MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 888/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 888         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 decembrie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

6.573. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012,

ca urmare a propunerilor de modificare şi completare a comisiilor de specialitate, aprobate de Consiliul General în reuniunea din data de 11 decembrie 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 7 septembrie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală juridic şi control, Direcţia generală buget-finanţe din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, instituţiile de învăţământ superior, Academia Română şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 decembrie 2012.

Nr. 6.573.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 5.644/2012)

 

STRUCTURA

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare Comisii de specialitate şi domeniile arondate

 

Domeniul fundamental

Comisia de specialitate

Domeniile ştiinţifice arondate

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

Matematică

Matematică

 

Informatică

Informatică

 

Fizică

Fizică

 

Chimie

Chimie

 

Ştiinţele pământului

Geologie şi planetologie

 

 

Geofizică şi geodezie

 

 

Geografie, geomorfologie, hidrologie

 

 

Ştiinţele atmosferei

 

 

Oceanografie

ŞTIINŢE INGINEREŞTI

Inginerie civilă şi management

Inginerie civilă şi instalaţii

 

Ingineria materialelor

Ingineria materialelor

 

Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi nanomateriale

Inginerie chimică

 

Inginerie electrică

Inginerie electrică

 

Inginerie energetică

Inginerie energetică

 

Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie

Electronică

 

 

Telecomunicaţii

 

 

Nanotehnologie

 

Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze

Inginerie geologică

 

 

Inginerie geodezică

 

 

Mine, petrol şi gaze

 

Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi

Inginerie aerospaţială

 

 

Ingineria autovehiculelor

 

 

Ingineria transporturilor

 

 

Inginerie marină şi navigaţie

 

Ingineria resurselor vegetale şi animale

Inginerie forestieră

 

 

Ingineria produselor alimentare

 

 

Biotehnologii

 

 

Agronomie

 

 

Horticultură

 

 

Silvicultură

 

 

Zootehnie

 

Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

 

 

Ingineria sistemelor

 

Inginerie industrială şi management

Inginerie industrială

 

 

Inginerie şi management

 

Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică

Inginerie mecanică

 

 

Mecatronică

 

 

Robotică

 

Ingineria mediului

Ştiinţa şi ingineria mediului

ŞTIINŢE BIOLOGICE ŞI BIOMEDICALE

Biologie şi biochimie

Biologie

 

 

Biochimie

 

Medicină

Medicină

 

Medicină veterinară

Medicină veterinară

 

Medicină dentară

Medicină dentară

 

Farmacie

Farmacie

 

Ştiinţe juridice

Drept

ŞTIINŢE SOCIALE

Sociologie, ştiinţe politice şi administrative

Sociologie

 

 

Ştiinţe politice

 

 

Relaţii internaţionale şi studii europene

 

 

Ştiinţe administrative

 

 

Ştiinţe ale comunicării

 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ştiinţe militare

 

 

Informaţii şi securitate naţională

 

 

Ordine publică şi siguranţă naţională

 

Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor

Economie

 

 

Administrarea afacerilor

 

 

Finanţe

 

 

Contabilitate

 

 

Cibernetică, statistică şi informatică economică

 

 

Economie şi afaceri internaţionale

 

 

Management

 

 

Marketing

 

Psihologie şi ştiinţe comportamentale

Psihologie

 

 

Ştiinţe ale educaţiei

 

 

Educaţie fizică şi sport

ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE

Filologie

Filologie

 

Filosofie

Filosofie

 

Istorie şi studii culturale

Istorie

 

 

Studii culturale

 

Teologie

Teologie

 

Arhitectură şi urbanism

Arhitectură

 

 

Urbanism

 

Arte vizuale

Arte plastice, decorative şi design

 

Artele spectacolului

Teatru

 

 

Coregrafie

 

 

Cinematografie şi media

 

 

Muzică

 

Componenţa nominală a Consiliului general

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

1

ANDRUH MARIUS

Academia Română; Universitatea din Bucureşti

2

DUMITRU MIRCEA

Universitatea din Bucureşti

3

POP IOAN AUREL

Academia Română; Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

4

HAIDUC IONEL

Academia Română

5

SIMIONESCU BOGDAN

Academia Română

6

VLAD VALENTIN IONEL

Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor

7

SIMION EUGEN

Academia Română

8

CRISTEA PAUL

Academia Română

9

POPESCU EMILIAN

Academia Română

10

IRIMIE ALEXANDRU

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca

11

BREAZ VALER DANIEL

Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia

12

CRISTEA DAN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

13

ZAMFIR NICOLAE

Academia Română

14

HURDUC NICOLAE

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

15

IANOŞ IOAN

Universitatea din Bucureşti

16

DAMIAN RADU

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

17

ŞERBAN VIOREL AUREL

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

18

IOVU HORIA

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

19

GRIGORESCU SORIN DAN

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

20

BADEA ADRIAN

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

21

BURILEANU CORNELIU

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

22

COLOJA PASCU MIHAI

Universitatea „Petrol-Gaze“ din Ploieşti

23

RAICU ŞERBAN

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

24

CÎMPEANU SORIN MIHAI

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

25

ŢĂPUŞ NICOLAE

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

26

PURCĂREA ANCA ALEXANDRA

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

27

PRISECARU TUDOR

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

28

GAVRILESCU MARIA

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

29

CRISTEA VASILE

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

30

POPA FLORIAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti

31

PREDOI GABRIEL

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

32

BĂCIUŢ GRIGORE

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca

33

MUNTEAN DANIELA LUCIA

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

34

BOROI GABRIEL

Universitatea „Nicolae Titulescu“ din Bucureşti

35

BARBU DANIEL

Universitatea din Bucureşti

36

TOMA GHEORGHE

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul“ din Bucureşti

37

ISTUDOR NICOLAE

Academia de Studii Economice din Bucureşti

38

POTOLEA DAN

Universitatea din Bucureşti

39

GAFTON ALEXANDRU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

40

SURDU ALEXANDRU

Academia Română

41

NISTOR GHEORGHE VLAD

Universitatea din Bucureşti

42

ACHIMESCU NICOLAE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

43

EFTENIE MARIANA

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ din Bucureşti

44

THEODORESCU RĂZVAN

Academia Română

45

ALEXA VISARION

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ din Bucureşti

 

Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

1. MATEMATICĂ

1

BREAZ VALER DANIEL - preşedinte

Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia

2

PETRUŞEL ADRIAN - vicepreşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

3

AGRATINI OCTAVIAN

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

4

ANIŢA SEBASTIAN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

5

BERINDE VASILE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

6

BEZNEA LUCIAN

Academia Română

7

BRÂNZĂNESCU VASILE

Institutul de Matematică al Academiei Române

8

FUNAR LOUIS

CNRS, Grenoble, Franţa

9

HALANAY ANDREI

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

10

IFTODE VASILE

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

11

IVAN MIRCEA

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

12

LEFTER CĂTĂLIN GEORGE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

13

MEGAN MIHAIL

Universitatea de Vest din Timişoara

14

MUNTEANU GHEORGHE

Universitatea „Transilvania“ din Braşov

15

PREDA VASILE

Universitatea din Bucureşti

16

RĂDULESCU VINCENŢIU

Universitatea din Craiova

17

ŢIGOIU SANDA

Universitatea din Bucureşti

2. INFORMATICĂ

1

CRISTEA DAN - preşedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

2

PÂRV BAZIL - vicepreşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

3

LUCHIAN HENRI

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

4

MITRANA VICTOR

Universitatea din Bucureşti

5

NEGRU VIOREL

Universitatea de Vest din Timişoara

6

PĂUN ANDREI

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice din Bucureşti

7

PETRE ION

Universitatea din Turku, Finlanda

8

ROŞU GRIGORE

University of Illinois at Urbana-Champaign

9

ŞTEFĂNESCU GHEORGHE

Universitatea din Bucureşti

3. FIZICĂ

1

ZAMFIR NICOLAE - preşedinte

Academia Română

2

CĂTA-DANIL GHEORGHE - vicepreşedinte

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

3

AVRIGEANU GABRIEL

Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“

4

BICA IOAN

Universitatea de Vest din Timişoara

5

BÂRSAN NICOLAE

Universitatea din Tuebingen, Germania

6

BUNOIU MĂDĂLIN

Universitatea de Vest din Timişoara

7

CĂLIN ALEXANDRU UR

Universitatea din Padova, Italia

8

CHIRIAC HORIA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi

9

CONSTANTINESCU RADU

Universitatea din Craiova

10

CULEA EUGEN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

11

DIACONU CRISTINEL

Université de la Méditerranée Aix Marseille II, Franţa

12

DINESCU GHEORGHE

Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor

13

DRAGOMAN DANIELA

Universitatea din Bucureşti

14

JIPA ALEXANDRU

Universitatea din Bucureşti

15

DUDAŞ EMILIAN

École Polytechnique, Franţa

16

MARDARE DIANA MIHAELA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

17

NAGY LADISLAU

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

18

POP VIOREL

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

19

SIMON SIMION

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

 

4. CHIMIE

1

HURDUC NICOLAE - preşedinte

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

2

NEDA ION - vicepreşedinte

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată din Timişoara

3

BÂCU ELENA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

4

CARP OANA

Institutul de Chimie Fizică „Ilie G. Murgulescu“ al Academiei Române, Bucureşti

5

CIUCANU IONEL

Universitatea de Vest din Timişoara

6

COSTIŞOR OTILIA

Academia Română

7

DAVID VICTOR

Universitatea din Bucureşti

8

DONOSE BOGDAN

University of Queensland, Australia

9

FRUNZĂ LIGIA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - Măgurele

10

GROSU ION

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

11

HARABAGIU VALERIA

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ al Academiei Române, Iaşi

12

OANCEA DUMITRU

Academia Română

13

PALAMARU MIRCEA NICOLAE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

14

PINTEALA MARIANA

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ al Academiei Române, Iaşi

15

ZAHARESCU MARIA

Academia Română

5. ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI

1

IANOŞ IOAN - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

DAMIAN GHEORGHE ŞTEFAN - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (CUNBM)

3

BUCUR ION

Academia Română; Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

4

CREŢAN REMUS

Universitatea de Vest din Timişoara

5

IANCU OVIDIU GABRIEL

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

6

ILIEŞ ALEXANDRU

Universitatea din Oradea

7

IONIŢĂ ION

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

8

MOCANU VICTOR

Universitatea din Bucureşti

9

PANIN NICOLAE

Academia Română

10

PETREA DĂNUŢ

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

11

POPA NICOLAE

Universitatea de Vest din Timişoara

12

RĂDOANE MARIA

Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava

13

UDUBAŞA GHEORGHE

Academia Română

Ştiinţe inginereşti

6. INGINERIE CIVILĂ ŞI MANAGEMENT

1

DAMIAN RADU - preşedinte

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

2

GIURMA ION - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

3

ANTON ANTON

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

4

BUDESCU MIHAI

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

5

BURCHIU SORIN

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

6

CHIRICĂ ANTON

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

7

DUBINĂ DAN

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

8

ILIESCU MIHAI

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9

IOANI ADRIAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10

RĂDUCANU DAN GABRIEL

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

11

STANCIU ANGHEL

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

12

STOIAN VALERIU

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

13

ŢĂRANU NICOLAE

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

7. INGINERIA MATERIALELOR

1

ŞERBAN VIOREL AUREL - preşedinte

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

2

RIPOŞAN IULIAN - vicepreşedinte

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

3

ABRUDEANU MARIOARA

Universitatea din Piteşti

4

BUJOREANU LEANDRU GHEORGHE

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

5

BUZATU MIHAI

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

6

GHIBAN BRÂNDUŞA

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

7

GUTT GHEORGHE

Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava

8

IOAN VIDA-SIMITI

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9

ION RODICA MARIANA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - INCDCP-ICECHIM, Bucureşti; Universitatea „Valahia“ din Târgovişte

10

MITELEA ION

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

11

MUNTEANU DANIEL

Universitatea „Transilvania“ din Braşov

12

MUŞAT VIORICA

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi

13

PETRIŞOR TRAIAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

14

RĂDUCANU DOINA

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

15

TIEREAN MIRCEA

Universitatea „Transilvania“ din Braşov

 

8. INGINERIE CHIMICĂ, INGINERIE MEDICALĂ, ŞTIINŢA MATERIALELOR ŞI NANOMATERIALE

1

IOVU HORIA - preşedinte

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

2

AGACHI PAUL ŞERBAN - vicepreşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

3

BOZGA GRIGORE

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

4

CAŞCAVAL DAN

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

5

CURTEANU SILVIA

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

6

ILEA PETRU

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

7

MUREŞAN AUGUSTIN

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

8

PODE RODICA

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

9

ROŞCA PAUL

Universitatea „Petrol-Gaze“ din Ploieşti

10

RUSNAC LUCIAN

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

11

STAN RALUCA

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

9. INGINERIE ELECTRICĂ

1

GRIGORESCU SORIN DAN - preşedinte

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

2

ANDEA PETRU - vicepreşedinte

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

3

LIVINŢ GHEORGHE

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

4

MANOLEA GHEORGHE

Universitatea din Craiova

5

MOREGA ALEXANDRU MIHAIL

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

6

MUNTEANU CĂLIN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

7

POPESCU MIHAI OCTAVIAN

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

8

TOADER DUMITRU

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

9

ŢOPA VASILE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10. INGINERIE ENERGETICĂ

1

BADEA ADRIAN - preşedinte

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

2

KILYENI ŞTEFAN - vicepreşedinte

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

3

BICĂ DORIN

Universitatea „Petru Maior“ din Târgu Mureş

4

DARIE GEORGE

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

5

GAVRILAŞ MIHAI

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

6

HAZI ANETA

Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău

7

IONESCU GHEORGHE CONSTANTIN

Universitatea din Oradea

8

ISTRATE DUMITRU MARCEL

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

9

MĂNESCU LEONARDO GEO

Universitatea din Craiova

10

NECULA HORIA

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

11

POPESCU LUMINIŢA

Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu

12

PRISECARU ILIE CONSTANTIN

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

13

VASILIU NICOLAE

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

11. ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI NANOTEHNOLOGIE

1

BURILEANU CORNELIU - preşedinte

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

2

TEODORESCU HORIA NICOLAI - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

3

BIZON NICU

Universitatea din Piteşti

4

BREZEANU GHEORGHE

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

5

NEGRESCU CRISTIAN

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

6

NICOLAESCU IOAN

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

7

POANTA ARON

Universitatea din Petroşani

8

RUSU CORNELIU GHEORGHE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9

ŞTEFAN GHEORGHE

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

10

TĂRNICERIU DANIELA

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

11

VASIU RADU

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

12. INGINERIE GEOLOGICĂ, MINE, PETROL ŞI GAZE

1

COLOJA PASCU MIHAI - preşedinte

Universitatea „Petrol-Gaze“ din Ploieşti

2

ARAD VICTOR - vicepreşedinte

Universitatea din Petroşani

3

MINESCU FLOREA

Universitatea „Petrol-Gaze“ din Ploieşti

4

NEUNER JOHAN

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

5

ONOSE DUMITRU

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

6

ORTELECAN MIRCEA VASILE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

7

PĂUNESCU CORNEL

Universitatea din Bucureşti

8

RADU SORIN MIHAI

Universitatea din Petroşani

9

SCRĂDEANU DANIEL

Universitatea din Bucureşti

 

13. INGINERIE AEROSPAŢIALĂ, AUTOVEHICULE ŞI TRANSPORTURI

1

RAICU ŞERBAN - preşedinte

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

2

DUMITRESCU HORIA - vicepreşedinte

Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale INCAS

3

ANDREESCU CRISTIAN NICOLAE

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

4

CHIRU ANGHEL

Universitatea „Transilvania“ din Braşov

5

DĂNĂILĂ STELIAN

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

6

PANTAZOPOL DAN

Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale INCAS

7

POPA DINEL

Universitatea din Piteşti

8

STANCIU VIRGIL

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

9

STROE ION

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

14. INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE

1

CÎMPEANU SORIN MIHAI - preşedinte

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

2

ABRUDAN IOAN VASILE - vicepreşedinte

Universitatea „Transilvania“ din Braşov

3

ALECU IOAN NICULAE

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

4

BAHRIM GABRIELA

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi

5

BOTĂU DORICA

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

6

BUCUR DANIEL

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi

7

CĂLIN IOAN

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

8

CORNEA PETRUŢA

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

9

MICLEA VASILE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

10

MORARU CARMEN

Cornell University

11

OTIMAN PĂUN IOAN

Academia Română

12

PAMFIL DORU

Academia Română

13

PÂRŞAN PAUL

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

14

PĂSĂRIN BENONE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi

15

ROBU TEODOR

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi

16

ROTAR IOAN

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

17

SESTRAŞ RADU

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

18

STĂNICĂ FLORIN

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

19

STRÎMBU BOGDAN

Louisiana State University

20

TRAŞCĂ TEODOR

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

21

VÂNTU VASILE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi

15. CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI INGINERIA SISTEMELOR

1

ŢĂPUŞ NICOLAE - preşedinte

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

2

MUNTEAN TRAIAN - vicepreşedinte

Université Aix-Marseille, Franţa

3

CIOCÎRLIE HORIA

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

4

CRISTEA VALENTIN

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

5

CRISTEA PAUL

Academia Română

6

DUMITRACHE ION

Academia Română

7

FLOREA ADINA

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

8

MANTA VASILE ION

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

9

MICLEA LIVIU CRISTIAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10

NEDEVSCHI SERGIU

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

11

PATRICIU VICTOR VALERIU

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

12

PĂSTRĂVANU OCTAVIAN CEZAR

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

13

POPESCU DECEBAL

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

14

POPESCU DUMITRU

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

15

PRECUP RADU EMIL

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

16

SALOMIE IOAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

17

VLADIMIR RĂZVAN

Universitatea din Craiova

 

16. INGINERIE INDUSTRIALĂ ŞI MANAGEMENT

1

PURCĂREA ANCA ALEXANDRA - preşedinte

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

2

ABRUDAN IOAN - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

ACHIM MOISE IOAN

Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia

4

BERCE PETRU

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

5

BRÎNDUŞANU DAN

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu

6

CIOCA LUCIAN

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu

7

DANALACHE FLORIN

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

8

DINU TOMA ADRIAN

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

9

DOICIN CRISTIAN

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

10

DRĂGHICI ANCA

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

11

DUMITRAŞ CĂTĂLIN GABRIEL

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

12

FETECĂU CĂTĂLIN

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi

13

GHEORGHE MARIAN

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

14

IZVERCIANU MONICA

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

15

MOGAN GHEORGHE

Universitatea „Transilvania“ din Braşov

16

POPESCU SORIN GABRIEL

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

17

SCARLAT CEZAR

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

18

SIMION IONEL

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

19

ŢUCU DUMITRU

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

17. INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ

1

PRISECARU TUDOR - preşedinte

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

2

ULMANU VLAD - vicepreşedinte

Universitatea „Petrol-Gaze“ din Ploieşti

3

BĂLAN CORNELIU

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

4

BÎZDOACĂ NICU GEORGE

Universitatea din Craiova

5

BORDEAŞU ILARE

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

6

BRATU POLIDOR

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi

7

BURNETE NICOLAE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

8

BUZBUCHI NICOLAE

Universitatea Maritimă din Constanţa

9

CONDURACHE DANIEL

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

10

DAVID ION

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

11

GHEORGHE GHEORGHE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării Bucureşti

12

HADĂR ANTON

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

13

IGNAT SORIN

École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Cluny - Franţa

14

IONEL IOANA

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

15

NEGREAN IULIU

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

16

PARASCHIV GIGEL

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

17

RUSU EUGEN

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi

18

SUSAN-RESIGA ROMEO FLORIN

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

19

TALABĂ DORU

Universitatea „Transilvania“ din Braşov

20

VIŞA ION

Universitatea „Transilvania“ din Braşov

21

VOICU GHEORGHE

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

18. INGINERIA MEDIULUI

1

GAVRILESCU MARIA - preşedinte

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi

2

RUSU TIBERIU - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

BACIU CĂLIN LAURENŢIU

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

4

COSTACHE CRISTINA

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

5

IORDAN ALEXANDRA RALUCA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

6

LAZĂR GABRIEL OCTAVIAN

Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău

7

REDEY AKOS

Universitatea Pannonia, Veszprém, Ungaria

8

RÎŞNOVEANU GETA

Universitatea din Bucureşti

9

ROBESCU DAN

Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

 

Ştiinţe biologice şi biomedicale

19. BIOLOGIE ŞI BIOCHIMIE

1

CRISTEA VASILE - preşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

2

PETRESCU ŞTEFANA MARIA - vicepreşedinte

Academia Română

3

COSTACHE MARIETA

Universitatea din Bucureşti

4

FLONTA MARIA LUISA

Academia Română

5

GOMOIU MARIAN TRAIAN

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR

6

POPOV DOINA LUCIA

Academia Română

7

ZAMFIRACHE MARIA MAGDALENA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

20. MEDICINĂ

1

POPA FLORIAN - preşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti

2

POPA CONSTANTIN - vicepreşedinte

Academia Română

3

POPESCU IRINEL - vicepreşedinte

Academia de Ştiinţe Medicale

4

AZOICĂI DOINA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi

5

BARBILIAN ADRIAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti

6

BĂJENARU OVIDIU ALEXANDRU

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti

7

BORDEI PETRU

Universitatea „Ovidius“ din Constanţa

8

BUZOIANU ANCA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca

9

CĂRUNTU IRINA DRAGA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi

10

CIUREA TUDOREL

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

11

COMAN ION

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca

12

COPOTOIU CONSTANTIN

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

13

FLORIAN IOAN ŞTEFAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca

14

IONAC MIHAI

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara

15

MISCHEANU DAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti

16

SIMIONESCU DANA-OLGA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti

17

SINESCU CRINA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti

21. MEDICINĂ VETERINARĂ

1

PREDOI GABRIEL - preşedinte

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

2

COZMA VASILE - vicepreşedinte

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

3

BOGDAN ALEXANDRU

Academia Română

4

GROZA IOAN ŞTEFAN

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

5

HERMAN VIOREL

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

6

SOLCANU GHEORGHE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi

7

ŞONEA ALEXANDRU

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

22. MEDICINĂ DENTARĂ

1

BĂCIUŢ GRIGORE - preşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca

2

BUCUR ALEXANDRU - vicepreşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti

3

BADEA MÂNDRA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca

4

FORNA CONSUELA NORINA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi

5

IONESCU ECATERINA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti

6

PĂCURAR MARIANA

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

7

POPESCU EUGENIA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi

23. FARMACIE

1

MUNTEAN DANIELA LUCIA - preşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

2

HÂRJEU VICTORIA - vicepreşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti

3

ANDRIEŞ ADRIAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti

4

HANCIANU MONICA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi

5

LOGHIN FELICIA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca

6

MIRCIOIU CONSTANTIN

Academia de Ştiinţe Medicale

7

MIRON ANCA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi

8

NEAMŢU JOHNY

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

9

OPREAN RADU

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca


Ştiinţe sociale

24. ŞTIINŢE JURIDICE

1

BOROI GABRIEL - preşedinte Universitatea „Nicolae Titulescu“ din Bucureşti

2

ANGHENI SMARANDA - vicepreşedinte

Universitatea „Titu Maiorescu“ din Bucureşti

3

BĂLAN EMIL

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

4

DĂNIŞOR DAN CLAUDIU

Universitatea din Craiova

5

DIDEA IONEL

Universitatea din Piteşti

6

DOGARU ION

Academia Română

7

DUMITRESCU CORINA ADRIANA

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“ din Bucureşti

8

DUŢU MIRCEA

Academia Română

9

LEŞ IOAN

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu

10

MATEUŢ GHEORGHIŢĂ

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

11

POPA GHEORGHE

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din Bucureşti

12

TĂNĂSESCU SIMINA ELENA

Universitatea din Bucureşti

13

TOADER TUDOREL

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

14

TRĂILESCU ANTON

Universitatea de Vest din Timişoara

15

VASILESCU PAUL

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

16

VEDINAŞ VERGINIA

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“ din Bucureşti

25. SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

1

BARBU DANIEL - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

PUŞCAŞ VASILE - vicepreşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

3

BALAHUR DOINA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

4

BĂRGĂOANU ALINA

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

5

DÂNCU VASILE

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

6

DOBRESCU PAUL

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

7

GORUN ADRIAN

Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu

8

HORGA IOAN

Universitatea din Oradea

9

MIHĂILESCU VINTILĂ

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

10

OLTEANU GABRIEL EDMOND

Universitatea din Craiova

11

PIELEANU MARIUS

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

12

POEDE GEORGE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

13

PROFIROIU MARIUS

Academia de Studii Economice din Bucureşti

14

ROTH MARIA

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

15

ZAMFIR CĂTĂLIN

Academia Română

26. ŞTIINŢE MILITARE, INFORMAŢII ŞI ORDINE PUBLICĂ

1

TOMA GHEORGHE - preşedinte

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul“ din Bucureşti

2

PÎNZARIU SORIN - vicepreşedinte

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“ din Bucureşti

3

BUŢĂ VIOREL

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“ din Bucureşti

4

CAVAROPOL DAN

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din Bucureşti

5

CRĂCIUN ION

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“ din Bucureşti

6

DUMITRU DANIEL

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“ din Bucureşti

7

MITULEŢU ION

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“ din Bucureşti

8

PRUNĂ ŞTEFAN

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din Bucureşti

9

ŢICAL GEORGE

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din Bucureşti

27. ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

1

ISTUDOR NICOLAE - preşedinte

Academia de Studii Economice din Bucureşti

2

EPURE DĂNUŢ TIBERIU - vicepreşedinte

Universitatea „Ovidius“ din Constanţa

3

PIRTEA MARILEN GABRIEL - vicepreşedinte

Universitatea de Vest din Timişoara

4

AILENEI DOREL

Academia de Studii Economice din Bucureşti

5

AIRINEI DINU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

6

ANGHEL LAURENŢIU-DAN

Academia de Studii Economice din Bucureşti

7

BIBU NICOLAE

Universitatea de Vest din Timişoara

8

COCRIŞ VASILE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

9

COJANU VALENTIN

Academia de Studii Economice din Bucureşti

10

DOBRE COSTINEL

Universitatea de Vest din Timişoara

11

DOBRIN OCTAVIAN

Academia de Studii Economice din Bucureşti

12

DUMITRESCU DALINA

Academia de Studii Economice din Bucureşti

13

FELEAGĂ LILIANA

Academia de Studii Economice din Bucureşti

14

FRANC VALERIU IOAN

Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu“ Academia Română

15

GRIGORESCU ADRIANA

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

16

HURDUZEU GHEORGHE

Academia de Studii Economice din Bucureşti

17

LUNGU ION

Academia de Studii Economice din Bucureşti

18

LUŢAŞ MIHAELA

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

19

MARCU NICU

Universitatea din Craiova

20

MATIŞ DUMITRU

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

21

MINEA ALEXANDRU

Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand, Franţa

22

MITRUŢ CONSTANTIN

Academia de Studii Economice din Bucureşti

23

PASCARIU GABRIELA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

24

PLĂIAŞ IOAN

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

25

POPA ION

Academia de Studii Economice din Bucureşti

26

PRELIPCEAN GABRIELA

Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava

27

ROTARIU ILIE

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu

28

TODEA NICOLAE

Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia

29

ŢIGU GABRIELA

Academia de Studii Economice din Bucureşti


28. PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE COMPORTAMENTALE

1

POTOLEA DAN - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

OPRE NICULAE ADRIAN - vicepreşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

3

ANIŢEI MIHAI

Universitatea din Bucureşti

4

CHIŞ VASILE

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

5

COJOCARU VIOREL

Universitatea Naţională de Educaţiei Fizică şi Sport din Bucureşti

6

CREŢU MIHAELA CARMEN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

7

GAVRILUC ALIN

Universitatea de Vest din Timişoara

8

GRIGORE VASILICA

Universitatea Naţională de Educaţiei Fizică şi Sport din Bucureşti

9

IUCU ROMIŢĂ

Universitatea din Bucureşti

10

MARINESCU GHEORGHE

Universitatea Naţională de Educaţiei Fizică şi Sport din Bucureşti

11

NEAMŢU MIRCEA

Universitatea „Transilvania“ din Braşov

12

TOMA STELIANA

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

13

TICU CONSTANTIN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

Ştiinţe umaniste şi arte

29. FILOLOGIE

1

GAFTON ALEXANDRU - preşedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

2

CORNILESCU ALEXANDRA - vicepreşedinte

Universitatea din Bucureşti

3

BECHET FLORICA

Universitatea din Bucureşti

4

BOLDEA IULIAN

Universitatea „Petru Maior“ din Târgu Mureş

5

DIACONU MIRCEA

Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava

6

LUPU COMAN

Universitatea din Bucureşti

7

MANOLACHE GHEORGHE

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu

8

MUNTEANU EUGEN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

9

OLTEAN ŞTEFAN

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

10

SIMUŢ ION

Universitatea din Oradea

11

TEODORESCU CRISTIANA NICOLA

Universitatea din Craiova

30. FILOSOFIE

1

SURDU ALEXANDRU - preşedinte

Academia Română

2

BRÂNCOVEANU VASILE ROMULUS - vicepreşedinte

Universitatea din Bucureşti

3

BIRIŞ IOAN

Universitatea de Vest din Timişoara

4

CIOMOŞ VIRGIL

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

5

COZMA CARMEN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

6

DUR ION

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu

7

MUREŞAN VALENTIN

Universitatea din Bucureşti

8

RÂMBU NICOLAE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

9

VERESS CAROL

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

31. ISTORIE ŞI STUDII CULTURALE

1

NISTOR GHEORGHE VLAD - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

BOLOVAN IOAN - vicepreşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

3

CÂNDEA IONEL

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi

4

EDROIU NICOLAE

Academia Română

5

LUCA SABIN ADRIAN

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu

6

MÂRZA EVA

Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia

7

NICOARĂ TOADER

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

8

PLATON ALEXANDRU FLORIN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

9

RETEGAN MIHAI

Universitatea din Bucureşti

10

SIGMIREAN CORNEL

Academia Română

11

SPINEI VICTOR

Academia Română

12

ŞTEFĂNESCU BARBU

Universitatea din Oradea

13

VULPE ALEXANDRU

Academia Română

 

32. TEOLOGIE

1

ACHIMESCU NICOLAE - preşedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

2

PĂTULEANU CONSTANTIN -- vicepreşedinte

Universitatea din Craiova

3

BUCHIU ŞTEFAN

Universitatea din Bucureşti

4

CHIFĂR NICOLAE

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu

5

DANCĂ WILHELM

Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti

6

HIMCINSCHI MIHAI

Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia

7

MARTON JOZSEF

Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia

8

MOLNAR JANOS

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

9

RUNCAN NECHITA

Universitatea „Ovidius“ din Constanţa

10

NEGRUŢ PAUL

Universitatea „Emanuel“ din Oradea

11

PETRARU GHEORGHE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

12

SAVA VIOREL

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

13

TOFANĂ STELIAN

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

33. ARHITECTURĂ ŞI URBANISM

1

EFTENIE MARIANA - preşedinte

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ din Bucureşti

2

MATEI ADRIANA - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

BICA SMARANDA

Universitatea „Politehnica“ din Timişoara

4

BOGDĂNESCU ZENO

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ din Bucureşti

5

GOCIMAN CRISTINA OLGA

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ din Bucureşti

6

MOICEANU MARIAN

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ din Bucureşti

7

ŞTEFAN DORIN

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ din Bucureşti

34. ARTE VIZUALE

1

THEODORESCU RĂZVAN - preşedinte

Academia Română

2

SBÂRCIU IOAN - vicepreşedinte

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

3

DEMETRESCU RUXANDRA SILVELIA

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

4

GHEORGHIU DRAGOŞ

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

5

MIHĂILESCU DOINA VALERIA

Universitatea de Vest din Timişoara

6

SOLOVĂSTRU RADU CĂLIN

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

7

ZAHARIA DUMITRU

Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi

35. ARTELE SPECTACOLULUI

1

ALEXA VISARION - preşedinte

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ din Bucureşti

2

PRELIPCEAN DAN - vicepreşedinte

Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi

3

CRIŞAN SORIN ION

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

4

DEDIU SANDU VALENTINA

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

5

GOLOGAN DANIELA (MIRUNA RUNCAN)

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

6

POP ADRIAN

Academia de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca

7

ZONTE VIOLETA

Universitatea de Vest din Timişoara