MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 885/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 885         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 decembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.240. - Hotărâre pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi temenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor procedurale pentru determinata cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora

 

1.284. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.346/2010 pentru aprobarea de la bugetul de stat a sumelor necesare contractării şi implementării proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor

 

1.285. - Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.264. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea anexei la Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 640/2007

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

46. - Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 113 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă regulile procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, convenţia-cadru, precum şi regulile procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora.

(2) Convenţia-cadru este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Obiectul convenţiei-cadru este exercitarea efectivă a dreptului de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării, întreţinerii sau modernizării obiectivelor/sistemelor, asigurării funcţionării normale a capacităţilor prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare obiectivelor/sistemelor, a dreptului de servitute legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea de reţele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor şi pentru accesul la locul de amplasare a acestora, instituite asupra proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul din domeniul gazelor naturale.

Art. 3. - (1) Titularii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor necesare realizării de obiective/sisteme din domeniul gazelor naturale, după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pot solicita titularilor de licenţe şi autorizaţii încheierea convenţiei-cadru prevăzute în anexă.

(2) Convenţia-cadru se va încheia pentru durata existenţei obiectivului/sistemului din domeniul gazelor naturale.

(3) Cuantumul indemnizaţiei se va stabili prin negociere, limita maximă fiind reprezentată de nivelul minim al chiriei pe metrul pătrat, stabilit pentru folosinţa unui teren din aceeaşi categorie de către unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află terenul, şi se calculează numai pentru suprafaţa de teren ce urmează a fi efectiv ocupată pentru realizarea viitorului obiectiv din sectorul gazelor naturale.

Art. 4. - (1) Titularii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pe care au fost realizate obiective/sisteme în domeniul gazelor naturale după intrarea în vigoare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 pot solicita, de asemenea, titularilor de licenţe şi de autorizaţii încheierea convenţiei-cadru, pentru exercitarea efectivă a drepturilor de uz şi servitute asupra terenurilor afectate.

(2) Convenţia se va încheia cu respectarea prevederilor convenţiei-cadru prevăzute în anexă, pentru durata de timp necesară executării lucrărilor de reabilitare sau modernizare a obiectivelor/sistemelor, asigurarea funcţionării normale a capacităţilor prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare obiectivului/sistemului, lucrărilor pentru instalarea de reţele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivului/sistemului şi pentru accesul la locul de amplasare a acestuia, lucrărilor de întreţinere.

(3) Cuantumul indemnizaţiei se va stabili prin negociere, limita maximă fiind reprezentată de nivelul minim al chiriei pe metrul pătrat stabilit pentru folosinţa unui teren din aceeaşi categorie de către unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află terenul şi se calculează numai pentru suprafaţa de teren ce urmează a fi efectiv afectată de exercitarea drepturilor de uz şi servitute pentru executarea lucrărilor prevăzute la alin. (2) .

Art. 5. - (1) În situaţia în care la nivelul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află terenul afectat nu s-a stabilit un nivel minim al chiriei pe metrul pătrat pentru folosinţa unui teren din aceeaşi categorie, nefiind astfel posibilă determinarea cuantumului indemnizaţiei potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) , respectiv ale art. 4 alin. (3) , întinderea acesteia va fi determinată de către un evaluator autorizat, ales de comun acord de părţi, în condiţiile legii.

(2) Costurile evaluării cuantumului indemnizaţiei vor fi suportate de titularii de licenţe şi autorizaţii, beneficiari ai drepturilor de uz şi servitute.

Art. 6. - Titularii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz şi servitute de către titularii de licenţe şi autorizaţii vor fi despăgubiţi pentru prejudiciile cauzate acestora potrivit prevederilor art. 113 alin. (5) -(7) din Legea nr. 123/2012.

Art. 7. - Titularii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor afectate de obiective din sectorul gazelor naturale realizate după intrarea în vigoare a Legii nr. 123/2012 care au încheiat convenţii privind exercitarea drepturilor de uz şi servitute cu titularii de autorizaţii şi licenţe până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot formula cereri în vederea încheierii de convenţii, cu respectarea prevederilor convenţiei-cadru aprobată prin prezenta hotărâre.

Art. 8. - (1) Drepturile prevăzute de convenţie în strânsă legătură cu terenul afectat de exercitarea drepturilor de uz şi servitute prevăzute de lege se transmit odată cu dreptul de proprietate asupra terenului, succesorilor cu titlu particular ai proprietarului parte la convenţie.

(2) În cazul morţii proprietarului sau al încetării persoanei juridice, drepturile prevăzute de convenţie în strânsă legătură cu terenul afectat de exercitarea drepturilor de uz şi servitute prevăzute de lege se transmit succesorilor universali sau cu titlu universal, în condiţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.240.

 

ANEXĂ

 

CONVENŢIE-CADRU

încheiată astăzi, ................. , la ........................

Între:

 

Capitolul I

Părţile convenţiei

 

a) ................................................................... , domiciliat (ă) în ................................................................. , născut(ă) la data de ................................ În ........................... , fiul (fiica) lui ........ ......................şi al(a) ..................................... ,posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria ............ nr. ................................ , eliberat(ă) de ...................................................... , la data de .................................. , CNP ............................................. , în calitate de proprietar al terenului ............................................. în baza actului de proprietate autentificat cu numărul .................................. ,denumit în continuare proprietar, pe de o parte,

şi

b) Societatea Naţională/Societatea Comercială .................................................................................................. , cu sediul social în ...................................... , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ........................ cu nr. ................... din ............. , având codul de identificare fiscală ...................... , reprezentată de ..................... , director general/director, şi ............................. , director economic, denumită în continuare societate, pe de altă parte.

 

Capitolul II

Obiectul convenţiei

 

Exercitarea efectivă de către societate a dreptului de uz pentru executarea lucrărilor în vederea realizării, reabilitării, întreţinerii sau modernizării obiectivelor/sistemelor, asigurării funcţionării normale a capacităţilor prin efectuarea reviziilor, a reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare obiectivelor/sistemelor, a dreptului de servitute legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea de reţele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor şi pentru accesul la locul de amplasare a acestora, instituite asupra proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul din domeniul gazelor naturale.

 

Capitolul III

Obligaţiile părţilor

 

3.1. Obligaţiile proprietarului

a) Proprietarul se obligă să pună la dispoziţia societăţii terenul în suprafaţă de ............... m2, având următoarele limite şi vecinătăţi: ............................................................................ , necesar efectuării lucrării ................................................... , în perioada...................................... , reprezentând ............ zile.

b) Proprietarul declară că este de acord cu ocuparea temporară a terenului în suprafaţă de ............................... m2, teren/tip cultură ............................................................... , necesară efectuării lucrării ........................................................

c) Proprietarul garantează societatea împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale, în conformitate cu prevederile legale.

d) Proprietarul este obligat să plătească taxele şi impozitele legale datorate, aferente terenului proprietatea sa, inclusiv pe cele aferente terenului care face obiectul prezentei convenţii.

3.2. Obligaţiile societăţii

a) Societatea se obligă să plătească proprietarului indemnizaţia în cuantum de ........................ lei ( .................. ) , determinată prin negociere cel mult la nivelul minim al chiriei pe metrul pătrat de teren stabilite pentru folosinţa unui teren din aceeaşi categorie de către unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află terenul/determinată de către un evaluator autorizat în condiţiile legii.

Indemnizaţia se calculează numai pentru suprafaţa de teren afectată în fapt de exercitarea efectivă a dreptului de uz şi servitute şi numai pentru perioada de timp ........... necesară efectuării lucrărilor ce fac obiectul prezentei convenţii.

b) Plata indemnizaţiei se va face în numerar/contul proprietarului ....................................... , în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentei convenţii.

c) Societatea se obligă să folosească suprafeţele de teren afectate de obiectivul/sistemul din domeniul gazelor naturale şi pe cele afectate de exercitarea dreptului de uz şi servitute, în scopul pentru care s-a încheiat prezenta convenţie.

d) Societatea se obligă să degajeze terenul şi să-l repună în situaţia iniţială la sfârşitul perioadei prevăzute în prezenta convenţie.

3.3. Îmbunătăţirile care conduc la creşterea calităţii agricole şi/sau la consolidarea terenului, realizate de societate, rămân, la expirarea prezentei convenţii, în deplina proprietate a proprietarului.

3.4. Societatea se obligă să nu cesioneze şi să nu subînchirieze, parţial sau total, terenul ce face obiectul prezentei convenţii.

 

Capitolul IV

Drepturile părţilor

 

4.1. Drepturile proprietarului:

a) să încaseze indemnizaţia determinată conform art. 3.2 lit. a) , în termenul prevăzut la art. 3.2 lit. b) ;

b) să beneficieze de degajarea terenului la sfârşitul perioadei prevăzute de art. 3.1 lit. a) şi de repunerea acestuia în situaţia anterioară, dacă este cazul;

c) să obţină dreptul de proprietate asupra eventualelor îmbunătăţiri aduse de societate terenului în perioada de derulare a prezentei convenţii şi care conduc la creşterea calităţii agricole şi/sau la consolidarea terenului, la expirarea prezentei convenţii;

d) să fie despăgubit pentru pagubele materiale cauzate cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art. 3.1 lit. a) .

4.2. Drepturile societăţii:

a) să beneficieze de punerea la dispoziţie a terenului prevăzut la art. 3.1 lit. a) în perioada precizată în acelaşi articol;

b) să ocupe temporar şi să folosească suprafaţa de teren pusă la dispoziţie de proprietar în scopul pentru care a fost încheiată prezenta convenţie;

c) să exercite liber şi deplin drepturile de uz şi servitute asupra terenului proprietarului pe toata durata de valabilitate a prezentei convenţii;

d) să beneficieze de garanţia proprietarului împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale.

 

Capitolul V

Durata convenţiei

 

5.1. Părţile convin să încheie prezenta convenţie pentru terenul şi pentru perioada prevăzute la art. 3.1 lit. a) din prezenta convenţie.

5.2. Permiterea accesului în teren va avea loc la data de ........................ , dată la care începe executarea prezentei convenţii, iar degajarea acestuia şi repunerea în situaţia iniţială a terenului vor avea loc la data de .......................... , dată la care va înceta prezenta convenţie.

5.3. Părţile pot conveni modificarea perioadei de execuţie a prezentei convenţii, prevăzută la art. 3.1 lit. a) , prin act adiţional.

5.4. Prezenta convenţie poate să înceteze înainte de termen, în următoarele cazuri: –prin înţelegerea părţilor, fiind exclusă denunţarea unilaterală;

– rezilierea pentru motiv de neexecutare;

– desfiinţarea titlului proprietarului.

5.5. Drepturile prevăzute de convenţie în strânsă legătură cu terenul afectat de exercitarea drepturilor de uz şi servitute prevăzute de lege se transmit, odată cu dreptul de proprietate asupra terenului, succesorilor cu titlu particular ai proprietarului parte la convenţie.

În cazul morţii proprietarului sau a încetării persoanei juridice, drepturile prevăzute de convenţie în strânsă legătură cu terenul afectat de exercitarea drepturilor de uz şi servitute prevăzute de lege se transmit succesorilor universali sau cu titlu universal, în condiţiile legii civile.

 

Capitolul VI

Cuantumul şi plata despăgubirilor

 

6.1. Dacă, în contextul efectuării lucrărilor prevăzute la art. 3.1 lit. a) , i se produc pagube materiale proprietarului, societatea îi va plăti acestuia despăgubirile calculate, având în vedere următoarele criterii:

– suprafaţa de teren cultivată, afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;

– valorile pentru producţiile estimate ale culturilor şi plantaţiilor afectate, comunicate de organismele abilitate;

– amenajările afectate de lucrări.

6.2. În vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciile materiale aduse terenului proprietarului, părţile vor întocmi un breviar de calcul, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.

6.3. Societatea va plăti despăgubirile stabilite prin breviarul de calcul, întocmit în conformitate cu prevederile art. 113 alin. (5) -(7) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, în/prin .................................................... , în termen de ....................... zile de la data semnării breviarului de calcul.

 

Capitolul VII

Clauze finale

 

7.1. Modificarea prezentei convenţii se face numai prin act adiţional încheiat între părţile acesteia.

7.2. Documentele anexate prezentei convenţii sunt:

– titlul de proprietate asupra terenului aparţinând proprietarului, în copie;

– procesul-verbal de negociere a cuantumului indemnizaţiei; –raportul de evaluare a cuantumului indemnizaţiei, dacă este cazul;

– breviarul de calcul al despăgubirilor, dacă este cazul.

7.3. Prezenta convenţie, împreună cu anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii sale.

7.4. Prezenta convenţie a fost încheiată într-un număr de ............. exemplare originale,dintre care..................pentru fiecare parte,astăzi.........................

 

 

Proprietar,

.................

Societate,

..................

 

 

ANEXĂ

la convenţia-cadru

 

BREVIAR DE CALCUL

în vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor ce se cuvin proprietarului prevăzut la pct. I lit. a) al terenului afectat de execuţia lucrărilor convenţiei-cadru nr. .......... ................ , în conformitate cu prevederile pct. V al acesteia

 

Suprafaţa de teren afectată de lucrările prevăzute în convenţia-cadru:

.............................................................................................

Tipuri de culturi şi plantaţii existente pe suprafaţa de teren afectată la data încheierii convenţiei-cadru:

.............................................................................................

– producţie medie la hectar/cultură:

.............................................................................................

– valoarea producţiei afectate de lucrări, confirmată de Camera Agricolă:

.............................................................................................

Amenajări ale proprietarului afectate de lucrările prevăzute de convenţia-cadru:

.............................................................................................

Din prezentul breviar de calcul rezultă că proprietarului îi revine suma totală de ........................... lei, cu titlu de despăgubiri pentru prejudicii materiale cauzate de societate prin realizarea obiectului convenţiei-cadru nr. .................................

 

Semnat astăzi, ...............................

 

Proprietar,

.................

Societate,

..................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.346/2010 pentru aprobarea de la bugetul de stat a sumelor necesare contractării şi implementării proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2010 pentru aprobarea de la bugetul de stat a sumelor necesare contractării şi implementării proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Din suma prevăzută la alin. (1) se aprobă suma de 1.774 mii lei, inclusă în bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor pe anul 2012, la titlul «Alte transferuri», alineatul «Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă», pentru contractarea şi implementarea proiectelor prevăzute în anexa nr. 3.

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins:

(4) Din suma prevăzută la alin. (1) se aprobă pentru anul 2013 suma de 5.300 mii lei, care se asigură din bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor pe anul 2013, de la titlul «Alte transferuri», alineatul «Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă», pentru contractarea şi implementarea proiectului prevăzut în anexa nr. 4.

3. Art. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

4. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

5. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.284.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2010)

 

Proiectele necontractate din fondurile Programului PHARE 2006, pentru care Ministerul Mediului şi Pădurilor a avut calitatea de autoritate de implementare, finanţate din sumele incluse în bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor pe anul 2012

 

 


Nr. crt.

Titlul proiectului

Valoarea contribuţiei Ministerului Mediului şi Pădurilor (fără TVA)

- mii lei -

Valoarea TVA

- mii lei -

Fonduri alocate

- mii lei -

1.

Asistenţă tehnică pentru ANPM pentru stabilirea şi implementarea unor programe de monitorizare a radioactivităţii surselor

866

208

1.074

2.

Asistenţă tehnică în pregătirea conformării graduale la cerinţele Directivei privind tratarea apelor uzate urbane

282

68

350

3.

Asistenţă tehnică privind sprijinirea implementării cerinţelor UE privind organismele modificate genetic

282

68

350

TOTAL:

1.774

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2010)

 

Proiectele necontractate din fondurile Programului PHARE 2006, pentru care Ministerul Mediului şi Pădurilor a avut calitatea de autoritate de implementare, finanţate din sumele incluse în bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor pe anul 2013

 

Titlul proiectului

Valoarea contribuţiei Ministerului Mediului şi Pădurilor (fără TVA)

- mii lei -

Valoarea TVA

- mii lei -

Fonduri alocate

- mii lei -

Achiziţionare de echipament pentru sistemul de monitorizare a zgomotului

4.274

1.026

5.300

TOTAL:

 

5.300

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiinţarea Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşul Scorniceşti, Bd. Muncii nr. 21, judeţul Olt, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Olt.

(2) Desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Slatina, str. Crişan nr. 9-11, judeţul Olt, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Olt.

Art. 2. - Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2) , se aprobă prin act administrativ al conducătorului unităţii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina.

(2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.

Art. 4. - Patrimoniul Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă nr. crt. 253 de la rubrica „Judeţul Olt“ din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.285.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 640/2007

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ale art. 12 lit. f) , g) şi h) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 640/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 20 august 2007, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Tiberiu Bărbuleţiu,

secretar general

 

Bucureşti, 19 decembrie 2012.

Nr. 2.264.

 

ANEXĂ

(Anexa la norme)

 

Modelul certificatului ADR1)

 

Certificatul ADR trebuie să corespundă modelului de mai jos şi să fie confecţionat din plastic. Dimensiunile certificatului ADR trebuie să fie conforme cu standardul ISO 7810: 2003 ID-1. Acesta trebuie să aibă culoarea albă şi literele trebuie să fie negre. În plus, certificatul ADR trebuie să conţină un element de siguranţă suplimentară precum o hologramă, tipăritură UV sau texturi cu linii fine.


* Se înlocuieşte textul cu informaţiile corespunzătoare.

1) Modelul certificatului ADR este reprodus în facsimil.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru acordarea sau modificarea atestatelor, autorizaţiilor şi licenţelor, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a acesteia, conform anexelor nr. 1 şi 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă tarifele percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru evaluarea şi avizarea documentelor tehnico-economice care intră în componenţa dosarelor prezentate la deschiderea finanţării, pentru obiectivele de investiţii cu caracter de creştere a eficienţei energetice şi utilizare a surselor regenerabile de energie, aprobate spre cofinanţare din bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, bugetul de stat, precum şi din alte surse interne şi externe la dispoziţia Guvernului, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă contribuţiile băneşti percepute de la operatorii economici având activităţi în sectorul energiei electrice, care, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Valorile contribuţiilor băneşti prevăzute la alin. (1) şi condiţiile de achitare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă tarifele şi contribuţiile percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul gazelor naturale pe bază de licenţă, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Tarifele şi contribuţiile băneşti se achită în contul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei RO24TREZ7005025XXX000284, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - A.T.C.P.M.B.

Art. 5. - În cazul neachitării la termen a facturilor aferente tarifelor şi contribuţiilor prevăzute în prezentul ordin, pentru fiecare zi de întârziere la plată se percepe o sumă egală cu nivelul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2013.

Art. 7. - Departamentele şi direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi persoanele fizice şi juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 decembrie 2012.

Nr. 46.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFELE

percepute de la operatori economici având activităţi în sectorul energiei electrice

 

1. Tarifele percepute pentru acordarea/modificarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor pentru activităţi în sectorul energiei electrice sunt prevăzute în tabelul nr. 1.

 

Tabelul nr. 1 - Tarifele*) pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe

 

Nr. crt.

U.M. pentru Activitatea Obiectul solicitării; mărimea determinantă mărimea a tarifului determinantă a tarifului

Tariful

lei/U.M.

lei

0

1

2

3

4

Producerea energiei electrice şi termice

1.

Autorizaţia de înfiinţare pentru realizarea/ retehnologizarea unei noi capacităţi energetice de producere a energiei electrice/electrice şi termice în cogenerare; puterea electrică instalată (MWe) /puterea electrică instalată şi puterea termică instalată a capacităţii energetice (MWe şi MWt)

MWe

MWt

150

30

 

2.

Licenţa pentru producerea de energie electrică/Licenţa pentru producerea de energie termică în cogenerare; puterea electrică instalată (MWe) /puterea termică instalată (MWt) în capacităţile energetice

MWe

MWt

30

25

 

Transportul energiei electrice şi furnizarea serviciilor de sistem/Conducerea operativă a Sistemului energetic naţional

3.

Licenţa pentru transportul energiei electrice şi furnizarea serviciului de sistem; puterea instalată în transformatoarele din staţiile reţelei electrice de transport şi numărul de grupuri dispecerizabile de producere a energiei electrice coordonate

MVA

30

60**)

 

Activitatea de administrare de pieţe centralizate de energie electrică

4.

Licenţa pentru activitatea de administrare de pieţe centralizate de energie electrică

 

 

2.500

Distribuţia energiei electrice

5.

Licenţa pentru distribuţia energiei electrice; puterea instalată în staţiile şi posturile electrice în exploatare

MVA

20

 

Furnizarea energiei electrice

6.Licenţa pentru furnizarea de energie electrică

2.200

Analiza cererilor

7.

Analiza documentaţiei anexate cererilor pentru acordarea/modificarea de autorizaţii/licenţe

 

 

2.200


*) Valoarea tarifului de acordare a unei autorizaţii de înfiinţare sau licenţe este precizată în coloana 4 a tabelului nr. 1, în funcţie de activitatea/serviciul ce face obiectul autorizaţiei/licenţei respective. Dacă valoarea tarifului de acordare a autorizaţiei de înfiinţare sau licenţei nu este precizată în coloana 4 din tabelul nr. 1, atunci valoarea tarifului respectiv este:

a) cea determinată cu formula:

T = Σ{(mărimea determinantă) x [valoarea corespunzătoare din col. (3) a tabelului nr. 1]}1, 2, în lei, în toate cazurile în care valoarea T rezultată este mai mare de 2.200 lei;

b) 2.200 lei, în toate cazurile în care rezultatul calculului efectuat, potrivit formulei prevăzute la lit. a) , este mai mic sau cel mult egal cu această valoare.

**) Tariful este exprimat în lei pe grup dispecerizabil de producere a energiei electrice.

 

NOTA 1

La înregistrarea unei cereri privind acordarea sau modificarea unei autorizaţii de înfiinţare/licenţe pentru activităţi/servicii în sectorul energiei electrice, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează solicitantului suma de 2.200 lei. Suma de 2.200 lei încasată potrivit facturii respective:

a) se deduce din tariful de acordare sau de modificare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei care se percepe în legătură cu soluţionarea favorabilă a cererii respective;

b) nu se restituie solicitantului, în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea sau modificarea autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, deoarece reprezintă contravaloarea activităţii de analiză a documentaţiei anexate cererii respective.

NOTA 2

Instituţiile publice din domeniile învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata tarifului înscris în tabelul nr. 1 pentru acordarea de autorizaţii de înfiinţare şi/sau licenţe.

2. Tarifele percepute pentru emiterea de atestate la solicitarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic sunt prevăzute în tabelul nr. 2.

 

Tabelul nr. 2 - Tarifele pentru emiterea de atestate

 

Tipul atestatului - Categoria de activităţi

Tariful (lei)

Atestate pentru activităţi în instalaţiile electrice de joasă tensiune, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, cu modificările şi completările ulterioare (A1, Bp, Be, B)

1.600

Atestate pentru activităţi în instalaţiile electrice de medie tensiune, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007, cu modificările şi completările ulterioare (A2, C1A, C2A)

3.100

Atestate pentru activităţi în instalaţiile electrice de înaltă tensiune, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007, cu modificările şi completările ulterioare (A, C1B, C2B, D1, D2, E1, E2)

4.500

Atestate de tip F, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007, cu modificările şi completările ulterioare

4.500

Modificarea unui atestat

300

 

3. Tarifele percepute pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice sunt prevăzute în tabelul nr. 3

 

Tabelul nr. 3. - Tarifele pentru autorizarea electricienilor

 

Tipul autorizării

Tariful (lei)

Pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B

250

Pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A+B

350

Pentru emiterea unui duplicat al legitimaţiei de electrician autorizat

30

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE

percepute pentru autorizarea auditorilor energetici, atestarea managerilor energetici, activităţi de evaluare şi avizare de documente tehnico-economice

 

1. Tarife pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice ca auditori energetici

 

Solicitantul autorizării

Tariful pentru eliberarea autorizaţiei de auditor energetic - lei -

 

Autorizaţie nouă

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente

Persoană fizică

1.700

1.100

Persoană juridică

2.800

1.700

 

NOTE:

1. Tariful include analizarea documentaţiei transmise de solicitant pentru eliberarea autorizaţiei de auditor energetic de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, întocmirea documentelor aferente autorizării şi monitorizarea realizării auditurilor energetice.

2. În cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei suspendă valabilitatea autorizaţiei de auditor energetic, reînnoirea acesteia se tarifează la nivelul eliberării unei noi autorizaţii.

 

2. Tarife pentru atestarea managerilor energetici

 

Solicitantul atestării

Tariful pentru eliberarea atestatului de manager energetic - lei -

 

Atestat nou

Prelungirea valabilităţii atestatului existent

Persoană fizică

2.800

1.700

 

NOTE:

1. Tariful include analizarea documentaţiei transmise de solicitant pentru eliberarea atestatului de manager energetic de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, examinarea candidatului şi întocmirea documentelor aferente atestării.

2. În cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei suspendă valabilitatea atestatului de manager energetic, reînnoirea acestuia se tarifează la nivelul eliberării unui nou atestat.

 

ANEXA Nr. 3

 

CONTRIBUŢII BĂNEŞTI

percepute anual de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatori economici având activităţi în sectorul energiei electrice

 

1. Titularii licenţelor acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăşurarea de activităţi comerciale în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare plătesc anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează contribuţia ce se percepe de la fiecare titular de licenţă:

a) la valoarea de 0,08% din cifra de afaceri realizată de acesta în anul precedent din activităţile comerciale ce fac obiectul licenţelor pe care titularul le deţine, desfăşurate în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare; sau

b) la o valoare minimă, dacă rezultatul calculului efectuat conform celor specificate la lit. a) este inferior sau egal cu 2.200 lei.

2. Valoarea minimă a contribuţiei băneşti percepute în anul 2013 de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la un titular de licenţă este de 2.200 lei, în cazul în care acesta deţine cel puţin o licenţă acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care este valabilă pe toată durata anului 2013.

3. În cazul oricărei persoane fizice sau juridice care este titular al unei unice licenţe acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei:

a) dacă anul 2013 este anul de expirare a valabilităţii sau de retragere a licenţei, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează titularului licenţei contribuţia, a cărei valoare se determină astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile pct. 1 şi 2 se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenţei în anul 2013, exprimată în zile calendaristice, şi numărul de zile ale anului calendaristic (365) ;

b) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei nu percepe/nu facturează titularului respectiv contribuţia pentru anul 2013, dacă valabilitatea licenţei expiră sau aceasta este retrasă până la data de 31 martie 2013, iar titularul nu a desfăşurat în anul 2012 activitatea ce face obiectul licenţei;

c) prevederile lit. a) şi b) sunt aplicabile în situaţiile în care valabilitatea licenţei expiră în anul 2013 şi nu se solicită sau nu se aprobă modificarea acelei licenţe, în scopul de a se prelungi valabilitatea acesteia, cel puţin până la un termen din anul următor.

4. Instituţiile publice din domeniile învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata contribuţiei băneşti către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

5. Titularii de licenţe, cu excepţia celor menţionaţi la pct. 4, vor comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul decadei a două a lunii februarie 2013, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent. Pentru titularii de licenţe care nu transmit valoarea cifrei de afaceri specificate până la termenul precizat mai sus, contribuţia bănească se facturează pe baza unei valori a cifrei de afaceri care este estimată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. În astfel de cazuri nu se aplică prevederile pct. 3.

6. Titularul de licenţă care în cursul anului 2013 preia integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip de către o altă persoană fizică sau juridică va asigura achitarea completă a contribuţiei pentru anul 2013 care îi revine titularului de licenţă care îşi încetează activitatea.

7. Pentru titularii de licenţe a căror contribuţie bănească are o valoare superioară nivelului de 2.200 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

8. Durata de suspendare a unei licenţe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contribuţiei percepute de la titularul licenţei pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia.

9. Regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate în anul precedent din activităţile comerciale desfăşurate în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare. Regularizarea contribuţiei băneşti percepute pe anul 2013 se efectuează după depunerea la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către titularii de licenţe a raportului financiar anual, elaborat în conformitate cu metodologia prevăzută de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2008 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului financiar de către titularii de licenţe.

10. Contribuţia bănească încasată de la solicitantul de licenţă/licenţe în anul acordării licenţei/licenţelor respective nu este supusă regularizării.

11. În cazul titularului care deţine mai multe licenţe pentru activităţi în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, iar în cursul anului de facturare a contribuţiei percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sistează desfăşurarea uneia dintre activităţile reglementate prin licenţă, la expirarea valabilităţii sau la retragerea licenţei respective, calculul de regularizare a contribuţiei băneşti se efectuează astfel:

a) cifra de afaceri realizată, aferentă activităţii desfăşurate în anul precedent, pe baza licenţei a cărei valabilitate a expirat sau care a fost retrasă în cursul anului de facturare, se ponderează cu raportul dintre numărul de zile din anul de facturare/regularizare a contribuţiei în care licenţa a fost valabilă şi numărul total de zile ale anului respectiv;

b) la regularizarea contribuţiei băneşti, cifra de afaceri realizată - totalul aferent anului precedent, care constituie baza de calcul pentru regularizare - este suma cifrelor de afaceri realizate din activităţile desfăşurate în anul precedent pe bază de licenţe, iar una dintre aceste cifre de afaceri este aceea care a fost determinată potrivit celor specificate la lit. a) ;

c) regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate, stabilite conform celor specificate la lit. b) .

12. La regularizarea contribuţiilor băneşti, creanţele sau datoriile ce pot apărea în raport cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.

13. Dacă în urma regularizării contribuţiilor băneşti rezultă sume pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licenţe care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

a) au achitat contribuţia bănească aferentă anului în curs;

b) deţin cel puţin o licenţă valabilă, atât în anul în curs, cât şi în anul următor, aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuţia bănească a respectivilor titulari de licenţe aferentă anului următor.

14. La acordarea unei licenţe, solicitantul care nu este titular al unei alte licenţe pentru desfăşurarea de activităţi în sectorul energiei electrice achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească în valoare de 0,08% din cifra de afaceri estimată a se realiza prin prestarea activităţilor ce fac obiectul licenţei solicitate, în anul acordării acesteia.

15. Contribuţia bănească anuală percepută de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la un solicitant de licenţă nu poate fi mai mică de 2.200 lei.

16. Pentru analiza documentaţiei transmise în vederea emiterii deciziei de aprobare a preţurilor/tarifelor în sectorul energiei electrice şi termice în cogenerare, persoanele fizice şi juridice care:

a) au obligaţia legală de a solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobarea preţurilor/tarifelor percepute în desfăşurarea activităţilor comerciale;

b) desfăşoară, potrivit legii, astfel de activităţi în sectorul energiei electrice, fără a fi titulare de licenţe, vor achita o contribuţie bănească de 2.200 lei.

17. Operatorii economici, persoane fizice şi juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE pentru care se solicită acreditarea, precum şi operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW, supuşi evaluării detaliate a măsurii de sprijin şi notificării către Comisia Europeană, achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească de:

a) 2.200 lei, pentru operatorii economici persoane juridice solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE pentru care se solicită acreditarea;

b) 500 lei, pentru operatorii economici persoane fizice solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE;

c) 500 lei/MW instalat, pentru operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW, supuşi evaluării detaliate şi notificării măsurii de sprijin către Comisia Europeană.

18. Operatorii economici care solicită emiterea de avize pentru acreditarea preliminară/finală a unităţilor de cogenerare noi sau retehnologizate achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească determinată cu formula:

T = 2.200 + 200 × P [lei],

în care P se exprimă în MW şi reprezintă suma puterii electrice (Pe) şi termice (Pt instalate.

 

ANEXA Nr. 4

 

TARIFELE

percepute de la operatori economici având activităţi în sectorul gazelor naturale

 

1. Tarifele percepute pentru acordarea autorizaţiilor

 

Nr. crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tipul autorizaţiei

Tariful (% din valoarea obiectivului)

1.

Producţia gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

lei

înfiinţare

0,32

 

 

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

 

modificare

0,32

2.

Transportul gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

lei

înfiinţare

0,32

 

 

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

 

modificare

0,32

3.

Înmagazinarea/ Stocarea gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

lei

înfiinţare

0,32

 

 

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

 

modificare

0,32

4.

Distribuţia gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

lei

înfiinţare

0,32

 

 

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

 

modificare

0,32

 

2. Tariful perceput pentru acordarea licenţelor în sectorul gazelor naturale

 

Nr. crt.

Tipul licenţei

Tariful (lei)

1.

Toate tipurile

2.200

 

3. Tarifele pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici în sectorul gazelor naturale

 

Nr. crt.

Tipul atestării

Tariful (lei)

1.

Verificatori de proiecte

350

2.

Experţi tehnici

450

 

4. Tarifele pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

 

Nr. crt.

Tipul autorizaţiei

Tariful (lei)

1.

Proiectare

2.000

2.

Execuţie şi exploatare

3.000

 

5. Tarifele pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale

 

 

Tarifele

a) Pentru autorizare

250 lei

b) Pentru eliberare duplicat legitimaţie

30 lei

 

ANEXA Nr. 5

 

TARIFELE ŞI CONTRIBUŢIILE

percepute pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul gazelor naturale pe bază de licenţă

 

Nr. crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tariful (lei/U.M.)

1.

Furnizarea de gaze naturale

Cantitatea de gaze naturale

mii mc

0,45

2.

Transportul gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale transportată

mii mc

0,25

3.

Înmagazinarea/Stocarea gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale înmagazinată/stocată

mii mc

0,38

4.

Distribuţia gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale distribuită

mii mc

0,35

5.

Operare conducte din amonte

Cantitatea de gaze naturale transportată prin conducte din amonte

mii mc

0,25

 

1. Titularii licenţelor acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăşurarea activităţii de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale plătesc anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează contribuţia ce se percepe de la fiecare titular de licenţă la valoarea de 0,08% din cifra de afaceri realizată de acesta în anul precedent din activitatea ce face obiectul de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale sau la o valoare minimă, dacă rezultatul calculului efectuat este inferior sau egal cu 2.200 lei.

2. În cazul oricărei persoane fizice sau juridice care este titular al unei unice licenţe acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, dacă anul 2013 este anul de expirare a valabilităţii sau de retragere a licenţei, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează titularului licenţei contribuţia/tariful, a cărei/cărui valoare se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenţei în anul 2013, exprimată în zile calendaristice, şi numărul de zile ale anului calendaristic (365) .

3. Titularii de licenţe vor comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul decadei a două a lunii februarie 2013, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent/cantitatea de gaze naturale estimată pentru anul 2013. Pentru titularii de licenţe care nu transmit valoarea cifrei de afaceri/cantitatea estimată specificată până la termenul precizat mai sus, contribuţia bănească/tariful se facturează pe baza unei valori care este estimată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

4. Titularul de licenţă care în cursul anului 2013 preia integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip de către o altă persoană fizică sau juridică va asigura achitarea completă a contribuţiei/tarifului pentru anul 2013 care îi revine titularului de licenţă care îşi încetează activitatea.

5. Pentru titularii de licenţe a/al căror contribuţie bănească/tarif are o valoare superioară nivelului de 2.200 lei, aceasta/acesta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate, care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

6. Durata de suspendare a unei licenţe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contribuţiei/tarifului percepute/perceput de la titularul licenţei pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia.

7. Regularizarea contribuţiei băneşti/tarifului constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei/tarifului facturate/facturat iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei/tarifului determinate/determinat pe baza cifrei de afaceri realizate/cantităţii estimate în anul precedent din activităţile comerciale desfăşurate în sectorul gazelor naturale.

8. Contribuţia bănească/Tariful încasată/încasat de la solicitantul de licenţă/licenţe în anul acordării licenţei/licenţelor respective, nu este supusă/supus regularizării.

9. La regularizarea contribuţiilor băneşti, creanţele sau datoriile ce pot apărea în raport cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.

10. Dacă în urma regularizării contribuţiilor băneşti/tarifelor rezultă sume pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licenţe care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

a) au achitat contribuţia bănească aferentă anului în curs;

b) deţin cel puţin o licenţă valabilă, atât în anul în curs, cât şi în anul următor, aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuţia bănească/tariful a/al respectivilor titulari de licenţe aferentă/aferent anului următor.

11. Contribuţia bănească/Tariful anuală/anual percepută/perceput de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la un solicitant de licenţă nu poate fi mai mică/mic de 2.200 lei.