MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 858/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 858         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 19 decembrie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 899 din 25 octombrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17-26 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.230. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Autorităţii Rutiere Române - ARR

 

2.542/1.679/2.903. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.065/1.019/1.169/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Formenerg” - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

 

3.970. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 818/2003

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.299/2011

 

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 899

din 25 octombrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17-26 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar Internaţional

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17-26 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, excepţie ridicată de Adrian Andrieş în Dosarul nr. 23.224/3/2011 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.167D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 16 mai 2012, pronunţată în Dosarul nr. 23.224/3/2011, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17-26 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Excepţia a fost ridicată de Adrian Andrieş cu prilejul soluţionării contestaţiei formulate împotriva deciziei de pensionare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt contrare art. 16 alin. (1) şi art. 44 din Constituţie pentru motivele reţinute în opinia separată formulată la Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.414/2009.

Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, arată că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului,

precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 17-26 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, dispoziţii potrivit cărora:

- Art. 17: „(1) Beneficiarii dreptului la pensie aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariate sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:

a) la data intrării în vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi;

b) după data intrării în vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.”;

- Art. 18: „(1) Pensionarii prevăzuţi la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfăşoară activităţi profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcţie au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat

la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situaţiei de cumul, să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat”;

- Art. 19: (1) în situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, de pensie/pensii stabilită/stabilite atât în sistemul public cât şi/sau în sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are în vedere venitul cumulat din acestea.

(2) Dacă nivelul pensiilor nete cumulate se situează sub nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcţie, potrivit legii, în cadrul entităţilor prevăzute la art. 17 alin. (1).

(3) în cazul în care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana are obligaţia de a-şi exprima opţiunea, în scris, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, cu privire la menţinerea în plată a pensiei faţă de cuantumul căreia, potrivit art. 17, este permis cumulul.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea având obligaţia de a-şi exprima opţiunea în termen de 15 zile de la data survenirii situaţiei de imposibilitate a exercitării cumulului.”;

- Art. 20: „Neîndeplinirea obligaţiei privind exprimarea opţiunii în termenul prevăzut la art. 18 şi la art. 19 alin. (3) şi (4) constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcţie, precum şi a raporturilor de serviciu.”;

- Art. 21: „În cazul în care opţiunea este exprimată în termenul prevăzut la art. 18 şi la art. 19 alin. (3) şi (4), plata pensiei/pensiilor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată opţiunea pentru continuarea activităţii.”;

- Art. 22: „Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripţie.”;

- Art. 23: „(1) Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare constatării cazurilor prevăzute la art. 18 si la art. 19 alin. (3) şi (4).

(2) încălcarea de către angajator a prevederilor alin. (1) constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.”;

- Art. 24: „Contravenţiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”;

- Art. 25: „Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător şi beneficiarilor de pensie de serviciu stabilită prin legi speciale.”;

- Art. 26: „în aplicarea prevederilor cap. IV, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează instrucţiuni până la data intrării în vigoare a acestuia, respectiv în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Autorul excepţiei consideră că prevederile de lege criticate aduc atingere următoarelor texte din Constituţie: art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi art. 44 privind dreptul de proprietate privată.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, a constatat că întreg capitolul IV al Legii nr. 329/2009 este constituţional în măsura în care nu vizează persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres în Constituţie. De asemenea, şi-a menţinut această jurisprudenţă şi în cadrul controlului a posteriori, prin Decizia nr. 1.149 din 28 septembrie

2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 26 octombrie 2010, Decizia nr. 206 din 15 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 6 aprilie 2011, Decizia nr. 409 din 7 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 16 iunie 2011, sau Decizia nr. 1.287 din 29 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 16 decembrie 2011.

Curtea, prin deciziile menţionate, a statuat că nicio dispoziţie constituţională nu împiedică legiuitorul să suprime cumulul pensiei cu salariul, cu condiţia ca o asemenea măsură să se aplice în mod egal pentru toţi cetăţenii, iar eventualele diferenţe de tratament să aibă o raţiune licită.

De asemenea, a constatat că nivelul pensiei nete până la care poate opera cumulul la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat (devenit, în prezent, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat) respectă condiţiile de obiectivitate (este expres prevăzut de lege, previzibil şi determinabil) şi rezonabilitate (nivelul salariului mediu brut pe economie constituie o opţiune justă şi echilibrată) impuse de principiul nediscriminării. Totodată, Curtea a apreciat că măsura adoptată este proporţională cu situaţia care a determinat-o, respectiv situaţia de criză economică în care se regăseşte statul, fiind rezultatul unui echilibru între scopul declarat al legii şi mijloacele folosite în realizarea lui, şi este aplicată în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei.

Prin urmare, Curtea a constatat că dispoziţiile cap. IV din Legea nr. 329/2009 sunt constituţionale în măsura în care acestea nu se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituţie.

Prin Decizia nr. 1.414/2009, Curtea a arătat motivele care justifică tratamentul juridic diferenţiat. În acest sens, a reţinut că „Legea fundamentală stabileşte în mod expres durata mandatului persoanelor care ocupă unele funcţii publice de autoritate, iar încetarea acestui mandat ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei privind exprimarea opţiunii cu privire la suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării funcţiei, în condiţiile art. 18-20 din legea criticată, este incompatibilă cu dispoziţiile constituţionale arătate”. Aşadar, situaţia obiectiv diferită în care se găseşte această categorie de persoane justifică tratamentul juridic diferit, fapt ce nu contravine principiului constituţional al egalităţii în drepturi, care nu trebuie interpretat în sensul instituirii unui tratament uniform, ci al unui tratament egal pentru situaţii identice.

În consecinţă, în lipsa afectării vreunui drept fundamental, Curtea a stabilit că prevederile art. 53 din Constituţie, invocate în susţinerea excepţiei, nu au incidenţă în cauză.

Totodată, Curtea a mai reţinut că prestaţiile cu titlu de pensie pentru perioadele viitoare nu intră în sfera de incidenţă a dreptului de proprietate, acest drept putând fi invocat numai cu privire la perioadele pentru care pensia a fost în plată.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17-26 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, excepţie ridicată de Adrian Andrieş în Dosarul nr. 23.224/3/2011 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Autorităţii Rutiere Române - ARR

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - ARR, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Autorităţii Rutiere Române - ARR, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Rutiere Române - ARR reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română - ARR poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 decembrie 2012.

Nr. 2.230.

 

ANEXA

 

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

pentru Autoritatea Rutieră Română – ARR

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2012

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

72.280,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

72.280,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

72.280,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

280,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

280,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

280,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

72.000,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

72.000,00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

72.000,00

84.10

 

 

CHELTUIELI-TOTAL

72.280,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

52.892,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

18.968,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

14.156,00

 

 

01

Salarii de bază

12.973,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

Indemnizaţie de conducere

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

704,00

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

79,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

100,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

300,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

942,00

 

 

01

Tichete de masă

942,00

 

10.03

 

Contribuţii

3.870,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

2.924,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

71,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

731,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

24,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

120,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

33.726,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

14.188,00

 

 

01

Furnituri de birou

200,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

10,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

800,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

90,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

350,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

1.000,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

9.638,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.100,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

100,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

150,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

522,00

 

 

01

Deplasări interne

350,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

172,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

8,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

50,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

107,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

18.601,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

5,00

 

 

04

Chirii

2.800,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei

9,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

15.787,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENŢA SOCIALA

198,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

198,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

198,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.388,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

19.388,00

 

71.01

 

Active fixe

19.388,00

 

 

01

Construcţii

8.600,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

3.968,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

6.820,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

72.280,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

72.280,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

 

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

 

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012:

1) Număr mediu de personal: 454 persoane.

2) Câştigul mediu brut lunar: 2.501 lei (RON)/salariat.

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 80 mii lei).

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere şi ale membrilor comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră (suma de 79 mii lei), indemnizaţiile de delegare (suma de 100 mii lei), precum şi litigii conform hotărârilor judecătoreşti şi litigii în derulare (suma de 300 mii lei).

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 2.542 din 21 noiembrie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.679 din 10 decembrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 2.903 din 26 noiembrie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.065/1.019/1.169/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Formenerg” - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

În baza prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Articol unic. - Anexa la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.065/1.019/1.169/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Formenerg” - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 10 august 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă prezentul ordin.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială „Formenerg” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pentru anul 2012

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 rectificat

0

1

2

3

 

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

9.500

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

9.380

 

 

a)

din producţia vândută

3

6.300

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

3.080

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

 

 

- venituri aferente programelor din fonduri structurate

9b

 

 

 

 

 

- alte venituri

9c

3.080

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

120

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

100

 

 

d)

alte venituri financiare

14

20

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

9.365

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

9.344

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

275

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

190

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

1.874

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

1.374

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

411

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

320

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

11

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

80

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

 

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

89

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

7

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

82

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.050

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

2.938

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

3.017

 

 

 

M) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

2

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

35

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli cofinanţare aferente accesării fondurilor nerambursabile

47c

 

 

 

 

MO) alte cheltuieli de exploatare

47d

2.900

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

21

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

21

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

135

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

77

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

58

 

1

 

Rezerve legale

55

7

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

51

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

44

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

7

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

500

 

1

 

Surse proprii

72

500

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

500

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

500

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

7

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

7

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

9.500

 

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

9.365

 

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

44

 

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

42

 

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

1.461

 

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

1.355

 

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

19

 

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

87

 

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.686

 

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2.887

 

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

226

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

226

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu(nr. om zile cursant/nr. salariaţi)

101

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

986

 

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

 

 

 

 

b)

preţuri comparabile

105

 

 

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

450

 

 

 

b)

preţuri comparabile

108

450

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 1/3.366 din 9 noiembrie 2012,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 13 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezenta procedură prezintă metodologia de aplicare a cerinţelor de conformare a activităţilor/instalaţiilor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul obţinerii autorizaţiei integrate de mediu, care face parte integrantă din documentele de reglementare a funcţionării activităţii.

(2) Autoritatea competentă pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este autoritatea competentă pentru protecţia mediului la nivel judeţean în a cărei rază de competenţă se află amplasamentul.

(3) Prezenta procedură se aplică tuturor activităţilor/ instalaţiilor existente sau celor care au suferit modificări substanţiale ori activităţilor/instalaţiilor noi, reglementate prin acordul de mediu.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Termenii specifici utilizaţi în prezenta procedură sunt în conformitate cu definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art. 2 din Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, denumită în continuare Convenţia de la Aarhus.

(2) Definiţiile din actele normative menţionate la alin. (1) şi explicarea acestora în contextul specific prezentei proceduri sunt prezentate în Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 36/2004.”

3. La articolul 3, alineatul (21) se abrogă.

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului stabileşte măsurile şi condiţiile de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţile/instalaţiile existente, după evaluarea condiţiilor de operare care nu respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza proiectului de plan de acţiuni aprobat.

(2) Pentru activităţile/instalaţiile noi sau pentru cele existente care au suferit modificări substanţiale titularul activităţii/instalaţiei are obligaţia să obţină, încă din etapa de proiectare, acordul de mediu pentru toate activităţile/instalaţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, punerea în funcţiune a acestora având loc numai după obţinerea autorizaţiei integrate de mediu.”

5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie pentru funcţionarea oricărei instalaţii/activităţi menţionate în lista din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Titularul activităţii/instalaţiei va depune solicitarea pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu la sediul autorităţii judeţene pentru protecţia mediului unde se află amplasamentul activităţii/instalaţiei.”

6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului căreia îi revine responsabilitatea emiterii autorizaţiei integrate de mediu este autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului.

(2) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului informează Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului înainte de luarea deciziei finale de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

(3) Procedura pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie prevăzută în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va prelua şi se va derula de la etapa procedurală de reglementare la care se află la data desfiinţării agenţiilor regionale pentru protecţia mediului de către noua autoritate competentă pentru protecţia mediului. Modul de preluare şi derulare a etapelor procedurale va fi stabilit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.”

7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Pentru desfăşurarea în condiţii optime a procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, la sediul autorităţilor judeţene pentru protecţia mediului se afişează la loc public următoarele:

- conţinutul anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- lista documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF);

- condiţiile locale de mediu specifice amplasamentului;

- lista documentelor pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu;

- condiţiile de participare a publicului în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- formularul-tip pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu;

- lista taxelor şi tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, stabilite conform legislaţiei în vigoare.”

8. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Al. 8. - (1) în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu titularii activităţilor/operatorii au obligaţia să depună la sediul autorităţii judeţene pentru protecţia mediului următoarele:

a) formularul de solicitare, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) raportul de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 36/2004;

c) dovada publicării anunţului privind depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu;

d) dovada achitării tarifului pentru verificare/analiza preliminară a solicitării depuse.”

9. La articolul 9, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Analiza preliminară efectuată de autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului stabileşte dacă solicitarea este sau nu corect întocmită şi dacă îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supusă analizei propriu-zise. O solicitare nu este corect întocmită dacă:

a) nu au fost depuse toate documentele de susţinere a solicitării;

b) face referire la o instalaţie ce nu se încadrează în domeniul reglementat pentru autorizarea integrată de mediu;

c) tarifele necesare nu au fost achitate.

(4) După analiza preliminară a documentaţiei de solicitare, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului transmite în scris titularului de activitate/operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, răspunsul privind acceptarea solicitării sau respingerea motivată.”

10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Documentaţia de susţinere a solicitării trebuie să fie corect întocmită şi să prezinte autorităţii judeţene pentru protecţia mediului toate informaţiile necesare pentru luarea deciziei.

(2) Toate documentele de susţinere a solicitării care au trecut de analiza preliminară se supun analizei detaliate a autorităţii judeţene pentru protecţia mediului.”

11. La articolul 15, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, în urma analizei detaliate, stabileşte:

a) continuarea procedurii;

b) respingerea solicitării, în cazul în care documentele de susţinere a solicitării nu sunt corect întocmite;

c) completări pe baza raportului de analiză CAT, în cazul în care nu se furnizează datele şi informaţiile necesare pentru luarea deciziei.

(2) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, în cazul respingerii documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu, este obligată, în termen de 10 zile lucrătoare, să înştiinţeze în scris titularul de activitate/operatorul

despre motivaţia respingerii solicitării, odată cu returnarea documentelor depuse, fără restituirea tarifului perceput pentru etapa de verificare parcursă.

(3) în cazul în care autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului solicită completări la documentaţia depusă, titularul de activitate/operatorul este obligat să transmită informaţiile şi datele în termen de 30 de zile, în vederea continuării procedurii. Neîncadrarea în acest termen atrage respingerea documentaţiei în condiţiile alin. (2).

(4) Completările la documentaţia depusă, solicitate de autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, se reanalizează în cadrul CAT, în conformitate cu prevederile art. 13.”

12. Articolul 16 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Depunerea solicitării în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu pentru funcţionarea instalaţiilor existente se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru orice instalaţie existentă, definită în sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, titularul de activitate/operatorul întocmeşte un proiect de plan de acţiuni, care se ataşează la documentele pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu, în vederea aprobării de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.”

13. Articolul 17 se abrogă.

14. Articolul 18 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Autorizaţia integrată de mediu pentru instalaţiile care funcţionează în baza unui plan de acţiuni se emite cu termen de valabilitate pe perioada realizării Planului de acţiuni aprobat de autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului.”

15. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Pentru aspectele de neconformare identificate în urma analizei solicitării şi a raportului de amplasament, titularul de activitate/operatorul instalaţiei propune măsuri etapizate pentru realizarea conformării, cuprinse într-un proiect de plan de acţiuni, întocmit cu luarea în considerare a prevederilor documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile.”

16. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - În cazul activităţilor privind managementul deşeurilor, menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică cerinţele specifice stipulate de legislaţia în vigoare pentru acest sector, încă din faza depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu.”

17. La capitolul IV, titlul secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA 1

Analiza solicitării autorizaţiei integrate de mediu de către autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului”

18. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - În termen de 20 de zile de la primirea informării privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu pentru o activitate/instalaţie existentă, nouă sau pentru o instalaţie existentă care a suferit modificări substanţiale, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului dispune şi urmăreşte realizarea următoarelor etape din procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu:

a) evaluarea solicitării şi a documentelor de susţinere a acesteia;

b) verificarea amplasamentului şi a modului de delimitare/identificare a instalaţiei, în conformitate cu specificaţiile Ghidului tehnic general;

c) verificarea întocmirii anunţului public, în conformitate cu specificaţiile Ghidului tehnic general.”

19. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Titularul de activitate/instalaţie furnizează autorităţii judeţene pentru protecţia mediului dovada publicării anunţului public de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu.”

20. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - În termen de 15 zile lucrătoare de la data

acceptării solicitării, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului dispune şi urmăreşte realizarea următoarelor etape:

a) stabileşte componenţa CAT în care să fie reprezentate toate autorităţile implicate în autorizarea şi reglementarea funcţionării activităţii/instalaţiei;

b) transmite copiile solicitării celorlalte autorităţi;

c) convoacă CAT constituită conform prevederilor art. 3 alin. (2) şi comunică solicitantului data stabilită pentru demararea procedurii de analiză a solicitării de autorizare;

d) prezintă CAT solicitarea titularului de activitate şi propunerea autorităţii competente pentru protecţia mediului privitoare la continuarea procedurii;

e) prezintă CAT propunerea autorităţii competente pentru protecţia mediului privind completările necesare documentaţiei de susţinere a solicitării;

f) definitivează, pe baza observaţiilor şi propunerilor primite de la celelalte autorităţi, lista actelor de reglementare care trebuie emise de alte autorităţi, prealabil eliberării autorizaţiei integrate de mediu.”

21. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - În termen de 10 zile de la data evaluării solicitării în cadrul CAT, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului transmite titularului de activitate/operatorului raportul analizei.”

22. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27 - (1) în cazul activităţilor/instalaţiilor a căror funcţionare ar putea avea efecte negative semnificative asupra mediului unei alte ţări, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului va înştiinţa în termen de 10 zile de la acceptarea solicitării autoritatea centrală pentru protecţia mediului.”

23. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) în termen de 30 de zile lucrătoare de la încheierea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, a consultării publicului şi în lipsa unor observaţii fundamentate din partea acestuia, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului acţionează după cum urmează:

a) pentru activităţi/instalaţii noi, existente supuse unor modificări substanţiale sau pentru instalaţii existente aflate în conformitate cu cerinţele autorizării integrate, pregăteşte proiectul de autorizaţie integrată de mediu sau propunerea de respingere justificată a solicitării;

b) înaintează membrilor CAT proiectul de autorizaţie integrată de mediu sau de respingere motivată a solicitării şi cere transmiterea în scris a comentariilor/punctelor de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;

c) anunţă titularul de activitate/operatorul despre acţiunea de înaintare a proiectului de autorizaţie integrată de mediu membrilor CAT spre consultare şi analiză.

(2) în termen de 10 zile de la primirea comentariilor menţionate la alin. (1), autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului convoacă în plen CAT, în vederea definitivării proiectelor de autorizaţie integrată de mediu.

(3) Neprimirea comentariilor în termenul specificat la alin. (2) echivalează cu lipsa acestora.

(4) în termen de 5 zile de la consultarea în plen a CAT, conform alin. (2) şi (3), autoritatea judeţeană pentru protecţia

mediului anunţă publicul, prin mass-media, asupra deciziei de emitere sau de respingere a autorizaţiei integrate de mediu. Costul anunţului public este suportat de titularul de activitate/instalaţie.”

24. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) în termen de 30 de zile de la anunţul public de emitere a unei autorizaţii integrate de mediu şi în lipsa unor observaţii fundamentate din partea publicului, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului emite autorizaţia integrată de mediu.

(2) în situaţia în care observaţiile primite din partea publicului justifică aprofundarea evaluării şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informaţii, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzătoare reevaluării.”

25. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Titularul activităţii/Operatorul este obligat să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice schimbare adusă instalaţiei sau procesului tehnologic. Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului reanalizează, după caz, condiţiile de funcţionare stabilite în autorizaţia integrată de mediu.”

26. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - Autoritatea competentă pentru protecţia mediului

are următoarele atribuţii şi răspunderi:

a) coordonează şi controlează modul de aplicare şi respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu;

b) asigură luarea măsurilor necesare pentru ca autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să fie eliberată cu respectarea dispoziţiilor şi prevederilor legale în vigoare;

c) asigură luarea măsurilor pentru informarea permanentă privind evoluţia celor mai bune tehnici disponibile în structurile sale; aceste informaţii sunt publice;

d) asigură cadrul necesar pentru liberul acces la informaţie şi pentru participarea publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, în scopul garantării faptului că orice cerere de autorizare pentru o nouă instalaţie sau de modificare substanţială a unei instalaţii existente este accesibilă publicului pentru exprimarea opiniei, înaintea luării deciziei de către autoritatea competentă;

e) pune la dispoziţia publicului rezultatele supravegherii emisiilor în mediu şi modul de respectare a condiţiilor de autorizare prevăzute şi deţinute de autoritatea competentă;

f) publică anual inventarul principalelor emisii şi surse responsabile de poluare;

g) comunică şi pune la dispoziţie în cadrul relaţiilor bilaterale, pe bază de reciprocitate şi în condiţii de echivalenţă, toate datele cuprinse în cererea prin care a fost solicitată eliberarea autorizaţiei, în cazul în care se constată că funcţionarea unei instalaţii în care se desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, poate avea efecte asupra mediului altor state sau dacă statul respectiv, care este susceptibil de a fi grav afectat, face o cerere în acest sens. Punerea la dispoziţie a datelor respective se va face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în acelaşi timp cu informarea propriilor cetăţeni;

h) verifică respectarea dispoziţiilor legale pentru ca activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să se

desfăşoare astfel încât să fie luate toate măsurile adecvate pentru prevenirea poluării şi pentru promovarea celor mai bune tehnici disponibile, cu respectarea prevederilor cuprinse în anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

i) verifică luarea măsurilor necesare pentru a se evita orice poluare semnificativă;

j) verifică luarea măsurilor de eliminare totală a deşeurilor poluante ce pot fi generate de activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care totuşi acestea apar, verifică luarea măsurilor de utilizare eficientă şi nepoluantă a acestora; în cazul în care acest lucru nu este posibil de realizat tehnic şi nu este eficient din punct de vedere economic, verifică luarea măsurilor de neutralizare şi/sau de înlăturare a lor, cu respectarea reglementărilor legale, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului, potrivit normelor legale;

k) verifică aplicarea măsurilor de utilizare eficientă a energiei;

l) verifică luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sănătăţii omului şi a mediului şi limitarea consecinţelor acestora;

m) verifică luarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi a celor pentru aducerea amplasamentului, după încetarea activităţii, într-o stare care să permită reutilizarea acestuia pentru alte scopuri.”

27. La articolul 39, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte valori-limită de emisie pentru instalaţiile/ activităţile menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau alte condiţii de funcţionare care ţin cont de condiţiile specifice amplasamentului.

(4) în situaţia în care normele de calitate a mediului solicită condiţii mai severe decât cele ce pot fi atinse prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile, se impun măsuri adiţionale specificate în acord şi/sau în autorizaţia integrată de mediu, fără a afecta măsurile ce sunt solicitate pentru respectarea standardelor de calitate.”

28. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - Condiţiile necesare pentru emiterea acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu sunt următoarele:

a) verificarea de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului a măsurilor cuprinse în autorizaţiile integrate de mediu privind îndeplinirea condiţiilor de asigurare a protecţiei aerului, apei şi solului şi pentru realizarea unui nivel ridicat de protecţie a mediului, ca un întreg;

b) autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, pentru reducerea emisiilor provenite din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în aer, apă şi sol, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său, în acord cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a obligaţiilor din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;

c) luarea în considerare a tuturor informaţiilor şi/sau concluziilor pertinente, precum şi a celor din studiul de impact privind efectele asupra mediului pentru instalaţiile noi, în cazul unei modificări substanţiale a instalaţiilor existente şi al unor proiecte publice/private;

d) stabilirea valorilor-limită de emisie, în special pentru poluanţii care figurează în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, susceptibili de a fi evacuaţi de instalaţia respectivă în cantităţi semnificative, în funcţie de natura şi de potenţialul lor de transfer al poluării de la un element şi factor de mediu la altul;

e) autoritatea competentă pentru protecţia mediului solicită prescripţii care să garanteze protecţia solului, a apelor subterane şi măsuri privind gestiunea deşeurilor generate de instalaţie; valorile-limită pot fi completate sau înlocuite cu parametri sau cu măsuri tehnice echivalente;

f) pentru instalaţiile prevăzute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, valorile-limită de emisie se stabilesc luându-se în considerare cele mai bune tehnici disponibile adoptate pentru aceste categorii de instalaţii;

g) valorile-limită de emisie, parametrii şi măsurile tehnice se vor baza pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a fi prescrisă utilizarea unei tehnici sau tehnologii speciale, dar luându-se în considerare caracteristicile tehnice ale instalaţiei respective, amplasarea sa geografică şi condiţiile locale de mediu. Condiţiile de autorizare trebuie să prevadă dispoziţii referitoare la reducerea poluării la lungă distanţă sau transfrontieră şi să garanteze un nivel ridicat de protecţie a mediului;

h) luarea măsurilor adecvate pentru supravegherea emisiilor, cu specificarea metodologiei de măsurare, a frecvenţei acestora şi a procedurii de evaluare a rezultatelor măsurărilor, precum şi obligaţia de a comunica autorităţii competente pentru protecţia mediului datele necesare controlului şi respectării condiţiilor de autorizare. Pentru instalaţiile prevăzute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile prevăzute iau în considerare costurile şi beneficiile;

i) măsurile privind condiţiile de exploatare, altele decât cele normale, vor fi luate în considerare în mod adecvat în situaţiile în care mediul riscă să fie afectat de pornirea instalaţiei, de emisiile fugitive, de disfuncţionalităţi, de oprirea momentană sau definitivă a exploatării;

j) măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau de a reduce poluarea, atunci când autorităţile competente pentru protecţia mediului le găsesc adecvate.”

29. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - Litigiile generate de emiterea sau de respingerea, revizuirea, suspendarea ori anularea autorizaţiei integrate de mediu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

30. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - Registrul naţional de evidenţă a autorizaţiilor integrate de mediu trebuie să fie disponibil pentru consultare pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.”

31. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 57. - Tarifele pentru eliberarea de informaţii către public, la cerere, prin copiere, în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, sunt cele specificate de Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului.”

32. La anexa nr. 1, Glosarul de termeni se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Glosarele termeni

 

(An)

Referinţa la un punct de emisie în aer

(Ln)

Referinţa la un punct de emisie în apă

(Wn)

Referinţa la sursa de deşeuri

AEM

Agenţia Europeană de Mediu

BAT

Cele mai bune tehnici disponibile

BPEO

Cea mai bună opţiune de mediu practicabilă

BREF

Documentul de referinţă BAT

CCC

Centrul comun de cercetare

CE

Comisia Europeană

COV

Compuşi organici volatili

ElONet

Reţeaua Europeană de Informaţii şi Observaţii

EIPPCB

Biroul European IPPC

EMAS

Schema de audit şi management de mediu

PRTR

Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi

EUROStat

Serviciul UE de Statistică

EWC

Codul european al deşeurilor

EWC

Catalogul european al deşeurilor

GTL

Grupurile tehnice de lucru

IF

întrebări frecvente

IPPC

Prevenirea şi controlul integrat al poluării

NACE

Nomenclatorul activităţilor comerciale

NOSE - P

Clasificarea Eurostat a surselor de poluare - Procese

ONG

Organizaţii neguvernamentale

Plan de acţiuni

Programul de măsuri a căror implementare este obligatorie pentru a atinge BAT sau a respecta SCM

Program de modernizare

Program de măsuri pe care operatorul îl identifică în cadrul Sistemului de management de mediu

SCASO

Substanţe care afectează stratul de ozon

SCM

Standard de calitate a mediului

SNAP

Nomenclatorul inventarului emisiilor

TA Luft

Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului

UE

Uniunea Europeană

VLEs

Valorile-limită de emisie”

 

33. La anexa nr. 1, secţiunea 1 „Rezumatul netehnic”, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„14. Planul de acţiuni şi programul de modernizare

Vă rugăm să rezumaţi mai jos toate datele pe care le-aţi propus în secţiunile anterioare ale solicitării. Măsurile incluse în Planul de acţiuni şi Programul de modernizare trebuie grupate pe secţiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, măsuri de reducere a poluării, măsuri de remediere a poluării istorice, pe baza obiectivului principal al măsurii respective.

 

Măsura

Data propusă pentru implementare

Costuri

Sursa de finanţare

Nota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

0 = sursa va trebui identificată

1 = finanţare proprie

2 = credit bancar

3 = instituţie financiară internaţională

4 = finanţare nerambursabilă

Planul de acţiuni trebuie să includă obligatoriu şi prevederile Programului de etapizare, anexă la Autorizaţia de gospodărire a apelor.

În acest moment aţi realizat toate etapele completării solicitării dumneavoastră. Vă rugăm să vă întoarceţi la pagina de început pentru a verifica dacă aţi inclus toate elementele necesare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 3 decembrie 2012.

Nr. 3.970.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.299/2011 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reorganizării oficiilor judeţene de consultanţă agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2012, se face următoarea rectificare:

- în anexa nr. 2 rândul 21 „Teren” cu numărul de inventar 107446, la coloana 4 „Descrierea tehnică”, la ultima poziţie, în loc de: „L 5381 - 1,78 ha” se va citi: „L 5391 - 1,78 ha”.