MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 103/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 103         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 februarie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

60. - Hotărâre privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române - Institutul de Biologie, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

 

77. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Dezmeri Ştefan-Ioan

 

78. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea plăţii serviciului datoriei publice externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.709/2011/14/131. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007 - 2013

 

2.710/2011/13/132 - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

6.687/2011. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

2. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române - Institutul de Biologie, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

 

În temeiul ari 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române - Institutul de Biologie a suprafeţei de teren de 746 m2 din imobilul înregistrat la poziţia cu nr. MF. 28326, cuprins în anexa nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Academia Română va actualiza în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

p. Preşedintele Academiei Române,

acad. Marius Sala,

vicepreşedinte

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 60.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române - Institutul de Biologie, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Datele cadastrale

Datele de identificare Vecinătăţi Adresa

Anul dobândirii

În administrare/ concesiune

Instituţia

CUI

28326/ parţial

8.29.06

Teren 746 m2

Număr cadastral 8520, înscris în CF nr. 72302

INCDSP

România,

municipiul Bucureşti; sectorul 6,

Splaiul Independentei nr. 296

1961

În administrare

Academia Română

4192472

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Dezmeri Ştefan-Ioan

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Dezmeri Ştefan-Ioan exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Hunedoara.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor, interimar,

Constantin-Traian Igaş

 

Bucureşti, 8 februarie 2012.

Nr. 77.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea plăţii serviciului datoriei publice externe

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, cu suma de 15.400 mii lei, la capitolul 74.01 „Protecţia mediului”, titlul 81 „Rambursări de credite”, articolul 81.01 „Rambursări de credite externe”, în vederea plăţii serviciului datoriei publice externe.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Pădurilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor, interimar,

Lászlo Borbéely

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 8 februarie 2012.

Nr. 78.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

Nr. 2.709 din 26 octombrie 2011

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

Nr. 14 din 4 ianuarie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 131 din 2 februarie 2012

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c), următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate eligibile dacă sunt efectiv plătite de către beneficiar sau de partenerii acestuia în termen de 3 luni după data de finalizare a implementării proiectelor, dar nu mai târziu de data finalizării contractului de finanţare:

a) achiziţionarea serviciilor de audit independent pentru proiectele pentru care finanţările nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro;

b) cheltuieli legate de elaborarea cererii finale de rambursare;

c) cheltuieli legate de elaborarea raportului final privind implementarea proiectului;

d) cheltuielile de administraţie şi pentru managementul proiectului pe care le implică desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. a)-c);

e) comisioanele bancare pentru tranzacţiile financiare transnaţionale.”

2. La articolul 6, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) cheltuieli de administraţie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei activităţi de bază a proiectului, în concordanţă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata combustibilului, atunci când acesta este utilizat pentru realizarea exclusivă a obiectivului contractului de finanţare, plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet, consumabile şi rechizite; cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale

şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

Nr. 2.710 din 26 octombrie 2011

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

Nr. 13 din 4 ianuarie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 132 din 2 februarie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului operaţional de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România- Bulgaria 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c), următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate eligibile dacă sunt efectiv plătite de către beneficiar sau de partenerii acestuia în termen de 3 luni după data de finalizare a implementării proiectelor, dar nu mai târziu de data finalizării contractului de finanţare:

a) achiziţionarea serviciilor de audit independent pentru proiectele pentru care finanţările nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro;

b) cheltuieli legate de elaborarea cererii finale de rambursare;

c) cheltuieli legate de elaborarea raportului final privind implementarea proiectului;

d) cheltuielile de administraţie şi pentru managementul proiectului pe care le implică desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. a)-c);

e) comisioanele bancare pentru tranzacţiile financiare transnaţionale.”

2. La articolul 7, litera I) se modifică şi va avea următorul cuprins:

h) cheltuieli de administraţie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei activităţi de bază a proiectului, în concordanţă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata combustibilului, atunci când acesta este utilizat pentru realizarea exclusivă a obiectivului contractului de finanţare, plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet, consumabile şi rechizite; cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.483/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior,

în temeiul art. 19 şi 20 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 29 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat şi al art. 5 şi 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 şi 617 bis din 31 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, poziţia 3 „Universitatea de Arhitectură şi Urbanism «Ion Mincu» din Bucureşti”, la numărul curent 1 „Facultatea de Urbanism”, numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la programului de studii universitare de master „Proiectare urbană” se modifică după cum urmează:

 

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ SI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2)

Forma de învăţământ3

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi oare pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea de Urbanism

Urbanism

Proiectare urbană

IF

120

50

 

2. La anexa nr. 1, poziţia 5 „Universitatea din Bucureşti”, la numărul curent 2 „Facultatea de Biologie”, numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la programul de studii universitare de maşter „Biotehnologie microbiană şi genetică” se modifică după cum urmează:

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

2

Facultatea de Biologie

Biologie

Biotehnologie microbiană şi genetică

IF

120

40

 

3. La anexa nr. 1, poziţia 5 „Universitatea din Bucureşti”, la numărul curent 4 „Facultatea de Drept”, denumirea programului de studii universitare de maşter „Drept comunitar” se modifică după cum urmează:

 

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2)

Forma de învăţământ3

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

4

Facultatea de Drept

Drept

Dreptul Uniunii Europene

IF

60

50

 

4. La anexa nr. 1, poziţia 5 „Universitatea din Bucureşti”, la numărul curent 4 „Facultatea de Drept”, denumirea programului de studii universitare de maşter „Drept şi politici publice europene” se modifică după cum urmează:

 

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2)

Forma de învăţământ3

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

4.

Facultatea de Drept

Drept

Drept şi politici publice

IF

60

50

 

5. La anexa nr. 1, poziţia 9 „Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti”, la numărul curent 2 „Facultatea de Arte Decorative şi Design” se elimină programul de studii universitare de maşter „Metodologii de conservare şi restaurare a patrimoniului artistic”, care se introduce la numărul curent 3 „Facultatea de Istoria şi Teoria Artei”, după cum urmează:

 

9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2)

Forma de învăţământ3

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

3.

Facultatea de Istoria şi Teoria Artei

Arte vizuale

Metodologii de conservare şi restaurarea

patrimoniului artistic

IF

120

6

 

6. La anexa nr. 1, poziţia 15 „Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău”, la numărul curent 1 „Facultatea de Inginerie”, numărul de credite de la programul de studii universitare de maşter „Managementul protecţiei mediului în industrie” se modifică după cum urmează:

 

15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2)

Forma de învăţământ3

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1.

Facultatea de Inginerie

Ingineria mediului

Managementul protecţiei mediului în industrie

IF

120

25

 

7. La anexa nr. 1, poziţia 17 „Universitatea «Transilvania» din Braşov”, la numărul curent 1 „Facultatea de Inginerie Mecanică” se elimină programul de studii universitare de maşter „Dezvoltarea şi optimizarea sistemelor tehnice şi tehnologice agroalimentare şi turistice”, care se introduce la numărul curent 8 „Facultatea de Alimentaţie şi Turism”, după cum urmează:

 

17. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2)

Forma de învăţământ3

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1.

Facultatea de Alimentaţie şi Turism

Inginerie mecanică

Dezvoltarea şi optimizarea sistemelor tehnice şi tehnologice agroalimentare şi turistice

IF

120

50

 

8. La anexa nr. 1, poziţia 17 „Universitatea «Transilvania» din Braşov”, la numărul curent 1 „Facultatea de Inginerie Mecanică” se elimină programul de studii universitare de maşter „Informatica mediilor virtuale”, care se introduce la numărul curent 4 „Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor”, după cum urmează:

 

17. UNIVERSITATE A „TRANSILVAN IA” DIN BRAŞOV

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2)

Forma de învăţământ3

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

4.

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Mecatronică şi robotică

Informatica mediilor virtuale

IF

120

30

 

9. La anexa nr. 1, poziţia 17 „Universitatea «Transilvania» din Braşov”, la numărul curent 1 „Facultatea de Inginerie Mecanică” se elimină programul de studii universitare de maşter „Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină”, care se introduce la numărul curent 18 „Facultatea de Design de Produs şi Mediu”, după cum urmează:

 

17. UNIVERSITATE A „TRANSILVAN IA” DIN BRAŞOV


 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2)

Forma de învăţământ3

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

18.

Facultatea de Design de Produs şi Mediu

Mecatronică şi robotică

Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicina

IF

120

50

 

10. La anexa nr. 1, poziţia 17 „Universitatea «Transilvania» din Braşov”, la numărul curent 11 „Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei” se elimină programul de studii universitare de maşter „Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie” şi se înlocuieşte cu programele de studii universitare de maşter: „Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională” şi „Psihologia muncii, organizaţională şi resurse umane”, cu următorul cuprins :

 

„17. UNIVERSITATEA «TRANSILVANIA» DIN BRAŞOV

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2)

Forma de învăţământ3

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

11.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Psihologie

Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

IF

120

25

 

 

 

Psihologia muncii, organizaţională şi resurse umane

IF

120

25”

 

11. La anexa nr. 1, poziţia 17 „Universitatea «Transilvania» din Braşov”, la numărul curent 11 „Facultatea de Psihologie si Ştiinţele Educaţiei”, numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la programul de studii universitare de maşter „Resurse umane în educaţie. Formare şi management” se modifică după cum urmează:

 

17. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2)

Forma de învăţământ3

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

11.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Ştiinţe ale educaţiei

Resurse umane în educaţie. Formare şi management

IF

120

25

 

 

 

Psihologia muncii, organizaţională şi resurse umane

IF

120

50”

 

12. La anexa nr. 1, poziţia 28 „Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi”, la numărul curent 4 „Facultatea de Metalurgie, Ştiinţa Materialelor şi Mediu”, denumirea programului de studii universitare de master„Calitatea mediului şi dezvoltarea durabilă” se modifică după cum urmează:

 

28. UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2)

Forma de învăţământ3

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

4.

Facultatea de Metalurgie, Ştiinţa Materialelor şi Mediu

Ingineria mediului

Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă

IF

120

40

 

13. La anexa nr. 2, poziţia 2 „Universitatea «Titu Maiorescu» din Bucureşti”, la numărul curent 2 „Facultatea de Ştiinţe Economice”, denumirea programului de studii universitare de maşter „Fiscalitate, politici financiare şi managementul performanţei” se modifică după cum urmează:

 

2. UNIVERSITATEA”TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2)

Forma de învăţământ3

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

2.

Facultatea de Ştiinţe Economice

Finanţe

Fiscalitate şi politici financiare

IF

120

50

 

14. La anexa nr. 2, poziţia 2 „Universitatea «Titu Maiorescu» din Bucureşti”, la numărul curent 4 „Facultatea de Informatică”, denumirea programului de studii universitare de maşter „Securitatea sistemelor informatice şi reţelelor informaţionale” se modifică după cum urmează:

 

2. UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2)

Forma de învăţământ3

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

2.

Facultatea de Informatică

Informatică

Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale

IF

120

50

 

15. La anexa nr. 2, poziţia 2 „Universitatea «Titu Maiorescu» din Bucureşti”, la numărul curent 5 „Facultatea de Medicină”, numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la programul de studii universitare de maşter „Medicină de dezastru” se modifică după cum urmează:

 

2 UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare

(locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2)

Forma de învăţământ3

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

5.

Facultatea de Medicină

Sănătate

Medicină de dezastru

IF

120

25

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2011.

Nr. 6.687.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2), art. 55, 56, 58-68, art. 70 lit. b)-f) şi art. 71-84 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Nota de fundamentare nr. 57 din 10 ianuarie 2012 a Direcţiei reglementare şi autorizare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16,21,22, art. 23 lit. a), f) şi i) şi art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Direcţia secretariat şi directorul general asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2012.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 1/2012

pentru modificarea şi completarea Normei nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2), art. 55, 56, 58-68, art. 70 lit. b)-f) şi ale art. 71-84 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. a), f) şi i) şi art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 14 octombrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul conţinut:

e) directorul de investiţii - persoana cu atribuţii de conducere a direcţiei de investiţii.”

2. La articolul 5, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) directorul general sau preşedintele directoratului, după caz, trebuie să aibă ca înlocuitor, desemnat de organul statutar competent, o persoană autorizata de Comisie;”.

3. La articolul 9, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

e) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a membrilor propuşi pentru consiliul de administraţie, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători, din care să rezulte deţinerile individuale sau în legătură cu alte

persoane afiliate oricărei societăţi comerciale reprezentând cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot, conform modelului «Declaraţie nr. 2» din anexa nr. 7;”.

4. La articolul 12 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Lege şi de prezenta normă;”.

5. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru persoanele care nu au reşedinţa în România se depun; certificatul de cazier judiciar şi de cazier fiscal sau alte documente cu aceeaşi valoare juridică eliberate de autorităţile din ţara de origine şi din ţara în care au reşedinţa în prezent, dacă aceasta este alta decât ţara de origine.

(3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au reşedinţa în România se depun: certificatul de cazier judiciar şi de cazier fiscal eliberate de autorităţile române şi certificatul de cazier judiciar şi de cazier fiscal sau alte documente cu aceeaşi valoare juridică eliberate de autorităţile din ţara de origine ori, după caz, din ţara în care au avut anterior reşedinţa, dacă aceasta este alta decât ţara de origine.”

6. La articolul 13 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

„g1) atribuţiile şi răspunderile persoanelor care exercită funcţii aferente activităţii de investire a activelor;”.

7. La articolul 13 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) aprobă şi supraveghează ducerea la îndeplinire a direcţiilor principale în conducerea operaţiunilor fondurilor de pensii administrate;”.

8. La articolul 14, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

f) procedura de rezolvare a sesizărilor şi reclamaţiilor.”

9. Articolul 15 se abrogă.

10. La articolul 16 alineatul (1), litera d) se modifică şl va avea următorul cuprins:

„d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure desfăşurarea optimă a activităţii;”.

11. La articolul 16 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure desfăşurarea optimă a activităţii;”.

12. La articolul 22, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii actelor de modificare, administratorii vor notifica Comisiei cu privire la:

a) modificarea procedurilor menţionate la art. 14;

b) modificarea spaţiului destinat sediului social, cu condiţia ca pe toată perioada de funcţionare administratorul să îndeplinească prevederile art. 16.

(6) Notificările prevăzute la alin. (5) vor fi însoţite de hotărârile organului statutar competent pentru aprobarea lor.”

13. La articolul 27, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Condiţiile prevăzute la art. 6 şi 7 trebuie menţinute pe toată perioada de funcţionare a societăţii de pensii.”

14. La articolul 30 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) persoanele respective au făcut obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancţiuni sau interdicţii.”

15. La capitolul III, titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 4-a

Condiţii privind persoanele propuse ca directori de investiţii, precum şi cele propuse să asigure funcţia de control intern si funcţia de administrare a riscurilor”

16. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Persoanele propuse ca directori de investiţii, precum şi cele propuse să asigure funcţia de control intern al activităţii şi al conformităţii cu prevederile legale şi procedurile interne şi cea de administrare a riscurilor sunt autorizate individual de Comisie înainte de începerea exercitării responsabilităţilor.”

17. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) În vederea autorizării individuale, persoanele propuse ca directori de investiţii, precum şi cele propuse să asigure funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-c) şi f) şi următoarele:

a) să aibă pregătirea şi experienţa profesională necesare specificului, întinderii şi complexităţii activităţii pe care urmează să o îndeplinească, conform prevederilor legii;

b) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată;

c) să aibă experienţă profesională de cel puţin 3 ani în domeniul investiţiilor, financiar, juridic, administrare fonduri de pensii, bancar sau de asigurări;

d) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcţia pe care urmează să o îndeplinească;

e) să nu fi fost sancţionate de autorităţi române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicţia definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdicţia temporară de a desfăşura activităţi în sistemul financiar-bancar;

f) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2) sau în cazierul fiscal;

g) să desfăşoare activitatea în baza unui contract în care să se stipuleze faptul că durata timpului de lucru pentru activitatea pe care o desfăşoară nu poate fi mai mică de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână;

h) să dovedească cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul pensiilor private.”

18. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Comisia este în drept să evalueze în ce măsură experienţa profesională acumulată de către persoanele propuse ca directori de investiţii, precum şi de către cele propuse să asigure funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor este relevantă pentru specificul, întinderea şi complexitatea activităţii care va fi desfăşurată de administrator.

{2) Evaluarea fiecărei persoane propuse ca director de investiţii, precum şi pentru funcţia de control intern şi cea de administrare a riscurilor se va face, în fiecare caz, similar evaluării fiecărui membru propus pentru consiliul de administraţie, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat şi conducători, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. k) şi ale art. 30 alin. (2).

(3) Comisia, în cadrul procedurii de autorizare individuală, poate realiza un interviu profesional, în vederea evaluării persoanelor nominalizate ca directori de investiţii, precum şi a celor nominalizate să exercite atribuţiile şi să aibă răspunderile funcţiei de control intern şi ale funcţiei de administrare a riscurilor.”

19. La articolul 37 alineatul (1), literele c) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii, întocmit în conformitate cu art. 13 şi procedurile interne, elaborate în conformitate cu art. 14, împreună cu hotărârea organului statutar competent pentru aprobarea lor; …………………………………………………………………

k) dovada plăţii taxei de autorizare de administrare şi de autorizare a fiecărui membru propus pentru consiliul de administraţie, directori, consiliul de supraveghere, directorat/conducători, respectiv a fiecărei persoane propuse ca director de investiţii şi a celor propuse să asigure funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor.”

20. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Pentru fiecare dintre membrii consiliului de administraţie, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, directorat şi conducători se depune hotărârea adunării generale a acţionarilor, decizia consiliului de administraţie, respectiv decizia consiliului de supraveghere de numire în funcţie, în care să se prevadă expres că exercitarea funcţiei se va face numai după obţinerea deciziei de autorizare de la Comisie.”

21. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Pentru fiecare dintre persoanele propuse ca directori de investiţii, precum şi pentru cele propuse să asigure funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor se depun documentaţia prevăzută la art. 12 alin. (1) şi următoarele:

a) decizia/hotărârea de numire în funcţie în care să se prevadă în mod expres că exercitarea funcţiei se va face numai după obţinerea deciziei de autorizare de la Comisie;

b) fisa postului, după caz.”

22. Articolul 43 se modifică şl va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) Ca urmare a depunerii documentelor prevăzute la art. 38 şi 39 şi a evaluării fiecărui membru propus pentru consiliul de administraţie, director, pentru consiliul de supraveghere, directorat/conducător, respectiv pentru persoanele propuse ca director de investiţii, precum şi pentru cele propuse să asigure funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor, Comisia decide cu privire la îndeplinirea condiţiilor în vederea autorizării fiecărei persoane propuse.

(2) Decizia de autorizare de administrare va fi însoţită de deciziile de autorizare pentru fiecare persoană propusă pentru a fi membru al consiliului de administraţie, director, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului/ conducător, respectiv pentru persoanele propuse ca directori de investiţii, precum şi pentru cele propuse pentru funcţia de control intern şi pentru cea de administrare a riscurilor.

(3) Condiţiile prevăzute la autorizarea de administrare, pentru autorizarea membrilor propuşi pentru consiliul de administraţie, directori, consiliul de supraveghere, directorat/ conducători, respectiv pentru persoanele propuse ca directori de investiţii, precum şi pentru cele propuse pentru funcţia de control intern şi pentru cea de administrare a riscurilor se menţin pe toată perioada de funcţionare a administratorilor.”

23. La articolul 46, după alineatul {4) se introduc trei noi alineate, alineatele (41)-(43), cu următorul cuprins:

„(41) După fiecare modificare a declaraţiei privind politica de investiţii, inclusiv revizuirea şi completarea acesteia, conform art. 24 alin. (2) din Lege, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificării de către Comisie, administratorul publică pe pagina proprie de internet, pe o perioadă de cel puţin 30 de zile, un anunţ prin care face cunoscută modificarea declaraţiei privind politica de investiţii.

(42) Administratorul publică anunţul prevăzut la alin. (41) şi în cel puţin un cotidian de circulaţie naţională, pe o perioadă de cel puţin două zile consecutive.

(43) Publicarea anunţului pe pagina proprie de internet a administratorului prevăzut la alin. (41) şi publicarea anunţului prevăzut la alin. (42) se efectuează în aceeaşi zi.”

24. La articolul 46, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sunt supuse avizării Comisiei orice modificări cu privire la regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii actelor de modificare, administratorul notifică Comisiei cu privire la modificarea următoarelor documente:

a) actele de identitate şi curriculum vitae ale fondatorilor/ acţionarilor persoane fizice sau ale membrilor consiliului de administraţie, directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, directoratului şi conducătorilor, directorilor de investiţii, precum şi ale persoanelor care ocupă funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor;

b) planul de afaceri;

c) contractul de audit încheiat pentru auditarea activităţii administratorului, sub condiţia ca modificările acestuia să nu se refere la părţile contractante, preţul şi durata contractului.”

25. La capitolul III secţiunea a 6-a, titlul subsecţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SUBSECŢIUNEA a 2-a

Respingerea cererii pentru autorizarea de administrare a unul fond de pensii administrat privat, a cererii pentru autorizarea persoanelor propuse ca membri al consiliului de administrate, directori, membri al consiliului de supraveghere, membri al directoratului/conducători, a persoanelor propuse ca directori de investiţi, precum şi a celor propuse să asigure funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor”

26. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu următorul cuprins:

„Art. 481. - (1) în cazul în care condiţiile prevăzute de Lege şi de prezenta normă nu sunt îndeplinite sau din rezultatul evaluării prevăzut la art. 30 şi 35 reiese că nu se asigură gestiunea corectă şi prudentă a fondului de pensii administrat, Comisia emite o decizie de respingere a cererii pentru autorizarea membrilor consiliului de administraţie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului/ conducătorilor, directorilor de investiţii, persoanelor care asigură funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor, scrisă şi motivată, care se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(2) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.

(3) în cazul prevăzut la alin. (1), societatea de administrare are obligaţia să depună la Comisie o nouă cerere pentru autorizare cu respectarea prevederilor art. 29, art. 30 alin, (2) şi art. 34, în termen de 90 de zile calendaristice de la data comunicării deciziei de respingere.”

27. La capitolul III, titlul secţiunii a 7-a se modificaşi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 7-a

Retragerea autorizaţiei membrilor consiliului de administraţie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului/conducătorilor, directorilor de investiţii, persoanelor care asigură funcţia de control intern şi funcţionarilor de administrare a riscurilor”

28. La articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) Comisia poate retrage autorizaţia persoanei fizice autorizate pentru exercitarea funcţiei de membru în consiliul de administraţie sau director, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului/conducător, respectiv directorului de investiţii, precum şi persoanei care asigură funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor, în următoarele condiţii:

a) dacă decizia de autorizare a fost obţinută pe baza unor informaţii sau documente false ori care au indus în eroare;

b) în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile avute în vedere la autorizare;

c) ca sancţiune.”

29. După articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 491, cu următorul cuprins:

„Art. 491. - (1) Valabilitatea autorizării prevăzute la art. 43 alin. (1) încetează de drept la data încetării mandatului sau a contractului pentru funcţia autorizată.

(2) Administratorul are obligaţia de a notifica Comisiei, în maximum 5 zile lucrătoare de la data apariţiei evenimentului, persoanele care se află în situaţiile prevăzute la alin. (1), împreună cu documentele doveditoare.”

30. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) în cazurile prevăzute la art. 49 alin. (1) şi art. 491 alin. (1), perioada până la propunerea şi depunerea documentaţiei complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depăşească 60 de zile de la data comunicării deciziei de retragere a autorizaţiei, cu excepţia membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere, pentru care perioada poate fi extinsă, la cererea administratorului, cu maximum 60 de zile.

(2)în cazurile prevăzute la art. 49 alin. (1) şi art. 491 alin. (1), administratorul comunică în scris Comisiei, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de retragere a autorizaţiei, respectiv de la data notificării încetării autorizaţiei, numele şi funcţia persoanei respective, precum şi numele persoanei care exercită interimar atribuţiile şi are răspunderile funcţiei respective.

(3) Până la alegerea unui nou membru/unei noi persoane, persoana care asigură interimatul trebuie să fi fost autorizată anterior de către Comisie pentru o funcţie de conducere cel puţin egală funcţiei deţinute de membrul/persoana înlocuit/înlocuită, cu excepţia directorului general adjunct, care îl poate înlocui pe directorul general.”

31. La articolul 52, după alineatul 6 se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9) cu următorul cuprins:

„(7) Administratorii notifică Comisiei, la data convocării şedinţelor adunării generale ordinare sau extraordinare, ordinea de zi a acestora.

(8) în cazul în care adunarea generală se desfăşoară fără îndeplinirea formalităţilor de convocare cerute de lege, ordinea de zi se transmite Comisiei anterior desfăşurării adunării generale sau cel târziu la data desfăşurării adunării generale.

(9) în cazul şedinţelor pe a căror ordine de zi figurează propuneri de modificare a actului constitutiv, ordinea de zi va cuprinde în mod obligatoriu textul integral al propunerilor.”

32. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) neîndeplinirea de către acţionari a condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c) şi d), art. 7 alin. (1) lit. a)-c) şi f), precum şi art. 7 alin. (2) şi (3) pe toată perioada de funcţionare a societăţii de pensii;

b) neîndeplinirea de către membrii consiliului de administraţie, directori, membrii consiliului de supraveghere, directorat/conducători a condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-c) şi f), art. 29 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 29 alin (3) şi (4) pe toată perioada exercitării funcţiei în care au fost autorizate persoanele respective;

c) neîndeplinirea de către directorii de investiţii, persoanele care asigură funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor a condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-c) şi f), art. 34 alin. (1) lit. e) şi f) şi art. 34 alin. (2) pe toată perioada exercitării funcţiei în care au fost autorizate persoanele respective;

d) neîndeplinirea obligaţiilor de notificare a Comisiei conform prevederilor art. 22 alin. (5) si (6), art. 46 alin. (6) si art. 52 alin. (6)-(8);

e) neîndeplinirea obligaţiilor de publicare conform prevederilor art. 46 alin. (41)-(43);

f) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 481 alin. (3), art. 491 alin. (2) şi art. 50;

g) nerespectarea celorlalte obligaţii prevăzute de prezenta normă.

(2) Săvârşirea de către administratori, membrii consiliului de administraţie, directori, membrii consiliului de supraveghere, directorat/conducători, directorii de investiţii, precum şi de către persoanele care asigură funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează conform prevederilor art. 16 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g) şi art. 141 alin. (2)-(11) din Lege.”

33. Anexele nr. 4-7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta normă.

 

ANEXA Nr. 1 la normă

(Anexa nr. 4 la normă)

 

 

INFORMAŢII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE1), DIRECTORI, MEMBRII CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, MEMBRII DIRECTORATULUI, CONDUCĂTORI, DIRECTORII DE INVESTIŢII. PERSOANELE CARE ASIGURĂ FUNCŢIA DE CONTROL INTERN ŞI FUNCŢIA DE ADMINISTRARE A RISCULUI

Numele şi prenumele

Funcţia2)

Codul numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele împuternicitului/reprezentantului legal: .........................................................

Semnătura împuternicitului/reprezentantului legal:..............................................................................

Data:.......................................


1) Consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere va conţine minimum 3 membri şi va avea număr impar.

2) Se va completa, după caz, cu: CA- membru în consiliul de administraţie, CS - membru în consiliul de supraveghere.

 

 

CHESTIONAR

pentru persoanele propuse în funcţia de membri ai consiliului de administraţie, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului/conducători sau persoanele propuse ca directori de investiţii şi pentru cele propuse să asigure funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor

 


Acest chestionar va fi completatele către fiecare dintre persoanele propuse în funcţia de membri ai consiliului de administraţie, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului/conducători sau persoanele propuse ca directori de investiţii şi cele propuse să asigure funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor ale societăţii de administrare. Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model. Este obligatoriu să se răspundă la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

1. Denumirea şi adresa sediului societăţii pentru care se comunică informaţiile:

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Identitatea persoanei propuse (numele şi prenumele, CNP, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data emiterii acestuia, data şi locul naşterii, cetăţenia şi domiciliul). Pentru cetăţenii străini se va preciza, dacă este cazul, şi data de la care au domiciliul/reşedinţa în România.

………………………………………………………………………………………………………………….

3. Funcţia pe care o exercitaţi în cadrul societăţii. Se va prezenta şi o scurtă descriere a atribuţiilor şi răspunderilor aferente.

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienţei profesionale şi a onorabilităţii dumneavoastră.

………………………………………………………………………………………………………………….

5. Aţi fost sau sunteţi acţionar semnificativ (care deţine cel puţin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot) ori asociat într-o societate comercială? În această eventualitate, precizaţi denumirea societăţii comerciale şi nivelul participaţiei dumneavoastră.

………………………………………………………………………………………………………………….

6. Aţi exercitat activităţi pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obţinerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere şi/sau control din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate?

………………………………………………………………………………………………………………….

7. Aţi avut dumneavoastră sau societăţile la care aţi exercitat ori exercitaţi responsabilităţi de conducere şi/sau de administrare ori la care sunteţi sau aţi fost acţionar semnificativ ori asociat dificultăţi financiare majore sau v-aţi aflat dumneavoastră ori respectivele entităţi în alte situaţii care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfăşurare? Dacă da, faceţi orice precizare utilă.

………………………………………………………………………………………………………………….

8. Aţi făcut parte din consiliul de administraţie sau din conducerea unei societăţi care a înregistrat o evoluţie necorespunzătoare a indicatorilor de prudenţă sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de către o autoritate competentă?

………………………………………………………………………………………………………………….

9. Autorităţile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizaţie ori v-au aplicat vreo sancţiune dumneavoastră personal?

Dar vreuneia dintre entităţile la care aţi exercitat ori exercitaţi responsabilităţi de conducere şi/sau de administrare ori la care sunteţi sau aţi fost acţionar semnificativ ori asociat?

Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit reabilitarea(se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării sancţiunii).

 ………………………………………………………………………………………………………………….

10. Sunteţi membru în consiliul de administraţie sau conducător al unei alte societăţi de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, al unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar sau al unei societăţi de servicii de investiţii financiare?

Dacă da, faceţi orice precizare utilă.

………………………………………………………………………………………………………………….

11. Sunteţi angajat sau aveţi o relaţie contractuală cu o altă societate de administrare a investiţiilor, societate de asigurare, societate de servicii de investiţii financiare sau instituţie de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar? Dacă da, faceţi orice precizare utilă.

………………………………………………………………………………………………………………….

12. Sunteţi angajat sau prestaţi în baza unui contract o altă activitate? Dacă da, faceţi orice precizare utilă.

………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Semnătura.......................

Data............................

 

 

ANEXA Nr. 2

la normă

(Anexa nr. 5 la normă)

 

SPECIMENE1) DE SEMNĂTURĂ

pentru membrii consiliului de administraţie, directori, respectiv membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului/conducători, directorii de Investiţii, persoanele care asigură funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor

……………………………………………………………………………………………..

(denumirea societăţii care solicită autorizare de administrare a fondului de pensii administrate privat)

 

înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul...........................................având cod unic de înregistrare ....................................................

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele descifrabil

Calitatea

Semnătura

 

 

 

 

1)

……………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

2)

……………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

3)

……………………………………………………………………………………………..

 

 


1) Prezentul formular se va completa în faţa reprezentantului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Dacă unul dintre membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere nu poate semna in aceste condiţii, se va depune o declaraţie notarială privind specimenul de semnătură.

 

ANEXA Nr. 3

la normă

(Anexa nr. 6 la normă)

 

DECLARAŢIE Nr. 1

pe propria răspundere privind relaţiile de afiliere

 

Declaraţia se întocmeşte potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin împuterniciţi.

Subsemnatul1)........................................., cu domiciliul în.........................posesor al actului de identitate tip2)…..., seria........ nr. ......................., eliberat de......................la data de.......................valabil până la data de..........., CNR.................................

în calitate de3)...........................al societăţii de administrare a fondului de pensii private.....................................declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Subsemnatul4)........................................., reprezentant legal al Societăţii Comercialei..............................., cu sediul social în........................, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ...................................................... (seria, numărul şi data emiterii) şi codul unic de înregistrare..........................., declar că Societatea Comercială5)........................în calitate de acţionar al societăţii de administrare a fondului de pensii private................, are/nu are calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Relaţii de afiliere6):

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele persoanei fizice/

Denumirea societăţii cu care declarantul se află în relaţii de afiliere

Felul afilierii conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Statul al cărui cetăţean este persoana fizică şi statul de rezidenţă al acesteia/Statul de rezidenţă al societăţii în care sunt deţinute acţiuni

Participare la capitalul social al societăţii/drepturi le ce vot

{%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data............................

Semnătura.......................


1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

2) Se completează Bl pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru paşaport în cazul persoanelor fizice străine.

3) Se completează funcţia deţinută: acţionar, membru în consiliul de administraţie, membru în consiliul de supraveghere, directori de investiţii, persoanele care asigură funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor.

4) Se completează numai în cazul acţionarilor persoane juridice de către persoana fizică având calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al acesteia.

5) Se completează cu aceeaşi denumire.

6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele juridice.

 

ANEXA Nr. 4

la normă

(Anexa nr. 7 la normă)

 

DECLARAŢIE Nr. 2

pe propria răspundere privind deţinerile reprezentând cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăţi

 

Declaraţia se întocmeşte potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin reprezentare.

Subsemnatul1)...........................................................cu domiciliul în......................................................., posesor al actului de identitate tip2).......seria.....nr. ........................, eliberat de........................................la data de.........................valabil până la data de...................., CNP..................................., în calitate de3).......................................al societăţii de administrare a fondului de pensii private..........................................................declar prin prezenta că am/nu am deţineri care reprezintă cel puţin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

Subsemnatul4)................reprezentant legal al Societăţii Comerciale5)..........................................................cu sediul social în ...........................................înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ............................................... (seria, numărul şi data emiterii) şi codul unic de înregistrare...................................., declar prin prezenta că Societatea Comercială5)............................are/nu are deţineri care reprezintă cel puţin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

Deţineri individuale6):

 

Nr. crt.

Denumirea societăţii/Numele şi prenumele persoanei fizice

Statul de rezidenţă al societăţii în care sunt deţinute acţiuni

Participare la capitalul social al societăţii/drepturile de vot

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data............................

Semnătura.......................


1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

2) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru paşaport în cazul persoanelor fizice străine.

3) Se completează funcţia deţinută: acţionar, membru în consiliul de administraţie, membru în consiliul de supraveghere, director de investiţii, persoana propusă să asigure funcţia de control intern sau persoana propusă să asigure funcţia de administrare a riscurilor.

4) Se completează numai în cazul persoanelor juridice de către persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică.

5) Se completează cu aceeaşi denumire.

6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele juridice.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.