MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 128/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 128         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 februarie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

4. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

5. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

87. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

88. - Hotărâre privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi n administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov”, precum şi trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov” în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru abrogarea pct. 4.3 din Normele de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 247/2008

 

177/81. - Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 

245. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora

 

3.202. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar2012

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 40 alin. (4) şi al art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Pál Árpád, aparţinând Grupului parlamentar al UDMR, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 februarie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

 

Bucureşti, 21 februarie 2012.

Nr. 4.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 40 alin. (4) şi al art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Horia Grama, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 februarie 2012, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

 

Bucureşti, 21 februarie 2012.

Nr. 5.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” - SA., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională „Imprimeria Naţională” - SA. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

 

Bucureşti, 21 februarie 2012.

Nr. 87.

 

ANEXĂ

 

COMPANIA NAŢIONALA „IMPRIMERIA NAŢIONALA” - S.A.

Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 2779625

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 Propuneri

 

0

1

2

3

4

1.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2 + rd.10 + rd,15)

1

403.877,60

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

382.477,60

 

 

a)

din producţia vândută

3

363.343,00

 

 

b}

din vânzarea mărfurilor

4

6.634,60

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0,00

 

 

 

c1

- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare

6

0,00

 

 

 

c2

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

7

0,00

 

 

d}

producţia de imobilizări, variaţia stocurilor de produse finite si a producţiei în curs de execuţie

8

7.500,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

5.000,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

21.400,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0,00

 

 

b)

din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

 

 

c)

din dobânzi

13

3.200,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

18.200,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

310.458,21

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

275.389,21

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

105.065,00

 

 

b)

alte cheltuieli din afară (cu energie si apă)

19

3.800.00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

3.957,08

 

 

c)

reduceri comerciale primite

20a

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

27.567,13

 

 

 

d1

cheltuieli cu salariile (rd.22 = rd.86 + rd.87)

22

20.684,42

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protecţia socială si alte obligaţii legale, din care:

23

5.781,71

 

 

 

 

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

4.302,36

 

 

 

 

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj

25

103,42

 

 

 

 

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.075,59

 

 

 

 

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

300,34

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.101,00

 

 

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art.21. Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

121,00

 

 

 

 

- tichete de creşă, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0,00

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

83,50

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

980,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

0,00

 

0

1

2

3

4

 

 

e)

cheltuieli cu plăţile compensatorii conform CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0,00

 

 

f)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0,00

 

 

g)

ajustări de valorare privind imobilizările corporale si necorporale

36

118.600,00

 

 

g1)

ajustări de valoare privind activele circulante

36a

200,00

 

 

h)

cheltuieli cu prestaţiile externe

37

13.000.00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

33

3.200,00

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,29

 

 

 

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

59,45

 

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0,00

 

 

 

i3) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

42

10.70

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0,00

 

 

 

 

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea de pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0,00

 

 

 

i4) cheltuieli cu sponsorizarea, din care:

45

0,00

 

 

 

 

- pentru sponsorizarea persoanelor care au suferit pagube materiale ca urmare a fenomenelor naturale

45a

0,00

 

 

 

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,00

 

 

 

i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0.00

 

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

35.069,00

 

 

a)

Cheltuieli privind dobânzile

49

69,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

35.000,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

51

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit)

52

93.419,39

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

18.500,06

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

74.919,33

 

1

 

Rezerve legale

55

0.00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0.00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,00

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59

60

74.919,33

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

1.103,08

 

8

 

Dividendele societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

63.681,43

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pet.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare

63

10.134,82

VI.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

128.734,82

 

1

 

Surse proprii

65

128.734,82

 

2

 

Alocaţii de la buget

66

0,00

 

3

 

Credite bancare

67

0,00

 

0

1

2

3

4

 

 

a)

interne

68

0,00

 

 

b)

externe

69

0,00

 

4

 

Alte surse

70

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

71

128.734,82

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

72

128.734,82

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

73

0,00

 

 

a)

interne

74

0,00

 

 

b)

externe

75

0,00

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

110,60

 

1

 

Rezerve legale

77

110,60

 

2

 

Rezerve statutare

78

0,00

 

3

 

Alte rezerve

79

0,00

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

403.877,60

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

310.458,21

 

3

 

Număr prognozat de personal la finele anului

83

482

 

4

 

Număr mediu de salariaţi total

84

482

 

5

 

Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:

85

21.785,42

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

20.679,60

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

4,82

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

88

1.101,00

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană) (rd.36/rd.84) / 12 x 1000

89

3.575,31

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (rd.85/rd.S4) / 12 x 1000

89

3.766,50

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente {mii lei/persoană) (rd.8l/rd.84)

90

837,92

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84 x ICP)

91

837,92

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

92

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 (rd.l6/rd.1) x l000

93

768,69

 

11

 

Plăti restante

94

-

 

 

a)

preturi curente

95

-

 

 

b}

preturi comparabile

96

.

 

12

 

Creanţe restante

97

-

 

 

a)

preturi curente

98

-

 

 

b)

preturi comparabile

99

-

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov”, precum şi trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov” în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 şi 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov” a unor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei. Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov” în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

Art. 3. - (1) Consiliul Local al Municipiului Braşov are obligaţia de a menţine destinaţia imobilului preluat potrivit art. 2 şi de a depune diligentele pentru dezvoltarea infrastructurii prin realizarea construcţiei „Patinoar artificial” şi a celor necesare funcţionării acestuia pentru desfăşurarea competiţiilor sportive,

(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire al imobilului transmis Consiliului Local al Municipiului Braşov, în conformitate cu destinaţia acestuia.

(3) în situaţia în care în urma controlului se constată că imobilul transmis potrivit art. 2 nu este folosit în conformitate cu destinaţia acestuia, imobilul respectiv revine de drept în domeniul public al statului.

Art. 4. - (1) Odată cu preluarea imobilului, Consiliul Local al Municipiului Braşov va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilului preluat.

(2) Preluarea imobilului se face cu respectarea situaţiei juridice a acestuia, existentă la data transferului dreptului de administrare.

(3) La transmiterea imobilului împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestuia, se va încheia un protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar a imobilului de la data transmiterii.

(4) Odată cu preluarea imobilului, Consiliul Local al Municipiului Braşov va prelua activul şi pasivul acestuia conform balanţei de verificare întocmite la data preluării imobilului.

(5) în termen de 30 de zile de la preluarea imobilului se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Braşov şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, în condiţiile legii.

Art. 5. - După finalizarea şi recepţia lucrărilor de realizare a construcţiei „Patinoar artificial” şi a celor necesare funcţionării acestuia şi după terminarea Festivalului Olimpic al Tineretului European - 2013, Consiliul Local al Municipiului Braşov va efectua demersurile necesare pentru transmiterea imobilului rezultat (clădire şi teren aferent) în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov”.

Art. 6. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berea

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 februarie 2012.

Nr. 88.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov”

 

Codul de clasificare

Denumirea imobilului aflat în administrare

Descrierea tehnică

Datele de identificare Adresa

Vecinătăţi

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Situaţia juridică

(baza legală)

8.26.02

Teren Complex Sportiv Naţional „Poiana Braşov”

Suprafaţă: 14.386 mp

(intravilan)

Tara: România;

Judeţul: Braşov,

Localitatea: Poiana Braşov

Pensiunea Escalad;

Hotel Miruna; Hotel Olimpic

2011

Act notarial nr. 2.881/20.12.2011

Act notarial nr. 2.976/28.12.2011

Intabulat CF nr. 124385

8.26.02

Teren Complex Sportiv Naţional „Poiana Braşov”

Suprafaţă: 8.097 mp

(intravilan)

Ţara: România;

Judeţul”. Braşov,

Localitatea: Poiana Braşov

Casa Vinga; Pensiunea Denisa; Complex Vile Traveland; Casa Liat; Hotel Olimpic

2011

Act notarial nr. 2.881/20.12.2011

Act notarial nr. 2.976/28.12.2011

Intabulat CF nr. 124384

8.26.02

Sală haltere

Suprafaţă: 125 mp

Ţara: România;

Judeţul: Braşov,

Localitatea: Poiana Braşov

Casa Vinga; Pensiunea Denisa; Complex Vile Traveland; Casa Liat; Hotel Olimpic

2011

identificată în CF nr. 124384, nr. 124384-C1

8.26.02

Tribune

Suprafaţă: 256 mp

Ţara: România;

Judeţul: Braşov, Localitatea:

Poiana Braşov

Casa Vinga; Pensiunea Denisa; Complex Vile

Traveland; Casa Liat; Hotel Olimpic

2011

identificate în CF nr. 124384, nr. 124384-C3.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov”, care se transmite din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local Braşov

 

Nr. MFP

Persoana juridica în a cărei administrare se află imobilul

Persoana juridică în a cărei administrare trece imobilul

Locul unde este situat imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (CUI 13729380)

- Autoritatea Naţională pentru Sport si Tineret (CUI 26604620)

- Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov” (CUI 4317711)

Consiliul Local Braşov (CUI 4384206)

 

 

Localitatea: Poiana Braşov,

municipiul Braşov,

judeţul Braşov

8.097 mp, identificat în CF nr. 124384, nr. cadastral 124384

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (CUI 13729380)

- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620)

- Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov” (CUI 4317711)

Consiliul Local Braşov

(CUI 4384206)

Localitatea: Poiana Braşov,

municipiul Braşov,

judeţul Braşov

Sală haltere, identificată în CF nr. 124384, nr. 124384-C1

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (CUI 13729380)

- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620)

- Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov” (CUI 4317711)

Consiliul Local Braşov

(CUI 4384206)

Localitatea: Poiana Braşov,

municipiul Braşov, judeţul Braşov

Tribune – identificate în CF nr. 124384, nr. 124384-C3

36681

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (CU113729380)

- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620)

- Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov” (CUI 4317711)

Consiliul Local Braşov

(CUI 4384206)

Localitatea: Poiana Braşov,

municipiul Braşov, judeţul Braşov

Grup de refacere după efort, identificat în CF nr. 124384, nr. 124384-C2

36675

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (CUI 13729380)

- Autoritatea Naţională pentru Sport si Tineret (CUI 26604620)

- Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov” (CUI 4317711)

Consiliul Local Braşov (CUI 4384206)

Localitatea: Poiana Braşov, municipiul Braşov,

Patinoar – identificat în CF nr. 124384, nr. 124384-C1

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru abrogarea pct. 4.3 din Normele de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 66.519/2012 al Direcţiei generale politici în sectorul vegetal şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Punctul 4.3 din Normele de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 8 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

 

Bucureşti, 20 februarie 2012.

Nr. 35.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 177 din 7 februarie 2012

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Nr. 81 din 13 februarie 2012

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 

În baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;

- art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor - ISCO 08;

- Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

Art. 1. - Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Sulfina Barbu

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică

Vergil Voineagu

 

ANEXĂ

LISTA

ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale ce modifică şi completează

Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)

 

1.

Arbitru de fotbal

codul - 342216

2.

Agent de turism pentru circuite tematice

codul - 422111

3.

Asistent de cercetare ştiinţifică în domeniu! hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor

codul - 211445

4.

Cercetător ştiinţific în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor

codul - 211444

5.

Consilier vânzări bijuterii şi ceasuri

codul - 332204

6.

Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pentru logistică (studii medii)

codul - 325726

7.

Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pentru logistică (studii superioare)

codul - 226308

8.

Coordonator producţie RTV

codul - 215316

9.

Director centru judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE)

codul - 235919

10.

Director club sportiv şcolar

codul - 134508

11.

Director de departament ticketing

codul - 143918

12.

Evaluator bunuri culturale

codul - 241267

13.

Evaluator de evaluatori

codul -  242409

14.

Evaluator de furnizori şi programe de formare

codul -  242408

15.

Evaluator extern

codul - 242410

16.

Expert în monitorizarea comportării construcţiilor

codul - 214236

17.

Expert/specialist în parteneriat public-privat

codul - 242221

18.

Gemolog

codul - 241266

19.

Hidrogeolog

codul - 211446

20.

Iluzionist de circ

codul - 516912

21.

Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale

codul - 235921

22.

Jurnalist TV (studii medii)

codul - 264224

23.

Jurnalist TV (studii superioare)

codul - 264225

24.

Jurnalist TV senior

codul - 264226

25.

Laborant pentru construcţii de drumuri şi construcţii civile

codul -711104

26.

Maestru magician

codul - 265445

27.

Maistru bijutier

codul -731311

28.

Manager de întreprindere socială

codul -112036

29.

Manager dezvoltare durabilă pentru mobilă sau componente

codul - 325728

30.

Mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje din industria textilă, confecţii şi încălţăminte

codul - 723311

31.

Operator fabricaţie flux

codul - 821106

32.

Pirotehnician

codul - 754204

33.

Prestidigitator

codul - 516911

34.

Producător delegat TV

codul - 265441

35.

Producător executiv TV

codul - 134918

36.

Producător general

codul -112037

37.

Producător teren (studii medii)

codul – 265444

38.

Producător teren (studii superioare)

codul – 265443

39.

Producător TV

codul - 265442

40.

Referent protocol aeroportuar

codul - 432343

41.

Responsabil industrializare produs

codul - 121916

42.

Responsabil produs

codul - 122109

43.

Responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcţiilor

codul - 214234

44.

Specialist arii protejate

codul - 213306

45.

Specialist în e-Afaceri

codul - 251301

46.

Specialist în economia socială

codul - 341206

47.

Specialist în e-Guvernare

codul - 251302

48.

Specialist în e-Media

codul - 251303

49.

Specialist în e-Sănătate

codul - 251304

50.

Specialist în urmărirea comportării construcţiilor

codul - 214235

51.

Specialist securitate şi sănătate în muncă în domeniul servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule (studii medii)

codul - 325727

52.

Şef grup funcţional tehnic

codul -121917

53.

Şef linie fabricaţie

codul - 121915

54.

Şef proces fabricaţie

codul -121913

55.

Şef secţiune tehnică

codul -121914

56.

Tehnician platou

codul - 311920

 

Se modifică denumirea ocupaţiei cod 221108 din „medic medicină în familie” în „medic medicină de familie”.

Se modifică denumirea ocupaţiei cod 261205 din „magistrat consultant” în „asistent judiciar”.

Se rectifică codul ocupaţiei „inspector general vânătoare” din 121103 în 131103.

Se rectifică codul ocupaţiei „expert inginer metalurg” din 214707 în 214607.

Se rectifică codul ocupaţiei „cercetător în turnarea metalelor” din 214944 în 214644.

Se rectifică codul ocupaţiei „mercantizor” din 322402 în 332402,

Se mută ocupaţia „expert tehnic extrajudiciar” din grupa majoră 3 „Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic” în grupa majoră 2 „Specialişti în diverse domenii de activitate” şi va avea codul 214951.

Se mută ocupaţia „consilier de probaţiune” din grupa de bază 2612 „Magistraţi” în grupa de bază 2619 „Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare” şi va avea codul 261921.

Se mută ocupaţia „inspector de probaţiune” din grupa de bază 2612 „Magistraţi” în grupa de bază 2619 „Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare” şi va avea codul 261922.

Se mută ocupaţia „administrator societate comercială” din grupa de bază 2149 „Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare” în grupa de bază 2421 „Analişti de management şi organizare” şi va avea codul 242111.

Se radiază ocupaţia „inspector justiţie”, cod 261902.

Se radiază ocupaţia „consilier de justiţie”, cod 261904.

Se radiază ocupaţia „referent de specialitate în justiţie”, cod 261905.

Se radiază ocupaţia „inspector general judecătoresc”, cod 261907.

Se radiază ocupaţia „inspector general notarial”, cod 261908.

Se radiază ocupaţia „inspector general penitenciare”, cod 261909.

Se radiază ocupaţia „conducător carte funciară”, cod 341102.

Se radiază ocupaţia „grefier dactilograf (curte de apel, tribunal, judecătorie)”, cod 341109.

Se radiază ocupaţia „videojumalist” de la codul 216608, care se regăseşte cu aceeaşi denumire la codul 265436.

Se radiază ocupaţia „fotograf şi tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet” de la codul 343105, care se regăseşte cu denumirea „fotograf la codul 343101 şi cu denumirea „tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunef la codul 352134.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora

 

Având în vedere prevederile art. 20622 alin. (11) şi (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se instituie comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. Comisiile sunt formate din câte 5 membri, având componenţa prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 17 februarie 2012.

Nr. 245.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENŢA

comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

 

1. Directorul direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale/a municipiului Bucureşti - membru preşedinte

2. Directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti - membru

3. Şeful Serviciului juridic din cadrul direcţiei regionale pentru accize şi operaţiuni vamale - membru

4. Şeful biroului/compartimentului cu atribuţii de autorizare din cadrul direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale/a municipiului Bucureşti - membru

5. Şeful Serviciului supraveghere fiscală si coordonare echipe mobile din cadrul direcţiei regionale pentru accize şi operaţiuni vamale - membru

 

NOTĂ:

În situaţia în care preşedintele absentează de la lucrările comisiei teritoriale, acesta va desemna în scris un preşedinte de şedinţă din rândul membrilor titulari prezenţi, care va exercita toate atribuţiile preşedintelui conform prezentului ordin, precum şi pe cele ce derivă din calitatea de membru. Membrul desemnat ca preşedinte de şedinţă nu va putea transfera delegarea.

În cazul absenţei unuia dintre membri, la lucrările comisiei teritoriale va participa persoana desemnată în scris de acesta, persoană ce provine din structura coordonată de membrul titular, care îi va prelua atribuţiile şi dreptul de vot şi care nu are calitatea de membru titular.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Atribuţiile prevăzute în sarcina structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor titlului VII „Accize Şi alte taxe speciale” din Legea

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice aferente titlului VII aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin intermediul comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor, denumite în continuare comisii teritoriale.

Art. 2. - (1) Activitatea curentă a comisiilor teritoriale se realizează prin intermediul birourilor/compartimentelor cu atribuţii de autorizare din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale/a municipiului Bucureşti, denumite în continuare birouri/ compartimente de specialitate.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, birourile/compartimentele de specialitate au drept de utilizare a sistemului pentru schimbul de date privind accizele (SEED).

Art. 3. - (1) Comisiile teritoriale funcţionează în prezenţa tuturor membrilor, prin participarea acestora în mod direct sau în baza desemnării realizate în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.

(2) Lucrările comisiilor teritoriale vor fi conduse de preşedinţii acestora, care conduc şi coordonează întreaga activitate a comisiilor teritoriale. În cazul în care preşedinţii comisiilor teritoriale lipsesc, aceştia sunt înlocuiţi de alţi membri delegaţi, care exercită toate atribuţiile preşedinţilor, conform prezentului regulament.

(3) Deciziile comisiilor teritoriale sunt obligatorii pentru toţi contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor prezentului regulament - persoane juridice, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şedinţelor de lucru ale comisiilor teritoriale

 

Art. 4.- (1) Comisiile teritoriale se întrunesc, de regulă, de două ori pe lună, pentru analiza situaţiilor care impun luarea unor decizii.

(2) Comisiile teritoriale vor fi convocate de preşedinţi sau de alţi membri delegaţi, la propunerea birourilor/compartimentelor de specialitate, în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc şedinţa comisiilor teritoriale. Odată cu aprobarea ordinii de zi, preşedinţii sau alţi membri delegaţi, la propunerea birourilor/compartimentelor de specialitate, vor stabili şi persoanele ce urmează a fi invitate la şedinţă.

(3) Convocarea comisiilor teritoriale poate fi făcută în mod extraordinar şi fără respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2), cu prezentarea de către birourile/compartimentele de specialitate a unei motivări însuşite de preşedinţi sau de alţi membri delegaţi, după caz. cu privire la situaţia extraordinară apărută.

Art. 5. - (1) Birourile/Compartimentele de specialitate vor pune la dispoziţia membrilor comisiilor teritoriale, cu 3 zile lucrătoare înainte, ordinea de zi şi notele de prezentare întocmite de acestea.

(2) în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3), termenul în care se vor pune la dispoziţia membrilor comisiilor teritoriale notele de prezentare va putea fi redus.

(3) Notele de prezentare vor fi întocmite de birourile/compartimentele de specialitate în urma analizării documentaţiei care constă, în principal, în solicitări în vederea autorizării şi/sau în alte solicitări privind produsele accizabile vinuri şi/sau alcool etilic, precum şi în sesizări primite de la organele cu atribuţii de control referitoare la activitatea contribuabililor, alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii, pentru producţia exclusivă de vinuri, precum şi referitoare la activitatea micilor distilerii.

(4) Birourile/Compartimentele de specialitate analizează documentele prevăzute la alin. (3) sub aspectul conţinutului legal obligatoriu al dosarului, înaintând comisiilor teritoriale note de prezentare, care conţin propuneri motivate de soluţionare.

(5) în situaţia în care din analiza documentelor şi a legislaţiei în vigoare birourile/compartimentele de specialitate nu pot face o propunere motivată pe care să o supună spre dezbatere comisiilor teritoriale, acestea din urmă vor analiza notele de prezentare şi în absenţa unei propuneri.

Art. 6. - (1) Notele de prezentare întocmite de birourile/compartimentele de specialitate vor fi prezentate în plenul comisiilor teritoriale.

(2) Suplimentar faţă de notele de prezentare întocmite de birourile/compartimentele de specialitate pot fi puse la dispoziţia membrilor comisiilor teritoriale, la cerere, orice acte care se află în documentaţia prevăzută la art. 5 alin. (3).

Art. 7. - (1) Comisiile teritoriale vor analiza situaţiile prezentate, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a legislaţiei incidente în vigoare, având în vedere competenţele comisiilor teritoriale.

(2) Birourile/Compartimentele de specialitate sau comisiile teritoriale au dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii, atât de la operatorii economici solicitanţi, cât şi de la instituţii ale statului.

(3) Informaţiile suplimentare oferite de membrii comisiilor teritoriale sau de alte organe sau instituţii ale statului în cadrul termenului de 3 zile lucrătoare, de natură să schimbe propunerile făcute de birourile/compartimentele de specialitate, prin notele de prezentare, duc la amânarea soluţionării notelor de prezentare şi implicit la reanalizarea situaţiei de fapt, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2).

(4) în cazuri excepţionale, analiza informaţiilor suplimentare de natură a schimba propunerile birourilor/compartimentelor de specialitate prin notele de prezentare se poate face fără amânarea soluţionării cererilor, cu obligativitatea menţionării în procesul-verbal de şedinţă a motivelor care au impus soluţionarea cu celeritate.

Art. 8. - (1) Comisiile teritoriale iau hotărâri cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, care vor fi validate prin semnarea de către toţi membrii prezenţi în mod direct sau în baza împuternicirii acordate, conform anexei nr. 1 Sa ordin, a procesului-verbal în care sunt menţionate acestea. Membrii comisiilor teritoriale pot vota „pentru”, „împotrivă” sau se pot abţine de la vot

(2) în baza hotărârilor comisiilor teritoriale se emit deciziile, care se semnează de către preşedinţii comisiilor teritoriale, indiferent dacă aceştia au condus sau nu şedinţele la care s-au luat respectivele hotărâri.

(3) în cazuri justificate, preşedinţii comisiilor teritoriale pot delega altor membri delegaţi atribuţia prevăzută !a alin. (2).

Art. 9. - (1) La şedinţele comisiilor teritoriale participă funcţionari din cadrul birourilor/compartimentelor de specialitate, care vor consemna într-un registru de procese-verbale aspectele analizate şi toate deciziile adoptate în cadrul şedinţelor.

(2) La lucrările comisiilor teritoriale pot fi invitaţi, după caz, în funcţie de ordinea de zi a comisiilor teritoriale, reprezentanţii autorităţilor care pot oferi informaţii relevante asupra aspectelor supuse dezbaterii comisiilor teritoriale, precum şi persoanele fizice sau juridice ale căror situaţii de fapt şi de drept sunt supuse analizei comisiilor teritoriale în mod direct sau prin reprezentant.

(3) Invitaţii participă la analiza cazurilor supuse dezbaterilor comisiilor teritoriale, punctele de vedere exprimate de aceştia în cadrul lucrărilor având caracter consultativ. Invitaţii nu participă la luarea deciziilor de către comisiile teritoriale.

 

CAPITOLUL III

Deciziile comisiilor teritoriale

 

Art. 10. - (1) Deciziile comisiilor teritoriale sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.

(2) Deciziile comisiilor teritoriale cuprind următoarele elemente:

a) denumirea comisiei teritoriale;

b) numărul deciziei şi data la care a fost emisă;

c) datele de identificare ale operatorului economic;

d) obiectul deciziei;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele şi semnătura preşedintelui sau a altui membru delegat, după caz;

h) ştampila comisiei teritoriale;

i) indicarea posibilităţii ca decizia să fie contestată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată.

Art. 11. - Decizia trebuie comunicată operatorului economic căruia îi este destinată, potrivit procedurii prevăzute la art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - Decizia produce efecte din momentul în care este comunicată operatorului economic căruia îi este adresată sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, ori la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.

Art. 13. - Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, a numelui şi prenumelui ori a denumirii operatorului economic căruia îi este adresată, a obiectului deciziei sau a semnăturii preşedintelui ori membrului delegat, după caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constată de instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 14. - Comisiile teritoriale pot îndrepta erorile materiale din deciziile emise, din oficiu sau la cererea operatorilor economici cărora le sunt adresate ori a persoanelor împuternicite de către aceştia, după caz. Deciziile corectate se vor comunica, potrivit prevederilor art. 11.

 

CAPITOLUL IV

Căi de atac

 

Art. 15. - (1) împotriva deciziilor comisiilor teritoriale se pot formula plângeri prealabile în condiţiile art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerile prealabile formulate împotriva deciziilor comisiilor teritoriale, în condiţiile prezentului regulament, sunt căi administrative de atac prin care se solicită autorităţii publice emitente reexaminarea deciziilor.

Art. 16. - În situaţia în care operatorul economic căruia îi este adresată sau persoana împuternicită de către acesta, după caz, contestă decizia de suspendare, revocare ori anulare a autorizaţiei sau orice alte decizii emise de comisiile teritoriale, efectul deciziei nu se suspendă de drept până la soluţionarea contestaţiei de către comisiile teritoriale în cadrul procedurii prealabile prevăzute de legislaţia în domeniu, potrivit art. 20628 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - (1) Plângerea prealabilă se formulează în scris şi va cuprinde:

a) datele de identificare ale contestatarului;

b) obiectul plângerii prealabile;

c) motivele de fapt şi de drept;

d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatarului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

(2) Plângerea prealabilă se depune la sediile direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale competente, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în cazul în care plângerea prealabilă este depusă la un organ necompetent din cadrul autorităţii vamale, aceasta va fi înaintată, în termen de maximum 5 zile de la data primirii, direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale competente.

Art. 18. - Plângerea prealabilă poate fi retrasă de contestatar până la soluţionarea acesteia. Comisiile teritoriale îi vor comunica contestatarului decizia prin care se ia act de renunţarea la plângerea prealabilă.

Art. 19. - (1) Comisiile teritoriale analizează plângerile prealabile în raport cu susţinerile formulate de contestatar, cu dispoziţiile legale invocate de acesta şi cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea plângerii prealabile se face în limitele sesizării.

(2) Comisiile teritoriale pot solicita, pentru lămurirea cauzei, punctul de vedere al direcţiilor de specialitate din cadrul ministerelor sau al altor instituţii şi autorităţi.

(3) Prin soluţionarea plângerii prealabile nu i se poate crea o situaţie mai grea contestatarului în propria sa cale de atac.

(4) Contestatarul sau împuterniciţii acestuia, după caz, pot să depună probe noi în susţinerea cauzei pe tot parcursul soluţionării plângerii prealabile.

Art. 20. - (1) în soluţionarea plângerii prealabile, comisiile teritoriale se pronunţă prin decizie.

(2) Decizia emisă în soluţionarea plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.

Art. 21. - (1) Decizia de soluţionare a plângerii prealabile se emite în formă scrisă şi va cuprinde: preambulul, considerentele şi dispozitivul.

(2) Preambulul cuprinde: denumirea comisiei teritoriale, numele şi prenumele sau denumirea contestatarului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare al plângerii prealabile la direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale şi obiectul cauzei.

(3) Considerentele cuprind motivele de fapt şi de drept, care au format convingerea comisiei teritoriale în emiterea deciziei.

(4) Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată.

(5) Decizia se semnează de către preşedinte sau alt membru delegat, după caz.

Art. 22. - (1) Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.

(2) în cazul admiterii plângerii prealabile, se decide, după caz, anularea totală sau parţială a actului atacat.

(3) Dacă se constată neîndeplinirea unei condiţii procedurale la învestirea comisiei teritoriale cu soluţionarea plângerii prealabile, aceasta va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

Art. 23. - (1) Decizia privind soluţionarea plângerii prealabile se comunică contestatarului în formă scrisă, în condiţiile prevăzute la art. 11.

(2) Deciziile emise în soluţionarea plângerilor prealabile pot fi atacate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 94 alin. (1), art. 94 alin. (2) lit. n), art. 137-140, art. 244 alin. (5), art. 248 alin. (3)-(6), art. 262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, numit în continuare Centralizator.

Art. 2. - (1) Candidaţii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar dacă profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite şi dacă specializarea înscrisă pe diploma de studii a candidatului/programul de studii finalizat de candidat poate fi asimilată uneia dintre specializările/asimilat unuia din programele de studii incluse în acest Centralizator. În aceste situaţii acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi la concursurile de ocupare a posturilor didactice din învăţământul preuniversitar se acordă după aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Includerea specializărilor, a programelor de studii universitare de licenţă sau a programelor de studii de masterat existente în Centralizator şi pentru alte discipline/domenii din învăţământul preuniversitar se realizează cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art. 3. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali şi inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucureşti, 3 februarie 2012.

Nr. 3.202.


*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 128 bis, care se poale achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul a Regiei Autonome Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.