MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 87/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 87         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 3 februarie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

9. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

 

11. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 307/2009 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură că produsele care conţin substanţa biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă

 

3.157. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.560/2011

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

1. - Hotărâre privind propunerea de aprobare a Statutului şi Organigramei Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

3. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1/195 din 25 ianuarie 2012 al Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley,

în temeiul art. 2 pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, şi al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 2 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special ăl autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 27 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2012.

Nr. 9.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 103/2010)

 

AUTORIZATIE

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 Ia Ordinul nr. 103/2010)

 

CARACTERISTICILE TEHNICE

ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei, ale anexei acestuia, precum şi ale autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 

1. Caracteristicile tehnice ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei:

- format: A4;

- 2x3 file/set, 20 de seturi/carnet (120 de file/carnet);

- hârtie autocopiativă alb, roz, verde;

- tipar faţă: două culori + numerotare; tipar verso: 0;

- culori tipar faţă: negru şi o cerneală specială;

- elemente grafice de securitate: guilloche cu cerneală specială;

- alte elemente: perfor.

2. Caracteristicile tehnice ale anexei la procesul-verbal de constatare a contravenţiei:

- format: A4;

- 1x3 file/set, 20 de seturi/carnet (60 de file/carnet);

- hârtie autocopiativă alb, roz, verde;

- tipar faţă: două culori + numerotare; tipar verso: 0;

- culori tipar faţă: negru şi o cerneală specială;

- elemente grafice de securitate: guilloche cu cerneală specială;

- alte elemente: perfor.

3. Caracteristicile tehnice ale autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor:

- format: A4;

- file volante;

- hârtie securizată cu filigran stema României, de 95 g/m*;

- tipar faţă: 4 culori + dublă numerotare; tipar verso: 0;

- culori tipar faţă: negru, pantone 288 U, pantone 5425 U şi o cerneală specială invizibilă;

- elemente grafice de securitate: fond numismatic, guilloche etc;

- alte elemente: perfor.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 307/2009 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură că produsele care conţin substanţa biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată,

în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2012/48/UE a Comisiei din 26 ianuarie 2012 de prelungire a valabilităţii

Deciziei 2009/251/CE prin care se solicită statelor membre să se asigure că produsele care conţin produsul biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 307/2009 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură că produsele care conţin substanţa biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 28 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Prezentul ordin se aplică până la data de 15 martie 2013

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2012.

Nr. 11.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011

 

În baza prevederilor art. 252-255,262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012- 2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 şi 758 bis din 27 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte modalităţi de ocupare şi condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate, conform art. 254 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Inspectoratul şcolar analizează, corectează în colaborare cu unităţile de învăţământ şi avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, astfel încât să fie asigurat numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante corespunzătoare pentru soluţionarea restrângerilor de activitate.”

2. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Cadrele didactice titulare care se încadrează în prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada soluţionării restrângerilor de activitate, nu intră în restrângere de activitate decât la solicitarea sau cu acordul persoanelor în cauză.”

3. La articolul 46, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Dacă restrângerea de activitate vizează două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate la nivelul unei unităţi de învăţământ, nefiind soluţionată prin aplicarea prevederilor alin. (1)-(3), desemnarea cadrului didactic titular aflat în restrângere de activitate se poate face prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectivă conform criteriilor din anexa nr. 2. În unităţile de învăţământ în care se înregistrează restrângeri de activitate la catedrele de «Informatică», de «Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor» sau de «Tehnologii asistate de calculator», iar cadrele didactice titulare pe aceste catedre îndeplinesc condiţiile de ocupare atât a catedrelor de «Tehnologii asistate de calculator», de «Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor», cât şi de «Informatică», pentru stabilirea cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, evaluarea prin concurs sau punctaj, conform criteriilor din anexa nr. 2, se realizează global la nivelul tuturor catedrelor de «Informatică», «Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor» şi «Tehnologii asistate de calculator», după aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2)”.

4. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - Cadrele didactice netitulare calificate, încadrate în învăţământul preuniversitar prin suplinire, în anul şcolar 2011-2012, care au participat la concursul naţional unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) si au ocupat un post didactic/o catedră devin titulare ale unităţii de învăţământ respective, în condiţiile în care postul didactic/catedra nu a fost ocupat/ ocupată în etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord.”

5. După articolul 165 se introduce un nou articol, articolul 1651, cu următorul cuprins:

„Art. 1651. - (1) Cadrele didactice titulare ale sistemului naţional de învăţământ care participă la etapele de mobilitate a personalului didactic: întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului naţional de învăţământ în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări, transferarea personalului didactic titular al sistemului naţional de învăţământ disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori desfiinţarea unor unităţi de învăţământ, repartizare pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, completarea normei didactice, la nivelul inspectoratului şcolar, pentru personalul didactic titular căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii de învăţământ ori în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate sau la nivelul consorţiului şcolar, încadrare prin plata cu ora sau detaşare, conform prezentei metodologii-cadru, îşi păstrează statutul de cadre didactice ale sistemului naţional de învăţământ, în conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cadrele didactice titularizate în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cadre didactice titulare la nivelul unităţilor de învăţământ.

(3) Cadrele didactice care au dobândit definitivarea în învăţământ şi care ocupă, prin concurs organizat în baza prezentei metodologii-cadru, posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată devin cadre titulare la nivelul unităţilor de învăţământ, indiferent de statutul lor anterior.”

6. La anexa nr. 2 punctul IV, după subpunctul 1) se introduce un nou subpunct, subpunctul 11), cu următorul cuprins:

„11) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.”

Art. II. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2012.

Nr. 3.157.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea de aprobare a Statutului şi Organigramei Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 163 din 18 ianuarie 2012 a Direcţiei reglementare şi autorizare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (1), art. 21 şi 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

conform prevederilor art. 2 alin. (2), art. 10 pct. I lit. a) şi b) şi art. 34 alin. (2) din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Statutul şi Organigrama Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre, statutul şi organigrama menţionate la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Direcţia secretariat şi directorul general asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2012.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

STATUTUL

Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private este constituit şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, precum şi în baza prevederilor prezentului statut.

Art. 2. - Activitatea Fondului de garantare este armonizată cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Directivei 2003/41/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale.

Art. 3. - În sensul prezentului statut, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) Fondul de garantare - Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private;

b) Comisia - Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;

c) Legea nr. 187/2011 - Legea nr. 187/201 f privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

 

CAPITOLUL II

Statutul juridic şi scopul Fondului de garantare

 

Art. 4. - Fondul de garantare se constituie ca persoană juridică de drept public şi are sediul în municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare se stabilesc prin prezentul statut, aprobat de Consiliul Comisiei, la propunerea Consiliului de administrare al Fondului de garantare, şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - (1) Scopul Fondului de garantare este acela de a garanta drepturile participanţilor şi ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii private, reglementat şi supravegheat de către Comisie, potrivit condiţiilor şi în limitele stabilite în Legea nr. 187/2011.

(2) Fondul de garantare compensează pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contribuţiilor, cât şi după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate şi asigură plata drepturilor participanţilor ori ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, în cazul imposibilităţii asigurării lor de către administratorii sau furnizorii de pensii private, după caz.

(3) Fondul de garantare este organizat astfel încât constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii facultative să se facă în mod distinct faţă de constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii administrate privat, respectiv pentru perioada de acumulare a contribuţiilor şi perioada de plată a pensiilor, iar resursele pentru plata compensaţiei se gestionează distinct de resursele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare.

 

CAPITOLUL III

Administrarea şi conducerea

 

Art. 7. - (1) Fondul de garantare este administrat de un consiliu de administraţie, compus din:

a) preşedintele consiliului de administraţie, desemnat de către Comisie;

b) un membru numit de Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România;

c) un membru numit de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) Condiţiile care trebuie îndeplinite de persoanele numite în calitatea de membrii ai consiliului de administraţie, numirea, încetarea calităţii de membru şi revocarea sunt cele prevăzute de Legea nr. 187/2011.

Art. 8. - (1) Consiliul de administraţie al Fondului de garantare se întâlneşte cel puţin o dată pe lună, în şedinţă ordinară.

(2) Consiliul de administraţie al Fondului de garantare poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către preşedinte sau la cererea a două treimi dintre membrii consiliului de administraţie.

(3) Consiliul de administraţie trebuie să fie convocat în scris, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei.

(4) Convocarea trebuie să conţină ordinea de zi, data şi documentele supuse discuţiei, precum şi locul de desfăşurare a şedinţei.

(5) Şedinţele vor avea loc la sediul Fondului de garantare sau în orice alt loc unde s-a convenit.

(6) în situaţia în care se solicită decizii urgente, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea va fi efectuată prin mijloace electronice.

(7) Consiliul de administraţie deliberează în mod valabil în prezenţa a cel puţin 2 din numărul membrilor săi, din care un membru este preşedintele consiliului de administraţie.

(8) Deciziile consiliului de administraţie se iau cu majoritate simplă de voturi din totalul membrilor acestuia.

(9) Procesul-verbal al şedinţei, care conţine ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate, dacă este cazul, se semnează de către toţi membrii prezenţi la şedinţă.

(10) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare adoptă decizii şi hotărâri, după deliberarea în şedinţe.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea internă

 

Art. 9. - Atribuţiile consiliului de administraţie al Fondului de garantare sunt următoarele:

I. analizează, avizează şi propune Consiliului Comisiei spre aprobare:

a) statutul Fondului de garantare;

b) structura organizatorică şi a personalului;

c) bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului de garantare;

d) norme cu privire la stabilirea cotei contribuţiei anuale a administratorilor de fonduri şi a furnizorilor de pensii private, autorizaţi de Comisie, precum şi a plăţii acesteia;

e) norme cu privire la majorarea sau diminuarea contribuţiilor, în conformitate cu art. 17 alin. (4) din Legea nr. 187/2011;

f) norme cu privire la stabilirea contribuţiei majorate, în conformitate cu art. 15 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 187/2011;

g) raportul anual de activitate şi situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul de audit;

h) strategia anuală privind resursele financiare ale Fondului de garantare, care are ca obiective principale minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora. Criteriile de selectare a plasamentelor vor fi cuantificate şi ierarhizate în funcţie de aceste 3 obiective;

i) calculul contribuţiei anuale şi majorarea acesteia, după caz;

j) procedurile şi mecanismele adecvate de control intern şi audit intern;

II. analizează şi aprobă:

a) numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor conducerii executive;

b) propuneri cu privire la modalităţile, plafoanele maxime, termenele şi condiţiile de plasare a resurselor financiare, stabilite în cadrul strategiei anuale privind Fondul de garantare;

c) raportul cu privire la selectarea auditorului financiar pe bază de licitaţie;

d) reglementări şi proceduri interne elaborate de Fondul de garantare în aplicarea Legii nr. 187/2011;

III. exercită orice alte sarcini prevăzute de legislaţia în vigoare sau primite de la Consiliul Comisiei;

IV. aplică sancţiunile prevăzute de lege, în situaţia în care administratorii şi furnizorii de pensii private nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute de Legea nr. 187/2011 şi de reglementările emise în aplicarea acesteia.

Art. 10. - Preşedintele consiliului de administraţie al Fondului de garantare are următoarele atribuţii:

a) reprezintă Fondul de garantare în raporturile cu Comisia, administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private, ministerele şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte persoane fizice şi juridice, române sau străine, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale;

b) stabileşte ordinea de zi şi convoacă consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legii;

c) conduce lucrările şedinţelor consiliului de administraţie al Fondului de garantare;

d) solicită directorului general prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;

e) face propuneri de numire în funcţie a membrilor conducerii executive;

f) semnează contractul de muncă al directorului general;

g) exercită orice alte sarcini în aplicarea prevederilor legale.

Art. 11. - (1) Pentru asigurarea conducerii executive a activităţii Fondului de garantare, consiliul de administraţie numeşte, prin decizie, directorul general.

(2) Directorul general al Fondului de garantare duce la îndeplinire hotărârile şi deciziile consiliului de administraţie al Fondului de garantare şi informează asupra modului de îndeplinire a acestora.

(3) Directorul general al Fondului de garantare are următoarele atribuţii:

a) propune consiliului de administraţie al Fondului de garantare, spre avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevăzute la art. 10 pct. I şi II din Legea nr. 187/2011;

b) aprobă informările şi rapoartele privind activitatea Fondului de garantare;

c) asigură plasarea resurselor financiare ale Fondului de garantare, urmărind minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum şi randamentul plasamentului, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei anuale aprobate de Consiliul Comisiei şi hotărârilor consiliului de administraţie al Fondului de garantare, care va fi informat trimestrial asupra aplicării strategiei anuale;

d) asigură efectuarea investiţiilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, cu respectarea reglementărilor în vigoare şi în limita plafoanelor aprobate;

e) încheie, modifică şi desface, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă ale salariaţilor Fondului de garantare;

f) aprobă cererile cu privire la informaţiile solicitate Comisiei sau administratorilor de fonduri şi furnizorilor de pensii private, necesare funcţionării în bune condiţii a Fondului de garantare;

g) angajează cheltuielile legate de funcţionarea Fondului de garantare, în limita prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;

h) asigură organizarea şi exercitarea auditului intern, în conformitate cu normele proprii;

i) încheie contracte de servicii de asistenţă şi de consultanţă de specialitate cu persoane fizice şi juridice române şi străine;

j) îndeplineşte orice altă atribuţie care îi revine în aplicarea prevederilor legale ori dată în sarcina sa de către consiliul de administraţie al Fondului de garantare.

(4) Pe perioada absenţei directorului general al Fondului de garantare, acesta poate delega din atribuţiile sale personalului din subordine, astfel încât să se asigure continuarea activităţilor Fondului de garantare. Competenţele care pot fi delegate sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Fondului de garantare.

Art. 12. - Compartimentele funcţionale şi atribuţiile personalului executiv sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Fondului de garantare.

Art. 13. - Activitatea salariaţilor Fondului de garantare se desfăşoară în baza contractelor individuale de muncă, cărora li se anexează fişa postului în care se detaliază atribuţiile acestora.

 

CAPITOLUL V

Principii de bună guvernantă în activitatea Fondului de garantare

 

Art. 14. - (1) Fondul de garantare este o instituţie independentă, a cărei activitate nu se supune influenţelor politice sau din sectorul pensiilor private.

(2) Membrii consiliului de administraţie al Fondului de garantare nu trebuie să deţină în cadrul vreunei societăţi de pensii calitatea de angajat sau de director, membru al consiliului de administraţie, al comitetului de supraveghere ori al directoratului.

Art. 15. - Fondul de garantare are autonomie şi independenţă financiară:

a) finanţarea necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor Fondului de garantare este asigurată potrivit Legii nr. 187/2011;

b) Fondul de garantare îşi acoperă cheltuielile curente aferente activităţilor desfăşurate în condiţiile şi limitele prevăzute, potrivit Legii nr. 187/2011.

Art. 16. - Activitatea curentă a Fondului de garantare este condusă pe baza reglementărilor interne, conform Legii nr. 187/2011.

Art. 17. - (1) Transparenţa activităţii Fondului de garantare este asigurată prin:

a) situaţiile financiare auditate ale Fondului de garantare, împreună cu raportul auditorului financiar;

b) raportul anual de activitate.

(2) Raportul anual de activitate, împreună cu situaţiile financiare anuale, aprobate de Consiliul Comisiei, precum şi raportul auditorului financiar vor fi publicate pe pagina de internet a Fondului de garantare şi a Comisiei, până cel târziu la data de 15 iunie din anul următor încheierii exerciţiului financiar.

Art. 18. - Activitatea compartimentelor de specialitate ale Fondului de garantare este supusă auditului intern.

Art. 19. - (1) Orice document care angajează răspunderea Fondului de garantare trebuie să aibă două semnături ale persoanelor de conducere, iar în lipsa acestora, ale persoanelor delegate în acest sens.

(2) Orice tranzacţie (vânzare/cumpărare) care depăşeşte echivalentul în lei la data efectuării acesteia a 5.000 euro se face numai cu aprobarea scrisă a consiliului de administraţie.

 

CAPITOLUL VI

Protecţia legală a Fondului de garantare, a personalului şi a organelor sale de administrare şi de conducere

 

Art. 20. - Fondul de garantare şi salariaţii acestuia nu răspund pentru eventualele prejudicii cauzate de îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea atribuţiilor, în condiţiile Legii nr. 187/2011, cu excepţia cazului în care se dovedeşte că au acţionat cu rea-credinţă sau cu neglijenţă gravă.

Art. 21. - Fondul de garantare nu poate fi declarat în stare de faliment.

 

CAPITOLUL VII

Relaţii instituţionale

 

Art. 22. - Fondul de garantare stabileşte relaţii de colaborare cu schemele de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private din alte state, asociaţii profesionale internaţionale, precum şi cu organisme multinaţionale sau regionale de profil.

Art. 23. - Fondul de garantare poate încheia acorduri şi înţelegeri bilaterale şi/sau multilaterale.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 24. - Dizolvarea, încetarea activităţii ori modificarea obiectului de activitate al Fondului de garantare se poate face numai prin lege.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

ORGANIGRAMA

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 58 din 10 ianuarie 2012 a Direcţiei reglementare şi autorizare şi prevederile art. 3-12, art. 16, 18, 21, art. 22 alin (2) şi (3), art. 23, 24, art. 29 alin. (1) şi (2) şi ale art. 86 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, art. 21, art. 22, art. 23 lit. a), f) şi i) şi ale art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondului de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Direcţia secretariat şi directorul general asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2012.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 2/2012

pentru modificarea şi completarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 3-12, 16, 18, 21, art. 22 alin (2) şi (3), art. 23, 24, art. 29 alin. (1) şi (2) şi ale art. 86 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. a), f) şi i) şi ale art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 14 octombrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

e) directorul de investiţii - persoana cu atribuţii de conducere a direcţiei de investiţii.”

2. La articolul 6, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) directorul general sau preşedintele directoratului, după caz, trebuie să aibă ca înlocuitor, desemnat de organul statutar competent, o persoană autorizată de Comisie;”.

3. La articolul 10, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a membrilor propuşi pentru consiliul de administraţie, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători, din care să rezulte deţinerile individuale sau în legătură cu alte persoane afiliate oricărei societăţi comerciale reprezentând cel puţin 5% din capitalul social ori din drepturile de vot, conform modelului Declaraţiei nr. 2 prevăzut în anexa nr. 7;”.

4. La articolul 13 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Lege şi de prezenta normă;”.

5. La articolul 13, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru persoanele care nu au reşedinţa în România se depun: certificatul de cazier judiciar şi de cazier fiscal sau alte documente cu aceeaşi valoare juridică eliberate de autorităţile din ţara de origine şi din ţara în care au reşedinţa în prezent, dacă aceasta este alta decât ţara de origine.

(3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au reşedinţa în România se depun: certificatul de cazier judiciar şi de cazier fiscal eliberate de autorităţile române şi certificatul de cazier judiciar şi de cazier fiscal sau alte documente cu aceeaşi valoare juridică eliberate de autorităţile din ţara de origine ori, după caz, din ţara în care au avut anterior reşedinţa, dacă aceasta este alta decât ţara de origine.”

6. La articolul 14 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

g1) atribuţiile şi răspunderile persoanelor care exercită funcţii aferente activităţii de investire a activelor;”.

7. La articolul 14 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) aprobă şi supraveghează ducerea la îndeplinire a direcţiilor principale în conducerea operaţiunilor fondurilor de pensii administrate;”.

8. La articolul 15, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) procedura de rezolvare a sesizărilor şi reclamaţiilor.”

9. Articolul 16 se abrogă.

10. La articolul 17 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure desfăşurarea optimă a activităţii;”.

11. La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure desfăşurarea optimă a activităţii;”.

12. La articolul 23, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi {6), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii actelor de modificare, administratorii vor notifica Comisia cu privire la:

a) modificarea procedurilor interne menţionate la art. 15;

b) modificarea spaţiului destinat sediului social, cu condiţia ca pe toată perioada de funcţionare administratorul să îndeplinească prevederile art. 17.

(6) Notificările prevăzute la alin. (5) vor fi însoţite de hotărârile organului statutar competent pentru aprobarea lor.”

13. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:

„Art. 291. - Condiţiile prevăzute la art. 28 şi 29 trebuie menţinute pe toată perioada de funcţionare a societăţii de pensii.”

14. La articolul 32 alineatul (2), litera h) se modifică şl va avea următorul cuprins:

h) persoanele respective au făcut obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancţiuni sau interdicţii.”

15. La capitolul III, titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„SECŢIUNEA a 4-a

Condiţii privind persoane/e propuse ca directori de investiţii, precum şi ce/e propuse să asigure funcţia de control intern fi funcţia de administrare a riscurilor”

 

16. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şl va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Persoanele propuse ca directori de investiţii, cele propuse să asigure funcţia de control intern al activităţii şi al conformităţii cu prevederile legale şi procedurile interne şi cele propuse să asigure funcţia de administrare a riscurilor sunt autorizate individual de Comisie înainte de începerea exercitării responsabilităţilor.”

17. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şl va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) În vederea autorizării individuale, persoanele propuse ca directori de investiţii, precum şi cele propuse să asigure funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-c) şi f) şi următoarele:

a) să aibă pregătirea şi experienţa profesională necesare specificului, întinderii şi complexităţii activităţii pe care urmează să o îndeplinească, conform prevederilor legii;

b) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată;

c) să aibă experienţă profesională de cel puţin 3 ani în domeniul investiţiilor, financiar, juridic, administrare fonduri de pensii, bancar sau de asigurări;

d) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcţia pe care urmează să o îndeplinească;

e) să nu fi fost sancţionate de autorităţi române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicţia definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdicţia temporară de a desfăşura activităţi în sistemul financiar-bancar;

f) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar de natura celor prevăzute la art. 8 alin. (2) sau în cazierul fiscal;

g) să desfăşoare activitatea în baza unui contract în care să se stipuleze faptul că durata timpului de lucru pentru activitatea pe care o desfăşoară nu poate fi mai mică de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână;

h) să dovedească cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul pensiilor private.”

18. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Comisia este în drept să evalueze în ce măsură experienţa profesională acumulată de către persoanele propuse ca directori de investiţii, precum şi de către cele propuse să asigure funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor este relevantă pentru specificul, întinderea şi complexitatea activităţii care va fi desfăşurată de administrator.

(2) Evaluarea fiecărei persoane propuse ca director de investiţii, precum şi pentru funcţia de control intern şi pentru cea de administrare a riscurilor se va face, în fiecare caz, similar evaluării fiecărui membru propus pentru consiliul de administraţie, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat şi conducători, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (1) lit. p) şi ale art. 32 alin. (2).

(3) Comisia, în cadrul procedurii de autorizare individuală, poate realiza un interviu profesional, în vederea evaluării persoanelor nominalizate ca directori de investiţii, precum şi a celor nominalizate să exercite atribuţiile şi să aibă răspunderile funcţiei de control intern şi ale funcţiei de administrare a riscurilor.”

19. La articolul 39 alineatul (1), literele d) şi I) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii de pensii, întocmit în conformitate cu art. 14 şi procedurile interne, elaborate în conformitate cu art. 15, împreună cu hotărârea organului statutar competent pentru aprobarea lor;

l) dovada plăţii taxei de autorizare de administrare şi de autorizare a fiecărui membru propus pentru consiliul de administraţie, directori, consiliul de supraveghere, directorat/conducători, respectiv a fiecărei persoane propuse ca director de investiţii şi a celor propuse să asigure funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor;”.

20. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Pentru fiecare dintre acţionari, persoane juridice, se depun documentele prevăzute la art. 11 alin. (1).”

21. La articolul 41 alineatul (1), litera b) se abrogă.

22. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Pentru fiecare dintre persoanele propuse ca directori de investiţii, precum şi pentru cele propuse să asigure funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor se depun documentaţia prevăzută la art. 13 alin. (1) şi următoarele:

a) decizia/hotărârea de numire în funcţie, în care să se prevadă în mod expres că exercitarea funcţiei se va face numai după obţinerea deciziei de autorizare de la Comisie;

b) fişa postului, după caz.

(2) Pentru fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 41 alin. (2), după caz.”

23. Articolul 46 modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Ca urmare a depunerii documentelor prevăzute la art. 41 şi 42 şi a evaluării fiecărui membru propus pentru consiliul de administraţie, director, pentru consiliul de supraveghere, directorat/conducător, respectiv pentru persoanele propuse ca director de investiţii, precum şi pentru cele propuse să asigure funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor, Comisia decide cu privire la îndeplinirea condiţiilor în vederea autorizării fiecărei persoane propuse.

(2) Decizia de autorizare de administrare va fi însoţită de deciziile de autorizare pentru fiecare persoană propusă pentru a fi membru al consiliului de administraţie, director, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului/ conducător, respectiv pentru persoanele propuse ca directori de investiţii, precum şi pentru cele propuse pentru funcţia de control intern şi pentru cea de administrare a riscurilor.

(3) Condiţiile prevăzute la autorizarea de administrare, pentru autorizarea membrilor propuşi pentru consiliul de administraţie, directori, consiliul de supraveghere, directorat/ conducători, respectiv pentru persoanele propuse ca directori de investiţii, precum şi pentru cele propuse pentru funcţia de control intern şi pentru cea de administrare a riscurilor se menţin pe toată perioada de funcţionare a administratorilor.

(4) Condiţiile prevăzute la alin. (3) trebuie îndeplinite pe toată perioada exercitării funcţiei în care au fost autorizate persoanele respective.”

24. La articolul 49, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (41)-(43), cu următorul cuprins:

„(41) După fiecare modificare a declaraţiei privind politica de investiţii, inclusiv revizuirea şi completarea acesteia, conform art. 86 alin. (2) din Lege, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificării de către Comisie, administratorul publică pe pagina proprie de internet, pe o perioadă de cel puţin 30 de zile, un anunţ prin care face cunoscută modificarea declaraţiei privind politica de investiţii.

(42) Administratorul publică anunţul prevăzut la alin. (41) şi în cel puţin un cotidian de circulaţie naţională, pe o perioadă de cel puţin două zile consecutive.

(43) Publicarea anunţului pe pagina proprie de internet a administratorului prevăzut la alin. (41) şi publicarea anunţului prevăzut la alin. (42) se efectuează în aceeaşi zi.”

25. La articolul 49, alineatele (5) şl (6) se modifică şl vor avea următorul cuprins:

45) Prin excepţie de la prevederile alin, (1), sunt supuse avizării Comisiei orice modificări cu privire la regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii actelor de modificare, administratorul notifică Comisiei orice modificări cu privire la:

a) sediile secundare ale societăţilor de administrare a investiţiilor sau ale societăţilor de asigurare, în care nu se desfăşoară activităţi în legătură cu administrarea fondurilor de pensii facultative, împreună cu hotărârea organului statutar competent de aprobare a lor;

b) actele de identitate şi curriculum vitae ale fondatorilor/acţionarilor persoane fizice sau ale membrilor consiliului de administraţie, directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, directoratului/conducătorilor, directorilor de investiţii, precum şi ale persoanelor care ocupă funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor;

c) diminuarea şi majorarea de capital social al societăţilor de administrare a investiţiilor şi al societăţilor de asigurare pentru activităţile pentru care au fost înfiinţate şi autorizate potrivit legislaţiei care reglementează domeniul lor de activitate;

d) modificarea denumirii sau emblemei pentru societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare;

e) completarea obiectului de activitate cu activităţi specifice obiectului de activitate principal în cazul societăţilor de administrare a investiţiilor şi societăţilor de asigurare;

f) planul de afaceri;

g) contractul de audit încheiat pentru auditarea activităţii administratorului, sub condiţia ca modificările acestuia să nu se refere la părţile contractante, preţul şi durata contractului.”

26. La capitolul III secţiunea a 6-a, titlul subsecţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„SUBSECŢIUNEA a 2-a

Respingerea cererii pentru autorizarea de administrare do fonduri do pensii facultative, a cererii pentru autorizarea persoanelor propuse ca membri al consiliului de administraţie, directori, membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului/conducători, a persoanelor propuse ca directori de investitii, precum si a celor propuse să asigure funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor”

 

27. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511, cu următorul cuprins:

„Art. 511. - (1) în cazul în care condiţiile prevăzute de Lege şi de prezenta normă nu sunt îndeplinite sau din rezultatul evaluării prevăzut la art. 32 şi 37 reiese că nu se asigură gestiunea corectă şi prudentă a fondului de pensii administrat, Comisia emite o decizie de respingere a cererii pentru autorizarea membrilor consiliului de administraţie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului/conducătorilor, directorilor de investiţii, persoanelor care asigură funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor, care se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(2) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.

(3) în cazul prevăzut la alin. (1) societatea de administrare are obligaţia să depună la Comisie o nouă cerere pentru autorizare cu respectarea prevederilor art. 31, art. 32 alin. (2) şi art. 36, în termen de 90 de zile calendaristice de la data comunicării deciziei de respingere.”

28. La capitolul III, titlul secţiunii a 7-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„SECŢIUNEA a 7-a

Retragerea autorizaţiei membrilor consiliului de administraţie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului/conducătorilor, directorilor de investiţii, persoanelor care asigură funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor”

 

29. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Comisia poate retrage autorizaţia persoanei fizice autorizate pentru exercitarea funcţiei de membru în consiliul de administraţie sau director, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului/conducător, respectiv directorului de investiţii, precum şi persoanei care asigură funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor, în următoarele condiţii:

a) dacă decizia de autorizare a fost obţinută pe baza unor informaţii sau documente false ori care au indus în eroare;

b) în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile avute în vedere la autorizare;

c) ca sancţiune.”

30. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52, cu următorul cuprins:

„Art. 521. - (1) Valabilitatea autorizării prevăzute la art. 46 alin. (1) încetează de drept la data încetării mandatului sau a contractului pentru funcţia autorizată.

(2) Administratorul are obligaţia de a notifica Comisiei, în maximum 5 zile lucrătoare de la data apariţiei evenimentului, persoanele care se află în situaţiile prevăzute la alin. (1), împreună cu documentele doveditoare.”

31. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - (1) în cazurile prevăzute la art. 52 alin, (1) şi art. 521 alin. (1), perioada până la propunerea şi depunerea documentaţiei complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depăşească 60 de zile de la data comunicării deciziei de retragere a autorizaţiei, cu excepţia membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere, pentru care perioada poate fi extinsă, la cererea administratorului, cu maximum 60 de zile.

(2) În cazurile prevăzute la art. 52 alin. (1) şi art. 521 alin. (1), administratorul comunică în scris Comisiei, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de retragere a autorizaţiei, respectiv de la data notificării încetării autorizaţiei, numele şi funcţia persoanei respective, precum şi numele persoanei care exercită interimar atribuţiile şi are răspunderile funcţiei respective.

(3) Până la alegerea unui nou membru/unei noi persoane, persoana care asigură interimatul trebuie să fi fost autorizată anterior de către Comisie pentru o funcţie de conducere cel puţin egală funcţiei deţinute de membrul/persoana în locuit/în locuită, cu excepţia directorului general adjunct, care îl poate înlocui pe directorul general.”

32. La articolul 55, după alineatul 6 se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:

„(7) Administratorii notifică Comisiei, la data convocării şedinţelor adunării generale ordinare sau extraordinare, ordinea de zi a acestora.

(8) în cazul în care adunarea generală se desfăşoară fără îndeplinirea formalităţilor de convocare cerute de lege, ordinea de zi se transmite Comisiei anterior desfăşurării adunării generale sau cel târziu la data desfăşurării adunării generale.

(9) în cazul şedinţelor pe a căror ordine de zi figurează propuneri de modificare a actului constitutiv, ordinea de zi va cuprinde în mod obligatoriu textul integral al propunerilor.”

33. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) neîndeplinirea de către acţionari a condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c) şi d), art. 8 alin. (1) lit. a)-c) şi f), precum şi art. 8 alin. (2) şi (3) pe toată perioada de funcţionare a societăţii de pensii;

b) neîndeplinirea de către membrii consiliului de administraţie, directori, membrii consiliului de supraveghere, directorat/conducători a condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-c) şi f), art. 31 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 31 alin (3) şi (4) pe toată perioada exercitării funcţiei în care au fost autorizate persoanele respective;

c) neîndeplinirea de către directorii de investiţii, persoanele care asigură funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor a condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-c) şi f), art. 36 alin. (1) lit. e) şi f) şi art. 36 alin. (2) pe toată perioada exercitării funcţiei în care au fost autorizate persoanele respective;

d) neîndeplinirea obligaţiilor de notificare a Comisiei conform prevederilor art. 23 alin. (5) şi (6), art. 49 alin. (6) şi art. 55 alin. (6)-(8);

e) neîndeplinirea obligaţiilor de publicare conform prevederilor art. 49 alin. (41)-(43);

f) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 511 alin. (3), art. 521 alin. (2) şi art. 53;

g) nerespectarea celorlalte obligaţii prevăzute de prezenta normă.

(2) Săvârşirea de către acţionarii societăţii de pensii, de către administratorii de fonduri de pensii, de către membrii consiliului de administraţie, directori, membrii consiliului de supraveghere, directorat/conducători, directorii de investiţii, precum şi de către persoanele care asigură funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k) şi alin. (2)-(11) din Lege.”

34. Anexele nr. 4-7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 care fac parte Integrantă din prezenta normă.

 

ANEXA Nr. 1

la normă

(Anexa nr. 4 la normă)

 

 

INFORMAŢII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, DIRECTORI, MEMBRII CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, MEMBRII DIRECTORATULUI,

CONDUCĂTORI, DIRECTORII DE INVESTIŢII, PERSOANELE CARE ASIGURA FUNCŢIA DE CONTROL INTERN Şl FUNCŢIA DE ADMINISTRARE A RISCULUI 1)

Numele şi prenumele

Funcţia2)

Codul numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele împuternicitului/reprezentantului legal: .................................................................................

Semnătura împuternicitului/reprezentantului legal: .................................................................................................

Data:.......................................


1) Consiliul de administraţie/Consiliul de supraveghere va conţine minimum 3 membri şi va avea număr impar.

2) Se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administraţie, CS - membru în consiliul de supraveghere.

 

CHESTIONAR

pentru persoanele propuse în funcţia de membri ai consiliului de administraţie, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului/conducători sau persoanele propuse ca directori de investiţii

şi pentru cele propuse să asigure funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor

 

Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre persoanele propuse în funcţia de membri ai consiliului de administraţie, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului/conducători sau persoanele propuse ca directori de investiţii şi cele propuse să asigure funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor ale societăţii de administrare. Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model. Este obligatoriu să răspundă la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

 

1. Denumirea şi adresa sediului societăţii pentru care se comunică informaţiile:

……………………………………………………………………………………………

 

2. Identitatea persoanei propuse (numele şi prenumele, CNP, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data emiterii acestuia, data şi locul naşterii, cetăţenia şi domiciliul). Pentru cetăţenii străini se va preciza, dacă este cazul, şi data de la care au domiciliul/reşedinţa în România.

……………………………………………………………………………………………

 

3. Funcţia pe care o exercitaţi în cadrul societăţii. Se va prezenta şi o scurtă descriere a atribuţiilor şi răspunderilor aferente.

……………………………………………………………………………………………

 

4. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienţei profesionale şi a onorabilităţii dumneavoastră.

……………………………………………………………………………………………

 

5. Aţi fost sau sunteţi acţionar semnificativ (care deţine cel puţin 10% din capitalul social ori din drepturile de vot) sau asociat într-o societate comercială? în această eventualitate, precizaţi denumirea societăţii comerciale şi nivelul participaţiei dumneavoastră.

……………………………………………………………………………………………

 

6. Aţi exercitat activităţi pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obţinerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere şi/sau control din domeniul financiar-bancar din România ori din străinătate?

……………………………………………………………………………………………

 

 

7. Aţi avut dumneavoastră sau societăţile la care aţi exercitat ori exercitaţi responsabilităţi de conducere şi/sau de administrare ori la care sunteţi sau aţi fost acţionar semnificativ ori asociat dificultăţi financiare majore sau v-aţi aflat dumneavoastră ori respectivele entităţi în alte situaţii care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfăşurare? Dacă da, faceţi orice precizare utilă.

……………………………………………………………………………………………

 

8. Aţi făcut parte din consiliul de administraţie sau din conducerea unei societăţi care a înregistrat o evoluţie necorespunzătoare a indicatorilor de prudenţă ori a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială sau al altor măsuri similare instituite de către o autoritate competentă ?

……………………………………………………………………………………………

 

9. Autorităţile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizaţie ori v-au aplicat vreo sancţiune dumneavoastră personal? Dar vreuneia dintre entităţile la care aţi exercitat ori exercitaţi responsabilităţi de conducere şi/sau de administrare ori la care sunteţi sau aţi fost acţionar semnificativ ori asociat? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit reabilitarea (se vor indica; autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării sancţiunii).

 

10. Sunteţi membru în consiliul de administraţie sau conducător al unei alte societăţi de administrare a fondurilor de pensii facultative, al unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar ori al unei societăţi de servicii de investiţii financiare? Dacă da, faceţi orice precizare utilă.

……………………………………………………………………………………………

 

11. Sunteţi angajat sau aveţi o relaţie contractuală cu o altă societate de administrare a investiţiilor, societate de asigurare, societate de servicii de investiţii financiare ori instituţie de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar? Dacă da, faceţi orice precizare utilă.

……………………………………………………………………………………………

 

12. Sunteţi angajat sau prestaţi în baza unui contract o altă activitate? Dacă da, faceţi orice precizare utilă.

……………………………………………………………………………………………

 

 

Semnătura.......................

Data............................

 

 

ANEXA Nr. 2

la normă

(Anexa nr. 5 la normă)

 

SPECIMENE DE SEMNĂTURĂ

pentru membrii consiliului de administraţie, directori, respectiv membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului/conducători, directori de investiţii şi persoanele care asigură funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor1)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(denumirea societăţii care solicită autorizare de constituire ca societate de pensii/autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative)

 

Înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul............, având codul unic de înregistrare..................

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele descifrabil

Calitatea

Semnătura

 

 

 

1)

..............................................................................................

 

 

 

 

2).

..............................................................................................

 

 

 

 

3).

..............................................................................................

 

 


1) Prezentul formular se va completa în faţa reprezentantului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Dacă unul dintre membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere nu poate semna în aceste condiţii se va depune o declaraţie notarială privind specimenul de semnătură.

 

ANEXA Nr. 3

la normă

(Anexa nr. 6 la normă)

 

DECLARAŢIE Nr. 1

pe propria răspundere privind relaţiile de afiliere

 

Declaraţia se întocmeşte potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin împuterniciţi.

Subsemnatul1).............................cu domiciliul în.........................posesor al actului de identitate tip2)..., seria .....nr. ... eliberat de..................la data de................valabil până la data de............CNP.........................., în calitate de3)........................... al societăţii de administrare a fondului de pensii facultative ...................................., declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare.

Subsemnatul4)........................................reprezentant legal al Societăţii Comerciale5).......................................... cu sediul social în .............................înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ............................................................. (seria, numărul şi data emiterii) şi codul unic de înregistrare ......................... declar că Societatea Comercială5) ........................ în calitate de acţionar al societăţii de administrare a fondului de pensii facultative ................., are/nu are calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Relaţii de afiliere6):

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele persoanei fizice/

Denumirea societăţii cu care declarantul se află în relaţii de afiliere

Felul afilierii conform art. 2 alin. (2)

din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Statul al cărui cetăţean este persoana fizică şi statul de rezidenţă

al acesteia/Statul de rezidenţă al societăţii în care sunt deţinute acţiuni

Participare la capitalul social a societăţii/drepturile de vot

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data............................

Semnătura.......................


1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

2) Se completează Bl pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.

3) Se completează funcţia deţinută: acţionar, membru în consiliul de administraţie, membru 1h consiliul de supraveghere, directori de investiţii, persoanele care asigură funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor.

4) Se completează numai în cazul acţionarilor persoane juridice de către persoana fizică având calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al acesteia.

5) Se completează cu aceeaşi denumire.

6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele juridice.

 

ANEXA Nr. 4

la normă

(Anexa nr. 7 la normă)

 

DECLARAŢIE Nr. 2

pe propria răspundere privind deţinerile reprezentând cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăţi

 

Declaraţia se întocmeşte potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin reprezentare.

Subsemnatul1)...................................., cu domiciliul în......................................posesor al actului de identitate tip2) ..., seria.....nr. ..., eliberat de..................la data de..............., valabil până la data de...................., CNR........................., în calitate de3)...........................al societăţii de administrare a fondului de pensii facultative....................................declar prin prezenta că am/nu am deţineri care reprezintă cel puţin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

Subsemnatul4)........................................., reprezentant legal al Societăţii Comerciale5)..............................., cu sediul social în........................înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. .................................................................. (seria, numărul şi data emiterii) şi codul unic de înregistrare.........................declar prin prezenta că Societatea Comercială5)..........................are/nu are deţineri care reprezintă cel puţin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

 

Deţineri individuale6):

 

Nr. crt.

Denumirea societăţii/Numele şi prenumele persoanei fizice

Statul de rezidenţă al societăţii în care sunt deţinute acţiuni

Participare la capitalul social al societăţii/drepturile de vot

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data............................

Semnătura.......................


1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

2) Se completează Bl pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.

3) Se completează funcţia deţinută: acţionar, membru în consiliul de administraţie, membru în consiliul de supraveghere, directori de investiţii, persoană propusă să asigure funcţia de control intern sau persoana propusă să asigure funcţia de administrare a riscurilor.

4) Se completează numai în cazul persoanelor juridice de către persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică.

5) Se completează cu aceeaşi denumire.

6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele juridice.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.