MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 874/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XXIV - Nr. 874          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE          Vineri, 21 decembrie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE


Decizia nr. 928
din 13 noiembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


93. - Ordonanţă de urgenţă
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.463/1.685/2.879. - Ordin al ministrului economiei, comerţului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat“ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

2.464/1.687/2.877. - Ordin al ministrului economiei, comerţului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Oltenia“ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

2.465/1.670/2.876. - Ordin al ministrului economiei, comerţului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova“ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

2.466/1.648/2.875. - Ordin al ministrului economiei, comerţului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Dobrogea“- S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

34. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 17/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 928

din 13 noiembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Mircea Iulian Porţeanu în Dosarul nr. 6.647/299/2012 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 845D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 847D/2012, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Adriana Claudia Georgescu în Dosarul nr. 7.259/120/2011 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 845D/2012 şi nr. 847D/2012 au obiect identic, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condiţiile pentru conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 14 şi al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 847D/2012 la Dosarul nr. 845D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

Prin Încheierea din 9 aprilie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 6.647/299/2012, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală.

Excepţia a fost ridicată de Mircea Iulian Porţeanu cu ocazia soluţionării unei plângeri formulate în temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală.

Prin Decizia penală nr. 436 din 26 martie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 7.259/120/2011, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală.

Excepţia a fost ridicată de Adriana Claudia Georgescu cu ocazia soluţionării recursului împotriva unei sentinţe penale prin care a fost respinsă ca inadmisibilă o plângere formulată în temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că dispoziţiile de lege criticate, potrivit cărora nu este supusă niciunei căi de atac soluţia pronunţată de judecător în procedura plângerii împotriva actelor procurorului de netrimitere în judecată, încalcă prevederile constituţionale referitoare la statul de drept, universalitatea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale, accesul liber la justiţie, dreptul la un proces echitabil, condiţiile şi limitele restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, folosirea căilor de atac şi integrarea în Uniunea Europeană, precum şi prevederile din actele normative internaţionale referitoare la dreptul la un recurs efectiv şi interzicerea abuzului de drept.

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti - Secţia penală apreciază că dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală încalcă prevederile art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil şi ale art. 13 referitor la dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Consideră că, pentru a se da eficienţă dreptului consacrat de art. 13 din Convenţie, soluţia instanţei de fond ar trebui să fie supusă controlului unei instanţe superioare. Astfel, în absenţa posibilităţii contestării hotărârii judecătorului, părţilor le este afectat dreptul la un recurs efectiv.

Curtea de Apel Ploieşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală nu aduc nicio atingere prevederilor constituţionale invocate de autorul excepţiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru aşi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală sunt constituţionale, deoarece nu aduc nicio atingere prevederilor din Constituţie şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale invocate de autorii excepţiei. Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curţii Constituţionale nr. 125/2011, nr. 242/2011, nr. 753/2011, nr. 1.131/2011 şi nr. 1.456/2011.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2) , ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, având următorul cuprins: „Hotărârea judecătorului pronunţată potrivit alin. 8 este definitivă.“

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorii excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 referitor la statul de drept, ale art. 15 privind universalitatea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale, ale art. 21 referitor la accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, ale art. 53 privind condiţiile şi limitele restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, ale art. 129 cu privire la folosirea căilor de atac şi ale art. 148 referitor la integrarea în Uniunea Europeană. Totodată, invocă şi încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 11 privind raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern şi ale art. 20 referitor la preeminenţa tratatelor internaţionale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 1 referitor la obligaţia de a respecta drepturile omului, ale art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 13 referitor la dreptul la un recurs efectiv şi ale art. 17 privind interzicerea abuzului de drept din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, respectiv raportate la prevederile art. 8 referitor la dreptul la un recurs efectiv, ale art. 10 privind dreptul la un proces echitabil şi ale art. 30 referitor la interzicerea abuzului de drept din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, ale art. 2 privind dreptul la un recurs efectiv şi ale art. 5 referitor la interzicerea abuzului de drept din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi ale art. 47 privind dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil şi ale art. 54 referitor la interzicerea abuzului de drept din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constituţionalitate prin raportare la aceleaşi prevederi din Constituţie şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, invocate şi în prezenta cauză, şi faţă de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 482 din 10 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 5 iulie 2012, Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, statuând că între dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, potrivit cărora hotărârea pronunţată de judecător în temeiul art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală este definitivă, şi prevederile din Legea fundamentală şi din actele normative internaţionale invocate de autorii excepţiei nu poate fi reţinută nicio contradicţie. Stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului, deci şi reglementarea căilor de atac, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Astfel, Curtea a reţinut, cu mai multe prilejuri, că acesta este sensul art. 129 din Constituţie, text care face referire la „condiţiile legii“ atunci când reglementează exercitarea căilor de atac („Împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii“) , ca de altfel şi al art. 126 alin. (2) din Constituţie, care, referindu-se la competenţa instanţelor judecătoreşti şi la procedura de judecată, stabileşte că acestea „sunt prevăzute numai de lege“ [a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 460 din 28 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004].

Cu acelaşi prilej, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală nu aduc atingere accesului liber la justiţie şi dreptului la un proces echitabil, consacrate de art. 21 din Constituţie, art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 10 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, întrucât nu înlătură posibilitatea de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil. Nicio prevedere a Legii fundamentale şi a actelor normative internaţionale invocate de autorii excepţiei nu reglementează dreptul la exercitarea căilor de atac în orice cauză. Astfel, aşa cum s-a arătat mai sus, art. 129 din Constituţie stipulează că părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac numai în condiţiile legii. Totodată, având în vedere natura cauzelor reglementate prin dispoziţiile art. 2781 din Codul de procedură penală, în care nu se judecă infracţiunea care a format obiectul cercetării sau urmăririi penale, ci rezoluţia sau ordonanţa de netrimitere în judecată emisă de procuror, prevederile art. 2 privind dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală din Protocolul nr. 7 la Convenţie nu sunt aplicabile. De asemenea, art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 8 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi art. 2 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice nu au aplicabilitate în cauza de faţă, întrucât dreptul la un recurs efectiv nu se confundă cu dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti.

Astfel, Curtea a statuat că eliminarea căilor de atac în această materie este justificată de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 2781 din Codul de procedură penală, legiuitorul urmărind să asigure celeritatea procedurii şi obţinerea în mod rapid a unei hotărâri definitive prin care să fie exercitat controlul judiciar cu privire la soluţia procurorului.

Pentru motivele arătate, dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală nu aduc atingere nici prevederilor constituţionale ale art. 1 şi 15.

În ceea ce priveşte pretinsa încălcare, prin textele de lege ce fac obiectul excepţiei, a art. 53 din Constituţie, aceasta nu poate fi reţinută, prevederile constituţionale invocate fiind aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, restrângere care nu s-a constatat.

În fine, referitor la invocarea, ca temei al excepţiei de neconstituţionalitate, a prevederilor art. 1 şi 17 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ale art. 30 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, ale art. 5 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi ale art. 54 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dispoziţii care privesc obligaţia de a respecta drepturile omului şi interzicerea abuzului de drept, cu raportare la art. 11 şi 20 din Legea fundamentală, Curtea a constatat că acestea nu sunt incidente în cauză, întrucât ipoteza lor normativă nu are aplicabilitate cu privire la art. 2781 din Codul de procedură penală. De asemenea, nu este aplicabil nici art. 148 din Constituţie, care vizează competenţa instanţelor de judecată de a se pronunţa asupra conformităţii legislaţiei naţionale cu cea europeană.

În acelaşi sens sunt şi Decizia nr. 571 din 29 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 25 iulie 2012, şi Decizia nr. 711 din 5 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 16 august 2012.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curte prin deciziile mai sus menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Mircea Iulian Porţeanu în Dosarul nr. 6.647/299/2012 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti - Secţia penală şi de Adriana Claudia Georgescu în Dosarul nr. 7.259/120/2011 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 noiembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI


ORDONANTA DE URGENŢĂ

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

Având în vedere disfuncţionalităţile constatate, mai ales în ultima perioadă, în activitatea desfăşurată în sectorul pieţei de capital şi cel al asigurărilor, este necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, care să asigure eficientizarea activităţii de supraveghere sectorială realizată în afara ariei de competenţă a băncii centrale.

Luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, în care se menţin tensiunile generate de criza economică, aceste disfuncţionalităţi să submineze, prin contaminare, încrederea populaţiei în serviciile oferite de întregul sistem financiar şi în modul în care se realizează supravegherea acestora.

Întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., se înfiinţează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

(3) A.S.F. are sediul central în municipiul Bucureşti, Str. Foişorului, sectorul 3, şi îşi poate deschide reprezentanţe în orice altă localitate de pe teritoriul României, în funcţie de necesităţi.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, supravegherea exercitată de A.S.F. priveşte activitatea:

a) intermediarilor în instrumente financiare, organismelor de plasament colectiv, pieţelor de instrumente financiare şi depozitarului central, precum şi asupra operaţiunilor de piaţă şi emitenţilor, conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de p lăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006, Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare, cu modificările ulterioare;

c) sistemului de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009.

(2) A.S.F. este autoritate competentă la nivel naţional pentru aplicarea şi urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute la alin. (1) , dacă prin lege nu se prevede altfel.

Art. 3. - Supravegherea exercitată de A.S.F., prevăzută la art. 2 alin. (1) , se realizează prin:

a) acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordării, după caz, în condiţiile legii, de autorizaţii, aprobări, avize, atestate, derogări;

b) emiterea de reglementări, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) realizarea controlului asupra entităţilor şi operaţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe baza raportărilor primite şi prin verificări la faţa locului;

d) dispunerea de măsuri şi aplicarea de sancţiuni.

Art. 4. - A.S.F., membrii conducerii şi personalul acesteia nu vor solicita şi nici accepta instrucţiuni de orice natură de la nicio altă instituţie, organism sau autoritate în exercitarea atribuţiilor lor conferite de lege.

 

Capitolul II

Obiective, atribuţii şi prerogative

 

Art. 5. - În exercitarea atribuţiilor şi prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a pieţelor, participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe şi are ca obiective:

a) asigurarea stabilităţii, competitivităţii şi bunei funcţionări a pieţelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste pieţe şi în investiţiile în instrumente financiare, precum şi asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase;

b) promovarea stabilităţii activităţii de asigurare şi apărarea drepturilor asiguraţilor;

c) asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii private şi protejarea intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor.

Art. 6. - (1) Atribuţiile şi prerogativele conferite A.S.F., inclusiv condiţiile de exercitare a acestora, precum şi măsurile şi sancţiunile ce pot fi aplicate de A.S.F. sunt cele prevăzute în actele normative prevăzute la art. 2 alin. (1) .

(2) Reglementările A.S.F. pot fi sub formă de regulamente, norme şi instrucţiuni.

(3) Actele individuale ale A.S.F. sunt autorizaţiile, avizele şi deciziile.

Art. 7. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată de aplicarea necorespunzătoare sau de neaplicarea de către A.S.F a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente.

(2) A.S.F. este singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

 

Capitolul III

Conducerea şi organizarea A.S.F.

 

Art. 8. - (1) A.S.F. este condusă de un consiliu format din 15 membri, din care unul deţine funcţia de preşedinte şi 3 care deţin funcţia de vicepreşedinte.

(2) Membrii consiliului A.S.F. sunt numiţi de Parlament, în şedinţa comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi a Comisiei economice, industrie şi servicii din Senat şi, respectiv, a Comisiei buget, finanţe şi bănci şi a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor.

(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecţia candidaţilor ce urmează să fie numiţi, exclusiv pe baza experienţei şi calificării profesionale în supravegherea sectorului financiar.

(4) Numirea membrilor Consiliului A.S.F. se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (3) şi ale art. 9.

Art. 9. - Membrii A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputaţie şi pregătire profesională şi o experienţă profesională corespunzătoare în domenii în care A.S.F. are competenţe;

b) să nu fie senatori, deputaţi sau membri ai vreunui partid politic ori organizaţie politică pe perioada exercitării mandatului şi să nu candideze pentru o astfel de funcţie;

c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcţie publică ori privată, cu excepţia posibilităţii desfăşurării de activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, consultanţă sau expertiză pentru organismele internaţionale, cu evitarea conflictului de interese;

d) să nu fie membri în consiliile de administraţie, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu deţină funcţia de directori ori alte funcţii la persoanele juridice şi entităţile care sunt supuse supravegherii A.S.F. şi să nu deţină ei şi/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participaţie de cel puţin 10% din capitalul acestor persoane juridice şi entităţi sau din drepturile de vot ori o participaţie care să permită exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie a acestora;

e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi comerciale, care, sub orice formă, şi-a încetat activitatea fără a-şi respecta obligaţiile faţă de terţi sau care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana şi-a exercitat mandatul şi pentru care aceasta este răspunzătoare;

f) să nu aibă cazier judiciar şi fiscal;

g) să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.

Art. 10. - (1) Revocarea din funcţie a unui membru al Consiliului A.S.F. se face conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2) , când acesta nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9 ori dacă se face vinovat de comiterea de infracţiuni în exercitarea funcţiei şi/sau în legătură cu aceasta.

(2) Niciun membru al Consiliului A.S.F. nu poate fi revocat din funcţie din alte motive sau prin altă procedură decât cea prevăzută la alin. (1) .

Art. 11. - În cazul imposibilităţii definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului, precum şi în cazul demisiei unui membru, la sesizarea A.S.F., comisiile parlamentare prevăzute la art. 8 alin. (2) propun Parlamentului, în termen de 30 de zile, numirea unei alte persoane. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare de 90 de zile consecutive.

Art. 12. - (1) Calitatea de membru al Consiliului A.S.F. încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea prevederilor alin. (2) ;

b) prin demisie;

c) prin revocarea de către Parlament conform prevederilor art. 10;

d) prin înlocuire, conform art. 11;

e) prin deces.

(2) Membrii Consiliului A.S.F. ale căror mandate au expirat rămân în funcţie până la numirea succesorilor lor.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) -d) , numirea unei noi persoane se face pentru durata rămasă a mandatului.

(4) Membrii A.S.F. au la dispoziţie un termen de 30 de zile de la data numirii în vederea înlăturării oricăror incompatibilităţi care rezultă din prevederile art. 9.

(5) Membrii Consiliului A.S.F. au obligaţia să notifice de îndată, în scris, A.S.F. şi Parlamentului apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 9. Până la decizia Parlamentului de numire a unei noi persoane, mandatul membrului Consiliului este suspendat de drept.

Art. 13. - (1) Preşedintele reprezintă A.S.F. ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public şi în raporturi de drept comun.

(2) În cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor preşedintelui, reprezentarea A.S.F. revine unuia dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte sau, în caz de indisponibilitate a acestuia, de Consiliu.

Art. 14. - (1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de către preşedinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puţin 8 membri ai acestuia.

(2) Consiliul A.S.F. deliberează valabil în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând preşedintele sau, în absenţa acestuia, unul dintre vicepreşedinţi.

(3) Hotărârile sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi, iar în caz de balotaj, este decisiv votul preşedintelui sau, în absenţa acestuia, cel al vicepreşedintelui care conduce dezbaterile.

(4) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toţi membrii Consiliului A.S.F., opinia separată a membrilor care au votat împotrivă sau care s-au abţinut de la vot fiind consemnată în procesul-verbal al şedinţei respective.

(5) Membrii Consiliului A.S.F. Îşi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia situaţiei în care au votat împotriva unei hotărâri ori s-au abţinut de la votul acesteia şi au consemnat opinia separată în procesul-verbal al şedinţei. Membrii Consiliului sunt obligaţi să semneze actele care decurg din hotărârea adoptată, dacă această atribuţie le revine potrivit legii şi regulamentelor interne ale A.S.F., chiar dacă au votat împotrivă ori s-au abţinut de la votul hotărârii.

Art. 15. - (1) Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuţiile de conducere şi de execuţie ale personalului, criteriile de angajare şi selectare a personalului care să asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii se stabilesc de către Consiliul A.S.F., sens în care acesta trebuie să aprobe cel puţin: organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern.

(2) Consiliul A.S.F. stabileşte prin regulament propriu regimul şi principiile privind remunerarea membrilor Consiliului şi a personalului angajat. În baza acestuia, Consiliul hotărăşte nivelul remunerării membrilor săi şi a personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remuneraţiei acordate unor poziţii şi funcţii similare din piaţa financiară.

Art. 16. - A.S.F. răspunde în limita patrimoniului propriu.

Art. 17. - (1) În numele A.S.F., preşedintele Consiliului prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al A.S.F., care cuprinde activităţile acesteia, situaţiile financiare anuale şi raportul de audit, ce vor fi dezbătute, fără a fi supuse votului în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică de către A.S.F., după prezentarea acestuia în Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

 

Capitolul IV

Bugetul A.S.F.

 

Art. 18. - (1) A.S.F. se finanţează integral din venituri proprii extrabugetare.

(2) Veniturile A.S.F. provin din sursele prevăzute la:

a) art. 13 şi 17 alin. (3) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art. 10 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

c) art. 17 alin. (1) şi art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19. - Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de către consiliul de administraţie al A.S.F., în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile acesteia.

Art. 20. - Disponibilităţile băneşti ale A.S.F., în vederea fructificării lor, pot fi plasate, în condiţii de piaţă şi cu evitarea conflictului de interese, în instrumente purtătoare de dobândă la instituţii de credit, în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale, precum şi în alte instrumente cu grad de risc scăzut.

Art. 21. - A.S.F. poate să cumpere, să închirieze sau să dobândească în proprietate ori în folosinţă imobilele necesare desfăşurării activităţii din sursele de finanţare prevăzute la art. 18 alin. (2) . Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 22. - (1) A.S.F. preia de la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu fiecare dintre acestea, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor consiliului A.S.F., dar nu mai târziu de 15 martie 2013, disponibilităţile băneşti existente în conturi şi patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.

(2) Protocoalele prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data semnării ultimului protocol.

Art. 23. - A.S.F. preia numărul de posturi şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu menţinerea tuturor drepturilor avute la data preluării, inclusiv cele salariale.

Art. 24. - (1) A.S.F. Îşi exercită prerogativele prevăzute la art. 2 alin. (1) începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare, prevăzut la art. 22 alin. (1) , dar nu mai târziu de 15 martie 2013. La aceeaşi dată, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se desfiinţează şi mandatele membrilor acestor autorităţi, respectiv ale membrilor conducerii acestora încetează de drept.

(2) Până la data desfiinţării, în condiţiile alin. (1) , Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private îşi continuă activitatea potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 25. - (1) A.S.F. se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi altele asemenea, precum şi în toate litigiile în care Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt parte.

(2) Contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi altele asemenea încheiate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aflate în executare la data adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi menţin valabilitatea şi se preiau de către A.S.F.

Art. 26. - În cuprinsul actelor normative, sintagmele „Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare“, „Comisia de Supraveghere a Asigurărilor“ şi „Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private“ se înlocuiesc cu sintagma „Autoritatea de Supraveghere Financiară“.

Art. 27. - Actele emise de autorităţile care se desfiinţează potrivit art. 24 alin. (1) , inclusiv reglementările adoptate de acestea în aplicarea legii, îşi păstrează valabilitatea.

Art. 28. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu legislaţia care reglementează activitatea autorităţilor care se desfiinţează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 29. - Prevederile art. 23, 25, 26 şi 28 se aplică de la data prevăzută la art. 22 alin. (1) .

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 93.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 2.463 din 12 noiembrie 2012

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.685 din 12 decembrie 2012

MINISTRULUI MUNCII, FAMILIEI SI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 2.879 din 19 noiembrie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat“ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat“ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat“ - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat“ - S.A.

Sediul/Adresa: municipiul Timişoara, str. Pestalozzi nr. 3-5

Cod unic de înregistrare: 29388211

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2012

 

 

 

Propuneri Feb-Dec2012

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

49.307

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

49.107

 

 

3)

din producţia vândută

3

39.350

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

200

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

9.557

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

200

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

200

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

49.270

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

48.070

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

8.350

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.000

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

200

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

17.498

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

12.317

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

3.682

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.752

 

 

 

 

ch. privind contribuia la asigurări pt. şomaj

25

67

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale da sănătate

26

680

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

183

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

1.490

 

 

 

 

d3.1J.ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care;

29

264

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2C06, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3,2) tichete de masă

32

795

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacant

33

 

 

 

 

 

d3.4Jalte drepturi de personal conform

33a

440

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

2.800

 

 

h)

ch. cu prestaţii le externe

37

3 715

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

14.507

 

 

 

i1) contract de mandat

39

74

 

 

 

i2) ch. de protocol din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

25

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclama şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

i 8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

148

 

 

 

i9) provizioane pentru riscuri si cheltuieli, deprecierea imobilizărilor si activelor

47c

8.860

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

1.200

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1.200

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierd ere)

52

37

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

6

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

31

 

1

 

Rezerve legale

55

2

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

35

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

4

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stal sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

32

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclamaşi publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

830

 

1

 

Surse proprii

72

822

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

-

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

8

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

830

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

830

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii si leasing

31

113

 

 

a)

interne

82

113

 

 

b)

externe

33

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

2

XI.

1

 

Rezerve legale

85

2

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

49.307

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

49.270

 

3

 

Nr. prognozat de personal latinele anului

91

405

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

400

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c) , din care:

93

13.816

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

12.240

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

77

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

1.499

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92) i12*1000

97

2.782

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) Influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura ((Rd.94+Rd.96) /Rd.92) /12*1000

98

3.123

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

123,3

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP)

100

127,5

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x1000 =(Rd.16Jrd.1) x1000

102

999

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

34.900

 

 

b)

preţuri comparabile

105

34.900

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preţuri curente

107

3.400

 

 

b)

preţuri comparabile

108

3.400

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 2.464 din 12 noiembrie 2012

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.687 din 12 decembrie 2012

MINISTRULUI MUNCII, FAMILIEI SI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 2.877 din 19 noiembrie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Oltenia“ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Oltenia“ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Servicii Energetice Oltenia“ - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială „Servicii Energetice Oltenia“ - S.A.

Sediul/Adresa: municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 5

Cod unic de înregistrare: RO 29389861

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

65.610

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

65.273

 

 

a)

din producţia vândută

3

62,059

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

250

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

2,964

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

337

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

337

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

18

65.590

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

53.340

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

23,645

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

988

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

200

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

24.488

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

18,324

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care;

23

5.301

 

 

 

 

oh. privind contribuţia la asigurări sociale

24

4.029

 

 

 

 

oh. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

106

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.007

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

159

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

863

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

240

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

d3.4}alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

623

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

617

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

3 930

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

6.171

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

33

3,301

 

 

 

i1) contract de mandat

39

53

 

 

 

i2) eh, de protocol, din care:

40

0

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

20

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

ti chete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

 

 

 

i5) eh, cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

0

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării. administrator special, etc,

47b

246

 

 

 

i9) provizioane pentru riscuri si cheltuieli, deprecierea imobilizărilor si activelor

47c

1.700

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

2.250

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

2.250

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

20

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

3

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

17

 

1

 

Rezerve legale

55

1

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

16

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

8

 

Mi ni mim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţi lor/companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

14

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

2

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

57

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

2.663

 

1

 

Surse proprii

72

2.663

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

0

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

2.663

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

2.663

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

0

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

83

 

X

 

 

REZERVE, din care:

84

1

 

1

 

Rezerve legale

85

1

XI.

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

65.610

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

65.590

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

545

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

557

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c) , din care:

93

18.947

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca

94

13.281

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

43

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

623

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92) /12*1000

97

2,934

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusuri le în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92) /12*1000

98

3.092

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.39/92)

99

118

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei /persoană) (Rd. 89/92 x ICP)

100

118

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (Rd.16/rd.1) x1000

102

1.000

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

4.500

 

 

b)

preţuri comparabile

105

4.500

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preţuri curente

107

2.800

 

 

b)

preţuri comparabile

108

2.800

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 2.465 din 12 noiembrie 2012

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.670 din 12 decembrie 2012

MINISTRULUI MUNCII, FAMILIEI SI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 2.876 din 19 noiembrie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova“ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova“ - S.A. - filială a „Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova“ - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova“ - S.A.

Str. Arcadie Septilici nr. 2M - municipiul Bacău

CUI 29386768

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2012

Propuneri/ 11 luni 2012

0

1

2

13

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

31.021

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

31.008

 

a)

din producţia vândută

3

20.455

b)

din vânzarea mărfurilor

4

245

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

d)

producţia de imobilizări

8

0

e)

alte venituri din exploatare

9

10.308

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

0

2

 

Venituri financiare, din care:

10

13

 

a)

din imobilizări financiare

11

0

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

c)

din dobânzi

13

0

d)

alte venituri financiare

14

13

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.48+Rd.51)

16

30.991

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

29.857

 

a)

cheltuieli materiale

18

3.459

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

799

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

40

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

18.337

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

13.596

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

4.082

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

3.063

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

75

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

745

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

199

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

659

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

184

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

d3.2) tichete de masă

32

0

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

475

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

3.330

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.616

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

2.276

 

i1) contract de mandat

39

74

i2) ch. de protocol, din care:

40

0

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

0

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

0

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

74

 

i9) provizioane pentru riscuri si cheltuieli, deprecierea imobilizărilor si activelor

47c

0

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

1.134

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1.134

b)

alte cheltuieli financiare

50

0

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

30

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

4,52

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

25,23

 

1

 

Rezerve legale

55

1,49

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

0

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

28,26

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

2,83

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

25,44

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

0

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

0

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

0

 

 

e)

alte cheltuieli

70

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1.786

 

1

 

Surse proprii

72

647

2

 

Alocaţii de la buget

73

0

3

 

Credite bancare

74

0

4

a)

b)

- interne

75

0

- externe

76

0

 

 

Fonduri europene

77

0

5

 

Alte surse

78

1.139

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.786

 

1

2

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

1.786

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

0

 

a)

interne

82

0

b)

externe

83

0

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

1

XI.

1

 

Rezerve legale

85

1

2

 

Rezerve statutare

86

0

3

 

Alte rezerve

87

0

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

31.021

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

30.991

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

425

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

425

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

14.071

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

13.591

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

5

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

96

475

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.907,22

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.009,89

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente(lei/persoană)(Rd.89/92)

99

72,99

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanăXRd.89/92 x ICP)

100

72,99

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

999,04

11

 

Plăţi restante

103

 

12

a)

preţuri curente

104

110.660

b)

preţuri comparabile

105

110.660

Creanţe restante

106

 

 

a)

preţuri curente

107

10.906

b)

preţuri comparabile

108

11.233

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 2.466 din 12 noiembrie 2012

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.648 din 12 decembrie 2012

 

MINISTRULUI MUNCII, FAMILIEI SI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 2.875 din 19 noiembrie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Dobrogea“- S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi  Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Dobrogea“ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Servicii Energetice Dobrogea“ - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială „Servicii Energetice Dobrogea“ - S.A.

Sediul/Adresa: Str. General Manu nr. 77, municipiul Constanţa

Cod unic de înregistrare: 29388378

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC

Propuneri febr-dec 2012

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

31.170

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

30.620

 

 

a)

din producţia vândută

3

28.545

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

90

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1.985

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

550

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi carc fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

540

 

 

d)

alte venituri financiare

14

10

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

31.170

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

30.620

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

9.280

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

360

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

90

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

12.284

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

8.662

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

2.520

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

1.874

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

45

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

535

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

66

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.102

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

173

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioara

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

590

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

d3.4) drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

339

 

 

e)

ch. cu plăcile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

750

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.675

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

3.075

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

3.106

 

 

 

i1) contract de mandat

39

74

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 103/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitate a de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

74

 

 

 

i9) provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deprecierea (mobilizărilor şi activelor

47c

1.800

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

550

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

540

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

10

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

280

 

1

 

Surse proprii

72

280

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

0

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

 

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

280

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

173

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

107

 

 

a)

interne

82

107

 

 

b)

externe

83

 

X

 

 

REZERVE, din care:

84

 

XI

1

 

Rezerve legale

85

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

31.170

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

31.170

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

300

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

305

 

5

 

Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:

93

9.764

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

8.655

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

7

 

 

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natura

96

1.102

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.580

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2.910

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

102

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

102

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1) x 1000

102

1.000

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

44.000

 

 

b)

preţuri comparabile

105

44.000

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preţuri curente

107

560

 

 

b)

preţuri comparabile

108

560

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂREE

privind aprobarea Normei nr. 17/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (10) şi (12) , ale art. 101-104 şi ale art. 108 lit. g) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Notei de fundamentare a Direcţiei reglementare şi autorizare, înregistrată la Direcţia secretariat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr. 347 din 7 decembrie 2012, privind proiectul Normei pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 211, 22, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. j) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 12 decembrie 2012,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 17/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 26 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Marian Sârbu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 34.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 17/2012

pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (10) şi (12) , ale art. 101-104 şi ale art. 108 lit. g) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 211, 22, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. j) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Art. I. - Norma nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 26 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:

(3) Administratorul are obligaţia de a completa în cadrul anexei nr. 15 inclusiv numele persoanelor responsabile cu publicarea informaţiilor pe pagina de internet a administratorului, conform prevederilor prezentei norme.

2. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) , cu următorul cuprins:

(21) Semestrial, persoana care conduce activitatea de control intern are obligaţia de a întocmi un raport cuprinzând acţiunile de control intern desfăşurate la nivelul administratorului şi la nivelul fiecărui fond de pensii facultative pe care îl administrează, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 18.

3. La articolul 10, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22) , cu următorul cuprins:

(22) Semestrial, persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor are obligaţia de a întocmi un raport de risc aferent activităţii desfăşurate la nivelul administratorului şi la nivelul fiecărui fond de pensii facultative pe care îl administrează, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 19.

4. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Rapoartele semestriale prevăzute la alin. (2) , (21) şi (22) se transmit Comisiei, până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

 

5. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

Art. 101. - (1) Administratorul calculează şi raportează trimestrial Comisiei rata de rentabilitate anualizată a fondului de pensii administrat privat, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru calendaristic, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului, conform structurii prezentate în anexa nr. 20.

(2) Administratorul publică pe pagina proprie de internet rata de rentabilitate a fondului de pensii pe care îl administrează, în a patra zi lucrătoare de la încheierea trimestrului.

(3) Calculul ratei prevăzute la alin. (1) se efectuează conform dispoziţiilor Normei nr. 10/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 13/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 4 iunie 2010.

6. La articolul 16 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) situaţia comisioanelor plătite depozitarului, prevăzută în anexa nr. 9.

7. La articolul 26, partea introductivă a aliniatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Lunar, pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative pe care îl administrează, administratorul are obligaţia de a publica pe pagina de web, în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea lunii anterioare, următoarele informaţii:”

8. La articolul 27, după aliniatul (1) se introduc trei noi aliniate, aliniatele (2), (3) si (4), cu următorul cuprins:

(2) Comisia poate să solicite administratorului, depozitarului, auditorului financiar şi agentului de marketing să furnizeze informaţii privind toate aspectele activităţii desfăşurate, inclusiv orice detalii, clarificări şi explicaţii, precum şi să pună la dispoziţie toate documentele aferente acesteia, conform actelor normative aplicabile.

(3) Transmiterea către Comisie a informaţiilor prevăzute la alin. (2) nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional, neputând atrage răspunderea entităţii în cauză.

(4) Rapoartele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) – (3) se transmit de către persoanele responsabile cu activitatea respectivă menţionate în anexa nr. 15 şi sunt semnate cu semnătură electronică extinsă sau olografă.

9. Articolul 29 se abroga.

10. La „Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1A“, la punctul (3), câmpul „Codul de operaţiune“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Codul operaţiunii se completează cu:

101 - pentru tranzacţiile determinate de transformarea contribuţiei nete, indiferent de valoarea sau semnul acesteia;

102 - pentru tranzacţiile de ajustare a contului individual al participantului în situaţia în care tranzacţiile anterioare tip 101 au adus soldul contului la un număr negativ de unităţi de fond;

103 - pentru a raporta valoarea contului individual al participantului pentru care nu există tranzacţii cu cod 101 şi tranzacţii cu cod 102 în luna pentru care s-a întocmit raportul;

112 - pentru tranzacţiile de ajustare a contului individual în situaţia în care tranzacţiile anterioare asociate alocării contribuţiei au fost operate eronat;

113 - pentru a raporta tranzacţia de modificare a CNP-ului asociat contului individual al participantului;

166 - pentru situaţia în care nu sunt gestionate conturi individuale;

199 - pentru a raporta alte tranzacţii de emitere/anulare unităţi de fond ca efect al prelucrării contribuţiilor.

11. La „Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1B“, la punctul (3) , câmpul „Codul de operaţiune“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Codul operaţiunii se completează cu:

200 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de transferul activului personal al participantului de la un alt fond de pensii facultative;

203 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri între fonduri de pensii facultative diferite;

204 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri în cadrul aceluiaşi fond de pensii facultative;

205 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea unor active cu titlul de penalizări de întârziere;

266 - pentru situaţia în care nu există transferuri «IN»;

299 - pentru a raporta alte tranzacţii de emitere unităţi de fond ca efect al prelucrării transferurilor «IN

12. Anexa nr. 1C se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 1C

la normă

 

Administrator de fond ....................

Fond de pensii ........ ..........

 

SITUAŢIA

transferurilor de tip «out» şi utilizarea activului personal al participanţilor pentru luna .......... anul ...........

 

 

Codul de comandă

Codul de operaţiune

Codul administratorului

CNP participant

Numărul de unităţi de fond anulate

(TO)

VUAN

convertire

(TO)

Data VUAN convertire

(TO)

Penalitatea de transfer reţinută participantului

(TO)

Valoarea taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare suportate de participant<