MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 135/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 135         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 februarie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

2. - Hotărâre privind declararea vacanta a funcţiei de director al Serviciului de Informaţii Externe

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

47. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Timiş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

 

48. - Decizie privind eliberarea domnului Costin George din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

147. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

261. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni din data de 7 februarie 2012, denominată în dolari SUA, cu maturitate de 10 ani şi cupon 6,750%, în sumă de minimum 500 milioane dolari SUA si maximum 1.000 milioane dolari SUA, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Global Medium Term Notes” şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

96. - Decizie privind interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare a Societăţii Comerciale NEMEŞ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

97. - Decizie privind retragerea aprobării acordate doamnei Simona Daniela Nemeş, în calitate de conducător executiv/administrator al Societăţii Comerciale NEMEŞ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

14. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din data de 9 februarie 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

2. - Hotărâre pentru aprobarea actualizării delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

 

Rectificări la :

 - Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.119/C/2011

 - Hotărârea Guvernului nr. 50/2012

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind declararea vacantă a funcţiei de director al Serviciului de Informaţii Externe

În temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. h) din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Parlamentul României declară vacantă funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe, ca urmare a demisiei domnului Mihai-Răzvan Ungureanu din funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe din data de 8 februarie 2012.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 27 februarie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 27 februarie 2012.

Nr. 2.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Timiş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

 

Având în vedere Cererea de demisie a domnului Vasile Timiş, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/1.135 din 24 februarie 2012,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vasile Timiş se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 27 februarie 2012.

Nr. 47.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Costin George din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al ari 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Costin George se eliberează din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 27 februarie 2012.

Nr. 48.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi În bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV se aprobă de către consiliul de conducere al acestuia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

 

Bucureşti, 22 februarie 2012.

Nr. 147.

 

ANEXĂ)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL

pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

 

 

 

- mii lei -

Cap/ Titlu

Subcap.  Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2012

A

B

C

D

1

00 01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

24.615,00

00 02

 

 

I VENITURI CURENTE

23.795,00

29 00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

23.795,00

30 00

 

 

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

910,00

30 10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

60,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

60,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

850,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

850,00

33.00

10

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

22.885,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

22.885,00

 

17

 

Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesională

22.785,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

100,00

45.10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE

820,00

 

01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională

800,00

 

02

 

Fondul Social European

-

 

16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

20,00

84 10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

28.394,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

16.016,00

10

 

 

Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.952,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

6.786,00

 

 

01

Salarii de bază

6.587,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţa

 

 

 

12

Indemnizaţii plăţile unor persoane din afara unităţii

139,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

60,00

 

 

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

308,00

 

 

01

Tichete de masă

298,00

 

 

30

Tichete creşă

10,00

 

10.03

 

Contribuţii

1.858,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

1.399,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

33,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

350,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

19,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

57,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

5.814,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

3.805,00

 

 

01

Furnituri de birou

50,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

90,00

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forţa motrică

335,00

 

 

04

Apă canal şi salubritate

150,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

150,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv. internet

160,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

2.070,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

800,00

 

20 02

 

Reparaţii curente

150,00

 

20 05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

552,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

400,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

2,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

150,00

 

20 06

 

Deplasări detaşări, transferări

360,00

 

 

01

Deplasări interne

85,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

275,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

40,00

 

20.12

 

Consultanţa ţi expertiză

20,00

 

20 13

 

Pregătire profesionala

60,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

65,00

 

?0 ?b

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare

40,00

 

2C 30

 

Alte cheltuieli

702,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

15,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

10,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţa

80,00

 

 

04

Chirii

290,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei

7,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

300,00

56

 

 

Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

1.250,00

 

5601

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1.000,00

 

56 02

 

Programe din Fondul Social European (FSE)

-

 

56 16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

250,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

12.378,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

12.378,00

 

71 01

 

Active fixe

11 567,00

 

 

01

Construcţii

6.165,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

4.562,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale

686,00

 

 

30

Alte active fixe

154,00

 

71 03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

811,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

24.615,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

28.394,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

3.779,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

3.779,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal in bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012;

1) Număr mediu de personal 151 persoane.

2) Câştigul mediu brut lunar 3.621 lei(RON)/salariat.

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 69 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 139 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 60 mii lei).

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni din data de 7 februarie 2012, denominată în dolari SUA, cu maturitate de 10 ani şi cupon 6,750%, în sumă de minimum 500 milioane dolari SUA şi maximum 1.000 milioane dolari SUA, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Global Medium Term Notes” şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor pct. 4.1 .a), b)2 pct. 5 şi 12 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007,

cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Medium Term Notes”,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni din data de 7 februarie 2012, denominată în dolari SUA, cu maturitate de 10 ani şi cupon 6,750%, în sumă de minimum 500 milioane dolari SUA şi maximum 1.000 milioane dolari SUA, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Global Medium Term Notes”, suma finală, randamentul, precum şi ceilalţi termeni şi condiţii financiare urmând să fie stabilite la momentul lansării emisiunii, în funcţie de condiţiile de piaţă.

Art. 2. - Lansarea emisiunii este administrată de către instituţiile financiare HSBC, Citibank şi Deutsche Bank.

Art. 3. - Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 24 februarie 2012.

Nr. 261.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare a Societăţii Comerciale NEMEŞ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 24 ianuarie 2012, conform art. 4 alin. (22) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială NEMEŞ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L, cu sediul social în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bl. ES, sc. B, ap. 2, judeţul Arad, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul de ordine J02/1275/13.10.1993, codul unic de înregistrare 4819122 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-081/10.04.2003, reprezentată legal de doamna Simona Daniela Nemeş, în calitate de conducător executiv/administrator,

a constatat următoarele:

1, Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 33.347 din 28 noiembrie 2011 s-a solicitat societăţilor de asigurare să comunice dacă brokerul are înregistrate debite reprezentând sume datorate şi nedepuse (prime încasate şi nedepuse, sume reprezentând despăgubiri plătite de asigurător ce urmează a fi recuperate de la intermediar), precum şi documente cu regim special nepredate.

2 Din răspunsurile primite la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor de la societăţile de asigurare rezultă că brokerul figurează cu prime încasate şi nedepuse la Societatea Comercială „Certasig” - Societate de Asigurare şi Reasigurare - SA, EUROINS România Asigurare Reasigurare - SA. si GENERALI România Asigurare Reasigurare - SA. în valoare totală de 28.501 lei.

3. Rezultă astfel că, la data controlului, societatea are înregistrate prime încasate şi nedecontate asigurătorilor, faptă ce constituie contravenţie conform prevederilor art. 63 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Faţă de aceste motive, pentru faptele reţinute în sarcina brokerului de asigurare, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, în şedinţa din data de 24 ianuarie 2012, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare, în conformitate cu art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 63 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - Se interzice temporar exercitarea activităţii de asigurare de către Societatea Comercială NEMEŞ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bl. ES, sc. B, ap. 2, judeţul Arad, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul de ordine J02/1275/13.10.1993, codul unic de înregistrare 4819122 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-081/10.04.2003, reprezentată legal de doamna Simona Daniela Nemeş, în calitate de conducător executiv/administrator, în conformitate cu art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 63 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, până la data achitării către societăţile de asigurare a tuturor sumelor reprezentând prime de asigurare, despăgubiri aferente dosarelor de daună şi alte sume rezultate din activitatea desfăşurată ca intermediar în asigurări, în conformitate cu obiectul de activitate aprobat prin decizia de funcţionare.

Art. 2. - În perioada interzicerii temporare a exercitării activităţii, societăţii i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să îşi notifice clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 4. - Reluarea activităţii societăţii se dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după verificarea îndeplinirii condiţiilor de menţinere a autorizaţiei.

Art. 5. - (1) împotriva prezentei decizii societatea poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 3272000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 22 februarie 2012.

Nr. 96.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea aprobării acordate doamnei Simona Daniela Nemeş, în calitate de conducător executiv/administrator al Societăţii Comerciale NEMEŞ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 24 ianuarie 2012, conform art. 4 alin. (22) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială NEMEŞ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L, cu sediul social în municipiul Arad, calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bl. ES, sc. B, ap. 2, judeţul Arad, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul de ordine J02/1275/13.10.1993, codul unic de înregistrare 4819122 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-081/10.04.2003, reprezentată legal de doamna Simona Daniela Nemeş, în calitate de conducător executiv/administrator,

a constatat următoarele:

1. Societatea nu îşi desfăşoară activitatea la sediul social declarat, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 381 alin. (12) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), d) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copia contractului de muncă încheiat de societate cu directorul executiv, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. - 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 16 din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea nu a făcut dovada plăţii ratei a IV-a primei de asigurare aferente contractului de răspundere civilă profesională, scadentă la 30 martie 2011, şi nu a făcut dovada deţinerii unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerului începând cu data de 1 iulie 2011, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 35 alin. (5) lit. c) şi f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 lit. c) şi art. 13 alin. (8) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Societatea a transmis cu întârziere raportările aferente trimestrului III 2010 letric şi electronic, raportările aferente trimestrului II2011 letric şi nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor situaţiile financiare şi raportările aferente anului 2010, raportările aferente trimestrului 12011 letric şi electronic, raportările aferente trimestrului III 2011 în format letric şi raportările aferente semestrului I 2011 în format letric, încălcându-se astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) şi art. 351 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. I şi pct. III lit. a)-d) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările ulterioare.

5. Societatea a transmis cu întârziere raportările privind taxa de funcţionare aferente trimestrului IV 2009, trimestrelor I, II, III şi IV 2010, trimestrului 12011 şi nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor raportările privind taxa de funcţionare aferente trimestrelor II şi III 2011, ceea ce constituie încălcarea prevederilor art. 35 alin. (5) lit. f) şi art. 351 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Societatea a transmis cu întârziere numele persoanei desemnate cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism şi a procedurilor interne în materie de cunoaştere a clientului, de raportare, de păstrare a evidenţelor, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, pentru a preveni şi împiedica implicarea lor în operaţiuni suspecte de spălare de bani şi finanţare a actelor de terorism, ceea ce constituie o încălcare a art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (10) şi art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Societatea nu a numit şi nu a transmis numele persoanei responsabile cu aplicarea şi respectarea sancţiunilor internaţionale conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale, ceea ce constituie o încălcare a art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (1) şi (2) din Normele privind procedura de supraveghere în domeniul asigurărilor a aplicării sancţiunilor internaţionale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009, faptă ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea aprobării acordate doamna Simona Daniela Nemeş, conducător executiv/ administrator al Societăţii Comerciale NEMEŞ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu domiciliul în str. Decebal nr. 13, localitatea Arad, judeţul Arad, pentru faptele prevăzute în prezenta decizie.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii persoana sancţionată poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 22 februarie 2012.

Nr. 97.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din data de 9 februarie 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia

 

Având în vedere dispoziţiile art. 1312 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală nr. 1 din data de 9 februarie 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucureşti, 14 februarie 2012.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Dosarul de arbitraj nr. 2/2012

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ Nr. 1

din data de 9 februarie 2012

având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată si cuantumul acesteia

 

Completul de arbitraj este constituit din:

Victor Babiuc - preşedinte

Tatiana Manolache-Onofrei – arbitru

Ion Niţu - arbitru

Cătălin Ion Ciubotă - arbitru

Florin Ştiolică – arbitru

 

Pe rol se află soluţionarea cererii de arbitraj formulate de către COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor [COPYRO), VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor (VISARTA), PERGAM - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor (PERGAM), în contradictoriu cu Konica Minolta Business Solutions România - S.R.L. (Konica Minolta), Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (APOETIC), Societatea Comercială Xerox România Echipamente şi Servicii - SA. (Xerox) şi Societatea Comercială Eurocom - S.A., cerere având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia. Dezbaterile au avut loc la data de 1 februarie 2012, fiind consemnate în încheierea de şedinţă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Pronunţarea a fost amânată succesiv pentru datele de 3 februarie 2012, 6 februarie 2012 şi 9 februarie 2012.

Părţile depun concluzii scrise.

COMPLETUL DE ARBITRI

constată următoarele;

Prin cererea arbitrală formulată, COPYRO şi VISARTA au solicitat să se stabilească forma finală a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia, pe care aceştia au depus-o, cu cheltuieli de judecată. Arată COPYRO şi VISARTA că achiziţiile intracomunitare sunt supuse obligaţiilor derivând din drepturile de autor.

PERGAM a solicitat să se stabilească forma finală a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia în forma pe care aceştia au depus-o, în principal, şi, în subsidiar, în situaţia în care nu se va admite cererea principală,

completul să respingă solicitările reclamantelor COPYRO şi VISARTA privind introducerea în forma finală a metodologiei a obligaţiei de plată a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru achiziţiile intracomunitare, precum şi a contravenţiei prevăzute la art. 1392 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, CU modificările ulterioare, cu cheltuieli de judecată.

Konica Minolta solicită „stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista de aparate pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copie privată în domeniul grafic”, adaosul „în domeniul grafic” excedând cadrului arbitrai. Învederează Konica Minolta acordul cu lista propusă de COPYRO, VISARTA şi PERGAM pentru aparatele pentru care se datorează remuneraţie compensatorie - copiator, imprimantă, scanner şi aparat multifuncţional, cu sau fără funcţie de copiere.

Mai arată Konica Minolta că întreg cadrul arbitraj este limitat de dispoziţiile art. 107 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi că alte aspecte deduse arbitrarii pe calea cererii în arbitraj nu pot constitui domenii pentru care poate fi pronunţată o hotărâre arbitrală pentru stabilirea unor metodologii.

Dacă însă completul arbitraj va soluţiona şi aspectele care excedează, în opinia Konica Minolta, cadrului legal trasat prin dispoziţiile art. 107, atunci arată că nu se datorează remuneraţie compensatorie pentru copia privată pentru aparatele achiziţionate intracomunitar, conform dispoziţiilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare; solicită completului arbitraj să aibă în vedere practica judiciară internă, Sentinţa civilă nr. 954 din 1 iulie 2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti; că, în ceea ce priveşte solicitarea formulată de COPYRO şi VISARTA, în sensul introducerii în metodologie a obligaţiei de raportare, nu se justifică impunerea unei asemenea obligaţii suplimentare pentru plătitorii de remuneraţie compensatorie pentru copia privată, întrucât această solicitare excedează cadrului legal prevăzut de art. 107 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare; că, în ce priveşte solicitarea formulată de COPYRO şi VISARTA, în sensul introducerii în metodologie a unei contravenţii care să sancţioneze nerespectarea obligaţiei de prezentare a acestor rapoarte, nu se poate admite o asemenea prevedere, pentru că reglementările privind contravenţiile trebuie să fie conforme cu art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că acestea nu pot fi stabilite decât prin legi, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului sau prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale ori judeţene; că, referitor la penalităţile de întârziere solicitate prin metodologia propusă de COPYRO şi VISARTA, în sensul ca importatorii şi fabricanţii să fie obligaţi la plata unor penalităţi la nivel de 0,1% pe zi de întârziere, această solicitare excedează cadrului legal prevăzut de art. 107 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

APDETIC susţine, în esenţă, apărări similare până la identitate cu ale celorlalte părţi chemate în arbitraj şi cu ale PERGAM, în sensul că achiziţiile intracomunitare sunt exceptate (excluse) de la obligaţiile privind plata remuneraţiilor compensatorii pentru copia privată, cu indicarea aceloraşi temeiuri de drept; că limitele arbitrale sunt trasate prin lege şi că metodologia arbitrată nu poate stabili decât lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţie compensatorie, în sens contrar apreciind că „s-ar adăuga la lege”; că hotărârea arbitrală este limitată la dispoziţiile art. 107 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi de relativitatea efectelor hotărârii arbitrale, în consecinţă nu poate stabili obligaţii pentru persoanele care deţin aparate, echipamente, dispozitive sau suporturi de copiere care nu au participat în arbitraj; că nu se justifică şi nu se poate accepta impunerea unei obligaţii suplimentare de raportare pentru plătitorii de remuneraţie compensatorie pentru copia privată; că nu poate fi stabilită o contravenţie nici prin vreo metodologie, nici prin vreo hotărâre arbitrală, fiind incidente dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; că persoanele care dispun de echipamente, aparate sau suporturi de reproducere digitală nu au calitatea de „utilizatori” în sensul Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare; că nu pot fi stabilite prin metodologia arbitrată penalităţi de întârziere întrucât dispoziţiile art. 1071 din Legea nr. 8/1996. cu modificările şi completările ulterioare, nu mai reglementează această posibilitate după modificările acestui text normativ şi că dispoziţiile art. 1.523 şi 1.535 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), prevăd numai dobânda legală, nu şi penalităţi, cu cheltuieli de judecată.

Din actele şi lucrările dosarului, completul de arbitri reţine:

În cadrul comisiei de negociere, constituită prin Decizia nr. 274 din 8 noiembrie 2011 a Oficiului Român pentru Drepturi de Autor (ORDA), părţile nu au putut conveni forma finală a metodologiei supuse negocierii în termen legal, motiv pentru care la data de 9 ianuarie 2012 s-a depus cererea de arbitraj.

Primul termen de arbitraj a avut loc la data de 24 ianuarie 2012.

De la data constituirii comisiei de negociere şi până la depunerea cererii de iniţiere a procedurii arbitrale au trecut mai mult de 65 de zile.

Se constată astfel, în raport cu prevederile art. 1311 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, legala învestire a completului arbitraj pentru a soluţiona cererea de arbitraj formulată de către COPYRO şi VISARTA având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia.

Completul de arbitraj reţine:

Excepţiile şi cererile invocate de către părţi au fost soluţionate de completul arbitraj prin încheierile premergătoare, cu caracter interlocutoriu.

Completul arbitraj reţine incidenţa dispoziţiilor art. 1.270 din Codul civil cu privire la acceptarea de către Konica Minolta a listei propusă de COPYRO, VISARTA şi PERGAM pentru aparatele pentru care se datorează remuneraţie compensatorie - copiator, imprimantă, scanner şi aparat multifuncţional, cu sau fără funcţie de copiere.

Analizând apărările şi propunerile formulate de COPYRO şi VISARTA în raport cu cererea privind includerea aparatelor provenite prin achiziţie comunitară pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copia privată, urmează a admite această cerere ca fondată şi, în mod simetric, în procedură arbitrală, va respinge apărările PERGAM, Konica Minolta, APDETIC, Xerox şi Societatea Comercială Eurocom - S.A. ca nefondate, pentru următoarele motive:

Referitor la remuneraţia datorată pentru copia privată pentru echipamentele provenite prin achiziţia intracomunitară a echipamentelor, completul arbitraj reţine că remuneraţia este datorată pentru echipamentele dobândite de către debitorii obligaţiei de remunerare pentru copia privată chiar prin achiziţie intra comunitară.

Motivele avute în vedere de către complet pentru întemeierea acestui punct de vedere sunt următoarele:

- Un prim motiv îl constituie dispoziţiile art. 101 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, CU modificările şi completările ulterioare (Codul vamal): „Punerea în liberă circulaţie atrage aplicarea măsurilor de politică comercială şi îndeplinirea formalităţilor vamale prevăzute pentru importul mărfurilor, precum şi încasarea oricăror drepturi legal datorate.”

Importul mărfurilor sau achiziţia intracomunitară este, pe de altă parte, una şi aceeaşi instituţie vamală/fiscală, termenii legii stabilind însă un regim derogatoriu pentru mărfurile provenite din ţări aflate în interiorul graniţelor Uniunii Europene (UE). La această concluzie s-a ajuns observând că mărfurile provenind din achiziţie intracomunitară traversează graniţe aparţinând unor state suverane.

- Al doilea motiv îl constituie regulile constituţionale şi legale privind aplicarea legii. Astfel, completul arbitraj reţine că, potrivit dispoziţiilor generale ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normele vamale, fiscale ori procesual-fiscale îşi limitează efectele la raporturile juridice pentru reglementarea cărora au fost edictate.

Normele ce reglementează anumite raporturi juridice nu îşi pot extinde efectele asupra unor raporturi juridice reglementate prin alte acte normative decât în măsura în care legiuitorul a înţeles să insereze dispoziţii speciale şi derogatorii în acest sens. Aşa cum se stipulează prin art. 14 alin. (2) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (unicitatea reglementării în materie): „Un act normativ poate cuprinde reglementari şi din alte materii conexe numai în măsura în care sunt indispensabile realizării scopului urmărit prin acest act.” în acelaşi sens indicăm şi dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (reglementări speciale şi derogatorii), precum şi ale art. 16 din acelaşi act normativ (evitarea paralelismelor).

În speţă, în aplicarea art. 14 alin. (2) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, raportată la dispoziţiile Codului vamal, Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal) şi Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), trebuia ca legiuitorul să cuprindă reglementări din materia conexă (dacă o aprecia drept conexă) drepturilor de autor şi numai dacă aceste dispoziţii erau indispensabile scopului urmărit. Mai precis, dacă legiuitorul aprecia că dobânditorii echipamentelor pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copia privată sunt scutiţi de la plata remuneraţiei, în situaţia în care echipamentele provin din achiziţie intracomunitară, trebuia să dispună în mod explicit acest lucru în reglementările financiar-fiscale, în sensul că orice scutire sau exonerare de la plata unei obligaţii care izvorăşte din lege trebuie prevăzută expres.

Teza inversă este contrară normelor privind tehnica legislativă, dar şi succesiunii în timp a normelor pozitive: dispoziţiile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, sunt anterioare dispoziţiilor vamale şi financiar-fiscale cu privire la achiziţiile intracomunitare. Astfel, dacă ultima modificare a Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a avut loc în anul 2006, instituţia achiziţiei intracomunitare a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

.Al treilea motiv avut în vedere de către completul de arbitraj este în strânsă legătură cu normele privind tehnica legislativă evocate anterior: dacă dispoziţiile cuprinse în Codul vamal, în Codul fiscal şi în Codul de procedură fiscală şi-ar extinde efectele asupra drepturilor de autor, atunci titularii drepturilor de autor ar deveni subiecţi pasivi ai raporturilor juridice vamale şi/sau financiar-fiscale. Titularilor drepturilor la remuneraţie compensatorie pentru copia privată le-ar fi închisă calea realizării unei remuneraţii echitabile pentru ceea ce priveşte echipamentele provenite prin achiziţie intracomunitară.

- Al patrulea motiv avut în vedere de către complet îl constituie pericolul intervertirii finalităţii urmărite de către legiuitor prin dispoziţiile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, de la protejarea drepturilor autorilor la remuneraţie pentru copia privată, indiferent de modul de provenienţă a echipamentelor pentru care se datorează remuneraţia la lăsarea fără niciun fel de protecţie prin lege a titularilor drepturilor de autor, contrar normelor europene care stipulează un nivel ridicat de protecţie.

Astfel, este de observat că sistemul evitării plăţii remuneraţiilor compensatorii pentru copia privată este unul de tip recurent. Oricare dintre titularii obligaţiilor de plată, în speţă deţinătorii de echipamente, poate folosi sistemul achiziţiilor intracomunitare pentru a scoate de la plată toate echipamentele, rând pe rând sau toate odată, pe cele pe care le deţin deja ori pe care urmează să le achiziţioneze. Sistemul achiziţiilor comunitare, dacă ar fi aplicat, ar prejudicia grav drepturile autorilor cărora li se datorează remuneraţie compensatorie, sistemul putând conduce chiar la golirea totală de conţinut a dispoziţiilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Al cincilea motiv îl constituie dreptul pozitiv european şi practica judiciară europeană. În acest sens completul arbitraj are în vedere, pentru formarea convingerii, dispoziţiile Directivei 29/2001/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională, precum şi Hotărârea Curţii Europene de Justiţie (Camera a 3-a) pronunţată la data de 21 octombrie 2010 în Cauza C-467/2008 având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare în Cauza Padawan SL împotriva Sociedad Generat de Autores y Editores de Espana (SGAE), pe rolul Audiencia Provincial de Barcelona.

Potrivit dreptului pozitiv şi practicii europene, orice armonizare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe trebuie să aibă la bază un nivel ridicat de protecţie. În cazul unor anumite excepţii sau limitări titularii drepturilor trebuie să primească o compensaţie echitabilă pentru a fi despăgubiţi corespunzător pentru utilizarea operelor lor sau a altor obiecte protejate.

Instituţia „compensaţiei echitabile” este, în opinia Curţii Europene de Justiţie, o noţiune autonomă a dreptului UE şi trebuie interpretată în mod uniform pe teritoriul acesteia din urmă.

Compensaţia echitabilă trebuie considerată drept contraprestaţia prejudiciului cauzat autorului, care rezultă din reproducerea neautorizată a operei sale protejate pentru uz personal. Compensaţia echitabilă trebuie în mod obligatoriu să fie calculată pe criteriul prejudiciului cauzat autorilor operelor protejate.

În speţă, prin excluderea echipamentelor provenite din achiziţie intracomunitară pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copia privată s-ar crea un grav şi injust dezechilibru între autorii operelor şi utilizatori - deţinători ai echipamentelor, în sensul că autorii operelor ar fi în mod cert prejudiciaţi prin realizarea de copii private ale operelor lor, însă prejudiciul astfel creat nu ar mai putea fi reparat prin remuneraţia compensatorie.

În raport cu această situaţie şi astfel cum se prevede la ultima teză a considerentului (35) al Directivei 29/2001/CE, trebuie achitată „redevenţa pentru copia privată” nu de către persoanele private care efectuează copii ale operelor protejate, ci de către persoanele care dispun de echipamente, de aparate sau de suporturi de reproducere digitală şi care, în acest temei, pun aceste echipamente, în drept ori în fapt, la dispoziţia persoanelor private sau le furnizează acestora din urmă un serviciu de reproducere. În cadrul acestui sistem persoanele care dispun de aceste echipamente au obligaţia de a plăti redevenţa pentru copia privată.

Curtea Europeană de Justiţie lămureşte astfel exhaustiv atât sfera titularilor obligaţiilor de plată, cât şi temeiul obligaţiilor lor.

Curtea Europeană de Justiţie arată că titularii obligaţiilor de plată a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată sunt „persoanele care dispun de echipamente, aparate sau suporturi de reproducere digitală”.

O altă distincţie între persoanele care datorează remuneraţie compensatorie este contrară Directivei 29/2001/CE şi practicii judiciare europene. Or, potrivit dispoziţiilor art. 11 şi ale art. 148 alin. (2) din Constituţia României, dispoziţiile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

Practica judiciară europeană îşi găseşte o puternică susţinere şi în practica judiciară internă în domeniu. Astfel, în Dosarul nr. 49.813/3/2008 Tribunalul Bucureşti a pronunţat Sentinţa civilă nr. 316, definitivă şi irevocabilă, sentinţă care, în mod contrar Sentinţei civile nr. 954 din 1 iulie 2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti şi depusă la dosarul cauzei în susţinerea apărărilor Konica Minolta şi APDETIC, arată că:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei de fond reclamanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.)a chemat în judecată pârâta Societatea Comercială CASETTARO VIDEO AUDIO DATA MEDIA - S.R.L. solicitând obligarea pârâtei la plata remuneraţiei compensatorii pentru copia privată a operelor reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale pentru aparatele şi suporturile cuprinse în lista publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 17 iunie 2005 prin Decizia ORDA nr. 107/2005 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi a cuantumului acestei remuneraţii şi a Hotărârii arbitrale din data de 28 aprilie 2005.

În cadrul litigiului, prin întâmpinarea formulată, pârâta a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive susţinând că nu mai importă suporturi şi aparate pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, ci desfăşoară operaţiuni de achiziţii intracomunitare. Conform art. 1301 din Codul fiscal, exclusiv de la furnizori situaţi în statele membre ale UE. În interpretarea pârâtei se susţinea că după aderarea

României la UE, noţiunea de import nu mai există între statele membre, iar pârâta nu mai realizează importuri, ci achiziţii intracomunitare, iar potrivit art. 107 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţia de plată a remuneraţiei compensatorii revine numai fabricanţilor şi importatorilor. Tribunalul Bucureşti a respins excepţia ca neîntemeiată, invocând argumente de fond şi de tehnică legislativă. În acest context, instanţa de fond a apreciat că: „dispoziţiile invocate de pârâtă, art. 1301 şi art. 131 Cod fiscal reprezintă norme în materie fiscală (şi, mai mult, în materie de taxă pe valoare adăugată - titlul VI al Codului) şi au fost edictate pentru stabilirea raporturilor fiscale între contribuabili şi stat, şi nu pentru realizarea drepturilor de proprietate intelectuală. Prin urmare domeniul de aplicare al acestor dispoziţii trebuie interpretat după regula potrivit căreia unde legea distinge şi interpretul trebuie să o facă”.

Instanţa a mai apreciat că principiile comunităţii vamale şi fiscale nu vin în contradicţie cu protejarea drepturilor ce fac obiectul cauzei. De asemenea, s-a mai apreciat de către instanţă că dispoziţiile art. 107 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, au fost modificate implicit potrivit art. 67 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, text care stipulează că pentru norme contrare se poate prezuma că acestea au făcut obiectul modificării, completării ori abrogării implicite, astfel încât şi acest complet de arbitraj consideră că prin dispoziţiile Codului fiscal nu se poate aduce atingere realizării dreptului de proprietate intelectuală, drept garantat de Constituţia României.

În ceea ce priveşte apărările PERGAM, Konica Minolta, APDETIC şi Xerox cu privire la limitele prevăzute de art. 107 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, completul arbitraj le găseşte în parte întemeiate, în sensul că nu pot forma obiectul arbitrajului aspectele deja reglementate prin norma citată, însă, pe de altă parte, celelalte aspecte care nu au fost reglementate prin lege ori nu au fost interzise a fi reglementate pe calea unor metodologii şi/sau arbitraje pot forma obiectul metodologiilor şi, după caz, al arbitrajelor.

Completul de arbitraj urmează a respinge atâtea nefondată, cât şi ca neîntemeiată apărarea formulată de către APDETIC şi de către Konica Minolta, potrivit căreia „nu se justifică şi nu se poate accepta impunerea unei obligaţii suplimentare de raportare pentru plătitorii de remuneraţie compensatorie pentru copia privată”.

Este nefondată pentru că, în raport cu temeiurile de drept invocate în susţinerea apărărilor [art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare] şi cu interpretarea dată acestor dispoziţii, faptul că plătitorii de remuneraţie compensatorie nu au calitatea expresis verbis de utilizatori nu îi exclude cu totul de la obligaţii. Termenii art. 130 lit. h) se referă atât la „utilizatori”, cât şi la „intermediarii acestora”. Or, persoanele care dispun de echipamente, aparate sau suporturi de reproducere digitală sunt în mod indubitabil intermediari între autorii operelor şi utilizatorii care îşi procură copii private ale operelor. De altfel, de aici izvorăşte şi statutul de plătitori ai remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru persoanele care dispun de echipamente, aparate sau suporturi de reproducere digitală, din calitatea lor de intermediari între autor şi utilizator prin punerea la dispoziţie a mijloacelor procurării copiei private.

Nu mai puţin, art. 1312 alin. (6) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, arată că „organismele de gestiune colectivă şi, respectiv, utilizatorii sau alţi plătitori (...)” legiuitorul arătând în mod expres că subiecţii pasivi în raporturile privind drepturile de autor sunt cuprinşi într-o sferă extinsă, nu numai în categoria „utilizatorilor”.

Nici apărarea APDETIC potrivit căreia hotărârea completului arbitraj nu trebuie să depăşească limitele prevăzute de art. 107 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi de principiul relativităţii efectelor hotărârii arbitrale (res inter alios judicata, aliis neq nocere, neq prodesse potest) nu este întemeiată.

Art. 1312 alin. (8) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează cu caracter imperativ şi de ordine publică: „Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi nu se pot acorda reduceri la plata remuneraţiilor datorate, altele decât cele prevăzute în metodologiile publicate.”

Completul arbitraj găseşte ca nefondată şi urmează a respinge cererea formulată de către COPYRO şi VIS ARTA referitoare la prevederea în cuprinsul metodologiei a unei contravenţii, practic dând conţinutul contravenţiei prevăzute de art. 1392 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

În adevăr, completul arbitraj apreciază că apărările PERGAM, Konica Minolta, APDETIC şi Xerox potrivit cărora contravenţiile nu pot fi stabilite decât printr-un subiect activ calificat de lege sunt fondate. Potrivit dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiunea contravenţională şi temeiurile acesteia nu pot fi stabilite decât prin lege, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului sau prin hotărâri ale autorităţii administraţiei publice locale sau judeţene.

În cazul de faţă, contravenţia este stabilită prin lege. O reiterare a acesteia prin hotărâre arbitrală constituie o încălcare a principiului separării puterilor în stat, o prevedere redundantă cu posibile consecinţe privind dubla sancţionare a contravenientului pentru o singură faptă contravenţională şi constituie, totodată, o trecere parţială a constatării şi sancţionării faptelor contravenţionale în domeniul privat, la îndemâna unui particular devenit agent constatator, persoană fizică sau juridică.

Cererea COPYRO şi VISARTA privind introducerea în cuprinsul metodologiei a penalităţilor de întârziere pentru întârzieri la plata remuneraţiei compensatorii pentru copia privată este întemeiată, iar completul arbitraj urmează a o admite. Pe cale de consecinţă, apărările pârâtelor sunt neîntemeiate, iar trimiterea APDETIC la dispoziţiile art. 1.523 şi 1.535 ale Codului civil şi la dispoziţiile art. 1071 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, sunt nefondate.

Pornind de la dispoziţiile speciale ale art. 1071 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la explicaţiile oferite de însăşi pârâta APDETIC rezultă că, după modificare, textul normativ citat nu a mai precizat posibilitatea inserării unor penalităţi de întârziere în cuprinsul unei metodologii, negociată ori arbitrată, însă, ceea ce este esenţial în lămurirea problemei, în noua redactare a art. 1071 din Legea nr. 8/1996 nu se interzice introducerea penalităţilor pentru plata cu întârziere a obligaţiilor către titularii drepturilor de autor. Or, principiul în drept este acela potrivit căruia ceea ce nu este interzis explicit este permis implicit. În realitate, legiuitorul a înţeles să lase deplină libertate de negociere între titularii drepturilor de autor şi titularii obligaţiilor corelative, fără ca măcar să mai indice ori să sugereze posibilitatea stipulării unor penalităţi de întârziere în metodologii.

În ceea ce priveşte temeiurile din Codul civil indicate de către pârâta APDETIC (art. 1.523 şi 1.535) pentru a combate stipularea penalităţilor în cuprinsul metodologiei, acestea trebuie interpretate sistematic împreună cu dispoziţiile prevăzute în cartea a V-a, titlul al V-lea, cap. IV, secţiunea a IV-a art. 1.538- 1.543. Astfel, art. 1.523-1.535 reglementează situaţia daunelor-interese. Art. 1.538-1.543 reglementează situaţia penalităţilor. Instituţiile juridice sunt diferite. Ele sunt diferite prin diferenţa specifică, chiar dacă genul proxim este, aşa cum îl arată expresia, comun. De aceea şi legiuitorul a reglementat în mod diferit cele două instituţii. Penalităţile constituie echivalentul daunelor-interese, anticipat de părţi la momentul iniţierii actului. Daunele-interese constituie despăgubirile stabilite ulterior apariţiei daunelor pentru obligaţii neexecutate, executate necorespunzător sau cu întârziere.

Mai mult, observăm o înăsprire a condiţiilor în raport cu debitorii obligaţi la penalităţi, în sensul că legiuitorul a înţeles să reglementeze în mod expres prezumţia existenţei prejudiciului, creditorul putând cere executarea clauzei penale fără a fi ţinut să dovedească vreun prejudiciu.

Completul arbitraj apreciază drept neîntemeiate apărările pârâtelor potrivit cărora nu pot fi definite prin metodologie ori prin hotărâre arbitrală instituţii juridice cuprinse ori definite deja în actele normative care le cuprind.

În raport cu partea expozitivă a prezentei hotărâri arbitrale, completul resistematizează metodologia propusă de către COPYRO şi VIS ARTA.

În ceea ce priveşte cheltuielile de arbitraj completul arbitraj le va compensa în totalitate pentru următoarele motive:

Potrivit dispoziţiilor art. 1312 alin. (6) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cele două părţi aflate în arbitraj contribuie în mod egal la plata onorariului.

Din interpretarea sistematică a art. 1312 alin. (6) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu alineatele anterioare şi ulterioare alin. (6) rezultă că cadrul reglementărilor este stipulat pentru iniţierea arbitrajului. Aşa este şi logic şi teleologic. După iniţierea arbitrajului, completul arbitraj are autoritate deplină în soluţionarea tuturor chestiunilor cu care a fost învestit, inclusiv cu administrarea cererilor părţilor privind cheltuielile de judecată.

Aşa stând lucrurile, văzând şi dispoziţiile art. 1387 teza finală din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora dispoziţiile procedurale prevăzute în lege se completează cu cele de drept comun, observând că nu există dispoziţii speciale care să îşi extindă reglementările în materia cheltuielilor de arbitraj şi după termenul constituirii completului arbitrai, acesta din urmă (completul de arbitraj) constată incidenţa prevederilor art. 359, 3591 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

Astfel, în lipsa unei stipulaţii contrare, cheltuielile arbitrale se suportă de partea care a pierdut litigiul, integral, dacă cererea de arbitrare este admisă în totalitate, sau proporţional cu ceea ce sa acordat, dacă cererea este admisă în parte (art. 359 alineat final). Părţile pot fi obligate solidar la plată prin hotărârea arbitrală [art. 3591 alin. (2)]. Tribunalul arbitraj urmează să stabilească cuantumul onorariilor cuvenite arbitrilor, precum şi modul de suportare de către părţi [art. 3591 alin. (3)].

Pentru aceste motive, completul de arbitraj

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea formulată de către COPYRO, Organism de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor. Admite în parte cererea formulată de către VISARTA, Organism de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor. Admite în parte cererea formulată de către PERGAM, Organism de Gestiune a Drepturilor de Autor. Stabileşte forma finală a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia, astfel:

 

METODOLOGIE

privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia

 

Art. 1. - În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta metodologie reglementează obligaţia de plată a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru aparate ce permit reproducerea operelor de pe hârtie, precum şi cuantumul acesteia.

Art. 2. - Remuneraţia compensatorie este datorată şi se plăteşte de către persoanele care dispun de aparate, de echipamente, dispozitive sau de suporturi de reproducere de pe hârtie organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) unic colector.

Art. 3. - Lista aparatelor, echipamentelor, dispozitivelor sau suporturilor de reproducere ce permit reproducerea operelor de pe hârtie pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, precum şi cuantumul acesteia este:

 

Nr crt.

Aparat

Remuneraţie/ %

1

Fotocopiatoare

0,5%

1

Imprimante

0,5%

3

Scannere

0,5%

4

Aparate multifuncţionale cu/fără funcţie de fotocopiere

0,5%

 

Art. 4. - Baza de calcul pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată se calculează astfel:

- la valoarea în lei în vamă pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere importate, conform declaraţiei vamale de import (D.V.I.) şi facturii externe de import;

- la valoarea facturii externe/declaraţiei de achiziţie intracomunitară pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere introduse în spaţiul comercial al României din Comunitatea Europeană;

- la valoarea facturată fără T.V.A., cu ocazia punerii în circulaţie a aparatelor, echipamentelor, dispozitivelor sau suporturilor de reproducere de către fabricanţi.

Art. 5. - Plata remuneraţiei compensatorii pentru copia privată se va face până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni următoare celei pentru care este datorată, pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere ce permit reproducerea operelor de pe hârtie, indiferent care ar fi titlul dobândirii.

Art. 6. - În caz de întârzieri la plata remuneraţiei, importatorii şi fabricanţii datorează penalităţi la nivel de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, aplicate la suma restantă.

Art. 7. - (1) Importatorii şi fabricanţii de aparate ce permit reproducerea operelor de pe hârtie sunt obligaţi ca, până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, să comunice organismului de gestiune colectivă desemnat unic colector un raport confidenţial privind:

- valoarea în lei în vamă pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere importate, conform declaraţiei vamale de import (D.V.I.) şi facturii externe de import;

- valoarea facturii externe/declaraţiei de achiziţie intracomunitară pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere introduse în spaţiul comercial al României din Comunitatea Europeană;

- valoarea facturată fără T.V.A., cu ocazia punerii în circulaţie a aparatelor, echipamentelor, dispozitivelor sau suporturilor de reproducere de către fabricanţi.

(2) Este interzisă publicarea, distribuirea, reproducerea sau folosirea rapoartelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost create.

Art. 8. - Neprezentarea documentaţiei prevăzute la art. 7 conferă dreptul organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor la plata unor penalităţi echivalente cu remuneraţia compensatorie pentru copia privată din luna anterioară. Dacă persoanele care dispun de aparate, de echipamente, dispozitive sau de suporturi de reproducere de pe hârtie nu au plătit nicio remuneraţie compensatorie pentru copie privată la data la care trebuie să prezinte raportul şi refuză ori neglijează această obligaţie, organismului de gestiune colectivă îi este recunoscută calea dreptului la acţiune în vederea stabilirii întinderii daunelor astfel produse şi realizarea dreptului.

Art. 9. - Remuneraţiile nu conţin taxa pe valoare adăugată.

Art. 10. - Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispoziţiile art. 1312 alin. (8) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Compensează în totalitate cheltuielile de arbitraj.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată astăzi, 9 februarie 2012, la sediul ORDA, Bucureşti.

 

Completul de arbitraj

Victor Babiuc

Tatiana Manolache-Onofrei

Ion Niţu

Cătălin Ion Ciubotă

Florin Ştiolică

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea actualizării delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) şi ale art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă actualizarea delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Octavian Opriş

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Ana Maria Patru

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 16 februarie 2012.

Nr. 2.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.119/C/2011 pentru completarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.478/C/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 24 octombrie 2011, se face următoarea rectificare:

- la art. I (cu referire la art. 531 d in regulament), în loc de: „Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi...” se va citi: „Dispozitiile prezentului regulament privind avansarea în funcţie şi trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor se aplică în mod corespunzător şi...”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 50/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2012, se face următoarea rectificare:

- La art. I lit. D, la pct. 5 [cu referire la alin. (101) al pct. 12 din normele metodologice], în loc de: „...la pct. 213 din normele de aplicare a art. 201 din Codul fiscal,...” se va citi: „...la pct. 213 din normele de aplicare a art. 201 din Codul fiscal,...”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.