MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 890/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 890         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 decembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.265. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

1267. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

1 268. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 266/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

1269. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 815/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei. Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

1.282. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.330/880. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 

6.560. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

1.130. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - SA. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - SA. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 1 august 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.265.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 737/2012)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa

Incinta Port nr. 1, Constanţa

Cod unic de înregistrare: 11062831

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2012

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 Rectificat

0

1

2

3

4

A.

 

 

VENITURI ŞI SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, (I+II) din care:

1

300686,00

I.

 

 

VENITURI TOTALE

2

270.917,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

3

257 089,00

 

 

a)

din producţia vândută

4

227.285,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

1.148,00

 

 

 

c1

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

7

1.148,00

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

8

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

9

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care;

10

23.656,00

 

 

 

 

- venituri din exploatare

11

14.001,00

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

12

14.655,00

 

2

 

Venituri financiare, din care

13

13.328,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

14

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

15

 

 

 

c)

din dobânzi

13

2.166,00

 

 

d)

alte venituri financiare

17

11.662,00

 

3

 

Venituri extraordinare

13

 

II.

 

 

SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

19

29.769,00

 

 

 

a) Transferuri-contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională

20

 

 

 

 

b) Alocaţii de la buget pentru rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care :

21

29.769,00

 

 

 

- rambursări de credite externa

22

20.751,00

 

 

 

- plăţi de dobânzi şi comisioane

23

9.013,00

B.

 

 

TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV)

24

273.362,00

III.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

25

244093,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care;

26

229770,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

27

10.400,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

28

2S.062.00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

29

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

30

60.717,00

 

 

 

d1

ch. cu salariile

31

43.016,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

32

12.171,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

33

9.347,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

34

215,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

35

2.355,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

36

254,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

37

5.530,00

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

38

357,00

 

 

 

 

- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

39

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

40

 

 

 

 

 

- tichete de masă

41

1.530,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

42

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf, CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

43

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

44

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi ne corporale

45

36.433,00

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

46

73.984.00

 

 

 

 

- reparaţii executate de terţi

47

32,000,00

 

 

 

 

- prestări de servicii externe

48

25.758,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

49

22.174,00

 

 

 

i1) contract de mandat

50

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

51

90,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

52

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

53

35,00

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.1963/2006, cu modificările şi completările ulterioare

54

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

55

 

 

 

 

i4) oh, cu sponsorizarea

56

130,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

57

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

58

3.850,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care;

59

14.323,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

60

2.055,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

61

12.268,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

62

 

 

IV.

 

 

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care;

63

29.769,00

 

 

 

a) transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională

64

 

 

 

 

b) rate, plaţi dobânzi şi comisioane, din care :

65

29.769,00

 

 

 

- rambursări de credite externe

66

20.751,00

 

 

 

- plăţi de dobânzi şi comisioane

67

9.018,00

V.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierd ere)

63

26.824.00

VI.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

69

4.077,00

VII.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care;

70

22.747.00

 

1

 

Rezerve legale

71

1.341.00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

72

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

73

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

74

4.000,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

75

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.71,72,73.74 şi 75.

76

17406,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

77

1.740.00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionala şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

78

14,795,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pet.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare

79

871,00

VIII.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

80

725,00

IX.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

81

725,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

82

7,00

 

 

b)

cheltuieli salariale

83

240,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

84

428,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

85

28,00

 

 

e)

alte cheltuieli

36

22,00

X.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

87

176 221,00

 

1

 

Surse proprii

88

26,644,00

 

2

 

Alocaţii de la buget

89

2.774,00

 

3

 

Credite bancare

90

10.750.00

 

 

a)

- interne

91

 

 

 

b)

- externe

92

10.750,00

 

4

 

Fonduri europene FEDR

93

136.053,00

 

5

 

Alte surse

94

 

XI.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

95

176.221,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

96

152.406.00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

97

23,815,00

 

 

a)

interne: BRD

98

7.067.00

 

 

b)

externe total, din care:

99

16.748,00

 

 

 

-BEI

100

4.803,00

 

 

 

BERD

101

11,945,00

XII.

 

 

REZERVE, din care:

102

1.341,00

XIII.

1

 

Rezerve legale

103

1.341.00

 

2

 

Rezerve statutare

104

 

 

3

 

Alte rezerve

105

 

XIV.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

106

 

 

1

 

Venituri totale

107

270.917.00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

108

244.09(3,00

 

3

 

Nr. prognozat da personal la finele anului

109

948

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

115

950

 

5

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b+c) , din care:

111

48.546,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca

112

42.883,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

113

133.00

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani sau natura

114

5.530,00

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

115

3.761,67

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţii lei si bonusurile în lai si sau natura

115

4.258,42

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

117

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu m preţuri comparabile (lei/persoană)

118

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total

119

22.15

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x1000

120

900,89

 

13

 

Plăţi restante

121

 

 

 

a)

preţuri curente

122

 

 

 

b)

preturi comparabile

123

 

 

14

 

Creanţa restanta

124

15.000.00

 

 

a)

preţuri curente

125

15.000.00

 

 

b)

preţuri comparabile

126

15.600,00

 

Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuara

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 9 august 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.267.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş

Sediul: Mediaş, P-ţa C.I. Motas nr. 1

Cod de înregistrare fiscală: RO 13068733

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 Propunere rectificare

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.531.668

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.482.486

 

a)

din producţia vândută

3

1.463.395

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

c)

din subvenţii de exploatate aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

d)

producţia de imobilizări

8

504

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

18.563

2

 

Venituri financiare, din care:

10

49.207

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

4

c)

din dobânzi

13

12.159

d)

alte venituri financiare

14

37.044

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.092.175

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.063.101

 

a)

cheltuieli materiale

18

162.276

b)

alte cheltuieli externe (cu energic şi apă)

19

7.412

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

332.450

 

d1

ch. cu salariile

22

190.584

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

78.631

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

62.872

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1.157

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

14.012

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

590

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

63.234

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

12.182

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

10.147

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

e)

ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

219.836

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

164.598

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

176.530

 

 

 

i1) contract de mandat (2 contracte)

39

226

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

1.137

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

715

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

2.882

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

144.919

 

2

 

cheltuieli financiare, din care:

48

29.074

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

8.600

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

20.474

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

439.493

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

84.399

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

355.094

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

355.094

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

61

10.712

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

310.935

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

44.159

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestaţiile externe

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

290.439

 

1

 

Surse proprii

72

257.817

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

32.623

 

5

 

Alte surse (tarif racordare)

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

290.439

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

248.118

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

42.321

 

 

a)

interne

82

42.321

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

0

 

1

 

Rezerve legale

85

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XI.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

1.531.668

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.092.175

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

5.175

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

5.081

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c) , din care:

93

241.636,4

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

190.485,8

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

98,4

 

 

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

51.052,2

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd.94/rd.92) /12*1000

97

3.124

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (rd.93/rd.92) /12*1000

98

3.963

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd.89/92)

99

301

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd.89/92*ICP)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (lucrări reabilitare conducte: km/salariat)

101

0,2464

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(rd.16/rd.1) x 1000

102

713

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

314

 

 

b)

preţuri comparabile

105

314

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preţuri curente

107

77.271

 

 

b)

preţuri comparabile

108

77.271

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 266/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM“ - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 266/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM“ - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 10 aprilie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.268.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 266/2012)

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială „Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM“ - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

 

 

 

INDICATORI

Nr. Rd

BVC 2012 Propunere rectificare

0

 

 

 

1

2

 

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

8.394

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

8.240

 

 

a)

din producţia vândută

3

6.152

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

 

 

c1

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

0

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

2.080

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

154

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0

 

 

b)

din alte Investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

 

 

c)

din dobânzi

13

70

 

 

d)

alte venituri financiare

14

83

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.48+Rd.51)

16

8.344

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

8.338

 

 

a)

cheltuieli materiale

1S

167

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

630

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.025

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

3.227

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.053

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

756

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

18

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

188

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile Ie fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

91

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

2S

746

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

81

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

320

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

333

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

661

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.040

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

814

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

6

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

4

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

2

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0

 

 

 

i7) ch. Conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator

47b

100

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care;

48

6

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

6

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

50

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

8

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

42

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

42

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

3

 

8

 

Mini mim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor ou capital integral sau majoritar de stat

62

36

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

3

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

0

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

0

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

0

 

 

e)

alte cheltuieli

70

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

400

 

1

 

Surse proprii

72

400

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

0

 

3

 

Credite bancare

74

0

 

 

a)

- interne

75

0

 

 

b)

- externe

76

0

 

4

 

Fonduri europene

77

0

 

5

 

Alte surse

78

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

400

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

400

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

0

 

 

a)

interne

82

0

 

 

b)

externe

83

0

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

83

 

 

1

 

Venituri totale

89

8.394

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

8 344

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

165

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

128

 

5

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b+c) , din care:

93

3.779

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

3.163

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

64

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

552

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92) /12*1000

97

2.059

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura(Rd.80/Rd.79) /12*1000

93

2 460

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.76/79)

99

66

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.76/79 x ICP)

100

66

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

0

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(Rd.16/Rd.1) x1000

102

994

 

11

 

Plăţi restante

103

0

 

 

a)

preţuri curente

104

0

 

 

b)

preţuri comparabila

105

0

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preţuri curente

107

1 250

 

 

b)

preţuri comparabile

103

1 250

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 815/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 815/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 3 septembrie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.269.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 815/2012)

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Naţională a Sării - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2012

 

 

 

Propunere

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

265.710

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

260.022

 

 

a)

din producţia vândută

3

220.000

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

16.522

 

 

c)

din subvenţii de exploata re aferente cifrei de afaceri nete, din care;

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

3.700

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

14800

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

5.688

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

688

 

 

d)

alte venituri financiare

14

5.000

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

260.210

 

1

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

256.310

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

41.000

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

10.395

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

12800

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

92.64S

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

53.605

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

20.751

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

15.409

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări de şomaj

25

333

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

3.404

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.545

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

5.292

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

729

 

 

 

 

- tichete de creşa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

44

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

3633

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

930

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

1.000

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

13.000

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

73.366

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

12.100

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

110

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

844

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 183/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

143

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

576

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

2.300

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

0

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

297

 

 

 

i9) majorări si penalităţi/provizioane

47c

9.000

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

3.900

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

3500

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

5.500

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

836

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

4.664

 

1

 

Rezerve legale

55

275

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

55

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi ailor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

4.389

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

439

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

3,731

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

219

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

65

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

23,300

 

1

 

Surse proprii

72

28.300

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

28.303

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la linele anului

80

28.300

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

275

 

2

 

Rezerve statutare

85

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

265.710

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

260.210

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.984

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

2.034

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

71.896

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

66.597

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

9

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

5.292

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92) /12*1000

97

2.728

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.95/Rd.92) /12*1000

98

2.346

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente(lei/persoană) (Rd.89/92)

99

131

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (le i/persoană) (Rd.89/92 x ICP)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mp/pers) („Orizonturi miniere havate si topografiate în subteran si în zonele de influenta a acestora*)

101

31.00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x1000=(Rd.16/rd.1) x1000

102

979

 

11

 

Plăţi restante