MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 108/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 108         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 februarie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.704/2011/19/126. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

2.705/2011/18/127. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuinţei si al ministrului finanţelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

2.706/2011/17/128. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 9l8/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalier㔠pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

2.707/2011/16/129 - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie „îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

2.766/2.811/2.467/2011. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercial㠄Sălajul” - SA. Sărmăşag, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

3.199. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru profesiile nereglementate în România a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

24. - Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

Nr. 2.704 din 26 octombrie 2011

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

Nr. 19 din 4 ianuarie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 126 din 2 februarie 2012

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c), următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate eligibile dacă sunt efectiv plătite de către beneficiar sau de partenerii acestuia în termen de 3 luni de la data finalizării implementării proiectelor, dar nu mai târziu de data finalizării contractului de finanţare:

a) achiziţionarea serviciilor de audit independent pentru proiectele pentru care finanţările nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro;

b) cheltuieli legate de elaborarea cererii finale de rambursare;

c) cheltuieli legate de elaborarea raportului final privind implementarea proiectului;

d) cheltuielile de administraţie şi pentru managementul proiectului pe care le implică desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. a)-c);

e) comisioanele bancare pentru tranzacţiile financiare transnaţionale.”

2. La articolul 7, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,k) cheltuieli de administraţie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei activităţi de bază a proiectului, în concordanţă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata combustibilului, atunci când acesta este utilizat pentru realizarea exclusivă a obiectivului contractului de finanţare, plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet, consumabile şi rechizite; cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

Nr. 2.705 din 26 octombrie 2011

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

Nr. 18 din 4 ianuarie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 127 din 2 februarie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c), următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate eligibile dacă sunt efectiv plătite de către beneficiar sau de partenerii acestuia în termen de 3 luni de la data finalizării implementării proiectelor, dar nu mai târziu de data finalizării contractului de finanţare:

a) achiziţionarea serviciilor de audit independent pentru proiectele pentru care finanţările nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro;

b) cheltuieli legate de elaborarea cererii finale de rambursare;

c) cheltuieli legate de elaborarea raportului final privind implementarea proiectului;

d) cheltuielile de administraţie şi pentru managementul proiectului pe care le implică desfăşurarea activităţilor prevăzute lit. a)-c);

e) comisioanele bancare pentru tranzacţiile financiare transnaţionale.”

2. La articolul 7, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,m) cheltuieli de administraţie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei activităţi de bază a proiectului, în concordanţă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata combustibilului, atunci când acesta este utilizat pentru realizarea exclusivă a obiectivului contractului de finanţare, plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet, consumabile şi rechizite; cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

Nr. 2.706 din 26 octombrie 2011

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

Nr. 17 din 4 ianuarie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 128 din 2 februarie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalier㔠pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalier㔠pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c), următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate eligibile dacă sunt efectiv plătite de către beneficiar sau de partenerii acestuia în termen de 3 luni de la data finalizării implementării proiectelor, dar nu mai târziu de data finalizării contractului de finanţare:

a) achiziţionarea serviciilor de audit independent pentru proiectele pentru care finanţările nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro;

b) cheltuieli legate de elaborarea cererii finale de rambursare;

c) cheltuieli legate de elaborarea raportului final privind implementarea proiectului;

d) cheltuielile de administraţie şi pentru managementul proiectului pe care le implică desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. a)-c);

e) comisioanele bancare pentru tranzacţiile financiare transnaţionale.”

2. La articolul 7, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,j) cheltuieli de administraţie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei activităţi de bază a proiectului, în concordanţă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata combustibilului, atunci când acesta este utilizat pentru realizarea exclusivă a obiectivului contractului de finanţare, plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet, consumabile şi rechizite; cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

Nr. 2.707 din 26 octombrie 2011

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

Nr. 16 din 4 ianuarie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 129 din 2 februarie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie „îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile ari 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie „îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c), următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate eligibile dacă sunt efectiv plătite de către beneficiar sau de partenerii acestuia în termen de 3 luni de la data finalizării implementării proiectelor, dar nu mai târziu de data finalizării contractului de finanţare:

a) achiziţionarea serviciilor de audit independent pentru proiectele pentru care finanţările nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro;

b) cheltuieli legate de elaborarea cererii finale de rambursare;

c) cheltuieli legate de elaborarea raportului final privind implementarea proiectului;

d) cheltuielile de administraţie şi pentru managementul proiectului pe care le implică desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. a)-c);

e) comisioanele bancare pentru tranzacţiile financiare transnaţionale.”

2. La articolul 7, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,k) cheltuieli de administraţie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei activităţi de bază a proiectului, în concordanţă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata combustibilului, atunci când acesta este utilizat pentru realizarea exclusivă a obiectivului contractului de finanţare, plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet, consumabile şi rechizite; cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 2.766 din 17 octombrie 2011

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 2.811 din 16 noiembrie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 2.467 din 1 noiembrie 2011

 

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercial㠄Sălajul” - S.A. Sărmăşag, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale „Sălajul” - S.A. Sărmăşag, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă şi nu pot fi depăşite decât în

cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercial㠄Sălajul” - S.A. Sărmăşag poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Sulfina Barbu

 

ANEXĂ


 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALA .SĂLAJUL” - S.A. SÂRMĂŞAG

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

2.950

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

2.950

 

 

a)

din producţia vândută

3

2.064

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

100

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

786

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

el)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

 

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

2.940

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

2.910

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

390

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

270

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

100

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

249

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

176

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

70

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

52

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

15


 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

2

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

4

 

 

 

 

d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

4

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

e)

ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

90

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.376

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

435

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

22

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

83

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli soma] tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

3


 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

30

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

30

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

10

 

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

2

 

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **)

54

8

 

1

 

Rezerve legale

55

1

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

7

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

 

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

90

 

1

 

Surse proprii

65

90

 

2

 

Alocaţii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

0

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 


VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

71

90

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care:

72

90

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

1

 

1

 

Rezerve legale

77

1

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

2.950

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

2.940

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

4

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total in activitate

84

4

 

4a

 

Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

176

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

176

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

0

 

6

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.659

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84)

89

738

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)

90

738

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

997

 

11

 

Plăţi restante

93

 

 

 

a)

preţuri curente

94

1.204

 

 

b)

preţuri comparabile

95

1.204

 

12

 

Creanţe restante

96

 

 

 

a)

preţuri curente

97

299

 

 

b)

preţuri comparabile

98

299

 

Nota :

Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru profesiile nereglementate în România a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

 

În temeiul Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatului Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

în conformitate cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 49/1999 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind eliberarea pentru profesiile nereglementate în România a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.

Art. 3. - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetam, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucureşti, 3 februarie 2012.

Nr. 3.199.

 

ANEXĂ

 

M ETODOLOGIE

privind eliberarea pentru profesiile nereglementate în România a unei adeverinţe de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, precum şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene care au studiat pe teritoriul României şi care solicită eliberarea unei adeverinţe de conformitate, în scopul exercitării, în mod independent sau ca salariat, a unei profesii nereglementate în România, dar reglementată în unul dintre statele menţionate mai sus.

(2) Adeverinţa atestă conformitatea studiilor absolvite în România cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

Art. 2. - (1) Adeverinţa de conformitate se eliberează de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare CNRED, putând fi solicitată de către cetăţenii prevăzuţi la art. 1 alin. {1)în baza unui act de studii (diplomă, adeverinţă, certificat sau atestat de competenţă etc.), care se eliberează de o unitate de învăţământ sau de o instituţie acreditată de învăţământ superior, din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România.

{2) Adeverinţa se eliberează în limba română şi în limba engleză, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Dosarul pentru obţinerea adeverinţei de conformitate include:

a) cererea prin care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate (diploma, adeverinţă, certificatul sau atestatul de competenţă etc.), în copie legalizată;

c) adeverinţa de autenticitate a actului de studii, eliberată de unitatea de învăţământ sau de instituţia acreditată de învăţământ superior emitentă - original sau copie legalizată, excepţie făcând adeverinţele care ţin locul diplomei de studii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverinţe de autenticitate;

d) anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în copie legalizată;

e) diploma anterioară şi/sau foaia matricolă anterioară, în copie, în cazul în care se solicită eliberarea adeverinţei pentru diploma sau certificatul de şcoală postliceală, de şcoală profesională, de învăţământ complementar sau de ucenici;

f) documente personale de identificare, în copie, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate;

g) taxa pentru evaluarea dosarului de eliberare a adeverinţei de conformitate, în valoare de 20 lei.

Art. 4. - (1) Dosarul se depune de solicitant la registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Termenul de emitere a adeverinţei sau de comunicare a deciziei de neemitere este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului.

(3) în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, CNRED verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la art. 3 şi înştiinţează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet.

(4) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit în cazul în care se impun verificări suplimentare ale actelor depuse la dosar.

(5) Dacă în termen de 60 de zile de la transmiterea înştiinţării în conformitate cu alin. (3) nu se înregistrează completarea dosarului, atunci CNRED returnează dosarul solicitantului.

Art. 5. - Adeverinţa de conformitate se eliberează solicitantului sau unei persoane împuternicite ori, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin poştă la adresa indicată în cererea scrisă menţionată la art. 3 lit. a).

Art. 6. - Contestarea deciziei CNRED de a nu emite adeverinţa de conformitate se depune la Registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în termen de 30 de zile lucrătoare de la înştiinţarea solicitantului.

Art. 7. - Adeverinţa de conformitate care nu a fost eliberată se păstrează în arhiva Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu termen permanent,

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost public al în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

CERERE

către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind eliberarea pentru profesiile nereglementate în România a unei adeverinţe de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005

 

1. Solicitant Date personale

Numele şi prenumele:...........................................................................................................................................................

Cetăţenia:.............................................................................................................................................................................

Domiciliul:..............................................................................................................................................................................

Telefon:..................................................................................................................................................................................

E-mail:..................................................................................................................................................................................

 

2. Solicitare

Solicit eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005, în scopul exercitării profesiei de.......................................................................................... în ţara ..........................................................

 

3. Certific includerea în dosar a următoarelor documente:

 Actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate (diploma, adeverinţa, certificatul sau atestatul de competenţă etc.), în copie legalizată

 Adeverinţa de autenticitate a actului de studii, original sau copie legalizată

 Anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în copie legalizată

 Diploma anterioară şi/sau foaia matricolă anterioară, în copie

 Actul de identitate valabil, în copie (dovada schimbării numelui, dacă este cazul)

 Copie de pe dovada plăţii sumei aferente

 

4. Solicit eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE:

 prin ridicare de la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, personal sau prin împuternicit;

 transmitere prin poştă, la următoarea adresă:..................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în prezenta cerere şi documentele incluse în dosar corespund realităţii.

 

Data...........................

Semnătura.............................

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

CENTRUL NAŢIONAL

DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A

DIPLOMELOR

STEMA

MINISTERUL

EDUCAŢIEI,

CERCETĂRII,

TINERETULUI

ŞI SPORTULUI

 

ROMÂNIA

NATIONAL CENTRE

FOR RECOGNITION AND EQUIVALENCE

OF DIPLOMAS

STEMA

MINISTRY OF

EDUCATION,

RESEARCH,

YOUTH AND

SPORTS

 

 

 

 

 

 

Nr./No................../...................

 

ADEVERINŢĂ

se atestă

..............................în profilul/domeniul..................., specializarea.......................,

(actul de studii)

seria............nr. ..........., eliberată dlui/dnei .....................naţionalitatea.....................

sexul..................., născut/ă în............, cu domiciliul în...................de către...........

cu numărul............din............, îndeplineşte condiţiile de formare prevăzute de

art. ............din Directiva 2005/36/CE, având o durată de............, si conferă dreptul

de exercitare a profesiei fără alte condiţii speciale.

Profesia nu este reglementată în România.

CERTIFICATE

attests

that.......................................in the field...................., specialization.......................

(the study document)

series............no............., awarded to.......................nationality.......................

gender.............place of birth.............registered address.............issued by............,

registry no.....................on.....................meets the conditions of training stated by

art.............of the Directive 2005/36/EC, having a length of studies of.............and

gives directly the right to exercise the profession without any other auxiliary requirements.

The profession is not regulated in România.

 

 

Prezenta adeverinţă a fost eliberată pentru recunoaşterea în străinătate a diplomei menţionate.

This certificate has been issued for the recognition of the mentioned diploma in a foreign country.

 

 

Director/Director,

………………………….

 

 

 

Consilier/Counsellor,

…………………………….

Eliberată la Bucureşti la/Done in Bucharest on............Nr./No. …………

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

Având în vedere Referatul Direcţiei generale relaţii contractuale nr. DGC/3 din 30 ianuarie 2012, în temeiul prevederilor:

- art. 139 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010;

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală primară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 1-a-1-j.

(2) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 2-a-2- m.

(3) Se aprobă documentele justificative-formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din unităţile sanitare cu paturi, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3-a-3-k.

(4) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar, în vederea decontării lunare şi trimestriale de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 4-a-4-d.

(5) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 5-a şi 5-b,

(6) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală de recuperare-reabilitare a sănătăţii în unităţi sanitare cu paturi, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 6-a şi 6-b.

(7) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării listei persoanelor cu afecţiuni cronice pentru care se organizează evidenţă distinctă la nivelul medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriu, conform anexelor nr. 7-a şi 7-b.

(8) Formularele menţionate la alineatele (1)-(7) se utilizează împreună cu formularele tipizate de „Factur㔠fără TVA, întocmite conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularele cuprinse în prezentul ordin constituie modele-tip.

Art. 3. - Furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale efectuate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, în vederea decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, potrivit documentelor justificative aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Desfăşurătoarele cuprinse în prezentul ordin se vor completa separat pentru asiguraţi, pentru cazurile ce reprezintă accidente de muncă şi boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, pentru persoanele din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiul Economic European, titulare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate sau beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv în baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, după caz, precum şi pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

(2) La formularele menţionate la alin. (1) se vor ataşa, după caz:

a) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP) specificarea serviciilor medicale efectuate în cazul persoanelor cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

b) lista cuprinzând distinct pentru fiecare CNP specificarea serviciilor medicale acordate cazurilor prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane;

c) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare serviciile medicale acordate cu specificarea următoarelor informaţii: ţara - membră a Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, numele şi prenumele, data naşterii, numărul de identificare a instituţiei care a emis cârdul european de asigurări sociale de sănătate/formularul european emis în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, respectiv în baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, numărul de identificare a cârdului european de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor titulare ale cârdului european de asigurări de sănătate;

d) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare serviciile medicale acordate cu specificarea următoarelor informaţii: ţara, numele şi prenumele, data naşterii în cazul cetăţenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

Art. 5. - Pentru asiguraţii aflaţi în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, în desfăşurătoarele cuprinse în anexele nr. 1-7, „C.N.P. - ul” se înlocuieşte cu „Cod unic de asigurare”.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 şi 460 bis din 30 iunie 2011, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Duţă

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2012.

Nr. 24.


*) Anexele nr. 1-7 se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”. Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.