MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 134/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 134         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 februarie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 55 din 26 ianuarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

Decizia nr. 56 din 26 ianuarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

37. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012

 

180. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 2 „Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice” la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

 

2.010. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A, a imobilului „Fortul 13 Jilava” din satul Jilava, comuna Jilava, judeţul Ilfov

 

2.011. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din Calea Călăraşilor nr. 149, sectorul 3, municipiul Bucureşti

 

2.012. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a monumentului de for public „Nimfa adormită” din Parcul Herăstrău, sectorul 1, municipiu! Bucureşti

 

2.013. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Constantin Ionescu” din str. Baia Baciului nr. 10, oraşul Slănic, judeţul Prahova

 

2.014. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa” din bd. Regina Maria nr. 60, sectorul 4, municipiul Bucureşti

 

2.018. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului din str. J. L. Calderon nr. 33, sectorul 2, municipiul Bucureşti.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 55

din 26 ianuarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

Acsinte Gaspar - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. hi) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Consiliul Local al Comunei Lisa, primarul comunei Lisa, Virgil Ilie, Marin F. Gheţa şi Emilia Boţea în Dosarul nr. 3.442/87/2010 al Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale si contencios administrativ şi fiscal, care formează obiectul Dosarului nr. 55D/2011 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă cu privire la faptul că partea Partidul Naţional Liberal - Filiala Teleorman a transmis la dosar note scrise prin care, în esenţă, solicită respingerea excepţiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 311 D/2011, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstitutionalitate, ridicată de Consiliul Local al Comunei Lisa în Dosarul nr. 558/87/2010 al Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, văzând identitatea de obiect a cauzelor menţionate, pune în discuţie problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 311D/2011 la Dosarul nr. 55D/2011, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei, ca neîntemeiată, apreciind că nu se impune reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, respectiv a celor statuate prin Decizia nr. 613 din 12 mai 2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele: Prin încheierile 14 decembrie 2010 şi 28 februarie 2011, pronunţate în dosarele nr. 3.442/87/2010 si nr. 558/87/2010, Tribunalul Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Consiliul Local al Comunei Lisa, primarul comunei Lisa, Virgil Ilie, Marin F. Gheţa şi Emilia Boţea în cauze având ca obiect soluţionarea cererilor formulate de Partidul Naţional Liberal - Filiala Teleorman de obligare a Consiliul Local al Comunei Lisa la adoptarea unor hotărâri prin care să ia act de încetarea de drept a mandatului unor consilieri locali.

În motivarea excepţiei de neconstitutionalitate autorii acesteia susţin că prevederile de lege criticate contravin principiului autonomiei locale, având în vedere faptul că doar consiliul local, ca autoritate deliberativă, este în măsură să aprecieze dacă şi când se întruneşte în şedinţe, care sunt priorităţile urbei şi altele asemenea, în funcţie de interesele comunităţii locale. Arată că pierderea calităţii de consilier local, ca urmare a excluderii acestuia din partidul pe lista căruia a fost ales, nesocoteşte interesele cetăţenilor care l-au votat.

Tribunalul Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textul de lege criticat necontravenind prevederilor din Legea fundamentală invocate de autorii acesteia.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstitutionalitate

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstitutionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 9 alin. (2) lit. hi) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, modificată şi completată prin Legea nr. 249/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, care au următorul cuprins:

- Art. 9alin. (2) lit. M) din Legea nr. 393/2004: „(2) Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: (...)

h1) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales.

În opinia autorilor excepţiei, sunt încălcate dispoziţiile art. 120 alin. (1) din Constituţie, care enumera principiile ce stau la baza administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale.

Examinând excepţia de neconstitutionalitate, Curtea observă că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii textului de lege ce formează obiectul acesteia, prin prisma unor critici similare şi prin raportare la aceleaşi prevederi din Constituţie. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 1.167 din 11 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2008, a constatat că introducerea cazului de încetare a mandatului de consilier local ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului pe a cărui listă a fost ales este o consecinţă a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora partidele politice contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor. Curtea a arătat cu acel prilej că electoratul acordă votul său unei persoane, pentru a îndeplini o funcţie publică la nivelul administraţiei locale, în considerarea programului politic al partidului din rândurile căruia face parte la momentul alegerii şi pe care această persoană urmează să îl promoveze pe perioada mandatului său de consilier local sau judeţean. Or, de vreme ce alesul local nu mai este membru al partidului pe listele căruia a fost ales, înseamnă că nu mai întruneşte condiţiile de reprezentativitate şi legitimitate necesare îndeplinirii programului politic pentru care alegătorii au optat.

De asemenea, prin Decizia nr. 1.118 din 16 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 18 noiembrie 2008, Curtea a observat că normele constituţionale care instituie principiile de bază ale administraţiei publice locale nu au incidenţă în soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea acestei jurisprudenţe a Curţii Constituţionale, soluţia pronunţată prin deciziile menţionate şi motivele care au stat la baza acestora îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Consiliul Local al Comunei Lisa, primarul comunei Lisa, Virgil Ilie, Marin F. Gheţa şi Emilia Boţea în Dosarul nr. 3.442/87/2010 al Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal şi de Consiliul Local al Comunei Lisa în Dosarul nr. 558/87/2010 a! aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 26 ianuarie 2012.

 

PREŞEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

DECIZIA Nr. 56

din 26 ianuarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

Acsinte Gaspar - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Primăria Comunei Vadăstriţa, prin primar, în Dosarul nr. 1.930/104/2010 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent învederează Curţii că autorul excepţiei a transmis la dosar un document prin care solicită Curţii Constituţionale să respingă acţiunea reclamantei Organizaţia Judeţeană Olt a Partidului Social Democrat şi să modifice sentinţa prin care Tribunalul Olt - Secţia comercială şi de contencios administrativ a admis acţiunea acesteia şi a obligat, pe de o parte, primarul comunei Vadăstriţa sa propună consiliului local al aceleiaşi localităţi să ia act de încetarea mandatului unui consilier local, iar, pe de altă parte, Consiliul Local al Comunei Vadăstriţa să ia act de hotărârea de încetare a mandatului de consilier local. Motivează această cerere prin faptul că reclamanta are un alt reprezentant legal, faţă de care nu s-a făcut dovada că şi-ar fi însuşit acţiunea formulată de cel care a semnat acţiunea iniţială.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii, întrucât excedează competenţei Curţii Constituţionale.

Deliberând, Curtea respinge, ca inadmisibilă, cererea formulată de Primăria Comunei Vadăstriţa, prin primar, întrucât vizează exclusiv soluţionarea litigiului aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal. Curtea Constituţională are o competenţă distinctă de cea a instanţelor judecătoreşti, fiind garantul supremaţiei Constituţiei, potrivit art. 142 din Legea fundamentală. În vederea îndeplinirii acestui rol, atribuţiile sale au fost enumerate în Constituţie şi în Legea sa de organizare şi funcţionare nr. 47/1992, Curtea Constituţională asigurând, printre alteie, controlul constituţionalităţii legilor, a tratatelor internaţionale, a regulamentelor Parlamentului şi a ordonanţelor Guvernului, astfel cum prevede art. 2 alin. (1) din Legea nr. 47/1992. Curtea Constituţională nu deţine însă atribuţii jurisdicţionale, de natura celor specifice instanţelor judecătoreşti, astfel că o cerere prin care se solicită admiterea sau respingerea acţiunii ce formează obiectul litigiului Tn cadrul căruia a fost ridicată excepţia nu poate fi soluţionată de Curtea Constituţională. Tot astfel, Curtea este ţinută să respecte cadrul procesual fixat de instanţa de judecată care a sesizat-o cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, verificarea calităţii de reprezentant al unei persoane revenind exclusiv instanţei judecătoreşti învestite cu soluţionarea litigiului.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, precizând că textele de lege criticate nu încalcă principiul autonomiei locale, ci reglementează normele de procedură aplicabile în cazul încetării de drept a mandatului de consilier.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele;

Prin încheierea din 13 decembrie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 1.930/104/2010, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Primăria Comunei Vădăstriţa, prin primar, într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva sentinţei prin care a fost admisă cererea referitoare la constatarea încetării mandatului unui consilier local înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a excluderii din rândurile partidului pe listele căruia acesta fusese ales.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că textul de lege criticat încalcă principiul autonomiei locale, întrucât, deşi un consilier local este ales prin vot, direct de către cetăţeni, mandatul acestuia încetează de drept prin voinţa unei organizaţii de partid, în urma excluderii acestuia din partid, iar consiliile locale sunt obligate să voteze încetarea mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a acestuia.

Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţional itate este neîntemeiată, întrucât, de vreme ce consilierul iocai nu mai face parte din partidul pe listele căruia a fost ales, înseamnă că nu mai întruneşte condiţiile de reprezentativitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parfamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 9 alin. (3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, care au următorul cuprins:

- Art. 9 alin. (3): (3) încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier.;

- Art. 12: (1) în toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative.”

Autorul excepţiei invocă dispoziţiile din Legea fundamentală cuprinse la art. 120 referitoare la principiile de bază ale administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale,

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 enumera cazurile în care încetează de drept calitatea de consilier local sau judeţean. Înainte de expirarea duratei normale a mandatului. Textele de lege criticate în prezenta cauză cuprind regulile procedurale ce trebuie urmate subsecvent acestui incident, indiferent de cauza care a condus la pierderea calităţii de consilier, şi au ca scop asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţii consiliului local sau judeţean.

În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 393/2004, Curtea a constatat, prin Decizia nr. 436 din 10 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 31 mai 2007, că acestea reglementează procedura constatării încetării mandatului de consilier local sau judeţean înainte de termen, ţinând cont de toate etapele cronologice necesare şi specifice acestui domeniu, fără a afecta funcţionarea administraţiei publice n locale şi respectând principiile constituţionale invocate. În plus, Curtea reţine că textul de lege criticat dă expresie prevederilor art. 122 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia „Consiliul judeţean este ales şi funcţionează în condiţiile legii”.

De altfel, Curtea, prin prisma unor critici similare, s-a pronunţat asupra aceleiaşi probleme de principiu cu ocazia examinării dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004. Astfel, Curtea a reţinut, prin Decizia nr. 915 din 18 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 14 noiembrie 2007. că dispoziţiile legale referitoare la încetarea de drept a mandatului de consilier local în cazul pierderii calităţii de membru al partidului politic pe listele căruia a fost ales au ca finalitate prevenirea migraţiei politice a aleşilor locali de la un partid politic la altul, asigurarea unei stabilităţi în cadrul administraţiei publice locale, care să exprime configuraţia politică, aşa cum aceasta a rezultat din voinţa electoratului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Primăria Comunei Vădăstriţa, prin primar, în Dosarul nr. 1.930/104/2010 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţata în şedinţa publică din data de 26 ianuarie 2012.

           

PREŞEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.300 din 13 februarie 2012, având în vedere prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP*), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012. elaborat conform reglementărilor Uniunii Europene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, completat de fermieri, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în intervalul 1 martie-15 mai 2012.

(2) în perioada 16 mai-11 iunie 2012, formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 se poate depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 23 alin. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori, prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeşte, verifică, procesează cererile de plată şi efectuează plăţile către fermier în contul bancar al acestuia, conform legislaţiei.

Art. 4. - (1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/ restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole au obligaţia de a completa formularul-tip prevăzut la art. 1, indiferent dacă solicită plăţi directe sau nu, pentru toate suprafeţele agricole pe care le deţin în exploatare.

(2) Nedepunerea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 70 alin. 5 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cererile de plată pe suprafaţă depuse de către beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole fac obiectul verificărilor efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind respectarea prevederilor art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP*), cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Nerespectarea de către beneficiarii menţionaţi la alin. (1) a cerinţelor de ecocondiţionalitate determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 71 şi 72 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009.

Art. 5. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă pentru tipărirea şi difuzarea către fermieri a formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2012.

(2) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 va fi distribuit gratuit fermierilor.

(3) Completarea de către fermieri a declaraţiei de suprafaţă, digitizarea şi/sau actualizarea parcelelor agricole se va face electronic. Prin excepţie, se permite fermierilor depunerea cererii în format hârtie, în situaţia în care aplicaţia IPA-online nu este funcţională.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

 

Bucureşti, 22 februarie 2012.

Nr. 37.

 

ANEXĂ

 


1) Anexa la instrucţiuni este reprodusă în facsimil

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 2 „Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice” la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice de sănătate nr. R.L. 1.504/2012,

având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 „Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice” la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 16 iunie 2011, se completează după cum urmează:

- După poziţia 30 „MORPHINUM (DCI) sol. inj. 20 mg/ml 6.000 fiole 1 ml” se introduc două noi poziţii, poziţiile 301 şi 302, cu următorul cuprins:

 

Nr. Crt.

Denumirea produselor sau a grupelor de produse

Unitatea de măsură, forma farmaceutică, concentraţia, ambalajul

Cantitatea necesară

„301

MORPHYNUM

Compr. film., de 10 mg

84.000

302

MORPHYNUM

Compr. film., de 20 mg

140.000”

 

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

p. Ministrul sănătăţii,

Cristian Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 februarie 2012.

Nr. 180.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului „Fortul 13 Jilava” din satul Jilava, comuna Jilava, judeţul Ilfov

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1), pct. 2 lit. e) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul, „Fortul 13 Jilava” din satul Jilava, comuna Jilava, judeţul Ilfov, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „A”, cod în Lista monumentelor istorice IF-II-m- A-21037.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a imobilului monument istoric prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Ilfov pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. .- Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Ilfov va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 2.010.

 

ANEXĂ

 

Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a imobilului monument istoric „Fortul 13 Jilava” din satul Jilava, comuna Jilava, judeţul Ilfov

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

 

X

Y

1.

588022,49

315556,31

2.

588028,19

315546,57

3.

587986,79

315398,01

4.

588014,83

315370,00

5.

588027,67

315354,77

6.

588031,77

315345,79

7.

588034,23

315335,07

8.

588037,75

315333,08

9.

588010,53

315298,12

10.

587995,54

315281,44

11.

587980,69

315264,92

12.

587968,93

315251,85

13.

587958,05

315239,75

14.

587948,39

315229,00

15.

587930,96

315209,90

16.

588197,57

314983,46

17.

588201,11

314981,52

18.

588409,34

31487067

19.

588415,64

314879,32

20.

588428,23

314896,62

21.

588443,62

314917,78

22.

588449,88

314926,38

23.

588477,01

314971,21

24.

588482,49

314980,26

25.

588487,96

314989,30

26.

588493,41

314998,31

27.

588498,89

315007,37

28.

588502,46

315013,27

29.

588510,29

315033,65

30.

588517,52

315052,47

31.

588520,95

315051,33

32.

588603,18

315025,07

33.

588649,60

315009,64

34.

588663,62

315014,53

35.

588679,98

315020,25

36.

588701,56

315027,79

37.

588717,58

315033,38

38.

588724,58

315035,83

39.

588749,51

315044,53

40.

588777,62

315054,35

41.

588794,15

315060,10

42.

588809,43

315065,36

43.

588827,87

315071,70

44.

588864,68

315084,37

45.

588894,97

315094,79

46.

588938,27

315109,68

47.

588738,50

315513.34

48.

588663,76

315512,56

49.

588629,04

315509,90

50.

588605,24

315550,61

51.

588600,05

315556,16

52.

588595,68

315558,22

53.

588591,97

315559,30

54.

588530,02

315562,65

55.

588479,05

315565,20

56.

588397,40

315566,45

57.

588397,09

315563,83

58.

588388,13

315560,48

59.

588384,72

315561,10

60.

588382,95

315562,13

61.

588365,64

315563,33

62.

588341,94

315563,35

63.

588335,35

315566,10

64.

588286,86

315559,13

65.

588241,62

315551,92

66.

588211,46

315549,50

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din Calea Călăraşilor nr. 149, sectorul 3, municipiul Bucureşti

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul din Calea Călăraşilor nr. 149, sectorul 3, municipiul Bucureşti, având regimul juridic de monument istoric, grupa valorică „B”, cod în Lista monumentelor istorice B-ll-m-B-18403, se declasează.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 2.011.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a monumentului de for public „Nimfa adormită” din Parcul Herăstrău, sectorul 1, municipiul Bucureşti

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Monumentul de for public „Nimfa adormită” din Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului

Parcul Herăstrău, sectorul 1, municipiul Bucureşti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „A”, cod în Lista monumentelor istorice B-III-m- A-21039.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin

Bucureşti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 2.012.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Constantin Ionescu” din str. Baia Baciului nr. 10, oraşul Slănic, judeţul Prahova

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d)din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa Constantin Ionescu” din str. Baia Baciului nr. 10, oraşul Slănic, judeţul Prahova, având regimul juridic de monument istoric, grupa valorică „B”, cod în Lista monumentelor istorice PH-JI-m-B-16709, se declasează.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin

Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Prahova pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Prahova va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 2.013.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa” din bd. Regina Maria nr. 60, sectorul 4, municipiul Bucureşti

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa” din bd. Regina Maria nr. 60, sectorul 4, municipiul Bucureşti, având regimul juridic de monument istoric, grupa valorică »B”, cod în Lista monumentelor istorice B-ll-m-B-19145, se declasează.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 2.014.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului din str. J. L. Calderon nr. 33, sectorul 2, municipiul Bucureşti

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul din str. J. L. Calderon nr. 33, sectorul 2, municipiul Bucureşti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „B”, cod în Lista monumentelor istorice B-ll-m-B-21036.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 2.018.

 

ANEXA

 

COORDONATELE

punctelor de contur ale zonei de protecţie a Imobilului monument Istoric din str. J.L. Calderon nr. 33, sectorul 2, municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Coordonate stereo local

1.

X

Y

1.

556929,3136

338287,6911

2.

556928,1785

338294,7817

3.

556922,3438

338323,6935

4.

556887,4969

338346,5862

5.

556887,4969

338370,5426

6.

556888,3569

338390,1999

7.

556865.8090

338390,1999

8.

556840,1317

338385,6038

9.

556831,2447

338385,6038

10.

556825,2028

338384,8016

11.

556804,4906

338379,2875

12.

556803,2724

338382,1668

13.

556788,7138

338384,3094

14.

556790,8379

338376,3304

15.

556764.5357

338371,8906

16.

556763,0952

338355,7955

17.

556760,9450

338339,4683

18.

556744,3047

338334,7008

19.

556746,8131

338324,1741

20.

556736,7716

338312,1098

21.

556723,3696

338302,0126

22.

556722,4379

338294,4935

23.

556728,8680

338279,8503

24,

556746,7699

338246,0265

25.

556754,0210

338225,7813

26.

556772,8650

338189.3973

27.

556791,0964

338200,1190

28.

556808,3664

338177,3310

29.

556824,1626

338188,8214

30.

556873,2531

338198,8943

31.

556880,6778

338202,2053

32.

556896,3866

338203,7380

33.

556895,6592

338214,8870

34.

556900,0655

338240,2734

35.

556898,7266

338269,7324

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.