MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 86/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 86         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 februarie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

48. - Hotărâre privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

 

54. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

 

58. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Giurgiu

 

59. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.062. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din învăţământul preuniversitar în regim simultan

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

274/2011. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.419/2011

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a imobilului înregistrat la poziţia cu nr. M.F. 40215 cuprins în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniu! public ai statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.

Art. 2. - Imobilul menţionat la art. 1 are datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2012.

Nr. 48.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Muzeului Naţional Bran ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

5380628

Muzeul Naţional Bran

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

Nr. MFP

Codul de

clasificare

Denumirea

Date de identificare

 

Anul dobândirii/ baza legală

Descrierea tehnica

Vecinătăţi

Adresa

 

40215

8.28

Vama medievală

5 clădiri (A, B, C, D, E)

construite din zidărie de cărămidă şi piatră, învelitori din lemn şi astereală, acoperită cu ţiglă. Parter, etaj şi parţial subsol (A).

Alimentare cu apă rece si canalizare. Încălzire centrală cu combustibil lichid.

Funcţionează expoziţia permanentă, depozite de patrimoniu, laboratoare de conservare-restaurare, birouri, garaj.

Suprafaţa - 5.500 m2, din care construită 1.324 m2

N - incinta Castelului

E - Ocolul Silvic Râşnov

V- DN73

S- proprietate Martoiu Constantin

România,

judeţul Braşov,

comuna Bran

1957 Decretul 983/1948

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita.

Art. 2. - (1) Consiliul Judeţean Harghita are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate potrivit art. 1, prevăzute în anexă, pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare.

(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Judeţean Harghita, în conformitate cu destinaţia acestora.

(3) în situaţia în care în urma controlului se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Judeţean Harghita va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate.

(3) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare.

(4) Consiliul Judeţean Harghita are obligaţia de a moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora.

(5) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora.

(6) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Judeţean Harghita va prelua şi activul şi pasivul acestora, conform balanţei de verificare întocmite la data preluării imobilelor.

(7) în termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea judeţului Harghita şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Judeţean Harghita, în condiţiile legii.

Art. 4. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2012.

Nr. 54.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CU113729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita (CUI 27436568) în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

 

Tabăra Miercurea-Ciuc

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Locul unde este situat imobilul

Valoarea de inventar

(lei)

Denumirea imobilului

Persoana juridica de la care se transmite imobilul

Persoana juridica

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

34938

8.26.01

Judeţul Harghita,

oraşul Vlăhiţa,

cartierul Băile Homorod

95.219.55

Tabăra Miercurea-Ciuc

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Harghita (CUI 27436568)

În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea

Consiliului Judeţean Harghita

Vila nr. 4 - piatră cioplită, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 54 mp

34940

8.26.01

Judeţul Harghita,

oraşul Vlăhiţa,

cartierul Băile Homorod

1.450.154.28

Tabăra Miercurea-Ciuc

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Harghita (CUI 27436568)

În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea

Consiliului Judeţean Harghita

Vila nr. 6 - piatră cioplită, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 248 mp, electricitate

34944

8.26.01

Judeţul Harghita,

oraşul Vlăhiţa,

cartierul Băile Homorod

 

 

235.828

Tabăra Miercurea-Ciuc

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Harghita (CUI 27436568)

În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

Vila nr. 10 –  piatră cioplită, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 68 mp, etaj, apă şi electricitate

34949

8.26.01

Judeţul Harghita,

oraşul Vlăhiţa,

cartierul Băile Homorod

134.223,47

Tabăra Miercurea-Ciuc

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educaţiei. Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Harghita (CUI 27436568)

În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

Vila nr. 15 – piatră cioplită, pereţi din cărămidă, acoperiş din ţiglă solzi, aria construită 66 mp, subsol, parter, apă şi electricitate

34950

8.26.01

Judeţul Harghita,

oraşul Vlăhiţa,

cartierul Băile Homorod

55.343,44

Tabăra Miercurea-Ciuc

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Harghita (CUI 27436568)

În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

Vila nr. 16 – beton ciclopian, pereţi parter cărămidă, etaj + mansardă din lemn,  acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 61 mp, mansardă, apă şi electricitate

34952

8.26.01

Judeţul Harghita,

oraşul Vlăhiţa,

cartierul Băile Homorod

272.888,67

Tabăra Miercurea-Ciuc

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Harghita (CUI 27436568)

În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea

Consiliului Judeţean Harghita

Vila nr. 18 – piatră cioplită, pereţi din lemn,

acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 69 mp, apă şi electricitate

34953

8.26.01

Judeţul Harghita,

oraşul Vlăhiţa,

cartierul Băile Homorod

411.415,06

Tabăra Miercurea-Ciuc

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Harghita (CUI 27436568)

În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

Vila nr. 20 – piatră cioplită, pereţi din lemn,

acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 101 mp, etaj, apă şi electricitate

34956

8.26.01

Judeţul Harghita,

oraşul Vlăhiţa,

cartierul Băile Homorod

675.142,66

Tabăra Miercurea-Ciuc

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Harghita (CUI 27436568)

În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

Vila nr. 23 – piatră cioplită, pereţi din lemn,

acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 161 mp, etaj, apă şi electricitate

34957

8.26.01

Judeţul Harghita,

oraşul Vlăhiţa,

cartierul Băile Homorod

132.974.24

Tabăra Miercurea-Ciuc

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) – Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Harghita (CUI 27436568)

În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

Vila nr. 24 – piatră cioplită, pereţi parter piatră cioplită, etaj din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 33 mp, etaj, apă şi electricitate

34958

8.26.01

Judeţul Harghita,

oraşul Vlăhiţa,

cartierul Băile Homorod

89.952,16

Tabăra Miercurea-Ciuc

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Harghita (CUI 27436568)

În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea

Consiliului Judeţean Harghita

Vila nr. 25 – piatră cioplită, pereţi din lemn,

acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 36 mp, etaj, apă şi electricitate

34962

8.26.01

Judeţul Harghita,

oraşul Vlăhiţa,

cartierul Băile Homorod

22.486.25

Tabăra Miercurea-Ciuc

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Harghita (CUI 27436568)

În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea

Consiliului Judeţean Harghita

Vila nr. 29 – piatră cioplită, pereţi din lemn,

acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 24 mp, electricitate

34965

8.26.01

Judeţul Harghita, oraşul Vlăhiţa, cartierul Băile Homorod

128.254,9

Tabăra Miercurea-Ciuc

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Harghita (CUI 27436568)

În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

Vila nr. 32 - piatră cioplită, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă solzi, aria construită 58 mp, apă şi electricitate, demisol, parter, mansardă

34969

8.26.01

Judeţul Harghita, oraşul Vlăhiţa, cartierul Băile Homorod

78.840,68

Tabăra Miercurea-Ciuc

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Harghita (CUI 27436568)

În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

Vila nr. 36 - piatră cioplită, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată”, aria construită 56 mp, apă şi electricitate, mansardă

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Giurgiu

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar de urgenţă cu titlu gratuit, în limita sumei de 245.000 lei, pentru ajutorarea populaţiei din judeţele Argeş (50.000 lei), Călăraşi (57.000 lei), Dâmboviţa (46.000 lei), Ialomiţa (42.000 lei) şi Giurgiu (50.000 lei) afectate de căderile abundente de zăpadă însoţite de viscol, constând în benzină, motorină, conserve de carne de porc şi apă minerală, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va scădea din gestiune, la preţurile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expediţie şi a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuterniciţii desemnaţi de instituţiile prefectului din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Giurgiu.

(2) Cu excepţia produsului apă minerală, reîntregirea stocului cu cantităţile acordate se va face în anul 2013, finanţarea fiind asigurată din bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locurile indicate de instituţiile prefectului din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Giurgiu se va efectua în regim de urgenţă cu mijloace auto din dotare şi/sau ale unor societăţi comerciale angajate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

(2) Cheltuielile legate de transportul produselor se suportă de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în limita bugetului aprobat.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produselor acordate ca ajutor umanitar de urgenţă din rezervele de stat este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Instituţiile prefectului din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Giurgiu vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat, în condiţiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produselor vor fi păstrate la sediul instituţiilor prefectului din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Giurgiu, în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.

Art. 5. - Se aprobă acumularea pentru reîntregire, în regim de urgenţă, pentru intervenţii operative în sprijinul populaţiei afectate, a cantităţii de 9.480 litri apă minerală, în limita sumei de 9.000 lei, finanţarea realizându-se din bugetul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale aprobat pentru anul 2012.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Preşedintele Administraţiei Naţionale

a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Adrian Gurău

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 58.

 

ANEXA

 

LISTA

produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa si Giurgiu

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

 

 

Cantitatea

 

 

Argeş

Călăraşi

Dâmboviţa

Ialomiţa

Giurgiu

Total

1.

Motorină

t

3,0

5,0

3,0

2,0

3,0

16,0

2.

Benzină

t

3,0

0,0

3,0

2,0

3,0

11,0

3.

Conserve de carne de porc

kg

226,8

1.047,6

 

597,6

226,8

2.098,8

4.

Apă minerală

 

996,0

2.496,0

3.000,0

1.992,0

996,0

9.480,0

 

Valoare

lei

50.000,0

57.000,0

46.000,0

42.000,0

50.000,0

245.000,0

 

NOTA:

Cantităţile de benzină şi motorină pot fi diminuate în funcţie de posibilităţile tehnologice de încărcare la capacitatea maximă a autocisternei.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, cu suma de 1.000 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul „Bunuri şi servicii”, pentru structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru achiziţia carburanţilor necesari mobilităţii mijloacelor de transport, în vederea asigurării misiunilor de salvare a vieţilor omeneşti, bunurilor materiale, precum şi a îndeplinirii misiunilor specifice în condiţiile meteorologice extreme.

Art. 2. - Ministerul Administraţiei şi Internelor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 59.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI Şl SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din învăţământul preuniversitar în regim simultan

 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, şi ale Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6/2011 privind funcţionarea formaţiunilor de studiu în învăţământul preuniversitar,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 şi 13 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare a claselor din învăţământul preuniversitar în regim simultan, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.281/2006 privind funcţionarea învăţământului preuniversitar cu predare simultană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 28 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2012.

Nr. 3.062.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare a claselor din învăţământul preuniversitar în regim simultan

 

Art. 1. - (1) în localităţile izolate geografic sau lingvistic ori în localităţile în care efectivele de elevi corespunzătoare unui anumit nivel de clasă din învăţământul primar sau gimnazial sunt mai mici decât efectivele minime prevăzute de lege şi nu există posibilitatea asigurării transportului şcolar se organizează clase în regim simultan.

(2) Pot fi organizate clase în regim simultan în învăţământul primar şi în cel gimnazial.

(3) Nu se organizează clase în regim simultan în învăţământul liceal, profesional sau postliceal.

(4) Organizarea claselor în regim simultan se face în condiţiile stabilite de prezenta metodologie, la propunerea bine motivată a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu aprobarea inspectoratului şcolar.

Art. 2. - (1) Organizarea claselor în regim simultan se realizează prin constituirea formaţiunilor de studiu cu elevi de la cel puţin două niveluri de clasă diferite.

(2) Organizarea claselor în regim simultan se face în interiorul aceluiaşi nivel, primar, respectiv gimnazial.

(3) De regulă, în învăţământul primar, gruparea elevilor în clasele organizate în regim simultan se face pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, respectiv pentru clasa a III-a şi clasa a IV-a. Ori de câte ori este posibil se recomandă organizarea de sine stătătoare a clasei pregătitoare.

(4) De regulă, în învăţământul gimnazial, gruparea elevilor în clasele organizate în regim simultan se face pentru clasa a V-a şi clasa a VII-a, respectiv pentru clasa a VI-a şi clasa a VIII-a.

(5) în funcţie de situaţiile concrete privind numărul de elevi de la fiecare nivel de clasă, precum şi resursele umane şi materiale, consiliile de administraţie pot decide:

a) constituirea unor formaţiuni de studiu organizate în regim simultan şi a altor formaţiuni de studiu organizate pe nivel de clasă;

b) constituirea formaţiunilor de studiu în regim simultan printr-o altă grupare a nivelurilor de clasă decât cea prevăzută la alin. (3) şi (4);

c) constituirea unor formaţiuni de studiu în regim simultan, prin gruparea elevilor din toate clasele de învăţământ gimnazial.

(6) Organizarea unei singure formaţiuni de studiu pentru toate clasele de la învăţământul gimnazial se face numai în situaţia în care numărul total de elevi de la nivelul gimnazial este sub efectivul minim prevăzut pentru o clasă de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Indiferent de numărul total de elevi din unitatea de învăţământ sau din structură, nu se admite organizarea, în regim simultan, a unei singure formaţiuni de studiu pentru toţi elevii din învăţământul primar.

Art. 3. - În situaţia în care clasa pregătitoare funcţionează în regim simultan cu o altă clasă din învăţământul primar, amenajarea spaţiului din sala de clasă va ţine cont de compoziţia mixtă a grupului, astfel încât să poată fi asigurată realizarea tuturor activităţilor, atât a activităţilor specifice pentru elevii din clasa pregătitoare, cât şi a activităţilor necesare pentru elevii de la celelalte niveluri de clasă care intră în compoziţia formaţiunii de studiu.

Art. 4. - (1) Organizarea claselor se face astfel încât formaţiunile de studiu constituite în regim simultan să respecte prevederile art. 63 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) La constituirea claselor în regim simultan se va avea în vedere asigurarea finanţării de bază, care să permită buna organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ, luând în calcul factorii de corecţie, severitatea dezavantajelor, limba de predare şi alţi factori.

(3) în situaţii excepţionale, în unităţile de învăţământ în care respectarea condiţiei prevăzute la alin. (1) nu este posibilă din cauza numărului mic de elevi existent la nivelul primar, respectiv gimnazial, se pot organiza formaţiuni de studiu cu efective mai mici decât cele menţionate la alin. (1), cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, în urma unei solicitări bine argumentate a unităţii de învăţământ.

(4) Organizarea claselor în regim simultan se face cu încadrarea în numărul de posturi aprobate.

Art. 5. - Desfăşurarea procesului de învăţământ de la clasele organizate în regim simultan se asigură, cu prioritate, de cadre didactice calificate.

Art. 6. - La clasele de gimnaziu organizate în regim simultan, predarea disciplinelor limba şi literatura română, limba şi literatura maternă şi matematica, la care se susţine evaluarea naţională, se face separat pentru elevii claselor a VIII-a, indiferent de numărul acestora.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din 15 decembrie 2011, hotărăşte:

Art. I. - Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 şi 856 bis din 21 decembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 capitolul II, punctul 9 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 1 capitolul VI, la litera B punctul 36, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) Până la data de 15 februarie a fiecărui an, Camera Auditorilor Financiari din România va publica pe site-ul propriu nivelul mediu al onorariului orar rezultat din inspecţiile de calitate efectuate în exerciţiul anterior;”.

3. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională va urmări punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2011.

Nr. 274.

 

ANEXA Nr. 1

 

Nr. crt.

Obiective ale revizuirii calităţii activităţii desfăşurate de către membrii CAFR, auditori persoane fizice şi firme de audit, pe baza politicilor şi procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC 1 şi a Standardelor Internaţionale de Audit relevante

DA/NU Explicaţii

II.

 Verificarea conformităţii activităţii desfăşurate cu declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei. Raportarea veniturilor, îndeplinirea îndatoririlor faţă de Cameră

 

9

 Documentarea modului de stabilire si plată a cotizaţiilor fixe şi variabile, potrivit Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011

Raportat de auditor

Calculat la inspecţie

 

a)

 verificarea, pe baza documentelor justificative, a onorariilor facturate în cursul perioadei de raportare pentru toate activităţile desfăşurate de auditorul financiar;

 

 

 

b)

 verificarea, pe baza documentelor justificative, a sumelor nete (fără taxa pe valoarea adăugată), cedate subcontractorilor şi colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România (Camera), în cursul perioadei de raportare pentru toate activităţile desfăşurate de auditorul financiar, conform art. 3 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 261/2011;

 

 

 

c)

stabilirea sumelor finale datorate cu titlu de cotizaţii variabile, prin aplicarea cotei procentuale prevăzute la art. 3 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 la totalul onorariilor facturate în cursul perioadei de raportare, din care se scad sumele care au fost cedate subcontractorilor şi colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, şi care nu includ taxa pe valoarea adăugată, conform art. 3 alin. (4) din reglementarea respectivă;

 

 

 

d)

determinarea măsurilor pentru corectarea eventualelor erori de calcul şi vărsarea în contul Camerei a diferenţelor de cotizaţii stabilite în plus.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 71a Hotărârea nr. 182/2010)

 

Lista de obiective pentru revizuirea calităţii misiunilor pe baza efectuării procedurilor convenite privind informaţiile financiare (ISRS 4400)

 

Nr. crt.

Obiective ale revizuirii calităţii activităţii desfăşurate de către membrii Camerei Auditorilor Financiari din România (Camera), auditori persoane fizice şi firme de audit, pe baza politicilor şi procedurilor referitoare la aplicarea Standardului Internaţional de Audit 220 (ISA 220), Standardului Internaţional privind controlul calităţii 1 (ISQC 1) şi a Standardelor Internaţionale privind serviciile conexe 4400 (ISRS 4400)

DA/NU

I

Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor misiunilor pe baza efectuării procedurilor convenite şi concordanţa acestora cu ISRS 4400

2

A

 Obiective generale

 

1

 Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale informaţiilor financiare asupra cărora s-a convenit efectuarea unor proceduri, potrivit naturii misiunii, semnate şi ştampilate de conducerea entităţii? (secţiunea A1 „Copie după situaţiile financiare semnate” din Ghidul privind auditul calităţii)

 

2

 Conţine dosarul misiunii:

 

 

- scrisoarea de acceptare a misiunii sau contractul de prestări servicii, care confirmă acceptarea de către auditor a numirii lui şi ajută la prevenirea neînţelegerilor privind unele probleme (obiectivele, aria de aplicabilitate a misiunii, aria de cuprindere a responsabilităţilor auditorului, forma raportului final) ?

- raportul de constatări efective prezentat conducerii entităţii, întocmit conform paragrafului 18 din ISRS 4400?

 

A1

 Proceduri specifice contractării misiunilor pe bază de proceduri convenite, prin participare la licitaţii

 

1

 Conţine dosarul misiunii oferta financiară, oferta tehnică, anexele specifice prevăzute în documentaţia de atribuire a contractului, precum şi corespondenţa privind participarea la licitaţie, adjudecarea contractului şi alte comunicări primite din partea sau transmise către titularul proiectului?

 

B

 Termenii misiunii

 

1

 Conţine scrisoarea misiunii sau contractul de prestări servicii referiri cu privire la natura misiunii pe baza efectuării procedurilor convenite? Aceasta poate consta în:

 

a)

 informaţii financiare de natura:

- elementelor individuale ale datelor financiare (de exemplu: datorii comerciale, conturi de creanţe, tranzacţii cu părţile afiliate, profitul unui segment de activitate);

- unei componente a situaţiilor financiare (de exemplu: bilanţ);

- unui set complet de situaţii financiare;

 

b)

 informaţii nefinanciare, despre care auditorul are cunoştinţe adecvate şi există criterii rezonabile pe care să îşi bazeze constatările.

 

2

 Conţine scrisoarea de angajament sau contractul de prestări servicii referiri cu privire la obiectivul misiunii, respectiv:

- efectuarea de către auditor a procedurilor ce ţin de natura unui audit la care auditorul, entitatea sau oricare terţe părţi îndreptăţite au convenit?

- raportarea de către auditor asupra constatărilor efective?

 

3

 Conţine scrisoarea de angajament sau contractul de servicii financiare elementele prevăzute în anexa 1 la ISRS 4400? Aceste elemente sunt:

 

 

- referire la ISRS 4400 (sau standardele ori practicile naţionale relevante) aplicabil misiunilor privind procedurile convenite;

- enumerarea procedurilor care trebuie efectuate ca proceduri convenite între părţi;

- o declaraţie a faptului că distribuirea raportului de constatări efective va fi restrânsă la părţile specificate care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate;

- precizarea faptului că nu se va emite un raport de audit (o opinie), ci un raport al constatărilor efective, al cărui model poate fi ataşat la scrisoarea misiunii;

- natura informaţiilor care trebuie furnizate şi semnate de către clientul de audit, în funcţie de obiectul misiunii.

 

B1

Proceduri specifice contractării misiunilor pe bază de proceduri convenite, prin participare la licitaţii

 

1

 Dacă auditorul a documentat revizuirea contractului de finanţare şi a anexelor sale, precum şi a actelor adiţionale la contractul de finanţare, după cum urmează:

 


0

1

2

 

revizuirea ca formă a documentelor de mai sus, în sensul că acestea trebuie:

- să respecte modelul de contract specificat în manualul beneficiarului;

- să respecte numerotarea paginilor (să nu fie pagini lipsă);

- să fie semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, atât de autoritatea contractantă, cât şi de beneficiar. În cazul în care există acord de parteneriat, acte adiţionale, notificări sau alte completări sau modificări aduse contractului iniţial, acestea trebuie să respecte legislaţia naţională a contractelor cu finanţare nerambursabilă în vigoare la data semnării.

 

b)

 obţinerea şi documentarea în dosarul misiunii a următoarelor informaţii de fond:

- nominalizarea finanţatorului;

- legislaţia care reglementează finanţarea respectivului proiect;

- valoarea proiectului;

- partea eligibilă şi partea neeligibilă a proiectului;

- cota procentuală şi suma de cofinanţare sau de participare a beneficiarului la implementarea proiectului;

- structura bugetului, care sunt liniile bugetare ale proiectului;

- în ce monedă se face finanţarea şl cursul de conversie în lei sau în valută utilizat;

- dacă se primeşte prefinanţare sau nu, în ce proporţie, care sunt condiţiile de recuperare a prefinanţării.

 

c)

 a revizuit auditorul baza legală a finanţării nerambursabile, pentru a înţelege suficient termenii şi condiţiile contractului de finanţare a proiectului (condiţiile generale şi speciale ale contractului de finanţare şi anexa 1 la contractul de finanţare)?

 

2

Dacă scrisoarea de angajament sau contractul de prestări servicii conţine referiri cu privire la onorariul aferent misiunii, respectiv:

- suma prevăzută în bugetul proiectului pentru care s-a organizat licitaţia, pentru efectuarea procedurilor convenite;

- oferta financiară a auditorului pentru realizarea misiunii;

- bugetul de timp alocat misiunii, avut în vedere la fundamentarea onorariului licitat, personalul necesar şi calificarea acestuia.

 

VI

 Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a misiunii pe baza efectuării de proceduri convenite privind informaţiile financiare, în conformitate cu ISRS 4400 şi cu termenii misiunii

 

A

 Planificarea auditului

 

1

 Au fost documentate de către auditor aspectele legate de independenţă, conform cerinţelor Codului etic al profesioniştilor contabili şi testelor din cadrul secţiunii B 2 „Acceptarea desemnării sau a redesemnării” din Ghidul privind auditul calităţii ?

 

2

 în urma documentării secţiunii B 2, în situaţia în care a rezultat că auditorul nu este independent faţă de clientul angajamentului, a fost stipulat acest lucru în Raportul constatărilor efective?

 

3

 Auditorul a documentat faptul că s-a asigurat, împreună cu reprezentanţii entităţii şi cu părţile specificate care vor primi copii ale viitorului raport de constatări efective, că există un acord clar privind procedurile stabilite şi condiţiile misiunii, conform prevederilor paragrafului 9 din ISRS 4400? Problemele asupra cărora trebuie să se convină sunt următoarele:

 

 

- natura misiunii, inclusiv faptul că procedurile efectuate nu vor constitui un audit sau o revizuire şi, prin urmare, nu va fi exprimată nicio asigurare;

- scopul declarat al misiunii;

- identificarea informaţiilor financiare pentru care vor fi aplicate procedurile convenite;

- natura, coordonarea şi extensia procedurilor specifice care trebuie aplicate;

- forma anticipată a raportului constatărilor efective;

- limitările existente în distribuirea şi utilizarea raportului constatărilor efective. Dacă o asemenea limitare există şi este în contradicţie cu cerinţele legale, auditorul nu trebuie să accepte misiunea.

 

4

 în cazul neparticipării unor părţi beneficiare ale raportului la stabilirea procedurilor a documentat auditorul aplicarea unor proceduri alternative, cum sunt:

- discutarea procedurilor care trebuie aplicate cu reprezentanţii adecvaţi ai tuturor părţilor implicate?

- revizuirea corespondenţei relevante cu aceste părţi?

- trimiterea către aceste părţi a unei schiţe a tipului de raport care va fi emis?

 

5

 A fost documentată de auditor actualizarea cunoaşterii generale a activităţii clientului, conform cerinţelor secţiunii B 3 „Cunoaşterea clientului şi evaluarea riscurilor” din Ghidul privind auditul calităţii?

 


0

1

2

6

A întocmit auditorul un plan de abordare a procedurilor convenite, astfel încât să efectueze un angajament eficient, conform cerinţelor paragrafului 13 din ISRS 4400 şi ale secţiunii B 9 „Planificarea auditului” din Ghidul privind auditul calităţii?

 

7

 S-a desfăşurat şi documentat discuţia iniţială cu clientul, pentru prezentarea planificării misiunii şi a discuţiilor asupra aspectelor cerute de secţiunea „Lista de verificare a planificării” (secţiunile B 1/3 - B1/7)?

 

8

 S-au stabilit sarcinile ce pot fi îndeplinite de client, în funcţie de natura misiunii (de exemplu, întocmirea unor situaţii cuprinzând componenţa soldurilor conturilor)?

 

9

 Dacă în urma procedurilor convenite, la efectuarea propriu-zisă a testelor de audit, auditorul financiar foloseşte un prag de semnificaţie şi o dimensiune a eşantionului, atunci auditorul a prezentat:

- descrierea raţionamentului profesional după care au fost stabilite cele două elemente?

- procentul în care s-a testat soldul sau rulajul respectiv?

 

A1*

 Proceduri specifice contractării misiunilor pe bază de proceduri convenite, prin participare la licitaţii

 

1

 Verificarea modului de fundamentare a bugetului de timp alocat misiunii pe baza procedurilor convenite, cunoscând că, în vederea planificării, desfăşurării şi finalizării unei misiuni de calitate, este necesar un fond de timp de minimum 70 de ore pentru fiecare cerere de rambursare, precum şi alte 10 ore pentru raportul final, structurate astfel:

- acceptarea misiunii şi planificarea - minimum 30 de ore;

- desfăşurarea misiunii - minimum 20 de ore;

- revizuirea misiunii - minimum 10 ore;

- întocmirea raportului de constatări efective - minimum 10 ore;

- întocmirea raportului final - minimum 10 ore.

 

2

Verificarea modului în care auditorul proiectului a fundamentat necesarul de personal si competenţele acestuia, în funcţie de cerinţele profesionale şi complexitatea proiectului

 

3

 Verificarea modului în care auditorul proiectului a fundamentat volumul cheltuielilor necesare pentru delegarea/detaşarea personalului angajat pentru misiunea pe proceduri convenite în vederea documentării adecvate a misiunii

 

4

 Verificarea modului în care auditorul proiectului a fundamentat onorariul licitat, ţinând cont de cerinţele prezentate la punctele 1-3. Stabilirea procentului pe care onorariul oferit îl deţine faţă de suma bugetată

 

5

 în cazul oferirii unor onorarii care diferă semnificativ de sumele alocate de autoritatea contractantă pentru realizarea misiunii, care au fost înscrise în bugetul proiectului, echipa de inspecţie va proceda la verificarea modului în care auditorii financiari au documentat, în cadrul secţiunii B „Planificare” din Ghidul privind auditul calităţii din dosarul misiunii, următoarele aspecte:

 

a)

motivele situării ofertei financiare cu mai mult de 15% sub suma prevăzută în bugetul proiectului cu destinaţia „onorarii audit”;

 

b)

 identificarea ameninţărilor generate de interesul propriu la adresa competenţei profesionale şi a atenţiei cuvenite, generate, dacă onorariul perceput este atât de mic încât ar putea fi dificil să se realizeze misiunea în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile;

 

c)

 evaluarea importanţei ameninţării generate de practicarea unui onorariu foarte mic în funcţie de factorii prevăzuţi de secţiunea 240 din Codul etic, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 161/2010*), respectiv:

- natura misiunii;

- limitele valorilor posibile ale onorariului;

- baza pentru determinarea onorariului;

- dacă rezultatul tranzacţiei va fi revizuit de o terţă parte independentă.

 

 

 documentarea aplicării măsurilor de protecţie pentru eliminarea sau reducerea ameninţării la un nivel acceptabil, recomandate de Codul etic, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 161/2010*).

 

 

Documentarea aspectelor cuprinse la capitolul VIA1 va fi luată în considerare cu ocazia inspecţiei de calitate, ocupând 50% din procentajul atribuit în vederea evaluării activităţii auditorului financiar inspectat.

 


*) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 161/2010 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 


0

1

2

b

Activitatea de efectuare a procedurilor convenite

 

1

A fost întocmit un dosar de lucru care să conţină documentarea aspectelor importante în furnizarea probelor care susţin raportul de constatări efective, precum şi probele conform cărora misiunea a fost efectuată în conformitate cu ISRS 4400 si termenii misiunii, conform cerinţelor paragrafului 14 din ISRS 4400?

 

2

 Au fost utilizate procedurile specifice pentru obţinerea probelor de audit prevăzute de paragraful 16 din ISA4400 (investigaţii şi analize; recalculări, comparări şi alte verificări ale acurateţei redactării, observări; inspecţii; obţinerea de confirmări)?

 

3

a documentat auditorul financiar, în funcţie de natura misiunii pe bază de proceduri convenite, cerinţele specifice ale fiecărei secţiuni aplicabile şi a procedurilor de audit efectuate în conformitate cu Ghidul privind auditul calităţii (secţiunile aplicabile nominalizate de la „D” la  „U”) ?

Obiectivele şi referinţele concrete, pe fiecare secţiune în parte, sunt prezentate în cadrul procedurilor aferente activităţii de audit al situaţiilor financiare cu scop general.

 

4

 Se confirmă că auditorul financiar utilizează un sistem de referenţiere adecvat care permite evidenţa probelor de audit?

 

5

 Se confirmă că auditorul financiar efectuează verificarea calculelor matematice şi există un sistem de bifare?

 

6

A fost respectată structura foilor de lucru (denumire client, exerciţiul auditat, data desfăşurării activităţii, referinţa, obiectivul, procedurile, activitatea desfăşurată, rezultatul, concluziile şi propunerile, semnătura celui care a întocmit foaia de lucru şi a verificatorului)?

 

7

A fost obţinută declaraţia conducerii, semnată şi ştampilată de client, pentru asumarea responsabilităţii acesteia pentru realitatea informaţiilor financiare care fac obiectul misiunii pe bază de proceduri convenite, conform ISA 580 „Declaraţii scrise”?

 

8

 S-a efectuat revizuirea analitică a informaţiilor financiare pentru care vor fi aplicate procedurile convenite?

 

B1

 Proceduri specifice contractării misiunilor pe bază de proceduri convenite prin participare la licitaţii

 

1

A fost verificată lucrarea prezentată spre auditare [Raportul financiar intermediar (final) sau cererea de rambursare intermediară sau finală] în primul rând în ceea ce priveşte conformitatea de formă? A urmărit auditorul financiar ca:

- informaţiile din antet să fie corect şi complet înscrise, fără prescurtări?

- titlul şi simbolul proiectului să fie corect şi complet înscrise, fără prescurtări?

- lucrarea să aibă toate siglele care trebuie să însoţească documentele de raportare, aşa cum prevede Manualul de vizibilitate?

- perioada de referinţă să fie corect indicată?

- persoana care semnează formularele (raport financiar intermediar sau final sau cerere de rambursare intermediară sau finală) să fie reprezentantul legal al beneficiarului?

-sumele înscrise în raportul financiar intermediar (final) sau cererea de rambursare intermediară sau finală să fi fost calculate cu respectarea procentelor stabilite prin contractul de finanţare (procentul de finanţare din Uniunea Europeană, procentul de finanţare din bugetul de stat, procentul de cofinanţare)? La toate întrebările de mai sus, dacă apare o neconformitate (un NU), aceasta se menţionează într-o foaie de lucru şi în raportul de audit, ca răspuns la întrebarea din TOR - Termenii de referinţă sau din ST - Specificaţiile tehnice: „a fost corect completat raportul financiar intermediar (final) sau cererea de rambursare intermediară sau finală?”

 

2

A documentat auditorul financiar verificarea asigurării concordanţei elaborării cererii de rambursare cu condiţiile contractului de finanţare?

 

3

 Este formularul folosit [de raport financiar intermediar (final) sau de cerere de rambursare intermediară sau finală] cel indicat de finanţator, fie în anexe la contract, fie în instrucţiuni emise de acesta? în cazul neconformităţii (un NU), se va verifica dacă auditorul a menţionat aceasta într-o foaie de lucru şi în raportul de audit, ca răspuns la întrebarea din TOR - Termenii de referinţă sau din ST - Specificaţiile tehnice: „dacă formularul folosit a fost cel corect indicat de finanţator”, împreună cu anexarea formularului în blanc şi cu efectuarea de comentarii asupra diferenţelor: a coloanelor sau rândurilor în plus sau în minus, a informaţiilor lipsă sau incomplete, precum şi asupra impactului asupra rezultatului raportat etc.

 

4

A documentat auditorul financiar verificarea conformităţii evidenţelor contabile ale beneficiarului cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor şi cu regulile contabile din contractul de finanţare, în scopul de:

- a evalua dacă o verificare eficientă şi efectivă a cheltuielilor este fezabilă?

- a raporta excepţii importante şi puncte slabe cu privire la contabilitate, păstrarea înregistrărilor, cerinţele documentaţiei, astfel încât beneficiarul să poată întreprinde măsuri ulterioare pentru corectarea şi îmbunătăţirea acestora pe perioada de implementare rămasă?

 


0

1

2

 

a raportat auditorul excepţiile importante şi punctele slabe cu privire la contabilitate, păstrarea înregistrărilor, cerinţele documentaţiei şi a făcut recomandări beneficiarului astfel încât acesta să poată întreprinde măsuri ulterioare pentru corectarea şi îmbunătăţirea activităţii pe perioada de implementare rămasă a acţiunii?

 

6

a efectuat auditorul financiar reconcilierea plăţilor din jurnalul de plăţi prin bancă şi casă în format electronic cu sumele înscrise în cererea de rambursare a cheltuielilor şi verificarea faptului dacă:

- toate plăţile efectuate într-o perioadă (de referinţă pentru acea cerere) au fost incluse în cererea de rambursare a cheltuielilor aferentă perioadei de referinţă?

- au fost făcute plăţi în perioada anterioară, neprinse sau nevalidate din perioada anterioară, care pot fi cuprinse în perioada curentă?

 

7

 Verificarea dacă informaţiile din cererea de rambursare se reconciliază cu sistemul de contabilitate şi înregistrările beneficiarului (de exemplu: balanţa de verificare, înregistrări din conturile analitice şi sintetice). Balanţele de verificare analitice ale beneficiarului şi ale partenerilor (când este cazul) trebuie să aibă evidenţiate distinct tranzacţiile şi cheltuielile ce privesc programul de finanţare şi să permită verificarea eficientă şi eficace a cheltuielilor înscrise în evidenţa cheltuielilor şi în cererea de rambursare,

 

8

A menţionat auditorul financiar în raportul de audit diferenţele constatate ca urmare a verificării cheltuielile efectuate, respectiv dacă acestea:

- sunt reflectate în contabilitate?

- sunt sprijinite de documente justificative?

- sunt înregistrate în balanţele de verificare?

- sunt în perioada cererii de rambursare şi se reconciliază cu cheltuielile eligibile din cererea de rambursare a cheltuielilor?

 

9

Verificarea aplicării ratelor de schimb corecte pentru conversiile monedei, unde este cazul, şi în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă (când finanţarea sau rambursarea cheltuielilor este efectuată în valută şi când există unul sau mai mulţi parteneri transnaţionali). Toate abaterile de la regulile stabilite constatate de auditor reprezintă cheltuieli neeligibile.

 

10

A verificat auditorul financiar conformitatea cheltuielilor cu bugetul şi revizuirea analitică a încadrării în fiecare linie de finanţare, având în vedere toate amendamentele la bugetul contractului de finanţare, cu prezentarea cheltuielilor neeligibile?

 

11

A efectuat auditorul verificarea costurilor directe, pe baza documentelor justificative aferente acestora, sub aspectele:

 

a)

 eligibilităţii cu termenele şi condiţiile contractului de finanţare şi condiţiile generale şi speciale? Atunci când auditorul constată abateri de la regulile de eligibilitate, acestea reprezintă cheltuieli neeligibile şi sunt menţionate în raportul auditorului, individualizate pe fiecare categorie de cheltuieli în parte.

 

b)

 acurateţei şi înregistrării? Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au fost înregistrate corespunzător în sistemul contabil al beneficiarului şi în cererea de rambursare a cheltuielilor şi dacă sunt sprijinite de evidenţe adecvate şi documente-suport justificative. Auditorul constată dacă înregistrările în sistemul contabil al beneficiarului, în evidenţa cheltuielilor şi în cererea de rambursare a cheltuielilor, din facturile primite, a plăţilor prin ordine de plată, a cheltuielilor din statele de plată şi a încasărilor şi plăţilor prin extrase de cont au fost reflectate cu exactitate;

 

c)

 clasificării sau încadrării în cheltuieli? Auditorul verifică încadrarea corectă în categoriile şi tipurile de cheltuieli privind o tranzacţie sau o acţiune în evidenţa cheltuielilor şi în cererea de rambursare;

 

d)

 realităţii efectuării cheltuielilor, prin obţinerea de probe adecvate şi suficiente privind verificarea cheltuielilor efectuate şi - dacă este cazul - pentru existenţa activelor;

 

e)

 conformităţii cu regulile privind achiziţiile publice? Când auditorul descoperă aspecte de neconformitate cu regulile de achiziţii publice, acesta prezintă în raportul de audit natura şi impactul lor financiar în termeni de cheltuieli neeligibile.

 

12

a efectuat auditorul verificarea încadrării cheltuielilor generale de administraţie?

 

C

 Finalizarea angajamentului

 

1

A documentat firma de audit secţiunea A „Finalizarea auditului” din Ghidul privind auditul calităţii şi componentele sale (secţiunile A 3 - A14)?

 


0

1

2

2

S-a documentat revizuirea concluziilor ce decurg din probele de audit obţinute, ca bază a întocmirii Raportului de constatări efective (Secţiunea A14 „Raportul de audit”, adaptată)?

 

3

A întocmit firma de audit „Lista de verificare privind finalizarea dosarului” (secţiunile A 5/4 şi A 5/5)

 

4

 S-a întocmit un raport al auditorului ca urmare a efectuării angajamentului, cuprinzând elementele de bază prevăzute de paragraful 18 din ISRS 4400? Aceste elemente sunt:

- destinatarul (clientul care a angajat auditorul să efectueze proceduri convenite);

- identificarea informaţiilor financiare sau nefinanciare specifice asupra cărora au fost aplicate procedurile convenite;

- o declaraţie a faptului că procedurile efectuate au fost acelea asupra cărora s-a convenit cu clientul;

- o declaraţie a faptului că angajamentul a fost efectuat în conformitate cu Standardul internaţional de servicii conexe aplicabil angajamentelor privind procedurile convenite sau cu standardele şi practicile naţionale relevante;

- o declaraţie a faptului că auditorul nu este independent faţă de entitate (după caz);

- identificarea scopului pentru care au fost efectuate procedurile agreate;

- o enumerare a procedurilor specifice efectuate;

- o descriere a constatărilor efective ale auditorului, incluzând suficiente detalii cu privire la erorile şi excepţiile găsite;

- o declaraţie a faptului că procedurile efectuate nu constituie nici audit, nici revizuire şi de aceea nu este exprimată nicio asigurare;

- o declaraţie a faptului că, dacă auditorul ar fi efectuat proceduri suplimentare, un audit sau o revizuire, ar fi putut apărea alte probleme care ar fi fost raportate;

- o declaraţie a faptului că raportul este adresat în mod strict acelor părţi care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate;

- o declaraţie a faptului că raportul se referă numai la elementele, conturile, articolele sau informaţiile financiare şi nefinanciare specificate şi că acesta nu se extinde asupra situaţiilor financiare ale entităţii, considerate în ansamblu.

 

5

 S-au documentat discuţiile finale cu clientul (secţiunea B 11), privind problemele constatate în realizarea angajamentului privind procedurile convenite?

 

 

NOTĂ:

Sunt aplicabile şi procedurile cuprinse în capitolele II, III, IV, V şi VII prevăzute în cadrul procedurilor de revizuire a calităţii activităţii de audit financiar.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.419/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Bartolomeu” din municipiul Cluj-Napoca, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 12 decembrie 2011, se face următoarea rectificare:

- în sumar şi în pagina corespunzătoare, la numărul ordinului, în loc de: „6.419” se va citi: „6.418”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.