MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 109/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 109         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 februarie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

79. - Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, Guvernului Republicii Bulgaria

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

6. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 

138. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia

 

3.163. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

25. - Ordin privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

11 - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, Guvernului Republicii Bulgaria

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru operaţiuni de protecţie împotriva inundaţiilor ce au afectat grav Republica Bulgaria, constând în bunuri puse la dispoziţie de Administraţia Naţională „Apele Române”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă scoaterea din rezervele Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în mod gratuit, a cantităţilor de produse prevăzute în anexă, în limita sumei de 80.000 lei (aproximativ 18.390,80 euro), pe baza procesului-verbal de predare-primire încheiat cu transportatorul.

(2) Reîntregirea stocurilor la produsele scoase din rezervele Administraţiei Naţionale „Apele Române” cu cantităţile prevăzute în anexă se va realiza în anul 2012, finanţarea fiind asigurată din bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi din venituri proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

(3) Cheltuielile de ambalare, de transport pe parcursul intern şi internaţional, precum şi alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acestei acţiuni pentru produsele scoase din rezerve se suportă de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din bugetul propriu şi de către Administraţia Naţională .Apele Române” din venituri proprii, conform prevederilor locale.

Art. 3. - (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în cooperare cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române”, va asigura transportul bunurilor acordate ca asistenţă de urgenţă către Republica Bulgaria.

(2) Predarea bunurilor acordate ca asistenţă de urgenţă prevăzute în anexă se va face prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în cooperare cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române”.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor, interimar,

Laszlo Borbely

Ministrul administraţiei şi internelor, interimar,

Constantin-Traian Igaş

p. Ministrul afacerilor externe, interimar,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 8 februarie 2012.

Nr. 79.

 

ANEXĂ

 

LISTA

bunurilor acordate ca asistenţă de urgenţă Republicii Bulgaria

 

Denumirea bunului U/M

Cantitatea

Saci pentru nisip (polipropilenă) 50 x 80 cm buc.

 80.000

TOTAL VALOARE:

80.000 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 121.414 din 17 ianuarie 2012,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

Octavian Liviu Bumbu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2012.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 

Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., gestionează sumele alocate temporar din vărsăminte din privatizare potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, exclusiv măsurile de intervenţie pe piaţă, prin contul de disponibil deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare F.E.G.A.”, cod IBAN RO5lTREZ70054040331xxxxx, CUI 4221187.

(2) M.A.D.R. virează sumele încasate potrivit prevederilor alin. (1)în contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare F.E.G.A.”, cod IBAN RO51TREZ70054040331xxxxx, CUI 16517187, deschis pe numele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. Din sumele astfel încasate A. PI. A. efectuează plăţile corespunzătoare în conturile beneficiarilor schemelor de plăţi şi măsurilor de piaţă în agricultură, exclusiv măsurile de intervenţie pe piaţă.

Art. 2. - (1) A.P.I.A., ca autoritate responsabilă pentru implementarea schemelor de plăţi directe pentru agricultură şi a măsurilor de piaţă, exclusiv măsurile de intervenţie pe piaţă, având ca sursă de finanţare Fondul European de Garantare Agricolă, centralizează cererile de plată depuse de beneficiari, iar după verificarea şi certificarea acestora solicită M.A.D.R. sumele necesare efectuării plăţilor, conform anexei nr. 1. A.P.I.A. transmite solicitarea, spre ştiinţă, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică.

(2) M.A.D.R. centralizează la începutul fiecărei zile cererile de plată transmise de A.P.I.A. în ziua precedentă şi solicită Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., o singură dată pe zi virarea sumelor alocate din vărsămintele obţinute din privatizare pentru asigurarea fondurilor necesare efectuării cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe pe suprafaţă şi măsurilor de piaţă în agricultură, exclusiv măsurile de intervenţie pe piaţă.

(3) M.F.P. virează sumele în termen de 5 zile lucrătoare de la data fiecărei solicitări a M.A.D.R., până la concurenţa sumei de 3.750.000 mii lei, în contul M.A.D.R., prevăzut la art. 1 alin. (1).

(4) M.A.D.R., prin Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene, virează sumele în contul A.P.I.A., prevăzut la art. 1 alin. (2), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora de la M.F.P.

(5) Reîntregirea vărsămintelor obţinute din privatizare utilizate se va efectua de M.A.D.R. în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2012.

(6) în cazul în care sumele restituite de Comisia Europeană, reprezentând cheltuielile efectuate pe seama vărsămintelor obţinute din privatizare sunt diminuate cu sumele prevăzute la art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2012, reconstituirea vărsămintelor obţinute din privatizare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin achitarea în lei a sumei rămase de restituit în contul 65.01.01 „Decontări în contul trezoreriei centrale - operaţiuni proprii”, cod IBAN RO24TREZ999650101xxxxxxx, deschis pe numele M.F.P. la Trezoreria Operativă Centrală, CUI 8609468.

(7) M.A.D.R. transmite lunar M.F.P. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, în termen de 10 zile calendaristice de la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, modul de utilizare a sumelor alocate, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Agenţia de Plăţi si Intervenţie Pentru Agricultură

Nr. .................../....................

 

Solicitare de fonduri conform Hotărârii Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene

În atenţia domnului director general

 

Vă transmitem alăturat situaţia centralizatoare în vederea virării sumelor necesare efectuării cheltuielilor aferente schemelor de plată implicate în derularea Fondului European de Garantare Agricolă, conform Hotărârii Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, în sumă totală de......................lei.

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea schemei de plată

Suma

1.

Schema de plată directă unică pe suprafaţă

 

2.

Schema de plată separată pentru zahăr

 

3.

Măsuri de piaţă

 

 

TOTAL:

 

 

Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,

……………………………………………………………………………………

(semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia generală buget-finanţe si fonduri europene

Nr. ............../....................

 

Situaţia utilizării sumelor alocate conform Hotărârii Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe

şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, pentru luna .............. 2012

 

Ministerului Finanţelor Publice

Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică

În atenţia domnului director general

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea schemei de plată

Sume alocate

Sume plătite

Sume neutilizate

1.

Schema de plată directă unică pe suprafaţă

 

 

 

2.

Schema de plată separată pentru zahăr

 

 

 

3.

Măsuri de piaţă TOTAL:

 

 

 

 

Directorul general al Direcţiei buget-finanţe şi fonduri europene,

……………………………………………………………………………………

(semnătura şi ştampila)

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 114 alin. (24) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala,

Sorin Blejnar

 

Bucureşti, 9 februarie 2012.

Nr. 138.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.311/2007)

 

METODOLOGIE

de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale privind distribuirea şi stingerea

 

1. În temeiul prevederilor art. 114 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, plata obligaţiilor fiscale prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat şi a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligaţiile fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale.

2. Obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se plătesc în contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de aceştia, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare care se virează în contul 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care Ie-a înfiinţat.

3. Obligaţiile fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se plătesc în contul unic de disponibil 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de aceştia.

4. Sumele plătite de către contribuabili în contul unic de disponibil 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire” se distribuie de către organul fiscal competent mai întâi pe bugete, proporţional cu sumele datorate fiecărui buget, cu excepţiile prevăzute la pct. 16-25.

5. Cu excepţiile prevăzute la pct. 16-25, sumele plătite pentru bugetul de stat în contul unic, precum şi sumele distribuite pe bugete potrivit pct. 4 se distribuie apoi în cadrul fiecărui buget sau fond, de către organul fiscal competent, în ordinea prevăzută la art. 114 alin. (23) din Codul de procedură fiscală, după cum urmează:

a) impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă;

b) celelalte obligaţii fiscale principale;

c) obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b).

6. În cazul în care suma achitată nu acoperă toate obligaţiile fiscale datorate uneia dintre categoriile prevăzute la pct. 5 lit. a), b) sau c), distribuirea se face, în cadrul categoriei respective, proporţional cu obligaţiile datorate.

7. După efectuarea distribuirii, organul fiscal competent efectuează stingerea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului potrivit prevederilor art. 115 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură fiscală şi înştiinţează contribuabilul, cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale, despre modul în care s-a efectuat stingerea.

8. În situaţia în care, după efectuarea operaţiunilor de distribuire şi de stingere, în conturile unice prevăzute la pct. 2 şi 3 mai rămân sume nedistribuite, se procedează astfel:

a) în cazul în care suma rămasă nedistribuită a fost plătită în contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, la sfârşitul lunii, diferenţa rămâne înregistrată în acest cont;

b) în cazul în care suma rămasă nedistribuită a fost plătită în contul unic de disponibil 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire”, aceasta se distribuie de organul fiscal competent, în ultima zi lucrătoare a lunii, în contul 22.47.03.02 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire”.

9. Distribuirea sumelor înregistrate potrivit prevederilor pct. 4 şi 5 se efectuează la data înregistrării de obligaţii fiscale faţă de bugetele respective, potrivit regulilor de distribuire a sumelor plătite în conturile unice stabilite prin prezenta metodologie, cu excepţia situaţiei prevăzute la pct. 8 lit. b).

10. În primele 10 zile ale lunii următoare celei în care s-a efectuat plata obligaţiilor fiscale, organul fiscal competent constată, din oficiu, compensarea sumei plătite în plus în contul unic după efectuarea operaţiunilor de distribuire şi de stingere, astfel:

a) sumele rămase nedistribuite în contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” sting prin compensare obligaţiile fiscale neachitate datorate aceluiaşi buget şi care nu se plătesc în contul unic, urmând ca diferenţa rămasă să stingă prin compensare obligaţiile datorate altor bugete, în mod proporţional;

b) sumele rămase nedistribuite în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire” sting prin compensare obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, urmând ca eventualele diferenţe să stingă prin compensare obligaţiile neachitate la bugetul de stat, altele decât cele care se plătesc în acest cont.

11. Constatarea din oficiu a compensării de către organul fiscal competent poate fi efectuată şi în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice de administrare a creanţelor fiscale, ulterior operaţiunii de distribuire a sumelor plătite în conturile unice. Data stingerii obligaţiilor fiscale prin această modalitate, inclusiv cea efectuată în mod automat, este data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, potrivit prevederilor art. 116 din Codul de procedură fiscală.

12. Constatarea compensării din oficiu se efectuează pe baza formularului „Decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. Decizia se comunică contribuabilului în termen de 7 zile de la data efectuării operaţiunii.

13. Sumele reprezentând obligaţii fiscale existente în conturile 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” şi 22.47.03.02 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire”, după data constatării de către organul fiscal competent a compensării prevăzute la art. 116 din Codul de procedură fiscală, pot fi restituite la cerere, în condiţiile prevăzute de art. 117 alin. (1) şi (8) din acelaşi act normativ.

14. Prevederile pct. 4 şi 5 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care contribuabilii depun „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” după data de 1 a lunii următoare celei în care există obligaţia declarării, potrivit legii. După depunerea declaraţiilor, organul fiscal competent procedează la distribuirea şi stingerea sumelor datorate potrivit prevederilor pct. 3 sau 4, după caz, cu excepţia situaţiei în care, până la data depunerii declaraţiilor, sumele plătite în contul unic nu au stins alte obligaţii.

15. Nerespectarea de către organul fiscal competent a termenului prevăzut la pct. 12 atrage răspunderea acestuia pentru neîndeplinirea, la termenele legale, a procedurilor prevăzute de legislaţia fiscală.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii privind distribuirea sumelor plătite de debitorii care efectuează plata în contul unic şi beneficiază de înlesniri la plată şi stingerea obligaţiilor datorate do aceştia

 

16. (1) în cazul în care debitorii beneficiază de înlesniri la plată aprobate prin acte administrative, potrivit reglementărilor legale în vigoare, şi efectuează plăţi în contul unic, distribuirea şi stingerea se efectuează pe impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, în ordinea împlinirii termenului maxim acordat pentru obligaţiile de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată. Prin sintagma termen maxim acordat se înţelege termenul suplimentar de achitare a obligaţiilor care reprezintă condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată, astfel cum sunt prevăzute în actele normative referitoare la reglementarea acordării înlesnirilor la plată.

(2) în cazul în care există obligaţii de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, ale căror termene maxime acordate se împlinesc la aceeaşi dată, pentru aceste obligaţii distribuirea se efectuează distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu obligaţiile datorate, iar în cadrul fiecărui buget sau fond distribuirea se face în următoarea ordine:

a) impozitele cu reţinere la sursă, proporţional cu obligaţiile datorate şi apoi în ordinea vechimii acestora;

b) celelalte obligaţii fiscale principale, proporţional cu obligaţiile datorate şi apoi în ordinea vechimii acestora;

c) obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b), în ordinea vechimii acestora.

(3) Stingerea obligaţiilor fiscale se face în următoarea ordine:

a) obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii acestora;

b) obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii acestora.

17. În cazul în care suma achitată este mai mare decât cuantumul obligaţiilor al căror termen maxim acordat a fost împlinit până la data plăţii, se sting celelalte obligaţii de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, iar ulterior ratele viitoare din eşalonarea la plată.

18. În situaţia în care suma achitată în contul unui buget şi/sau impozit, taxă, după caz, este mai mare decât obligaţiile fiscale datorate respectivului buget şi/sau impozit, taxă, după caz (toate obligaţiile fiscale eşalonate şi obligaţiile de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii eşalonării la plată), diferenţa rezultată stinge obligaţiile datorate în contul celorlalte bugete, cu respectarea regulii prevăzute la pct. 16.

19. Plata obligaţiilor fiscale eşalonate, altele decât cele prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către debitori distinct pe fiecare impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, iar stingerea obligaţiilor fiscale datorate se efectuează în ordinea împlinirii termenului maxim acordat pentru obligaţiile de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată.

20. În cazul existenţei unui decont cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cereri de restituire, se procedează astfel:

a) dacă există decizie de rambursare sau decizie de impunere pentru suma aprobată la rambursare, stingerea se efectuează în limita sumei aprobate si în ordinea prevăzută la pct. 16;

b) dacă decontul cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cererile de restituire sunt în curs de soluţionare, se marchează obligaţiile de plată ce pot face obiectul compensării în limita sumei solicitate la rambursare/ restituire în ordinea prevăzută la pct. 16,

21. Prin excepţie de la prezenta procedură de distribuire şi stingere, în situaţia în care contribuabilul notifică organul fiscal competent şi plăteşte anticipat, parţial sau total, sumele cuprinse în graficul de eşalonare la plată, acestea se distribuie şi sting ratele din graficul de eşalonare, aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 16.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii privind distribuirea sumelor plătite în contul unic de contribuabilii aflaţi sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

22. Sumele plătite de contribuabilii aflaţi sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând obligaţii fiscale, se distribuie de către organul fiscal competent potrivit următoarei ordini:

a) obligaţii fiscale cu termene de plată după data deschiderii procedurii insolvenţei, în ordinea vechimii, cu excepţia celor prevăzute în planul de reorganizare confirmat;

b) sume datorate în contul ratelor din programele de plăţi ale obligaţiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat, precum şi obligaţiile accesorii datorate pe perioada reorganizării, dacă în plan s-au prevăzut calcularea şi plata acestora. În acest caz, obligaţiilor accesorii calculate le sunt aplicabile dispoziţiile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) obligaţii fiscale datorate şi neachitate cu termene de plată anterioare datei la care s-a deschis procedura insolvenţei, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora, în situaţia contribuabililor aflaţi în stare de faliment;

d) alte obligaţii fiscale în afara celor prevăzute la lit. a)-c).

23. În situaţia în care sumele achitate de către contribuabilii aflaţi sub incidenţa Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în contul unic 20.47.01.01. „Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” sunt în cuantum mai mic sau egal cu sumele reprezentând obligaţii fiscale cu termene de plată după data deschiderii procedurii insolvenţei, acestea se distribuie, pe tipuri de obligaţii fiscale, potrivit prevederilor pct. 4 şi 5.

24. În situaţia în care contribuabilii aflaţi sub incidenţa Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, efectuează o plată în contul unic 20.47.01.01. „Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” în cuantum mai mare decât cel al obligaţiilor fiscale care se plătesc în acest cont, organul fiscal competent distribuie aceste sume plătite pe tipuri de obligaţii în ordinea prevăzută la pct. 22, în funcţie de starea contribuabilului (insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment), ulterior aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 10-13.

25. Sumele achitate de către contribuabilii aflaţi sub incidenţa Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire” se distribuie de către organul fiscal competent potrivit art. 115 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, cu respectarea prevederilor pct. 24, care se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IV

Distribuirea sumelor plătite în contul unic de către debitorii care se află în executare silită şi stingerea obligaţii lor fiscale datorate de către aceştia

 

26. În cazul în care contribuabilul a efectuat plata în contul unic după data la care, potrivit legii, a fost comunicată somaţia, organul fiscal competent procedează la distribuirea sumelor plătite şi stingerea creanţelor fiscale potrivit prevederilor cap. I.

27. Dispoziţiile pct. 26 se aplică în mod corespunzător şi în cazul operării compensării potrivit art. 116 din Codul de procedură fiscală.

28. În cazul înfiinţării popririi asupra sumelor ce se cuvin debitorilor, terţii popriţi şi instituţiile bancare virează aceste sume în contul de disponibil 50.67.02 „Disponibil din sume încasate din înfiinţarea popririi (bancă/terţ) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor”, deschis pe codul de identificare fiscală a debitorului, indicat în adresa de înfiinţare a popririi de către organul fiscal competent.

29. Sumele încasate în contul prevăzut la pct. 28 se distribuie în ordinea vechimii popririlor, respectiv a titlurilor executorii care au stat la baza acestora. În cadrul titlului executoriu se sting mai întâi creanţele fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi creanţele fiscale accesorii, în ordinea vechimii.

30. În cazul în care după efectuarea distribuirii potrivit pct. 29 mai rămân sume încasate în contul prevăzut la pct. 28, acestea se restituie din oficiu în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării.

31. În situaţia în care debitorul înregistrează şi alte obligaţii fiscale restante, altele decât cele pentru care s-a dispus înfiinţarea popririi/popririlor, acestea se sting prin compensare cu sumele rămase nedistribuite din contul prevăzut la pct. 29, cu încadrarea în termenul menţionat la pct. 30, dispoziţiile art. 114 şi 115 din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii

 

32. Pentru popririle înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, organele fiscale competente înştiinţează de îndată terţii popriţi, inclusiv instituţiile bancare, cu privire la contul prevăzut la pct. 28, în care se vor vira sumele ce se cuvin debitorilor.

33. În toate actele normative în care se face referire la sintagma „Notă privind compensarea obligaţiilor fiscale” această noţiune se înlocuieşte cu sintagma „Decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale”.

34. Pentru contribuabilii care au sedii secundare plătitoare de impozit pe venitul din salarii, distribuirea sumelor plătite în contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” şi stingerea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia se efectuează în mod corespunzător, potrivit dispoziţiilor prezentei metodologii.

35. Prin excepţie de la prevederile pct. 34, în scopul aplicării prevederilor art. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe venit declarat şi neachitat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală se distribuie şi se înregistrează, de către organul fiscal competent, pe sediul principal, respectiv pe sediile secundare ale plătitorului, proporţional cu impozitul datorat pentru fiecare dintre acestea din totalul impozitului individualizat în titlul de creanţă pentru care s-a efectuat stingerea. Modul de distribuire a impozitului pe venitul din salarii stins, atât pe sediul principal, cât şi pe fiecare dintre sediile secundare, se comunică în sistem informatic de către organul fiscal competent unităţii de trezorerie a statului la care este arondat acesta.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

SIGLA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1)..................................................................

Str. ........................... nr. .........localitatea..........................

 

 

 

 

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele.............

Semnătura............(L-S.)

 

 

DECIZIE

privind compensarea obligaţiilor fiscale

În temeiul prevederilor art. 116 şi art. 117 alin. (6)-(8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se compensează obligaţiile fiscale scadente şi neachitate de către:

- numele şi prenumele/denumirea debitorului..................................................

- domiciliul fiscal.............................................................................

- codul de identificare fiscală2)..............................

 

I. Suma de rambursat/de restituit/de plată de la buget din care se compensează obligaţii fiscale neachitate:

 

Denumirea venitului din care se compensează

Contul de venituri/de disponibil

Documentul din care rezultă suma din care se compensează

Data exigibilităţii3)

Suma (lei)

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

II. Obligaţii fiscale care se sting prin compensare:

 

Denumirea obligaţiei stinse prin compensare

Contul de venituri/ de disponibil

Documentul prin care s-a stabilit sau individualizat

obligaţia fiscală neachitată

Data exigibilităţii3)

Data stingerii prin compensare4

Suma (lei)

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 30 de zile de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Şef compartiment,

Numele şi prenumele

 Semnătura.................

 

 

Întocmit

Inspector,

Numele şi prenumele...............

Semnătura.....................

 

 

Unitatea Trezoreriei Statului

………………………………………..

Înregistrat operaţiunile aprobate la pct. I şi II din Decizia de compensare nr. .....................din data............................

Conducătorul unităţii Trezoreriei Statului,

Data........................

Şef compartiment,

………………………………………..

 

 


1) Se va menţiona denumirea organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

3) Se va completa data exigibilităţii sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget, după caz. şi a obligaţiei fiscale neachitate, conform art. 116 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4) Se va completa data la care operează de drept compensarea, conform art. 116 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003. republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, ţinându-se cont de data exigibilităţii menţionată în coloana 3.

 

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare, difuzare şi păstrare ale formularului

 

1 Denumire: Decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale

2 Cod: 14.13.41.99

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

5. Se utilizează: în baza art. 116 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Se întocmeşte: în 3 exemplare de către organul fiscal.

7. Circulă:        1 exemplar la organul cu atribuţii de compensare;

1 exemplar la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică ce a efectuat compensarea; 1 exemplar la contribuabil.

8. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de compensare.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tine”etului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 361 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane şi instituţiile de învăţământ superior vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 3.163.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE-CADRU

de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

 

Art. 1. - În conformitate cu definiţiile acceptate la nivel european, în sensul prezentei metodologii:

a) competenţa reprezintă abilitatea de a aplica adecvat rezultatele învăţării, într-un context definit. Competenţa nu este limitată la elemente cognitive (implicând utilizarea teoriei, concepte, cunoştinţe) şi include aspecte funcţionale (deprinderi tehnice), precum şi atribute interpersonale (abilităţi sociale sau organizaţionale);

b) certificarea competenţelor reprezintă procesul emiterii unui certificat care atestă faptul că un set de rezultate ale învăţării (cunoştinţe, expertiză, deprinderi şi/sau competenţe) dobândite de o persoană a fost evaluat şi validat de o structură competentă, pe baza unor standarde existente;

c) rezultatele învăţării reprezintă setul de cunoştinţe, deprinderi şi/sau competenţe pe care o persoană Ie-a acumulat şi/sau este capabilă să le demonstreze practic la sfârşitul unui proces de învăţare formal, informai sau nonformal;

d) evaluarea rezultatelor învăţării reprezintă procesul de estimare a cunoştinţelor, abilităţilor, deprinderilor şi/sau competenţelor unei persoane, pe baza unor criterii predefinite;

e) validarea rezultatelor învăţării reprezintă confirmarea de către o structură competentă a faptului că rezultatele învăţării (cunoştinţe, deprinderi şi/sau competenţe) dobândite de o persoană au fost evaluate pe baza unor criterii predefinite şi care sunt conforme cu cerinţele standardului de validare.

Art. 2. - Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă vizează actualizarea/ dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.

Art. 3. - (1) Potrivit legii, pot organiza programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă toate acele instituţii de învăţământ superior care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţific respectiv.

(2) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se înfiinţează şi se gestionează, potrivit prevederilor legale în vigoare, la nivelul departamentelor sau/şi şcolilor postuniversitare.

(3) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot organiza numai în limbile şi la formele de învăţământ în care sunt şcolarizate programele de studii universitare de licenţă acreditate în domeniul ştiinţific respectiv.

Art. 4. - Potrivit legii, programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot organiza în regim cu taxă sau cu finanţare din alte surse.

Art. 5. - (1) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se desfăşoară pe baza unui regulament propriu de organizare şi desfăşurare, aprobat de senatul universitar.

(2) Acest regulament trebuie să fie aprobat înainte de a începe şcolarizarea oricărui program postuniversitar deformare şi dezvoltare profesională continuă.

Art. 6. - Au dreptul să participe la programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesională continuă absolvenţii care au finalizat cu diplomă cel puţin studiile universitare de licenţă sau echivalente.

Art. 7. - (1) Planurile de învăţământ pentru programele postuniversitare deformare şi dezvoltare profesională continuă se elaborează de către departamente/şcoli postuniversitare. Finalizarea circuitului intern de aprobare a planurilor de învăţământ se face prin aprobarea lor de către senatele universitare.

(2) Planurile de învăţământ aprobate de senatele universitare se avizează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unde vor fi prezentate împreună cu calificarea universitară sau standardul ocupaţional/standardele ocupaţionale pe care se fundamentează programul, precum şi cu competenţa/competenţele sau unitatea de competenţă/unităţile de competenţă vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Art. 8. - (1) în conformitate cu prevederile legale, programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă pot utiliza sistemul de credite de studiu transferabile.

(2) în cazul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă cu durată mai mare de 100 de ore, utilizarea creditelor de studiu transferabile este obligatorie.

Art. 9. - (1) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul programului.

(2) Examenul de certificare a competenţelor trebuie să verifice capacitatea de a aplica practic competenţele dobândite în programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

(3) Examenul de certificare a competenţelor profesionale nu poate fi susţinut decât la instituţia care a asigurat şcolarizarea.

Art. 10. - (1) Absolvenţilor care promovează examenul de certificare a competenţelor li se eliberează de către instituţia organizatoare un certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului.

(2) Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate (dacă este cazul), calificarea universitară/standardul ocupaţional care a stat la baza dezvoltării programului şi competenţa/competenţele sau unitatea de competenţă/unităţile de competenţă vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

(3) Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi suplimentul descriptiv se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii.

Art. 11. - (1) Activitatea din cadrul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se normează separat şi nu intră sub incidenţa art. 288 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Numărul maxim de ore pe care un cadru didactic şi/sau un cadru didactic coordonator de program le pot desfăşura în programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se stabileşte de senatul universităţii.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTAT E

 

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Serviciului medical al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DMS/SM/17 din 10 ianuarie 2012,

în temeiul dispoziţiilor:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 71 alin. (1) lit. a) şi b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistica a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă în anul 2012 se aprobă Regulile de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi Metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integranta din prezentul ordin, şi se aplică pentru cazurile externate în anul 2012.

Art. 2. - (1) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienţilor externaţi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(2) Trimestrial, în perioada 15-19 a lunii următoare trimestrului încheiat, spitalele vor transmite în format electronic cazurile invalidate pentru care se solicita revalidarea, precum şi cazurile neraportate din lunile anterioare. În perioada 10-14 decembrie 2012, spitalele vor transmite în format electronic cazurile invalidate pentru care se solicită revalidarea, precum şi cazurile neraportate până la data de 30 noiembrie 2012. Cazurile invalidate pentru care se solicită revalidarea, precum şi cele neraportate până la sfârşitul anului pot fi raportate în perioada 15-19 ianuarie a anului următor.

(3) Lunar, până la data de 15, spitalele vor primi de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, denumită în continuare SNSPMPDSB, în format electronic şi tipărit, rapoartele de validare a activităţii aferente lunii precedente, în conformitate cu formularul 1.1 prevăzut în anexa 3-a, cu formularul prevăzut în anexa 3-c şi cu formularul 1.1 din anexa 3-e la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special.

(4) Trimestrial, până la data de 23 a lunii următoare trimestrului încheiat, iar pentru trimestrul IV până la data de 18 decembrie 2012, respectiv până la data de 23 ianuarie 2013, spitalele vor primi de la SNSPMPDSB, în format electronic şi tipărit (fax), rapoartele de validare a activităţii de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv, în conformitate cu formularele 1.2, 1.3.1 şi 1.4 prevăzute în anexa 3-a, cu formularul prevăzut în anexa 3-c şi cu formularul 1.2.1 din anexa 3-e, respectiv numai în format electronic rapoartele de validare, în conformitate cu formularul 1.3 din anexa 3-a şi formularul 1.2 din anexa 3-e la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012.

(5) Lunar, respectiv trimestrial, SNSPMPDMB va transmite spitalelor rapoarte cu detalierea cauzelor de invalidare pentru fiecare caz, conform regulilor prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Pentru decontarea activităţii lunare, spitalele vor utiliza, după caz, desfăşurătoarele 1.1 şi 1.2 prevăzute în anexa 3-b, desfăşurătoarele 1.1, 1.2 şi 1.3 prevăzute în anexa 3-d şi desfăşurătoarele 1.1 şi 1.2 prevăzute în anexa 3-f la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012.

(7) Pentru decontarea activităţii trimestriale, spitalele vor utiliza, după caz, desfăşurătoarele 1.3 şi 1.3.1 prevăzute în anexa 3-b, desfăşurătoarele 1.3 şi 1.4 prevăzute în anexa 3-d şi desfăşurătoarele 1.3 şi 1.3.1. prevăzute în anexa 3-f la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012.

Art. 3. - Pentru cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului în condiţiile art. 71 alin. (2) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011- 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se va întocmi şi se va raporta doar fişa de spitalizare de zi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum şi SNSPMPDMB vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 649/2011 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 8 august 2011, cu modificările ulterioare.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Duţă

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2012.

Nr. 25.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULI DE VALIDARE

a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă

 

Sunt invalidate următoarele cazuri:

A01 Cazuri ale căror date încalcă specificaţiile tehnice ale setului minim de date la nivel de pacient

Motiv: Aceste cazuri nu pot fi colectate în baza de date naţională din cauza existenţei unor erori (de exemplu, lipsa unor date obligatorii sau neconcordanţa cu nomenclatoarele în vigoare). Sub incidenţa acestei reguli intră şi foile care nu respectă criteriul de număr unic de foaie pe spital şi an, deoarece numărul unic de foaie pe spital şi an face parte din specificaţiile setului minim de date la nivel de pacient (Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare).

A02 Cazuri raportate pe secţii în care nu se întocmeşte foaia de observaţie clinică generală, denumită în continuare FOCG (de exemplu, cazurile care sunt raportate pe secţiile ATI, secţii paraclinice, structuri de urgenţă etc.)

Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, FOCG se întocmeşte doar pentru pacienţii spitalizaţi în secţii clinice: medicale sau chirurgicale (cu excepţia secţiilor ATI).

A03 Cazuri cu data intervenţiei chirurgicale principale în afara intervalului de spitalizare

Motiv: Cel puţin una dintre următoarele date este eronată: data internării, data externării, data intervenţiei chirurgicale principale.

A04 Cazuri decedate, pentru care nu există concordanţă între tipul externării şi starea la externare

Motiv: Pentru cazurile decedate, informaţia privind decesul este cuprinsă atât în rubrica „Tip externare”, cât şi în rubrica „Stare la externare”. În situaţia în care cele două informaţii nu concordă, este vorba de o eroare în cel puţin una dintre rubrici.

A05 Cazuri cu vârsta negativă

Motiv: Cel puţin una dintre următoarele date este eronată: data naşterii, data internării.

A06 Cazuri cu durata de spitalizare negativă

Motiv: Cel puţin una dintre următoarele date este eronată: data internării, data externării.

A07 Cazuri concomitente

Motiv: Aceste cazuri reprezintă episoade de spitalizare pentru acelaşi pacient, care se suprapun în timp.

A08 Cazuri neclasificabile

Motiv: Aceste cazuri au erori pe datele care influenţează clasificarea lor.

A09 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat complet datele privind tipul de asigurare CNAS a pacientului

Explicaţii: Sunt invalidate cazurile în care statutul de asigurat al pacientului - asigurat CNAS, asigurat CNAS şi asigurare voluntară - impune completarea tipului de asigurare. De asemenea, sunt invalidate cazurile în care nu a fost completată informaţia privind casa de asigurări de sănătate, deşi tipul de asigurare - „Obligatorie CAS”, „Facultativă CAS” - o impune.

Motiv: Informaţia privind tipul asigurării de sănătate a pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.

A10 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat datele privind categoria de asigurat a pacientului

Explicaţii: Sunt invalidate cazurile pentru care categoria de asigurat a pacientului nu a fost completată, deşi lipul de asigurare „Obligatorie CAS” o impune.

Motiv: Informaţia privind categoria de asigurat a pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.

A11 Cazurile internate la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei capacităţii de muncă, a încadrării şi reevaluării gradului de handicap

Motiv: Conform legislaţiei în vigoare, serviciile spitaliceşti efectuate la cerere, precum şi serviciile solicitate în vederea expertizei capacităţii de muncă, a încadrării şi reevaluării gradului de handicap nu sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

A12 Cazurile care nu îndeplinesc condiţiile finanţării din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate din punctul de vedere al asigurării de sănătate şi al criteriului de internare

Motiv: Serviciile spitaliceşti suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate furnizate pacienţilor neasiguraţi, respectiv pacienţilor cu asigurare facultativă CAS sunt cele prevăzute la cap. II şi III din anexa 16 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2012 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011- 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010.

A13 Cazuri pentru care nu s-a înregistrat criteriul de internare a pacientului

Explicaţii: Se aplică tuturor asiguraţilor CNAS (cu sau fără asigurare voluntară).

Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, informaţia privind criteriul de internare a pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.

A14 Cazuri de transplant de organe şi ţesuturi, cu excepţia grefelor de piele prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011, a serviciilor medicale aferente stării posttransplant si a cazurilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare.

Motiv: Conform legislaţiei în vigoare, transplanturile sunt finanţate de către Ministerul Sănătăţii, cu excepţia grefelor de piele şi a serviciilor medicale aferente stării posttransplant. De asemenea, nu sunt finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate procedurile de prelevare de organe de la donatori decedaţi.

A15 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat corespunzător informaţiile cu privire la intervenţia chirurgicală principală

Excepţii: Cazurile fără intervenţie chirurgicală principală

Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, informaţiile privind intervenţia chirurgicală principală, data intervenţiei chirurgicale principale şi codul de parafă al medicului operator sunt incluse în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.

A16 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat complet datele despre cetăţenia pacientului

Explicaţii: Se aplică exclusiv cazurilor cu cetăţenie străină sau dublă (română şi străină), pentru care nu s-a înregistrat şi ţara.

Motiv: Informaţia privind cetăţenia pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.

B01 Cazuri cu vârsta peste 124 de ani

Motiv: în cele mai multe situaţii de acest fel este vorba despre o eroare în cel puţin una dintre următoarele rubrici: data naşterii, data internării.

B02 Cazuri cu durata de spitalizare peste 365 de zile

Motiv: în cele mai multe situaţii de acest fel este vorba de o eroare în cel puţin una dintre următoarele rubrici: data internării, data externării.

B03 Pacienţii pentru care nu a fost înregistrat codul numeric personal (CNP)

Excepţii: Fac excepţie de la această regulă cazurile de nou-născuţi (cu vârsta între 0 şi 28 de zile) şi cazurile de cetăţeni străini.

Motiv: Conform prevederilor legale, furnizorii de servicii medicale trebuie să înregistreze codul numeric personal al asiguraţilor.

B04 Transferuri intraspitaliceşti şi reinternări în aceeaşi zi sau la un interval de o zi în acelaşi tip de îngrijiri

Motiv: Aceste cazuri sunt considerate ca un episod de spitalizare unic.

Excepţii: Fac excepţie cazurile care sunt transferate/ reinternate în acelaşi spital, dar între/în secţii cu tip de îngrijiri diferit (din secţii cu îngrijiri de tip acut în secţii cu îngrijiri de tip cronic/de recuperare sau invers).

Explicaţii: Specificarea secţiilor unde se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic, reglementată de Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

B05 Cazuri pentru care niciuna dintre intervenţiile chirurgicale efectuate nu este în concordanţă cu diagnosticul principal

Motiv: în cele mai multe situaţii de acest fel, cel puţin una dintre următoarele informaţii este eronată: diagnosticul principal, procedurile efectuate.

B06 Cazuri cu diagnostic principal inacceptabil

Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare.

Algoritm: Se invalidează cazurile clasificate în DRG 93020 (Diagnostice principale inacceptabile).

B07 Cazuri cu diagnostic neonatal neconcordant cu vârsta/greutatea

Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare.

Algoritm: Se invalidează cazurile clasificate în DRG 93030 (Diagnostice neonatale neconcordante cu vârsta/greutatea).

B08 Cazuri internate şi externate în aceeaşi zi

Motiv: în cele mai multe situaţii de acest fel este vorba despre o eroare de înregistrare a datei de internare şi/sau de externare ori de un caz cu posibilitate de rezolvare în spitalizare de zi.

Excepţii: De la această regulă fac excepţie cazurile decedate şi cazurile care sunt clasificate în grupurile de diagnostice specifice spitalizării de zi.

B09 Cazuri clasificate în DRG A1040 (Traheostomie sau ventilaţie >95 de ore), datorită procedurii G05005 Suport ventilator continuu mai mult de 96 de ore, pentru care durata totală de spitalizare este mai mică de 96 de ore.

Motiv: în cele mai multe situaţii de acest fel este vorba de o eroare de înregistrare a datei şi orei de internare şi/sau de externare, sau de o eroare în alegerea procedurii.

B10 Cazuri cu diagnostic principal de tipul agent infecţios (B95_-B97J

Motiv: Conform listei tabelare a diagnosticelor, aceste coduri sunt utilizate ca diagnostice secundare, pentru precizare, ca şi coduri adiţionale pentru un alt diagnostic principal.

B11 Cazuri cu diagnostic principal de tipul sechelă de AVC (I69J

Motiv: Conform standardelor de codificare, aceste coduri sunt utilizate ca diagnostice secundare, pentru diagnostice principale ce definesc concret tipul de sechelă a AVC.

B12 Cazuri clasificate în DRG A2021 şi A2022, care au avut o intervenţie chirurgicală asociată cu o procedură de anestezie generală împreună cu o procedura de intubaţie

Motiv: Conform standardelor de codificare, anestezia generala include şi procedura de intubaţie.

B13 Cazuri cu diagnostic principal de deshidratare şi unul din diagnosticele secundare de tipul gastroenterită

Motiv: Conform standardelor de codificare, gastroenterită ar trebui codificată întotdeauna ca diagnostic principal, înaintea celui de deshidratare. Rehidratarea, care se efectuează oricum pentru tratamentul acestui tip de afecţiuni, nu permite alocarea codului de deshidratare, acesta din urma codificându-se numai când există documentare clinică şi este menţionat în mod expres de medicul curant.

B14 Cazuri aferente nou-născuţilor sau copiilor cu vârsta sub un an, pentru care codurile de diagnostic de tipul P07_ alocate nu corespund cu greutatea la internare înregistrată.

Motiv: Cel puţin una dintre informaţiile privind greutatea la internare sau diagnosticul sunt înregistrate eronat.

B15 Cazuri care au un diagnostic (principal sau secundar) de tipul neoplasm secundar, fără a avea codificat şi neoplasmul primar.

Motiv: Conform standardelor de codificare, în momentul în care se codifică un neoplasm secundar este obligatorie şi codificarea celui primar. În cazul în care neoplasmul primar nu a fost identificat, se va utiliza codul C80.

B16 Cazuri aferente corecţiilor estetice efectuate persoanelor cu vârsta peste 18 ani

Motiv: Aceste servicii nu sunt decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012.

B17 Cazuri aferente serviciilor de fertilizare in vitro

Motiv: Aceste servicii nu sunt decontate din Fonduf naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012.

B18 Cazuri cu conflict între sexul pacientului şi diagnosticele sau procedurile înregistrate.

Motiv: Aceste cazuri conţin erori la nivelul datelor înregistrate, fie în ceea ce priveşte sexul pacientului, fie diagnosticele şi procedurile codificate.

Excepţii: de la această regulă fac excepţie diagnosticele şi procedurile legate de patologia sânului asociate sexului masculin.

B19 Cazuri pentru care s-a codificat procedura H16101 în absenţa oricărei alte intervenţii chirurgicale.

Motiv: Denumirea acestei proceduri „Controlul hemostazei, postintervenţie chirurgicală, neclasificată în altă parte”

sugerează faptul că a existat o intervenţie chirurgicală anterior. În situaţia în care intervenţia chirurgicală a avut loc în alt episod de spitalizare şi niciunul dintre codurile prevăzute la Standardul de codificare „Reintervenţia” nu poate fi aplicat, cazul se poate revalida prin intermediul Comisiei de analiză.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

Evaluarea cazurilor invalidate de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, denumită în continuare SNSPMPDSB, pentru care se solicită revalidarea, precum şi a cazurilor pentru care casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, au constatat nereguli privind corectitudinea datelor înregistrate se realizează în cadrul unei comisii de analiză. Comisia de analiză este formată din reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate şi reprezentanţi ai spitalului, cu excepţia medicului curant al cazului respectiv. Membrii comisiei de analiză vor fi desemnaţi în scris de către cele două instituţii.

Spitalul este obligat să pună în aplicare deciziile comisiei de analiză.

1. Descrierea generală a procesului

Înregistrările electronice transmise de spitale către SNSPMPDSB sunt supuse procesului de validare în conformitate cu regulile de validare prevăzute în anexa nr. 1 la ordin. Înregistrările sunt returnate spitalelor împreună cu rezultatul validării (validat sau invalidat).

Pentru cazurile invalidate se specifică şi motivul invalidării. Pentru cazurile invalidate spitalele vor revedea datele care au determinat invalidarea şi vor putea revalida cazurile respective prin retransmiterea lor către SNSPMPDSB, după ce le corectează şi/sau cer aviz de revalidare din partea comisiei de analiză.

Avizul de revalidare se poate obţine numai după evaluarea cazurilor respective de către comisia de analiză.

În situaţia în care comisia de analiză constată raportarea eronată, codificarea necorespunzătoare sau neconcordanţa între foaia de observaţie clinică generală, denumită în continuare FOCG, şi înregistrarea electronică, va dispune efectuarea corecturilor necesare şi retransmiterea cazurilor către SNSPMPDSB.

Retransmiterea cazurilor pentru revalidare se face doar cu ocazia regularizărilor trimestriale.

Trimestrial, SNSPMPDSB va informa casele de asigurări de sănătate cu privire la cazurile revalidate, prin aviz de revalidare, precizând pentru fiecare caz următoarele: numărul FOCG, data internării, data externării, secţia. Pe baza acestor informări, casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a verifica dacă datele puse la dispoziţie de SNSPMPDSB coincid cu informaţiile din deciziile de validare ale comisiei de analiză. În cazul constatării unor neconcordanţe între cele două documente, casele de asigurări de sănătate vor anunţa spitalul pentru ca acesta din urmă să modifice înregistrările respective în conformitate cu deciziile comisiei de analiză.

Nerespectarea reglementărilor privind datele clinice la nivel de pacient (neconcordanţa dintre datele colectate electronic şi datele din FOCG, neconcordanţa dintre datele înscrise în FOCG şi serviciile efectuate în realitate, codificări care nu respectă reglementările în vigoare şi orice alte situaţii de acest fel), constatată în urma controalelor efectuate la spital de către casele de asigurări de sănătate, poate fi contestată de spital şi se soluţionează prin intermediul comisiei de analiză, convocată la iniţiativa spitalului.

2. Aspecte tehnice

2.1. Clasificarea regulilor de validare

Regulile de validare sunt clasificate în două grupe, în funcţie de posibilitatea supunerii datelor respective spre evaluare de către comisia de analiză:

- grupa A - reguli pentru care datele respective nu pot fi supuse evaluării;

- grupa B - reguli pentru care datele respective pot fi supuse evaluării.

De exemplu:

- un caz cu vârsta negativă va fi invalidat pe regula A05, dar datele care au determinat invalidarea (data naşterii şi data internării) nu pot fi supuse evaluării de către comisia de analiză, ci ele trebuie verificate şi corectate de spital;

- un caz pentru care nu a fost înregistrat CNP va fi invalidat pe regula B03, dar cauza invalidării (lipsa CNP) poate fi sjpusă evaluării de către comisia de analiză şi, în situaţia în care spitalul prezintă o justificare pertinentă pentru lipsa acestuia, comisia de analiză poate aviza cazul pe regula respectivă;

- un caz invalidat pe regula B12 poate fi supus evaluării de către comisia de analiză şi, în situaţia în care se constată că procedura de intubaţie s-a realizat anterior sau ulterior intervenţiei chirurgicale (nu este asociată anesteziei generale), pentru alte complicaţii ale cazului, comisia de analiză poate aviza cazul pe regula respectivă.

Observaţie: Avizul de revalidare se referă la caz şi nu la regulile de validare, ceea ce înseamnă că avizul de revalidare nu se poate da decât atunci când cazul este avizat pe toate regulile de tip B. Concret, dacă un caz este invalidat pe mai multe reguli de tip B, iar pe cel puţin una dintre aceste reguli cazul nu primeşte un aviz favorabil, acesta nu va fi avizat pentru revalidare şi, implicit, el nu va fi retransmis către SNSPMPDSB.

2.2. Proceduri

Spitalul poate acţiona după cum urmează:

a) Pentru cazurile invalidate la SNSPMPDSB

Intervenţia spitalului asupra datelor cazurilor invalidate trebuie să ţină cont de următoarele reguli:

- datele care vor fi corectate sunt cele care au încălcat regulile din grupa A;

- datele pentru care se poate cere avizul casei de asigurări de sănătate în vederea revalidării sunt cele care au încălcat regulile din grupa B. Cererea avizului de revalidare presupune ca datele respective să nu fie modificate.

Deoarece un caz invalidat poate avea date incorecte care trebuie corectate şi/sau date corecte pentru care se va cere avizul de revalidare, înseamnă că există 3 situaţii:

1. Cazul invalidat are exclusiv date incorecte.

În această situaţie se corectează datele respective şi se retransmite cazul cu corecturile efectuate la SNSPMPDSB.

2. Cazul invalidat are exclusiv date corecte.

În această situaţie nu se fac niciun fel de modificări şi se cere avizul de revalidare.

Dacă avizul este nefavorabil, cazul nu se va retransmite la SNSPMPDSB.

Dacă avizul este favorabil, cazul se va retransmite ca „Cerere de validare1 la SNSPMPDSB.

3. Cazul invalidat are atât date incorecte, cât şi date corecte. În această situaţie se corectează datele incorecte şi se cere avizul de revalidare pentru datele corecte (fără a se face niciun fel de modificări pe acestea).

Dacă avizul este nefavorabil, cazul nu se va retransmite la SNSPMPDSB.

Dacă avizul este favorabil, cazul se va retransmite ca „Cerere de validare la SNSPMPDSB.

Observaţii:

- Retransmiterea unui caz cu modificări efectuate nu asigură validarea lui decât dacă modificările au corectat eroarea. De exemplu, dacă se modifică un cod de diagnostic eronat cu alt cod de diagnostic tot eronat, cazul va fi din nou invalidat.

- Retransmiterea unui caz cu date corectate nu asigură validarea lui decât pe regulile corespunzătoare acelor date. De exemplu, dacă pentru un caz invalidat pe regulile A03 şi A05 se corectează eroarea referitoare la data intervenţiei chirurgicale principale, dar nu şi eroarea referitoare la vârstă (sau invers), cazul va fi din nou invalidat.

- „Cererea de validare” are efect doar pe regulile din grupa B. Dacă invalidarea cazului s-a produs şi pe alte reguli, retransmiterea ca „Cerere de validare”, fără corectarea celorlalte cauze de invalidare, se va solda tot cu invalidarea cazului.

b) Pentru cazurile invalidate la solicitarea casei de asigurări de sănătate

În situaţia în care în urma evaluării cazurilor respective de către casa de asigurări de sănătate/comisia de analiză se decide modificarea/anularea acestora, spitalul le va retransmite la SNSPMPDSB astfeJ: cazurile care trebuie anulate se vor transmite ca „Anulat”, iar cazurile care trebuie modificate se vor retransmite ca „Anulat şi retransmis”.

Spitalele trebuie să transmită înregistrările electronice modificate ale acestor cazuri la SNSPMPDSB cu ocazia următoarei regularizări trimestriale pentru anul în curs. Pentru cazurile aferente anului precedent, spitalele trebuie să transmită înregistrările electronice modificate ale acestor cazuri la SNSPMPDSB, la termenele prevăzute în prezentul ordin.

SNSPMPDSB va genera către spital şi casa de asigurări de sănătate un raport cu clasificarea grupelor de diagnostic a acestor cazuri.

3. Obţinerea avizului de revalidare prin comisia de analiză a cazurilor Invalidate la SNSPMPDSB

Primul pas în obţinerea avizului de revalidare îl constituie sesizarea de către spital a medicului-şef din cadrul caselor de asigurări de sănătate, pe baza modelului prezentat mai jos:

Spitalul..................................................................................

Către: medicul-şef al Casei de Asigurări de Sănătate

Lista cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea prin comisia de analiză, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

nr. ...........................................

Nr. crt. ...................................................................................

Cod spital..............................................................................

- Secţia...................................................................................

Nr. FOCG...............................................................................

Data externării pacientului....................................................

Reguli pentru care se solicită validarea*).............................

Motivul pentru care se solicită validarea..............................

Data..................

Director general,

.................................

(semnătura şi ştampila)

 

Medicul-şef din cadrul casei de asigurări de sănătate are obligaţia de a organiza o întâlnire a comisiei de analiză în termen de maximum 10 zile de la primirea înştiinţării de la spital. Modalitatea practică de evaluare a cazurilor externate este decisă de comisia de analiză şi va consta, după caz, în:

- evaluarea dosarelor medicale originale, prin vizitarea spitalelor vizate;

- evaluarea cazurilor pe baza dosarelor trimise de spitale (copie de pe dosarul medical al pacienţilor invalidaţi).

Informaţiile urmărite în evaluare de către comisia de analiză includ:

- motivul internării;

- diagnosticele principale şi secundare, acordându-se atenţie relaţiei dintre acestea atât din punct de vedere medical, cât şi din punctul de vedere al cronologiei acestora;

- secţia/secţiile în care a fost îngrijit şi din care a fost externat pacientul;

- motivul externării;

- intervenţiile chirurgicale - tipul acestora, eventualele complicaţii;

- alte informaţii pe care comisia de analiză le consideră utile.

Analiza fiecărui caz se încheie cu un raport scris al comisiei de analiză, în care sunt menţionate argumentele care au condus la avizarea sau neavizarea cazului, raport semnat de toţi membrii comisiei care au participat la evaluarea cazului respectiv. Raportul va fi elaborat în două exemplare, pentru spital şi, respectiv, pentru casa de asigurări de sănătate, şi va conţine în mod explicit decizia de avizare sau neavizare pentru revalidare a fiecărui caz.


*) Se va nota în câte un rând separat fiecare regulă pentru care se solicită revalidarea.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/1.076 din 6 februarie 2012, având în vedere Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 6 din 31 ianuarie 2012 privind retragerea temporară a avizului de funcţionare a organismului de gestiune colectivă CREDIDAM; în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se desemnează Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX, cu sediul social în municipiul Bucureşti, şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 2-4-6, sectorul 3, drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora, stabilite prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau ale reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucureşti, 7 februarie 2012.

Nr. 11.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.