MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 841/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 841         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 13 decembrie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUŢIONALE

 

Decizie n. 875 din 23 octombrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

822. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Sanevit 2003” - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

1.189. - Hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012

 

1.190. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 

1.192. – Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1.193. – Hotărâre pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică

DECIZII ALE CURTII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 875

din 23 octombrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, excepţie ridicată de Gabriela Postelnicu în Dosarul nr. 4.051/113/2011 al Tribunalului Brăila - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 757D/2012 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepţiei, doamna avocat Mariana Capdemai, în calitate de apărător ales, cu delegaţie la dosar. Se constată lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei. Acesta solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, susţinând că textul de lege este discriminatoriu şi reflectă o realitate specifică anului intrării în vigoare a Legii nr. 51/1995, deşi, în prezent, şi executorii judecătoreşti desfăşoară o activitate juridică, de natură să justifice includerea lor printre profesiile care dau dreptul accederii în barourile de avocaţi cu scutire de examen.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, în principal, ca inadmisibilă, având în vedere faptul că autorul acesteia critică o omisiune legislativă, iar, în subsidiar, ca neîntemeiată, întrucât reglementarea condiţiilor de intrare în profesia de avocat reprezintă o opţiune a legiuitorului, care nu contravine niciunei prevederi constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 14 februarie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 4.051/113/2011, Tribunalul Brăila - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, excepţie ridicată de Gabriela Postelnicu într-o acţiune având ca obiect anularea deciziei prin care Uniunea Naţională a Barourilor din România i-a respins plângerea formulată împotriva deciziei Baroului Brăila de respingere a cererii de admitere în avocatură cu scutire de examen.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că situaţia creată prin cele două decizii contestate, întemeiate pe textul de lege criticat, îi lezează dreptul de a avea aceleaşi oportunităţi profesionale, în egală măsură cu cele ale cetăţenilor care au acelaşi grad de pregătire profesională, ocupă funcţii cu grad de răspundere şi complexitate similar funcţiei ocupate de acesta. Susţine că enumerarea, în cuprinsul art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995, doar a unei părţi dintre funcţiile de specialitate juridică pentru care se permite accesul în avocatură cu scutire de examen reflectă realitatea socioprofesională din anul 1995, anul intrării în vigoare a acesteia. Or, în acord cu legislaţia europeană, Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti a trecut activitatea executorului judecătoresc în rândul activităţilor juridice, iar vechimea în această muncă se înscrie ca vechime în specialitate juridică. Arată că, chiar dacă legiuitorul a omis adaptarea conţinutului textului de lege criticat la noile realităţi, interpretarea şi aplicarea acestuia nu pot duce la marginalizarea funcţiei de executor judecătoresc, prin excluderea acesteia din scara valorică a funcţiilor de specialitate juridică.

Tribunalul Brăila - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este întemeiată, întrucât enumerarea limitativă a unor categorii de funcţii care puteau beneficia de acces în profesia de avocat cu scutire de examen instituie un criteriu discriminator faţă de celelalte funcţii cu specialitate juridică.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului observă că, urmare Legii nr. 270/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, soluţia legislativă prevăzută de textul de lege criticat nu mai este în vigoare, dar, ţinând cont de cele stabilite de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, o analizează ca atare şi apreciază că prevederile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 sunt constituţionale. Consideră că acestea nu aduc atingere principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii, întrucât instituirea unor condiţii pentru primirea în profesia de avocat reprezintă opţiunea legiuitorului, iar prevederile criticate se aplică tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei juridice, fără a institui privilegii sau discriminări pe criterii arbitrare.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2) , ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, care, în forma criticată, aveau următoarea redactare: „(2) La cerere, poate fi primit în profesie, cu scutire de examen: (...) b) cel care, anterior sau la data primirii în profesia de avocat, a îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel puţin 10 ani.”

- Art. 16 din Legea nr. 51/1995 a fost modificat prin art. I pct. 7 din Legea nr. 270/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010, eliminându-se complet posibilitatea admiterii în profesia de avocat cu scutire de examen. Ulterior, Legea nr. 51/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.

Din actele aflate la dosarul cauzei rezultă că autorul excepţiei a depus cererea a cărei respingere a generat litigiul în cadrul căruia a fost ridicată excepţia sub imperiul Legii nr. 51/1995 în varianta redacţională anterioară modificării menţionate. În aceste condiţii, urmează să fie analizat de Curtea Constituţională textul de lege în redactarea criticată de autorul excepţiei, fiind aplicabile prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 29/1992 în interpretarea dată de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, potrivit căreia sintagma „în vigoare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare.

În opinia autorului excepţiei este încălcat art. 16 alin. (1) din Constituţie care statuează principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autorul acesteia îşi exprimă nemulţumirea cu privire la faptul că textul de lege criticat nu include funcţia de executor judecătoresc printre cele a căror exercitare timp de 10 ani conferă dreptul de a accede în profesia de avocat cu scutire de examen. Curtea observă, în acest sens, că legiuitorul are deplina competenţă de a reglementa condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru accederea în anumite profesii, astfel că lipsa din enumerarea conţinută de textul de lege criticat a profesiei de executor judecătoresc reprezintă o manifestare a opţiunii sale suverane, care nu pune probleme de constituţionalitate.

Curtea constată că, dintr-o astfel de perspectivă, excepţia de neconstituţionalitate apare ca inadmisibilă, fiind contrară prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, excepţie ridicată de Gabriela Postelnicu în Dosarul nr. 4.051/113/2011 al Tribunalului Brăila - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Sanevit 2003” - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Sanevit 2003” - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Sanevit 2003” - S.A. Arad poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 31 iulie 2012.

Nr. 822.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială „Sanevit 2003” - S.A. Arad

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011 Realizat

BVC 2012

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

431

409

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

407

407

 

a)

din producţia vândută

3

407

407

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

24

2

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

d)

alte venituri financiare

14

24

2

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

2224

1240

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

2189

1204

 

a)

cheltuieli materiale

18

14

12

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

61

75

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1012

831

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

793

639

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

219

192

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

167

143

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

4

3

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

41

36

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

7

10

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

 

 

- tichete de creşă, cf Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

318

85

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

785

201

 

i1) contract de mandat

39

 

72

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

35

36

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

7

18

b)

alte cheltuieli financiare

50

28

18

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-1793

-831

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 55, 57, 58 şi 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

 

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

 

 

 

1

 

Surse proprii

72

 

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care

79

 

 

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

interne

82

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

2930

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

2930

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

431

409

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

2224

1240

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

31

29

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

36

30

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c) , din care:

93

793

639

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

792

634

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

1

5

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

 

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92) /12*1000

97

1833

1760

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92) /12*1000

98

 

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

12,0

13,6

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP)

100

12,4

13,6

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

5160

3032

11

 

Plăţi restante

103

7057

7057

 

a)

preţuri curente

104

7057

7057

b)

preţuri comparabile

105

 

 

12

 

Creanţe restante

106

123

40

 

a)

preţuri curente

107

123

40

b)

preţuri comparabile

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012.

Art. 2. - (1) Pentru realizarea obligaţiilor autorităţilor române, prevăzute în acordul menţionat la art. 1, prefectul comunică primarilor localităţilor în care domiciliază familiile de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome, beneficiare ale proiectului experimental, lista acestora, în vederea efectuării anchetelor sociale, în termen de 30 de zile de la data primirii listei.

(2) Primarii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data finalizării anchetei sociale, să transmită prefectului rezultatul acesteia.

(3) În cazul în care intervin modificări în situaţia familiilor prevăzute la alin. (1) , constatată prin ancheta socială, primarii comunică prefectului aceste modificări în termen de 30 de zile de la data la care a luat cunoştinţă de existenţa lor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ceamba,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 4 decembrie 2012.

Nr. 1.189.

 

ANEXĂ

 

ACORD-CADRU

din 12 septembrie 2012 între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare

Între

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu sediul în str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1, Bucureşti, reprezentat de către doamna Mariana Câmpeanu, ministru,

şi

Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sectorul 1, Bucureşti, reprezentat de către domnul Mircea Duşa, ministru, pe de o parte,

şi

Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, instituţie publică cu caracter administrativ, cu sediul în str. Bargue 44, Paris 75015, denumit în continuare OFII, reprezentant de către domnul Philippe Gustin, ambasadorul Republicii Franceze în România, în prezenţa domnului Manuel Valls, ministrul de interne al Republicii Franceze, şi a domnului Bernard Cazeneuve, ministru delegat pe lângă ministrul francez al afacerilor externe, însărcinat cu afacerile europene,

de cealaltă parte,

denumite în continuare părţile,

având în vedere dorinţa comună de a gestiona mai bine fluxurile bilaterale de migraţie,

dornice de a-şi consolida şi dezvolta cooperarea şi de a acţiona împreună pentru a favoriza o mai bună incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor în dezvoltarea economiei şi a vieţii publice din România,

recunoscând nevoia de a-şi coordona programele destinate sprijinirii reinserţiei sociale efective şi durabile a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor care revin din Franţa şi sunt beneficiari ai unui ajutor de revenire acordat de OFII,

dorind să acţioneze în conformitate cu recomandările Uniunii Europene referitoare la incluziunea romilor prevăzute în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, COM (2011) 173, din data de 5 aprilie 2011,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul acordului-cadru

 

Prezentul acord-cadru are ca obiect promovarea unui parteneriat consolidat între părţi, destinat implementării unui proiect experimental de sprijin pentru reinserţie în România a familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii romilor care au revenit din Franţa şi sunt beneficiare ale unui ajutor de revenire acordat de OFII.

 

ARTICOLUL 2

Beneficiarii proiectului experimental

 

Proiectul experimental se adresează unui grup-ţintă de 80 de familii de cetăţeni români aparţinând minorităţii romilor, domiciliaţi în următoarele judeţe: Alba, Bihor, Dolj, Mehedinţi sau Timiş, care doresc să revină din Franţa pentru a se restabili pe teritoriul României şi care vor beneficia de un ajutor de reinserţie pentru a pune în aplicare un proiect de reinserţie socială şi economică. Pentru a putea participa la proiectul experimental, familiile potenţial beneficiare trebuie să notifice în prealabil intenţia în acest sens către OFII, înainte de a părăsi teritoriul francez, şi să accepte, de asemenea, ca această intenţie să fie comunicată de către OFII autorităţilor locale competente din România.

 

ARTICOLUL 3

Obligaţia părţilor

 

Prin prezentul acord-cadru, părţile se angajează să colaboreze în vederea mobilizării resurselor umane, financiare şi materiale disponibile, menite să asigure reuşita proiectului experimental. Acţiunile autorităţilor de la nivel central vor fi coordonate cu cele ale autorităţilor competente din judeţele implicate în proiect.

3.1.Obligaţiile OFII

OFII se angajează să desfăşoare următoarele activităţi:

În Franţa:

- primirea cererilor de sprijin pentru revenire ale familiilor menţionate în articolul 2;

- organizarea reîntoarcerii în România a familiilor menţionate în articolul 2, inclusiv prin suportarea costurilor biletului de transport aerian, a costurilor aferente bagajelor, şi sprijinirea acestora în vedere obţinerii documentelor de călătorie, precum şi acordarea unui ajutor financiar pentru reîntoarcere;

- comunicarea coordonatelor familiilor menţionate în articolul 2 către autorităţile locale competente din judeţele româneşti de domiciliu

În România:

- desemnarea unui consilier specializat în domeniul asistenţei sociale la Reprezentanţa OFII de la Bucureşti. Acest consilier va fi însărcinat să asigure legătura cu autorităţile locale şi partenerii sociali din judeţele pentru evaluarea şi monitorizarea:

- situaţiei economice, sociale şi locative a familiilor menţionate în articolul 2;

- posibilităţilor de formare profesională a membrilor acestor familii;

- condiţiilor de acces pe piaţa muncii, precum şi la serviciile educaţionale;

- programelor de prevenire din domeniul sănătăţii şi şcolarizare a copiilor;

- utilizarea ajutoarelor pentru reinserţie economică pentru familiile beneficiare din cadrul programului experimental. Acestea vor cuprinde un ajutor financiar pentru înfiinţarea unei firme şi un program de instruire adaptat cerinţelor specifice ale proiectului de firmă. Înfiinţarea şi monitorizarea firmelor vor fi realizate cu sprijinul şi sfaturile furnizate de operatorii locali specializaţi în domeniu;

- înfiinţarea, în judeţele implicate în programul experimental, a unui comitet de lucru, alcătuit din reprezentanţii OFII şi ai autorităţilor locale competente, care va evalua situaţia fiecărei familii beneficiare în vederea analizării oportunităţii acordării de către Reprezentanţa OFII de la Bucureşti a ajutorului de reinserţie economică, în baza unui studiu de fezabilitate care va fi realizat şi finanţat de OFII.

3.2.Obligaţiile autorităţilor române

în vederea implementării proiectului experimental, autorităţile române se angajează să mobilizeze şi să susţină autorităţile locale din judeţele implicate în programul experimental pentru ca acestea să desfăşoare activităţile următoare:

- elaborarea, la solicitarea instituţiei prefectului, de către serviciile publice de asistenţă socială a unei anchete sociale cu privire la potenţialul de reuşită a proiectelor de reinserţie pentru fiecare familie potenţial beneficiară a unui ajutor din partea OFII. Această anchetă va evalua cu prioritate condiţiile materiale, sociale, economice şi locative ale familiilor potenţial beneficiare, modul în care este asigurată frecventarea cursurilor şcolare de către copiii lor, posibilităţile obiective ale membrilor acestor familii de a avea acces la un loc de muncă, la servicii de sănătate etc.;

- concluziile anchetelor sociale, precum şi orice modificare apărută în situaţia familiilor beneficiare vor fi comunicate din 6 în 6 luni către Reprezentanţa OFII de la Bucureşti de către instituţia prefectului din fiecare judeţ parte a programului experimental;

- monitorizarea familiilor menţionate în articolul 2 şi acordarea serviciilor necesare, adaptate nevoilor identificate prin anchetele sociale. Autorităţile locale competente din judeţele implicate în proiect vor mobiliza diferiţii actori locali, care pot contribui la asigurarea reinserţiei sociale şi economice a familiilor menţionate la articolul 2, în special în ceea ce priveşte includerea copiilor în sistemul de învăţământ;

- acordarea de sprijin familiilor menţionate în articolul 2 pentru facilitarea accesului acestora la locuinţe, precum şi la activul funciar legat de activitatea economică finanţată de către OFII, în virtutea şi în conformitate cu cadrul juridic naţional care guvernează acest domeniu, precum şi asigurarea monitorizării progreselor ulterioare în colaborare cu Reprezentanţa OFII de la Bucureşti;

- identificarea altor surse de finanţare, în special din fonduri structurale europene, în scopul mobilizării de mijloace suplimentare destinate sprijinirii familiilor menţionate la articolul 2 şi adaptate dificultăţilor pe care acestea le întâmpină.

 

ARTICOLUL 4

Finanţarea acţiunilor

 

Prezentul acord-cadru nu prevede niciun transfer financiar între părţi. Fiecare parte asigură finanţarea cheltuielilor necesare ducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile prezentului acord-cadru.

 

ARTICOLUL 5

Încheierea protocoalelor locale de cooperare

 

Părţile convin să sprijine încheierea de acorduri similare cu prezentul acord-cadru între instituţiile competente de la nivelul judeţelor ce fac parte din proiectul experimental şi reprezentanţii instituţiilor franceze.

Dacă este cazul, autorităţile române se angajează să asigure asistenţă tehnică judeţelor implicate în proiectul experimental pentru elaborarea de acorduri locale de cooperare.

 

ARTICOLUL 6

Coordonarea

 

Părţile convin să organizeze întâlniri periodice şi să constituie echipe de lucru în judeţele implicate în proiectul experimental, care să asigure o coordonare eficientă, precum şi o monitorizare şi o evaluare obiectivă a rezultatelor proiectului experimental.

 

ARTICOLUL 7

Domeniul de aplicare a acordului-cadru

 

Prezentul acord-cadru se aplică fără a prejudicia acţiunile de cooperare ce pot exista între autorităţile franceze şi române, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local.

 

ARTICOLUL 8

Modificarea sau denunţarea acordului-cadru

 

Prezentul acord-cadru poate fi modificat de comun acord de către părţi. Aceste modificări vor face obiectul unui protocol adiţional care va intra în vigoare în conformitate cu articolul 9 din prezentul acord-cadru şi va preciza noile modalităţi şi condiţii de realizare a acordului-cadru. Orice diferend referitor la interpretarea şi aplicarea acordului-cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă prin consultări între părţi.

Acordul-cadru poate fi denunţat în orice moment de către una dintre părţi, printr-o notificare scrisă transmisă cu cel puţin două luni înainte, prin care se aduce la cunoştinţa celeilalte părţi intenţia de a înceta valabilitatea acordului-cadru.

 

ARTICOLUL 9

Intrarea în vigoare şi durata acordului-cadru

 

Prezentul acord-cadru se încheie pe o durată de 2 ani şi intră în vigoare la data ultimei notificări, transmisă pe cale diplomatică, prin care se comunică procedura pentru intrarea în vigoare prevăzută de legislaţia internă a părţilor.

 

Semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012, în 3 exemplare originale, fiecare în limbile română şi franceză.

 

 

Pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România,

Mariana Câmpeanu

Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor din România,

Mircea Duşa

 

Pentru Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare,

Philippe Gustin

în prezenţa:

Ministrului francez de interne,

Manuel Valls

Ministrului delegat pe lângă ministrul francez al afacerilor externe, însărcinat cu afacerile europene,

Bernard Cazeneuve

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 23 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 6 alineatul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) la şi de la locul de muncă, în cazul deplasării cu mijloace de transport auto sau feroviare, dacă domiciliază în altă localitate decât cea în care se află locul de muncă, în limita a 70 km dus şi 70 km întors;”

2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:

„(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) , decontarea cheltuielilor de transport se realizează în cazul în care funcţionarul public, soţul/soţia acestuia ori copiii aflaţi în întreţinere nu au o locuinţă proprietate personală în localitatea în care se află locul de muncă.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului justiţiei se va stabili modul de aplicare a acesteia, inclusiv documentaţia necesară şi procedura de avizare a decontărilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 4 decembrie 2012.

Nr. 1.190.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate cu nr. M.F.P. 34226, 37082, 101770, 39048, 102636, 102637, 102639, 27459 şi 102769 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.

Art. 4. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Constantin Cătălin Chiper,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 4 decembrie 2012.

Nr. 1.192.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca, a căror valoare de inventar se modifică

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Anul dobândirii/dării în folosinţă

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Tipul bunului

34226

8.19.01

41-30

Localitatea Bucureşti

1974

10.503.499,59

imobil

37082

8.19.01

48-01

Judeţul Alba

1972

1.734.329,34

imobil

101770

8.19.01

48-02

Judeţul Alba

1947

843.514,92

imobil

39048

8.19.01

48-62

Judeţul Dolj

1939

1.568.383,24

imobil

102636

8.19.01

48-63

Judeţul Dolj

1980

7.603.046,47

imobil

102637

8.19.01

48-64

Judeţul Dolj

1980

9.168.938,71

imobil

102639

8.19.01

48-65

Judeţul Dolj

1987

5.116.654,93

imobil

27459

8.19.01

48-91

Judeţul Maramureş

1952

2.108.144,72

imobil

102769

8.19.01

61-05

Judeţul Braşov

1956

9.621.229,32

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.

1

2

3

4

Localitatea Bucureşti

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Cod unic de identificare (CUI) 4203997

Pavilion 41-30-03

Suprafaţa construită = 33 mp

Suprafaţa desfăşurată = 33 mp

C.F. nr. 215066

Valoarea contabilă = 3.249,67 lei

34.226

Judeţul Alba

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba

Cod unic de identificare (CUI) 4331376

Pavilion 48-01-02

Suprafaţa construită = 284 mp

Suprafaţa desfăşurată = 284 mp

C.F. nr. 78743

Valoarea contabilă = 54.678,73 lei

37.082

Judeţul Alba

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba

Cod unic de identificare (CUI) 4331376

Pavilion 48-02-04

Suprafaţa construită = 60 mp

Suprafaţa desfăşurată = 60 mp

C.F. nr. 71704

Valoarea contabilă = 9.279,56 lei

101.770

Judeţul Dolj

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj

Cod unic de identificare (CUI) 4553984

Pavilion 48-62-04

Suprafaţa construită = 176 mp

Suprafaţa desfăşurată = 176 mp

C.F. nr. 203046

Valoarea contabilă = 10.799,54 lei

39.048

Pavilion 48-62-07

Suprafaţa construită = 170 mp

Suprafaţa desfăşurată = 170 mp

C.F. nr. 203046

Valoarea contabilă = 72.961,37 lei

Judeţul Dolj

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj

Cod unic de identificare (CUI) 4553984

Pavilion 48-63-04

Suprafaţa construită = 193 mp

Suprafaţa desfăşurată = 193 mp

C.F. nr. 62185

Valoarea contabilă = 138.302,60 lei

102.636

Pavilion 48-63-10

Suprafaţa construită = 117 mp

Suprafaţa desfăşurată = 117 mp

C.F. nr. 62185

Valoarea contabilă = 168.211,05 lei

Pavilion 48-63-06

Suprafaţa construită = 60 mp

Suprafaţa desfăşurată = 60 mp

C.F. nr. 62185

Valoarea contabilă = 5.353,39 lei

Pavilion 48-63-08

Suprafaţa construită = 420 mp

Suprafaţa desfăşurată = 420 mp

C.F. nr. 62185

Valoarea contabilă = 102.707,95 lei

Pavilion 48-63-09

Suprafaţa construită = 351 mp

Suprafaţa desfăşurată = 351 mp

C.F. nr. 62185

Valoarea contabilă = 16.473,80 lei

Judeţul Dolj

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj

Cod unic de identificare (CUI) 4553984

Pavilion 48-64-05

Suprafaţa construită = 62 mp

Suprafaţa desfăşurată = 112 mp

C.F. nr. 30348

Valoarea contabilă = 163.860,40 lei

102.637

Pavilion 48-64-06

Suprafaţa construită = 40 mp

Suprafaţa desfăşurată = 40 mp

C.F. nr. 30348

Valoarea contabilă = 15.233,04 lei

Pavilion 48-64-08

Suprafaţa construită = 60 mp

Suprafaţa desfăşurată = 60 mp

C.F. nr. 30348

Valoarea contabilă = 7.810,53 lei

Pavilion 48-64-10

Suprafaţa construită = 117 mp

Suprafaţa desfăşurată = 117 mp

C.F. nr. 30348

Valoarea contabilă = 76.448,42 lei

Judeţul Dolj

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj

Cod unic de identificare (CUI) 4553984

Pavilion 48-65-06

Suprafaţa construită = 61 mp

Suprafaţa desfăşurată = 61 mp

C.F. nr. 30687

Valoarea contabilă = 10.464,59 lei

102.639

Pavilion 48-65-08

Suprafaţa construită = 69 mp

Suprafaţa desfăşurată = 69 mp

C.F. nr. 30687

Valoarea contabilă = 19.729,17 lei

Judeţul Maramureş

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş Cod unic de identificare (CUI) 3627137

Pavilion 48-91-09

Suprafaţa construită = 60 mp

Suprafaţa desfăşurată = 60 mp

C.F. nr. 106296

Valoarea contabilă = 1.095,20 lei

27.459

Pavilion 48-91-10

Suprafaţa construită = 60 mp

Suprafaţa desfăşurată = 60 mp

C.F. nr. 106296

Valoarea contabilă = 1.095,20 lei

Judeţul Braşov

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0541 Şinca

Cod unic de identificare (CUI) 12651797

Pavilion cod construcţie „F”

Suprafaţa construită = 309 mp

Suprafaţa desfăşurată = 309 mp

C.F. nr. 100677

Valoarea contabilă = 18.865,58 lei

102.769

Pavilion cod construcţie „V”

Suprafaţa construită = 38 mp

Suprafaţa desfăşurată = 38 mp

C.F. nr. 100677

Valoarea contabilă = 3.683,60 lei

Pavilion cod construcţie „X”

Suprafaţa construită = 6 mp

Suprafaţa desfăşurată = 6 mp

C.F. nr. 100677

Valoarea contabilă = 613,90 lei

Pavilion cod construcţie „W”

Suprafaţa construită = 54 mp

Suprafaţa desfăşurată = 54 mp

C.F. nr. 100677

Valoarea contabilă = 1.073,66 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 79 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul naţional de securitate aeronautică, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ale cărui prevederi se vor realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă.

Art. 2. - În aplicarea Programului naţional de securitate aeronautică, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii emite reglementări specifice care sunt obligatorii pentru toţi operatorii aeroportuari, transportatorii aerieni, entităţile care potrivit Programului naţional de securitate aeronautică trebuie să aplice standarde de securitate aeronautică şi instituţiile cu responsabilităţi şi/sau obligaţii rezultate din programul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 44/2005 privind aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică, publicată în Monitorul Oficial 3 al României, Partea I, nr. 461 din 31 mai 2005.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Teodor Meleşcanu

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George Cristian Maior

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

p. Ministrul apărării naţionale,

Sebastian Huluban,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ceamba,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 4 decembrie 2012.

Nr. 1.193.


*) Anexa are caracter secret de serviciu şi se pune la dispoziţia operatorilor aeroportuari, transportatorilor aerieni, entităţilor care potrivit Programului naţional de securitate aeronautică trebuie să aplice standarde de securitate aeronautică şi instituţiilor cu responsabilităţi şi/sau obligaţii în domeniul securităţii aeronautice, la cerere, de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.