MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 129/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 129         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 februarie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

40. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Florea Gherghina din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Finanţelor Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

41. - Decizie privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Nistor Mircea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

7.437/2011. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 

4. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind actualizarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2012

 

131. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru modificarea art. 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 

212. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid de proiectare pentru controlul fisurării elementelor masive şi pereţilor structurali de beton armat datorită contracţiei împiedicate”, indicativ GP 115-2011

 

247. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

255. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei”, indicativ NP 128:2011

 

256. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind echiparea construcţiilor hidrotehnice de retenţie cu aparatură de măsură si control - AMC”, indicativ GT 064:2011

 

761. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea organismului de evaluare şi certificare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificării personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalaţiile de distribuţie de înaltă tensiune

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

 

1. - Decizie privind comisionul şi tarifele care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice si de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

74. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SURE INVEST COMPANY - BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.

 

DECIZII ALE PRlMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Florea Gherghina din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Finanţelor Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. c) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi propunerea ministrului finanţelor publice, formulată prin Adresa nr. 3.620 din 15 februarie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamnei Florea Gherghina i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Finanţelor Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RÂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 21 februarie 2012.

Nr. 40.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Nistor Mircea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 

Având în vedere solicitarea formulată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa prin Adresa nr. 1.783 din 15 februarie 2012 privind transferu, în interesul serviciului, al domnului Nistor Mircea în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, precum şi acordul scris al domnului Nistor Mircea,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 90 alin. (1)lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nistor Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă, în interesul serviciului, în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa se face prin dispoziţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 21 februarie 2012.

Nr. 41.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 

Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, avizat de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi de ministrul finanţelor publice,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministru] educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzute în anexele nr. 1-18*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Dragoş Mihael Ciuparu

 

Bucureşti, 28 decembrie 2011.

Nr. 7.437.


*) Anexele nr. 1-18 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXELE Nr. 1-18

BUGETELE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATE PE ANUL 2011

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind actualizarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2012

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) şi ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Valorile de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa de certificate verzi pentru anul 2012 sunt următoarele:

a) valoarea minimă de 121,89 lei/certificat verde (respectiv 28,172 euro/certificat verde);

b) valoarea maximă de 248,30 lei/certificat verde (respectiv 57,389 euro/certificat verde),

Art. 2. - Contravaloarea certificatului verde neachiziţionat de către operatorii economici care au obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi, în cazul neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2012, este de 496,61 lei/certificat verde neachiziţionat (respectiv 114,777 euro/certificat verde neachiziţionat).

Art. 3. - Societatea Comercială OPCOM - SA, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici care au obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucureşti, 17 februarie 2012.

Nr. 4.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea art. 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderi lor pentru domeniul major

de intervenţie „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 15 din anexa !a Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 6 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Valoarea maximă estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 255,56 milioane euro, din care 228,56 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 27,00 milioane euro de la bugetul de stat.

Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate se prezintă astfel:

 

Anul

Sume alocate

din FEDR (milioane euro)

Sume alocate

de la bugetul de stat (milioane euro)

2009

63,12

0,00

2010

28,12

0,00

2011

29,90

0.00

2012

57,96

21,16

2013

49,46

5,84

TOTAL:

228,56

27,00

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2012.

Nr. 131.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid de proiectare pentru controlul fisurării elementelor masive şi pereţilor structurali de beton armat datorită contracţiei împiedicate”, indicativ GP 115-2011

 

Având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 9 din 24 martie 2011 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 5 „Structuri pentru construcţii” şi Procesul-verbal de avizare nr. 3 din 21 decembrie 2011 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală,

în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 pct. II lit. e) şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Ghid de proiectare pentru controlul fisurării elementelor masive şi pereţilor structurali de beton armat datorită contracţiei împiedicate”, indicativ GP 115-2011, elaborată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Prezenta reglementare tehnică a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/331/2011 din 6 octombrie 2011, prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 217 din 5 august 1998.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucureşti, 2 februarie 2012.

Nr. 212.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial a! României, Partea I. nr. 129 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Având în vedere prevederile art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 50/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004,

întrucât cu data de 1 octombrie 2011 sunt abrogate prevederile Codului comercial şi ale Legii nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignaţie, acte normative care conţineau prevederi privind contractele de comision, mandat comercial şi, respectiv, contractul de consignaţie,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 privind impunerea veniturilor plătite în baza contractelor civile încheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, (Codul civil), în formă scrisă, în vederea impunerii fiscale.

Art. 2. - (1) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente fiind organizate ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, precum şi persoanele fizice care realizează venituri din profesii libere, individual sau într-o formă de asociere, au obligaţia să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit stabilite de organul fiscal competent, pe baza venitului anual estimat sau a venitului net realizat în anul precedent, după caz, conform art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), privind stabilirea plăţilor anticipate de impozit, cu excepţia contribuabililor care realizează venituri pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă. Plătitorii de astfel de venituri nu au obligaţii privind calculul, reţinerea şi virarea impozitului reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de beneficiarii de venit, cu excepţia prevederilor art. 3 alin. (2).

(2) Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul afacerii, plăţile anticipate trimestriale stabilite de organul fiscal competent conform declaraţiei fiscale a contribuabilului vor fi efectuate de acesta pe baza deciziei de impunere. Plătitorii de astfel de venituri nu au obligaţii privind calculul, reţinerea şi virarea impozitului reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de beneficiarii de venit.

(3) în cazul persoanelor fizice, indiferent dacă desfăşoară sau nu activităţi independente, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, pe baza contractului încheiat între părţi potrivit prevederilor Codului civil, sunt aplicabile prevederile cap. IV al titlului III „Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

(4) Plătitorii de venit persoane fizice sau juridice, precum şi alte entităţi fără personalitate juridică care efectuează plăţi către asocierile fără personalitate juridică ori persoane juridice care aplică principiul transparenţei fiscale nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plată anticipată.

Art. 3. - (1) Până la data de 1 octombrie 2011, veniturile realizate de persoanele fizice din activităţile desfăşurate în baza contractelor de comision, mandat comercial, contracte comerciale reglementate de Codul comercial şi, respectiv, contractul de consignaţie reglementat potrivit Legii nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignaţie sunt supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul fiscal, în vigoare la acea dată.

(2) Plătitorii de venituri au obligaţia de a calcula, reţine şi vira impozit prin reţinere la sursă în baza art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin în cazul veniturilor plătite beneficiarilor, în baza următoarelor tipuri de contracte:

- contracte de comision, mandat comercial şi de consignaţie, calificate drept contracte civile după data de 1 octombrie 2011, precum şi în cazul contractului de agerit;

- contractelor/convenţiilor civile, care atât înainte, cât şi după intrarea în vigoare a Codului civil au aceeaşi natură juridică.

(3) Plătitorii veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal au obligaţia de a calcula, reţine la sursă şi vira impozitul reprezentând plăţi anticipate.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drâgoi

 

Bucureşti, 17 februarie 2012.

Nr. 247.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei”, indicativ NP 128: 2011

 

Având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 7 octombrie 2011 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,

în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin, (3) şi {4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi aie Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniu! standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 pct. II lit. e) şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei”, indicativ NP 128:2011, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, reglementarea tehnică „Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec şi stabilirea măsurilor pentru prevenirea efectelor negative ale acesteia la instalaţiile hidraulice sub presiune, indicativ I 30-1975”**), îşi încetează aplicabilitatea.

Reglementarea tehnică aprobată prin prezentul ordin a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/133/2011 din 24 iunie 2011, prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru schimbul de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 217 din 5 august 1998.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 255.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

**) Reglementarea tehnică „Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec şi stabilirea măsurilor pentru prevenirea efectelor negative ale acesteia la instalaţiile hidraulice sub presiune, indicativ I 30-1975”, a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui Inspectoratului General de Stat în Construcţii nr. 105/1975 şi publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 8/1975.

MINISTERUL DEZVOLTĂRI! REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind echiparea construcţiilor hidrotehnice de retenţie cu aparatură de măsură şi control - AMC”, indicativ GT 064:2011

 

Având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 7 octombrie 2011 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,

în conformitate cu prevederile ari 10 şi art. 38 alin 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniu! standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 pct. II lit. e) şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Ghid privind echiparea construcţiilor hidrotehnice de retenţie cu aparatură de măsură şi control - AMC”( indicativ GT 064:2011, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 zile de la data publicării.

Reglementarea tehnică aprobată prin prezentul ordin a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/134/2011 din 24 iunie 2011, prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial ai Comunităţilor Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 217 din 5 august 1998.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 256.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea organismului de evaluare şi certificare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificării personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalaţiile de distribuţie de înaltă tensiune

 

Având în vedere art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificării personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalaţiile de distribuţie de înaltă tensiune,

în temeiul prevederilor:

- art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

- art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte cerinţele pentru desemnarea organismului de evaluare şi certificare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificării personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalaţiile de distribuţie de înaltă tensiune, denumit în continuare organism de evaluare şi certificare.

Art. 2. - (1) Programele de instruire a personalului prevăzut la art. 1, care se desfăşoară în centrele de instruire şi evaluare ale organismului de evaluare şi certificare, se realizează pe baza cerinţelor minime privind competenţele şi cunoştinţele prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 305/2008, conţinând module de instruire teoretică şi module de instruire practică.

(2) Examinarea nivelului cunoştinţelor teoretice şi practice ale personalului prevăzut la alin. (1) se desfăşoară în faţa unei comisii de examinare, stabilită prin procedurile proprii ale organismului de evaluare şi certificare.

(3) Examinarea nivelului de cunoştinţe, conform tematicii de desfăşurare a modulelor de instruire, se finalizează prin acordarea unui certificat de absolvire, în cazul în care personalul a promovat examenul, sau a unei adeverinţe de participare, în cazul în care personalul nu a promovat examenul.

(4) Organismul de evaluare şi certificare evaluează şi certifică personalul care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008, pe baza rezultatelor evaluării obţinute în centrele sale de instruire şi evaluare, precum şi pe baza procedurilor proprii de certificare a personalului.

Art. 3. - (1) Solicitantul, în vederea desemnării ca organism de evaluare şi certificare, trebuie să depună dosarul cu documentele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi o cerere, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 2, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, la registratura Ministerului Mediului şi Pădurilor.

(2) Evaluarea dosarului de desemnare ca organism de evaluare şi certificare şi verificarea îndeplinirii criteriilor de desemnare prevăzute în anexa nr. 3 se realizează de către reprezentantul Direcţiei gestiune deşeuri şi substanţe periculoase din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor.

(3) în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de desemnare ca organism de evaluare şi certificare se decide desemnarea solicitantului ca organism de evaluare şi certificare.

(4) în cazul neîndeplinirii tuturor criteriilor de desemnare ca organism de evaluare şi certificare se respinge solicitarea şi se comunică în scris solicitantului luarea deciziei.

(5) în cazul în care există mai mulţi solicitanţi pentru desemnare ca organism de evaluare şi certificare care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 3, aceştia sunt departajaţi în funcţie de experienţa profesională a specialiştilor implicaţi în activitatea de evaluare şi certificare şi de numărul reprezentanţelor regionale/locale ale organismului solicitant.

Art. 4. - (1) în cazul în care se constată nerespectarea criteriilor prevăzute în anexa nr. 3, Ministerul Mediului şi Pădurilor suspendă activitatea de evaluare şi certificare a organismului desemnat şi îl atenţionează pe acesta ca în cel mult 30 de zile să remedieze deficienţele constatate.

(2) în cazul în care în termen de 30 de zile organismul desemnat căruia i s-a aplicat suspendarea nu face dovada înlăturării cauzelor care au stat la baza suspendării, Ministerul Mediului şi Pădurilor retrage desemnarea ca organism de evaluare şi certificare şi desemnează, prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, un alt organism care întruneşte criteriile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi pădurilor,

László Borbely

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2012.

Nr.761.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

documentelor necesare în vederea desemnării ca organism de evaluare şi certificare

 

Dosarul pentru desemnarea ca organism de evaluare şi certificare trebuie să conţină:

a) formularul de cerere semnat, cu toate secţiunile completate corespunzător şi în totalitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin;

b) copie conformă cu originalul a statutului sau, după caz, a actului constitutiv al persoanei juridice;

c) copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/copie conformă cu originalul a încheierii prin care s-a dispus înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

d) hotărârea judecătorească de înfiinţare;

e) ultimul bilanţ contabil anual, transmis şi înregistrat la administraţia financiară, după caz;

f) memoriu de prezentare privind activitatea desfăşurată, relevantă pentru domeniul specific;

g) declaraţie de independenţă şi imparţialitate;

h) extras din regulamentul de organizare şi funcţionare cu referire la activitatea specifică;

i) documentul de certificare a sistemului propriu de management al calităţii pentru activitatea specifică, în copie;

j) datele specifice privind personalul referitoare la locul de muncă, funcţia, calificarea şi experienţa profesională, pentru toţi specialiştii implicaţi în activitatea de instruire, evaluare şi certificare a personalului;

k) curriculum vitae al fiecărui membru al organismului solicitant, cu menţionarea rolului în echipă şi a îndeplinirii criteriilor de calificare;

l) descrierea sumară a spaţiilor de lucru şi a echipamentelor tehnice disponibile pentru activitatea specifică, cu precizarea apartenenţei acestora;

m) dovada deţinerii de reprezentanţe locale/regionale cărora le sunt delegate activităţi de instruire şi evaluare;

n) declaraţiile pe propria răspundere ale conducătorului organismului solicitant pentru desemnarea ca organism de evaluare şi certificare a personalului şi ceiorlatti specialişti implicaţi în activitate, privind respectarea criteriilor deontologice profesionale;

o) procedura pentru asigurarea prelucrării confidenţiale a datelor şi informaţiilor;

p) procedura pentru soluţionarea contestaţiilor;

q) alte documente cu relevanţă pentru activitatea specifică, după caz.

 

ANEXA Nr. 2

 

Formular de cerere pentru desemnarea ca organism de evaluare şi certificare

Nr. de înregistrare........................../..................

 

Către Ministerul Mediului şi Pădurilor, Direcţia gestiune deşeuri şi substanţe periculoase

 

Subsemnata/Subsemnatul, .....................................................................................  reprezentând persoana juridică .......................................................... cu sediul în ................................................................................................... telefon ............................... fax ......................................, e-mail ...................................., pagina web ............................................. reprezentată prin director/preşedinte .............................................................................. (numele şi prenumele)

solicit desemnarea ca organism de evaluare şi certificare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 761/2012 privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea organismului de evaluare şi certificare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificării personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalaţiile de distribuţie de înaltă tensiune.

Anexăm documentele specifice prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 761/2012.

Ne asumăm răspunderea, sub sancţiunea legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul, iar originalele după care au fost efectuate copiile nu reprezintă falsuri.

 

Director/Preşedinte,

…………………………………

 

ANEXA Nr. 3

 

CRITERIILE

pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul desemnării ca organism de evaluare şi certificare

 

Solicitantul desemnării ca organism de evaluare şi certificare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să asigure accesul la serviciile sale tuturor solicitanţilor evaluării şi certificării, în condiţii accesibile;

b) să administreze procedurile pe baza cărora funcţionează într-un mod nediscriminatoriu şi imparţial;

c) să aibă o structură/un comitet care să confere imparţialitate şi să permită participarea tuturor părţilor interesate în ceea ce priveşte conţinutul şi funcţionarea sistemului de evaluare şi certificare, fără ca niciun interes să predomine;

d) să fie responsabil pentru efectuarea instruirii, evaluării şi certificării, funcţiile sale cuprinzând, printre altele;

- formularea principiilor de politică referitoare la funcţionarea organismului de evaluare şi certificare;

- supravegherea implementării politicilor sale;

- înfiinţarea de comitete şi/sau reprezentanţe locale, după cum este necesar, cărora le sunt delegate activităţi definite;

e) să aibă şi să pună la dispoziţie:

- o organigramă care să prezinte clar responsabilităţile şi să descrie structura organizaţiei;

- o descriere a mijloacelor prin care organizaţia obţine suport financiar;

- o prezentare documentată a sistemelor proprii de evaluare şi certificare, inclusiv a regulilor şi a procedurilor sale pentru acordarea evaluării şi certificării;

- documentaţia care identifică clar statutul său juridic;

f) să dispună de facilităţile şi de procedurile documentate necesare pentru a permite efectuarea evaluării şi certificării personalului în conformitate cu criteriile referitoare la activităţile implicate;

g) să deţină personal pentru a efectua evaluarea şi certificarea solicitanţilor;

h) să deţină următorul minim de dotări, echipamente şi materiale necesare instruirii şi evaluării, după cum urmează:

- sală de clasă cu acces la spaţii igienico-sanitare;

- tehnică didactică;

- material didactic;

- bibliotecă tehnică;

- tehnică audiovideo pentru instruire;

i) să deţină minimul de dotări şi echipamente necesare susţinerii probelor practice, prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificării personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalaţiile de distribuţie de înaltă tensiune;

j) să aibă un manual al calităţii şi proceduri documentate care să stabilească modul în care acesta satisface criteriile de evaluare şi certificare;

k) să aibă reglementări adecvate pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor obţinute în timpul activităţi lor sale de evaluare şi certificare, la toate nivelurile organizaţiei sale, inclusiv la nivelul entităţilor sale create;

l) să întocmească şi să actualizeze periodic registrul personalului certificat, împreună cu prezentarea domeniului pentru care a fost certificată fiecare persoană. Registrul trebuie să fie transmis autorităţii competente şi să fie disponibil publicului;

m) să aibă proceduri pentru soluţionarea reclamaţiilor împotriva deciziilor sale;

n) să exercite un control adecvat al utilizării certificatelor pe care le emite personalului;

o) să aibă proceduri pentru acordarea, menţinerea, retragerea şi, după caz, suspendarea certificării.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

 

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

 

DECIZIE

privind comisionul şi tarifele care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de câtre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii

 

Având în vedere prevederile art. 188 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emite următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Pentru reţinerile din pensii, efectuate de către casele teritoriale de pensii în calitate de terţ poprit, se percepe un comision de 3% aplicat asupra sumei lunare ce face obiectul reţinerii.

(2) Comisionul se percepe şi se încasează de la pensionar, prin reţinere din pensie.

(3) Reţinerea lunară totală, inclusiv comisionul, se face cu respectarea dispoziţiilor art. 409 din Codul de procedură civilă.

Art. 2. - (1) Operaţiunile pentru care se percep tarife, precum şi cuantumul acestora sunt următoarele:

a) eliberarea Certificatului privind stagiul de cotizare şi punctajul anual realizat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, conform art. 50 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare - 15 lei/certificat;

b) eliberarea, în condiţiile legii, la cererea asiguraţilor, a adeverinţelor care atestă calitatea, venitul asigurat şi/sau stagiul de cotizare realizat - 15 lei/adeverinţă;

c) eliberarea adeverinţelor care conţin informaţii necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătoreşti şi executorii bancari - 17 /ei/persoana pentru care se oferă informaţii.

(2) Se percepe un singur tarif de 15 lei şi în situaţiile în care:

a) asiguratul/beneficiarul de drepturi de asigurări sociale solicită, prin aceeaşi cerere, mai multe documente de natura celor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b);

b) pentru eliberarea adeverinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b) este necesar ca şi o altă casă teritorială de pensii decât cea sesizată prin cerere să elibereze, la rândul ei, un asemenea document (asiguratul a desfăşurat activitate în două sau mai multe judeţe).

Art. 3. - Costul serviciilor de copiere a documentelor solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, este de 0,5 lei/pagină.

Art. 4. - Prin excepţie de la prevederile art. 2, nu se percep tarife pentru următoarele operaţiuni:

a) eliberarea, la cererea pensionarilor sau a persoanelor care, prin casa teritorială de pensii, încasează drepturi băneşti stabilite în baza unor legi cu caracter special, a adeverinţelor privind calitatea şi/sau cuantumul pensiei sau al respectivelor drepturi;

b) eliberarea către altă casă teritorială de pensii sau către casele de pensii sectoriale, la cererea acestora, a adeverinţelor privind stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii;

c) eliberarea, la cererea asiguratului sau a angajatorului acestuia, a adeverinţei de stagiu de cotizare necesare obţinerii certificatelor privind legislaţia aplicabilă (formularul E 101, documentul portabil A 1, respectiv alt formular de legătură convenit), utilizate în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială şi a acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale la care România este parte;

d) furnizarea de informaţii, altele decât codul numeric personal, instituţiilor care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care, pe baza acestora, stabilesc prestaţii în domeniul protecţiei sociale ori, după caz, acordă anumite ajutoare unor categorii de asiguraţi sau pensionari ai sistemului public de pensii, informaţiile solicitate se furnizează numai dacă acestea fac obiectul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Informaţiile furnizate de către casele teritoriale de pensii sau, după caz, de către Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) se utilizează numai în scopul menţionat în mod expres în solicitarea acestor instituţii;

e) furnizarea de informaţii instanţelor de judecată, organelor de cercetare penală, organelor de urmărire penală, organelor fiscale, precum şi oricăror altor instituţii din ţară şi din străinătate pentru care actele normative prevăd scutirea de taxe, tarife şi comisioane.

Art. 5. - Operaţiunile prevăzute la art. 2 se efectuează după confirmarea achitării tarifului.

Art. 6. - (1) Tarifele percepute pentru operaţiunile prevăzute la art. 2 aferente sistemului de pensii se achită la casieria caselor teritoriale de pensii, ori, după caz, la casieria CNPP, prin dispoziţie de încasare către casierie sau, după caz, prin ordin de plată, direct în contul 22.36.03.50 „Alte venituri” al bugetului asigurărilor sociale de stat, deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judeţene de pensii şi a Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.

(2) Tarifele percepute pentru operaţiunile prevăzute la art. 2 aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se achită la casieria caselor teritoriale de pensii sau, după caz, la casieria CNPP, prin dispoziţie de încasare către casierie ori, după caz, prin ordin de plată, direct în contul 22.30.03.07 „Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale” al bugetului asigurărilor sociale de stat, deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judeţene de pensii şi a Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.

(3) Veniturile aferente sistemului de pensii reprezentând tarife încasate prin casieria caselor teritoriale de pensii sau, după caz, prin casieria CNPP, precum şi cele reprezentând comisioane se virează cel mai târziu până la finele lunii, în contul 22.36.03.50 „Alte venituri” al bugetului asigurărilor sociale de stat deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judeţene de pensii şi a Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.

(4) Veniturile aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezentând tarife încasate prin casieria caselor teritoriale de pensii sau, după caz, prin casieria CNPP, precum şi cele reprezentând comisioane se virează cel mai târziu până la finele lunii, în contul 22.30 03.07 „Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale” al bugetului asigurărilor sociale de stat deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judeţene de pensii şi a Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.

(5) Veniturile aferente sistemului de pensii realizate în condiţiile art. 1 şi 2 se evidenţiază lunar în contul de execuţie al CNPP (pentru activitatea proprie), al fiecărei case judeţene de pensii şi al Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, la capitolul 36.03 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.03.50 „Alte venituri”.

(6) Veniturile aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale realizate în condiţiile art. 1 şi 2 se evidenţiază lunar în contul de execuţie al CNPP (pentru activitatea proprie), al fiecărei case judeţene de pensii şi a! Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, la capitolul 30.03 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.03.07 „Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale”.

Art. 7. - La data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial a! României, Partea I, se abrogă Decizia preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 36/2008 privind comisionul şi tarifele care se percep de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor din sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Prezenta decizie se duce la îndeplinire de către casele teritoriale de pensii şi CNPP.

Art. 9. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,

Domnica Doina Pârcălabu

 

Bucureşti, 16 februarie 2012.

Nr. 1.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SURE INVEST COMPANY- BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 31 ianuarie 2012, prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale SURE INVEST COMPANY - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială SURE INVEST COMPANY - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 72, bl. J3C, tronson 2, et. 2, modul 203, sectorul 3, număr de ordine în registrul comerţului J40/851/2012, cod unic de înregistrare 29592679/2012, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificări ie şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comerciala prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizări şi avizări pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro copia scanată a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, precum şi, trimestrial, copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligaţia prezentării la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 60 de zile de la primirea autorizaţiei, a copiei contractelor încheiate cu domnii Ştefan Marius şi Popescu Victor, conform prevederilor art. 6 din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 7 februarie 2012.

Nr. 74.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.