MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 845/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 845         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 13 decembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

45. - Hotărâre privind constatarea încetării unul mandat de senator

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 1.037 din 29 noiembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) -h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

84. - Ordonanţa de urgenţa privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

85. - Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 

1.206. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

1.207. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut În bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 

1.208. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Sumei Ion

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

535. - Decizie privind detaşarea doamnei Mica Oprea din funcţia publica de Inspector guvernamental În cadrul Secretariatului general al Guvernului în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.268. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea detalierii pe Judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi privata pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 

2.636. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unui mandat de senator

 

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului Diaconu Mircea, ales în Circumscripţia electorală nr. 3 Argeş, Colegiul uninominal nr. 1,

în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 194 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului Diaconu Mircea, începând cu data de 4 decembrie 2012, şi declară vacant locul de senator în Circumscripţia electorală nr. 3 Argeş, Colegiul uninominal nr. 1.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012

Nr. 45.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ


DECIZIE Nr. 1.037*)

din 29 noiembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) -h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Petre Lăzăroiu - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată de Rodica Miclea în Dosarul nr. 7.015/83/2011 al Tribunalului Satu Mare - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.351D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra dosarului şi arată că autorul excepţiei a depus cerere de amânare a soluţionării cauzei, întrucât se află la tratament în staţiunea balneară Tuşnad, aflându-se astfel în imposibilitatea de a lua legătura cu avocatul ales, domnul Florian Felician. Anexează o fişă de tratament medico-balnear ilizibilă.

Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea cererii de amânare, având în vedere faptul că este a două cerere formulată de către autoare în acest sens, cauza aflându-se la al doilea termen de judecată.

Curtea, deliberând asupra cererii formulate, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992 şi al art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, constată că încheierea de sesizare a fost emisă la 12 septembrie 2012, iar de la această dată şi până în prezent s-a scurs un interval suficient pentru autor în vederea întreprinderii demersurilor necesare apărării. Aşa fiind, Curtea respinge cererea formulată.

Cauza este în stare de judecată.

Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Încheierea din 12 septembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 7.015/83/2011, Tribunalul Satu Mare - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) -h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. Excepţia a fost invocată de Rodica Miclea într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii formulate împotriva unei decizii de pensionare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul arată, în esenţă, că actele normative criticate încalcă principiul constituţional al separaţiei puterilor în stat şi principiul autorităţii de lucru judecat, deoarece, reglementând o nouă modalitate de stabilire a pensiilor personalului auxiliar din cadrul instanţelor de judecată, au avut drept consecinţă stabilirea unor cuantumuri ale pensiilor diferite de cele din momentul pensionării, ce au fost confirmate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, anterior adoptării actelor normative criticate.

În opinia autorului, diminuarea pensiilor personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti impune o sarcină excesivă şi disproporţionată, fără a menţine un raport de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit. Susţine, de asemenea, că diminuarea cuantumurilor pensiilor personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, astfel cum au fost stabilite iniţial în baza legislaţiei speciale, afectează un drept de proprietate, noţiunea generică de „bun” acoperind şi dreptul unei persoane asupra unei creanţe, inclusiv a uneia de natură salarială. În acest sens, face referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Rafinăriile Stran şi Stratis Andreatis împotriva Greciei, Gaygusuz împotriva Austriei, Buchen împotriva Cehiei şi, respectiv, Willis împotriva Angliei. Revizuirea pensiilor speciale este o măsură cu caracter definitiv, şi nu temporar, iar de esenţa constituţionalităţii măsurii de restrângere a exerciţiului unui drept sau al unei libertăţi este caracterul excepţional şi temporar al acesteia.

Totodată, susţine că, dat fiind faptul că nu se poate identifica o raţiune suficientă care să justifice aplicarea unui tratament diferit magistraţilor faţă de cadrele militare permanente, atunci şi regimul juridic al pensiilor de serviciu ar trebui să fie acelaşi, în caz contrar fiind creată o situaţie discriminatorie, fără o justificare obiectivă şi raţională. Se invocă în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la principiul constituţional al egalităţii în drepturi, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la aplicarea art. 14 - Interzicerea discriminării, cuprins în Convenţie (spre exemplu, Hotărârea din 1979 pronunţată în Cauza Marcks împotriva Belgiei) .

În fine, face referire la Hotărârea pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Ştefănică şi alţii împotriva României, prin care statul român a fost condamnat pentru încălcarea dispoziţiilor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Tribunalul Satu Mare - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2) , ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, precum şi dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) -h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011.

În opinia autorului excepţiei, actele normative criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (4) referitoare la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, art. 11 - „Dreptul internaţional şi dreptul intern”, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 44 alin. (1) referitoare la garantarea creanţelor asupra statului şi art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. Sunt invocate atât dispoziţiile art. 14 referitoare la interzicerea discriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, cât şi prevederile referitoare la nediscriminare cuprinse în art. E, Partea V, din Carta socială europeană, revizuită.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

1. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, Curtea constată că acest act normativ a fost supus în mod constant controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi texte din Legea fundamentală, şi cu o motivare similară.

Astfel, prin deciziile nr. 871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, şi nr. 1.269 din 27 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie 2011, Curtea a statuat că „pensiile de serviciu sunt compuse din două elemente, indiferent de modul de calcul specific stabilit de prevederile legilor speciale, şi anume: pensia contributivă şi un supliment din bugetul statului care, prin adunarea cu pensia contributivă, să reflecte cuantumul pensiei de serviciu stabilit în legea specială”. Acordarea acestui supliment, neavând ca temei contribuţia la sistemul de asigurări sociale, „ţine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale şi nu se subsumează dreptului constituţional la pensie, ca element constitutiv al acestuia”. Prin urmare, dobândirea dreptului la pensie specială „nu poate fi considerată ca instituind o obligaţie ad aeternum a statului de a acorda acest drept, singurul drept câştigat fiind acela ce a rezultat din prestaţiile deja realizate până la intrarea în vigoare a noii reglementări şi asupra cărora legiuitorul nu ar putea interveni decât prin încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie. [...] Conformându-se dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) , textele de lege criticate afectează pensiile speciale doar pe viitor şi numai în ceea ce priveşte cuantumul acestora. Celelalte condiţii privind acordarea acestora şi stagiul efectiv de activitate în acea profesie şi vârsta eligibilă nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor nu se răsfrânge asupra prestaţiilor deja obţinute anterior intrării sale în vigoare, care constituie facta praeterita.”

Prin aceleaşi decizii, Curtea a statuat că „partea necontributivă a pensiei de serviciu, chiar dacă poate fi încadrată, potrivit interpretării pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în noţiunea de «bun», ea reprezintă totuşi, din această perspectivă, un drept câştigat numai cu privire la prestaţiile de asigurări sociale realizate până la data intrării în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificaţia exproprierii”.

Curtea constată că este neîntemeiată şi susţinerea autorului excepţiei referitoare la faptul că dreptul la pensie are natura unei creanţe asupra statului, garantată de dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea fundamentală.

Dimpotrivă, contrar acestor susţineri, aşa cum a statuat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 861 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 22 ianuarie 2007, ale cărei considerente de principiu sunt valabile şi în prezenta cauză, sumele plătite cu titlu de contribuţie la asigurările sociale nu reprezintă un depozit la termen şi, prin urmare, nu pot da naştere vreunui drept de creanţă asupra statului sau a fondurilor de asigurări sociale.

De altfel, un argument suplimentar în sensul convenţionalităţii măsurii de diminuare a pensiilor de serviciu îl constituie şi Decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului din 7 februarie 2012, pronunţată în cauzele conexate nr. 45.312/11, nr. 45.581/11, nr. 45.583/11, 45.587/11 şi nr. 45.588/11 - Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar şi Lucia Gheţu împotriva României, prin care s-a constatat că măsura de transformare a pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti în pensii contributive, în temeiul Legii nr.119/2010, este conformă prevederilor art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, coroborat cu art. 14 din aceeaşi Convenţie, chiar dacă acest lucru a însemnat o scădere cu 70% a cuantumului pensiilor. Prin decizia menţionată, Curtea de la Strasbourg a preluat, astfel, raţionamentul Curţii Constituţionale, statuând că măsura de reducere a pensiilor de serviciu este prevăzută de lege (paragrafele 18 şi 42) şi constituie o modalitate de a echilibra bugetul şi de a corecta diferenţele existente între sistemele de pensie, iar aceste motive nu pot fi considerate drept nerezonabile sau disproporţionate (paragraful 44) .

2. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, Curtea s-a mai pronunţat asupra neconstituţionalităţii acestui act normativ.

Prin Decizia nr. 215 din 13 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 11 mai 2012, Curtea a statuat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 are în vedere o nouă procedură de recalculare a pensiilor, distinctă şi ulterioară celei realizate prin Legea nr. 119/2010, act normativ care se circumscrie cadrului procesual aflat în dezbatere în litigii determinate, fără a afecta cuantumul pensiilor cuvenit în urma recalculării în baza metodologiei reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 737/2010. În acest sens sunt dispoziţiile art. 3 din ordonanţa de urgenţă criticată, potrivit cărora: „Plata drepturilor restante, constând în diferenţa dintre cuantumul cuvenit al pensiei rezultat în urma recalculării şi cel obţinut în urma revizuirii, pentru perioada de la data de 1 septembrie 2010 şi până la data revizuirii potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se va realiza în termenele prevăzute la art. 1 alin. (1) , (4) şi (5) , după caz.”

Dacă Legea nr. 119/2010 constituie reglementarea de drept substanţial a pensiilor contributive, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2011 reprezintă prevederea legală de natură procedurală prin care statul reglementează procedura recalculării pensiilor şi modul de calcul al dreptului de pensie, ţinând cont de specificul situaţiilor categoriilor socio-profesionale în cauză.

Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc aspecte similare cu cele relevate în jurisprudenţa Curţii şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei acesteia, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată de Rodica Miclea în Dosarul nr. 7.015/83/2011 al Tribunalului Satu Mare - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 29 noiembrie 2012.

 

PREŞEDINTE,

PETRE LĂZĂROIU

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 


*) A se vedea opinia separată de la Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

Luând în considerare riscul ca la data de 1 ianuarie 2013 să nu existe politici fiscale şi bugetare asumate prin Programul de guvernare de către noul Guvern,

având în vedere că prin Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2012 a personalului bugetar, precum şi alte măsuri fiscal-bugetare, care îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2012,

ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri şi pentru anul 2013 ar genera un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetare şi, respectiv, asupra deficitului bugetar de 6,8% din produsul intern brut, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice,

având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice, dar şi necesitatea compatibilizării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 cu prevederile Directivei2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce priveşte facturarea şi arhivarea electronică a facturilor,

întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL I

Măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar în anul 2013

 

Art. 1. - În anul 2013 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prevăzute la art. 1 şi art. 3-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr.182/2012.

Art. 2. - Prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, şi ale art. 1 alin. (4) şi (5) , art. 2, 3, art. 4 alin. (1) şi (2) , art. 6, 7, 9, 11, art. 12 alin. (2) şi art. 13 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013.

Art. 3. - În anul 2013, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.

Art. 4. - Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, utilizându-se coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în această anexă şi valoarea de referinţă prevăzută la art. 10 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014.

 

CAPITOLUL II

Măsuri fiscal-bugetare

 

Art. 6. - Începând cu data de 1 ianuarie 2013 şi până la data de 1 ianuarie 2014, aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice se suspendă.

Art. 7. - După articolul 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 1111, cu următorul cuprins:

„- Art. 1111. - Prevederi speciale privind scadenţa şi declararea creanţelor fiscale

Creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente şi se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.”

Art. 8. - Articolele 37 şi 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„- Art. 37. - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează până la data de 1 martie 2013:

a) normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

b) proiectul de act normativ de completare a Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu atribuţiile referitoare la activităţile de standardizare şi acreditare prevăzute la art. 20.

Art. 38. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iunie 2013, cu excepţia dispoziţiilor art. 37, care intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. 9. - Prevederile art. 15, 18, 19 şi 20 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013.

Art. 10. - în anul 2013 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 următoarele drepturi:

a) indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat;

b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

d) indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare;

e) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată;

f) cuantumul indemnizaţiei preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Prorogarea unor termene din acte normative

 

Art. 11. - Termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012

Nr. 84.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 

Având în vedere rolul pe care documentaţiile de urbanism îl au în asigurarea condiţiilor de dezvoltare durabilă, competitivitate economică şi fundamentare a proiectelor ce vor fi finanţate în perioada 2014-2020, perioadă pentru care Comisia Europeană accentuează importanţa dimensiunii teritoriale şi a existenţei unor strategii integrate, este necesar să se asigure termene suficiente în care autorităţile [ocale să elaboreze şi să actualizeze documentaţiile de urbanism.

Întrucât datorită termenelor impuse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi datorită lipsei resurselor financiare necesare, numeroase municipii şi oraşe se află în imposibilitatea legală de a mai avea planuri urbanistice generale în vigoare,

luând în considerare faptul că această situaţie va conduce la întârzieri sau chiar la un blocaj major în procesul de autorizare a lucrărilor de construcţii pentru toate unităţile administrativ-teritoriale din România, cu consecinţe şi efecte negative inclusiv asupra dezvoltării economice şi a creării locurilor de muncă,

în considerarea faptului că datorită lipsei de resurse financiare ale autorităţilor publice locale pentru elaborarea planurilor de urbanism generale, precum şi datorită dificultăţilor întâmpinate în demararea procedurilor de achiziţie publică pentru elaborare, precum şi a duratei prelungite în avizarea şi aprobarea acestora, în prezent 42% din localităţile urbane şi rurale au planurile de urbanism expirate şi doar 25% au termenul de valabilitate prelungit,

neadoptarea unor măsuri urgente în vederea reglementării acestei situaţii va avea un impact negativ asupra dezvoltării armonioase şi durabile a teritoriului naţional şi ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a activităţii autorităţilor administraţiei publice de specialitate.

Având în vedere necesitatea asigurării unor termene în care autorităţile publice locale să îşi actualizeze planurile de urbanism general care vor fundamenta investiţiile publice ce se vor finanţa din fonduri europene în perioada de programare 2014-2020,

ţinând seama de actuala situaţie economică naţională şi internaţională şi de faptul că este imperios ca autorităţile publice locale să aibă toate instrumentele de gestionare durabilă şi competitivă a teritoriului localităţilor şi de necesitatea evitării oricărei măsuri neatractive care ar putea îndepărta investitorii,

în considerarea faptului că elementele menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Alineatul (13) al articolului 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„(13) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general poate fi prelungit cu maximum 3 ani, prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general.”

Art. II. - Termenul de valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate şi aprobate până în anul 2003, pentru care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, a fost iniţiată procedura de elaborare/actualizare, precum şi cele pentru care nu a fost iniţiată procedura de elaborare/actualizare poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012

Nr. 85.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă în valoare totală de 105.500 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2012, pentru sprijinirea familiilor şi persoanelor singure, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012

Nr. 1.206.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judeţul

Suma acordată

- lei -

1.

Hărtopanu Gheorghe

Comuna Zemeş, satul Bolătău, fără nr. casă

Bacău

2.000

2.

Ciobanu Iosif

Comuna Pîrjol, satul Pustiana, fără nr. casă

Bacău

1.000

3.

Pişta Alexandru Cristian

Municipiul Bistriţa, cartierul Sărata nr. 149

Bistriţa-Năsăud

1.000

4.

Horvath Wilhelm

Municipiul Bistriţa, cartierul Sărata nr. 151

Bistriţa-Năsăud

4.000

5.

Petrache Steluţa

Municipiul Râmnicu Sărat, bd. N. Bălcescu, bl. 1A, ap. 13

Buzău

5.000

6.

Boroghină Geta

Comuna Roseţi, str. Dunărea nr. 3

Călăraşi

2.500

7.

Chiriacescu Costel

Comuna Roseţi, Str. Crinului nr. 26

Călăraşi

4.000

8.

Enache Maria

Comuna Modelu, Str. Viilor nr. 15

Călăraşi

3.000

9.

Iorga Ana-Marusia

Comuna Lehliu, Str. Principală nr. 637

Călăraşi

20.000

10.

Purice Titi

Comuna Roseţi, Str. Crinului nr. 4

Călăraşi

3.000

11.

Răgălie Gheorghe

Comuna Roseţi, str. Crinului nr. 24

Călăraşi

5.000

12.

Ciobanu Stela

Comuna Alexandru Odobescu, satul Gălăţui, str. Găunoşi nr. 3

Călăraşi

5.000

13.

Gîdei Laurenţiu Carmen

Municipiul Călăraşi, Str. Cornişei nr. 50, bl. D1, sc. 1, ap. 8

Călăraşi

5.000

14.

Popa Mihai

Comuna Bălteni, satul Bălteni, fără nr. casă

Vaslui

2.500

15.

Pascaru Costel

Comuna Bălteni, satul Bălteni, fără nr. casă

Vaslui

2.500

16.

Tabacaru Clarisa

Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 151, sc. A, ap. 13

Vaslui

500

17.

Pintilie Aurica

Municipiul Vaslui, Str. Huşului, bl. 156, sc. A, ap. 7

Vaslui

3000

18.

Suiu Constanţa

Comuna Vultureşti, satul Vultureşti, fără nr. casă

Vaslui

1.500

19.

Ferariu Elena

Comuna Vultureşti, satul Voineşti, fără nr. casă

Vaslui

1.000

20.

Noretu Gheorghiţa

Comuna Scundu, satul Avrameşti, fără nr. casă

Vâlcea

3.000

21.

Mîrzan Elena

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Dr. Hacman nr. 7, bl. 28, sc. B, ap. 12

Vâlcea

3.000

22.

Anghel Cristina Elena

Comuna Cernişoara, satul Armăşeşti, fără nr. casă

Vâlcea

3.000

23.

Dumitraşcu Carmen

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Splaiul Independenţei nr. 5, bl. 6, sc. A, ap. 6

Vâlcea

5.000

24.

Opriş Marcel

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Republicii nr. 1, bl. R18, sc. B ap. 7

Vâlcea

5.000

25.

Frunzoiu Dochiţa

Oraşul Panciu, str. N. Titulescu nr. 47, bl. UTR, sc. 1, ap. 2

Vrancea

7.000

26.

Ioniţă Cornelia

Şos. Olteniţei nr. 10, bl. 2c, sc. 1, et. 8, ap. 29, sectorul 6

Bucureşti

2.000

27.

Chiş Alexandru

Şos. Giurgiului nr. 123, bl. 4, sc. 5, et. 10, ap. 199, sectorul 4 (domiciliul legal) , str. Râmnicu Sărat nr. 22, bl. 7A, sc. 1, ap. 19, sectorul 3 (fără forme legale)

Bucureşti

5.000

28.

Duţu Victor

Str. Covasna nr. 7, bl. E1, sc. 2, et. 4, ap. 39, sectorul 4

Bucureşti

1.000

TOTAL

105.500

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 

Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 558/2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (1) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, aprobată prin Legea nr. 196/2012, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 157/2012,

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, cu suma de 9.549 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata unor arierate aferente unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru cofinanţarea unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012

Nr. 1.207.

 

ANEXĂ

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Judeţul

Suma alocată

0

1

2

3

 

TOTAL:

 

9.549

 

ALBA

 

106

1

Horea

Alba

106

 

BIHOR

 

2.123

2

Bunteşti

Bihor

210

3

Ceica

Bihor

379

4

Holod

Bihor

268

5

Măgeşti

Bihor

285

6

Pietroasa

Bihor

345

7

Rieni

Bihor

56

8

Sânmartin

Bihor

580

 

BOTOŞANI

 

280

9

Dobârceni

Botoşani

280

 

BRĂILA

 

459

10

Făurei

Brăila

50

11

Gropeni

Brăila

307

12

Însurăţei

Brăila

100

13

Surdila Greci

Brăila

2

 

BUZĂU

 

16

14

Bozioru

Buzău

16

 

CARAŞ-SEVERIN

 

38

15

Mehadia

Caraş-Severin

38

 

CLUJ

 

2.247

16

Aşchileu

Cluj

255

17

Consiliul Judeţean Cluj

Cluj

1.960

18

Negreni

Cluj

32

 

GALAŢI

 

291

19

Matca

Galaţi

291

 

ILFOV

 

209

20

Dobroieşti

Ilfov

10

21

Măgurele

Ilfov

199

 

MEHEDINŢI

 

12

22

Grozeşti

Mehedinţi

12

 

NEAMŢ

 

108

23

Văleni

Neamţ

93

24

Gădinţi

Neamţ

15

 

OLT

 

1.442

25

Bobiceşti

Olt

119

26

Coteana

Olt

933

27

Izbiceni

Olt

72

28

Milcov

Olt

4

29

Oboga

Olt

68

30

Urzica

Olt

32

31

Vâlcele

Olt

214

 

PRAHOVA

 

22

32

Floreşti

Prahova

9

33

Gorgota

Prahova

13

 

SATU MARE

 

140

34

Pişcolţ

Satu Mare

140

 

SIBIU

 

100

35

Alma

Sibiu

3

36

Brateiu

Sibiu

16

37

Şeica Mare

Sibiu

81

 

SUCEAVA

 

342

38

Dărmăneşti

Suceava

158

39

Dolhasca

Suceava

139

40

Drăguşeni

Suceava

45

 

TIMIŞ

 

255

41

Becicherecu Mic

Timiş

83

42

Iecea Mare

Timiş

63

43

Peciu Nou

Timiş

109

 

VASLUI

 

143

44

Banca

Vaslui

35

45

Voineşti

Vaslui

108

 

VÂLCEA

 

1.216

46

Dănicei

Vâlcea

311

47

Popeşti

Vâlcea

178

48

Stăneşti

Vâlcea

184

49

Şuşani

Vâlcea

343

50

Zătreni

Vâlcea

200

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Burnei Ion

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) , ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Burnei Ion exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Argeş.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012

Nr. 1.208.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind detaşarea doamnei Mica Oprea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului general al Guvernului în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. I/B/8.873 din 29 noiembrie 2012 privind detaşarea doamnei Mica Oprea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului general al Guvernului în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei administraţie locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 89 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 ianuarie 2013, doamna Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului general al Guvernului, se detaşează în funcţia publică de director executiv al Direcţiei administraţie locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru o perioadă de 6 luni.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 13 decembrie 2012

Nr. 535.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. R.A. 1.066 din 11 decembrie 2012;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 151/2011 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2011-2013,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă detalierea pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, conform anexei nr. 1.

(2) Numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se referă la numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, fără a îngrădi posibilitatea funcţionării structurilor spitaliceşti cu un număr mai mare de paturi, care să fie finanţate din alte surse.

(3) Reducerea numărului de paturi finanţate din fonduri publice în anul 2013 faţă de anul 2012 se va determina prin aplicarea aceluiaşi procent de reducere atât asupra numărului de paturi din unităţile sanitare publice, cât şi asupra numărului de paturi din unităţile sanitare private.

Art. 2. - (1) În numărul de paturi pe judeţ se includ paturile din unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, din unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, inclusiv cele al căror management a fost transferat autorităţilor administraţiei publice locale, din subordinea Academiei Române, precum şi din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi paturile din unităţile sanitare private, care oferă servicii medicale de spitalizare continuă.

(2) La încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale se vor avea în vedere creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor medicale şi asigurarea accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale.

Art. 3. - Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Pensii Publice, precum şi unităţile sanitare cu paturi publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - (1) În judeţele/municipiul Bucureşti în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Naţională de Pensii Publice, vor stabili numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, cu încadrarea în numărul de paturi aprobat la nivelul judeţelor/municipiului Bucureşti.

(2) Judeţele în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2012

Nr. 1.268.

 

ANEXA Nr. 1

 

Detalierea pe judeţe

a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi private

pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continua

 

Nr. crt.

Judeţul

Numărul de paturi din unităţi sanitare publice şi private

1.

Alba

1.835

2.

Arad

2.272

3.

Argeş

2.978

4.

Bacău

3.588

5.

Bihor

3.794

6.

Bistriţa-Năsăud

1.242

7.

Botoşani

2.100

8.

Braşov

3.500

9.

Brăila

1.791

10.

Buzău

2.034*)

11.

Caraş-Severin

1.498

12.

Călăraşi

961

13.

Cluj

6.551

14.

Constanţa

4.687

15.

Covasna

1.480

16.

Dâmboviţa

2.065

17.

Dolj

4.425

18.

Galaţi

2.985

19.

Giurgiu

663

20.

Gorj

1.853

21.

Harghita

1.756

22.

Hunedoara

2.866

23.

Ialomiţa

705

24.

Iaşi

7.256

25.

Ilfov

644

26.

Maramureş

2.552

27.

Mehedinţi

1.319

28.

Mureş

3.980

29.

Neamţ

2.419

30.

Olt

1.864

31.

Prahova

3.693

32.

Satu Mare

1.623

33.

Sălaj

1.044

34.

Sibiu

2.573

35.

Suceava

2.849

36.

Teleorman

1.620

37.

Timiş

5.404

38.

Tulcea

813

39.

Vaslui

1.979

40.

Vâlcea

1.982

41.

Vrancea

1.347

42.

Bucureşti

20.537

TOTAL:

123.127


*) Creşterea numărului de paturi se va repartiza Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca.

 

ANEXA Nr. 2

 

Judeţele în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române

 

Nr. crt.

Judeţe în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române

1.

Argeş

2.

Bacău

3.

Bihor

4.

Braşov

5.

Cluj

6.

Constanţa

7.

Dolj

8.

Galaţi

9.

Hunedoara

10.

Iaşi

11.

Mehedinţi

12.

Neamţ

13.

Prahova

14.

Sibiu

15.

Timiş

16.

Vrancea

17.

Bucureşti

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4decembrie 2012

Nr. 2.636.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

PROGRAM 2012

A

B

2

VENITURI TOTALE, din care:

1

6.722

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

6.702

Venituri din activitatea de bază*)

3

3.623

Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

2.779

Alte venituri din exploatare

5

300

VENITURI FINANCIARE

6

20

VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

6.335

Cheltuieli de exploatare, din care:

9

6.312

Bunuri şi servicii

10

1.100

Cheltuieli de personal, din care:

11

3.469

cheltuieli cu salariile, din care:

12

2.417

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

100

- drepturile salariale ale directorului general

14

77

contribuţii de asigurări sociale de stat

15

503

contribuţii de asigurări de şomaj

16

12

contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

126

contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

6

contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

20

contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

6

contribuţii le fondul de pensii facultative

21

 

alte cheltuieli de personal, din care:

22

379

- tichete de masă

23

65

- deplasări, detaşări

24

314

Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

976

Cheltuieli de protocol

26

5

Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

2

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) litera c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

29

44

Alte cheltuieli

30

716

Cheltuieli financiare, din care:

31

23

- cheltuieli privind dobânzile

32

20

- alte cheltuieli financiare

33

3

Cheltuieli extraordinare

34

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

387

IMPOZIT PE PROFIT

36

62

REZULTATUL NET

37

325

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

325

pentru cointeresarea personalului

40

65

pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

195

pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

65

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

995

Surse proprii

44

976

Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

Alte surse

49

19

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

995

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

995

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

Venituri totale (rd.01)

55

6.722

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

6.335

Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)

57

387

Număr mediu personal, total institut, din care:

58

63

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

51

Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut (lei/ persoană/lună)

60

3.011

Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

61

3.161

Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

6,11

Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100/capital propriu)

63

5,09

Plăţi restante

64

180

Creanţe de încasat

65

1.150


*) Veniturile din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe-nucleu sunt în sumă de 1.683 mii lei.

Contractele încheiate cu piaţa liberă până la data de 16.07.2012 sunt în valoare de 1.593 mii lei.