MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 876/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 876         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 21 decembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.229. - Hotărâre privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

 

1.230. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului

 

1.231. - Hotărâre privind aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2012 şi la Londra la 24 iulie 2012 între GUVERNUL ROMÂNIEI şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie si Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 

1.236. - Hotărâre privind stabilirea cadrul instituţional si a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

 

1.237. - Hotărâre privind înscrierea unui monument istoric, cuprins în Lista patrimoniului mondial UNESCO, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara

 

1.254. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Listei substanţelor dopante cu grad de mare risc

 

1.255. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului de Protecţie si Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite şi pentru modificarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.257. - Hotărâre privind organizarea inspecţiilor si stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

11. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul Highiş Sud

 

1.284. - Ordin al ministrului sănătăţii privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice

 

6.501. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactica, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.745/2012

 

6.513. - Ordin al ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind fuziunea prin absorbţie a unităţii ele învăţământ preuniversitar particular (Grădiniţa cu program prelungit „Aricel” din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sfânta Maria” din localitatea Voluntari

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 677/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În anul 2012 se aprobă nivelul stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, structura sortimentală şi defalcarea acestora pe operatori economici, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale menţine stocurile minime existente la nivelul anului 2011.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr.1229.

 

ANEXĂ

 

Nivelul stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, structura sortimentală şi defalcarea acestora pe operatori economici în anul 2012

 

 

 

 

U.M.: mii tone

Nr. crt.

Societatea comercială

Produsul

Structura stocurilor Cantitatea (mii tone)

 

 

 

Produse obţinute din ţiţei

Ca atare

Total obligaţii stocuri în anul 2012

0

1

2

3

4

5

 

 

Ţiţei

198,22*

-

-

1.

OMV PETROM - S.A. RO1590082

Benzină

57

42,12

99,12

 

 

Motorină

60,46

153,32

213,78

 

 

Jet A1

10,67

21,08

31,75

2.

ROMPETROL RAFINARE - S.A. RO1860712

Ţiţei

205,63**

-

-

 

 

Benzină

21,51

16,14

37,65

 

 

Motorină

80,11

60,24

140,35

 

 

Jet A1

4,54

9,63

14,17

3.

PETROTEL-LUKOIL - S.A. RO1350659

Ţiţei

114,4***

-

-

 

 

Benzină

25,28

11,94

37,22

 

 

Motorină

57,48

50,00

107,48

0

1

2

3

4

5

4.

OSCAR DOWNSTREAM - S.R.L. RO13991630

Motorină

 

45,99

45,99

5.

MOL România PETROLEUM PRODUCTS -S.R.L. RO7745470

Benzină

 

8,42

8,42

 

 

Motorină

 

28,55

28,55

6.

MASTER CHEM OIL - S.R.L. RO14348146

Motorină

 

13,75

13,75

7.

UNICOM HOLDING - S.A. RO3507700

Motorină

 

11,14

11,14

8.

S.C. OIL PROD - S.R.L. RO18869287

Motorină

 

1,59

1,59

9.

AIR BP SALES ROMANIA - S.R.L. RO9268016

Jet A1

 

1,28

1,28

10.

PLAN OIL - S.R.L. RO13780455

Motorină

 

1,13

1,13

11.

IMPERIAL HOLDING - S.R.L. RO26273136

Motorină

 

0,89

0,89

12.

AIR TOTAL ROMANIA - S.A. RO9406798

Jet A1

 

0,38

0,38

13.

DS TOFAN - S.R.L. RO1642084

Motorină

 

0,15

0,15

14.

VOLYMAR BENZ - S.R.L. RO18709898

Motorină

 

0,14

0,14

15.

NOVOCHEM ROMANIA - S.R.L. RO17942770

Motorină

 

0,12

0,12

16.

S.C. SOCAR PETROLEUM - S.A. (fost ROMTRANSPETROL - S.A.) RO12546600

Motorină

 

0,12

0,12

17.

PORT PREST SERVICES - S.R.L. RO18148426

Motorină

 

0,07

0,07

 

TOTAL OPERATORI ECONOMICI

Ţiţei

518,25

-

-

 

 

Benzină

103,79

78,62

182,41

 

 

Motorină

198,05

367,2

565,25

 

 

Jet A1

15,21

32,37

47,58


* Din cantitatea totală de 198,22 mii tone ţiţei, cantitatea de 7,574 mii tone se păstrează numai pentru motorină.

** Din cantitatea totală de 205,63 mii tone ţiţei, cantitatea de 138,727 mii tone se păstrează numai pentru motorină.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului

În scopul aplicării în România a prevederilor art. 72 şi 75 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, se impune adoptarea prezentului act normativ pentru asigurarea compatibilităţii legislaţiei naţionale cu acquis-ul Uniunii Europene de stabilire a cadrului instituţional şi de aplicare a sancţiunilor în cazul nerespectării prevederilor Regulamentului.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cadrul instituţional pentru aplicarea directă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) , seria L, nr. 309 din 24 noiembrie 2009, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, şi reglementează sancţiunile aplicate în cazul nerespectării prevederilor acestuia.

Art. 2. - (1) Se desemnează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, ca autoritate naţională coordonatoare pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009, potrivit prevederilor art. 75 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009.

(2) Se desemnează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor ca autorităţi competente pentru implementarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009.

Art. 3. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate;

b) nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţa românească a produselor de protecţie a plantelor autorizate în alte state membre ale Uniunii Europene, sub rezerva obţinerii unor permise de comerţ paralel;

c) nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţa românească a produselor de protecţie a plantelor autorizate în baza permisului de comerţ paralel, în afara domeniului de utilizare prevăzut în autorizaţia produsului de referinţă;

d) nerespectarea prevederilor art. 49 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă a seminţelor tratate fără includerea pe etichetă a denumirii comerciale a produsului de protecţie a plantelor ce a fost utilizat la tratamentul seminţelor, a denumirii substanţelor active din compoziţia produsului, a frazelor standard privind riscurile şi măsurile de precauţie prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase, precum şi a măsurilor de reducere a riscului menţionate în autorizaţia respectivului produs;

e) nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 de către deţinătorii certificatelor de omologare ale produselor de protecţie a plantelor privind notificarea informaţiilor, care sugerează că produsul de protecţie a plantelor nu mai satisface cerinţele prevăzute la art. 27 şi 29, respectiv, criteriile prevăzute la art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009;

f) nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind efectuarea de experimente sau teste în cadrul activităţilor de cercetare şi dezvoltare care implică eliberarea în mediu a unui produs de protecţie a plantelor neautorizat, sub rezerva obţinerii unui permis în scop experimental;

g) nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 de către deţinătorii certificatelor de omologare ale produselor de protecţie a plantelor privind raportarea anuală către autoritatea naţională coordonatoare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, privind nerealizarea eficienţei scontate, dezvoltarea rezistenţei, orice alte efecte neprevăzute asupra plantelor, produselor vegetale sau mediului;

h) nerespectarea de către producători, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, a produselor de protecţie a plantelor pe care le produc, le importă, le exportă, le stochează sau le introduc pe piaţă;

i) nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează;

j) nerespectarea de către producători, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 64 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind ambalarea şi prezentarea produselor de protecţie a plantelor şi adjuvanţilor;

k) nerespectarea de către producători, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind etichetarea produselor de protecţie a plantelor;

l) nerespectarea de către producători, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 66 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind publicitatea pentru produsele de protecţie a plantelor.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) -l) se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. a) -c) , cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2) , agentul constatator făcând menţiunea despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează de către:

a) personalul specializat al Poliţiei Fitosanitare împuternicit să efectueze controale potrivit legislaţiei în vigoare pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) -i) şi l) ;

b) persoane nominalizate de Garda Naţională de Mediu în conformitate cu responsabilităţile de control în vigoare pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. j) şi k) .

Art. 4. - Contravenţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1230.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2012 şi la Londra la 24 iulie 2012 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 211/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 27 iunie 2012 şi la Londra la 24 iulie 2012 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 211/2006, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

 

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1231.


*) Traducere.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

Către: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 27 iunie 2012

Centrul Metropolis

Bd. Iancu de Hunedoara nr. 56-60, etajul 3, aripa Vest, sectorul 1, Bucureşti

România

Tel: +40 21 202 7100

Fax: +40 21 202 7110

În atenţia: Doamnei Claudia Pendred, director de ţară

 

Ref: Proiectul de tracţiune feroviară - S.C. „Electrificare C.F.R.“ - S.A.

 

Stimată Doamnă,

Având în vedere stadiul actual al Proiectului menţionat şi în vederea asigurării finalizării cu succes a împrumutului, la solicitarea S.C. „Electrificare C.F.R.“ - S.A. şi a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, vă rugăm frumos să fiţi de acord cu următoarele modificări ale Acordului de împrumut:

a) extinderea datei-limită de tragere de la 30 iunie 2012 la 31 mai 2013;

b) modificarea procentelor de cheltuieli eligibile care urmează a fi finanţate din împrumut.

Principalele motive de întârziere în implementarea Proiectului, invocate de beneficiarul final, sunt:

– lipsa unui plan adecvat de lucru elaborat de contractori;

– deschiderea cu întârziere a scrisorii de credit, fapt ce a dus la prelungirea cu 5 luni a datei de finalizare a lucrărilor efectuate în cadrul lotului 1 şi a declanşat o decalare de 6 luni a datei de finalizare a lucrărilor efectuate în cadrul lotului 2 (numai după finalizarea lucrărilor de modernizare a echipamentelor primare din cadrul substaţiilor de tracţiune şi posturilor căii se poate trece la implementarea sistemului de control SCADA) ;

– modificări în structura instalaţiilor datorită reorganizării infrastructurii feroviare şi datorită lansării proiectului de reabilitare a Coridorului IV - partea sudică, fapte ce a dus la prelungirea cu circa 5 luni a datei de finalizare a Proiectului;

– emiterea cu întârziere a autorizaţiilor şi permiselor pentru efectuarea lucrărilor de către autorităţile locale a condus la întârzierea Proiectului cu 3 luni;

– emiterea cu întârziere a avizelor de reenergizare a primului set de 4 substaţii la care au fost finalizate lucrările de modernizare, datorită restanţelor C.N.C.F. „C.F.R.“ - S.A. la achitarea energiei consumate.

De asemenea, pentru a fi asigurat serviciul de consultanţă până la finalizarea lucrărilor (după cum solicită şi BERD) şi ţinând cont de faptul că suma alocată serviciilor de consultanţă este epuizată, S.C. „Electrificare C.F.R.“ - S.A. a solicitat în cadrul componentei locale realocarea sumei de 212.088 euro de la categoria 1 la categoria 3.

În consecinţă, procentul cheltuielilor ce urmează a fi finanţate din împrumut, aşa cum se regăsesc acestea în anexa 2, va fi modificat după cum urmează:

 

Categoria

Suma din împrumut alocată în valuta împrumutului (euro)

Procentul cheltuielilor ce urmează a fi finanţate

(1) Furnizarea şi instalarea de bunuri pentru partea A

16.318.000

67,69% din valoarea contractului (exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul Împrumutatului)

(2) Furnizarea şi instalarea de bunuri pentru partea B

5.682.000

66,6% din valoarea contractului (exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul Împrumutatului)

(3) Servicii de consultanţă pentru partea C

500.000

70,22% din valoarea contractului (exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul Împrumutatului)

(4) Comision iniţial

-

-

TOTAL:

22.500.000

 

 

În speranţa că solicitarea noastră va fi înţeleasă şi susţinută de dumneavoastră, aşteptăm răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Cu sinceritate,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

BANCA EUROPEANĂ DE RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

 

Ministerul Finanţelor Publice din România

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti

În atenţia: Directorului general al Direcţiei Generale de Trezorerie şi Datorie Publică

 

CC

SC „Electrificare C.F.R.“ - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38,

Bucureşti, sectorul 1, cod poştal 77113

România

În atenţia: Director

 

24 iulie 2012

 

Subiect: Proiectul de tracţiune feroviară - S.C. „Electrificare C.F.R.“ - S.A.

Tranzacţia financiară 36043

 

Referitor la Acordul de împrumut datat 19 decembrie 2005 (Acordul de împrumut) dintre România (Împrumutatul) şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) şi la Acordul de proiect datat 19 decembrie 2005 (Acordul de proiect) dintre S.C. „Electrificare C.F.R.“ - S.A. (Unitatea de proiect) şi Bancă.

Expresiile definite în Acordul de împrumut şi în Acordul de proiect au aceleaşi semnificaţii şi în continuare.

Ca urmare a solicitării dumneavoastră din 27 iunie 2012 şi în conformitate cu prevederile secţiunii 3.01(a) a Termenilor şi Condiţiilor Standard din anul 1999, aşa cum sunt încorporate în Acordul de împrumut, în vigoare de la data specificată mai jos, Banca îşi exprimă acordul de a extinde data-limită de tragere la 31 mai 2013.

În conformitate cu anexa 2 a Acordului de împrumut şi în baza solicitării dumneavoastră din 27 iunie 2012, Banca a decis să realoce sumele aferente categoriilor de cheltuieli din împrumut specificate în anexa 2, după cum urmează:

 

Categoria

Suma din împrumut alocată în valuta împrumutului (euro)

Procentul cheltuielilor ce urmează a fi finanţate

(1) Furnizarea şi instalarea de bunuri pentru partea A

16.318.000

67,69% din valoarea contractului (exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul Împrumutatului)

(2) Furnizarea şi instalarea de bunuri pentru partea B

5.682.000

66,6% din valoarea contractului (exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul Împrumutatului)

(3) Servicii de consultanţă pentru partea C

500.000

70,22% din valoarea contractului (exclusiv impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul Împrumutatului)

(4) Comision iniţial

-

-

TOTAL:

22.500.000

 

 

Această scrisoare nu afectează şi nici nu modifică în vreun fel obligaţiile de rambursare ale Împrumutatului în contextul Acordului de împrumut şi nici nu modifică orice alte obligaţii ale Împrumutatului în contextul Acordului de împrumut.

Conţinutul prezentei scrisori nu va afecta niciun drept, nicio putere sau autorizaţie a Băncii cu privire la orice altă condiţie în contextul Acordului de împrumut sau al Acordului de proiect şi nici nu va fi interpretată drept o renunţare sau o acceptare tacită în acest context.

 

Cu sinceritate,

Sue Barrett,

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al

Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor

pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

 

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileşte cadrul instituţional, precum şi măsurile necesare în vederea aplicării directe a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) , seria L, nr. 88 din 4 aprilie 2011, denumit în continuare Regulament.

(2) În cuprinsul prezentei hotărâri sunt aplicabile definiţiile termenilor şi expresiilor prevăzute de art. 2 din Regulament.

Art. 2. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului se desemnează ca autoritate de notificare, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Regulament.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, autoritate de stat în domeniul construcţiilor, asigură cadrul legislativ şi procedural necesar aplicării Regulamentului, având următoarele atribuţii:

a) coordonarea aplicării prevederilor Regulamentului, în calitate de autoritate competentă;

b) asigurarea organizării şi funcţionării, în cadrul structurii proprii, a punctului de informare despre produse pentru construcţii, potrivit prevederilor art. 10 din Regulament;

c) evaluarea, desemnarea şi monitorizarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, cu excepţia organismelor prevăzute la art. 5 lit. b) , potrivit prevederilor art. 29 din Regulament;

d) desemnarea organismelor în vederea notificării pentru a fi autorizate să îndeplinească, în calitate de terţe părţi, sarcini aparţinând procesului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, denumite în continuare organisme de evaluare şi verificare a constanţei performanţei, cu excepţia organismelor prevăzute la art. 5 lit. a) , precum şi supravegherea acestor organisme ulterior autorizării lor;

e) informarea Comisiei Europene cu privire la procedurile naţionale pentru evaluarea şi notificarea organismelor care trebuie autorizate să efectueze, în calitate de terţe părţi, sarcini aparţinând procesului de evaluare şi verificare a constanţei performanţelor, pentru monitorizarea organismelor notificate, precum şi asupra modificărilor aduse acestora, potrivit art. 42 din Regulament;

f) participarea ca membru, prin reprezentanţi desemnaţi din cadrul personalului propriu, în Comitetul permanent pentru construcţii prevăzut de art. 64 alin. (1) din Regulament.

Art. 4. - În scopul exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 2 şi 3, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se organizează şi funcţionează o structură corespunzătoare.

Art. 5. - Ministerul Administraţiei şi Internelor este autoritatea responsabilă cu:

a) desemnarea organismelor în vederea notificării pentru a fi autorizate să efectueze, în calitate de terţe părţi, sarcini aparţinând procesului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii din categoria echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiului, precum şi încercări pentru evaluarea comportării la foc/rezistenţei la foc/performanţei la foc exterior a produselor pentru construcţii, precum şi supravegherea acestor organisme ulterior autorizării lor;

b) evaluarea, desemnarea şi monitorizarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii din categoria echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiului, potrivit prevederilor art. 29 din Regulament.

Art. 6. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi Ministerul Administraţiei şi Internelor constituie comisii pentru evaluarea solicitărilor de desemnare în vederea notificării organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi pentru evaluarea în vederea desemnării organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, precum şi pentru evaluarea cu privire la restricţionarea, suspendarea ori retragerea desemnării şi notificării acestora, denumite comisii de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii.

(2) Componenţa comisiilor prevăzute la alin. (1) , precum şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii competente.

Art. 7. - (1) Aprobarea desemnării în vederea notificării a fiecărui organism de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a fiecărui organism de evaluare tehnică europeană, precum şi, după caz, restricţionarea, suspendarea ori retragerea desemnării şi notificării unui astfel de organism se realizează prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului ori al ministrului delegat pentru administraţie, după caz, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor înştiinţează autoritatea de notificare cu privire la ordinele emise de către acesta potrivit alin. (1) , în termen de 3 zile de la data semnării lor.

(3) Autoritatea de notificare informează Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la obiectul ordinelor prevăzute la alin. (1) , utilizând instrumentul de notificare electronică elaborat şi gestionat de Comisie sau, după caz, în scris, în cel mult 5 zile de la data publicării ordinelor respective în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Evaluarea în vederea desemnării organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi monitorizarea acestora ulterior notificării lor se efectuează de către organismul naţional de acreditare, în sensul şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, potrivit prevederilor art. 40 alin. (2) din Regulament.

Art. 9. - Se desemnează următoarele instituţii publice ca autorităţi de supraveghere a pieţei responsabile de controlul respectării de către operatorii economici a obligaţiilor stabilite de Regulament, precum şi de aplicarea prevederilor cap. VIII al acestuia:

a) Inspectoratul de Stat în Construcţii, pentru toate produsele pentru construcţii, cu excepţia echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiilor - echipamente fixe pentru alarmă/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului şi fumului şi pentru protecţie la explozii;

b) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru produsele pentru construcţii din categoria echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiilor - echipamente fixe pentru alarmă/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului şi fumului şi pentru protecţie la explozii.

Art. 10. - Declaraţiile de performanţă, instrucţiunile şi informaţiile de siguranţă ce însoţesc produsele pentru construcţii puse la dispoziţie pe piaţă se furnizează redactate în limba română.

Art. 11. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în colaborare cu asociaţiile profesionale şi patronale de profil, va iniţia şi va coordona, în perioada 2013-2014, acţiuni de informare a operatorilor economici din sectorul construcţiilor cu privire la prevederile Regulamentului referitoare la responsabilităţile acestora, aplicarea marcajului CE pe produsele pentru construcţii, cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor şi sistemele de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei.

Art. 12. - Pentru asigurarea punerii în aplicare a prezentei hotărâri, precum şi a Regulamentului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului elaborează instrucţiuni, proceduri şi metodologii care se aprobă prin ordin al ministrului şi care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

 

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.236.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui monument istoric, cuprins în Lista patrimoniului mondial UNESCO, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 4 alin. (2) , art. 11 alin. (1) şi art. 23 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea unui monument istoric, cuprins în Lista patrimoniului mondial UNESCO, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea monumentului istoric, înscris conform art. 1, potrivit anexei nr. 2, din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara.

(2) După preluarea monumentului istoric prevăzut la alin. (1) , Consiliul Judeţean Hunedoara, împreună cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, va proceda la evaluarea acestuia în vederea înregistrării valorii în evidenţele contabile, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Studiile, cercetările, proiectele şi executarea lucrărilor de întreţinere, conservare, restaurare, cercetare arheologică şi punere în valoare a monumentului istoric prevăzut la alin. (1)  vor fi efectuate cu respectarea legislaţiei în domeniul protejării monumentelor istorice şi a patrimoniului arheologic.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia monumentului istoric şi nu sunt îndeplinite obligaţiile stabilite prin art. 2 alin. (2) şi (3) , bunul imobil revine în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în condiţiile legii.

Art. 4. - Predarea-preluarea monumentului istoric prevăzut la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.237.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale monumentului istoric înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 

Administratorul bunului

Codul de clasificare

Tipul bunului

(mobil/ imobil)

Denumirea bunului

(mobil/imobil)

Datele de identificare

Adresa

Anul dării în de folosinţă inventar

Situaţia juridică

Baza legală

(administraţie/ concesiune)

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional - CUI 4192812

8.22.01

imobil

Monumentul istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiştea de Munte

Sit arheologic 18,3 ha,

înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO - cod 906- 1999, C.F. nr. 60463 Orăştioara de Sus

Comuna Orăştioara,

Judeţul Hunedoara

-

-

Legea nr. 422/2001 privind  protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale monumentului istoric, aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara

 

Denumirea şi locul unde este situat monumentul istoric

Persoana juridică de la care se transmite dreptul de administrare al monumentului istoric

Persoana juridică la care se transmite dreptul de administrare al monumentului istoric

Caracteristicile tehnice ale monumentului istoric

Numărul de inventar şi codul de clasificare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006

Monumentul istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiştea de Munte, comuna Orăştioara, judeţul Hunedoara

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional - CUI 4192812

Consiliul Judeţean Hunedoara - CUI 4374474

Sit arheologic - 18,3 ha, înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO - cod 906-1999, C.F. nr. 60463 Orăştioara de Sus

Se va atribui de către MFP

Cod 8.22.01

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Listei substanţelor dopante cu grad de mare risc

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (3) din Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. unic. - Anexa la Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 28 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea 1 - Agenţi anabolici, grupa de substanţe steroizi anabolici androgeni endogeni, după substanţa 19 - noretiocolanolon se introduc patru noi substanţe , după cum urmează:

– etiocolanolon;

– 7 alfa-hidroxi-DHEA;

– 7 beta-hidroxi-DHEA;

– 7-ceto-DHEA.

2. Secţiunea 5 - Manipularea fizică şi chimică se abrogă.

3. La secţiunea 7 - Stimulentele, grupa de substanţe stimulente specifice, după substanţa activă metilhexanamină se introduce substanţa activă dimetilhexilamină.

4. La secţiunea 7 - Stimulentele, grupa de substanţe stimulente specifice, denumirea oxilofrină se înlocuieşte cu denumirea oxilofrină (metilsinefrină) .

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.254.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului de Protecţie şi Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite şi pentru modificarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în domeniul privat al statului.

Art. 2. - Imobilul prevăzut la art. 1 se pune la dispoziţia Serviciului de Protecţie şi Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite.

Art. 3. - Serviciul de Protecţie şi Pază îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.255.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în domeniul privat al statului şi care se pune la dispoziţia Serviciului de Protecţie şi Pază

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică ce administrează imobilul

Persoana juridică căreia i se pune la dispoziţie imobilul

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

 

 

 

 


Bucureşti, strada

Ştirbei Vodă nr. 17, etaj 2,

apartament 4, sectorul 1

Serviciul de Protecţie şi Pază CUI 4283635

Serviciul de Protecţie şi Pază

Nr. MFP 120985 Cod de clasificare 8.19.01 Clădire 37

Apartament 5 camere Suprafaţă construită desfăşurată 136,65 mp Suprafaţă teren 26,36 mp Valoare de inventar 137.516 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea inspecţiilor şi stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) -(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Activitatea de inspecţie se exercită de către aparatul de inspecţie economico-financiară, aşa cum este prevăzut de art. 3 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, şi se efectuează la instituţii publice, aşa cum sunt definite de art. 2 lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Organele de inspecţie economico-financiară au următoarele atribuţii generale:

a) verifică operaţiunile cu efect financiar pe seama fondurilor publice şi/sau a patrimoniului public cu privire la respectarea prevederilor legale aplicabile, în vigoare la data efectuării acestora, precum şi a princip iilor şi regulilor procedurale şi metodologice, ori de câte ori există indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea acestora;

b) verifică operaţiunile efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite fără viză de control financiar preventiv, în toate cazurile în care există o sesizare din partea contabilului-şef/directorului economic sau, după caz, a persoanei desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu;

c) declanşează inspecţii în cazul în care sunt sesizate de şeful structurii de audit intern al unei instituţii la care ministrul finanţelor publice a numit unul sau mai mulţi controlori delegaţi, în legătură cu efectuarea, în cadrul acesteia, de operaţiuni considerate nelegale şi care au viza de control financiar preventiv delegat, situaţie rezultată în urma finalizării unei misiuni de audit public intern;

d) dispun măsuri pentru protejarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi/sau pentru repararea prejudiciului produs, după caz, în situaţia constatării de abateri;

e) stabilesc obligaţiile prevăzute de lege, în cadrul termenului legal de prescripţie, în sarcina persoanelor responsabile;

f) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 3. - În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, organele de inspecţie economico-financiară au dreptul:

a) la acces neîngrădit la registre, evidenţe, documente, alte înscrisuri şi să solicite copii certificate după acestea, necesare inspecţiei;

b) să solicite informaţii şi explicaţii, verbale şi/sau în scris, în legătură cu obiectul inspecţiei economico-financiare de la personalul instituţiei publice;

c) să sesizeze organele de cercetare penală la constatarea unor fapte care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală.

Art. 4. - La solicitarea organelor de inspecţie economico-financiară, personalul instituţiilor controlate are, potrivit legii, următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii şi explicaţii verbale şi/sau în scris, după caz, în legătură cu obiectul inspecţiei; b) să se conformeze, în termenele stabilite, măsurilor dispuse.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 362/2000 privind organizarea inspecţiilor pentru audit intern şi stabilirea atribuţiilor generale pentru efectuarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 12 mai 2000.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.257.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul Highiş Sud

 

Având în vedere:

– art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

– Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 302.153 din 5 decembrie 2012,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul Highiş Sud, judeţul Hunedoara, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 10.138/2008, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială HOQ OPERATIONS - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2012.

Nr. 11.

MINISTERUL SANATATII

 

ORDIN

privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice

 

Având în vedere:

– Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. R.A. 1.224/2012,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice se realizează de luni până vineri în intervalul orar 15,00-20,00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică programul de vizită se realizează între orele 10,00-20,00.

(2) Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) , pentru a da posibilitatea vizitei şi pentru ceilalţi pacienţi, dacă există solicitări în acest sens, durata vizitei va fi limitată la 60 de minute.

Art. 2. - Vizitarea pacienţilor în secţiile/compartimentele de terapie intensivă este permisă zilnic doar membrilor familiei, respectiv părinţi, copii, surori/fraţi, cu condiţia ca vizita să se facă individual sau cel mult două persoane, cu respectarea procedurilor interne.

Art. 3. - (1) Secţiile/Compartimentele de terapie intensivă au obligaţia de a avea un număr de telefon prin care se asigură informarea familiei de către medicul curant sau medicul de gardă despre starea şi evoluţia pacientului. Aparţinătorii vor fi informaţi despre acest număr de telefon la internarea sau la transferul pacientului în secţia/compartimentul respectivă/ respectiv.

(2) Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/ compartimentele unităţii sanitare, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitară.

Art. 4. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, în cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, indiferent de secţia/compartimentul în care aceştia sunt internaţi, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră, sau poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacă condiţiile din secţia/compartimentul respectivă/respectiv permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spaţiu adecvat de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului respective/respectiv.

(2) În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, accesul unei persoane poate fi permanent.

Art. 5. - (1) În cazul copiilor internaţi în secţiile/compartimentele de terapie intensivă se asigură prezenţa cu caracter permanent a unuia dintre părinţi, dacă se solicită acest lucru.

(2) În cazul copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară se acceptă prezenţa unui aparţinător permanent, dacă se solicită acest lucru.

(3) În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară se poate accepta prezenţa unui aparţinător permanent, cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment.

Art. 6. - Managerii unităţilor sanitare au obligaţia să afişeze programul de vizite la toate intrările în unitatea sanitară, în mod vizibil şi accesibil vizitatorilor.

Art. 7. - Este strict interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienţilor în unităţile sanitare publice.

Art. 8. - Conducerea unităţii sanitare publice are obligaţia de a instrui angajaţii serviciului de pază propriu şi pe cei ai firmelor de pază, după caz, asupra programului de vizite, obţinând o declaraţie de la fiecare dintre aceştia prin care se angajează să respecte aplicarea programului respectiv şi să nu pretindă sau să primească niciun fel de atenţii în vederea permiterii accesului în afara programului de vizită. În cazul încălcării acestor prevederi se vor aplica sancţiuni administrative, până la desfacerea contractului de muncă pentru persoana care se face vinovată, sau încetarea contractului cu firma de prestări servicii de pază.

Art. 9. - Prevederile prezentului ordin se aplică unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi celor al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 10. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare se realizează de către personalul împuternicit din cadrul structurilor de control în domeniul sănătăţii publice ale Ministerului Sănătăţii şi ale direcţiilor de sănătate publică.

(2) Contravenţiilor aplicate de personalul împuternicit al Ministerului Sănătăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi spitalele publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

 

Bucureşti, 17 decembrie 2012.

Nr. 1.284.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, aprobată prin Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.745/2012

 

Având în vedere faptul că prima promoţie de studenţi admişi la studii universitare de licenţă conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, finalizează studiile în anul universitar 2013-2014 şi pot accede la studiile universitare de master didactic începând cu anul universitar 2014-2015,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 237 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.745/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 17 septembrie 2012, se completează după cum urmează:

– La articolul 12, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) , cu următorul cuprins:

c) prin excepţie de la prevederile lit. b) , pentru anul universitar 2012-2013, la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior se pot înscrie şi candidaţii care fac dovada că sunt înmatriculaţi şi urmează cursurile programelor de formare psihopedagogică corespunzătoare, cu condiţia finalizării acestora până la data de 30 septembrie 2013.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 19 decembrie 2012.

Nr. 6.501.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

 

ORDIN

privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Aricel“ din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sfânta Maria“ din localitatea Voluntari

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) , cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.400/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Aricel“ din localitatea Voluntari, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.357/2012*) prin care s-a acordat autorizarea de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sfânta Maria“ din localitatea Voluntari, pentru nivelul de învăţământ „primar“,

având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1) , art. 234 şi art. 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Decizia nr. 4 din 3 septembrie 2012 a Societăţii Comerciale „Minipensiune pentru copii Aricel“ - S.R.L. din localitatea Voluntari, privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Aricel“ din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sfânta Maria“ din localitatea Voluntari,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Aricel“, cu sediul în localitatea Voluntari, Strada Vârtejului nr. 4, judeţul Ilfov, de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sfânta M aria“, cu sediul în localitatea Voluntari, Strada Vârtejului nr. 4, judeţul Ilfov, persoane juridice de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sfânta Maria“ din localitatea Voluntari, autorizată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.357/2012 pentru nivelul de învăţământ „primar“, preia toate drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Aricel“ din localitatea Voluntari, acreditată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.400/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Aricel“ din localitatea Voluntari, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“.

Art. 3. - (1) Patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Aricel“ din localitatea Voluntari este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sfânta Maria“ din localitatea Voluntari, pe bază de protocol de predare-primire.

(2) În cazul desfiinţării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sfânta Maria“ din localitatea Voluntari, patrimoniul acestei unităţi de învăţământ revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Aricel“ din localitatea Voluntari este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sfânta Maria“ din localitatea Voluntari, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Unităţile de învăţământ preuniversitar particular menţionate la art. 1, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 19 decembrie 2012.

Nr. 6.513.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.357/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.