MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 881/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 881         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Sâmbătă, 22 decembrie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

900. - Decret pentru numirea unul consilier prezidenţial

 

901. - Decret privind eliberarea din funcţie a unul judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.250. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare ştiinţifica si tehnologica dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului din România şi Ministerul Ştiinţei, Tehnologiei şi Inovării din republica Argentina, semnat la Bucureşti la 10 iunie 2011

 

Acord de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România si Ministerul Ştiinţei, Tehnologiei şi Inovării din Republica Argentina

 

1.253. - Hotărâre privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2013

 

1.273. - Hotărâre pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 12 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.545/1.667/2916. - Ordin al ministrului economiei, comerţului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.202/1.351/1.927/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala F.D.E.E „ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD – S.A. - filiala a Societăţii Comerciale „ELECTRICA” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

2 546/1668/2 917 - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.204/1 410/1 925/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD” – S.A. - filiala a Societăţi Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 ianuarie 2013, domnul Claudiu Constantin Dinu se numeşte în funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 21 decembrie 2012.

Nr. 900.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.117/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Toporăscu Adrian, preşedintele Tribunalului Botoşani, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 21 decembrie 2012.

Nr. 901.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Ştiinţei, Tehnologiei şi Inovării din Republica Argentina, semnat la Bucureşti la 10 iunie 2011

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Ştiinţei, Tehnologiei şi Inovării din Republica Argentina, semnat la Bucureşti la 10 iunie 2011.

Art. 2. - Cheltuielile privind punerea în aplicare a acordului prevăzut la art. 1 se asigură din bugetul aprobat anual al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la capitolul „Cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare“.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.250.

 

Anexă

 

ACORD

de cooperare ştiinţifică şi tehnologică, între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Ştiinţei, Tehnologiei şi Inovării din Republica Argentina

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Ştiinţei, Tehnologiei şi Inovării din Republica Argentina (denumite în continuare părţi),

recunoscând importanţa ştiinţei şi tehnologiei în dezvoltarea economiilor lor naţionale,

dorind să întărească şi să dezvolte cooperarea în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, pe baza egalităţii şi a avantajului reciproc,

au convenit cele ce urmează:

Art. 1. - Părţile vor sprijini şi vor dezvolta cooperarea în domeniul ştiinţei şi tehnologiei între cele două state, pe baza egalităţii şi avantajului reciproc, conform prevederilor prezentului acord şi a legislaţiei şi reglementărilor existente în fiecare stat.

Art. 2. - Cooperarea va avea, în principal, următoarele forme:

a. participarea în comun la programele-cadru ale Uniunii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi demonstraţii, la alte programe europene şi regionale, precum şi deschiderea reciprocă a programelor naţionale;

b. cercetare în comun pe baza proiectelor specifice în domenii ale ştiinţei şi tehnologiei convenite de comun acord;

c. schimb de oameni de ştiinţă şi specialişti;

d. schimb de informaţii ştiinţifice şi tehnologice şi documentaţie;

e. organizare şi participare la conferinţe ştiinţifice, întruniri, simpozioane, cursuri, seminare, expoziţii etc.;

f. utilizarea în comun a facilităţilor de cercetare şi dezvoltare şi a echipamentului ştiinţific, inclusiv accesul comun la echipament unic, pe baza reciprocităţii şi în conformitate cu legislaţia internă din cele două state;

g. contacte directe şi schimb de tehnologii inovatoare între colective academice, centre de cercetare, institute şi alte organizaţii ştiinţifice din Republica Argentina şi România;

h. examinarea posibilităţilor de creare de societăţi mixte, centre de excelenţă şi alte organizaţii în domenii prioritare de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică;

i. alte forme de cooperare ştiinţifică şi tehnologică, care ar putea apărea în procesul punerii în aplicare a prezentului acord şi care pot fi convenite.

Art. 3. - 1. În scopul aplicării prevederilor prezentului acord, se înfiinţează o comisie mixtă de cooperare ştiinţifică şi tehnologică (denumită în continuare comisie mixtă).

2. Sarcinile comisiei mixte vor fi următoarele:

a. negocierea domeniilor şi formelor de cooperare;

b. crearea condiţiilor favorabile pentru punerea în aplicare a prezentului acord;

c. facilitarea realizării programelor şi proiectelor comune;

d. schimbul de opinii privind perspectivele comune ale cooperării bilaterale în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, precum şi examinarea de noi propuneri pentru dezvoltarea cooperării.

3. Comisia mixtă se va întruni la fiecare 2 ani, alternativ, în Republica Argentina şi România, şi va încheia protocoale ce vor conţine concluziile şi propunerile acestor întâlniri comune. În plus, se poate întruni oricând, dacă comisia mixtă consideră necesar.

4. Comisia mixtă va include un număr egal de reprezentanţi pentru fiecare parte şi poate să-şi stabilească propriile sale reguli de procedură.

Art. 4. - 1. Cheltuielile privind schimbul de experţi, oameni de ştiinţă şi de alţi specialişti, ce rezultă din aplicarea prezentului acord, vor fi acoperite după cum urmează:

a. Partea care trimite va suporta cheltuielile de deplasare între localităţile instituţiilor care desfăşoară proiectele aprobate şi cheltuielile de asigurare de sănătate.

b. Partea care primeşte va suporta cheltuielile pentru cazare şi masă în conformitate cu reglementările în vigoare în fiecare stat. Colectivul de cercetare din ţara gazdă va acoperi cheltuielile de transport intern efectuat de către colectivul de cercetare invitat, pentru vizitarea diferitelor laboratoare din ţara gazdă care pot contribui într-o manieră esenţială la proiectul comun.

2. Partenerii de cooperare pot identifica şi alte surse de finanţare ale categoriilor de cheltuieli prevăzute la pct. 1.

Art. 5. - 1. Drepturile de proprietate, protecţia şi exploatarea rezultatelor activităţilor de cooperare în cadrul prezentului acord vor fi stabilite prin înţelegeri ulterioare încheiate între entităţile implicate, cu respectarea acordurilor internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale la care România şi Republica Argentina sunt părţi.

2. Rezultatele ştiinţifice şi tehnologice obţinute din activităţile de cooperare în cadrul prezentului acord, care nu sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, vor fi deţinute de părţi şi/sau de instituţiile de cooperare, în conformitate cu legislaţia naţională. Aceste informaţii nu pot fi puse la dispoziţia unei terţe părţi, decât dacă nu s-a convenit altfel în scris de către părţi şi/sau de instituţiile ce cooperează şi dacă acest lucru este cerut de respectiva legislaţie naţională a părţilor.

3. Fiecare partener de cooperare poate să invite specialişti din terţe state, cu consimţământul celuilalt partener de cooperare, pentru a participa la proiectele şi programele care se desfăşoară în cadrul prezentului acord. Cheltuielile unei astfel de participări vor fi în mod normal suportate de către terţa parte, numai dacă partenerii de cooperare nu au convenit altfel în scris.

4. Părţile vor asista şi sprijini participarea la cooperarea în cadrul programelor şi proiectelor ştiinţifice şi tehnologice internaţionale, inclusiv prin schimb de experienţă internaţională în cadrul proiectelor individuale.

Art. 6. - Orice diferend legat de punerea în aplicare a prezentului acord va fi soluţionat de comisia mixtă, prin consultări comune.

Art. 7. - În ceea ce priveşte activităţile comune de cooperare în cadrul prezentului acord, fiecare parte va lua, în conformitate cu legile şi reglementările statului său, toate măsurile necesare în vederea asigurării celor mai bune condiţii posibile pentru punerea lor în aplicare.

Prevederile prezentului acord nu vor afecta obligaţiile internaţionale asumate de părţi.

Art. 8. - Prezentul acord va rămâne în vigoare pe o perioadă de 5 ani şi va fi reînnoit, în mod automat, pentru noi perioade succesive de 5 ani, în cazul în care acesta nu va fi denunţat de către una dintre părţi, prin notificare scrisă cu 6 luni înainte de data încetării valabilităţii.

Încetarea valabilităţii prezentului acord nu va afecta punerea în aplicare a proiectelor şi programelor comune ce se desfăşoară în cadrul prezentului acord şi realizarea lor va continua în conformitate cu prevederile convenite între părţi.

Art. 9. - Prezentul acord va intra în vigoare la 90 de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părţile îşi comunică faptul că au fost îndeplinite toate procedurile interne necesare ca prezentul acord să intre în vigoare.

Semnat la Bucureşti la 10 iunie 2011, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, spaniolă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare ale prezentului acord, va prevala textul în limba engleză.

 

 

Pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România,

Dragoş Mihael Ciuparu,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

Pentru Ministerul Ştiinţei, Tehnologiei şi Inovării din Republica Argentina,

Lino Baranao,

ministrul ştiinţei, tehnologiei şi inovării

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileşte un număr total de 5.500 de autorizaţii de muncă ce vor fi eliberate în anul 2013 străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detaşare a unui angajator persoană juridică străină, defalcate pe tipuri de autorizaţii de muncă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Tipurile şi numărul de autorizaţii de muncă ce pot fi acordate străinilor în anul 2013 sunt următoarele:

a) autorizaţii de muncă pentru lucrători permanenţi - 3.000;

b) autorizaţii de muncă pentru lucrători detaşaţi - 900;

c) autorizaţii de muncă pentru lucrători înalt calificaţi - 800;

d) autorizaţii de muncă pentru lucrători sezonieri - 100;

e) autorizaţii de muncă nominale - 100;

f) autorizaţii de muncă pentru lucrători stagiari - 200;

g) autorizaţii de muncă pentru sportivi - 300;

h) autorizaţii de muncă pentru lucrători transfrontalieri - 100.

Art. 2. - În situaţia în care numărul cererilor pentru eliberarea de autorizaţii de muncă este mai mare decât numărul stabilit la art. 1, acesta poate fi suplimentat prin hotărâre a Guvernului, în baza unui memoriu justificativ, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.253.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenele prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 29 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 iulie 2013, respectiv până la data de 30 septembrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.273.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 2.545 din 21 noiembrie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.667 din 10 decembrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 2.916 din 27 noiembrie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.202/1.351/1.927/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012  pentru Societatea Comercială F.D.E.E. „ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD“ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale „ELECTRICA“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Articol unic. - Anexa la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.202/1.351/1.927/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială F.D.E.E. „ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD“ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale „ELECTRICA“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 25 octombrie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.202/1.351/1.927/2012)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială F.D.E.E. „ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD“ - S.A.

Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 28 A

Cod unic de înregistrare: 14476722

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2012

 

 

 

Propunere de Rectificare

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

599314

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

596.814

 

 

a)

din producţia vândută

3

560.818

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

755

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

2.000

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

33.241

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

2.500

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

595

 

 

d)

alte venituri financiare

14

1.905

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

15

558594

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care;

17

549,914

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

160.990

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

4.500

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

750

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

122262

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

87.573

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

25.367

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asiguraţi sociale

24

18.724

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

450

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

4.681

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.512

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

9.322

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.678

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

3.944

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33b

2.447

 

 

 

 

d3.5) asigurări de sănătate electricieni

33a

1.253

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

114.232

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

137.480

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

9.700

 

 

 

i1) contract de mandat

39

441

 

 

 

12) ch. de protocol, din care:

40

108

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

171

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

20

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

223

 

 

 

i9) provizioane pentru riscuri si cheltuieli, deprecierea imobilizărilor si activelor

47c

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

8.680

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

2.188

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

6.492

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

40.720

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

G.190

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

34.530

 

1

 

Rezerve legale

55

2.036

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute delege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

32.494

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59

60

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

115.000

 

1

 

Surse proprii

72

114232

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

0

 

3

 

Credite bancare

74

0

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

768

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

115 000

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs latinele anului

80

115.000

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

0

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

2.036

 

1

 

Rezerve legale

85

2.036

XI.

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

599.314

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

558.594

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

2.026

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

2.026

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

96.895

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

87.556

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

17

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

9.322

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.601

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.985

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

296

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

305

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu ( Km echivalenţi/persoana)

101

58

 

#

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

932

 

#

 

Plăti restante

103

 

 

 

a)

preţuri cu rente

104

2.400

 

 

b)

preţuri comparabile

105

2.400

 

#

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preţuri curente

107

560

 

 

b)

preţuri comparabile

108

560

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 2.546 din 21 noiembrie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.668 din 10 decembrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 2.917 din 27 noiembrie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.204/1.410/1.925/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD“ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Articol unic. - Anexa la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.204/1.410/1.925/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD“ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 7 noiembrie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.204/1.410/1.925/2012)

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie

a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD“ - S.A.

Sediul/Adresa: Braşov, str. Pictor Luchian nr. 24

Cod unic de înregistrare: 14493260

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

 

 

 

Propunere rectificare

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

664.095

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

657.751

 

 

a)

din producţia vândută

3

615.646

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

800

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf, prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

5

1.500

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

39.805

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

6,344

 

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

 

 

 

c)

din dobânzi

13

350

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

5.994

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

ÎS

638.702

 

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

620.402

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

202.847

 

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

12.800

 

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

800

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

113.693

 

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

81.208

 

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

23.560

 

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

17.606

 

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

418

 

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

5.051

 

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

485

 

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

8.925

 

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.624

 

 

 

 

 

- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

31

0

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

3.650

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

3.651

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

9)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

114.232

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

163.102

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care;

33

12.784

 

 

 

i1) contract de mandat

39

405

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

70

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

8

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 sil sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

400

 

 

 

i9) provizioane pentru riscuri si cheltuieli, deprecierea imobilizărilor si activelor

47c

4.219

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care;

48

18.300

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

2,300

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

16.000

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

25.393

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

3.850

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

21.533

 

1

 

Rezerve legale

55

1.270

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

20.264

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele c of i nan ta te din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

53

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

 

 

Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

63

 

 

 

 

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

66

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

223.374

 

1

 

Surse proprii

72

114.376

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

103.998

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

223.374

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

148.550

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

74.324

 

 

a)

interne

82

74.824

 

 

b)

externe

33

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

1.270

XI.

1

 

Rezerve legale

85

1.270

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

664.095

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

638.702

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.876

 

4

 

Ni. med iu de salariaţi total

92

1.876

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

90.133

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca

94

81.147

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

61

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

8.925

 

8

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.605

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusuri le în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.004

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

354

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

366

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

58

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

962

 

11

 

Plăti restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

19.612

 

 

b)

preţuri comparabile

105

19.612

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preţuri curente

107

51.421

 

 

b)

preţuri comparabile

108

51.421