aşa cum acest lucru nu poate echivala nici cu încălcarea independenţei judecătorului sau a principiilor ce guvernează realizarea actului de justiţie. Atribuţia esenţială şi definitorie a judecătorului, aceea de „a spune dreptul“, concretizată în soluţiile pronunţate şi motivate, nu poate avea nicio legătură cu gestionarea bugetului unei instanţe judecătoreşti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi ale art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, excepţie ridicată de Cornel Iosif Borchescu în Dosarul nr. 8.288/30/2011 al Tribunalului Timiş - Secţia a II-a civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 858

din 18 octombrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea- judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Toma – magistrat - asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. ( 1) şi art. 34 alin. ( 1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată de Cezar Dorinel Popa în Dosarul nr. 4.580/55/2009 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului nr. 984D/2012 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că autorul acesteia nu a motivat suficient excepţia.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 ianuarie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 4.580/55/2009, Judecătoria Arad - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată de Cezar Dorinel Popa într-o cauză având ca obiect o plângere împotriva unui proces-verbal de contravenţie.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia invocă aspecte ce ţin de aplicarea legii de către organele abilitate să întocmească un proces-verbal de contravenţie. În acelaşi sens, ridică şi excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziţii din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, pentru următoarele motive: „stabilirea nejudiciară a vinovăţiei contravenţionale şi sarcina probei în procedura judiciară contravenţională de drept comun“, „aplicabilitatea normelor constituţionale şi contravenţionale consacrând dreptul la respectarea prezumţiei de nevinovăţie“, „violarea dreptului la respectarea prezumţiei de nevinovăţie de normele juridice privind procedura contravenţională de drept comun“ şi „contrarietatea dintre normele juridice privind procedura contravenţională judiciară de drept comun şi principiul constituţional şi convenţional al statului de drept şi democratic, bazat pe respectarea drepturilor omului“.

Judecătoria Arad - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin.(1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile de lege sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, dispoziţii care au următorul cuprins:

- Art. 16 alin. (1) : „Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.“;

- Art. 17: „Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.“;

- Art. 18: „Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (3) . În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiţeri şi subofiţeri de poliţie, jandarmi sau gardieni publici.“;

- Art. 19 alin.(1) : „Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.“;

- Art. 25: „(1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului şi, dacă este cazul, părţii vătămate şi proprietarului bunurilor confiscate. [...]

(3) În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi dacă a fost obligat la despăgubiri, odată cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica şi înştiinţarea de plată. În înştiinţarea de plată se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare şi, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.“;

- Art. 26 alin.(3) : „În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii.“;

- Art. 27: „Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată de face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.“;

- Art. 28: „(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenţiilor această posibilitate trebuie menţionată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. sau la unităţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă organului din care acesta face parte, potrivit dispoziţiilor alin.(1) .

(3) Amenzile contravenţionale pot fi achitate şi prin intermediul instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghişeului virtual de plăţi, proiect-pilot coordonat de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, parte a Sistemului eguvernare, din cadrul Sistemului Electronic Naţional. În acest caz:

a) achitarea unei amenzi contravenţionale se dovedeşte prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de Ghişeul virtual de plăţi, aceasta specificând data şi ora efectuării plăţii;

b) se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de Ghişeul virtual de plăţi către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.“;

- Art. 33 alin. (1) : „Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.“;

- Art. 34 alin. (1) : „Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării.“

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul român şi art. 20 alin. (1) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, precum şi a prevederilor art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale cu privire la prezumţia de nevinovăţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autorul excepţiei de neconstituţionalitate critică aplicarea legii de către organele abilitate să întocmească un proces-verbal de contravenţie, soluţionarea acestor aspecte intrând în competenţa exclusivă a instanţelor de judecată, iar nu în cea a Curţii Constituţionale. În ceea ce priveşte motivele invocate în susţinerea excepţiei, autorul nu arată în ce mod dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale şi convenţionale invocate. Or, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate“.

Curtea mai reţine că dispoziţiile de lege criticate au mai fost supuse controlului său, în raport de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 1.118 din 10 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 6 octombrie 2009, aceasta a statuat că, deşi în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 există şi prevederi specifice materiei contenciosului administrativ, aceasta nu conduce la transformarea tuturor dispoziţiilor ordonanţei menţionate în prevederi de natura legii organice, deoarece astfel s-ar ajunge la completarea Constituţiei, care reglementează expres şi limitativ domeniile rezervate acestei categorii de legi, printre care nu figurează dispoziţiile legale privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

În ceea ce priveşte criticile referitoare la încălcarea prezumţiei de nevinovăţie şi răsturnarea sarcinii probei care ar nesocoti prevederile art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea s-a pronunţat în repetate rânduri. De exemplu, prin Decizia nr. 349 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 6 noiembrie 2003, Decizia nr. 380 din 14 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 7 noiembrie 2003, sau Decizia nr. 270 din 22 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 10 august 2004, instanţa de control constituţional a reţinut că prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 „sunt în deplin acord cu exigenţele art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, iar din procedura de soluţionare a plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu rezultă răsturnarea sarcinii probei, ceea ce ar fi contrar intereselor contravenientului, ci, mai degrabă, exercitarea dreptului la apărare“.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice modificarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată de Cezar Dorinel Popa în Dosarul nr. 4.580/55/2009 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,

ţinând cont de angajamentele asumate de Guvern prin Scrisoarea de intenţie şi Memorandumul tehnic de înţelegere cu Fondul Monetar Internaţional din 8 iunie 2012, ce privesc creşterea eficienţei şi transparenţei procedurilor de achiziţii publice ca prioritate de vârf, şi având în vedere faptul că nerespectarea obligaţiilor asumate atrage după sine dificultăţi în asigurarea şi utilizarea fondurilor aferente restructurării şi reformării activităţilor de interes general, putând fi sistate plăţile pentru programele operaţionale,

luând în considerare perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum şi faptul că prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.251/2011 al Comisiei din 30 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE şi 2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2012, devine necesară adaptarea legislaţiei naţionale astfel încât să asigure transpunerea directivelor aşa cum au fost acestea modificate, cu atât mai mult cu cât necorelarea cu prevederile regulamentului menţionat conduce la existenţa unor discrepanţe între pragurile prevăzute de legislaţia naţională şi cele prevăzute de legislaţia europeană, ceea ce poate crea confuzii în luarea deciziilor de către instanţele de judecată.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic al contractului de achiziţie publică, al contractului de concesiune de lucrări publice şi al contractului de concesiune de servicii, procedurile de atribuire a acestor contracte, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri.

2. La articolul 2 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

f) eficienţa utilizării fondurilor;

3. La articolul 3, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

f) contract de achiziţie publică - contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul ori mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

4. La articolul 3, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

k1) fişa de date - document al documentaţiei de atribuire ce cuprinde informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire, dacă sunt solicitate de autoritatea contractantă, toate cerinţele minime de calificare, precum şi toate documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare, informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, instrucţiuni privind căile de atac prevăzute de lege, precum şi orice alte informaţii prevăzute de legislaţia în domeniu;

5. La articolul 3, după litera s1) se introduce o nouă literă, litera s2), cu următorul cuprins:

s2) persoane cu funcţii de decizie - conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentaţiei de atribuire şi/sau procedura de atribuire;

6. La articolul 8, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

b1) orice regie autonomă sau companie naţională/societate comercială cu capital integral ori majoritar deţinut de o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

7. La articolul 9, literele c) şi c1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

c) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

- respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

- valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro;

c1) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

- respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

- valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro;

8. La articolul 13, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaţii ale autorităţii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital, precum şi prestarea de servicii de către bănci centrale;

9. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

Art. 191. - (1) În situaţia prevăzută la art. 19, autoritatea contractantă transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziţiei realizate.

(2) Transmiterea notificării prevăzute la alin. (1) se va efectua în format electronic prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro şi va cuprinde următoarele informaţii:

a) denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic;

b) obiectul achiziţiei;

c) codul CPV;

d) valoarea achiziţiei;

e) cantitatea achiziţionată;

f) data realizării/atribuirii achiziţiei.

10. Art. 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 20. - (1) Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă poate aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 alin. (1), după caz, numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau art. 124.

11. La articolul 28, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

(7) În cazul contractelor de servicii aferente realizării investiţiilor publice şi/sau a lucrărilor de intervenţie asupra acestora, valoarea estimată cuprinde şi cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute, astfel cum acestea au fost definite de către proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimată a contractului şi fără a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j) .

12. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ), cu următorul cuprins:

(21 ) Valoarea estimată cuprinde şi cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute, astfel cum acestea au fost definite de către proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimată a contractului şi fără a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j) .

13. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Documentaţia de atribuire cuprinde:

a) fişa de date;

b) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv ori de negociere;

c) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

14. La articolul 33, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

(3) Cerinţele/Criteriile de calificare şi/sau selecţie, care se regăsesc în caietul de sarcini ori documentaţia descriptivă şi care nu sunt preluate în fişa de date/invitaţia de participare/anunţul de participare, sunt considerate clauze nescrise.

(4) Orice factor de evaluare cuprins în documentaţia de atribuire, care nu se regăseşte în invitaţia de participare/anunţul de participare, este considerat clauză nescrisă.

15. Art. 331 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 331. - (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei de participare/anunţului de participare, conformitatea cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, fără ca această evaluare să aibă în vedere caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, după caz.

(2) În termen de maximum 10 zile de la data primirii documentaţiei în SEAP, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice:

a) emite autorităţii contractante acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire; sau

b) informează autoritatea contractantă asupra neconformităţilor constatate la nivelul documentaţiei de atribuire şi a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanţă cu prevederile legale privind achiziţiile publice.

(21) Documentaţia de atribuire retransmisă de autoritatea contractantă ca urmare a incidenţei prevederilor alin. (2) lit. b) este evaluată de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data repostării acesteia în SEAP.

(3) Documentele transmise în SEAP de către autorităţile contractante vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

(4) Autoritatea contractantă încarcă în SEAP, odată cu documentaţia de atribuire, o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal ce va conţine datele de identificare ale persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante. Acest document nu are caracter de document public.

16. La articolul 431 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) cuantumul garanţiei de participare, menţionat şi în invitaţia de participare/anunţul de participare, în sumă fixă ce nu poate depăşi 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai puţin decât sumele prevăzute la art. 2781 alin. (1) ;

17. La articolul 49 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

c) erata la anunţul/invitaţia de participare ce modifică/completează informaţiile publicate în anunţul/invitaţia de participare.

18. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 501, cu următorul cuprins:

Art. 501. - (1) Eratele prevăzute la art. 49 alin. (2) lit. c) se verifică de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în termen de două zile de la data primirii în SEAP.

(2) Prevederile art. 49 alin. (3) -(7) se aplică în mod corespunzător.

(3) Modificarea/Completarea criteriilor de calificare şi selecţie, în condiţiile prevăzute la art. 179 alin. (4), se face în mod obligatoriu prin publicarea unei erate şi cu prelungirea perioadei necesare elaborării candidaturilor/ofertelor.

(4) În cazul contractelor a căror valoare este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă publică orice modificare/completare a informaţiilor cuprinse în anunţul de participare, prin intermediul eratei, atât în SEAP, cât şi în JOUE.

(5) Este interzisă modificarea/completarea informaţiilor cuprinse în invitaţia de participare/anunţul de participare prin intermediul clarificărilor şi fără publicarea unei erate.

19. La articolul 51 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) valoarea estimată a contractelor de lucrări, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro.

20. La articolul 55, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care:

a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a) -c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro;

b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 400.000 euro;

c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro.

21. La articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care:

a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a) -c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro;

b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care a fost atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 400.000 euro;

c) valoarea estimată a contractului de lucrări care a fost atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro.

22. La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 58. - (1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare estimată mai mare decât cea prevăzută la art. 19, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet, la o adresă dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet.

23. După articolul 691 se introduce un nou articol, articolul 692, cu următorul cuprins:

Art. 692. - (1) Autoritatea contractantă precizează în fişa de date/invitaţia de participare/anunţul de participare numele persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.

(2) Autoritatea contractantă publică în SEAP denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, pentru care se publică numai numele.

24. Art. 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 72. - (1) Autoritatea contractantă prelungeşte perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care:

a) acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la faţa locului a unor documente-anexă la caietul de sarcini;

b) autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentaţia de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele-limită stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens;

c) perioada de timp stabilită potrivit art. 71 nu este suficientă pentru elaborarea ofertelor şi/sau pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire.

(2) În oricare din situaţiile de la alin. (1), data-limită de depunere a ofertelor se decalează, prin publicarea unei erate, cu o perioadă suficientă, astfel încât orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obţinerea informaţiilor complete

şi relevante pentru elaborarea ofertei.

25. La articolul 79, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele:

a) perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

b) răspunsul nu modifică informaţiile deja publicate, nu afectează modul de elaborare a ofertelor şi nici nu devine necesară publicarea unei erate.

26. La articolul 79, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Reprezintă abateri grave de la prevederile legislative în sensul art. 209 alin. (1) lit. c) următoarele:

a) cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin răspunsul la solicitarea de clarificare se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate;

b) cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire şi prin clarificarea adusă se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate.

27. Art. 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 80. - Autoritatea contractantă deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în anunţul de participare sau în erată, dacă este cazul, cu excepţia situaţiei în care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat în urma suspendării procedurii.

28. La articolul 85, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Prevederile art. 78 şi 79 se aplică în mod corespunzător, raportându-se la data-limită de depunere a candidaturilor.

29. La articolul 92, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă va răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele:

a) perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

b) răspunsul nu modifică informaţiile deja publicate/ transmise, nu afectează modul de elaborare a ofertelor şi nici nu devine necesară publicarea unei erate.

30. La articolul 92, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Reprezintă abateri grave de la prevederile legislative în sensul art. 209 alin. (1) lit. c) următoarele:

a) cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin răspunsul la solicitarea de clarificare se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate;

b) cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin clarificarea adusă se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate.

31. La articolul 101, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Prevederile art. 78 şi 79 se aplică în mod corespunzător, raportându-se la data-limită de depunere a candidaturilor.

32. La articolul 116, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Prevederile art. 78 şi 79 se aplică în mod corespunzător, raportându-se la data-limită de depunere a candidaturilor.

33. La articolul 1192, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele:

a) perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de începere a negocierilor;

b) răspunsul nu modifică informaţiile deja publicate/ transmise, nu afectează modul de elaborare a ofertelor şi, după caz, nici nu devine necesară publicarea unei erate.

34. La articolul 1192, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Reprezintă abateri grave de la prevederile legislative în sensul art. 209 alin. (1) lit. c) următoarele:

a) cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin răspunsul la solicitarea de clarificare se modifică informaţiile deja publicate şi se afectează modul de elaborare a ofertelor şi, după caz, devine necesară publicarea unei erate;

b) cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi prin clarificarea adusă se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi, după caz, devine necesară publicarea unei erate.

35. Art. 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 124. - Peste pragul prevăzut la art. 19, autoritatea contractantă poate aplica procedura de cerere de oferte în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:

a) pentru contractul de furnizare: 130.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 130.000 euro; c) pentru contractul de lucrări: 5.000.000 euro.

36. La articolul 150, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia de atribuire, în temeiul căruia a fost încheiat acordul-cadru.

37. La articolul 158, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Autoritatea contractantă stabileşte o dată-limită de depunere a ofertelor orientative care, raportată la data publicării anunţului de participare simplificat prevăzut la alin. (1), nu trebuie să fie mai devreme de:

a) 15 zile, în cazul în care valoarea estimată, potrivit prevederilor art. 32, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro;

b) 5 zile, în cazul în care valoarea estimată, potrivit prevederilor art. 32, este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro.

38. Art. 163 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 163. - În cazul contractelor de lucrări şi servicii care presupun prestaţii intelectuale, cum ar fi consultanţă, proiectare şi altele asemenea, nu pot face obiectul licitaţiei electronice acele aspecte ale ofertei care implică evaluarea unor elemente necuantificabile, respectiv care nu pot fi exprimate în cifre sau în procente.

39. Art. 170 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 170. - Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi indică în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

40. La articolul 179, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Orice modificare şi/sau completare a criteriilor de calificare şi selecţie precizate potrivit alin. (3) conduce/conduc la anularea procedurii de atribuire, cu excepţia:

a) modificărilor dispuse prin decizia Consiliului;

b) modificărilor dispuse prin hotărâri ale instanţelor judecătoreşti;

c) măsurilor de remediere dispuse de autoritatea contractantă în temeiul art. 2561 alin. (3) şi art. 2563 alin. (1) .

41. La articolul 179, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Orice modificare de natura celor permise potrivit prevederilor alin. (4) se realizează cu prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor, astfel încât operatorii economici să beneficieze de un interval de timp suficient pentru pregătirea documentelor de calificare şi/sau selecţie, respectiv, după caz, pentru elaborarea ofertelor.

42. La articolul 200, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 200. - (1) În termen de 25 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în invitaţia de participare/anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, dacă oferta respectivă îndeplineşte toate condiţiile de admisibilitate care rezultă din documentaţia de atribuire şi actele anexate.

(2) În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi o singură dată perioada de evaluare, cu excepţia situaţiilor în care autoritatea contractantă reevaluează ofertele ca urmare a unei decizii a Consiliului, a unei hotărâri judecătoreşti sau a recomandărilor observatorilor Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice.

43. La articolul 200, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi, în termen de maximum două zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) .

44. La articolul 202, alineatul (11 ) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(11 ) O ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 70% din valoarea estimată a contractului respectiv ori, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile şi/sau neconforme, atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor calculată fără a se avea în vedere propunerea financiară cea mai mică şi propunerea financiară cea mai mare.

45. La articolul 205, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ), cu următorul cuprins:

(11 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele de aşteptare se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot, publicată în invitaţia de participare/anunţul de participare.

46. La articolul 209 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) criteriile de calificare şi selecţie şi/sau criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevăzuţi în cadrul invitaţiei de participare/anunţului de participare, precum şi în documentaţia de atribuire au fost modificate/modificaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 179 alin. (4) ;

47. La articolul 209 alineatul (4), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:

c) deciziile luate de autoritatea contractantă în procesul de evaluare a ofertelor au la bază cerinţe/criterii de calificare şi/sau selecţie ce nu se regăsesc în fişa de date/invitaţia de participare/anunţul de participare;

d) orice situaţie reglementată expres de prezenta ordonanţă de urgenţă.

48. La articolul 213 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

c1) erata, dacă este cazul;

49. La articolul 213, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe loturi, raportul procedurii de atribuire poate fi elaborat şi pentru fiecare lot în parte.

50. La articolul 215, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 215. - (1) Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public, în forma în care se află la momentul solicitării accesului la informaţiile din cuprinsul acestuia. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

51. La articolul 223, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrări publice, în situaţiile în care valoarea estimată a acestuia este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro.

52. La articolul 227, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 227. - (1) În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a) -c), acesta, atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii unei terţe părţi, publică un anunţ de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP şi, opţional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice, în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizează conform regulilor prevăzute la art. 23 şi la cap . II secţiunea a 2-a.

53. La articolul 2562, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ), cu următorul cuprins:

(11 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele prevăzute la alin. (1) se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot, publicată în invitaţia de participare/anunţul de participare.

54. La articolul 257, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) În ceea ce priveşte deciziile sale, Consiliul este independent şi nu este subordonat niciunei autorităţi sau instituţii publice.

55. La articolul 263, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) Evaluarea performanţelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se realizează potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului, aprobat prin hotărâre a Guvernului, având la bază următoarele două criterii obligatorii de evaluare:

a) ponderea deciziilor casate;

b) consecvenţa în aplicarea unitară a dispoziţiilor în materia achiziţiilor publice.

56. La articolul 264 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

c1) dacă în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire au soluţionat o altă contestaţie;

57. La articolul 273, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 273. - (1) Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronunţa o soluţie unitară.

58. La articolul 275, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) Părţile pot fi reprezentate de avocaţi sau de consilieri juridici şi pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părţile pot solicita să depună concluzii oral în faţa Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la art. 276.

59. La articolul 276, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 276. - (1) Consiliul soluţionează pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei, potrivit art. 278 alin. (1) . În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile.

60. La articolul 278, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unor măsuri de remediere a actului atacat, precizează şi termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, care nu va fi mai scurt decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului, aşa cum este prevăzut la art. 281 alin. (1) .

61. Art. 2781 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 2781. - (1) În măsura în care Consiliul respinge pe fond contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume:

a) peste pragul prevăzut la art. 19 şi până la 420.000 lei inclusiv - 1% din această valoare;

b) între 420.001 lei şi 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 420.001 lei;

c) între 4.200.001 lei şi 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei;

d) între 42.000.001 lei şi 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 42.000.001 lei;

e) între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 420.000.001 lei;

f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 4.200.000.001 lei.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care contestatorul renunţă la contestaţie.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) nu vor fi aplicabile în măsura în care renunţarea la contestaţie a fost realizată ca urmare a adoptării de către autoritatea contractantă a măsurilor de remediere necesare, în condiţiile art. 2563 alin. (1) .

(4) În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a returna contestatorului sumele prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 zile de la data pronunţării deciziei instanţei de judecată.

(5) În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului prin care a fost admisă plângerea, respingând pe fond contestaţia, autoritatea contractantă va reţine sumele prevăzute la alin. (1) .

62. La articolul 279, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) Decizia Consiliului, adoptată potrivit alin. (1), va fi motivată şi comunicată în scris părţilor în termen de 3 zile de la pronunţare.

(4) Decizia motivată se publică în termen de 5 zile de la pronunţare pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, la datele cu caracter personal, precum şi la acele informaţii pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.

63. La articolul 279, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) Decizia motivată se publică de către autoritatea contractantă în SEAP în termen de 5 zile de la data primirii, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, la datele cu caracter personal, precum şi la acele informaţii pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.

64. La articolul 280, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În cazul în care termenul prevăzut de art. 278 alin. (4) nu este respectat de autoritatea contractantă, se aplică conducătorului unităţii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate sancţiunea prevăzută la art. 294 alin. (2) .

65. La articolul 280, alineatul (4) se abrogă.

66. La articolul 281, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 281. - (1) Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către autoritatea contractantă şi/sau de către orice persoană vătămată, în sensul art. 255 alin. (2), cu plângere la instanţa judecătorească prevăzută la art. 283 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie.

........ ................ ................ ................ ................ ..........

(3) Persoana care formulează plângerea împotriva deciziei pronunţate de Consiliu comunică, în termenul prevăzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor doveditoare, fără referire la acele informaţii pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, şi părţilor care au fost implicate în procedura de contestare în faţa Consiliului, depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată.

67. La articolul 285, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) Hotărârea motivată pronunţată de instanţă va fi înaintată, în copie, în termen de 15 zile de la data redactării, către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, care o publică în SEAP, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, la datele cu caracter personal, precum şi la acele informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.

68. La articolul 286, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 286. - (1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.

69. La articolul 28710 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

70. La articolul 28712, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunţului şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesară în următoarele situaţii:

a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a) -c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro;

b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 400.000 euro;

c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro.

71. La articolul 28716, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 28716. - (1) Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă de Secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel.

72. La articolul 28716, alineatul (2) se abrogă.

73. La articolul 293, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

k) aplicarea unor factori de evaluare ce nu reflectă avantaje pentru autoritatea contractantă;

74. La articolul 293, după litera l) se introduce o nouă literă, litera l1), cu următorul cuprins:

l1) netransmiterea notificării prevăzute la art. 191 ;

75. La articolul 293, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:

m) încălcarea dispoziţiilor art. 295 alin. (5) .

76. Art. 294 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 294. - (1) Contravenţia prevăzută la art. 293 lit. l1) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. e1), f), n), u) şi v) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

(3) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. a), c), k), m1), q), s), t) şi w) se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei.

(4) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j1), l), m), o), p) şi r) se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.

(5) Amenzile pentru săvârşirea contravenţiilor de la art. 293 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.

(6) Contravenientul persoană fizică şi/sau juridică poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 294 alin. (1) -(4) .

(7) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din amenzile prevăzute la art. 294 alin. (1) -(4)

aplicate persoanelor fizice se fac integral venit la bugetul de stat.

77. La articolul 295, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

(5) Autoritatea contractantă pune la dispoziţia persoanelor precizate la alin. (1) documentele solicitate şi le permite accesul la sediul acesteia.

(6) Procedura de supraveghere prevăzută la art. 3 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare, se desfăşoară în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

78. La articolul 2961 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 2961. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 294 şi în măsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice poate solicita instanţei de judecată, în condiţiile legii, constatarea nulităţii absolute a contractelor, pentru următoarele motive:

79. La articolul 2961 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

g) nerespectarea/modificarea criteriilor de calificare şi/sau selecţie şi/sau a factorilor de evaluare prevăzute/prevăzuţi în cadrul invitaţiei de participare/anunţului de participare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 179 alin. (4) ;

80. La articolul 2961, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

i) deciziile luate de autoritatea contractantă în procesul de evaluare a ofertelor au avut la bază cerinţe/criterii de calificare şi/sau selecţie ce nu se regăsesc în fişa de date/anunţul de participare/invitaţia de participare.

81. La articolul 2961, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Litigiile la care face referire alin. (1) se soluţionează, de urgenţă şi cu precădere, de către Tribunalul Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal, potrivit dispoziţiilor art. 7202-7207 şi 7209 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Sentinţa Tribunalului Bucureşti poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal.

Art. II. - (1) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare şi contractele în curs de executare, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv, încheierii acestora.

(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau, după caz, o invitaţie de participare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgentă.

Art. III. - Contestaţiile, procesele şi cererile în materie de achiziţii publice, aflate în curs de soluţionare în faţa Consiliului sau, după caz, a instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, continuă să se judece în condiţiile şi cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost începute.

Art. IV. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.

Art. V. - Prin derogare de la prevederile art. 70 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii Naţionale

pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Lucian Dan Vlădescu

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

p. Ministrul afacerilor europene,

Răzvan Cotovelea,

secretar de stat

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Dan Nica

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2012.

Nr.77.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA DE URGENŢĂ

privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

 

Având în vedere că anual un număr însemnat de profesionişti din sănătate migrează în alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv medici şi medici specialişti, fenomen cu impact negativ asupra furnizării serviciilor de asistenţă medicală acordate populaţiei,

ţinând cont că în prezent ne confruntăm cu numeroase solicitări de echivalare a titlurilor de medic specialist dobândite de medici cetăţeni români în Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii, care doresc să se repatrieze şi să exercite profesia în România,

ţinând seama că în aceste state terţe formarea medicilor specialişti se face după criterii şi standarde calitative înalte, care respectă recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, recomandări care stau la baza normelor comunitare în domeniu,

având în vedere că, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, sunt recunoscute automat numai titlurile de calificare de medic specialist eliberate de aceste state potrivit prevederilor Directivei nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Directiva nr. 2005/36/CE potrivit cărora fiecare stat membru poate permite, pe teritoriul său, în conformitate cu reglementările sale, exercitarea unei profesii reglementate din sănătate resortisanţilor statelor membre titulari ai calificării profesionale respective care nu a fost obţinută într-un stat membru, dacă această primă recunoaştere se realizează cu respectarea condiţiilor minime de formare profesională prevăzute de directiva menţionată mai sus,

având în vedere faptul că prin neadoptarea de urgenţă a măsurilor cuprinse în prezentul act normativ poate fi afectat dreptul la ocrotirea sănătăţii, garantat prin Constituţia României,

în vederea asigurării accesului populaţiei la asistenţă medicală de specialitate permanentă şi de calitate,

având în vedere faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate şi a reglementărilor de implementare a acestora, prin ordonanţă de urgenţă, ar putea genera disfuncţionalităţi majore, cu efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei, precum şi în utilizarea eficientă a resurselor umane din sistemul de sănătate,

în considerarea faptului că aceste elemente cu impact major în sănătatea populaţiei vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - (1) Titlurile oficiale de calificare ca medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii în una dintre specialităţile medicale clinice şi paraclinice prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se echivalează cu certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii pentru specialitatea respectivă, cu condiţia îndeplinirii, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii:

a) titularul are una dintre calităţile prevăzute la art. 370 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru exercitarea profesiei de medic pe teritoriul României;

b) formarea de medic specialist pentru care se solicită echivalarea s-a efectuat în condiţii de studiu şi practică medicală care asigură competenţa profesională a acestuia, similară cu competenţa profesională a medicilor pe plan naţional;

c) titlurile oficiale de calificare ca medic specialist sunt eliberate de autoritatea desemnată în temeiul actelor normative în vigoare în statul pe teritoriul căruia a avut loc formarea.

(2) Echivalarea titlurilor de calificare prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, după consultarea Colegiului Medicilor din România.

(3) Criteriile şi metodologia de echivalare se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul Colegiului Medicilor din România.

(4) Ministerul Sănătăţii înştiinţează prin adresă titularul despre echivalarea titlului oficial de calificare ca medic specialist, în condiţiile legii.

(5) Exercitarea activităţilor de medic specialist se face pe baza titlului oficial de calificare de medic specialist echivalat, a adresei de înştiinţare prevăzute la alin. (4) şi cu îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei de medic.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucuresti, 4 decembrie 2012.

Nr. 80.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 271 din 5 decembrie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr.1.645 din 5 decembrie 2012

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii“

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.506/2007 privind abilitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a gestiona fondurile acordate României prin Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii“,

ministrul administraţiei şi internelor şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. I. - La articolul 7 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 4 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, după litera s) se introduc cinci noi litere, literele t) - x), cu următorul cuprins:

t) asigură managementul administrativ şi financiar pentru deplasările interne şi/sau externe, aprobate de autoritatea responsabilă, ale reprezentanţilor autorităţii responsabile, autorităţii delegate, autorităţii de audit şi autorităţii de certificare, finanţate din componentele de asistenţă tehnică;

u) efectuează plata cheltuielilor ocazionate de deplasările interne şi/sau externe, din fondurile aferente componentelor de asistenţă tehnică, în conformitate cu prevederile legale specifice;

v) solicită autorităţii responsabile transferul, într-o singură tranşă, a sumelor alocate pentru componentele de asistenţă tehnică aferente fiecărui program anual aprobat, în vederea asigurării, în timp real, a fondurilor necesare efectuării plăţilor pentru toate activităţile finanţate din acestea;

w) deschide conturi pentru acordarea sumelor cuvenite reprezentanţilor autorităţii responsabile, autorităţii delegate, autorităţii de audit şi autorităţii de certificare şi pentru derularea, prin intermediul cardurilor bancare, a operaţiunilor financiare aferente deplasărilor interne şi/sau externe finanţate din componentele de asistenţă tehnică, pentru fiecare instituţie beneficiară (autoritatea responsabilă, autoritatea delegată, autoritatea de audit şi autoritatea de certificare) ;

x) verifică documentele justificative aferente deplasărilor interne şi/sau externe finanţate din componentele de asistenţă tehnică, însoţite de raportul de misiune/deplasare aprobat şi decontul de cheltuieli, în vederea stabilirii sumelor eligibile din Fond şi a sumelor din contribuţia naţională, şi efectuează demersurile pentru asigurarea contribuţiei naţionale respective.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu