MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 82/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 82         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 februarie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

57. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 şi a Normelor metodologice de aplicarea prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

95. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

ACTE ALE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

116/2011. - Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare.”

2. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Stabilirea dreptului la ajutor social se realizează şi nându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută în anexa nr. 4.”

3. Articolul 19 se abrogă.

4. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Familiile şi persoanele singure care au în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista prevăzută la art. 18 nu beneficiază de ajutor social.”

5. Articolele 21 şi 22 se abrogă.

6. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Lista prevăzută la art. 18 se afişează într-un loc vizibil la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti. Informarea populaţiei poate fi făcută şi pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.”

7. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) să depună, din 6 în 6 luni, la primăria unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa, declaraţia prevăzută la art. 9 alin. (5).”

8. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu următorul cuprins:

„Art. 311. - (1) Pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, potrivit prevederilor art. 161 din lege, familiile şi persoanele singure beneficiare au îndatorirea să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulteriore.

(2) Obligaţiile legale prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a)-c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi se datorează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti.

(3) Beneficiarii de ajutor social care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea în care s-a stabilit dreptul la ajutorul social au obligaţia ca, până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, să prezinte la primăria unde s-a stabilit dreptul la ajutorul social copia certificatului de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, prin care se confirmă achitarea obligaţiilor legale către bugetele locale pentru anul anterior.”

9. La articolul 33 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) dacă nu depune, din 6 în 6 luni, declaraţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. b);”.

10. La articolul 33 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) în situaţia în care familiile beneficiare nu respectă obligaţia prevăzută la art. 161 alin. (1) din lege.”

11. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Suspendarea dreptului de ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat de către serviciul sau persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) motivele prevăzute la alin. (1) (it. a)-d) şi g), respectiv cu luna februarie a fiecărui an în situaţia prevăzută la lit. h), şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.”

12. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) în cazul suspendării ajutorului social în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), b) şi d), prezentarea de către titular, în luna următoare celei în care s-a produs suspendarea efectivă a plăţii, a adeverinţei eliberate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi a declaraţiei prevăzute la art. 141 alin. (1) din lege, precum şi efectuarea acţiunilor sau a lucrărilor de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1) atrag reluarea plăţii ajutorului social pentru întreaga familie ori, după caz, pentru persoana singură.”

13. La articolul 34, după alineatul (2) se Introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

(3) în cazul prevăzut la art. 33 alin. (1) lit. h), achitarea obligaţiilor legale către bugetul local în perioada de suspendare prevăzută la art. 161 alin. (3) din lege atrage reluarea plăţii ajutorului social, prin dispoziţia primarului, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.

(4) Pe perioada suspendării dreptului la ajutor social în condiţiile prevăzute la art. 161 alin. (3) din lege, beneficiarii nu au obligaţia de a efectua acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1).

(5) La reluarea acordării dreptului conform prevederilor art. 161 alin. (4) din lege, orele aferente acţiunilor şi lucrărilor de interes local se repartizează proporţional de către primar, astfel încât efectuarea lor să fie finalizată în termen de maximum 3 luni de la reluarea plăţii.”

14. La articolul 35 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) dacă plata ajutorului social a fost suspendată şi în termen de 3 luni, respectiv 5 luni de la data suspendării plăţii nu a fost depusă adeverinţa prevăzută la art. 11 alin. (4), declaraţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. b) sau, după caz, nu au fost efectuate acţiunile ori lucrările de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1), respectiv nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la art. 161 alin. (1) din lege; în această situaţie, drepturile pentru perioada de suspendare nu se mai acordă;”.

15. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - Ajutorul prevăzut la art. 46 se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul stabilit în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.”

16. Anexele nr. 1-4 şi 16 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5.

17. Anexele nr. 5 şi 6 se abrogă.

Art. II. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele îndreptăţite prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1)sau, după caz, în prevederile art. 2 alin. (5) şi (6) ori în prevederile art. 31 alin. (1) şi ale art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

b) sunt cetăţeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;

c) au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;

d) locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora;

e) îndeplinesc obligaţia prevăzută la art. 12 alin. (2), respectiv art. 38 din ordonanţa de urgenţă.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (4) şi art. 9 alin. (5) şi (6) din ordonanţa de urgenţă se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primele 3 situaţii prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Drepturile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se acorda persoanelor îndreptăţite pentru fiecare copil aflat în această situaţie şi se cumulează cu indemnizaţia prevăzută la art. 2 din ordonanţa de urgenţă.”

3. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Concediul şi indemnizatiile lunare pentru creşterea copilului, precum şi sprijinul lunar”

4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) în aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă care nu a solicitat dreptul la indemnizaţie poate solicita acest drept, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), persoana îndreptăţită care se află în concediu pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.

(3) în cazul persoanei singure sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, prevederile art. 11 din ordonanţa de urgenţă nu se aplică.

(4) Pe perioada în care cealaltă persoană beneficiază de dreptul la concediul propriu de creştere a copilului de cel puţin o lună, dreptul celuilalt părinte la indemnizaţia pentru creşterea copilului se suspendă în condiţiile art. 16 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(5) în situaţia în care persoana îndreptăţită optează potrivit alin. (2) la concediul fără plată, cererea pentru acordarea acestuia se depune şi se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 şi 22 din ordonanţa de urgenţă.

(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică în situaţia în care persoana îndreptăţită solicită numai acordarea stimulentului de inserţie sau acesta este solicitat cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an ori cu 6 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

(7) Solicitarea concediului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de cerere şi documente doveditoare, în condiţiile prezentelor norme metodologice, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.

(8) în situaţia în care persoana îndreptăţită prevăzută la alin. (1) nu solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, aceasta are obligaţia de a anunţa în scris agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, dacă nu se înregistrează situaţia prevăzută la alin. (6).

(9) în situaţia suprapunerii drepturilor de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în condiţiile art. 8, drepturile prevăzute în prezentul articol pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplineşte condiţiile de acordare la finalizarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de cel puţin două luni, cuprinsă în perioada totală a concediilor suprapuse şi cumulate.”

5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Drepturile reprezentând indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 11, art. 31 alin. (1) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, şi, după caz, de actele doveditoare prevăzute la alin. (4)-(7), care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.”

6. La articolul 6 alineatul (9), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 31 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă sunt, după caz, următoarele:”.

7. La articolul 6 alineatul (9), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) certificatul de încadrare în grad de handicap a persoanei îndreptăţite;”.

8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), art. 6, 10 şi 11 din ordonanţa de urgenţă, se acordă pe bază de cerere aprobată de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea persoana îndreptăţită.

(2) în situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri din activităţi independente sau agricole şi care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activităţii pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în situaţia solicitării drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (3), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

(3) Persoanele care frecventează cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat şi de doctorat beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului sau de drepturile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă indiferent dacă întrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap.”

9. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă persoana îndreptăţită nu a îndeplinit pentru copilul născut anterior condiţiile de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului/stimulentului lunar sau stimulentului de inserţie, însă le îndeplineşte pentru acest din urmă copil, părintele/persoana îndreptăţită care a beneficiat de concediul şi indemnizaţia (unară pentru creşterea copilului sau, după caz, de stimulentul lunar/stimulentul de inserţie poate opta pentru încetarea drepturilor menţionate acordate pentru copilul anterior, celălalt părinte/cealaltă persoană îndreptăţită având posibilitatea de a solicita drepturile pentru acest din urmă copil.”

10. La articolul 8, alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1) se acordă indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în cuantumul primit anterior, prin utilizarea în calcul a indicatorului social de referinţă, denumit în continuare ISR, după cum urmează:

a) nu mai mult de 6,8 ISR în cazul în care persoana optează pentru concediu şi indemnizaţia prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă;

b) nu mai mult de 2,4 ISR în cazul în care persoana optează pentru concediu şi indemnizaţia prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă.

(6) în situaţia în care unul dintre părinţi se află în concediul de maternitate prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţiile lunare prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3) din ordonanţa de urgenţă se pot acorda doar după terminarea concediului de maternitate şi nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului.”

11. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) în situaţia în care, după alegerea opţiunii de concediu de către persoana îndreptăţită, copilul/copiii este/sunt încadrat/încadraţi în grad de handicap, dreptul prevăzut la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată. Dacă cererea este depusă după termenul menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.

(2) în situaţia în care, după împlinirea vârstei de un an sau 2 ani, copilul, respectiv unul sau mai mulţi dintre copiii rezultaţi din sarcini multiple, este încadrat într-un grad de handicap, dreptul prevăzut la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată. Dacă cererea este depusă după termenul menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.

(3) în situaţia în care unul dintre copiii rezultaţi în urma unei sarcini multiple este încadrat într-un grad de handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, pentru acesta se continuă concediul şi plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. În cazul în care sunt încadraţi în grad de handicap mai mulţi copii rezultaţi în urma unei sarcini multiple, pe lângă indemnizaţia pentru creşterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se va acorda şi suma prevăzută la art. 5 din ordonanţa de urgenţă, în raport cu numărul copiilor.”

12. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă pot beneficia, după împlinirea de către copil, cu excepţia copilului cu handicap, a vârstei de un an, de concediul fără plată prevăzut la art. 6 din ordonanţa de urgenţă.”

13. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în situaţia prevăzută la art. 41 alin. (1) şi (2), dacă solicitarea concediului de cel puţin o lună se produce în ultima lună înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, stimulentul de inserţie se acordă începând cu împlinirea de către copil a vârstei de un an persoanei îndreptăţite care a solicitat iniţial dreptul, dacă aceasta realizează venituri profesionale, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1).”

14. Capitolul V, cuprinzând articolele 14-16, se abrogă.

15. Titlul capitolului VI se modifică şi va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL VI

Stabilirea şi plata indemnizaţiilor lunare pentru creşterea copilului, a stimulentului de inserţie şi a sprijinului lunar”

16. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şl va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 11, art. 31 alin. (1) şi (2) şi la art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se completează de către persoanele îndreptăţite, reprezentanţii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.”

17. La articolul 18, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

(4) în aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, părintele supravieţuitor trebuie să depună cererea în termen de 60 de zile de la data decesului înregistrat în certificatul constatator de deces, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă,

(5) în cazul în care părintele supravieţuitor doreşte schimbarea opţiunii de acordare a dreptului, acesta depune cererea însoţită de documentele justificative care să ateste îndeplinirea condiţiilor de acordare.”

18. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Cererile prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2), însoţite de documentele justificative depuse de persoanele îndreptăţite la primăria unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, se transmit de către primar agenţiei teritoriale pe bază de borderou, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. Modelul de borderou este prevăzut în anexa nr. 3.”

19. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Solicitarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 11, art. 31 alin. (1) şi (2) şi la art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se soluţionează prin decizie scrisă emisă de directorul executiv al agenţiei teritoriale, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.”

20. La articolul 21, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.

(4) în situaţia în care cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, fără venituri aferente acestora, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este de 1,2 ISR. Dacă persoana realizează venituri o perioadă de câteva luni în interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor realizate în aceste luni, împărţită la 12.

(5) Daca din calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului potrivit prevederilor alin. (2) rezultă un cuantum mai mic de 1,2 ISR, se acordă 1,2 ISR.”

21. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Drepturile prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă cu respectarea termenelor prevăzute la art. 35 din ordonanţa de urgenţă.”

22. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, a stimulentului de inserţie şi a drepturilor prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) se efectuează începând cu luna următoare aprobării cererii prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale.”

23. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şl va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) în aplicarea prevederilor art. 16 şi 17 din ordonanţa de urgenţă, autorităţile competente au obligaţia de a transmite agenţiilor teritoriale lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate în situaţii de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, precum şi data la care acestea s-au produs, inclusiv pentru cele prevăzute la art. 36 şi 37 din ordonanţa de urgenţă.”

24. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - În cazul în care persoana beneficiară de drepturile prevăzute de art. 2 alin. (1), art. 7, 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) îşi schimbă domiciliul” ori, după caz, reşedinţa în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, agenţia teritorială plătitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligaţia de a transfera cererea şi actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoţite de situaţia privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor şi sumele restante, agenţiei teritoriale în a cărei rază beneficiarul şi-a stabilit noul domiciliu ori, după caz, reşedinţa.”

25. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Suspendarea plăţii/Încetarea drepturilor/Reluarea plăţii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevăzute de art. 2 alin. (1), art. 7, 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) se face prin decizie scrisă a directorului executiv al agenţiei teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare. Modelele deciziilor se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei.

(2) în situaţia în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului pe venit, are obligaţia de a comunica aceasta în condiţiile art. 19 din ordonanţa de urgenţă. Pentru respectarea prevederilor art. 19 din ordonanţa de urgenţă, angajatorul are obligaţia de a comunica agenţiei teritoriale faptul că persoana îndreptăţită şi-a reluat activitatea în termen de 5 zile de la această dată.”

26. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) în vederea asigurării în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a persoanelor beneficiare de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă, agenţiile teritoriale au obligaţia de a vira lunar caselor de asigurări de sănătate teritoriale contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi de a transmite tabelul nominal privind persoanele beneficiare.”

27. După articolul 38 se introduc patru noi articole, articolele 381-384, cu următorul cuprins:

„Art. 381. - (1) Pentru menţinerea dreptului la indemnizaţie, stimulent de inserţie sau a celor prevăzute la art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă, în condiţiile art. 38 din ordonanţa de urgenţa, beneficiarii au îndatorirea să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Codului fiscal.

(2) Obligaţiile legale prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a)-c) din Codul fiscal şi se datorează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti.

(3) în situaţia în care în perioada de suspendare prevăzută la art. 38 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă dreptul încetează în condiţiile art. 16 alin. (1) şi art. 17 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, iar persoana îndreptăţită aduce în această perioadă dovada prin care se confirmă plata obligaţiilor legale faţă de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsă între data suspendării drepturilor şi data încetării acordării acestora.

(4) Beneficiarii de indemnizaţie sau stimulent de inserţie care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea în care s-au stabilit drepturile au obligaţia ca, până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, să prezinte la autoritatea publică locală unde s-a stabilit dreptul copia certificatului de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, prin care se face dovada achitării obligaţiilor legale către bugetele locale pentru anul anterior.

(5) Modelul tabelului centralizator prevăzut la art. 38 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, cuprinzând beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 2, 7, art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă, se stabileşte prin decizie a directorului general al Agenţiei şi se comunică atât agenţiilor teritoriale, cât şi primarilor.

Art. 382. - Drepturile stabilite în condiţiile art. 12-14 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, se menţin până la stabilirea prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale a drepturilor prevăzute de art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai târziu de 31 martie 2012.

Art. 383. - Prevederile art. 18 alin. (4) şi (5) şi art. 381 se aplică în mod corespunzător în situaţia stabilirii drepturilor la indemnizaţia pentru creşterea copilului, respectiv la stimulentul lunar, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 384. - În situaţia în care drepturile de alocaţie de stat pentru copii se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv de stimulent de inserţie, se va utiliza formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1.”

28. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6.

Art. III. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) În situaţia în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învăţământ în străinătate, aceştia sunt luaţi în calcul la stabilirea dreptului la alocaţie doar dacă reprezentantul legal al copilului prezintă în termenul prevăzut la art. 28 alin. (1) din lege dovada frecventării cursurilor şi a numărului absenţelor înregistrate de copil/copii, eliberată de unitatea de învăţământ din străinătate, iar aceasta funcţionează în condiţiile legislaţiei statului respectiv.”

2. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (41), dacă reprezentantul legal nu prezintă dovada privind frecventarea cursurilor şcolare, copiii nu vor fi luaţi în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei şi nici la stabilirea cuantumului alocaţiei.”

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.”

4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul în care familia definită conform prevederilor art. 2 din lege are în proprietate, închiriere, comodat sau în altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută la art. 8 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta nu beneficiază de alocaţie.”

5. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Veniturile nete realizate de membrii familiei, înscrise în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii de stabilire şi altele asemenea şi se verifică prin ancheta socială prevăzută la art. 9.”

6. La articolul 8, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) în aplicarea art. 28 alin. (2)-(6) din lege, diminuarea cu 20% a cuantumului alocaţiei se calculează pentru un număr de 10 absenţe nemotivate şi se menţine până la înregistrarea unui număr de 20 de absenţe nemotivate pentru care se aplică diminuarea cu 50%.”

7. La articolul 8, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:

„(10) În situaţia în care unul dintre copii finalizează cuburile învăţământului general obligatoriu, conform legii, dar nu a împlinit vârsta de 18 ani, acesta nu este luat în calcul la numărul de copii din familia respectivă în vederea stabilirii dreptului la alocaţie.

(11) În situaţia prevăzută la alin. (1), copilul este luat în calcul ca membru al familiei la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei.”

8. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Pentru copiii de vârstă şcolară din familiile care beneficiază de alocaţie, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv ale municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, au obligaţia de a comunica agenţiilor teritoriale, până la data de 15 a lunii următoare încheierii semestrului şcolar, situaţia privind absenţele şcolare nemotivate înregistrate de către aceşti copii, conform formatului electronic convenit cu agenţiile teritoriale, care conţine în mod obligatoriu elementele prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege.”

9. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În situaţia în care titularul alocaţiei nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică prevederile art. 25 alin. (2)-(4) din lege.”

10. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cazul în care titularul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale prevăzute la alin. (1) se aplică dispoziţiile art. 26 alin. (5) din lege.”

11. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

„Art. 141. - (1) Pentru menţinerea dreptului la alocaţie, în condiţiile art. 291 din lege, familiile beneficiare au îndatorirea să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulteriore.

(2) Obligaţiile legale prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a)-c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi se datorează bugetelor locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti.

(3) Beneficiarii de alocaţie care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea în care s-a stabilit dreptul la alocaţie au obligaţia ca, până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, să prezinte la autoritatea publică locală unde s-a stabilit dreptul la alocaţie copia certificatului de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, prin care se face dovada achitării obligaţiilor legale către bugetele locale pentru anul anterior.”

12. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Plata alocaţiei se suspendă în luna următoare celei în care se constată existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) din lege.”

13. La articolul 15 alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:

„d) cu luna următoare celei în care s-a constatat îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 25 alin. (1) din lege;

e) cu luna următoare celei în care s-a constatat îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 29 din lege.”

14. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2.

Art. IV. - În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, precum şi al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, denumirea „Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale” se înlocuieşte cu denumirea „Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială”.

Art. V. - Cererile pentru solicitarea ajutorului social şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei, precum şi anchetele sociale, întocmite în intervalul cuprins între data de 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza modelelor formularelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările ulterioare, respectiv în anexele nr. 1 şi 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, „îşi păstrează valabilitatea, urmând ca persoanele solicitante să beneficieze de ajutor social şi alocaţie pentru susţinerea familiei, în măsura în care nu deţin cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. VI. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VII. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, precum şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Prezenta hotărâre transpune dispoziţiile clauzei 2 a Acordului-cadru revizuit din 18 iunie 2009 privind concediul pentru creşterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP şi ETUC din anexa la Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creşterea copilului, încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP şi CES, şi de abrogare a Directivei 96/34/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 68 din 18 martie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

p. Ministrul afacerilor europene,

Cătălin Teodor Vătafu,

secretar de stat

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2012.

Nr. 57.

 

ANEXELE Nr. 1, 2 si 3

 

FORMULARE DECLARATII

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

LISTA

bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

 

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti (case de vacanţă, piscine, saune şi altele) ori alte imobile aflate în una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc.

Bunuri mobile

1

Motociclete, motorete, scutere şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ori al persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Autovehicule*: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

3

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”

4

Utilaje agricole*: tractor, combină autopropulsată

5

Utilaje de prelucrare agricolă*: presă de ulei, moară de cereale

6

Utilaje de prelucrat lemnul*: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

7

Obiecte de artă, bijuterii şi metale preţioase având peste 100 grame, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, obiecte de colecţie, în stare vandabilă

8

Aparatură electronică*: camere video, amplificatoare audio, copiatoare

9

Depozite bancare în valoare de peste 3.000 lei


* Aflate în stare de funcţionare.

 

Terenuri/Cursuri de apă

Terenuri/Cursuri de apă

Familii cu 1-3 persoane

Familii cu peste 3 persoane

1

Terenul intravilan ori extravilan pe care se află locuinţa de domiciliu şi curtea aferentă, precum şi alte terenuri în intravilan arabile sau cu potenţial de construcţii ori de vânzare, cu o suprafaţă totală mai mare de 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală

2

Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte, cu potenţial productiv (exploatabile)

1,5 ha/familie

2 ha/familie

Categori de animale/păsări

1

Peste două bovine

2

Peste o cabalină                     

3

Peste 3 porcine

4

peste 5 ovine/caprine

5

Peste 5 familii de albine

6

Peste 10 capete de iepuri de casă

7

Peste 25 de capete de păsări

8

Crescătorii a căror producţie se comercializează

 

NOTA:

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

 

ANEXA - PERIOADE ASIMILATE

 

Perioade asimilate:

Cod

au beneficiul de indemnizaţie de şomaj,  stabilită conform legii sau au realizat perioade de stadiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative eu caracter special care reglementează concedierile colective

01

s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de munca, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj

02

au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1582005 privind concediile şi  indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi  completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare

03

au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de munci, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale în baza Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată

04

au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii

05

se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivii legii

06

au beneficiat de concediu şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului

07

au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap

08

au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului

09

se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinară şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinata, aşa cum este aceasta definită de legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare

10

şi-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate

11

a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat

12

frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar sau, după caz. universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de maşter, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei si Cercetării, Tineretului si Sportului, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale

13

se află în perioada în care au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1 2011, cu modificările şi completările ulterioare

14

se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea în acelaşi an calendaristic a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere

15

se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivii legii şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic

16

se află în perioada cuprinsă intre încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă şi începerea în acelaşi an calendaristic a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivii legii, frecventate fără întrerupere

17

se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de maater, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivii legii, frecventate fără întrerupere

18

se află în perioada cuprinsă intre încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi şi începerea în acelaşi an calendaristic a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere

19

se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau. după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţa sau de maşter şi postuniversitar la nivel de masterat. organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz. trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor

20

au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii

21

se află î perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivii legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţial după absolvire

22

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) lit. b) şi ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (7) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale prevăzute la art. 4 alin. (1)-(6) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul cu atribuţii de gestionare a instrumentului ex-ISPA şi pentru personalul din Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice/compartimentele de verificare a achiziţiilor publice (UCVAP/CVAP) responsabil cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, seva solicita Ministerului Finanţelor Publice avizarea structurilor şi personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare.

(2) în acest sens, cererea privind avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi se depune la registratura Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Serviciul de coordonare a sistemelor de management si control (SCSMC) din cadrul Direcţiei generale autoritatea de management ex-ISPA verifică şi analizează dosarul cererii de avizare şi propune, după caz, emiterea avizului favorabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, sau respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil, în 20 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete.

(2) Compartimentul de monitorizare şi asigurare flux de informaţii din cadrul Unităţii pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice verifică şi analizează dosarul cererii de avizare şi propune, după caz, emiterea avizului favorabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, sau respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil, în 20 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete

(3) Avizul favorabil se înaintează ministrului finanţelor publice în vederea semnării.

(4) în cazul respingerii cererii de avizare a structurilor şi a personalului, se întocmeşte documentul justificativ privind respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 3. - Motivele de respingere a cererii de avizare a structurilor şi a personalului sunt:

a) netransmiterea de către instituţia publică care solicită eliberarea avizului favorabil a unuia sau mai multor documente dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) neîndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

c) nerespectarea condiţiilor de formă a documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul documentelor reglementate prin acte normative;

d) netransmiterea în termen de maximum 10 zile a tuturor informaţiilor solicitate de Ministerul Finanţelor Publice pentru eliberarea avizului favorabil.

Art. 4. - Instituţia publică a cărei cereri de avizare a structurilor şi a personalului a fost respinsă poate înainta o nouă cerere doar după remedierea problemelor constatate şi menţionate în adresa de respingere transmisă de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 5. - (1) Ministerul Finanţelor Publice poate retrage avizul acordat şi în următoarele cazuri:

a) în cazul în care instituţiile publice al căror personal beneficiază de majorările salariale nu comunică Ministerului Finanţelor Publice orice modificare de personal, structură, organizare şi/sau funcţionare intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) când constată încălcări ale prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) După remedierea problemelor constatate şi care au stat la baza retragerii avizului favorabil, eliberarea unui nou aviz favorabil se va face la cerere, potrivit aceloraşi reguli generale.

Art. 6. - Cererea privind avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, avizul favorabil sau documentul justificativ privind respingerea motivată se vor întocmi potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.990/2009 privind procedura internă de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 5 iunie 2009.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2012.

Nr. 95.

 

ANEXA Nr. 1

 

[Antetul instituţiei solicitante]

Nr. .../...

 

CERERE

privind avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare

 

Stimate domnule ministru,

 

În temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (7) lit. b) şi alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să eliberaţi un aviz favorabil prin care să fie atestat faptul că următoarele structuri şi/sau persoane din cadrul ........................................................................ (denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil)

au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările si completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările sala riale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare:

 

Nr.

Persoanele pentru care se solicită avizarea favorabilă

(numele şi prenumele)

Funcţia

Structura din care fac parte

(direcţi generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)

1.

…………

…………

…………

2.

…………

…………

…………

 

Persoana de contact din cadrul instituţiei noastre desemnată în acest sens este doamna/domnul .....................................................(tel.......................fax............................., e-mail..............................).

 

Cu stimă,

 

(numele şi prenumele)

……………………………

(funcţia)

……………………………

[L. S.]

 

Domnului.............................

ministrul finanţelor publice

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Ministerul Finanţelor Publice

Nr................./.................

 

AVIZ FAVORABIL

În temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (7) lit. b) şi alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Cererea............................................................................ (denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr. .......din..............

în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare si a următoarelor documente prezentate:

1.........................................................................;

2..........................................................................;

3..........................................................................;

4..........................................................................;

5..........................................................................;

Ministerul Finanţelor Publice atestă faptul că structurile şi/sau persoanele menţionate în anexă au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele pentru care se acordă prezentul aviz favorabil beneficiază de majorarea salarială conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(numele şi prenumele)

……………………………

Ministrul finanţelor publice

[L. S.]

 

ANEXĂ

la Avizul favorabil nr. ...../..............

 

LISTA

structurilor şi/sau persoanelor pentru care se acordă avizul favorabil al Ministerului Finanţelor Publice, conform Cererii cu nr. .......... din .................

 

………………………………………………………………

(denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil)

Nr.

Persoanele pentru care se acordă avizul favorabil

(numele prenumele)

Funcţia

Structura din care fac parte

(direcţia generală, direcţia, serviciul, şi biroul, compartimentul)

1.

..................................

..................................

..................................

2.

..................................

..................................

..................................

 

 

Redactat:........................................

(numele şi prenumele/funcţia/data)

Semnătura:.................................

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Ministerul Finanţelor Publice

Nr.............../........................

 

DOCUMENT JUSTIFICATIV

privind respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil

 

În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare si a următoarelor documente prezentate:

1..........................................................................;

2..........................................................................;

3..........................................................................;

4..........................................................................;

5..........................................................................;

Ministerul Finanţelor Publice respinge Cererea..................................................................................... (denumirea instituţiei publice care a solicitat avizul favorabil) cu nr. .................. din ....................... privind avizarea structurilor şi/sau persoanelor menţionate în anexă.

Respingerea cererii se întemeiază pe următoarele considerente:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Ministrul finanţelor publice,

……………………………….

(numele şi prenumele)

[L.S.]

 

Redactat:........................................

(numele şi prenumele/funcţia/data)

Semnătura:.................................

 

ANEXĂ

la Documentul Justificativ nr.........../.....................

privind respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil

 

LISTA

structurilor şi/sau persoanelor pentru care nu s-a emis avizul favorabil, la Cererea................................................................................... (denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr..............din...........................

 

Nr. crt.

Persoana/Persoanele pentru care s-a emis document justificativ de respingere

(numele şi prenumele)

Funcţia

Structura din care face parte (direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)

……………………..

……………………..

……………………..

 

Vizat:.........................................

(numele şi prenumele/funcţia/data)

Semnătura:.................................

 

Redactat:.....................................

(numele şi prenumele/funcţia/data)

Semnătura:..................................

 

ACTE ALE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (3) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în şedinţa din data de 21 decembrie 2011, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunea nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a instrucţiunii prevăzute la art. 1 se abrogă Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2011 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 3/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2011.

Art. 3. - Instrucţiunea menţionată la art. 1 se publică împreună cu ordinul de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul CNVM şi pe site-ul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

 

p. Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,

Alexe Gavrilă

Bucureşti, 21 decembrie 2011.

Nr. 116.

 

ANEXA

 

INSTRUCŢIUNEA Nr. 6/2011

privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

 

Art. 1. - Prezenta instrucţiune stabileşte modul de aplicare a Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare CNVM.

Art. 2. - (1) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM, respectiv societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, case de compensare şi operatori de piaţă/sistem, denumite în continuare entităţi, au obligaţia pentru exerciţiile financiare ale anilor 2011 şi 2012 de a întocmi, în scop informativ, în termen de 180 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, un al doilea set de situaţii financiare anuale în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară, obţinute prin retratarea informaţiilor prezentate în situaţiile financiare anuale întocmite în baza evidenţei contabile organizate potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM.

(2) Entităţile vor întocmi situaţiile financiare menţionate la alin. (1) în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.

(3) Entităţile vor aplica prevederile prezentei instrucţiuni, ale dispoziţiilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor dispoziţii legale aplicabile.

Art. 3. - (1) Entităţile vor anexa la situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) un document al cărui conţinut să evidenţieze diferenţele dintre tratamentele contabile conform reglementărilor contabile menţionate la art. 2 alin. (1) şi tratamentele prevăzute de IFRS, pentru fiecare element din structura situaţiilor financiare, cu explicaţiile aferente.

(2) Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS se publică pe site-ul propriu al entităţilor în termenul menţionat la art. 2 alin. (1) şi sunt supuse auditului financiar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS, menţionate la alin. (2), sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate de entităţile respective, acţionarii acestora şi CNVM şi nu pot fi invocate ca fundament al deciziei de investiţie.

Art. 4. - Administratorii, respectiv directoratul, directorii economici, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării entităţilor care intră sub incidenţa prezentei instrucţiuni vor asigura măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor acesteia.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentei instrucţiuni se sancţionează în conformitate cu prevederile titlului X „Răspunderi şi sancţiuni” din Legea nr, 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta instrucţiune întră în vigoare la data publicării acesteia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată în Buletinul CNVM şi pe site-ul CNVM (www.cnvmr.ro).


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.