MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 862/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 862         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 19 decembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.215. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 358/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A.

 

1.216. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 820/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Avioane Craiova” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

1.218. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 354/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională „Uzina Termoelectrica Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 358/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 358/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 27 aprilie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.215.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 358/2012)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012 - rectificat

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

 

Nr. rd.

BVC 2012 rectificat

0

 

 

1

2

3

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

2.004.979

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.673.527

 

 

a)

din producţia vândută

3

1.544.346

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

103.662

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

0

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

25.519

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

331.452

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

35.078

 

 

d)

alte venituri financiare

14

296.374

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.48+Rd.51)

16

1.998.280

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.531.816

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

198.215

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

75.257

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

142.728

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

285.619

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

205.249

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

73.065

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

58.514

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1.564

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

12.651

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

336

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

6.881

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

4.105

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

400

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

alte drepturi conform prevederilor legale

33a

2.376

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

424

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

393.996

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

341.546

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

94.455

 

 

 

i1) contract de mandat

39

0

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

200

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

750

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

520

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

92.516

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

466.464

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

48.869

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

417.595

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

6.699

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.072

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

5.627

 

1

 

Rezerve legale

55

335

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

5.292

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

501.697

 

1

 

Surse proprii

72

501.697

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

501.697

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

322.069

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

179.628

 

 

a)

interne

82

51.928

 

 

b)

externe

83

127.700

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

84

 

 

1

 

Venituri totale

85

2.004.979

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

86

1.998.280

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

87

2.200

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

88

2.170

 

5

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b+c), din care:

89

212.130

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

90

205.238

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

91

11

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

92

6.881

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

93

7.882

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.80/Rd.79)/12*1000

94

8.146

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.85a/88)

95

924

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.76/79 x ICP)

96

924

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

97

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/Rd.1)x1000

98

997

 

11

 

Plăţi restante

99

 

 

 

a)

preţuri curente

100

10.000

 

 

b)

preţuri comparabile

101

10.000

 

12

 

Creanţe restante

102

 

 

 

a)

preţuri curente

103

50.000

 

 

b)

preţuri comparabile

104

50.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 820/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Avioane Craiova” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 820/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Avioane Craiova” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 26 octombrie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.216.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 820/2012)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială „Avioane Craiova” - S.A.

Corn. Gherceşti, Str. Aviatorilor nr. 10, judeţul Dolj Cod unic de înregistrare 2326144

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2012

Propunere BVC 2012 rectificat cf. Program Restructurare

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

15.441

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

15.301

 

 

a)

din producţia vândută

3

11.672

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

278

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

3.351

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

3.016

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

140

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

140

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

15.441

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

15.301

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

3.340

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

435

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

120

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.100

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

3.917

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.143

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

829

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

29

 

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

237

 

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

48

 

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

40

 

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

40

 

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.502

 

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

434

 

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

4.370

 

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

0

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivii Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si cheltuieli şomaj tehnic

47a

3.823

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

24

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

140

 

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

140

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

0

 

 

1

 

Surse proprii

72

 

 

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

0

 

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

 

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

0

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

12.425

 

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

12.425

 

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

321

 

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total în activitate

92

126

 

 

4a

 

Nr. mediu de salariaţi total în nucleu conform OUG 95/2002

92a

125

 

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

3.957

 

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

3.912

 

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

5

 

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

40

 

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.587

 

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2.617

 

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

99

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

99

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

1.000

 

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

61.456

 

 

 

b)

preţuri comparabile

105

61.456

 

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

245

 

 

 

b)

preţuri comparabile

108

245

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 354/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională „Uzina Termoelectrica Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 354/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională „Uzina Termoelectrica Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 25 aprilie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.218.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 354/2012)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Naţională „Uzina Termoelectrica Midia” - S.A.

Năvodari, bd. Năvodari nr. 9A, judeţul Constanţa

Cod unic de înregistrare: 14325363

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2012

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

118.935

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

118.485

 

 

a)

din producţia vândută

3

113.163

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

649

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

4.673

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

450

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

450

 

 

d)

alte venituri financiare

14

0

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

117.351

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

117.271

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

94.175

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

7.345

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

525

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

9.465

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

7.023

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

2.009

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

1.499

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

35

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

429

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

46

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

433

 

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

108

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

 

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

 

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.986

 

 

 

i1) contract de mandat (2 pers)

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

0

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc

47b

523

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

80

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

80

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere

52

1.584

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.584

 

 

1

Rezerve legale

55

79

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

1.505

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1.448

 

1

 

Surse proprii

72

1.448

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.448

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

1.448

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

79

XI.

1

 

Rezerve legale

85

79

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

118.935

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

117.351

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

180

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

180

 

b

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

7.360

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

6.930

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

93

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

337

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.208

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.407

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

661

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Apa de min. tone/persoana)

101

11.438

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

987

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

 

 

 

b)

preţuri comparabile

105

 

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preţuri curente

107

16.224

 

 

b)

preţuri comparabile

108

16.224