MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 859/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 859         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 19 decembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.199. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil

 

1.200. - Hotărâre privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul operaţional sectorial Transport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.456/1.686/2.874. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale „Uzina Mecanică” Plopeni - SA, filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

2.468/1.689/2.850. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale F.A. CUGIR - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

2.647. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, pentru Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat pentru servicii de tip incubator de afaceri.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru mediul de afaceri,

Mihai Alexandru Voicu

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 4 decembrie 2012.

Nr. 1.199.

 

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului ce face obiectul schimbării titularului dreptului de administrare

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Valoarea de inventar

- lei -

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Municipiul Bucureşti,

Sos. Olteniţei nr. 225 A,

sectorul 4

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

CUI 11370190

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, pentru Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii

CUI 25144699

1

- cod 8.29.08

- nr. M.F 152258

Pavilionul L corp A din imobilul 2400 (parţial):

- Suprafaţa construită = 492 mp

- Suprafaţa desfăşurată = 1.968 mp

- Suprafaţa totală a terenului = 1.500 mp

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul operaţional sectorial Transport

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 571 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziţie publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, denumit în continuare SEAP, înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autorităţile contractante, finanţate din axa prioritară 1 „Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE” - beneficiari Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumită în continuare CNADNR - S.A., şi Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” - S.A., denumită în continuare CNCF „CFR” - S.A., axa prioritară 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport” - beneficiar CNCF „CFR” - S.A. şi axa prioritară 3 „Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor” - beneficiar CNCF „CFR” - S.A. ale Programului operaţional sectorial Transport, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă aplicarea procentului de 20% utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă pentru cheltuielile certificate până la data de 30 iunie 2012, respectiv pentru cheltuielile care se vor declara Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, realizate în cadrul contractelor de achiziţie publică, pentru care procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică au fost lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autorităţile contractante finanţate din axa prioritară 1 - beneficiari CNADNR - S.A. şi CNCF „CFR” - S.A. şi axele prioritare 2 şi 3 - beneficiar CNCF „CFR” - S.A. ale Programului operaţional sectorial Transport.

Art. 3. - Se autorizează Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să efectueze decertificarea prin reducerea din sumele declarate în prima declaraţie de cheltuieli transmisă Comisiei Europene ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform metodologiei prevăzute la art. 1, pentru următoarele sume:

a) suma de 21.454.550,17 euro pentru axa prioritară 1;

b) suma de 368.396,52 euro pentru axa prioritară 2;

c) suma de 25.124,07 euro pentru axa prioritară 3.

Art. 4. - Se autorizează Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să efectueze deducerea definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se vor transmite Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2, a sumelor care sunt calculate conform metodologiei prevăzute la art. 1.

Art. 5. - Se autorizează Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să efectueze operaţiunile de regularizare financiară a sumelor pentru care s-au aplicat măsuri de reducere temporară a sumelor declarate la Comisia Europeană, în perioada 22 decembrie 2011-30 iunie 2012.

Art. 6. - În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii informează serviciile Comisiei Europene cu privire la acceptarea de către autorităţile române a aplicării corecţiilor financiare stabilite de Comisia Europeană pentru cheltuielile realizate în cadrul contractelor de achiziţie publică, pentru care procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică au fost lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autorităţile contractante finanţate din axa prioritară 1 - beneficiari CNADNR - S.A. şi CNCF „CFR” - S.A. şi axele prioritare 2 şi 3 - beneficiar CNCF „CFR” - S.A. ale Programului operaţional sectorial Transport.

Art. 7. - Aplicarea prevederilor art. 571 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, nu exclude obligaţia Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial Transport de a aplica prevederile legale în vigoare privind constatarea, recuperarea creanţelor bugetare şi stabilirea debitorilor inclusiv pentru contractele de achiziţie publică lansate în SEAP înainte de 1 octombrie 2011 de beneficiarii finanţaţi din axa prioritară 1 - beneficiari CNADNR- S.A. şi CNCF „CFR” - S.A. şi axele prioritare 2 şi 3 - beneficiar CNCF „CFR” - S.A. ale Programului operaţional sectorial Transport.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucureşti, 4 decembrie 2012.

Nr. 1.200.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziţie publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, denumit în continuare SEAP, înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autorităţile contractante, finanţate din axa prioritară 1 „Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-Tîn scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE” - beneficiari Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumită în continuare CNADNR - S.A., şi Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” - S.A., denumită în continuare CNCF”CFR”- S.A., axa prioritară 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport” – beneficiar CNCF „CFR”- S.A. şi axa prioritară 3 „Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor” - beneficiar CNCF „CFR” - S.A. ale Programului operaţional sectorial Transport

 

Metodologia are în vedere calculul unor indicatori aferenţi cheltuielilor realizate în cadrul contractelor de achiziţie publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011, inclusiv actele adiţionale aferente acestora semnate până la data de 1 octombrie 2011, finanţate din axa prioritară 1 (beneficiari CNADNR - S.A. şi CNCF „CFR” - S.A.) si axele prioritare 2 si 3 (beneficiar CNCF „CFR” - S.A.).

I. Indicatori care sunt în evidenţele Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial Transport:

a) Valoarea totală a cheltuielilor incluse de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Transport în declaraţii de cheltuieli transmise la Autoritatea de Certificare şi Plată

b) Valoarea totală a reducerilor individuale, ca urmare a procesului de verificare a cererilor de rambursare, inclusiv a celor aplicate până la emiterea/ca urmare a emiterii unor note de constatare, aplicate în urma identificării unor abateri de la reglementările în vigoare în domeniul achiziţiilor publice

c) Valoarea totală a cheltuielilor autorizate, neincluse temporar în declaraţiile de cheltuieli transmise de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Transport Autorităţii de Certificare şi Plată, operate ca urmare a unor suspiciuni de neregulă în aplicarea reglementărilor în vigoare în domeniul achiziţiilor publice. Nu se încadrează în această categorie cheltuielile autorizate, excluse temporar 100% din declaraţiile de cheltuieli.

II. Indicatori care sunt în evidenţele Autorităţii de Certificare şi Plată

d) Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile aferente creanţelor bugetare constituite de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Transport ca urmare a identificării unor abateri de la reglementările în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, recuperate de la debitori şi deduse de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Transport, în calculul cumulativ, din declaraţiile de cheltuieli transmise la Autoritatea de Certificare şi Plată aferente unor cheltuieli certificate la Comisia Europeană

e) Valoarea totală a cheltuielilor declarate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Transport, care au fost considerate neeligibile/susceptibile a nu fi eligibile de către Autoritatea de Certificare şi Plată, deoarece pentru acestea sunt formulate constatări cu implicaţii financiare ca urmare a unor abateri, altele decât cele care au rezultat din încălcarea reglementărilor în vigoare în domeniul achiziţiilor publice şi pentru care este activă măsura Autorităţii de Certificare şi Plată a neincluderii temporare a acestora în declaraţii de cheltuieli

f) Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile aferente creanţelor bugetare constituite de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Transport ca urmare a identificării unor abateri, altele decât cele care au rezultat din încălcarea reglementărilor în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, recuperate de la debitori şi deduse de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Transport, în calculul cumulativ, din declaraţiile de cheltuieli transmise la Autoritatea de Certificare şi Plată aferente unor cheltuieli certificate la Comisia Europeană

g) Valoarea totală a cheltuielilor declarate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Transport, care au fost considerate neeligibile/susceptibile a nu fi eligibile de către Autoritatea de Certificare şi Plată, deoarece pentru acestea sunt formulate constatări cu implicaţii financiare ca urmare a unor abateri, rezultate din încălcarea reglementărilor în vigoare în domeniul achiziţiilor publice şi pentru care este activă măsura Autorităţii de Certificare şi Plată a neincluderii temporare a acestora în declaraţii de cheltuieli

III. Modul de calcul al sumei care se decertifică / se deduce definitiv:

SD = [(a + b + c) - (e + f) ] * 20% - (b + c + d + g)

NOTE:

1. Calculul sumelor care se decertifică/se deduc definitiv se efectuează la nivel de axă prioritară.

2. Sunt exceptate de la aplicarea acestor corecţii următoarele categorii de cheltuieli:

(i) cheltuieli aferente contractelor de achiziţie publică pentru care procedura s-a lansat în SEAP după data de 30 septembrie 2011;

(ii) cheltuieli care nu rezultă din achiziţiile publice (salarii, diurne, cheltuieli administrative curente etc.);

(iii) cheltuieli aferente contractelor de achiziţie publică pentru care s-a aplicat procedura de achiziţie directă;

(iv) cheltuieli aferente contractelor de achiziţie publică pentru care s-au aplicat procedurile specifice BEI/BERD;

(v) cheltuielile efectuate de beneficiarii privaţi care nu aveau obligaţia aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 2.456 din 12 noiembrie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.686 din 12 decembrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 2.874 din 19 noiembrie 2012

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale „Uzina Mecanică” Plopeni - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale „Uzina Mecanică” Plopeni - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Uzina Mecanică” Plopeni - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare al veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială „Uzina Mecanică” Plopeni - S.A.

Sediul/Adresa: Str. Republicii nr. 1, Plopeni, Prahova Cod unic de înregistrare RO 13741804

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011 Realizat

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

21.705

25.200

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

21.425

25.100

 

 

a)

din producţia vândută

3

18.054

21.100

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

1.112

1.200

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

2.259

2.800

 

 

 

| - venituri conform OUG 95/2002

9a

543

439

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

280

100

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

280

100

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

28.369

25.180

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

28.184

25.080

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

7.392

8.000

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

3.015

3.500

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

1.101

1.200

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

4.590

4.590

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

3.515

3.515

 

 

 

 

cheltuieli cu personalul activitate şi nucleu (rd.22+rd.47a)

22a

4.058

3.954

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.005

1.005

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

754

754

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

17

17

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

183

183

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

51

51

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

70

70

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

70

70

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.038

1.160

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

4.673

5.767

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

6.375

863

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

34

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

32

32

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

543

439

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

132

132

 

 

 

i9) cheltuieli cu dobânzi si penalităţi

47c

5.554

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

185

100

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

185

100

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-6.664

20

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

3

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

17

 

1

 

Rezerve legale

55

 

1

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

16

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

154

660

 

1

 

Surse proprii

72

154

660

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

154

660

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

154

660

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

1

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

21.162

24.761

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

27.826

24.741

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

218

218

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

205

197

 

 

 

număr personal în activitate

92a

179

179

 

 

 

număr personal în nucleu

92b

23

18

 

 

 

alte categorii

92c

3

 

 

5

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b+c), din care:

93

3.515

3.515

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

3.511

3.511

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

4

4

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

 

 

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000

97

1.635

1.635

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92a)/12*1000

98

1.637

1.637

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92a)

99

118

138

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)

100

122

138

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

1.315

999

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

86.445

76.070

 

 

b)

preţuri comparabile

105

89.384

76.070

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

4.419

3.880

 

 

b)

preţuri comparabile

108

4.569

3.880


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 2.468 din 12 noiembrie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.689 din 12 decembrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 2.850 din 14 noiembrie 2012

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale F.A. CUGIR - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale F.A. CUGIR - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială F.A. CUGIR -S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM -S.A., poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ*)

 

AUTORITATEAADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Operatorul economic: Societatea Comercială F.A. CUGIR - S.A.

Str. 21 Decembrie 1989

CUI RO 16368506

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011

Realizat

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

23.781

27.589

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

22.172

26.019

 

 

a)

din producţia vândută

3

22.888

24.170

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

99

99

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

-823

1.750

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

1.652

1.515

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

1.069

1.570

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

1.609

1.570

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

40.875

27.587

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

38.783

26.847

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

6.978

5.428

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

3.032

2.104

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

58

58

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

15.874

15.916

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

11.162

11.160

 

 

 

 

cheltuieli cu personalul activitate şi nucleu (rd.22+rd.47a)

22a

12.814

12.675

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

3.197

3.241

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.400

2444

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

56

56

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

580

580

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

161

161

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

1.515

1.515

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

150

150

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

150

150

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

1.365

1.365

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

501

530

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

3.138

875

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

9.202

1.936

 

 

 

M) contract de mandat

39

80,29

80,29

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

15

0

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

2

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

\7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

1.652

1.515

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

121

114

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

2.092

740

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

121

40

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

1.971

700

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-17.094

2

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

0,3

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

1,7

 

1

 

Rezerve legale

55

 

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

1,7

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

0

550

 

1

 

Surse proprii

72

0

550

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

0

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

0

550

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

0

550

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

0

0

 

2

 

Rezerve statutare

86

0

0

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

22.131

26.074

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

39.223

26.072

 

3

 

Nr. prognozat de personal latinele anului

91

685

685

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total din care:

92

674

665

 

4a

 

 

Nr. mediu de salariaţi în activitate

92a

594

594

 

4b

 

 

Nr. mediu de salariaţi în nucleu

92b

71

62

 

4c

 

 

Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şomaj tehnic, CAS etc.)

92c

9

9

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

12.677

12.675

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

11.150

11.148

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

12

12

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

1.515

1.515

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)(Rd.94/Rd.92a)/12*1000

97

1.564

1.564

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92a)/12*1000

98

1.778

1.778

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92a)

99

37

44

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile

100

38

44

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

0

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

1.772

1.000

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

103.137

94.887

 

 

b)

preţuri comparabile

105

106.644

94.887

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

1.619

516

 

 

b)

preţuri comparabile

108

1.674

516

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 decembrie 2012.

Nr. 2.647.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2012

 

A

0

1

I

VENITURI TOTALE, din care:

1

2.740

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

2.740

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

607

b)

Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

2.000

c)

Alte venituri din exploatare

5

133

2

VENITURI FINANCIARE

6

 

3

VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

2.740

1

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

2.740

a)

Bunuri şi servicii

10

200

b)

Cheltuieli de personal, din care:

11

1.476

 

cheltuieli cu salariile, din care:

12

1.151

 

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

 

 

- drepturile salariale ale directorului general

14

80

-

contribuţii de asigurări sociale de stat

15

239

-

contribuţii de asigurări de şomaj

16

6

-

contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

60

-

contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

3

-

contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

10

-

contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

3

-

contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

-

alte cheltuieli de personal, din care:

22

5

 

- tichete de masă

23

 

 

- deplasări, detaşări

24

5

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

160

d)

Cheltuieli de protocol

26

 

e)

Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3) litera c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

h)

Alte cheltuieli

30

905

2

Cheltuieli financiare, din care:

31

0

 

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

 

- alte cheltuieli financiare

33

 

3

Cheltuieli extraordinare

34

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

 

IV

IMPOZIT PE PROFIT

36

0

V

REZULTATUL NET

37

0

VI

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRFCFDFNTI

38

0

VII

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

0

a)

pentru cointeresarea personalului

40

0

b)

pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

0

c)

pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

0

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0

1

Surse proprii

44

 

2

Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3

Credite bancare pentru investiţii

46

 

 

- interne

47

 

 

- externe

48

 

4

Alte surse

49

 

IX

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

0

1

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

0

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

 

- interne

53

 

 

- externe

54

 

X

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1

Venituri totale (rd.01)

55

2.740

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

2.740

3

Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)

57

0

4

Număr mediu personal , total institut, din care:

58

50

 

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

24

5

Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut (lei / persoană/lună)

60

1.821

6

Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

61

2.280

7

Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0

8

Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100/capital propriu)

63

 

9

Plăti restante

64

18.701

10

Creanţe de încasat

65

430


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 552 mii lei încheiate până la data de 31 decembrie 2011, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.