MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 891/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XXIV - Nr. 891          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE          Joi, 27 decembrie 2012

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

95. - Ordonanţă de urgenţa pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova" - S.A. şi „Electrica Oltenia" - S.A.

 

1.262. - Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman

 

1.297. - Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăşurarea atingerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

 

1.298. - Hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista suplimentară, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, ce sunt folosite la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

 

1.299. - Hotărâre privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

 

1.300. - Hotărâre privind aprobarea modelelor ştampilelor care se folosesc la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

 

1.301. - Hotărâre privind aprobarea modelului timbrului autocolant, condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.334/878. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1591/1110/2010, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 28 februarie 2013

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

1.095. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 

1.171. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢA

pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova“ - S.A. şi „Electrica Oltenia“ - S.A.

 

Având în vedere că la data de 31 decembrie 2012 expiră termenele prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova“ - S.A. şi „Electrica Oltenia“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare, până la care persoanele îndreptăţite mai pot achiziţiona acţiuni la societăţile comerciale „E.ON Moldova Distribuţie“ - S.A. şi „E.ON Energie România“ - S.A.,

întrucât dreptul persoanelor îndreptăţite de a achiziţiona acţiuni la Societatea Comercială „E.ON Moldova Distribuţie - S.A.“ şi Societatea Comercială „E.ON Energie România“ - S.A. este reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004, cu modificările şi completările ulterioare, iar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 instituie mecanismul concret şi termenul de finalizare a operaţiunilor de vânzare, respectiv 31 decembrie 2013, neadoptarea acestui act normativ lipseşte de efecte actele normative menţionate şi poate evidenţia o inconsecvenţă a statului român faţă de angajamentul său iniţial de a vinde un pachet de până la 10% din capitalul social al acestor societăţi, creând premisele unor situaţii litigioase datorită acestei decizii, şi totodată ar conduce la pierderea dreptului legal cuvenit persoanelor îndreptăţite, în condiţiile şi conform angajamentelor asumate de vânzător, existând riscul ca aceste persoane îndreptăţite să formuleze cereri în faţa instanţelor de judecată competente pentru revendicarea dreptului lor şi obligarea Guvernului României, a instituţiilor statului şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. la plata de daune ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de a vinde acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. conform Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a contractului de privatizare încheiat de Societatea Comercială de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. referitor la filiala de distribuţie „Electrica Moldova“ - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare, este necesară prorogarea acestor termene de la data de 31 decembrie 2012 până la data de 31 decembrie 2013 prin adoptarea, în regim de urgenţă, a unui act normativ cu aceeaşi forţă juridică.

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suportă amânare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Termenele prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova“ - S.A. şi „Electrica Oltenia“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012
Nr. 95.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind desfiinţarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în comuna Balaci, judeţul Teleorman, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Teleorman.

(2) Desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Alexandria, Str. Libertăţii nr. 1, judeţul Teleorman, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Teleorman.

Art. 2. - Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului unităţii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Personalul de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar, tehnico-economic, administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci va fi preluat de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria.

Art. 4. - Patrimoniul Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă poziţia nr. 309 de la rubrica „Judeţul Teleorman“ din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012
Nr. 1.262.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 125 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale se suportă din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz.

(2) Cheltuielile pentru organizarea, dotarea şi funcţionarea birourilor electorale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi a oficiilor electorale, precum şi plata indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi ai oficiilor electorale, a statisticienilor, informaticienilor şi a personalului tehnic auxiliar pentru alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale se suportă din bugetele judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, iar cele pentru organizarea, dotarea şi funcţionarea celorlalte birouri electorale şi pentru p lata indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale, personalului tehnic auxiliar şi statisticienilor, din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 2. - (1) Pe perioada exercitării atribuţiilor privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale, membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar li se asigură, de către instituţiile la care sunt angajaţi, drepturile salariale cuvenite potrivit legii.

(2) Pentru membrii birourilor electorale se acordă o indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate. Personalul tehnic auxiliar, statisticienii şi informaticienii care participă la executarea operaţiunilor generate de procesul electoral pe lângă birourile electorale primesc o indemnizaţie de 65 lei pe zi de activitate.

(3) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora beneficiază de o indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. Ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare beneficiază de o indemnizaţie de 65 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.

(4) Membrilor birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului Bucureşti, judeţeană ori a municipiului Bucureşti, precum şi ai oficiilor electorale, informaticienilor, statisticienilor, personalului tehnic auxiliar, care participă la realizarea operaţiunilor legate de alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale, precum şi personalului Ministerului Afacerilor Interne care este în misiune de pază la aceste birouri li se asigură în fiecare zi de activitate 10 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea şi gustări.

(5) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalului Ministerului Afacerilor Interne, care este în misiune de pază la aceste birouri, li se asigură, în ziua votării, 10 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea şi gustări.

(6) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3) se face pe baza listelor de prezenţă avizate de preşedinţii birourilor electorale respective.

(7) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore.

(8) În afara drepturilor prevăzute la alin. (2) şi (3), membrii birourilor electorale care domiciliază în alte localităţi beneficiază de indemnizaţia de delegare, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport şi de cazare, care vor fi suportate din bugetele locale, judeţene sau al municipiului Bucureşti, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare ce stabilesc aceste drepturi pentru personalul din instituţiile publice.

Art. 3. - Birourile electorale de circumscripţie asigură, prin grija prefecţilor, imprimarea buletinelor de vot, a altor formulare şi tipizate necesare procesului electoral, a timbrelor autocolante, confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „Votat“, a celor de control ale secţiilor de votare şi a ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, precum şi a celor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 4. - (1) Cheltuielile pentru prelucrarea şi distribuirea pe suport magnetic a datelor necesare pentru elaborarea sau actualizarea listelor electorale permanente, cheltuielile pentru tipărirea listelor electorale permanente, precum şi a copiilor de pe acestea se suportă din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz.

(2) Cheltuielile pentru prelucrarea şi distribuirea pe suport magnetic a datelor necesare pentru elaborarea sau actualizarea listelor electorale complementare, cheltuielile pentru tipărirea listelor electorale complementare, precum şi a copiilor de pe acestea se suportă din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 5. - (1) Institutul Naţional de Statistică, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, asigură statisticieni şi personal tehnic auxiliar, dotarea cu tehnică de calcul şi exploatarea programelor de prelucrare a datelor pentru efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor locale parţiale.

(2) Institutul Naţional de Statistică asigură, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor votării şi efectuarea operaţiunilor tehnice şi informatice privind stabilirea rezultatelor alegerilor locale parţiale.

(3) Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale modelele personalizate ale proceselor-verbale ce vor fi utilizate în centralizarea voturilor şi în constatarea rezultatelor alegerilor locale parţiale.

(4) Modelele proceselor-verbale utilizate la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 509/2012 privind aprobarea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012, care vor fi adaptate în mod corespunzător.

(5) Cheltuielile realizate de Institutul Naţional de Statistică urmează a fi recuperate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 6. - (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţilor specifice sprijinirii alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale, realizate de Autoritatea Electorală Permanentă şi filialele sale, se suportă din bugetul acesteia.

(2) La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, Autoritatea Electorală Permanentă poate asigura personal tehnic auxiliar pentru funcţionarea birourilor electorale de circumscripţie, a birourilor electorale judeţene sau a oficiilor electorale, după caz.

Art. 7. - Pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea procesului electoral la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale, consumul de carburanţi şi cheltuielile cu telefoanele, efectuate de autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, se suplimentează cu 50% faţă de normativele în vigoare, în luna premergătoare şi în luna desfăşurării alegerilor.

Art. 8. - Pentru reducerea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor, primarii şi prefecţii vor lua măsuri pentru utilizarea materialelor specifice procesului electoral, folosite la alegerile anterioare. După încheierea alegerilor vor asigura depozitarea şi conservarea acestora în condiţii corespunzătoare.

Art. 9. - (1) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor include în bugetele proprii sumele corespunzătoare pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

(2) În termen de cel mult 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatelor finale, autorităţile administraţiei publice implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale şi de capital, în vederea întocmirii raportului prevăzut la art. 65 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2012
Nr. 1.297.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista suplimentară, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, ce sunt folosite la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (5), art. 45, art. 87 alin. (2), art. 125 alin. (2) şi al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul copiei de pe lista electorală complementară, modelul listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista suplimentară, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi modelul listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, care sunt folosite la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale, potrivit anexelor nr. 1-13, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -  Întocmirea copiei de pe lista electorală permanentă, a copiei de pe lista electorală complementară, a listei electorale suplimentare, a extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare se va face cu adaptarea corespunzătoare a titlului, în funcţie de tipul alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2012.

Nr. 1.298.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipii, oraşe şi comune

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ...........................

Municipiul, oraşul, comuna ...............

Satul .................................

Strada ...............................

Circumscripţia electorală nr. ..........

Secţia de votare nr. ............

 

 

COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului, a consiliului judeţean şi a preşedintelui consiliului judeţean

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului (nr. casei, bloc, apartament)

Seria şi numărul actului de identitate

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

 

Şeful biroului judeţean pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date,

 

Şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor,

 

NOTĂ:

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date pune la dispoziţia primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din fiecare secţie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, de şeful biroului judeţean pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date şi de şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul Bucureşti

 

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Sectorul ...........................

Strada ...............................

Circumscripţia electorală nr. ..........

Secţia de votare nr. ............

 

 

COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului (nr. casei, bloc, apartament)

Seria şi numărul actului de identitate

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

 

Şeful serviciului pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date Bucureşti,

 

Şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al sectorului nr. ...., municipiul Bucureşti,

 

NOTĂ:

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date pune la dispoziţia primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din fiecare secţie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, de şeful biroului judeţean pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date şi de şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelul copiei de pe lista electorală complementară pentru municipii, oraşe şi comune

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ...........................

Municipiul, oraşul ...............

Comuna .............................

Satul ..................................

Strada ................................

Circumscripţia electorală nr. ..........

Secţia de votare nr. ............

 

 

COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ COMPLEMENTARĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului, a consiliului judeţean şi a preşedintelui consiliului judeţean

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Data şi locul naşterii

Cetăţenia

Adresa la care locuieşte în România (nr. casei, bloc, apartament)

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

 

Şeful formaţiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări,

 

NOTE:

Listele electorale complementare au caracter permanent şi îi cuprind pe toţi cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot, care se află în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se întocmeşte lista [art. 221 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].

Listele electorale complementare se întocmesc şi se actualizează de primar împreună cu formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări [art. 221 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].

 

ANEXA Nr. 4

 

Modelul copiei de pe lista electorală complementară pentru municipiul Bucureşti

 

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Sectorul ...........................

Strada ...............................

Circumscripţia electorală nr. ..........

Secţia de votare nr. ............

 

 

COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ COMPLEMENTARĂ

pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Data şi locul naşterii

Cetăţenia

Adresa la care locuieşte în România (nr. casei, bloc, apartament)

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

 

Şeful formaţiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări,

 

NOTE:

Listele electorale complementare au caracter permanent şi îi cuprind pe toţi cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot, care se află în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se întocmeşte lista [art. 221 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].

Listele electorale complementare se întocmesc şi se actualizează de primar împreună cu formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări [art. 221 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].

 

ANEXA Nr. 5

 

Modelul listei electorale suplimentare

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL .................................

Municipiul, oraşul, comuna ........

Sectorul municipiului Bucureşti nr. ...........

Circumscripţia electorală nr. ..........

Secţia de votare nr. ............

 

 

LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului, a consiliului judeţean şi a preşedintelui consiliului judeţean

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul/Reşedinţa alegătorului (strada, nr. casei, bloc, apartament)

Tipul, seria şi numărul actului de identitate

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

 

NOTE:

Lista suplimentară întocmită de primar cuprinde numai alegătorii cu reşedinţa în localitatea respectivă, stabiliţi cu cel puţin 3 luni înaintea datei alegerilor.

Rubrica „Reşedinţa alegătorului“ se completează conform menţiunii de stabilire a reşedinţei, înscrisă în actul de identitate.

Pentru cetăţenii Uniunii Europene nu se completează rubrica „Codul numeric personal“, iar la rubrica „Domiciliul/Reşedinţa alegătorului“ se înscrie adresa acestora în România.

La municipiul Bucureşti se scrie: „Lista electorală pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti“.

În situaţia în care este întocmită conform art. 19 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către preşedintele secţiei de votare, lista suplimentară se semnează de acesta şi se aplică ştampila de control a secţiei de votare.

 

ANEXA Nr. 6

 

Modelul extrasului de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară ce va fi folosit pentru votarea cu „urna specială“

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL .................................

Municipiul, oraşul, comuna ........

Sectorul municipiului Bucureşti nr. ...........

EXTRAS

de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară utilizat pentru votarea cu „urna specială“

 

Circumscripţia electorală nr. ..........

Secţia de votare nr. ............

 

EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului, a consiliului judeţean şi a preşedintelui consiliului judeţean

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Adresa alegătorului (strada, nr. casei, bloc, apartament)

Seria şi numărul actului de identitate

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare,

 

 

Nume şi prenume

....................................

Semnătura

....................................

Nume şi prenume*

....................................

Semnătura

....................................

 

Nume şi prenume*

....................................

Semnătura

....................................

 

NOTE:

În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cuprinse în aceste liste trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţiile de votare.

La municipiul Bucureşti se scrie: „Extras de pe lista electorală pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti“.


*Membrii biroului electoral al secţiei de votare care însoţesc urna specială.

 

ANEXA Nr. 7

 

Modelul extrasului de pe copia listei electorale complementare ce va fi folosit pentru votarea cu „urna specială“

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL .................................

Municipiul, oraşul, comuna ........

Sectorul municipiului Bucureşti nr. ...........

EXTRAS

de pe copia listei electorale permanente utilizat pentru votarea cu „urna specială“

 

Circumscripţia electorală nr. ..........

Secţia de votare nr. ............

 

EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului, a consiliului judeţean şi a preşedintelui consiliului judeţean

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Data şi locul naşterii

Cetăţenia

Adresa la care locuieşte în România (nr. casei, bloc, apartament)

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare,

 

 

Nume şi prenume

....................................

Semnătura

....................................

Nume şi prenume*

....................................

Semnătura

....................................

 

Nume şi prenume*

....................................

Semnătura

....................................

 

NOTE:

În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cuprinse în aceste liste trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţiile de votare.

La municipiul Bucureşti se scrie: „Extras de pe lista electorală pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti“.


* Membrii biroului electoral al secţiei de votare care însoţesc urna specială.

 

ANEXA Nr. 8

 

Modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii

 

DECLARAŢIE

de acceptare a candidaturii

 

Subsemnatul, .................................................................................. , domiciliat în ........................................................... , str. ............................................................. nr. .......... , bl........... , ap............. , sectorul nr. ........ , judeţul .............................................. ,propus de* ..................................................................................... , de profesie ............................................................................. , ocupaţia (funcţia deţinută) ................................................................. , membru al** ........................................................... .................. , declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de .................... ***, pentru funcţia de **** .............................................................................

Declar, de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a candida.

................................................ *****

 

Semnătura,

............................................

 

NOTĂ:

Declaraţia se semnează şi se datează olograf.


* Se trece denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau, după caz, menţiunea de candidat independent.

** Se trece denumirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale al căror membru este. Pentru candidaţii independenţi se trece menţiunea „nu este cazul“.

*** Se trec ziua, luna şi anul în care au loc alegerile parţiale.

**** Se scrie „consilier în consiliul local“ al comunei/oraşului/municipiului, judeţul .............................................. , al sectorului nr. ........... Bucureşti ori „consilier în consiliul judeţean ..................................... “ ori „primar“ (primar general) al comunei/oraşului/municipiului ........................... , judeţul ............................. , al sectorului nr. .......... Bucureşti/al municipiului Bucureşti sau, după caz, preşedinte al consiliului judeţean ................................. “.

***** Se trec denumirea comunei, oraşului, municipiului sau judeţului pentru care se organizează alegerile parţiale şi data declaraţiei.

 

ANEXA Nr. 9

 

Modelul declaraţiei de renunţare la candidatură

 

DECLARAŢIE

de renunţare la candidatură

 

Subsemnatul, ................................................ , domiciliat în comuna, oraşul, municipiul, sectorul ............................................. , str. ................................................ nr. ......... , bl.......... , ap................... , judeţul .................................... , declar prin prezenta că renunţ la candidatura propusă* de ..................................................................... pentru funcţia de** .................................................... , depusă în data de ..........................

 

Semnătura,

............................................

................................................ ***

 

NOTĂ:

Declaraţia se semnează şi se datează olograf.


* Se trece denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau, după caz, menţiunea de candidat independent.

** Se trece „consilier în consiliul local“ al comunei/oraşului/municipiului, judeţul ........................ ……………………… .......... , al sectorului nr. ............ Bucureşti ori „consilier în consiliul judeţean ............................... “ ori „primar“ (primar general) al comunei/oraşului/municipiului ................................ , judeţul ............................. , al sectorului nr. .......... Bucureşti/al municipiului Bucureşti sau, după caz, preşedinte al consiliului judeţean ............................... “.

*** Se trec denumirea comunei, oraşului, municipiului, judeţului în care se organizează alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale şi data declaraţiei.

 

ANEXA Nr. 10

 

LISTA SUSŢINĂTORILOR

pentru alegerea în funcţia de primar al comunei/oraşului/municipiului* ..................... judeţul ........................ a candidatului independent ................................................. (prenumele şi numele candidatului)

 la alegerile locale parţiale din ................ **

 

Nr. crt.

Semnătura

Nume

Prenume

Data naşterii

Cetăţenia

Domiciliul/Reşedinţa (str., nr., bl., comuna/ oraşul/municipiul, sectorul/judeţul)

Act de identitate

Denumirea

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit de ........... ***

 

DECLARAŢIE****

 

Subsemnatul, ........................................................ (prenume şi nume), domiciliat în ................................................ , născut la data de ................. în comuna/oraşul/municipiul ....................................... , judeţul ................................... , posesor al C.I.(B.I.) seria ........ nr. ..................... , declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ........... poziţii, corespund realităţii.

 

Data

..............

Localitatea

...............

Semnătura

...................

 

NOTE:

Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.

În cazul cetăţenilor Uniunii Europene, la rubrica „Denumirea, seria şi numărul actului de identitate“ se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.


* În cazul municipiului Bucureşti, se va scrie „al sectorului nr. ....., municipiul Bucureşti“ sau, după caz, „de primar general al municipiului Bucureşti“.

** Se trec ziua, luna şi anul în care au loc alegerile parţiale.

*** Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.

**** Declaraţia se dă pe fiecare pagină.

 

ANEXA Nr. 11

 

LISTA SUSŢINĂTORILOR

pentru alegerea în funcţia de consilier în consiliul local al comunei/oraşului/municipiului/* ................................. judeţul .................................. a candidatului independent .................................................. (prenumele şi numele candidatului)

la alegerile locale parţiale din ..................... **

 

Nr. crt.

Semnătura

Nume

Prenume

Data naşterii

Cetăţenia

Domiciliul/Reşedinţa (str., nr., bl., comuna/ oraşul/municipiul, sectorul/judeţul)

Act de identitate

Denumirea

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit de ................. ***

 

DECLARAŢIE****

 

Subsemnatul, ........................................................ (prenume şi nume), domiciliat în................................................ , născut la data de ................. în comuna/oraşul/municipiul ....................................... , judeţul ................................... , posesor al C.I.(B.I.) seria ........ nr. ..................... , declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ........... poziţii, corespund realităţii.

 

Data

..............

Localitatea

...............

Semnătura

...................

 

NOTE:

Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.

În cazul cetăţenilor Uniunii Europene, la rubrica „Denumirea, seria şi numărul actului de identitate“ se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.


* În cazul municipiului Bucureşti, se va scrie „în consiliul local al sectorului..., municipiul Bucureşti“ sau, după caz, „în Consiliul General al Municipiului Bucureşti“, iar în cazul consilierului judeţean se va scrie „de consilier în consiliul judeţean ...... “.

** Se trec ziua, luna şi anul în care au loc alegerile parţiale.

*** Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.

**** Declaraţia se dă pe fiecare pagină.

 

ANEXA Nr. 12

 

LISTA SUSŢINĂTORILOR

pentru alegerea în funcţia de preşedinte al consiliului judeţean * ...................... a candidatului independent ................................................ (prenumele şi numele candidatului) la alegerile locale parţiale din ..................... **

 

Nr. crt.

Semnătura

Nume

Prenume

Data naşterii

Cetăţenia

Domiciliul/Reşedinţa (str., nr., bl., comuna/ oraşul/municipiul, sectorul/judeţul)

Act de identitate

Denumirea

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit de ................. ***

 

DECLARAŢIE****

 

Subsemnatul, ........................................................ (prenume şi nume), domiciliat în ................................................ , născut la data de ................. în comuna/oraşul/municipiul ....................................... , judeţul ................................... , posesor al C.I.(B.I.) seria ........ nr. ..................... , declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ........... poziţii, corespund realităţii.

 

Data

..............

Localitatea

...............

Semnătura

...................

 

NOTE:

Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.

În cazul cetăţenilor Uniunii Europene, la rubrica „Denumirea, seria şi numărul actului de identitate“ se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.


* Se trece denumirea judeţului.

** Se trec ziua, luna şi anul în care au loc alegerile parţiale.

*** Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.

**** Declaraţia se dă pe fiecare pagină.

 

ANEXA Nr. 13

 

Modelul listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale

 

LISTA MEMBRILOR

Organizaţiei .................................... * participante la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale din ........................ **

Localitatea ................................

Judeţul .....................................

 

Nr. crt.

Semnătura

Numele şi prenumele membrului

Data naşterii

Adresa

Act de identitate

Denumirea

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit de ................ ***

 

DECLARAŢIE****

Subsemnatul, ........................................................ (prenume şi nume), domiciliat în ................................................ , născut la data de ................. în comuna/oraşul/municipiul ....................................... , judeţul ................................... , posesor al C.I.(B.I.) seria ........ nr. ..................... , declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ........... poziţii, corespund realităţii.

 

Data

..............

Localitatea

...............

Semnătura

...................

 

NOTĂ:

Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.


* Se trece denumirea organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale.

** Se trec ziua, luna şi anul în care au loc alegerile parţiale.

*** Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.

**** Declaraţia se dă pe fiecare pagină.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 54 şi art. 131 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă modelele buletinelor de vot care se folosesc la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale, respectiv pentru consiliile locale şi primari, pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti, pentru consiliile judeţene, precum şi pentru preşedintele consiliului judeţean, potrivit anexelor nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2012
Nr. 1.299.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul1 buletinului de vot pentru alegerea consiliului local

 

ROMÂNIA

 

 

1)

 

2)

 

JUDEŢUL*

…………………….

 

 

 

A)

B)

 

 

 

C.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI LOCAL

_ ** _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

D)

 

 

 

 

 

 

 

E)

 

 

Circumscripţia electorală nr.***............

Municipiu, sector, oraş, comună****........

 

 

 

 

 

 

 

 

1), 2) Se trec listele depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, în ordinea rezultată din tragerea la sorţi.

3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.

A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri.

B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.

C) Se trec numele şi prenumele candidaţilor în ordinea prevăzută în lista de candidaţi depusă de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale, după care se închide patrulaterul.

D) Se trece menţiunea „Candidat independent“; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)

E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

 

NOTE:

- Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate listele de consilieri, precum şi de spaţiul necesar pentru imprimarea numelor candidaţilor independenţi, având în vedere faptul că ultima pagină va rămâne albă pentru aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.

- Numele şi prenumele candidaţilor, precum şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de litere în întreaga circumscripţie electorală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

- Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care rămâne albă, se numerotează.

- Se numerotează şi patrulaterele.

- Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.

- Formularul se foloseşte şi pentru sectoarele municipiului Bucureşti.


*) Se înscrie denumirea judeţului, iar în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti se înscrie „Municipiul Bucureşti“.

**) Se trece data scrutinului.

***) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin ordin al prefectului.

****) Se înscrie denumirea municipiului, oraşului, comunei sau numărul sectorului.

1 Modelul buletinului de vot pentru alegerea consiliului local este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul1 buletinului de vot pentru alegerea primarului

 

ROMÂNIA

 

 

1)

 

2)

 

JUDEŢUL*

…………………….

 

 

 

A)

B)

 

 

 

P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

PENTRU ALEGEREA PRIMARULUI

_ ** _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

D)

 

 

 

 

 

 

 

E)

 

 

Circumscripţia electorală nr.***............

Municipiu, sector, oraş, comună****........

 

 

 

 

 

 

 


1), 2) Se trec candidaţii pentru funcţia de primar, în ordinea rezultată prin tragerea la sorţi.

3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.

A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri.

B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.

C) Se trec numele şi prenumele candidatului.

D) Se trece menţiunea „Candidat independent“; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)

E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

 

NOTE:

- Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte două coloane pe aceeaşi pagină.

- Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor, de spaţiul necesar pentru imprimarea denumirii partidelor politice, alianţelor

politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, a semnului electoral, a numelor şi prenumelor candidaţilor, precum şi a numelor şi prenumelor candidaţilor independenţi.

-

Ultima pagină a buletinului de vot va rămâne albă, pentru aplicarea ştampilei de control.

- Numele şi prenumele, precum şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de litere în întreaga circumscripţie electorală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

- Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care rămâne albă, se numerotează.

- Se numerotează şi patrulaterele.

- Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.

- Formularul se foloseşte şi pentru sectoarele municipiului Bucureşti.


*) Se înscrie denumirea judeţului, iar în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti se înscrie „Municipiul Bucureşti“.

**) Se trece data scrutinului.

***) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin ordin al prefectului.

****) Se înscrie denumirea municipiului, oraşului, comunei sau numărul sectorului.

1 Modelul buletinului de vot pentru alegerea primarului este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelul1 buletinului de vot pentru alegerea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

 

ROMÂNIA

 

 

1)

 

2)

 

JUDEŢUL*

…………………….

 

 

 

A)

B)

 

 

 

C.G.M.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI

GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

_ * _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

D)

 

 

 

 

 

 

 

E)

 

 

Circumscripţia electorală nr. 42

Municipiul Bucureşti

 

 

 

 

 

 

 

 

1), 2) Se trec listele depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, în ordinea rezultată din tragerea la sorţi.

3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.

A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei

cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri.

B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.

C) Se trec numele şi prenumele candidaţilor în ordinea prevăzută în lista de candidaţi depusă de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale, după care se închide patrulaterul.

D) Se trece menţiunea „Candidat independent“; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)

E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

 

NOTE:

- Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate listele de consilieri generali, precum şi de spaţiul necesar pentru imprimarea numelor şi prenumelor candidaţilor independenţi, având în vedere faptul că ultima pagină va rămâne albă pentru aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.

- Numele şi prenumele candidaţilor, precum şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de litere în întreaga circumscripţie electorală a municipiului Bucureşti.

- Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care rămâne albă, se numerotează.

- Se numerotează şi patrulaterele.

- Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm. *) Se trece data scrutinului.


1 Modelul buletinului de vot pentru alegerea Consiliului General al Municipiului Bucureşti este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

 

Modelul1 buletinului de vot pentru alegerea primarului general al municipiului Bucureşti

 

ROMÂNIA

 

 

1)

 

2)

 

JUDEŢUL*

…………………….

 

 

 

A)

B)

 

 

 

P.G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

PENTRU ALEGEREA PRIMARULUI GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

_ * _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

D)

 

 

 

 

 

 

 

E)

 

 

Circumscripţia electorală nr. 42

Municipiul Bucureşti

 

 

 

 

 

 

 

 

1), 2) Se trec candidaţii pentru funcţia de primar general, în ordinea rezultată prin tragerea la sorţi.

3), 4) În finalul buletinului de vot se vor trece candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.

A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri.

B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.

C) Se trec numele şi prenumele candidatului.

D) Se trece menţiunea „Candidat independent“; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)

E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

 

NOTE:

- Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte două coloane pe aceeaşi pagină.

- Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor, de spaţiul necesar pentru imprimarea denumirii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, a semnului electoral, a numelor şi prenumelor candidaţilor, precum şi a numelor şi prenumelor candidaţilor independenţi.

- Ultima pagină a buletinului de vot va rămâne albă pentru aplicarea ştampilei de control.

- Numele, prenumele şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de litere în întreaga circumscripţie electorală a municipiului Bucureşti.

- Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care rămâne albă, se numerotează.

- Se numerotează şi patrulaterele.

- Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm. *) Se trece data scrutinului.


1 Modelul buletinului de vot pentru alegerea primarului general al municipiului Bucureşti este reprodus în facsimil.

ANEXA Nr. 5

 

Modelul1 buletinului de vot pentru alegerea consiliului judeţean

 

ROMÂNIA

 

 

1)

 

2)

 

JUDEŢUL*

…………………….

 

 

 

A)

B)

 

 

 

C.J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

PENTRU ALEGEREA

CONSILIULUI JUDEŢEAN

_ * _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

D)

 

 

 

 

 

 

 

E)

 

 

Circumscripţia electorală nr.** ................

JUDEŢUL***.............

 

 

 

 

 

 

 

 

1), 2) Se trec listele depuse de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale în ordinea rezultată din tragerea la sorţi.

3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.

A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri.

B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.

C) Se trec numele şi prenumele candidaţilor în ordinea prevăzută în lista de candidaţi depusă de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale, după care se închide patrulaterul.

D) Se trece menţiunea „Candidat independent“; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)

E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

 

NOTE:

- Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor, de spaţiul necesar pentru imprimarea denumirii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, a semnului electoral, a numelor şi prenumelor candidaţilor, precum şi a numelor şi prenumelor candidaţilor independenţi.

- Numele şi prenumele candidaţilor, precum şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de litere în întreaga circumscripţie electorală judeţeană.

- Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care rămâne albă, se numerotează.

- Se numerotează şi patrulaterele.

- Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.


*) Se trece data scrutinului.

**) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin hotărâre a Guvernului

***) Se înscrie denumirea judeţului.

1 Modelul buletinului de vot pentru alegerea consiliului judeţean este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 6

 

Modelul1 buletinului de vot pentru alegerea preşedintelui consiliului judeţean

 

ROMÂNIA

 

 

1)

 

2)

 

JUDEŢUL*

…………………….

 

 

 

A)

B)

 

 

 

P.C.J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

PENTRU ALEGEREA PREŞEDINTELUI

CONSILIULUI JUDEŢEAN

_ * _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

D)

 

 

 

 

 

 

 

E)

 

 

Circumscripţia electorală nr.** ................

JUDEŢUL***.............

 

 

 

 

 

 

 

 

1), 2) Se trec candidaţii pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, în ordinea rezultată prin tragerea la sorţi.

3), 4) În finalul buletinului de vot se vor trece candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.

A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri.

B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.

C) Se trec numele şi prenumele candidatului.

D) Se trece menţiunea „Candidat independent“; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)

E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

 

NOTE:

- Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte două coloane pe aceeaşi pagină.

- Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor, de spaţiul necesar pentru imprimarea denumirii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, a semnului electoral, a numelor şi prenumelor candidaţilor, precum şi a numelor şi prenumelor candidaţilor independenţi.

- Ultima pagină a buletinului de vot va rămâne albă pentru aplicarea ştampilei de control.

- Numele, prenumele şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de litere în întreaga circumscripţie electorală.

- Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care rămâne albă, se numerotează.

- Se numerotează şi patrulaterele.

- Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.


*) Se trece data scrutinului.

**) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin hotărâre a Guvernului.

***) Se înscrie denumirea judeţului.

1 Modelul buletinului de vot pentru alegerea preşedintelui consiliului judeţean este reprodus în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelelor ştampilelor care se folosesc la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 125 alin. (2) şi al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă modelele ştampilelor care se folosesc la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale, potrivit anexelor nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2012
Nr. 1.300.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODELUL1

ştampilei de control a secţiei de votare

 

 

NOTE:

- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.

- Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Ştampilele se confecţionează prin grija prefectului.

 

* Se înscrie denumirea judeţului.

** Se înscrie denumirea comunei, oraşului sau a municipiului, după caz.

*** Se înscrie numărul secţiei de votare, conform numerotării făcute prin dispoziţia primarului.

**** Se înscrie numărul sectorului.

 

1 Modelul este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

MODELUL1

ştampilei cu menţiunea „VOTAT“

 

NOTE:

- Ştampila are diametrul de 18 mm, se confecţionează şi se distribuie prin grija prefectului.

- Tuşul folosit pentru ştampile va fi de culoare albastră.

- Ştampilele se confecţionează prin grija prefectului.


*) Se înscriu ziua, luna şi anul în care au loc alegerile locale parţiale, conform formatului zz.ll.aaaa.

1 Modelul este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 

MODELUL1

ştampilei biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti

 

NOTE:

- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.

- Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Ştampilele se confecţionează prin grija prefectului.


*) Se înscrie denumirea judeţului.

**) Se înscrie comuna/oraşul/municipiul, după caz, urmată/urmat de numele corespunzător.

***) Se înscrie numărul sectorului.

1 Modelul este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

 

MODELUL1

ştampilei biroului electoral de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti

 

NOTE:

- Ştampila se confecţionează prin grija prefectului.

- Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.


*) Se înscrie denumirea judeţului.

1 Modelul este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 5

 

MODELUL1

ştampilei biroului electoral judeţean şi al municipiului Bucureşti

 

NOTE:

- Se utilizează în cazul în care se organizează alegeri locale parţiale în cel puţin două circumscripţii comunale, orăşeneşti sau municipale din judeţul respectiv.

- Ştampila se confecţionează prin grija prefectului.

- Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Tuşul folosit pentru ştampile va fi de culoare albastră.


*) Se înscrie denumirea judeţului.

1 Modelul este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 6

 

MODELUL1

 

ştampilei oficiului electoral

 

NOTE:

- Ştampila se confecţionează prin grija prefectului.

- Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Tuşul folosit pentru ştampile va fi de culoare albastră.


*) Se înscrie numărul sectorului.

1 Modelul este reprodus în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului timbrului autocolant, condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 82 alin. (8) şi al art. 125 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) La alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale, certificarea exercitării dreptului de vot de către cetăţenii care votează în baza cărţii de identitate se face prin aplicarea pe cartea de identitate a unui timbru autocolant cu menţiunea „Votat“ şi data scrutinului.

(2) Membrii biroului electoral al secţiei de votare aplică timbrul autocolant pe versoul cărţii de identitate şi completează data scrutinului.

(3) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, astfel încât să nu se poată detaşa fără a se produce deteriorarea acestui document.

(4) Forma şi conţinutul timbrului autocolant sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Achiziţionarea timbrelor autocolante se asigură de către primari prin intermediul prefecţilor.

(2) Prefecţii distribuie timbrele autocolante primarilor pe bază de proces-verbal, care le predau, pe bază de proces-verbal, preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare până cel târziu în preziua alegerilor.

(3) După încheierea votării, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor preda primarilor timbrele autocolante neutilizate.

Art. 3. - Timbrele autocolante au acelaşi format pentru toate circumscripţiile electorale, sunt imprimate cu litere de aceeaşi mărime, cu aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, într-un număr egal cu cel al alegătorilor care deţin cărţi de identitate, cu un plus de 10%.

Art. 4. - În vederea distribuirii timbrelor autocolante, structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date comunică primarilor cel târziu cu 15 zile înainte de ziua votării numărul alegătorilor care deţin cărţi de identitate, înscrişi în listele electorale permanente, pe fiecare secţie de votare.

Art. 5. - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date furnizează datele prevăzute la art. 4 în mod gratuit, în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (6) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr. 290/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2012
Nr. 1.301.

 

ANEXĂ

 

MODELUL1

timbrului autocolant ce se aplică pe cartea de identitate a alegătorului care votează la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

 

NOTĂ:

Pătratul în care este încadrat cercul cu menţiunea „Votat“ şi cu rubrica „Data“ are latura de 20 mm.


* Se trece data scrutinului.

1 Modelul timbrului autocolant este reprodus în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SANATATII

Nr. 1334 din 20 decembrie 2012

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Nr. 878 din 18 decembrie 2012

 

ORDIN

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, şi de   prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 28 februarie 2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. R.A. 1.372/2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 2.942/2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La secţiunea A „Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii“ capitolul II, tabelul prevăzut la titlul „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012“ va avea următorul cuprins:

„Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012

 

 

 

 

 

- mii lei -

Denumirea programului

Bugetul de stat

Venituri proprii

Bugetul total

Din care transfer CNAS

 

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Programele naţionale privind bolile transmisibile

58.500

58.500

50.745

50.745

109.245

109.245

 

 

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

 

 

5.761

5.761

5.761

5.761

 

 

III. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzională

23.675

23.675

88.263

88.263

111.938

111.938

 

 

IV. Programele naţionale privind bolile netransmisibile

349.636

349.636

889.658

889.658

1.239.294

1.239.294

1.039.979

1.039.979

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

 

 

3.732

3.732

3.732

3.732

 

 

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

22.109

22.109

22.972

22.972

45.081

45.081

 

 

VII. Programul naţional de tratament în străinătate

34.477

34.477

 

 

34.477

34.477

 

 

VIII. Programul naţional pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor

 

 

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

Ministerul Sănătăţii - acţiuni centralizate

1.438

1.438

19.825

19.825

21.263

21.263

 

 

TOTAL programe naţionale de sănătate

489.835

489.835

1.210.956

1.201.956

1.700.791

1.700.791

1.169.979

1.169.979”

 

2. La secţiunea B „Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate“ capitolul VII, tabelul prevăzut la titlul „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012“ va avea următorul cuprins:

„Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012

 

 

- mii lei -

Denumirea programelor naţionale de sănătate

Credite de angajament aprobate în anul 2012

Total credite bugetare aprobate în anul 2012, din care:

Din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

I. Programul naţional de sănătate cu scop curativ, din care:

3.151.656,00

3.166.468,00

1.169.979,00

1. Programul naţional de boli transmisibile, din care:

248.994,00

140.694,00

 

1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere

235.080,00

131.880,00

 

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

13.914,00

8.814,00

 

2. Programul naţional de oncologie, din care:

1.041.289,56

1.124.156,56

361.977,00

2.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

1.031.289,56

1.114.156,56

351.977,00

2.2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3. Program naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

6.900,00

6.900,00

6.900,00

4. Program naţional de diabet zaharat

692.146,44

830.491,44

441.977,00

5. Programul naţional de diagnostic si tratament pentru boli rare

191.830,00

121.830,00

121.830,00

6. Programul naţional de boli endocrine

3.951,00

2.451,00

 

7. Programul naţional de ortopedie

32.870,00

17.570,00

 

8. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi si celule de origine umană

67.000,00

67.000,00

67.000,00

9. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

685.032,00

685.032,00

 

10. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

1.348,00

48,00

 

11. Programul naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice

50.295,00

40.295,00

40.295,00

12. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor*)

130.000,00

130.000,00

130.000,00”


*) Suma aferentă «Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor» se regăseşte la paragraful «Medicamente cu şi fără contribuţie personală» şi este cuprinsă în fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

3. În anexa nr. 31, la Art. 11 alineatul (1), litera a5 va avea următorul cuprins:

a5. nerespectarea de către unităţile sanitare cu paturi a obligaţiei prevăzute la art. 5 pct. 24 atrage aplicarea următoarei sancţiuni: - avertisment - pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei.

4. În anexa nr. 31, la Art. 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. (1) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (1) lit. a6 depăşesc prima plată, recuperarea sumelor se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii.

Art. II. - Se prelungeşte aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 28 februarie 2013.

Art. III. - (1) Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, ce se asigură în cadrul programelor naţionale de sănătate contractate în cursul anului curent prin acte adiţionale la contractele încheiate în anii 2011-2012 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora, se va face din sumele aferente programelor naţionale de sănătate, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013.

(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii până la data de 28 februarie 2013 sunt prevăzute în bugetul programelor naţionale de sănătate pentru anul 2013 şi se stabilesc la nivelul mediilor lunare ale prevederilor anului 2012.

(3) Până la data de 28 februarie 2013, realizarea atribuţiilor referitoare la programele naţionale de sănătate prevăzute la secţiunea A din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură în baza actelor adiţionale la contractele încheiate în anii 2011 şi 2012 între direcţiile de sănătate publică şi unităţi sanitare publice şi private, instituţii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale autorizaţi şi evaluaţi, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale pentru structurile al căror management a fost preluat de către acestea.

Art. IV. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 

Având în vedere prevederile art. 43-44 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, precum şi ale art. 44 alin. (3) din Legea nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 16 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La Art. 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Sunt declaraţi admişi, în limita posturilor scoase la concurs, candidaţii care au obţinut cel puţin media 7, fără ca la vreuna dintre probe să fi obţinut o notă mai mică de 5 şi care nu au fost sancţionaţi disciplinar până la data publicării rezultatelor.

2. La Art. 38, după alineatul (3) se introduc două noi alienate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

(4) Candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2), dar care nu au fost admişi ca urmare a lipsei posturilor vacante, pot fi promovaţi în posturile care se vacantează la instanţa sau parchetul care a organizat concursul, în termen de 6 luni de la publicarea rezultatelor concursului, dacă nu au fost sancţionaţi disciplinar până la această dată.

(5) Cererea de valorificare, adresată conducătorului instanţei care a organizat concursul, va fi însoţită de un raport întocmit de compartimentul de specialitate al instanţei sau parchetului unde candidatul îşi desfăşoară activitatea; în raport se va preciza dacă respectivul candidat a fost sancţionat disciplinar după data întocmirii primului raport şi până la data valorificării rezultatului.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Alina Nicoleta Ghica

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2012.

Nr. 1.095.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

 

Având în vedere art. 36 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La art. 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) Chitanţele se întocmesc în 3 exemplare, originalul urmând să fie predat candidatului.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Alina Nicoleta Ghica

 

Bucuresti, 13 decembrie 2012.

Nr. 1.171.