MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 889/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 889         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 decembrie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.605/1.714/2.986. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi proiecţiei sociale nr. 1.206/1.321/1.926/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

6.370. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind modificarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011

 

6.540. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind numirea provizorie a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

35. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 18/2012 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

51. - Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie a energiei electrice

 

52. - Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pieţei de energie electrică şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 2.605 din 29 noiembrie 2012

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr.1.714 din 17 decembrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Nr. 2.986 din 3 decembrie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.206/1.321/1.926/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Articol unic. - Anexa la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.206/1.321/1.926/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 18 octombrie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.206/1.321/1.926/2012)

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A.

Sediul/Adresa: Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 28909028

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2012

 

 

 

Propunere rectificare

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

4.554.072

 

4

 

Venituri din exploatare, din care:

2

4.553.572

 

 

a)

din producţia vândută

3

4.295.154

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

258.418

 

 

 

I - venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

500

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

455

 

 

d)

alte venituri financiare

14

45

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

4.550.946

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

4.539.900

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

2 738 278

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă]

19

1.932

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

79.307

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

56.870

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

16.543

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

12.282

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

295

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

3.358

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

508

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

5.894

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.137

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/200S, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

3.063

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

1.694

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

317

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

9.488

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.578.291

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

132.287

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

62

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

460

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2003, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 1S3/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

48

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

310

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

11.046

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

10.821

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

225

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

3.126

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

475

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

2.651

 

1

 

Rezerve legale

55

156

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

2.495

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

50

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

8

 

Minim im 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pet.1-8se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

9.488

 

1

 

Surse proprii

72

9.48S

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse (surse atrase)

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

9.488

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

8.433

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

1.005

 

 

a)

interne

82

1.005

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

156

XI.

1

 

Rezerve legale

85

156

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

4.554.072

 

1

 

Venituri totale

89

4.550.946

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

 

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.243

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

1.225

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

62.764

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

56.816

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

54

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

5.894

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92) /12*1000

97

3.856

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92) /12*1000

98

4.259

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/ persoană) (Rd. 89/92)

99

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (1ei/persoană) (Rd.89/92 x ICP)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea de energie electrica furnizată/persoana)

101

8.900

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x1000 =(Rd.16/rd.1) x1000

102

999.31

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

164.557

 

 

b)

preţuri comparabile

105

164.557

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preturi curente

107

1.251.586

 

 

b)

preţuri comparabile

108

1.251.586


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

 

ORDIN

privind modificarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011

În baza prevederilor art. 263 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 25 august 2011, se modifică după cum urmează:

– Art. 5 va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Directorii grădiniţelor cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, profesori pentru învăţământul preşcolar, sunt degrevaţi parţial de norma didactică şi efectuează 2-4 ore/săptămână în cadrul obligaţiei didactice de predare în specialitate, în alte unităţi de învăţământ, conform specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) , directorii grădiniţelor cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, absolvenţi ai liceelor pedagogice/şcolilor postliceale sau absolvenţi ai specializării «Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar», efectuează 2-4 ore/săptămână, în cadrul obligaţiei didactice de predare, activităţi specifice funcţiei de metodist al inspectoratului şcolar sau activităţi specifice funcţiei de profesor-metodist, respectiv formator în casele corpului didactic.

Art. II. - Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 6 decembrie 2012.

Nr. 6.370.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

 

ORDIN

privind numirea provizorie a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

 

Având în vedere prevederile art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013,

în temeiul prevederilor art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se numesc pentru un mandat provizoriu până la finalizarea procedurilor de evaluare externă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) , coordonate de „European Association for Quality Assurance în Higher Education“ ENQA, inclusiv până la confirmarea listării în „European Quality Assurance Register for Higher Education“ EQAR, membrii Consiliului ARACIS prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Membrii Consiliului ARACIS au obligaţia să finalizeze activităţile prevăzute la alin. (1) în decursul anului 2013.

Art. 2. - Membrii Consiliului ARACIS cu mandat provizoriu au obligaţia:

a) de a elabora şi publica, în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, o procedură proprie de selecţie pentru membrii Consiliului ARACIS;

b) de a organiza concurs de selecţie, în termen de 30 de zile de la publicarea procedurii proprii de selecţie prevăzute la lit. a) .

Art. 3. - ARACIS şi Direcţia generală învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 decembrie 2012.

Nr. 6.540.

 

ANEXĂ

 

Lista membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

 

1. Prof. univ. dr. Agachi Şerban Paul - inginerie chimică

2. Prof. univ. dr. Ariton Doiniţa - ştiinţe economice (contabilitate)

3. Prof. univ. dr. Curtu Ioan - inginerie mecanică

4. Prof. univ. dr. Damian Radu Mircea - inginerie civilă

5. Prof. univ. dr. Iucu-Bumbu Romiţă - pedagogie

6. Prof. univ. dr. Ivănescu Mircea - robotică

7. Prof. univ. dr. Lungu Adrian - inginerie mecanică (arhitectură navală)

8. Prof. univ. dr. Miroiu Adrian - ştiinţe politice

9. Prof. univ. dr. Oprean Radu Nicolae - farmacie

10. Prof. univ. dr. Popescu Mihai Octavian - inginerie electrică

11. Prof. univ. dr. Szamoskozy Ştefan - psihologie

12. Prof. univ. dr. Ungureanu Mihai Aristotel - ştiinţe economice (finanţe)

13. Prof. univ. dr. Vlăsceanu Lazăr - sociologie

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 18/2012 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) şi (3) , art. 36 şi 37 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

în baza Notei de fundamentare a Direcţiei reglementare şi autorizare, înregistrată la Direcţia secretariat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr. 348 din 7 decembrie 2012, referitoare la proiectul normei privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 211, art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 12 decembrie 2012,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 18/2012 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Marian Sârbu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 35.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 18/2012

privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) şi (3) , art. 36 şi 37 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 211, art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fond de garantare, înfiinţat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumită în continuare Legea nr. 187/2011.

Art. 2. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 187/2011.

(2) De asemenea, în înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) sistem informatic de raportări - sistemul informatic prin care Comisia colectează indicatori primari de la entităţile raportoare, denumit în continuare SIR;

b) indicatori primari - date şi informaţii colectate de Comisie în vederea supravegherii şi controlului modului în care Fondul de garantare îşi desfăşoară activitatea;

c) raport periodic - un set de indicatori primari solicitaţi de Comisie, care se regăsesc într-un formular de raportare şi au aceeaşi periodicitate de transmitere şi acelaşi termen de raportare;

d) format de raportare - format standardizat folosit de SIR pentru transferul de date, respectiv standardul

d) format de raportare - format standardizat folosit de SIR pentru transferul de date, respectiv standardul formatului de raportare extensible Markup Language, denumit în continuare XML;

e) instrucţiuni tehnice - reguli prin care se stabilesc cerinţele minime de raportare specifice fiecărui raport periodic.

 

Capitolul II

Obligaţiile Fondului de garantare

 

Secţiunea 1

Dispoziţii generale privind rapoartele periodice

 

Art. 3. - (1) Rapoartele periodice transmise Comisiei se completează conform documentelor justificative.

(2) Rapoartele periodice transmise Comisiei de către Fondul de garantare trebuie să fie reale, corecte şi complete.

(3) În cazul în care nu există date, rapoartele sunt completate cu zero.

(4) Rapoartele periodice se completează în limba română.

Art. 4. - (1) Fondul de garantare comunică Comisiei datele de identificare şi datele de contact ale persoanei(lor) responsabilă(le) cu activitatea pentru care se întocmesc raportări, precum şi datele de identificare şi datele de contact ale persoanei(lor) responsabilă(le) cu transmiterea raportărilor.

(2) Informaţiile solicitate la alin. (1) se transmit Comisiei conform structurii prezentate în anexa nr. 6, în termen de două zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei norme.

(3) Orice decizie de modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (1) se comunică Comisiei prin completarea unui nou formular, în ziua lucrătoare următoare celei în care a intervenit modificarea.

(4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se completează de către persoanele responsabile. Art. 5

(1) Rapoartele periodice semnate, cu semnătură electronică extinsă, sunt transmise electronic, în formatul standard de raportare XML, conform instrucţiunilor tehnice de raportare, cu excepţia cazului în care se prevede altfel.

(2) Pentru transmiterea electronică, Fondul de garantare are obligaţia de a înregistra utilizatori în aplicaţia SIR.

Art. 6. - Fondul de garantare este obligat să pună la dispoziţia Comisiei, la cerere, în forma şi în termenul stabilite de aceasta, informaţiile şi documentele care să evidenţieze şi să justifice operaţiunile privind activitatea desfăşurată, sub toate aspectele sale.

 

Secţiunea a 2-a

Obligaţiile de raportare ale Fondului de garantare

 

Art. 7. - Fondul de garantare este obligat să întocmească şi să transmită rapoartele periodice, în formatul standard de raportare XML, în structura şi la termenele stabilite de Comisie.

Art. 8. - (1) Fondul de garantare întocmeşte şi transmite Comisiei situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, conform reglementărilor contabile în vigoare.

(2) Raportul actuarial anual, aprobat de consiliul de administraţie, se notifică Comisiei până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs şi include metodele actuariale utilizate pentru calculul contribuţiei anuale datorate Fondului de garantare, precum şi rezultatele acestor calcule, conform anexei nr. 8.

(3) Planul de audit intern anual, aprobat de consiliul de administraţie, se notifică Comisiei până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunea de audit intern, conform anexei nr. 9.

(4) Semestrial, Fondul de garantare are obligaţia de a întocmi:

a) un raport cuprinzând acţiunile de audit intern din care să reiasă constatările şi recomandările acestuia, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 7;

b) un raport cuprinzând acţiunile de control intern din care să reiasă constatările şi recomandările acestuia, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 10.

(5) Rapoartele semestriale prevăzute la alin. (4) se transmit Comisiei până la data de 25 a lunii următoare semestrului pentru care se face raportare.

Art. 9. - (1) Lunar, Fondul de garantare întocmeşte următoarele rapoarte periodice:

a) situaţia privind resursele financiare ale Fondului de garantare, conform structurii prezentate în anexa nr. 1;

b) situaţia activelor investite şi a obligaţiilor Fondului de garantare, conform structurii prezentate în anexa nr. 2;

c) situaţia sumelor utilizate pentru acoperirea plăţii compensaţiei către participanţi şi beneficiari, conform structurii prezentate în anexa nr. 3;

d) situaţia detaliată a investiţiilor pentru activitatea de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, prevăzută în anexa nr. 4;

e) balanţa contabilă de verificare analitică, prevăzută în anexa nr. 5.

(2) Rapoartele lunare prevăzute la alin. (1) se transmit Comisiei până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

 

Capitolul III

Obligaţii privind transparenţa activităţii Fondului de garantare

 

Art. 10. - (1) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. I lit. g) şi ale art. 26 alin. (2) din Legea nr. 187/2011, Fondul de garantare întocmeşte şi transmite Comisiei un raport anual care oferă o imagine reală, corectă şi completă asupra activităţii Fondului de garantare.

(2) Conţinutul minim al raportului anual prevăzut la alin. (1) cuprinde:

a) informaţii de identificare a Fondului de garantare şi conducerea acestuia;

b) informaţii privind mediul de activitate;

c) informaţii privind garantarea drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii private, reglementat şi supravegheat de către Comisie, inclusiv:

(i) detalii privind strategia anuală privind resursele financiare ale Fondului de garantare;

(ii) detalii privind metodele actuariale utilizate pentru calculul contribuţiei anuale, precum şi rezultatele acestor calcule;

(iii) detalii privind colectarea contribuţiilor şi plasamentele efectuate;

(iv) detalii privind compensarea pierderilor participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât

în perioada de acumulare a contribuţiilor, cât şi după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate;

(v) detalii privind asigurarea plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, în cazul imposibilităţii asigurării lor de către administratorii sau furnizorii de pensii private, după caz;

d) informaţii privind managementul riscurilor; e) informaţii privind resursele şi situaţiile financiare; f) informaţii privind auditul intern şi controlul intern;

g) raportul auditorului financiar şi situaţiile financiare anuale ale Fondului de garantare, întocmite şi aprobate conform actelor normative aplicabile.

(3) Raportul anual de activitate, împreună cu situaţiile financiare anuale, aprobate de Consiliul Comisiei, precum şi raportul auditorului financiar vor fi publicate pe pagina de internet a Fondului de garantare şi pe cea a Comisiei, până cel târziu la data de 15 iunie din anul următor încheierii exerciţiului financiar.

 

Capitolul IV

Dispoziţii finale

 

Art. 11. - Fondul de garantare asigură reprezentanţilor Comisiei accesul nelimitat la sistemul informatic de gestiune al operaţiunilor Fondului de garantare, precum şi la toate sistemele informatice utilizate în vederea ducerii la îndeplinire a obiectului de activitate.

Art. 12. - Comisia poate adopta orice măsuri, inclusiv de natură administrativă şi financiară, împotriva Fondului de garantare şi a persoanelor fizice responsabile, după caz, în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situaţii care sunt de natură să prejudicieze drepturile participanţilor şi ale beneficiarilor garantate conform Legii nr. 187/2011.

Art. 13. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

a) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date sau informaţii eronate către Comisie;

b) nerespectarea prevederilor referitoare la cerinţele de publicare a informaţiilor pe pagina proprie de web a Fondului de garantare;

c) publicarea în mod eronat a informaţiilor prevăzute la lit. b) .

(2) Săvârşirea de către persoana fizică responsabilă sau Fondul de garantare a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează în funcţie de gravitatea faptelor cu:

a) avertisment scris;

b) amendă contravenţională între 1.000 lei şi 100.000 lei.

b) amendă contravenţională între 1.000 lei şi 100.000 lei.

(3) Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.

(4) Constatarea contravenţiilor se face de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a preşedintelui Consiliului Comisiei.

(5) Amenzile contravenţionale se fac venit la bugetul de stat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 15. - Prezenta normă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

 

ANEXA Nr. 1

la norma

 

Situaţia privind resursele financiare ale Fondului de garantare la data de ...../...../..........

 

Cod comandă

Identificare elemente

Resurse destinate pentru asigurarea plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor

(lei)

Resurse destinate pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea acestuia

(lei)

Total

(lei)

Pilon 2

Pilon 3

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6=3+4 + 5

 

Sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de contribuţie iniţială la constituirea Fondului de garantare de către administratorii şi furnizorii de pensii private

 

 

 

 

 

Sume plătite cu titlu de contribuţii anuale la Fondul de garantare, distinct pentru fondurile de pensii facultative, respectiv fondurile de pensii administrate privat

 

 

 

 

 

Sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare

 

 

 

 

 

Sume rezultate din fructificarea disponibilităţilor plasate

 

 

 

 

 

Sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de contribuţii majorate

 

 

 

 

 

Sume din recuperarea creanţelor compensate de Fondul de garantare, decurgând din subrogarea în drepturile participanţilor şi/sau ale beneficiarilor

 

 

 

 

 

Sume din donaţii, sponsorizări, asistenţă tehnică, fonduri nerambursabile

 

 

 

 

 

Alte resurse financiare, inclusiv credite bancare

 

 

 

 

 

Sume plătite Fondului de garantare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea acestuia

 

 

 

 

X

TOTAL

 

 

 

 

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1 la normă

 

(1) Anexa nr. 1 la normă se completează de către Fondul de garantare.

(2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a balanţei de verificare a conturilor contabile.

(3) Câmpurile anexei nr. 1 la normă se completează, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1.

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2.

Resurse destinate pentru asigurarea plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor (lei)

Valoarea resurselor destinate pentru asigurarea plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor (lei)

3.

Resurse destinate pentru asigurarea plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor (lei)

Valoarea resurselor destinate pentru asigurarea plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor (lei)

 

(4) Raportare iniţială (cod 1)

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_anx1fg_1_GGG.xml.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă ultima zi calendaristică a lunii pentru care se întocmeşte raportul;

GGG reprezintă codul Fondului de garantare înregistrat în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

b) Fişiere menţionate la pct. 4 (4) a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 6 la normă.

c) Fişierul YYYYMMDD_anx1fg_1_GGG.xml.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „anx1fg”.

(5) Anexa nr. 1 la normă se întocmeşte lunar şi se transmite în termen de 25 de zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

(6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1 la normă.

(7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile cu activitatea de raportare, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

(8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1 la normă conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 6 la normă, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate) , denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx1fg_5_GGG.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, inclusiv înregistrările contabile de corecţie care s-au efectuat, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx1fg_5_GGG.rtf.p7s.

(10) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (9) determină respingerea raportării rectificative.

(11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1 la normă se încarcă în SIR, în folderul dedicat „anx1fg”

 

ANEXA Nr. 2

la norma

Situaţia activelor şi obligaţiilor la data de ...../...../..........

 

 

 

 

Pentru activitatea de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Pentru activitatea destinată administrării şi funcţionării Fondului de garantare

Total

Nr. crt.

Codul elementului

Denumirea elementului

Valoarea de achiziţie (pentru elementele cu indicativul A) /Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B)

Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A) /Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B)

Suma în curs de decontare, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A)

Valoarea de achiziţie (pentru elementele cu indicativul A) /Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B)

Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A) /Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B)

Suma în curs de decontare, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A)

Valoarea de achiziţie (pentru elementele cu indicativul A) /Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B)

Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A) /Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B)

Suma în curs de deconta re, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A)

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

1.

AC000000

Total active, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

AC100000

România, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

AC110000

Instrumente ale pieţei monetare, din care: (RO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

AP111000

Conturi curente (RO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AP112000

Depozite în lei şi în valută convertibilă (RO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

AP113000

Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an (RO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

AP114000

Reverse repo (RO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

AC120000

Valori mobiliare tranzacţionate, din care: (RO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

AP121000

Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an (RO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

AP190000

Alte instrumente financiare (RO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

AC200000

UE şi SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

AC210000

Instrumente ale pieţei monetare, din care: (UE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

AP211000

Conturi curente (UE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AP212000

Depozite în lei şi în valută convertibilă (UE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

AP213000

Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an (UE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

AP214000

Reverse repo (UE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

AC220000

Valori mobiliare tranzacţionate, din care: (UE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

AP221000

Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an (UE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

AP390000

Alte instrumente financiare (ST)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

AC500000

Alte active, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

AC510000

Sume în tranzit, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

AP511000

Sume în tranzit la bănci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

AP512000

Sume în tranzit la intermediari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

AP520000

Sume în curs de rezolvare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

AC530000

Sume în curs de decontare, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

AP531000

Dividende de încasat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

AP532000

Principal şi cupoane de încasat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

AP533000

Alte sume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

BC500000

Total obligaţii, din care:

 

 

 

 

x

 

 

 

 

30.

BC510000

Comisioane, din care:

 

 

 

 

x

 

 

 

 

31.

BP512000

Comision de depozitare şi custodie

 

 

 

 

x

 

 

 

 

32.

BP513000

Comision de tranzacţionare

 

 

 

 

x

 

 

 

 

33.

BC520000

Taxe, din care:

 

 

 

 

x

 

 

 

 

34.

BP521000

Taxa de auditare

 

 

 

 

x

 

 

 

 

35.

BC530000

Obligaţii din decontări cu participanţii, din care:

 

 

 

 

x

 

 

 

 

36.

BP539000

Alte obligaţii de decontare cu participanţii

 

 

 

 

x

 

 

 

 

37.

BP590000

Alte obligaţii

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 2 la normă

 

(1) Anexa nr. 2 la normă se completează de către Fondul de garantare.

(2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor investite şi a obligaţiilor Fondului de garantare.

(3) Câmpurile anexei nr. 2 la normă se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1.

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2.

Codul elementului

Codurile elementelor de activ şi de obligaţii

3.

Denumirea elementului

Denumirea elementului de activ/obligaţie

4.

Valoare de achiziţie (pentru elementele cu indicativul A)

Pentru elementele cu indicativul A se completează „valoare de achiziţie”. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Pentru instrumentele financiare exprimate în valută, se utilizează cursul valutei respective de la data decontării acestora.

a) Pentru instrumentele cu venit fix, valoarea de achiziţie reprezintă preţul brut de achiziţie al acestora, preţ care include dobânda aferentă perioadei cuprinse între ultima încasare a cuponului şi data achiziţiei, conform documentelor de achiziţie. Această valoare, exprimată în lei, nu se va modifica pe durata existenţei în portofoliu a instrumentului cu venit fix, chiar dacă în perioadă se vor încasa cupoane pentru instrumentul respectiv.

b) Pentru depozitele bancare, valoarea de achiziţie reprezintă valoarea de constituire a acestora, conform contractelor de depozit. Această valoare este exprimată în lei.

5.

Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B)

Pentru elementele cu indicativul B se completează „suma plătită” numai la data efectuării plăţii, cu contravaloarea efectivă a acesteia. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Această valoare este exprimată în lei.

6.

Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A) /Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B)

Pentru elementele cu indicativul A se completează „valoare actualizată”, iar pentru elementele cu indicativul B se completează „suma datorată”. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei.

7.

Suma în curs de decontare, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A)

Valoarea activelor din portofoliul fondului, aflate în curs de decontare (cumpărare/vânzare) , în valoare netă (sume de încasat - sume de plată) , cu plus sau cu minus. Se completează pentru toate elementele de activ (cele care încep cu codul A, cu excepţia celulelor marcate cu X. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei. Suma acestor elemente, exprimate în lei, trebuie să fie egală cu valoarea raportată la cod AP533000 în coloana „valoare actualizată.”

 

Raportare iniţială (cod 1)

(4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 2 la normă

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_anx2fg_1_GGG.xml.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă data evaluării elementelor de active, respectiv obligaţii, după caz.

GGG reprezintă codul Fondului de garantare înregistrat în Registrul Comisiei.

b) Fişierul definit conform pct. (4) a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 6 la normă.

c) Fişierul definit conform pct. 4 (a) , semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „anx2fg”.

(5) Anexa nr. 2 la normă se întocmeşte lunar şi se transmite în termen de 25 zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

Raportare rectificativă (cod 5)

(6) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

(7) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 la normă conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 6 la normă, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate) , denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx2fg_5_GGG.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx2fg_5_GGG.rtf.p7s.

(8) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (9) determină respingerea raportării rectificative.

(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 la normă se încarcă în SIR, în folderul dedicat „anx2fg”.

 

ANEXA Nr. 3

la norma

Situaţia sumelor utilizate pentru acoperirea plăţii compensaţiei către participanţi şi beneficiari

 

Cod comandă

Cod administrator

Cod fond

CNP participant/beneficiar

Suma compensaţiei plătite către participanţii fondurilor de pensii administrate privat

(lei)

Suma compensaţiei plătite către participanţii fondurilor de pensii facultative

(lei)

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

x

 

 

 

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 3 la normă

 

(1) Anexa nr. 3 la normă se completează de către Fondul de garantare.

(2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a balanţei de verificare a conturilor contabile.

(3) Câmpurile anexei nr. 3 la normă se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1.

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2.

Cod administrator

Cod administrator înscris în Registrul Comisiei

3.

Cod fond

Cod fond înscris în Registrul Comisiei

4.

CNP participant/beneficiar

CNP participant/beneficiar, conform documentelor justificative

5.

Suma compensaţiei plătite către participanţii fondurilor de pensii administrate privat (lei)

Valoarea pentru suma compensaţiei plătite către participanţii fondurilor de pensii administrate privat (lei)

6.

Suma compensaţiei plătite către participanţii fondurilor de pensii facultative (lei)

Valoarea pentru suma compensaţiei plătite către participanţii fondurilor de pensii facultative (lei)

 

(4) Raportare iniţială (cod 1)

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_anx3fg_1_GGG.xml.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă ultima zi calendaristică a lunii pentru care se întocmeşte raportul;

GGG reprezintă codul Fondului de garantare înregistrat în Registrul Comisiei.

b) Fişierele menţionate la pct. (4) a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 6 la normă.

c) Fişierul YYYYMMDD_anx3fg_1_GGG.xml.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „anx3fg”.

(5) Anexa nr. 3 la normă se întocmeşte lunar şi se transmite în termen de 25 zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

(6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 3 la normă.

(7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile cu activitatea de raportare, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente. Pentru a putea fi procesate, este obligatorie respectarea planului de conturi aplicabil (existenţa conturilor în planul de conturi) şi respectarea funcţiei conturilor din planul de conturi aplicabil. Nerespectarea acestor principii de bază conduce la imposibilitatea procesării informaţiilor transmise prin anexa nr. 3 la normă.

Raportare rectificativă (cod 5)

(8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 3 la normă conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 6 la normă, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate) , denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx3fg_5_GGG.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, inclusiv înregistrările contabile de corecţie care s-au efectuat, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx3fg_5_GGG.rtf.p7s.

(10) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (9) determină respingerea raportării rectificative.

(11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 3 la normă se încarcă în SIR, în folderul dedicat „anx3fg”.

 

ANEXA Nr. 4

la norma

 

Situaţia detaliată a investiţiilor pentru activitatea de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private la data de ...../...../..........

 

Cod comandă

Dată evaluare

Cod activ

Denumire activ

ISIN

Simbol piaţă evaluare/sursă evaluare

CUI emitent

Denumire emitent/contrapartidă

Cod ţară emitent/contrapartidă

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

 

 

 

Codul monedei în care este emis/evaluat activul

Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat

Valoarea echivalentă în lei a activului

Cantitate

Preţ unitar evaluare

Codul monedei în care este achiziţionat

Valoare totală de achiziţie/constituire

Valoarea nominală/marjă/colateral

Dobândă curentă

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

Col. 15

Col. 16

Col. 17

Col. 18

 

 

 

Rata dobânzii

Dată emisiune

Dată maturitate

Activ suport

Multiplicator

Discount/Primă

Dată achiziţie

Dată decontare

Col. 19

Col. 20

Col. 21

Col. 22

Col. 23

Col. 24

Col. 25

Col. 26

 

 

 

Investment grade

Pondere aplicată activului

%

Col. 27

Col. 28

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 4 la normă

 

(1) Anexa nr. 4 la normă se completează de către Fondul de garantare, pentru toate codurile din anexa nr. 2 la normă care au valori de raportare.

(2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor deţinute de Fondul de garantare.

(3) Câmpurile anexei nr. 4 la normă se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1.

Cod comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2.

Dată evaluare

Se va completa pentru toate codurile de activ cu data de referinţă a raportării.

3.

Cod activ

Se va completa pentru toate codurile de activ cu codul de activ conform anexei nr. 2 la normă.

4.

Denumire activ

Se va completa pentru toate codurile de activ cu denumirea activului aferent codului de activ conform anexei nr. 2 la normă.

5.

ISIN

Se va completa cu codul ISIN aferent instrumentului financiar. Se va completa pentru codurile de activ: AP113000, AP121000, AP221000.

6.

Simbol piaţă evaluare/sursă evaluare

Simbolul pieţei de la care se foloseşte preţul pentru evaluarea activelor. Simbolul MIC, conform Standard ISO 10383 al pieţei reglementate pe care este tranzacţionat activul fondului. Se va completa pentru AP113000, AP121000, AP213000, AP221000. Pentru activele achiziţionate în ofertă publică primară şi care nu sunt încă tranzacţionate se va completa cu IPO. Pentru activele evaluate conform cotaţiilor furnizate de Bloomberg Finance L.P. se va completa cu BLMG. Pentru activele evaluate conform cotaţiilor furnizate de Thomson Reuters - S.A. se va completa cu REUT. Pentru activele evaluate în funcţie de o cotaţie furnizată de o contrapartidă se va completa cu OTC.

7.

CUI emitent

Se va completa cu codul de identificare fiscală din ţara emitentului instrumentului financiar sau contrapartidei, după caz. Pentru activele AP111000, AP112000, AP211000, AP212000, AP511000 se va completa cu codul de identificare fiscală a sediului central al sucursalei bancare din ţara respectivă. Pentru activele AP114000 şi AP214000, AP512000 se va completa cu codul de identificare fiscală a contrapartidei cu care este încheiată tranzacţia respectivă. Nu se va completa pentru activele AP533000. Pentru toate celelalte active se va completa cu codul de identificare fiscală al emitentului.

8.

Denumire emitent/contrapartidă

Se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei. Se vor aplica regulile de completare de la coloana „cui_emitent” şi se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei, după caz.

9.

Cod ţară emitent/contrapartidă

Se va completa cu codul ISO al ţării în care e localizat sediul social al emitentului/contrapartidei, conform Alpha-2, Standardul ISO 3166-1. Se va completa pentru toate activele, cu excepţia AP533000.

10.

Codul monedei în care este emis/evaluat activul

Se va completa cu codul monedei în care este emis/evaluat activul, conform standardului ISO 4217. Se va completa pentru toate activele cu codul monedei în care este emis acel activ/încheiată acea tranzacţie. Fac excepţie activele care sunt tranzacţionate pe mai multe pieţe, unde se va trece codul monedei în care este evaluat activul, indiferent de moneda de achiziţie.

11.

Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat

Se va completa cu valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat. Se vor aplica regulile de la coloana nr. 11 - „Codul monedei în care este emis/evaluat activul”. Se va completa pentru toate activele. Valoarea câmpului va fi egală cu valoarea câmpului „Cantitate” înmulţită cu valoarea câmpului „Preţ unitar evaluare”.

12.

Valoarea echivalentă în lei a activului

Se va completa cu valoarea echivalentă în lei a coloanei „Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat”, calculată conform Normei 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Se va completa pentru toate activele.

13.

Cantitate

Se va completa cu numărul de unităţi deţinute din activul respectiv. Nu se va completa pentru activele AP111000, AP112000, AP114000, AP211000, AP212000, AP214000, AP511000, AP512000, AP520000, AP531000, AP532000, AP533000.

14.

Preţ unitar evaluare

Se va completa cu preţul de evaluare a activului în unitatea de monedă exprimată în coloana „Codul monedei în care este emis/evaluat activul”, pentru o unitate de măsură.

15.

Codul monedei în care este achiziţionat

Se va completa cu codul monedei în care este achiziţionat activul, conform standardului ISO 4217, indiferent de codul monedei în care este evaluat acesta.

16.

Valoarea totală de achiziţie/constituire

Se va completa cu valoarea totală de achiziţie/constituire a activului respectiv. Pentru activele AP112000, AP114000, AP214000 se va completa cu valoarea de constituire. Pentru activele AP113000, AP121000, AP213000, AP221000 se va completa cu valoarea totală de achiziţie.

17.

Valoarea nominală/marjă/colateral

Se va completa cu valoarea nominală a unei unităţi de activ sau cu valoarea totală a marjei/colateralului, după caz. Pentru activele AP113000, AP121000, AP213000, AP221000 se va completa cu valoarea nominală a unei unităţi de activ.

18.

Dobândă curentă

Se va completa cu valoarea dobânzii acumulate pentru activul respectiv. Pentru activele AP112000, AP114000, AP212000 şi AP214000 se va completa cu valoarea dobânzii acumulate de zi minus orice sume primite ca dobândă în avans pentru activul respectiv. Pentru activele AP121000 şi AP221000 se va completa cu valoarea dobânzii acumulate aferente cuponului curent.

19.

Rata dobânzii

Se va completa cu rata dobânzii/cuponului aferente activului respectiv. Pentru activele AP112000, AP114000, AP212000 şi AP214000 se va completa cu rata dobânzii aferente. Pentru activele AP121000 şi AP221000 se va completa cu cuponul activului respectiv. În cazul activelor cu rata dobânzii/cuponul variabil se va trece formula după care se calculează dobânda/cuponul.

20.

Dată emisiune

Se va completa cu data emisiunii activului respectiv. Pentru activele AP112000, AP212000 se va completa cu data constituirii depozitului. Pentru activele AP114000, AP214000 se va completa cu data încheierii acordului. Pentru activele AP113000, AP121000, AP213000, AP221000 se va completa cu data iniţială a emisiunii pentru activul respectiv.

21.

Dată maturitate

Se va completa cu data maturităţii/scadenţei activului respectiv. Pentru activele AP112000, AP212000 se va completa cu data maturităţii depozitului. Pentru activele AP114000, AP214000 se va completa cu data închiderii acordului. Pentru activele AP113000, AP121000, AP213000, AP221000 se va completa cu maturităţii activului.

22.

Activ suport

Se va completa cu ISIN-ul activului-suport. În cazul în care activul-suport nu are ISIN se va trece denumirea acestuia. Pentru activele AP114000, AP214000 se va completa cu ISIN-ul titlurilor de stat acceptate drept colateral în cadrul acordului.

23.

Multiplicator

Se va completa cu multiplicatorul activului-suport. Pentru activele AP114000, AP214000 se va completa cu numărul de unităţi de activ-suport acceptate drept colateral în cadrul acordului.

24.

Discount/Primă

Se va completa cu valoarea discountului/primei calculat/calculate şi se reprezintă ca sumă totală pe tranzacţie. Se completează pentru activele AP113000, AP121000, AP221000, cu valoarea totală a discontului/primei la data încheierii tranzacţiei, conform documentelor de achiziţie.

25.

Dată achiziţie

Se va completa cu data de achiziţie a activului. Se completează pentru activele AP113000, AP121000, AP213000, AP221000.

26.

Dată decontare

Se va completa cu data de decontare a activului. Se completează pentru activele AP113000, AP121000, AP213000, AP221000.

27.

Investment grade

Se va completa cu „DA” sau „NU”, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de investment grade prevăzute în Norma nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011. Se va completa pentru activele AP111000, AP112000, AP211000, AP212000 în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de investment grade de instituţia bancară unde este constituit activul; în cazul în care instituţia bancară nu are rating de la nicio agenţie de rating prevăzută de Norma nr. 11/2011, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, se va verifica şi se va completa cu „DA” sau cu „NU” în funcţie de ratingul societăţii-mamă a instituţiei de credit respective. Pentru activele AP113000, AP121000, AP213000, AP221000 se va completa în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de investment grade de activul respectiv; în cazul în care activul nu are rating de la nicio agenţie de rating prevăzută de Norma nr. 11/2011, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.22/2011, se va verifica şi se va completa cu „DA” sau cu „NU” în funcţie de ratingul emitentului activului.

28.

Ponderea aplicată activului

%

Se va completa cu gradul de ajustare a activului respectiv. Se va completa pentru toate activele. Pentru activele AP113000, AP121000, AP123100 se va completa cu „100”. Pentru activele AP114000 şi AP214000 se va completa cu „75”. Pentru activele AP213000 şi AP221000 se va completa cu „0” dacă valoarea din coloana „IG” este „NU” sau cu „100” dacă valoarea din coloana „IG” este „DA”. Pentru activele AP111000, AP112000, AP211000, AP212000 se va completa cu „0” dacă valoarea din coloana „IG” este „NU” sau cu „75” dacă valoarea din coloana „IG” este „DA”.

 

Raportare iniţială (cod 1)

(4) - a) Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_anx4fg_1_GGG.xml.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă data la care au fost evaluate activele raportate (ultima zi calendaristică a lunii pentru care a fost întocmit raportul) ;

GGG reprezintă codul Fondului de garantare înregistrat în Registrul Comisiei.

b) Fişierul definit conform pct. (4) a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate în anexa nr. 6 la normă.

c) Fişierul definit conform pct. (4) a) semnat electronic se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat, respectiv în folderul dedicat „anx4fg”.

(5) Anexa nr. 4 la normă se întocmeşte lunar şi se transmite în termen de 25 de zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

Raportare rectificativă (cod 5)

(6) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

(7) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 la normă conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate în anexa nr. 6 la normă, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate) , denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx4fg_5_GGG.xml.p7s

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx4fg_5_GGG.rtf.p7s

(8) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (9) determină respingerea raportării rectificative.

(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 la normă se încarcă în SIR, în folderul dedicat „anx4fg”.

 

ANEXA Nr. 5

la norma

Balanţa de verificare analitică la data de ...../...../..........

 

Codul de comandă

Simbolul contului

Denumirea contului

Soldurile iniţiale

Totalul sumelor precedente

Rulajele lunii curente

Totalul sumelor

Soldurile finale

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 5 la normă

 

(1) Anexa nr. 5 la normă se completează de către Fondul de garantare.

(2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a balanţei de verificare a conturilor contabile.

(3) Câmpurile anexei nr. 5 la normă se completează, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1.

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una din următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2.

Simbolul contului

Simbolul contului conform planului de conturi prevăzut de reglementările contabile din sistemul de pensii private

3.

Denumirea contului

Denumirea contului contabil, conform reglementărilor contabile în vigoare

4.

Soldurile iniţiale

Valoarea soldului iniţial debitor/creditor la 1 ianuarie anul N, unde n reprezintă anul de raportare. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

5.

Totalul sumelor precedente

Valoarea total sume precedente debitor/creditor, inclusiv soldurile iniţiale. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

6.

Rulajele lunii curente

Valoarea rulajului curent debitor/creditor. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

7.

Totalul sumelor

Valoarea total sume debitor/creditor. Totalul sumelor include şi soldurile iniţiale. Totalul sumelor = Totalul sumelor precedente + Rulajele lunii curente. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

8.

Soldurile finale

Valoarea soldului final al contului debitor/creditor. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

 

(4) Raportare iniţială (cod 1)

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_anx5fg_1_GGG.xml.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă ultima zi calendaristică a lunii pentru care se întocmeşte raportul;

GGG reprezintă codul Fondului de garantare înregistrat în Registrul Comisiei.

b) Fişiere menţionate la pct. (4) a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate în anexa nr. 6 la normă.

c) Fişierul YYYYMMDD_anx5fg_1_GGG.xml.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „anx5fg”.

(5) Anexa nr. 5 la normă se întocmeşte lunar şi se transmite în termen de 25 de zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

(6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 5 la normă.

(7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile cu activitatea de raportare, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente. Pentru a putea fi procesate, este obligatorie respectarea planului de conturi aplicabil (existenţa conturilor în planul de conturi) şi respectarea funcţiei conturilor din planul de conturi aplicabil. Nerespectarea acestor principii de bază conduce la imposibilitatea procesării informaţiilor transmise prin anexa nr. 5 la normă.

Raportare rectificativă (cod 5)

(8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 5 la norme conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate în anexa nr. 6 la normă, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate) , denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx5fg_5_GGG.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, inclusiv înregistrările contabile de corecţie care s-au efectuat, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx5fg_5_GGG.rtf.p7s

(10) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (9) determină respingerea raportării rectificative.

(11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 5 la normă se încarcă în SIR, în folderul dedicat „anx5fg”.

 

ANEXA Nr. 6

la norma

Formular de nominalizare pentru persoanele responsabile la data de ...../...../..........

 

Codul de comandă

Cod entitate raportoare

Cod anexă raportată

Cod operaţiune de nominalizare

CNP

Numele

Prenumele

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

 

 

Funcţia

E-mail

E-mail CC

Numărul de telefon

Faxul

Numărul de telefon mobil

Data start

Data stop

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

Col. 15

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 6 la normă

 

(1) Anexa nr. 6 la normă se completează de către Fondul de garantare.

(2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de nominalizare a persoanelor responsabile cu activitatea pentru care se întocmesc raportări şi, respectiv, a persoanelor responsabile cu transmiterea raportărilor către Comisie.

(3) Câmpurile anexei nr. 6 la normă se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1.

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială

2.

Cod entitate raportoare

Codul entităţii, aşa cum este înregistrat în Registrul Comisiei

3.

Cod anexă raportată

Codul anexei coincide cu numărul său (de exemplu: 1, 2, 3 etc.) .

4.

Cod operaţiune de nominalizare

Se completează, după caz, cu următorul cod:

901 - nominalizare persoană responsabilă cu activitatea pentru care se întocmeşte raportarea către Comisie;

902 - nominalizare înlocuitor pentru persoana responsabilă cu activitatea pentru care se întocmeşte raportarea către Comisie;

903 - nominalizare persoană responsabilă cu transmiterea raportărilor către Comisie;

904 - nominalizare înlocuitor pentru persoana responsabilă cu transmiterea raportărilor către Comisie;

909 - definire cont de e-mail centralizator (la acest cont vor fi transmise toate mesajele) ;

931 - încetare mandat aferent persoanei nominalizate prin codul 901;

932 - încetare mandat aferent persoanei nominalizate prin codul 902;

933 - încetare mandat aferent persoanei nominalizate prin codul 903;

934 - încetare mandat aferent persoanei nominalizate prin codul 904;

999 - alte nominalizări.

WEB - nominalizare persoană responsabilă cu publicarea de informaţii pe pagina de internet a Fondului de garantare.

5.

CNP

Cod numeric personal sau cod unic de identificare în registrul naţional de evidenţă

6.

Numele

Nume persoană

7.

Prenumele

Prenume persoană

8.

Funcţia

Funcţia deţinută

9.

E-mail

E-mail care va fi folosit pentru notificarea persoanei de contact/persoanelor de contact. Se pot utiliza una sau mai multe adrese de e-mail, separate prin virgulă.

10.

E-mail CC

E-mail CC. Poate fi o adresă de e-mail sau o listă de adrese de e-mail, separate prin virgulă.

11.

Numărul de telefon

Număr de telefon principal care va fi folosit pentru notificarea persoanei de contact. Poate fi o listă de numere de telefon separate prin virgulă.

12.

Fax-ul

Număr de fax

13.

Numărul de telefon mobil

Număr de telefon mobil

14.

Data start

Data start de nominalizare (mandatul este valabil cu începere din „Data start” inclusiv)

15.

Dată stop

Dată stop de nominalizare (mandatul este valabil până la „Data stop” inclusiv)

 

(4) Raportare iniţială (cod 1)

Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 6 la normă

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_anx6fg_1_GGG.xml.p7s,

unde:

GGG reprezintă codul Fondului de garantare înregistrat în Registrul Comisiei.

b) Fişierul definit conform pct. (4) a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal.

c) Fişierul definit conform pct. (4) a) semnat electronic se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „anx6fg”.

(5) Prima raportare a anexei nr. 6 la normă se transmite în termen de două zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a actului normativ. Orice decizie de modificare a informaţiilor cuprinse în anexa nr. 6 la normă se comunică Comisiei prin completarea unui nou formular, cu informaţii complete şi actualizate, imediat ce intervine modificarea.

(6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 6 la normă.

(7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile cu activitatea de raportare, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

 

ANEXA Nr. 7

la norma

Raportul de audit intern pentru semestrul .... anul ....

 

I. Prezentarea entităţii

II. Aspecte introductive (de exemplu: echipa de auditare, perioada auditată, scopul acţiunii de auditare, tehnici de audit intern utilizate, documente examinate etc.)

III. Misiunea de audit intern

a) lista activităţilor desfăşurate de către auditul intern în cursul perioadei de raportare;

b) descrierea principalelor activităţi desfăşurate;

c) numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea respectivelor activităţi;

d) deficienţele identificate şi recomandările auditului intern pentru soluţionarea lor;

e) situaţia privind implementarea măsurilor pentru soluţionarea deficienţelor identificate, separat pentru deficienţele curente şi cele identificate prin rapoartele de audit intern anterioare.

IV. Constatări şi recomandări

Întocmit

................

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 7 la normă

 

(1) Anexa nr. 7 la normă se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de audit intern al Fondului de garantare.

(2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de audit intern.

(3) Semestrial, persoana care conduce activitatea de audit intern are obligaţia de a întocmi un raport privind acţiunile de audit intern desfăşurate la nivelul activităţii Fondului de garantare, din care să reiasă constatările şi recomandările acestuia.

(4) Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_anx7fg_GGG.pdf.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului.

(5) Fişierul denumit YYYYMMDD_anx7fg_GGG.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate în anexa nr. 6 la normă.

(6) Fişierul YYYYMMDD_anx7fg_GGG.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „anx7fg”.

(7) Anexa nr. 7 la normă se întocmeşte semestrial şi se transmite Comisiei, până în data de 25 a lunii următoare semestrului pentru care se face raportarea.

 

ANEXA Nr. 8

la norma

Raportul actuarial anual

 

1.Certificat actuarial, care va cuprinde:

a) valoarea calculată a contribuţiei anuale;

b) opinia actuarului cu privire la adecvarea valorii calculate a contribuţiei anuale;

c) opinia actuarului cu privire la respectarea prevederilor legale în vigoare în calculul contribuţiei anuale.

2.Descrierea succintă privind metodele actuariale utilizate pentru calculul contribuţiei anuale, precum şi rezultatele acestor calcule

3.Prezentarea structurii-ţintă a portofoliului urmărite de Fondul de garantare, pe tip de instrument şi piaţă

Întocmit

................

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 8 la normă

 

(1) Anexa nr. 8 la normă se întocmeşte de către Fondul de garantare.

(2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de actuariat.

(3) Anexa nr. 8 la normă se întocmeşte conform regulilor de calcul actuarial aplicabile.

(4) Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_anx13fg_GGG.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

GGG reprezintă codul Fondului de garantare înregistrat în Registrul Comisiei.

(5) Fişierul denumit YYYYMMDD_anx8fg_GGG.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate în anexa nr. 6 la normă.

(6) Fişierul YYYYMMDD_anx8fg_GGG.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „anx8”.

(7) Anexa nr. 8 la normă se întocmeşte anual şi se transmite până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs, conform art. 8 alin. (2) din normă.

 

ANEXA Nr. 9

la norma

Planul de audit intern anual

 

Nr. crt.

Tema misiunii de audit

Activitatea de administrare supusă auditării

Obiectivele misiunii de audit

Perioada supusă auditării interne

Departamentul/Direcţia/Serviciul auditat

Perioada desfăşurării misiunii de audit

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 9 la normă

 

(1) Anexa nr. 9 la normă se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de audit intern al Fondului de garantare, aprobat de consiliul de administraţie, după caz.

(2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de audit intern.

(3) Anual, persoana care conduce activitatea de audit intern are obligaţia de a întocmi un raport privind acţiunile de audit intern desfăşurate la nivelul activităţii Fondului de garantare, din care să reiasă constatările şi recomandările acestuia.

(4) Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_anx9fg_GGG.pdf.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului.

(5) Fişierul denumit YYYYMMDD_anx9fg_GGG pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate în anexa nr. 6 la normă.

(6) Fişierul YYYYMMDD_anx9fg_GGG.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „anx9fg”.

(7) Anexa nr. 9 la normă se întocmeşte anual şi se transmite Comisiei până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunea de audit intern.

ANEXA Nr. 10: Raportul de control intern pentru semestrul ... anul ....

 

ANEXA Nr. 10

la norma

 

Raportul de control intern pentru semestrul …….. anul ……..

 

I. Prezentarea Fondului de garantare

II. Activitatea de control intern

a) constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii facultative vs. constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii administrate privat, respectiv pentru perioada de acumulare a contribuţiilor şi perioada de plată a pensiilor;

b) resursele pentru plata compensaţiei;

c) resursele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare.

III. Analiza activităţii de control intern

a) caracteristicile şi strategia;

b) constatările rezultate în urma procesului de control şi monitorizare.

IV. Propuneri de măsuri de acţiune

Întocmit

................

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 10 la normă

 

(1) Anexa nr. 10 la normă se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de control intern al Fondului de garantare.

(2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de control intern.

(3) Semestrial, persoana care conduce activitatea de control intern are obligaţia de a întocmi un raport privind acţiunile de control intern desfăşurate la nivelul activităţii Fondului de garantare.

(4) Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_anx10fg_GGG.pdf.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului.

(5) Fişierul denumit YYYYMMDD_anx10fg_GGG.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate în anexa nr. 6 la normă.

(6) Fişierul YYYYMMDD_anx10fg_GGG.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „anx10fg”.

(7) Anexa nr. 10 la normă se întocmeşte semestrial şi se transmite Comisiei până la data de 25 a lunii următoare semestrului pentru care se face raportarea.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie a energiei electrice

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 75 alin. (1) lit. b) şi ale art. 76 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2007, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de operatorii principali de distribuţie a energiei electrice, cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - Modul de determinare a veniturilor reglementate şi a corecţiilor de venituri ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice pentru anul 2013 se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Operatorii principali de distribuţie a energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2012 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 28 iunie 2012, precum şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2006 pentru aprobarea valorilor maxime ale tarifelor specifice de distribuţie a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 946 din 23 noiembrie 2006.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 decembrie 2012.

Nr. 51.

 

ANEXA Nr. 1

 

Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 1

 


Operator principal de distribuţie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Enel Distribuţie Banat - S.A.

IT

22,07

 

MT

44,14

 

JT

146,09

 

Tabelul nr. 2

 

Operator principal de distribuţie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Enel Distribuţie Dobrogea - S.A.

IT

22,07

 

MT

44,14

 

JT

146,09

 

Tabelul nr. 3

 

Operator principal de distribuţie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Enel Distribuţie Muntenia - S.A.

IT

11,02

 

MT

32,70

 

JT

143,27

 

Tabelul nr. 4

 

Operator principal de distribuţie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. E.ON Moldova Distribuţie - S.A.

IT

22,07

 

MT

44,14

 

JT

146,09

 

Tabelul nr. 5

 

Operator principal de distribuţie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. CEZ Distribuţie - S.A

IT

22,07

 

MT

44,14

 

JT

146,09

 

Tabelul nr. 6

 

Operator principal de distribuţie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord - S.A.

IT

18,92

 

MT

44,14

 

JT

146,09

 

Tabelul nr. 7

 

Operator principal de distribuţie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord - S.A.

IT

22,07

 

MT

44,14

 

JT

106,59

 

Tabelul nr. 8

 

Operator principal de distribuţie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud - S.A.

IT

22,07

 

MT

44,12

 

JT

129,56

 

ANEXA Nr. 2

 

Reguli metodologice specifice privind stabilirea veniturilor reglementate şi a corecţiilor de venituri pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice în anul 2013

 

Art. 1. - (1) La stabilirea veniturilor reglementate şi a corecţiilor de venituri aferente serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru anul 2013 se aplică prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice -Revizia 1, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2007, cu completările ulterioare, denumită în continuare metodologie, cu particularităţile prevăzute în prezenta anexă.

(2) Anul 2013 reprezintă an de trecere de la perioada a două de reglementare la perioada a treia de reglementare.

(3) Începutul celei de-a treia perioade de reglementare se decalează cu un an.

(4) Perioada a treia de reglementare este perioada cuprinsă între anii 2014 şi 2018.

Art. 2. - Prin excepţie de la prevederile art. 27 din metodologie, venitul reglementat aprobat pentru operatorii principali de distribuţie a energiei electrice pentru asigurarea serviciului de distribuţie a energiei electrice aferent anului 2013 asigură recuperarea următoarelor costuri şi se determină ca suma dintre:

a) costurile de operare şi mentenanţă controlabile, stabilite conform prevederilor art. 3;

b) costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile, stabilite conform prevederilor art. 4;

c) costul de achiziţie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic, stabilite conform prevederilor art. 5;

d) costurile aferente amortizării reglementate, stabilite conform prevederilor art. 6;

e) rentabilitatea bazei reglementate a activelor, stabilite conform prevederilor art. 7.

Art. 3. - Costurile de operare şi mentenanţă controlabile cuvenite operatorului principal de distribuţie pentru anul 2013 se determină astfel:

a) se consideră valoarea totală a costurilor de operare şi mentenanţă controlabile prognozate a fi realizate în 2012 la începutul perioadei de reglementare 2008-2012, utilizată la calculul tarifelor pentru anul 2012;

b) valoarea totală a costurilor de operare şi mentenanţă controlabile menţionată la lit. a) se diminuează cu un factor de eficienţă Xiniţial = 1,5% şi se actualizează în termenii nominali ai anului 2013.

Art. 4. - Costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile cuvenite operatorului principal de distribuţie se stabilesc în baza costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile realizate de operatorul de distribuţie a energiei electrice, analizate şi recunoscute de autoritatea competentă.

Art. 5. - (1) Costul achiziţiei energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic (CPT) aprobat de autoritatea compententă pentru anul 2013 reprezintă produsul dintre cantitatea reglementată de energie electrică pentru asigurarea CPT şi preţul mediu de achiziţie a energiei electrice realizat de operatorul de distribuţie pentru asigurarea CPT.

(2) Autoritatea competentă recunoaşte la stabilirea venitului reglementat o cantitate de energie electrică pentru asigurarea CPT reglementat, la nivelul procentual aprobat pentru anul 2012, conform prevederilor art. 47 din metodologie.

(3) Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT recunoscut de autoritatea competentă în anul 2013 este cel realizat de operatorul de distribuţie şi nu poate depăşi preţul mediu ponderat calculat cu luarea în considerare a preţului mediu stabilit pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale în proporţie de 80% şi a celui stabilit pe piaţa pentru ziua următoare în proporţie de 20%, realizate în anul 2013.

(4) Dacă preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT realizat în anul 2013 este mai mic decât preţul mediu ponderat calculat conform alin. (3) , câştigul valoric de eficienţă rezultat din diferenţa de preţ se va împărţi în mod egal între operatorul de distribuţie şi utilizatorii finali ai reţelei de distribuţie.

(5) Achiziţia energiei electrice pentru asigurarea CPT în perioada ianuarie-martie 2013 are loc pe bază de contracte reglementate şi/sau pe piaţa liberă.

Art. 6. - (1) Costurile aferente amortizării reglementate cuprind suma dintre:

a) costul aferent amortizării reglementate aferente activelor existente, recunoscut de autoritatea competentă la 1 ianuarie 2013, actualizat în termeni nominali ai anului 2013; şi

b) costul recunoscut de autoritatea competentă, aferent amortizării noilor investiţii realizate şi puse în funcţiune în cursul anului 2013, calculat în funcţie de luna punerii în funcţiune a mijloacelor fixe ce constituie noile investiţii.

(2) Amortizarea reglementată anuală se calculează prin utilizarea metodei liniare, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 7. - (1) Rentabilitatea bazei reglementate a activelor, luată în considerare la calculul venitului reglementat al unui operator de distribuţie pentru anul 2013, se stabileşte conform formulei prevăzute la art. 57 din metodologie, cu următoarele precizări:

a) valoarea BAR stabilită de către autoritatea competentă pentru 1 ianuarie 2013 este calculată pe baza valorii investiţiilor realizate până la data de 31 decembrie 2012 şi recunoscute de autoritatea competentă, în condiţiile stabilite de metodologie, şi este actualizată în termenii nominali ai anului 2013;

b) valoarea BAR stabilită de către autoritatea competentă pentru 31 decembrie 2013 se calculează conform formulei prevăzute la art. 60 din metodologie;

c) valoarea noilor investiţii realizate în anul 2013 şi recunoscute de autoritatea competentă, utilizată la calculul efectuat conform lit. b) , este calculată prin însumarea valorilor mijloacelor fixe ce constituie noile investiţii, ponderate cu luna punerii în funcţiune a acestor mijloace fixe.

(2) Rata reglementată a rentabilităţii (RRR) pentru operatorii principali de distribuţie este de 8,52%, exprimată în termeni reali.

(3) Nu sunt incluse în BAR contribuţiile financiare primite de operatorii de distribuţie sub forma veniturilor încasate din aplicarea tarifelor de racordare, fondurilor primite de la organisme interne şi internaţionale sau alte contribuţii băneşti primite de la terţe părţi.

(4) Prin excepţie de la prevederile art. 60 din metodologie, la determinarea valorii BAR la 31 decembrie 2013 se au în vedere toate activele ieşite din BAR în cursul anului 2013, indiferent de data punerii în funcţiune a acestora.

Art. 8. - Valoarea investiţiilor prognozate a fi realizate în anul 2013 este stabilită pe baza programelor de investiţii transmise de operatorii de distribuţie a energiei electrice conform prevederilor art. 66 alin. (2) şi art. 68 din metodologie.

Art. 9. - Operatorii principali de distribuţie transmit Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei valorile costurilor luate în considerare în calculul venitului reglementat conform art. 2 până la data de 1 octombrie 2013. Raportările cuprind valorile realizate aferente perioadei de 8 luni din anul 2013 şi, respectiv, valorile prognozate aferente perioadei de 4 luni din anul 2013.

Art. 10. - Valorile ratei inflaţiei (RI) , respectiv ratei titlurilor de stat (RTS) , aplicate venitului reglementat pentru anul 2013, sunt determinate conform metodologiei, pe baza valorilor furnizate de instituţiile abilitate.

Art. 11. - Venitul realizat din activitatea de distribuţie a energiei electrice pentru anul 2013 se determină ca produs între valoarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice în anul 2013 prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, însumate corespunzător fiecărui nivel de tensiune la care se distribuie energia electrică, şi cantităţile de energie electrică distribuite pe fiecare nivel de tensiune în anul 2013.

Art. 12. - Modalitatea de calcul şi efectuare a corecţiilor valorice este următoarea:

1. Corecţiile aferente anului 2013 se vor determina ca diferenţă între venitul reglementat stabilit conform prevederilor art. 2-10 şi venitul realizat în anul 2013 stabilit conform prevederilor art. 11.

2. Corecţiile valorice aferente perioadei de reglementare 2008-2012 se calculează conform metodologiei, cu considerarea realizărilor întregului an 2012.

3. Corecţiile stabilite la pct. 1 şi 2 se vor însuma algebric cu veniturile reglementate, din următoarea perioadă de reglementare în conformitate cu prevederile metodologiei, aferente celei de-a treia perioade de reglementare.

Art. 13. - Termenii utilizaţi în prezenta anexă au semnificaţia prevăzută la art. 5 din metodologie.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pieţei de energie electrică şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 75 alin. (1) lit. b) , e) şi g) , art. 76 alin. (1) , art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2007, ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2007, cu modificările ulterioare, şi ale Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pieţelor centralizate din sectorul energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2010,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tariful practicat de operatorul pieţei de energie electrică şi tarifele zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din sectorul energiei electrice, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Modul de determinare a venitului reglementat pentru serviciul de transport al energiei electrice aferent anului 2013 se determină în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2010 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

 

Bucureşti, 19 decembrie 2012.

Nr. 52.

 

ANEXA Nr. 1

 

Tabelul 1 - Tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciile prestate de operatorul de pieţe centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta

 


Operatorul economic

Tariful (Lei/MWh)

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice

21,16

 

Tariful pentru serviciul de sistem, din care: - pentru servicii funcţionale de sistem

10,91 1,14

Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică „OPCOM“ - S.A.

Tariful pentru serviciile prestate de operatorul de pieţe centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta

0,37

 

NOTĂ:

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA) .

 

Tabelul 2 - Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea (TG)

 

Zone de introducere a energiei electrice în reţea (G)

Cod zonă

Noduri RET

Operatorul de distribuţie/Noduri RED*

Tarife zonale pentru introducerea de energie electrică în reţea - TG (Lei/MWh)

Muntenia

1G

Doiceşti, Târgovişte

S.C. FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord -S.A.

Târgovişte

8,16

 

 

Brazi Vest, Teleajen

 

Ploieşti

 

 

 

Stâlpu

 

Buzău

 

 

 

Arefu, Bradu, Piteşti Sud

S.C. CEZ Distribuţie - S.A.

Piteşti

 

 

 

Râureni, Stupărei

 

Râmnicu Vâlcea

 

 

 

Turnu Măgurele

 

Alexandria

 

 

 

Ghizdaru

S.C. Enel Distribuţie Muntenia - S.A.

Giurgiu

 

 

 

Bucureşti Sud, Fundeni

 

Bucureşti

 

 

 

Domneşti

 

Ilfov

 

Transilvania de Nord

2G

Oradea Sud

S.C. FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord - S.A.

Oradea

5,78

 

 

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floreşti, Gădălin, Someş Mărişelu

 

Cluj-Napoca

 

 

 

Baia Mare 3, Roşiori

 

Baia Mare

 

 

 

Vetiş

 

Satu Mare

 

 

 

Sălaj, Tihău

 

Zalău

 

 

 

Gheorgheni

S.C. FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud - S.A.

Miercurea-Ciuc

 

 

 

Fântânele, Iernuţ, Ungheni

 

Târgu Mureş

 

 

 

Lotru

S.C. CEZ Distribuţie - S.A.

Râmnicu Vâlcea

 

 

 

Arad, Nădab

 

Arad

 

Transilvania Centrală

3G

Iaz, Reşiţa

S.C. Enel Distribuţie Banat - S.A.

Reşiţa

8,54

 

 

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestiş, Râul Mare Retezat, Paroşeni

 

Deva

 

 

 

Săcălaz, Timişoara

 

Timişoara

 

 

 

Alba Iulia, Gâlceag, Şugag

S.C. FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud - S.A.

Alba Iulia

 

 

 

Braşov, Dârste

 

Braşov

 

 

 

Sibiu Sud

 

Sibiu

 

Oltenia

4G

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Işalniţa

S.C. CEZ Distribuţie - S.A.

Craiova

11,90

 

 

Sărdăneşti, Târgu Jiu Nord, Urecheşti, Tânţăreni

 

Târgu Jiu

 

 

 

Porţile de Fier, Turnu Severin Est

 

Turnu Severin

 

 

 

Drăgăneşti-Olt, Grădişte, Slatina

 

Slatina

 

Moldova

5G

Bacău Sud, Gutinaş

S.C. E.ON Moldova Distribuţie - S.A.

Bacău

7,40

 

 

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

 

Piatra-Neamţ

 

 

 

FAI

 

Iaşi

 

 

 

Suceava

 

Suceava

 

 

 

Munteni

 

Vaslui

 

 

 

Focşani Vest

S.C. FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord -S.A.

Focşani

 

Dobrogea

6G

Cernavodă, Constanţa Nord, Medgidia Sud

S.C. Enel Distribuţie Dobrogea - S.A.

Constanţa

9,68

 

 

Pelicanu, Mostiştea

 

Călăraşi

 

 

 

Gura Ialomiţei

 

Slobozia

 

 

 

Isaccea, Tulcea Vest

 

Tulcea

 

 

 

Lacu Sărat

S.C. FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord -S.A.

Brăila

 

 

 

Barboşi, Fileşti, Smârdan

 

Galaţi

 

Tarif mediu de introducere

 

 

 

 

9,70


* Nodurile din reţeaua electrică de distribuţie exploatată de operatorul de distribuţie incluse în fiecare zonă de introducere a energiei electrice în reţea.

 

NOTĂ:

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA)

 

Tabelul 3 - Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL)

 

Zone de extragere a energiei electrice din reţea

(L)

Cod zonă

Noduri RET

Noduri RED*

Tarife zonale pentru extragerea de energie electrică din reţea - TL (Lei/MWh)

Muntenia de Nord

1L

Doiceşti, Târgovişte

Târgovişte

13,36

 

 

Brazi, Teleajen

Ploieşti

 

 

 

Stâlpu

Buzău

 

 

 

Focşani Vest

Focşani

 

 

 

Barboşi, Fileşti, Smârdan

Galaţi

 

 

 

Lacu Sărat

Brăila

 

Muntenia de Sud

2L

Bucureşti Sud, Fundeni

Bucureşti

12,50

 

 

Domneşti

Ilfov

 

 

 

Ghizdaru

Giurgiu

 

Oltenia

3L

Arefu, Bradu, Piteşti Sud

Piteşti

9,16

 

 

Râureni, Stupărei, Lotru

Râmnicu Vâlcea

 

 

 

Turnu Măgurele

Alexandria

 

 

 

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Işalniţa

Craiova

 

 

 

Drăgăneşti-Olt, Grădişte, Slatina

Slatina

 

 

 

Porţile de Fier, Turnu Severin Est

Drobeta-Turnu Severin

 

 

 

Sărdăneşti, Târgu Jiu Nord, Urecheşti, Tânţăreni

Târgu Jiu

 

Banat

4L

Arad, Nădab

Arad

11,87

 

 

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestiş, Râul Mare Retezat, Paroşeni

Deva

 

 

 

Săcălaz, Timişoara

Timişoara

 

 

 

Iaz, Reşiţa

Reşiţa

 

Transilvania de Sud

5L

Fântânele, Iernuţ, Ungheni

Târgu Mureş

12,47

 

 

Gheorgheni

Miercurea-Ciuc

 

 

 

Alba Iulia, Gâlceag, Şugag

Alba Iulia

 

 

 

Braşov, Dârste

Braşov

 

 

 

Sibiu Sud

Sibiu

 

Transilvania de Nord

6L

Baia Mare 3, Roşiori

Baia Mare

12,52

 

 

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floreşti, Gădălin, Someş Mărişelu

Cluj-Napoca

 

 

 

Oradea Sud

Oradea

 

 

 

Sălaj, Tihău

Zalău

 

 

 

Vetiş

Satu Mare

 

Moldova

7L

Bacău Sud, Gutinaş, Borzeşti

Bacău

13,05

 

 

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Neamţ

 

 

 

FAI

Iaşi

 

 

 

Suceava

Suceava

 

 

 

Munteni

Vaslui

 

Dobrogea

8L

Cernavodă, Constanţa Nord, Medgidia Sud

Constanţa

9,82

 

 

Pelicanu, Mostiştea

Călăraşi

 

 

 

Gura Ialomiţei

Slobozia

 

 

 

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

 

Tarif mediu de extragere

 

 

11,46


* Nodurile din reţeaua electrică de distribuţie exploatată de operatorul de distribuţie incluse în fiecare zonă de extragere a energiei electrice din reţea.

 

NOTĂ:

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 

ANEXA Nr. 2

 

Reguli metodologice specifice pentru stabilirea venitului reglementat pentru serviciul de transport al energiei electrice aferent anului 2013

 

Art. 1. - (1) La proiectarea venitului reglementat aferent serviciului de transport al energiei electrice pentru anul 2013 se aplică prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2007, denumită în continuare Metodologie, cu particularităţile stabilite prin prezenta anexă.

(2) Anul 2013 reprezintă an de trecere de la perioada a două de reglementare la perioada a treia de reglementare.

(3) Începutul celei de-a treia perioade de reglementare se decalează cu un an.

(4) Perioada a treia de reglementare este perioada cuprinsă între anii 2014-2018.

Art. 2. - Termenii utilizaţi în prezenta procedură au semnificaţia de la capitolul 3 „Definiţii şi abrevieri“ din Metodologie.

Art. 3. - Prin excepţie de la prevederile art. 28 alin. (1) din Metodologie, venitul-ţintă al serviciului de transport al energiei electrice pentru anul 2013 se determină ca suma dintre:

a) costurile de achiziţie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic;

b) costurile de operare şi mentenanţă controlabile ale reţelei electrice de transport;

c) costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile ale reţelei electrice de transport;

d) costurile necesare eliminării congestiilor;

e) costurile datorate transportului de energie electrică între OTS-uri;

f) amortizarea reglementată;

g) rentabilitatea bazei reglementate a activelor, din care se scad veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport al energiei electrice, prognozate pentru anul 2013.

Art. 4. - Venitul reglementat al serviciului de transport al energiei electrice pentru anul 2013 se determină ca suma dintre venitul-ţintă aferent anului 2013, în termeni nominali ai anului 2013, şi rezultatul corecţiilor ca urmare a erorilor de estimare/prognoză în perioada tarifară t-2/t-1 faţă de valorile realizate/estimate a fi realizate în perioada tarifară t-2/t-1, determinat în conformitate cu prevederile art. 19 din Metodologie.

Art. 5. - Energia extrasă din reţele, energia transportată, energia importată şi energia exportată se prognozează considerând o creştere în anul 2013 de 1,5% faţă de cantităţile estimate a fi realizate în anul 2012.

Art. 6. - (1) Costurile de achiziţie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic aprobate de autoritatea competentă pentru anul 2013 reprezintă produsul dintre cantitatea de energie electrică aferentă CPT reglementat şi preţul mediu realizat de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT.

(2) Autoritatea competentă recunoaşte, la stabilirea venitului-ţintă iniţial pentru anul 2013, o cantitate de energie electrică pentru CPT reglementat, reprezentând 2% din energia intrată în conturul RET.

(3) Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT recunoscut de autoritatea competentă este cel realizat, fără a depăşi preţul mediu ponderat calculat cu luarea în considerare a preţului mediu stabilit pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale în proporţie de 80% şi a celui stabilit pe piaţa pentru ziua următoare în proporţie de 20%, realizate în anul 2013.

(4) Dacă preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT realizat în anul 2013 este mai mic decât preţul mediu ponderat calculat conform alin. (3) , câştigul valoric de eficienţă rezultat din diferenţa de preţ se va împărţi în mod egal între operatorul de transport şi utilizatorii finali ai reţelei de transport.

(5) Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT reglementat prognozat pentru anul 2013 se stabileşte în baza preţului mediu realizat pe piaţa pentru ziua următoare în anul 2012.

Art. 7. - Costurile de operare şi mentenanţă controlabile ale reţelei electrice de transport pentru anul 2013 se determină, în termeni reali ai anului 2012, prin diminuarea cu factorul de eficienţă Xiniţial, eficienţă = 1,5% a costurilor de operare şi mentenanţă controlabile aprobate pentru anul 2012.

Art. 8. - Costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile ale reţelei electrice de transport, costurile necesare eliminării congestiilor şi costurile datorate transportului de energie electrică între OTS-uri prognozate pentru 2013 se stabilesc în baza costurilor realizate de operatorul de transport al energiei electrice recunoscute de autoritatea competentă pentru anul 2012.

Art. 9. - Costurile aferente amortizării reglementate se determină ca suma dintre:

a) costul aferent amortizării reglementate a activelor existente, recunoscute de autoritatea competentă la 31 decembrie 2012; şi

b) costul recunoscut de autoritatea competentă, aferent amortizării noilor investiţii realizate şi puse în funcţiune în cursul anului 2013, calculat în funcţie de luna punerii în funcţiune a mijloacelor fixe ce constituie noile investiţii.

Art. 10. - (1) Rentabilitatea bazei reglementate a activelor pentru anul 2013 se stabileşte în conformitate cu art. 55 din Metodologie, având în vedere:

a) valoarea estimată de către operatorul de transport şi de sistem a BAR la data de 31 decembrie 2012;

b) valorile intrărilor şi ale ieşirilor de active prognozate a fi realizate în anul 2013, precum şi ale amortizărilor aferente acestora, stabilite pe baza planului de investiţii pentru anul 2013 al OTS.

(2) Rata reglementată a rentabilităţii (RRR) în anul 2013 pentru activitatea de transport al energiei electrice este de 8,52%.

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 44 din Metodologie, la determinarea valorii BAR la 31 decembrie 2013 se au în vedere toate activele ieşite din BAR, indiferent de data punerii în funcţiune a acestora.

Art. 11. - (1) Prevederile art. 28 alin. (2) din Metodologie nu se aplică pentru anul 2013.

(2) Corecţia datorată diferenţei dintre valoarea mijloacelor fixe intrate/ieşite în/din BAR prognozată şi valoarea mijloacelor fixe intrate/ieşite în/din BAR estimată a fi realizată, respectiv cea realizată în anul 2013, se va aplica la determinarea venitului reglementat aferent perioadelor tarifare ale celei de-a treia perioade de reglementare, împreună cu corecţiile anuale.

Art. 12. - Veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport al energiei electrice prognozate pentru anul 2013 se stabilesc pe baza veniturilor recunoscute de autoritatea competentă pentru anul 2012.

Art. 13. - Operatorul de transport al energiei electrice utilizează în anul 2013 veniturile obţinute din alocarea capacităţii de transport pe liniile de interconexiune pentru:

a) garantarea disponibilităţii reale a capacităţii alocate; şi/sau

b) menţinerea ori creşterea capacităţilor de interconexiune prin investiţii în reţea, în special investiţii în noi interconexiuni.

Art. 14. - Alocarea pe nodurile RET a costului serviciului de transport şi calcularea tarifelor zonale sunt responsabilitatea operatorului de transport, în conformitate cu prevederile art. 91 din Metodologie.