MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 95/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 95         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 7 februarie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

259. - Decret pentru desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 1.553 din 6 decembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) şi art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 

Decizia nr. 1.627 din 20 decembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 şi art. 106 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

64. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 318 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”

 

65. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă totală de 73.262 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional .Autostrada Bucureşti-Braşov, tronson Bucureşti-Ploieşti”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.703/2011/20/125. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al ministrului finanţelor publice pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 32/137/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu şi Dezvoltare Economică şi Socială, pentru proiecte finanţate în cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

2.708/2011/15/130. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Cooperarea people to people” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

6.419/2.858/2011. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Nomenclatorului general de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare din învăţământul superior

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (1), ale art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 103 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează domnul Mihai Răzvan Ungureanu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 259.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.553

din 6 decembrie 2011

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) şi art. 94 alin (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Pred eseu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) şi art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Adrian-Nicu Matei în Dosarul nr. 13.996/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 485D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 31 martie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 13.996/63/2008, Tribunalul Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) şl art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamantul Adrian-Nicu Matei într-o cauză având ca obiect anularea deciziei emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj prin care au rost suspendate raporturile de muncă.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul excepţiei susţine că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece instituie deosebiri de tratament juridic între diferite categorii de funcţionari publici aflaţi în aceeaşi situaţie juridică, şi anume cea a trimiterii în judecată. Astfel, simpla trimitere în judecată constituie motiv al suspendării din funcţie, deci produce consecinţe juridice, înainte de a se pronunţa o hotărâre definitivă de condamnare, ceea ce conduce la încălcarea prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului la un proces echitabil. Totodată, consideră că „dispoziţiile de lege criticate contravin dreptului la un nivel de trai decent, cu atât mai mult cu cât are ca unică sursă de venit salariul.

În final, arată că la toate aceste argumente se adaugă şi faptul că pe perioada suspendării nu poate lucra în altă parte, fiind incompatibil.

Tribunalul Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, aşa cum a constatat si Curtea Constituţională prin deciziile nr. 481/2008, nr. 921/2008, nr. 1.332/2008 si nr. 1.754/2010.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate TI constituie prevederile art. 86 alin. (2) şi art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, care au următorul cuprins:

- Art. 86 alin. (2):”În cazul în care funcţionarul public este trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h), persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică va dispune suspendarea funcţionarului public din funcţia publică pe care o deţine.”;

- Art. 94 alin. (1) lit. m): „(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii; [...] m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 fit. h);”.

Dispoziţiile art. 54 lit. h), la care textul criticat face trimitere, prevăd următoarele: „Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: [...] h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.”

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 4 alin. (2) privind egalitatea între cetăţeni, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii, ale art. 23 alin. (11) privind prezumţia de nevinovăţie, ale art. 41 privind munca şi protecţia socială a muncii şi ale art. 47 privind nivelul de trai! Totodată, consideră că sunt încălcate şi prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil, raportate la dispoziţiile art. 11 şi ale art. 20 din Constituţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că asupra dispoziţiilor de lege criticate s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 1.597 din 9 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 10 februarie 2011, prin care a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor criticate din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici ca neîntemeiată.

Cu acel prilej, Curtea a reţinut, prin Decizia nr. 481 din 6 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 30 mai 2008, că măsura suspendării din funcţie se aplică tuturor funcţionarilor publici aflaţi în situaţia prevăzută în ipoteza normei legale, şi anume în cazul în care s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea uneia dintre infracţiunile contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei publice. Aşa fiind, nu poate fi reţinută critica de neconstituţionalitate privind încălcarea art. 16 alin. (1) din Constituţie referitor la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

Referitor la invocarea prevederilor art. 23 alin. (11) din Legea fundamentală, Curtea, prin Decizia nr. 48 din 4 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 26 martie 2003, a reţinut că sancţiunea administrativă a suspendării funcţionarului public din funcţia publică pe care acesta o deţine, în cazul în care s-a dispus trimiterea sa în judecată, are ca finalitate protejarea autorităţii sau a instituţiei publice faţă de pericolul continuării activităţii ilicite şi al extinderii consecinţelor periculoase ale faptei penale săvârşite de către funcţionarul public. Or, ţinând cont de natura administrativă a acestei măsuri, nu se pune problema nerespectării prezumţiei de nevinovăţie, care va trebui însă respectată pe tot parcursul desfăşurării întregului proces penal pornit împotriva respectivului funcţionar public, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

Cu privire la critica referitoare la prevederile art. 41 din Constituţie privind dreptul la muncă, prin Decizia nr. 921 din 16 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 22 octombrie 2008, Curtea a reţinut că aceasta este neîntemeiată, deoarece nu se poate susţine că suspendarea din funcţie sau suspendarea de drept a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici în cazul trimiterii în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 ar contraveni principiului alegerii libere a profesiei, a meseriei, a ocupaţiei sau a locului de muncă, deoarece, pe de-o parte, măsura suspendării este temporară, iar pe de altă parte, este justificată de trimiterea în judecată a funcţionarului public pentru infracţiuni de o gravitate deosebită.

Totodată, prin Decizia nr. 539 din 27 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 2 iunie 2010, Curtea constată că textele de lege criticate nu aduc atingere nici dispoziţiilor art. 47 din Constituţie, observând în acest sens că, potrivit art. 86 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, dacă instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din funcţia publică încetează, iar funcţionarul public respectiv îşi va relua activitatea în funcţia publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc, în esenţă, aceleaşi aspecte şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) şi art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Adrian-Nicu Matei în Dosarul nr. 13.996/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 decembrie 2011.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

DECIZIA Nr. 1.627

din 20 decembrie 2011

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 şi art. 106 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniela Maftei.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 şi art. 106 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Mac” - S.R.L. din Braşov în Dosarul nr. 10.331/197/2011 al Tribunalului Braşov - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.191 D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantul Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. Totodată, arată că autorul excepţiei critică prevederile de lege din perspectiva unei omisiuni legislative, aspect care excedează competenţei Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 octombrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 10.331/197/2011, Tribunalul Braşov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 şi art. 106 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Mac” - S.R.L. din Braşov într-un litigiu având ca obiect învestire cu formulă executorie.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (1), art. 16, art. 21 alin. (1) şi (3), art. 24 şi ari. 124 din Constituţie, întrucât instanţele de judecată învestesc cu formulă executorie biletul la ordin, deşi legiuitorul, în art. 106 din legea criticată, „nu a precizat clar că biletul la ordin are valoare de titlu executoriu”.

Tribunalul Braşov - Secţia civilă consideră excepţia neîntemeiată, sens în care arată că prevederile de lege criticate sunt clare, explicite şi nu induc un tratament discriminatoriu, iar prin aplicarea lor nu se încalcă drepturile şi libertăţile consacrate de Constituţie.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că autorul excepţiei deduce neconstituţionalitatea textelor de lege criticate din perspectiva unei omisiuni de reglementare, aspect care excedează competenţei Curţii Constituţionale.

Pe de altă parte, analizând pe fond excepţia de neconstituţionalitate, apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale. Faptul că, în temeiul art. 106 din Legea nr. 58/1934, dispoziţiile privind cambia sunt aplicabile şi biletului la ordin, afară de cazul când legea dispune altfel, nu poate duce la concluzia că cele două texte de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale invocate, deoarece atât cambia, cât şi biletul la ordin, ca instrumente de plată, au un regim special de reglementare a procedurii de executare. Legiuitorul a considerat necesară învestirea acestora cu formula executorie pentru a da posibilitate judecătorului să examineze îndeplinirea condiţiilor de validitate, precum şi scadenţa acestora.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum si Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 61 şi art. 106 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările ulterioare, având următoarea redactare:

- Art. 61: „Cambia are valoare de titlu executor pentru capital şi accesorii, stabilite conform art. 53, 54 si 57,

Competentă pentru a investi cambia cu formula executorie este judecătoria, încheierea de învestire nu este supusă apelului.

Cambia emisă în străinătate are aceleaşi efecte executorii dacă acestea sunt admise şi de legea locului unde cambia a fost emisă.

Somaţiunea de executare trebuie să cuprindă transcrierea exactă a cambiei sau a protestului, precum şi a celorlalte acte din care rezultă suma datorită.

Pentru obligaţiunile cambiale subscrise prin procură, somaţiunea va face menţiune şi de actul din care rezultă mandatul.;

- Art. 106: „Sunt aplicabile biletului la ordin, în măsura în care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu, dispoziţiunile relative la cambie, privind:

girul (art. 13-23);

scadenţa (art. 36-40);

plata (art. 41-46);

acţiunea sau executarea cambială (art. 47), şi

regresul în cazul de neplată (art. 48-55 şi 57-65);

protestul (art. 66-73);

plata prin intervenţiune (ari. 74 şi 78-82);

copiile (art. 83 şi 86);

alterările (art. 88);

prescripţiunea (art. 94);

zilele de sărbătoare legală, calendarul termenelor şi inadmisibilitatea termenului de graţie (art. 95-98);

subscrierea prin punere de deget (art. 99)

acţiunea decurgând din îmbogăţire fără cauză (art. 65);

anularea şi înlocuirea titlului (art. 89-93).

Sunt de asemenea aplicabile biletului la ordin dispoziţiunile privind cambia plătită de un an al treilea sau într-o localitate, alta decât aceea a domiciliului trasului (art. 4 şi 30), stipulaţiunea de dobândă (art. 5), deosebirile în indicarea sumei de plată (art. 6), efectele unei semnături puse în condiţiunile arătate la art. 7, efectele semnăturii unei persoane care lucrează fără împuternicire sau depăşind împuternicirea (art. 10), cambia în alb (art. 12).

Sunt de asemenea aplicabile biletului la ordin dispoziţiunile privitoare la aval (art. 33-35); în cazul prevăzut de ultimul alineat al ari. 34, dacă avalul nu arată pentru cine a fost dat, ei se socoteşte dat pentru emitent.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (1) potrivit cărora „Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea”, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) şi (3) privind accesul liber Ia justiţie, art. 24 referitor la dreptul la apărare şi art. 124 - înfăptuirea justiţiei.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

Procedura de executare cambială, instituită prin Legea nr. 58/1934, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă o procedură simplificată, de care posesorul poate beneficia în virtutea cambiei, care are valoarea unui titlu executoriu. În vederea executării cambiale, art. 61 din Legea nr. 58/1934 impune învestirea acesteia cu formulă executorie, competentă fiind instanţa judecătorească care trebuie să verifice îndeplinirea condiţiilor de validitate ale cambiei şi scadenţa acesteia. Această procedură este similară cu aceea a învestirii unei hotărâri judecătoreşti definitive cu formulă executorie. Totodată, art. 106 din lege dispune că reglementările privind cambia, cu excepţiile prevăzute de lege, sunt aplicabile şi biletului la ordin, inclusiv cele referitoare la valoarea de titlu executoriu, învestirea cu formulă executorie şi opoziţia la executare. Legiuitorul a considerat utilă învestirea cambiei şi biletului la ordin cu formulă executorie, deşi aceste înscrisuri au valoare de titluri executorii, pentru a se da posibilitatea judecătorului să examineze îndeplinirea condiţiilor formale de validitate a acestora. Numai prin învestirea cu formulă executorie, cambia şi biletul la ordin devin efectiv titluri executorii pentru suma înscrisă pe ele şi pentru accesoriile determinate conform art. 53, 54 şi 57 din legea criticată. Aşadar, deşi legea recunoaşte valoarea de titlu executoriu a acestor instrumente de plată, punerea lor în executare este condiţionată de aplicarea formulei executorii. Această soluţie a fost adoptată şi de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care, prin Decizia nr. 4 din 19 ianuarie 2009, pronunţată în cadrul recursului în interesul legii promovat potrivit art. 329 din Codul de procedură civilă, a stabilit că atât biletul la ordin, cât şi cambia se învestesc cu formulă executorie pentru a fi puse în executare.

De altfel, asupra constituţionalităţii art. 61 din Legea nr. 58/1934, Curtea s-a pronunţat prin Decizia nr. 133 din 3 aprilie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 6 mai 2003, statuând că învestirea cu formulă executorie a cambiei constituie o procedură de control formal, care nu pune în discuţie fondul cauzei, motiv pentru care legiuitorul a înţeles să îi confere caracter necontencios, în vederea asigurării celerităţii, cerinţă esenţială în faza executării silite, şi care nu contravine dreptului la apărare.

Considerentele şi soluţia deciziei menţionate sunt valabile şi în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii.

În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate în raport cu dispoziţiile art. 21 din Constituţie, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, întrucât în această materie sunt prevăzute anumite căi de atac. Astfel, art. 62 alin. (1) din Legea nr. 58/1934 prevede, pentru debitor, calea de atac a opoziţiei la executare.

De asemenea, Curtea constată că prevederile de lege criticate nu contravin art. 16 din Constituţie, deoarece instituirea unor reguli speciale de procedură nu contravine principiului egalităţii atât timp cât este asigurată egalitatea juridică a părţilor în exercitarea lor.

În fine, cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Constituţie, referitor la universalitatea drepturilor de care beneficiază cetăţenii, Curtea reţine că exercitarea unui drept nu poate avea loc decât într-un anumit cadru stabilit de legiuitor şi respectând anumite exigenţe.

Distinct de cele arătate, Curtea observă că autorul excepţiei critică textele de lege din perspectiva lipsei unor reglementări exprese privind biletul la ordin, în ceea ce priveşte valoarea de titlu executoriu a acestuia, învestirea cu formulă executorie şi calea de atac a opoziţiei. Aceste aspecte însă excedează competenţei Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, nu poate modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DEC.DE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 şi art. 106 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Mac” - S.R.L. din Braşov în Dosarul nr. 10.331/197/2011 al Tribunalului Braşov - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 decembrie 2011.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 318 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 318 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecută în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 234/2011, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”, în condiţiile legii.

(2) Suprafaţa de teren transmisă potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinaţie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafeţei de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 64.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafeţei de teren, trecută în domeniul public al statului, care se dă în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”

 

Locul unde este situat terenul care se dă în administrare

Persoana juridică de la care se dă în administrare terenul

Persoana juridică la care se dă în administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului şi nr. cadastral

Judeţul Constanţa

Consiliul Local al Municipiului Constanţa

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa = 318 m2

Categoria de folosinţă: DR; DE 93/14/1

Nr. cadastral: 116358

 

 

 

TOTAL: 318 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă totală de 73.262 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional „Autostrada Bucureşti-Braşov, tronson Bucureşti-Ploieşti”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, al art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome .Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă totală de 73.262 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Drăgăneşti nr. 42/2010, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Berceni nr. 55/2010, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dumbrava nr. 20/2010, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Olari nr. 23/2010, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Balta Doamnei nr. 9/2010, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Moara Vlăsiei nr. 33/2010, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos nr. 30/2010 şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei Snagov nr. 51/2010, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional „Autostrada Bucureşti-Braşov, tronson Bucureşti-Ploieşti”, în condiţiile legii.

(2) Suprafeţele de teren transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinaţie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 65.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor în suprafaţă totală de 73.262 m2, trecute în domeniul public al statului, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional „Autostrada Bucureşti-Braşov, tronson Bucureşti-Ploieşti”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se transmite şi categoria de folosinţă

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

1

Comuna Drăgăneşti, judeţul Prahova, intravilan

Consiliul Local al Comunei Drăgăneşti

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 32.950 m2

Tarlaua 94 Parcela 715 Număr cadastral 663

2

Comuna Drăgăneşti, judeţul Prahova, intravilan

Consiliul Local al Comunei Drăgăneşti

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 63 m2

Tarlaua 94 Parcela 715 Număr cadastral 663

3

Comuna Berceni, judeţul Prahova,

drum de exploatare De 264

Consiliul Local al Comunei Berceni

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 355 m2

De 264 Număr cadastral 741; 742

4

Comuna Dumbrava, judeţul Prahova,

drum comunal Dcl 80/561

Consiliul Local al Comunei Dumbrava

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România – SA

Suprafaţa: 797 m2

Del 80/561 Număr cadastral 2218

5

Comuna Dumbrava, judeţul Prahova,

drum de exploatare De 448

Consiliul Local al Comunei Dumbrava

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 501 m2

De 448 Număr cadastral 2215

6

Comuna Dumbrava, judeţul Prahova,

drum de exploatare De 448

Consiliul Local al Comunei Dumbrava

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 1.348 m2

De 448 Număr cadastral 2214

7

Comuna Dumbrava, judeţul Prahova,

drum de exploatare De 571

Consiliul Local al Comunei

Dumbrava

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 290 m2 De 571

Număr cadastral 2244

8

Comuna Dumbrava, judeţul Prahova,

drum de exploatare De 448

Consiliul Local al Comunei

Dumbrava

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 188 m2

De 448 Număr cadastral 2245

9

Comuna Dumbrava, judeţul Prahova,

drum de exploatare Dcl 80/561

Consiliul Local al Comunei

Dumbrava

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa; 367 m2

Del 80/561 Număr cadastral 10967

10

Comuna Dumbrava, judeţul Prahova,

drum comunal De 571

Consiliul Local al Comunei

Dumbrava

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa; 751 m2

De 571 Număr cadastral 2239

11

Comuna Dumbrava, judeţul Prahova,

drum comunal De 581

Consiliul Local al Comunei Dumbrava

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 247 m2

De 581 Număr cadastral 2240

 

12

Comuna Dumbrava, judeţul Prahova,

drum comunal De 571

Consiliul Local al Comunei Dumbrava

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 236 m2

De 571  Număr cadastral 2232

 

13

Comuna Dumbrava, judeţul Prahova,

drum comunal De 581

Consiliul Local al Comunei Dumbrava

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 245 m2

De 581 Număr cadastral 2243

 

14

Comuna Dumbrava, judeţul Prahova,

drum comunal De 444

Consiliul Local al Comunei Dumbrava

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 953 m2

De 444 Număr cadastral 4608

 

15

Comuna Olari, judeţul Prahova, drum de exploatare

De 668

Consiliul Local al Comunei Olari

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 327 m2

De 668 Număr cadastral 136

 

16

Comuna Olari, judeţul Prahova,

drum comunal Dcl 378

Consiliul Local al Comunei Olari

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 207 m2

Del 378 Număr cadastral 242

 

17

Comuna Balta Doamnei, judeţul Prahova,

drum de exploatare De 626

Consiliul Local al Comunei Balta Doamnei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 273 m2

De 626 Număr cadastral 1186

 


18

Comuna Balta Doamnei, judeţul Prahova,

drum de exploatare De 798

Consiliul Local al Comunei Balta Doamnei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România – SA

Suprafaţa: 606 m2

De 798 Număr cadastral 1189

19

Comuna Balta Doamnei, judeţul Prahova,

drum de exploatare De 627/156

Consiliul Local al Comunei Balta Doamnei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 425 m2

De 627/156 Număr cadastral 1190

20

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov,

drum de exploatare De 41

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 924 m2

De 41 Număr cadastral 2932

21

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov,

drum de exploatare De 175

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - SA.

Suprafaţa -. 703 m2

De 175 Număr cadastral 2936

22

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov,

drum de exploatare De 41

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - SA.

Suprafaţa: 383 m2 De 41

Număr cadastral 2931

23

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 465

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - SA.

Suprafaţa: 928 m2

De 465 Număr cadastral 3561

24

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 484/1

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA.

Suprafaţa: 49 m2

De 484/1 Număr cadastral 3559

25

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 484/1

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - SA.

Suprafaţa: 400 m2

De 484/1 Număr cadastral 3560

26

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 490

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 175 m2

De 490 Număr cadastral 3572

27

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 490

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 480 m2

De 490 Număr cadastral 3571

28

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 492

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 130 m2 De 492

Număr cadastral 3568

29

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 492

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 238 m2

De 492 Număr cadastral 3566

30

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 492

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 340 m2

De 492 Număr cadastral 3569

31

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 555/1

Consiliul Local al Comune Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 315 m2

De 555/1 Număr cadastral 3564


32

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 565/1

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 25 m2

De 565/1 Nu măr cadastral 3570

33

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 38/1

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 802 m2

De 38/1 Nu măr cadastral 2946

34

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 537

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 562 m2

De 537  Număr cadastral 3126

35

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 537

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - SA.

Suprafaţa: 134 m2

De 537 Număr cadastral 3127

36

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 465

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - SA.

Suprafaţa: 258 m2

De 465 Număr cadastral 3593

37

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 490

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - SA.

Suprafaţa; 300 m2

De 490 Număr cadastral 3576

38

Comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 546/1

Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - SA.

Suprafaţa: 220 m2

De 546/1 Număr cadastral 3577

39

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 7

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - SA.

Suprafaţa: 1.979 m2

De 7 Număr cadastral 1669

40

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 349

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - SA.

Suprafaţa: 2.158 m2

De 349 Număr cadastral 1716

41

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 349

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 1.490 m2

De 349 Număr cadastral 1717

42

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 349/1

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 282 m2

De 349/1 Număr cadastral 1722

43

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov,

drum de exploatare De 349

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 3.814 m2

De 349 Număr cadastral 1986

44

 

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov,

drum de exploatare De 81

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 147 m2

De 81 Număr cadastral 1983

45

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov,

drum de exploatare De 349

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 898 m2

De 349 Număr cadastral 1987


46

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 122

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 315 m2

De 122 Număr cadastral 1708/1

47

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 122

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România – SA

Suprafaţa: 70 m2

De 122 Număr cadastral 1826

48

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, drum de exploatare De7

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 69 m2

De 7 Număr cadastral 1844

49

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 349/1

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 51 m2

De 349/1 Număr cadastral 1S55

50

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 41

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 613 m2

De 41 Număr cadastral 1706/2

51

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 106

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 358 m2

De 106 Număr cadastral 1898

52

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 106

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 646 m2

De 106 Număr cadastral 1705/1

53

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 106

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 87 m2

De 106  Număr cadastral 1897

54

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 350/1

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 35 m2

De 350/1 Număr cadastral 1707/1

55

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 7

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 316 m2

De 7 Număr cadastral 1995

56

Comuna Snagov, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 543

Consiliul Local al Comunei Snagov

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 172 m2

De 543 Număr cadastral 6932

57

Comuna Snagov, judeţul Ilfov, drum de exploatare

De 366

Consiliul Local al Comunei Snagov

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 9.013 m2

De 366 Număr cadastral 6918

58

Comuna Snagov, judeţul Ilfov, drum de exploatare

De 366

Consiliul Local al Comunei Snagov

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 1.592 m2

De 366 Număr cadastral 6919

59

Comuna Snagov, judeţul Ilfov, drum de exploatare De 386

Consiliul Local al Comunei Snagov

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 662 m2

De 386 Număr cadastral 6930

 

 

 

Suprafaţa totală:

73.262 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

Nr. 2.703 din 26 octombrie 2011

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

Nr. 20 din 4 ianuarie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 125 din 2 februarie 2012

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 32/137/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu şi Dezvoltare Economică şi Socială, pentru proiecte finanţate în cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1 080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale ari. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 32/137/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu şi Dezvoltare Economică şi Socială, pentru proiecte finanţate în cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, se completează după cum urmează:

- La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate eligibile dacă sunt efectiv plătite de către beneficiar sau de partenerii acestuia în termen de 3 luni după data finalizării implementării proiectelor, dar nu mai târziu de data finalizării contractului de finanţare:

a) achiziţionarea serviciilor de audit independent pentru proiectele pentru care finanţările nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro;

b) cheltuieli legate de elaborarea cererii finale de rambursare;

c) cheltuieli legate de elaborarea raportului final privind implementarea proiectului;

d) cheltuielile de administraţie şi pentru managementul proiectului pe care le implică desfăşurarea activităţilor prevăzute ia lit. a)-c),

e) comisioanele bancare pentru tranzacţiile financiare transnaţionale.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

Nr. 2.708 din 26 octombrie 2011

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

Nr. 15 din 4 ianuarie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 130 din 2 februarie 2012

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Cooperarea people to people” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Cooperarea people to people” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c), următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate eligibile dacă sunt efectiv plătite de către beneficiar sau de partenerii acestuia în termen de 3 luni după data finalizării implementării proiectelor, dar nu mai târziu de data finalizării contractului de finanţare:

a) achiziţionarea serviciilor de audit independent pentru proiectele pentru care finanţările nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro;

b) cheltuieli legate de elaborarea cererii finale de rambursare;

c) cheltuieli legate de elaborarea raportului final privind implementarea proiectului;

d) cheltuielile de administraţie şi pentru managementul proiectului pe care le implică desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. a)-c);

e) comisioanele bancare pentru tranzacţiile financiare transnaţionale.”

2. La articolul 6, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) cheltuieli de administraţie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei activităţi de bază a proiectului, în concordanţă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata combustibilului, atunci când acesta este utilizat pentru realizarea exclusivă a obiectivului contractului de finanţare, plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet, consumabile şi rechizite; cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 


 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Nr. 6.419 din 28 noiembrie 2011

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 2.858 din 29 decembrie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea Nomenclatorului general de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare din învăţământul superior

 

În conformitate cu prevederile:

- art. 286 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;

- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România,

în baza prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul general de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare din învăţământul superior, precum şi nivelul studiilor necesare pentru ocuparea acestor funcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, este autorizat ca, în funcţie de dinamica învăţământului si cercetării, să stabilească şi să reglementeze noi funcţii didactice şi de cercetare auxiliare.

Art. 3. - Funcţiile didactice şi de cercetare auxiliare din nomenclatorul general prevăzut la art. 1 sunt definite pe domenii, putând fi particularizate pe sectoare de activitate, unităţi, subunităţi etc. În funcţie de structura fiecărei instituţii de învăţământ superior.

Art. 4. - Pe lângă nivelul studiilor prevăzute în nomenclatorul general menţionat la art. 1, senatele universitare vor stabili criterii pentru ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare auxiliare, în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare, cu specificul fiecărei funcţii şi cu profilul instituţiilor de învăţământ superior.

Art. 5. - (1) în instituţiile de învăţământ superior, personalul didactic şi de cercetare auxiliar se încadrează pe grade şi trepte profesionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

(2) Pentru personalul angajat pe funcţii auxiliare care nu se regăsesc în prezentul nomenclator, dar au fost reglementate prin alte acte normative, salarizarea rămâne la nivelul actual până la aplicarea valorilor corespunzătoare claselor de salarizare din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Instituţiile de învăţământ superior pot include în statele de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare şi unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, care se dovedesc a fi necesare desfăşurării activităţii.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale

Sulfina Barbu

 

ANEXĂ

 

NOMENCLATORUL GENERAL

de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare din învăţământul superior

 

A. Funcţii didactice si de cercetare auxiliare de execuţie

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor1)

0

1

2

1

 Secretar

 S

2

 Secretar

 SSD

3

 Secretar

M

4.

Bibliotecar

 S

5.

Bibliotecar

 SSD

6.

Bibliotecar

 PUM

7.

Bibliograf

 S

8.

Bibliograf

SSD


1) Nivelul studiilor studii superioare (S), studii superioare de scurtă durata (SSD), studii postliceale (PL), studii medii (M), studii gimnaziale (G).

 

 


0

1

2

9.

Documentarist

S

10.

Documentarist

SSD

11.

Documentarist

PL/M

12.

Conservator

S

13.

Conservator

SSD

14.

Conservator

M

15.

Restaurator

S

16.

Restaurator

SSD

17.

Restaurator

M

18.

Muzeograf

S

19.

Muzeograf

SSD

20.

Informatician

S

21.

Informatician

SSD

22.

Informatician

PL/M

23.

Analist

S

24.

Analist ajutor

M

25.

Programator

S

26.

Programator ajutor

M

27.

Inginerele sistem

S

28.

Operator controlor date

M

29.

Inginer *

S

30.

Subinginer **

SSD

31.

Tehnician ***

PL/M

32.

Laborant

S

33.

Laborant

SSD

34.

Laborant

PL/M

35.

Medic

S

36.

Farmacist

S

37.

Bioinginer medical

S

38.

Fiziokinetoterapeut

S

39.

Fiziokinetoterapeut

SSD

40.

Asistent medical

S

41.

Asistent medical

SSD

42.

Asistent medical

PL/M

43.

Dentist

SSD

44.

Tehnician dentar

SSD

45.

Tehnician radiologie

SSD

46.

Medic veterinar

S

47.

Asistent veterinar

SSD

48.

Asistent veterinar

PL/M

49.

Pedolog

S

50.

Biolog

S

51.

Biochimist

S

52.

Chimist

S

53.

Fizician

S

54.

Psiholog

S

 

0

1

2

55.

Sociolog

S

56.

Asistent de cercetare

M

57.

Regizor artistic

S

58.

Scenograf

S

59.

Consultant artistic

S

60.

Regizor scenă

M

61.

Regizor culise

M

62.

Operator imagine

S

63.

Asistent imagine

PL/M

64.

Operator sunet

S

65.

Asistent sunet

PL/M

66.

Montor imagine

S

67.

Montor imagine

PL/M

68.

Editor imagine

S

69.

Editor imagine

PL/M

70.

Machior

M

71.

Peruchier

M

72.

Maestru studii canto

S

73.

Maestru studii de balet

S

74.

Maestru de balet

S

75

Maestru de balet

M

76.

Maestru dans

S

77.

Coregraf

S

78.

Maestru dans

M

79.

Dirijor cor

S

80.

Dirijor

S

81.

Secretar muzical

S

82.

Secretar literar

S

83.

Maestru corepetitor

S

84.

Corepetitor

S

85.

Corepetitor

SSD

86.

Corepetitor

M

87.

Pictor

S

88.

Artist plastic

S

89.

Artist plastic

M

90.

Model

M/G

91.

Secretar tehnic de redacţie

S

92.

Secretar de redacţie

M

93.

Redactor

S

94.

Redactor

SSD

95.

Redactor

PL/M

96.

Tehnoredactor

S

97.

Tehnoredactor

M

98.

Traducător

S

99.

Corector

S

100.

Desenator artistic

S


Se utilizează pentru profesia de inginer în diferite sectoare de activitate, cu excepţia funcţiei de inginer de dezvoltare tehnologică.

** Se utilizează pentru profesia de subinginer în diferite sectoare de activitate.

*** Se utilizează pentru profesia de tehnician în diferite sectoare de activitate.

 

 


0

1

2

101.

 Căpitan

M

102.

 Ofiţer punte

S

103.

 Ofiţer punte

M

104.

 Ofiţer mecanic

S

105.

 Ofiţer mecanic

M

106.

 Ofiţer electrician

S

107.

 Ofiţer electrician

M

108.

 Şef echipaj

M

109.

 Timonier

M

110.

 Ofiţer RTG

 M

111.

 Electromecanic

 M

112.

 Electrician de bord

 M

113.

 Dragor

M

114.

 Marinar

M

115.

 Motorist

M

116.

 Administrator financiar/patrimoniu ****

S

117.

 Administrator financiar/patrimoniu ****

SSD

118.

 Administrator financiar/patrimoniu ****

M


**** Se utilizează pentru profesiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil din compartimentele de resort.

 

B. Funcţii didactice şi de cercetare auxiliare de conducere

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

1.

 Director general administrativ al universităţii

S

2.

 Contabil-şef

S

3.

 Director*

S

4.

 Secretar-şef universitate

S

5.

 Secretar-şef facultate

S

6.

 Administrator-şef facultate

S

7.

 Şef serviciu

S

8.

 Şef birou

S

9.

 Redactor-şef

S

10.

 Director institut de cercetare-dezvoltare

S

11.

Director departament de cercetare - dezvoltare

S

12.

Director centru de cercetare-dezvoltare

S

13.

Şef de program

S

14.

Şef de proiect

S

15.

Şef laborator

S

16.

Comandant

S

17,

Ofiţer punte secund

S

18.

Şef mecanic

S

19.

Ofiţer mecanic secund

S

20.

Şef mecanic

M

21.

Şef electrician

S

22.

Conducător şalupă

M

23.

Şef staţie RTG

M


* Se utilizează pentru funcţia de director în diferite sectoare de activitate.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.