MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 879/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 879         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 21 decembrie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR OE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.322. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici din unităţile sanitare cu paturi

 

2.722. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

53 - Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici din unităţile sanitare cu paturi

 

Având în vedere:

– prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. R.A. 1.340/2012;

– prevederile art. 181 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.500/2009, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici din unităţile sanitare cu paturi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, din reţeaua ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, unităţilor al căror management a fost transferat autorităţilor publice locale, precum şi unităţilor sanitare private.

Art. 3. - Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiile medicale ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi conducerea unităţilor sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

 

Bucureşti, 20 decembrie 2012.

Nr.1.322.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a unităţilor de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici din unităţile sanitare cu paturi

 

Art. 1. - În sensul prezentului regulament, prin sintagma unităţi de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici (USTACC) se înţelege acel compartiment care îndeplineşte criteriile de spaţiu, dotare tehnică şi de personal pregătit pentru îngrijirea pacienţilor cardiovasculari critici.

Art. 2. - Prin pacient cardiac/cardiovascular critic se înţelege:

a) un pacient cu o afecţiune cardiovasculară care a debutat brusc şi a cărei evoluţie imediată poate conduce la deces sau la o disfuncţie cardiovasculară şi/sau multiorganică severă;

b) un pacient cunoscut cu afecţiune cardiovasculară cronică a cărei evoluţie se agravează brusc putând conduce la deces sau la o disfuncţie cardiovasculară şi/sau multiorganică severă.

Art. 3. - (1) USTACC se organizează în unităţi sanitare cu paturi şi funcţionează în spaţii special destinate şi amenajate.

(2) Compartimentele USTACC se organizează unitar în cadrul unei secţii de cardiologie.

(3) În situaţia în care la nivelul unei unităţi sanitare există mai multe secţii de cardiologie, compartimentul USTACC se organizează la nivelul unei singure secţii şi asigură asistenţa medicală de specialitate pentru pacienţii internaţi în toate secţiile de cardiologie.

Art. 4. - USTACC sunt echivalate drept unităţi de terapie intensivă de categoria a II-a.

Art. 5. - USTACC sunt obligate să încheie protocoale de colaborare cu Secţia de anestezie şi terapie intensivă (ATI) a spitalului, care să asigure îngrijirea intensivă a pacienţilor în situaţia în care suferinţa acestora se agravează, necesitând suport ventilator avansat, suport hemodinamic avansat şi/sau epurare renală sau hepatică ori dacă dezvoltă o suferinţă organică multiplă.

Art. 6. - Pacientul internat în USTACC, care necesită protezare ventilatorie sau/şi suport hemodinamic avansat ori/şi epurare renală sau hepatică va fi tratat prin colaborarea medicului cardiolog cu medicul ATI, după caz, fie în cadrul USTACC (situaţie în care responsabilitatea îngrijirii pacientului revine medicului cardiolog) , fie în secţia ATI (situaţie în care responsabilitatea îngrijirii revine medicului ATI) .

Art. 7. - Patologia cardiovasculară care poate fi internată în USTACC este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 8. - Numărul paturilor din USTACC este intre 4 şi 16, dar nu mai puţin de 8% din numărul total al paturilor secţiei/secţiilor de cardiologie din spital. În cazul unităţilor sanitare care sunt incluse în programul de tratament intervenţional al infarctului miocardic acest număr poate fi mai mare, adaptat la numărul pacienţilor trataţi prin program.

Art. 9. - Caracteristicile structurale, arhitecturale şi tehnice ale USTACC sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 10. - Dotarea minimă cu echipamente şi aparatură medicală a USTACC este prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 11. - Normativul minimal referitor la categoriile de personal din USTACC este conform cu legislaţia în vigoare şi adaptat la specificul compartimentului.

Art. 12. - Evaluarea USTACC se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 13. - Activitatea USTACC este coordonată de un medic coordonator care este un medic primar cardiolog. Responsabilităţile, drepturile şi îndatoririle acestuia sunt stabilite prin fişa postului.

Art. 14. - Principalele atribuţii ale medicului coordonator al USTACC constau în principal în:

a) coordonează întreaga activitate a USTACC din punct de vedere medical, administrativ şi educaţional, după caz;

b) decide modul de triaj al pacienţilor trimişi către USTACC sau internaţi în USTACC;

c) întocmeşte pentru medicii USTACC programul de activitate, în vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale;

d) verifică respectarea programului de către medicii USTACC;

e) verifică starea tehnică a aparaturii existente în dotarea USTACC;

f) întocmeşte referate de necesitate privitoare la medicamentele, materialele, dispozitivele medicale, aparatura necesară USTACC, precum şi cu privire la întreţinerea şi repararea acestora;

g) răspunde de elaborarea, adoptarea şi actualizarea protocoalelor şi procedurilor terapeutice specifice;

h) coordonează şi răspunde de activitatea de educaţie medicală continuă a personalului medical din USTACC;

i) răspunde de asigurarea calităţii actului medical din USTACC;

j) face evaluarea anuală pentru personalul din USTACC;

k) răspunde de evidenţa la zi a datelor statistice referitoare la activitatea USTACC în conformitate cu formularele de raportare a activităţii USTACC conform anexei nr. 4.

Art. 15. - Triajul şi asistarea pacienţilor internaţi în USTACC, în afara orelor de program ale medicului coordonator al USTACC, este asigurată de un medic cardiolog, care efectuează serviciul de gardă. Asistarea pacienţilor din USTACC trebuie asigurată prin prezenţa continuă în USTACC a cel puţin unui medic cardiolog.

Art. 16. - Medicul de gardă din USTACC poate fi unul dintre medicii USTACC sau un medic cardiolog care îşi desfăşoară activitatea în secţia/secţiile de cardiologie din spital. În timpul gărzii, medicul de gardă desemnat pentru USTACC îşi desfăşoară activitatea continuă în USTACC.

Art. 17. - Medicii repartizaţi pentru a lucra în USTACC sunt medici primari sau specialişti în cardiologie.

Art. 18. - Medicii cardiologi care lucrează în USTACC trebuie să aibă pregătirea teoretică şi practică în resuscitare cardio-respiratorie şi în îngrijirea pacienţilor cardiaci critici, după cum urmează:

a) Documentarea pregătirii în resuscitare cardiorespiratorie şi în îngrijirea pacienţilor cardiaci critici o constituie certificatul de absolvire a cursurilor de educaţie medicală continuă, organizate în condiţiile legii, în comun, de către Societatea Română de Cardiologie şi de către Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă în domeniul resuscitării cardio-respiratorii şi al îngrijirii pacientului cardiac critic, cu avizul Colegiului Medicilor din România.

b) Documentarea pregătirii în resuscitare cardio-respiratorie şi în îngrijirea pacienţilor cardiaci critici trebuie reînnoită la fiecare 2 ani prin participarea la cursurile de educaţie medicală continuă specifice, organizate în condiţiile legii, şi prin acumularea unui număr de 6 credite CMR.

Art. 19. - Medicii specialişti/primari cardiologi din USTACC au în principal următoarele atribuţii:

a) asigură îngrijirea pacienţilor cardiovasculari acuţi internaţi în USTACC în conformitate cu ghidurile şi protocoalele naţionale şi/sau internaţionale;

b) examinează pacienţii din USTACC ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin de două ori pe zi;

c) consemnează zilnic în foaia de observaţie evoluţia, medicaţia administrată, manevrele diagnostice şi terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator, precum şi materialele consumabile folosite;

d) consemnează în foaia de observaţie toate recomandările terapeutice necesare pacienţilor care urmează sa fie transferaţi pe secţii;

e) solicită şi consemnează în foaia de observaţie clinică efectuarea consulturilor interdisciplinare, ori de câte ori evoluţia cazului o impune;

f) la transferul pacienţilor din USTACC în secţia de cardiologie sau în alte secţii, medicul cardiolog din USTACC sau medicul de gardă completează toate documentele necesare, care conţin obligatoriu cel puţin diagnosticul principal şi bolile asociate, evoluţia pacientului pe parcursul internării în USTACC, starea prezentă, recomandările de continuare a investigaţiilor şi de tratament;

g) consemnează în foaia de observaţie şi în formularele statistice toate manevrele efectuate în vederea raportării periodice a activităţii USTACC în conformitate cu anexa nr. 4;

h) efectuează gărzi conform programării şi normelor legale în vigoare.

Art. 20. - Medicii rezidenţi cardiologi au competenţe limitate, în condiţiile legii, desfăşurându-şi activitatea în limita nivelului lor de pregătire.

Art. 21. - Personalul mediu şi auxiliar sanitar din USTACC este coordonat de o asistentă coordonatoare a USTACC care este subordonată medicului coordonator al USTACC.

Art. 22. - Asistenta coordonatoare a USTACC are în principal următoarele atribuţii:

a) răspunde de calitatea îngrijirilor acordate pacienţilor de către personalul din subordine;

b) organizează echipele de lucru (asistente medicale, infirmiere, brancardieri, fiziokinetoterapeuţi/kinetoterapeuţi etc.) şi întocmeşte graficul pe ture, în colaborare cu asistenta şefă de secţie, în vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale;

c) verifică respectarea programului de lucru de către personalul din subordine şi întocmeşte lunar foaia colectivă de prezenţă, în colaborare cu asistenta şefă de secţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) supraveghează corectitudinea aplicării manevrelor terapeutice de către personalul subordonat direct;

e) coordonează activitatea de întreţinere a aparaturii medicale şi a echipamentelor informatice din dotare;

f) coordonează şi răspunde de activitatea de menţinere a curăţeniei, asepsiei şi antisepsiei, precum şi a dezinfecţiei şi dezinsecţiei;

g) propune medicului coordonator al USTACC sancţionarea administrativă a personalului din subordine;

h) răspunde de corectitudinea raportărilor efectuate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) verifică şi completează zilnic stocul obligatoriu de medicamente şi materiale necesare desfăşurării activităţii specifice compartimentului;

j) răspunde de educaţia medicală continuă a personalului din subordine;

k) participă la programele de educaţie medicală continuă.

Art. 23. - Personalul mediu sanitar repartizat în USTACC trebuie să aibă o pregătire suplimentară care să-i permită atestarea pentru:

a) resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală; atestarea se face prin curs organizat, în condiţiile legii, de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în colaborare cu Societatea Română de Cardiologie;

b) electrocardiografie generală; atestarea se face prin curs organizat în condiţiile legii, de către Ordinul Asistenţilor Medicali în colaborare cu Societatea Română de Cardiologie.

Art. 24. - Personalul mediu sanitar care lucrează în USTACC trebuie sa fie reatestat în resuscitare cardiorespiratorie şi interpretarea electrocardiogramei la fiecare 2 ani prin participarea la cursurile de educaţie medicală continuă organizate de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în colaborare cu Societatea Română de Cardiologie.

Art. 25. - Pentru eficientizarea calităţii îngrijirii medicale şi optimizarea cheltuielii resurselor, fiecare USTACC are obligaţia să îşi evalueze de cel puţin două ori pe an performanţele şi să prezinte datele respective administraţiei spitalului.

Art. 26. - (1) Pentru compartimentele de terapie intensivă a pacienţilor coronarieni deja existente, aprobate în structura organizatorică a unităţilor sanitare cu paturi, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament, se vor lua măsurile necesare de către conducerea unităţii sanitare şi instituţia în subordinea căreia se află aceste compartimente de a organiza activitatea în mod corespunzător, în termen de maximum un an. Aceste unităţi au obligaţia ca până la îndeplinirea prevederilor acestui regulament să încheie protocoale cu cea mai apropiată unitate sanitară care are o structură organizată adecvat, pentru preluarea cazurilor grave, fiind interzisă menţinerea pacienţilor care depăşesc competenţa unităţii respective.

(2) Unităţile sanitare care au în structură compartimentele prevăzute la alin. (1) care îndeplinesc prevederile prezentului regulament sunt obligate ca în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentului ordin să solicite Ministerului Sănătăţii modificarea structurii organizatorice.

Art. 27. - Conducerea unităţilor sanitare, cu prioritate a celor cu statut de urgenţă, care au în structură secţii/compartimente de cardiologie, are obligaţia de a întreprinde măsurile necesare pentru organizarea activităţii USTACC, în mod corespunzător.

Art. 28. - Orice alt mod de organizare şi funcţionare a USTACC care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se aprobă de către conducerea Ministerului Sănătăţii, cu avizul Comisiei de cardiologie a Ministerului Sănătăţii.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Patologia cardiovasculară care poate fi internată în unităţile de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici (USTACC) :

 

1. Infarctul miocardic acut cu/fără supradenivelare de segment ST cu debut în ultimele 24 de ore care au precedat internarea

2. Infarctul miocardic acut cu/fără supradenivelare de segment ST cu debut de mai mult de 24 de ore, dar care:

– necesită monitorizare clinică, electrocardiografică sau biologică;

– prezintă insuficienţă cardiacă sau disfuncţie sistolică şi/sau diastolică severă obiectivată clinic şi/sau paraclinic şi/sau biologic;

– prezintă tahiaritmii sau bradiaritmii severe;

– prezintă instabilitate hemodinamică indiferent de tipul acesteia;

– necesită cardiostimulare temporară.

3. Angina instabilă, indiferent de forma ei de manifestare

4. Pacient cu sindrom coronarian acut tratat intervenţional în primele 24 de ore de la intervenţie sau peste acest interval de timp în cazul apariţiei complicaţiilor

5. Pacient coronarian cronic, stabil, la care se efectuează o procedură intervenţională dacă se consideră necesară monitorizarea clinică/electrocardiografică/biologică sau tratamentul după procedură

6. Suspiciunea de sindrom coronarian acut

7. Insuficienţa cardiacă acută sau acutizată indiferent de cauza declanşatoare (inclusiv tamponada cardiacă)

8. Stopul cardiorespirator de cauză cardiovasculară (resuscitare şi postresuscitare)

9. Tahiaritmii severe

10. Bradiaritmii severe

11. Tahiaritmii fără grad de severitate mare, în vederea cardioversiei

12. Tahiaritmii tratate intervenţional (ablaţie, defibrilatoare implantabile) în cazul în care se consideră necesară monitorizarea clinică/electrocardiografică/biologică sau tratamentul după procedură

13. Bradiaritmii tratate prin cardiostimulare definitivă în cazul în care se consideră necesară monitorizarea clinică/electrocardiografică/biologică sau tratamentul după procedură

14. Alţi pacienţi cardiovasculari trataţi intervenţional (de exemplu: resincronizare) dacă se consideră necesară monitorizarea clinică/electrocardiografică/biologică sau tratamentul după procedură

15. Monitorizare hemodinamică pentru evaluarea tratamentului indicat

16. Trombembolismul pulmonar cu criterii de risc înalt sau intermediar

17. Şocul cardiogen indiferent de etiologie

18. Disecţia de aortă considerată ca neavând sancţiune chirurgicală

19. Cord transplantat cu probleme acute (infecţii, deteriorare hemodinamică, diselectrolitemii, rejet acut etc.)

20. Ischemia acută periferică postrezolvare chirurgicală sau intervenţională în cazul în care se consideră necesară monitorizarea clinică/electrocardiografică/biologică sau tratamentul după procedură

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Caracteristicile structurale, arhitecturale şi tehnice ale unităţilor de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici

 

Art. 1. - Unităţile de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici (USTACC) sunt formate din următoarele elemente structurale:

a) componenta cu paturi:

– paturi de terapie intensivă;

– post central de supraveghere.

b) componenta administrativă: spaţiu separat de componenta de paturi, dar care comunică cu aceasta, spaţiu destinat medicilor USTACC şi asistentei coordonatoare USTACC pentru efectuarea activităţilor administrative curente;

c) componenta tehnică.

Art. 2. - Componenta cu paturi a USTACC respectă următoarele reguli:

A. Amplasamentul:

a) spaţiul repartizat pentru USTACC trebuie să ocupe un teritoriu bine definit în cadrul secţiei de cardiologie;

b) pacienţii care urmează să se interneze sau care sunt internaţi în USTACC trebuie să aibă acces prioritar la nivelul unităţii de primire a urgenţelor şi la laboratoarele de investigaţii paraclinice, imagistică şi cardiologie intervenţională;

c) dacă este situată la etaj, se recomandă ca USTACC să aibă în proximitate un ascensor pentru paturi.

B. Accesul:

a) este strict interzis accesul direct, pentru activităţi de rutină, atât pentru personalul de îngrijire, cât şi pentru vizitatori;

b) accesul direct este permis strict pentru internarea în sau externarea din USTACC a pacienţilor transportaţi pe brancarde sau pe cărucioare sau pentru situaţii de urgenţă;

c) accesul direct în USTACC va trebui să se facă pe uşi a căror deschidere să permită transportul rapid al brancardelor şi al cărucioarelor pentru pacienţi;

d) accesul vizitatorilor este reglementat după un program care va fi afişat la loc vizibil, conform reglementarilor legale în vigoare.

C. Zona de spitalizare:

a) culoarul salonului trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 2,5 m şi să fie fără structuri care să împiedice trecerea brancardului sau a patului de terapie intensivă;

b) suprafaţa netă destinată fiecărui pat de terapie intensivă este de minimum 12 m2 arie utilă minimală;

c) orientarea fiecărui pat trebuie făcută perpendicular pe peretele salonului şi NU paralel (lipit) de acesta;

d) paravanele (sau pereţii despărţitori) de separare dintre paturi nu trebuie să constituie un obstacol pentru supravegherea pacientului;

e) fiecare pat trebuie să dispună de un spaţiu suplimentar potenţial de 2 m de la perete, care să poată fi obţinut prin deplasarea sa către centrul salonului, astfel încât să se poată permite mobilizarea şi accesul la capul pacientului, fără să împiedice circulaţia în încăpere;

f) podeaua trebuie acoperită cu material neted, fără striaţii, uşor de dezinfectat, absorbant acustic, rezistent la trafic, care să permită deplasarea uşoară a mobilierului pe roţi şi să împiedice alunecarea;

g) la joncţiunea cu pereţii, materialul care acoperă podeaua trebuie să fie rotunjit pe o înălţime minimă de 10 cm;

h) plafonul fals trebuie să fie neted şi etanş;

i) pereţii trebuie să răspundă exigenţelor de izolare acustică şi să fie acoperiţi cu material neted şi lavabil;

j) pentru facilitarea supravegherii pacientului, partea superioară a uşilor şi pereţilor despărţitori trebuie prevăzută cu geamuri cu stor, pentru a permite atenuarea luminozităţii;

k) se recomandă ca fiecare încăpere să fie prevăzută cu o fereastră care să se poată deschide la nevoie, iar geamurile să fie prevăzute cu storuri lavabile, jaluzele lavabile sau sticlă fumurie, pentru a atenua căldura şi luminozitatea solară;

l) în fiecare încăpere trebuie să existe un ceas de perete;

m) pentru spălarea pe mâini a personalului, fiecare încăpere trebuie să aibă o chiuvetă cu apă caldă şi rece, un rezervor de săpun lichid, un dozator de dezinfectant şi şervete de unică utilizare;

n) iluminarea presupune lumină directă şi indirectă şi sistem de iluminare nocturnă care să permită intrarea şi ieşirea personalului fără să incomodeze pacientul în timpul somnului;

o) salonul USTACC trebuie să dispună de o ventilaţie cu înnoirea aerului de cel puţin 6 volume pe oră;

p) temperatura ambiantă trebuie menţinută între 22-26° C, cu o umiditate de 30-60%;

q) se recomandă existenţa unui sistem de aer condiţionat (climatizare) . Climatizarea centrală reprezintă o cerinţă obligatorie pentru spitalele construite după adoptarea regulamentului;

r) fiecare încăpere trebuie să aibă o rezervă de materiale de utilizare curentă (seringi, ace, perfuzii, perfuzoare, pansamente, dezinfectante etc.) şi material destinat îngrijirii de bază (lenjerie de pat, lenjerie de corp, diverse recipiente) . Este recomandat ca reînnoirea stocului respectiv să fie făcută printr-un circuit din afara camerei;

s) alimentarea cu electricitate trebuie să respecte normele instalaţiilor electrice de joasă tensiune de uzaj medical şi să fie în dublu circuit, pentru a evita întreruperea alimentării în caz de pană de curent. Prizele trebuie grupate pe un panou mural sau integrate unui braţ plafonier;

t) reţeaua de gaze medicinale trebuie instalată în conformitate cu normele în vigoare;

u) trebuie să existe un protocol scris cu procedurile de urmat în cazul întreruperii curentului electric şi/sau al alimentării cu gaze medicinale;

D. Amplasarea patului trebuie:

a) să permită efectuarea resuscitării cardiorespiratorii şi cerebrale fără existenţa niciunui obstacol, iar părţile laterale şi partea de la picioarele pacientului trebuie să fie accesibile permanent;

b) să permită pacientului să vadă personalul care îl îngrijeşte şi să aibă acces vizual la fereastră şi la ceas;

c) să fie accesibil vizual din postul central de supraveghere (alternativa: sistem de televiziune cu circuit închis) ;

d) să permită deplasarea pentru accesul la capul pacientului fără să aducă prejudicii circulaţiei în jurul patului şi fără să implice activitatea în jurul paturilor vecine.

E. Postul central de supraveghere:

a) pentru un USTACC de sub 10 paturi este suficient un singur post de supraveghere, dar dacă USTACC are mai multe paturi, numărul şi amplasamentul posturilor de supraveghere pot fi adaptate în funcţie de configuraţia arhitecturală a spaţiului;

b) postul central de supraveghere trebuie să fie situat adecvat pentru a permite supravegherea continuă directă a tuturor pacienţilor şi trebuie să cuprindă:

– pupitru accesibil pe ambele laturi cu minimum două posturi individuale de lucru (respectiv să permită activitatea curentă a minimum două persoane) ;

– staţia centrală de monitorizare;

– negatoscop;

– sistem de comunicaţii care să conţină telefon direct cu centrala telefonică a spitalului şi cu toate interioarele din spital, fax, terminal informatic;

c) în spatele şi/sau alături de pupitrul central trebuie să existe:

– dulap cu medicamente;

– frigider pentru medicamente;

– stoc de perfuzii;

– spaţiu pentru pregătirea perfuziilor;

– spălător.

Art. 3. - Componenta administrativă a USTACC: spaţiu destinat medicilor USTACC şi asistentei coordonatoare a USTACC, separat de componenta de paturi, dar care comunică cu aceasta, destinat activităţilor administrative curente

Art. 4. - Componenta tehnică trebuie să cuprindă:

– depozite pentru aparatură, instrumentar, produse farmaceutice;

– dotări de laborator pentru determinări de urgenţă;

– boxă pentru lenjerie curată;

– boxă pentru colectarea obiectelor murdare (rufe, deşeuri) .

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Dotarea minimă cu echipamente şi aparatură medicală a unităţilor de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici

 

Art. 1. - Echipamente şi aparatură medicală necesare la un pat pentru unităţile de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici (USTACC) :

a) pat special de terapie intensiva, cu următoarele caracteristici:

1. mobil, pe roţi, care să dispună de sistem de blocaj;

2. echipat cu mecanisme, motor electric, care să permită ridicarea, coborârea sau înclinarea în funcţie de necesităţi;

3. să aibă 4 segmente care pot fi mobilizate separat;

4. să permită efectuarea resuscitării cardiorespiratorii şi cerebrale;

5. să dispună de saltea specială antidecubit;

b) instalaţii electrice:

1. cel puţin 6 prize amplasate de ambele parţi ale patului la o înălţime mai mare de 120 cm de sol, uşor accesibile, cu împământare şi protecţie antistatică;

2. lampă articulată care să permită desfăşurarea diverselor manevre terapeutice;

3. lampă puternică în plafon (200 W) care să permită iluminarea patului în ansamblu în caz de nevoie;

4. sonerie de alarmă;

c) gaze medicinale:

1. două prize rapide pentru oxigen care să furnizeze o presiune de 4 atmosfere, legate la o sursă centrală sigură;

2. o priză de aer comprimat medicinal la 4 atmosfere, furnizând aer filtrat; o sursă centrală cu compresor fără ulei alimentat de grup electrogen, în caz de pană de curent;

3. cel puţin două prize de vacuum de -200 mmHg, legate la un generator alimentat de grupul electrogen, în caz de nevoie;

4. prizele şi conectoarele de oxigen, aer şi vacuum sunt de forme şi culori diferite şi sunt inscripţionate;

d) monitor, conectat cu o staţie de monitorizare centrală, cu următoarele caracteristici:

1. ECG minimum două canale;

2. presiune arterială noninvazivă;

3. pulsoximetrie periferică;

4. frecvenţă respiratorie,

e) seringi automate (injectomate sau infuziomate) - minimum 3 unităţi/pat.

Art. 2. - Echipamente şi aparatură medicală necesare pentru 6-10 paturi din USTACC: a) staţie centrală de monitorizare cu următoarele caracteristici:

– minimum un canal ECG de pacient pe care să se poată înregistra tensiunea arterială, frecvenţa cardiacă, numărul de respiraţii, saturaţia cu oxigen a sângelui arterial;

– memorie pe minimum 24 de ore pentru fiecare canal de pacient;

b) un aparat ECG cu 12 canale, mobil;

c) două defibrilatoare cu pacemaker extern

(NOTĂ: un defibrilator va fi de rezervă în cazul în care celălalt defibrilator se defectează sau este folosit pentru transportul unui pacient în afara USTACC) ;

d) 3 stimulatoare cardiace interne temporare;

e) acces la ecocardiograf transtoracic mobil (dotat cu sondă de ecocardiografie transesofagiană) ;

f) acces la aparat mobil de radiologie;

g) acces la coagulometru;

h) acces la aparat de măsurare a gazelor sanguine, echilibru acidobazic, electroliţi, hemoglobină, glicemie, lactat;

i) glucometru;

j) cărucior de resuscitare.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Evaluarea unităţilor de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici

 

Etapa I: completarea chestionarului de evaluare (punctul 4.1.)

Etapa II: analiza activităţii unităţilor de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici (USTACC) (punctul 4.2.)

Etapa III: interpretarea datelor, rezultate şi indicatori (punctul 4.3.)

 

4.1. Chestionar de evaluare a .............................. din România

(de transmis Ministerului Sănătăţii până la data de ................ )

 

Judeţul/Sectorul ..........................................................................................................................

Localitatea ...................................................................................................................................

Unitatea sanitară ........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Adresa ..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Telefon ........................................... fax ......................................... E-mail .................................

 

Manager general:

Numele ............................................................ Prenumele .........................................................

Adresa ..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Telefon .................................... fax ........................................ e-mail ..........................................

Manager medical:

Numele ........................................................... prenumele .........................................................

Adresa .........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Telefon ....................................... fax ........................................ e-mail ......................................

Şef USTACC: DA NU (încercuiţi varianta corectă de răspuns)

Numele ....................................................... prenumele ..............................................................

Adresa ..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Telefon ............................................. fax ...................................... e-mail ...................................

Număr de paturi în unitatea sanitară

Număr de paturi în secţia/secţiile de cardiologie ...................................................................

Număr de paturi în USTACC: ...................................................................................................

 

Capitolul 1

Infrastructura

 

Nr. crt.

Denumirea

DA

NU

Număr

1

Structura de rezistenţă a clădirii în care funcţionează USTACC

/

/

/

 

- necesită reparaţii

 

 

/

 

- necesită consolidare

 

 

/

2

Tip de încălzire a clădirii în care funcţionează USTACC

/

/

/

 

- centrală proprie

 

 

/

 

- centrală conectată la reţeaua urbană/rurală

 

 

/

 

- altele

 

 

/

3

Aer condiţionat în USTACC

/

/

/

 

- tip individual

 

 

 

 

- tip centralizat

 

 

 

 

- tip split

 

 

 

 

- alt tip (specificaţi)

 

 

 

 

Câte dintre paturile din USTACC beneficiază de aer condiţionat (în procente)

/

/

%

4

Gaze disponibile la patul bolnavului din USTACC

/

/

/

 

- prize oxigen medicinal

 

 

 

 

- aer comprimat medical

 

 

 

 

- prize vacuum

 

 

 

5

Alimentarea cu apă rece

/

/

/

 

- permanent

 

 

/

 

- intermitent

 

 

/

 

- proprie

 

 

/

 

- racordată la reţeaua publică

 

 

/

 

- puţ de mare adâncime pentru situaţii speciale

 

 

/

6

Sursă de apă sterilă în USTACC

/

/

/

 

- de la sursa centrală

 

 

/

 

- sursă proprie

 

 

/

7

Alimentare cu apă caldă

/

/

/

 

- permanent

 

 

/

 

- intermitent

 

 

/

8

Alimentarea cu curent electric

/

/

/

 

- generator al spitalului

 

 

/

 

- generator al secţiei

 

 

/

 

- generator propriu al USTACC

 

 

/

9

Spălătorie

/

/

/

 

- proprie

 

 

/

 

- comună cu circuit separat

 

 

/

 

- comună fără circuit separat

 

 

/

10

Filtru pentru personal şi vizitatori

 

 

/

11

Calculatoare în USTACC

/

/

/

 

- independente

 

 

 

 

- în reţea

 

 

 

 

Capitolul 2

Spaţii şi circuite

 

Nr. crt.

Denumirea

DA

NU

Număr

1

Circuite separate

 

 

/

2

Circuit septic separat (saloane, materiale, instrumentar)

 

 

/

3

Staţia de sterilizare

 

 

/

 

- proprie

 

 

/

 

- comună cu circuit separat

 

 

/

 

- nu există

 

 

/

4

Acces permanent (24 de ore din 24) la:

/

/

/

 

- unitatea de transfuzii

 

 

/

 

- laborator de analize medicale

 

 

/

 

- laborator de radiologie şi imagistică medicală

 

 

/

 

- radiologie mobilă

 

 

/

 

- computer tomograf

 

 

/

 

- RMN

 

 

/

 

- ecocardiografie

 

 

/

 

- ecografie generală

 

 

/

 

- laborator de cateterism cardiac

 

 

/

 

- endoscopie digestivă

 

 

/

5

Acces în timpul programului de lucru la:

/

/

/

 

- unitatea de transfuzii

 

 

/

 

- laborator de analize medicale

 

 

/

 

- laborator de radiologie şi imagistică medicală

 

 

/

 

- radiologie mobilă

 

 

/

 

- computer tomograf

 

 

/

 

- RMN

 

 

/

 

- ecocardiografie

 

 

/

 

- ecografie generală

 

 

/

 

- laborator de cateterism cardiac

 

 

/

 

- endoscopie digestivă

 

 

/

 

Capitolul 3

Număr personal angajat şi linii de gardă

 

Nr. crt.

Denumirea

DA

NU

Număr

1

Număr total de medici care îşi desfăşoară activitatea în USTACC

/

/

 

 

- medici în specialitatea cardiologie, cadre universitare

/

/

 

 

- medici în specialitatea cardiologie

/

/

 

 

- medici rezidenţi anul V cardiologie

/

/

 

 

- medici în specialitatea cardiologie angajaţi cu contract de muncă cu timp parţial (gărzi)

/

/

 

2

Linie de gardă destinată exclusiv USTACC

 

 

 

3

Asistenţi medicali

/

/

 

4

Ture asistenţi medicali

 

 

/

 

- de 8 ore

 

 

/

 

- de 12 ore

 

 

/

5

Infirmiere

/

/

 

6

Ture infirmiere

 

 

/

 

- de 8 ore

 

 

/

 

- de 12 ore

 

 

/

7

Fiziokinetoterapeuţi/kinetoterapeut

/

/

 

 

- cu loc de muncă în USTACC

 

 

 

 

- existenţi în laboratorul de recuperare (baza de tratament) al spitalului şi dedicat USTACC

 

 

 

8

Brancardieri

 

 

 

9

Ingineri sau tehnicieni întreţinere aparatură medicală USTACC

 

 

 

10

Operator calculator

 

 

 

11

Registrator medical

 

 

 

12

Secretară

 

 

 

 

Capitolul 4

Dotare cu echipament

 

Nr. crt.

Denumirea

DA

NU

Număr

1

Electrocardiograf 12 derivaţii

 

 

 

2

Monitoare ECG

 

 

 

 

- ECG 1 derivaţie

 

 

 

 

- ECG 2/mai multe derivaţii

 

 

 

3

Câte dintre monitoarele ECG dispun de:

 

 

 

 

- pulsoximetru

 

 

 

 

- monitorizare respiraţie

 

 

 

 

- TA noninvaziv

 

 

 

 

- presiuni invazive

 

 

 

 

- măsurare debit cardiac

 

 

 

 

- măsurare SvO2

 

 

 

 

- măsurare temperatură

 

 

 

4

Staţie centrală de monitorizare tip.............................................................

 

 

 

 

- câte canale de supraveghere

 

 

 

5

Defibrilatoare (cardiovertere)

 

 

 

 

- câte defibrilatoare au şi monitor ECG

 

 

 

 

- câte defibrilatoare au şi pulsoximetru

 

 

 

 

- câte defibrilatoare au şi pacemaker extern

 

 

 

6

Holter aritmii

 

 

 

7

Aparat măsurare ambulatorie a TA

 

 

 

8

Aparate pentru ventilaţie mecanică (adulţi)

 

 

 

 

- model ........................................................................

 

 

 

9

Aparate ventilaţie mecanică de transport (mobil)

 

 

 

10

Pacemaker extern

 

 

 

11

Pacemaker intern temporar

 

 

 

12

Consolă balon de contrapulsaţie

 

 

 

13

Seringi electrice (injectomate)

 

 

 

14

Infuzomate (pompe volumetrice)

 

 

 

15

Ecocardiograf transtoracic

 

 

 

 

- propriu

 

 

 

 

- acces la ecocardiograf transtoracic

 

 

 

16

Ecocardiograf ecografie transesofagiană

 

 

 

 

- propriu

 

 

 

 

- acces la ecocardiograf transesofagian

 

 

 

17

Ecograf ecografie doppler vase

 

 

 

 

- propriu

 

 

 

 

- acces la ecocardiograf doppler vase

 

 

 

18

Ecograf ecografie abdominală

 

 

 

 

- propriu

 

 

 

 

- acces la ecograf ecografie abdominală

 

 

 

19

Aparat gaze sanguine

 

 

 

 

- propriu

 

 

 

 

- acces la aparat gaze sanguine 24 de ore/24

 

 

 

20

Aparat măsurare rapidă glicemie

 

 

 

21

Aparat măsurare rapidă Hb./Ht.

 

 

 

22

Aparat hemodializă/hemofiltrare continuă/plasmafereză

 

 

 

23

Aparat radiografie mobil (propriu)

 

 

 

 

- propriu

 

 

 

 

- acces la aparat radiografie mobil

 

 

 

24

Aparat măsurare coagulare

 

 

 

25

Paturi speciale terapie intensivă cu caracteristici antidecubit

 

 

 

26

Endoscopie digestivă

 

 

 

 

- propriu

 

 

 

 

- acces la endoscopie digestivă

 

 

 

27

Bază de date computerizată pentru evidenţa pacienţilor

 

 

 

28

Bază de date computerizată pentru evidenţa procedurilor efectuate

 

 

 

 

Capitolul 5

Context local, accesibilitate, comunicaţii

 

Nr. crt.

Denumirea

DA

NU

Număr

1

Reţea de telefonie

 

 

 

 

- comunicare „pe interior“ cu celelalte secţii

 

 

 

2

Acces loco-urban permanent

 

 

 

3

Acces loco-urban intermitent

 

 

 

4

Acces interurban permanent

 

 

 

5

Acces interurban intermitent

 

 

 

6

Reţea de radiotelefon (comunicaţii radio) în spital

 

 

 

7

Acces telemetria sistemului medical de urgenţă prespital/UPU

 

 

 

8

Acces internet

 

 

 

 

Comentarii - Observaţii

4.2. Analiza USTACC

4.2.1. Secţiile de cardiologie în cadrul cărora funcţionează USTACC vor transmite analiza activităţii acestor secţii (întocmită prin completarea lit. A şi B şi a scorului OMEGA-RO de la pct. 4.3) de două ori pe an Ministerului Sănătăţii (Direcţia asistenţă medicală şi politici publice) , astfel:

– până la data de 15 iulie a.c. (pentru primele 6 luni) ; şi

– până la data de 15 ianuarie a anului următor (pe ultimele 6 luni şi centralizat pe tot anul precedent) .

4.2.2. Analiza activităţii USTACC va cuprinde:

A. Date privind activitatea secţiei:

a) numărul de paturi;

b) numărul total de zile ocupare;

c) nivelul mediu de ocupare;

d) durata medie de spitalizare;

e) % pacienţi admişi şi decedaţi;

f) % mortalitate intraspitalicească;

g) durata medie de spitalizare a pacienţilor decedaţi în USTACC.

B. Date privind pacienţii:

a) vârsta medie şi grupe de vârste;

b) repartiţia pe sexe;

c) diagnosticul la internare pe grupe de afecţiuni conform anexei nr. 1 la regulament;

d) distribuţia pe clase Killip a pacienţilor internaţi pentru sindroame coronariene acute;

e) distribuţia pe clase NYHA pentru pacienţii internaţi pentru insuficienţă cardiacă acută;

f) distribuţia pe grupe de risc (înalt, intermediar, redus) pentru pacienţii cu trombembolism pulmonar;

g) mortalitatea intraspitalicească pe grupe de afecţiuni conform anexei nr. 1 la regulament.

C. Date privind îngrijirea medicală:

a) scor OMEGA- RO-CARDIO;

b) % pacienţi ventilaţi mecanic;

c) % pacienţi ventilaţi < 48 de ore;

d) % pacienţi ventilaţi > 48 de ore;

e) % pacienţi la care s-a utilizat balonul de contrapulsaţie.

D. Date privind prevenirea şi supravegherea infecţiilor nosocomiale:

– a) program de prevenire a:transmisiei încrucişate a infecţiilor;

– infecţiilor asociate dispozitivelor invazive; b) instruirea personalului; c) aplicarea de protocoale.

4.3. Interpretarea datelor, rezultate şi indicatori

Scorul OMEGA-RO-CARDIO se bazează pe înregistrarea de acte terapeutice notate de la 1 la 10 puncte Omega şi repartizate în 3 categorii:

– categoria 1: acte/manevre medicale înregistrate doar o dată, indiferent de numărul real de efectuări;

– categoria 2: acte/manevre medicale înregistrate şi punctate la fiecare efectuare; punctele Omega sunt adunate ori de câte ori actul este efectuat pe parcursul spitalizării pacientului;

– categoria 3: acte/manevre medicale înregistrate în fiecare zi în care se efectuează; punctele Omega se obţin înmulţind valoarea actului cu durata realizării sale în zile.

Scorul de activitate Omega este calculat la sfârşitul spitalizării şi este egal cu suma punctelor din fiecare categorie:

Scorul Omega = puncte categoria 1 + puncte categoria 2 + puncte categoria 3.

Pentru o mai bună caracterizare a activităţii serviciului se analizează nu numai scorul

total, dar şi valoarea fiecărei categorii pe ansamblul spitalizării.

 

Scorul OMEGA-RO-CARDIO acte şi manevre medicale

Categoria 1 - Acte de notat o dată pe toată perioada îngrijirii în USTACC:

 

Denumirea procedurii

Punctaj

Traheostomie: montare sau supraveghere

6

Dren toracic/pericardic: montare sau supraveghere

5

Cateter periferic: montare sau supraveghere

2

Cateter central: montare sau supraveghere

4

Cateter arterial pulmonar: montare sau supraveghere

7

Cateter arterial: montare sau supraveghere

7

Sonda de stimulare cardiacă temporară endocavitară: montare sau supraveghere

7

Intubaţie traheală: montare sau supraveghere

6

Balon contrapulsaţie intraaortică: montare sau supraveghere

10

Cardioversie

3

Resuscitarea cardiorespiratorie

10

Utilizarea de droguri vasoactive

6

Utilizarea de fibrinolitice

10

Transfuzia de derivaţi sanguini, în volum mai mare de 10% din volumul circulant/24 de or

e10

Alimentaţie parenterală: 35 calorii/kg/zi timp de minimum 10 zile

6

Sonda ureterală: montare sau supraveghere

3

Bilanţ neurologic

1

Sedare de peste 24 de ore

6

Puncţie-lavaj peritoneal

3

Resincronizare cardiacă (montare sondă sau supraveghere)

10

 

Categoria 2 - Acte de notat la fiecare realizare:

 

Denumirea procedurii

Punctaj

Electrocardiogramă

1

Holter aritmii 24 ore

3

Înregistrare ambulatorie 24 ore a tensiunii arteriale

3

Monitorizare continuă segment ST

6

Înregistrare de potenţiale tardive

6

Test eco de viabilitate miocardică

10

Ecocardiografie transtoracică

5

Ecocardiografie transesofagiană

10

Ecografie Doppler vase

5

Ecografie abdominală

3

Test echilibru acidobazic

1

Spirometrie

1

Epurare extrarenală/corporeală secvenţială

10

Plasmafereză

10

Endoscopie digestivă

5

Pregătirea şi însoţirea transportului în afara unităţii de reanimare (Se exclud: transportul efectuat de salvare, transportul pentru intervenţia chirurgicală.)

3

Pregătirea transportului efectuat de salvare (Se exclude transportul pentru intervenţia chirurgicală.)

1

Scintigrafie

6

Angiografie

10

Monitorizare posttratament intervenţional

3

Pregătirea, însoţirea sau primirea la întoarcerea de la departamentele de cardiologie intervenţională (Se exclude transportul efectuat de salvare.)

6

 

Categoria 3 - Acte de notat numărul de zile în care pacientul a beneficiat de manevră

 

Denumirea procedurii

Punctaj

Ventilaţie spontană cu PEEP şi CPAP

10

Ventilaţie mecanică

10

Dializă peritoneală continuă sau hemofiltrare continuă

10

Supravegherea continuă în compartimentul USTAC

1

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea,

în baza prevederilor art. 56 lit. k) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 602/2001 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine şi cariere, etapa a V-a, cu modificările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 1.008/2006 privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa a IX-a, cu modificările ulterioare, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 644/2007 privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa a X-a, şi modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine şi cariere, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2.009-2.038 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenul prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2013.

Art. 2. - Planul de acţiuni va fi dus la îndeplinire de către responsabilii prevăzuţi în acesta.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 decembrie 2012.

Nr. 2.722.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 22 alin. (1) , lit. d) , ale art. 75 alin. (1) lit. c) şi d) , art. 79 alin. (3) , alin. (4) lit. d) şi alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2012 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În calculul valorii facturii se utilizează tarifele în forma publicată în anexa nr. 1 (cu patru zecimale) . Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea TVA.

Art. 2. - Tarifele aprobate conform art. 1 se aplică în conformitate cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate:

a) consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate; b) consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici noi care optează pentru furnizorul de ultimă instanţă.

Art. 3. - Încadrarea în tranşele de putere la tariful CTP de tip monom pentru consumatorii casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, prevăzut în anexa nr. 1, se face la puterea maximă contractată.

Art. 4. - Tarifele la consumatorii finali nu includ accizele stabilite conform legii şi taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidenţiate distinct în factură şi vor fi incluse în suma totală de plată.

Art. 5. - Consumatorii casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate pot să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate corespunzătoare categoriei din care fac parte.

Art. 6. - Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri:

a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare, cu excepţia consumatorilor casnici care optează să treacă la tarif social sau trebuie să treacă de la tarif social la un alt tarif, în condiţiile reglementărilor în vigoare;

b) la apariţia unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;

c) la desfiinţarea tarifului aplicat consumatorului.

Art. 7. - Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - (1) Tariful social se acordă numai pentru consumul realizat de consumatorii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi care solicită aplicarea acestui tarif pentru locul de consum unde consumatorul domiciliază şi care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(2) În cazul aplicării tarifului social, consumul din perioada de facturare se alocă succesiv pe 3 tranşe.

(3) Cantitatea corespunzătoare primei tranşe se calculează considerând 2 kWh/zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare, cantitatea corespunzătoare celei de-a două tranşe se calculează considerând 1 kWh/zi (suplimentar faţă de prima tranşă) pentru fiecare zi a perioadei de facturare, iar cantitatea corespunzătoare celei de-a treia tranşe nu este limitată.

Art. 9. - La tariful CI de tip monom, prevăzut în anexa nr. 1, cu consum inclus aplicabil consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, abonamentul se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare. Abonamentul cuprinde contravaloarea componentei de rezervare şi contravaloarea unei cantităţi zilnice de 1 kWh de energie electrică. Cantitatea de energie electrică cuprinsă în abonament şi neconsumată în perioada de facturare nu se reportează.

Art. 10. - La tarifele de tip monom şi monom diferenţiat cu rezervare, aplicabile consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de

La tarifele de tip monom şi monom diferenţiat cu rezervare, aplicabile consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, valoarea componentei rezervării se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare.

Art. 11. - Consumul de energie electrică al consumatorilor asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate se facturează la tariful CD de tip monom sau la un tarif cu rezervare, conform opţiunii consumatorului de energie electrică.

Art. 12. - Obligaţiile de plată ale consumatorilor finali pentru serviciul universal prestat de furnizorul de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, se stabilesc pe bază de tarife/preţuri calculate astfel:

a) tariful aplicat de furnizorul de ultimă instanţă consumatorilor casnici este egal cu tariful CR;

b) tariful aplicat de furnizorul de ultimă instanţă consumatorilor asimilaţi consumatorilor casnici este egal cu tariful CD.

Art. 13. - Furnizorii de ultimă instanţă vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări aplicarea acestuia.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2012 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 28 iunie 2012.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 decembrie 2012.

Nr. 53.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFE REGLEMENTATE

la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitat

- valabile de la 1 ianuarie 2013 -

 

Pentru contoare cu plata postconsum

 

 

Tarif CS - de tip social1)

Tarif CD - de tip monom

Tarif CR - de tip monom cu rezervare

Tarif CR2 - de tip monom cu rezervare, diferenţiat pe două zone orare

Tarif CR3 - de tip monom cu rezervare, diferenţiat pe trei zone orare

Nivel de tensiune

Tranşa 2 kWh/zi (lei/kWh şi abonat)

Tranşa 2-3 kWh/zi (lei/kWh şi abonat)

Tranşa peste 3 kWh/zi (lei/kWh şi abonat)

Preţ energie (lei/kWh)

Preţ rezervare (lei/zi)

Preţ energie (lei/kWh)

Preţ rezervare (lei/zi)

Preţ energie în zona de zi (lei/kWh)

Preţ energie în zona de noapte2)

(lei/kWh)

Preţ rezervare (lei/zi)

Preţ energie în zona de vârf (lei/kWh)

Preţ energie în zona normală (lei/kWh)

Preţ energie în zona de gol (lei/kWh)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Joasă tensiune

(0-1kV inclusiv)

0,2008

0,4820

0,9502

0,4820

0,1738

0,3614

0,1738

0,5757

0,1872

0,1738

0,8165

0,4550

0,2141

Medie tensiune

(1-110 kV exclusiv)

-

0,3748

0,1738

0,2810

0,1738

0,4550

0,1472

0,1738

0,6426

0,3614

0,1606

 

Tarif CI - de tip monom cu consum inclus

Nivel de tensiune

Abonament (lei/zi)

Preţ energie (lei/kWh)

1

2

3

Joasă tensiune (0-1kV inclusiv)

0,4992

0,3614

Medie tensiune (1-110kV exclusiv)

0,4270

0,2810

 

 

 

Tarif CTP - de tip monom

Nivel de tensiune

Tranşa de putere maximă contractată (kW)

Preţ rezervare (lei/zi)

Preţ energie (lei/kWh)

1

2

3

4

Joasă tensiune (0-1kV inclusiv)

până la 3 kW inclusiv

0,1738

0,2944

3-6 kW

0,3748

0,2944

peste 6 kW3)

0,5622

0,2944

 

Pentru contoare cu preplată

 

 

Tarif CP - de tip monom

Tarif CP2 - de tip monom diferenţiat pe două zone orare

Tarif CP3 - de tip monom diferenţiat pe trei zone orare

Nivel de tensiune

Preţ rezervare (lei/zi)

Preţ energie (lei/kWh)

Preţ rezervare (lei/zi)

Preţ energie în zona de zi (lei/kWh)

Preţ energie în zona de noapte (lei/kWh)2)

Preţ rezervare (lei/zi)

Preţ energie în zona de vârf
(lei/kWh)

Preţ energie în zona normală (lei/kWh)

Preţ energie în zona de gol
(lei/kWh)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Joasă tensiune

(0-1 kV inclusiv)

0,1653

0,3432

0,1653

0,5467

0,1781

0,1653

0,7758

0,4324

0,2034

Medie tensiune

(1-110 kV exclusiv)

0,1653

0,2670

0,1653

0,4324

0,1398

0,1653

0,6102

0,3432

0,1526

 

NOTA:

Tarifele nu conţin acciza şi taxa pe valoarea adăugată.


1) Preţul se aplică şi pentru perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 07,00.

2) Pentru tariful cu putere maximă contractată peste 6 kW nu sunt necesare echipamente suplimentare.

3) Abonamentul cuprinde costurile de rezervare şi un consum zilnic de 1 kWh.

 

ANEXA nr. 2

 

ZONELE ORARE UTILIZATE LA TARIFARE

 

1. Zone orare pentru tarifele CR3 şi CP3

 

SEZON

Zona de vârf

Zona de gol

Zona normală

VARĂ

08,00-09,00

00,00-08,00
21,00-00,00

şi de vineri de la ora 21,00 până luni la ora 08,00

09,00-21,00

IARNĂ

08,00-10,00

19,00-22,00

00,00-08,00
22,00-00,00

şi de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 08,00

10,00-19,00

 

Sezonul de vară: 1 aprilie-30 septembrie

Sezonul de iarnă: 1 octombrie-31 martie

 

2. Zone orare pentru tarifele CR2 şi CP2

 

Zona de zi

Zona de noapte

07,00-22,00

22,00-07,00
şi de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 07,00