MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 04/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 4         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.232/2011. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de emitere si urmărire a garantiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

 

1.292/2011. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

276/3.010/2011. - Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică si financiară, gestionarea, implementarea si auditarea utilizării asistentei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”

 

1.768/2011. - Ordin al ministrului sănătătii privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar

 

3.025/2011. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză si a comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului “Prima casă”

 

3.026/2011. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

 

3.027/2011. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză si a comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

 

3.028/2011. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu

 

3.029/2011. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului privind cresterea calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de emitere si urmărire a garantiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 24 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de emitere si urmărire a garantiilorde origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.429/2004 pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 15 septembrie 2004.

Prezenta hotărâre transpune art. 15 din Directiva nr. 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare si ulteriorde abrogare a directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 5 iunie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul

Energiei,

Iulius Dan Plaveti

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.232.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

de emitere sl urmărire a garantiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prin prezentul regulament se instituie cadrul de organizare si functionare a sistemului garantiilor de origine a productiei de energie electrică din surse regenerabile, pentru a dovedi că energia electrică sau o pondere din aceasta, livrată unui consumator final de furnizorul acestuia, este produsă din surse regenerabile de energie.

(2) Garantiile de origine emise în baza prezentului regulament se utilizează de furnizorul de energie electrică, la cererea unui consumator final, pentru a proba corectitudinea informatiilor continute în eticheta energiei electrice.

Art. 2. - Prezentul regulament stabileste:

a) documentele necesare acordării garantiilorde origine care certifică originea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;

b) procedura de solicitare si conditiile de emitere a garantiilor de origine;

c) transferul si retragerea garantiilor de origine;

d) modul de înregistrare si de gestionare a informatiilor referitoare la garantiile de origine;

e) recunoasterea garantiilor de origine emise de alte tări membre ale Uniunii Europene (UE).

Art. 3. - Prevederile prezentului regulament se aplică de către:

a) ANRE, în procesul de emitere, transfer si retragere a garantiilorde origine;

b) producătorii, furnizorii si consumatorii de E-SRE.

Art. 4. - (1) în întelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) anularea garantiei de origine - radierea electronică de către ANRE din registrul garantiilor de origine a unei garantii de origine, în conditiile prezentului regulament

b) detinătorul garantiei de origine - persoana înregistrată în registrul unic al garantiilor de origine căreia i-a fost emisă garantia de origine sau ultima persoană căreia i-a fost transferată garantia de origine;

c) energie electrică produsă din SRE- energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează exclusiv SRE, precum si proportia de energie electrică produsă din SRE în centrale electrice multicombustibil care utilizează atât SRE, cât si surse conventionale de energie;

d) etichetarea energiei electrice - totalitatea activitătilor desfăsurate de către un furnizor de energie electrică în vederea informării clientilor săi existenti sau potentiali în mod transparent asupra contributiei fiecărei surse de energie primară la producerea energiei furnizate, precum si a impactului asupra mediului înconjurător;

e) etichetă - document întocmit de furnizorul de energie electrică care specifică structura surselor primare de energie utilizate la producerea energiei electrice furnizate si care oferă consumatorilor informatii privind impactul surselor respective asupra mediului;

f) garantie de origine - documentul electronic cu functie unică de a furniza unui consumator final dovada că o pondere sau o cantitate de energie dată a fost produsă din surse regenerabile, în conformitate cu art. 3 alin. (9) din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata internă a energiei electrice si de abrogare a Directivei 2003/54/CE;

g) mix de energie ai furnizorului de energie electrică - contributia fiecărei surse primare de energie la portofoliul de surse primare de energie al furnizorului corespunzător unei perioade de referintă;

h) producător de energie electrică - detinătorul unei capacităti energetice de producere a energiei electrice care produce energie electrică din surse regenerabile de energie;

i) retragerea garantiei de origine- radierea electronică de către ANRE din registrul garantiilor de origine a unei garantii de origine, în conditiile prezentului regulament;

j) transferul garantiei de origine - trecerea unei garantii de origine de la un detinător la altul prin validarea electronică a acestui transfer de către ANRE în registrul garantiilor de origine;

k) unitate de energie - 1MWh.

(2) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarea semnificatie:

ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

E-SRE - Energie electrică produsă din Surse Regenerabile de Energie

SRE - Surse Regenerabile de Energie

SEE - Spatiul Economic European

 

CAPITOLUL II

Emiterea garantiilor de origine

 

SECTIUNEA 1

Solicitarea emiterii garantiilor de origine. Documentele necesare

 

Art. 5. -(1) Garantiile de origine se emit de ANRE la cererea scrisă a unui producător de energie electrică pentru energia electrică produsă din SRE si livrată în retelele electrice în perioada pentru care se solicită garantii de origine.

(2) Perioada pentru care producătorul de energie solicita garantii de origine poate fi de o lună, un trimestru sau un semestru

Art. 6. - (1) Cererea prevăzută la art. 5 alin. (1) va fi adresată ANRE în format electronic în termen de cel mult 30 de zile de la sfârsitul perioadei pentru care se solicită garantii de origine si va fi însotită de informatiile necesare emiterii acestora.

(2) Modelul de cerere si informatiile necesare emiterii garantiilor de origine sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 7. - (1) ANRE are dreptul de acces la instalatiile producătorilor de E-SRE pentru a verifica dacă informatiile furnizate de acestia conform prevederilor art. 6 sunt corecte.

(2) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie asigură accesul persoanei autorizate de către ANRE la propriile instalatii, furnizează persoanei autorizate informatiile solicitate si asigură conditiile corespunzătoare efectuării verificărilor necesare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de emitere a garantiilor de origine

 

Art. 8. - ANRE analizează documentatia transmisă de solicitant si emite garantii de origine dacă aceasta este corectă si completă, în conditiile prezentului regulament.

Art. 9. - (1) în cazul în care este necesar, ANRE poate cere solicitantului completarea documentatiei depuse cu informatii suplimentare si/sau care lipsesc, precum si cu justificările necesare.

(2) Solicitantul este obligat să transmită informatiile cerute de ANRE în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de completare a documentatiei.

(3) în cazul în care solicitantul nu transmite ANRE informatiile cerute în conditiile alin. (2), ANRE retumează solicitantului documentatia transmisă de acesta, cu mentiunea “documentatie incompletă”.

Art. 10. - (1) în termen de 10 zile de la data la care documentatia este completă, ANRE emite garantii de origine.

(2) O garantie de origine este emisă în format electronic pentru fiecare unitate de energie (1MWh) de E-SRE produsă si ivrată în reteaua electrică si contine cel putin următoarele informatii:

a) data emiterii, organul emitent si tara de origine a acestuia, precum si un număr de identificare unic;

b) sursa de energie din care a fost produsă energia electrică si data initială si finală a producerii acesteia;

c) identitatea, amplasarea, tipul si capacitatea instalatiei unde a fost produsă energia;

d) dacă si în ce măsură instalatia a beneficiat de un sprijin pentru investitii;

e) dacă si în ce măsură unitatea de energie a beneficiat în orice alt mod de o schemă de sprijin national si tipul de schemă de sprijin;

f) data la care instalatia a fost dată în exploatare.

(3) Pentru fiecare unitate de energie electrică se poate emite o singură garantie de origine.

(4) La emiterea garantiilorde origine, fractiunile mai mari sau egale cu 0,5 MWh se rotunjesc prin adaos la 1 MWh, iar cele mai mici de 0,5 MWh nu sunt luate în considerare.

Art. 11. - Garantiile de origine sunt valabile pe o perioadă de un an de la data producerii energiei electrice la care se referă

Art. 12. - În situatia în care o garantie de origine nu a fost retrasă, este interzisă emiterea altei garantii de origine care să facă referire la aceeasi cantitate de energie electrică si aceeasi perioadă.

Art. 13. - Este interzisă emiterea de garantii de origine pentru energia electrică destinată pompării apei în bazinul superior al unei centrale electrice de acumulare prin pompaj, dacă energia electrică consumată în acest scop nu este produsă din SRE.

Art. 14. - În cazul centralelor electrice multicombustibil, inclusiv al centralelor electrice care utilizează deseuri municipale si care produc exclusiv energie electrică, energia electrică pentru care se emit garantii de origine se calculează conform anexei nr. 2.

Art. 15. - (1) Producătorul care detine într-un amplasament capacităti de producere a energiei electrice din mai multe surse de energie are obligatia instalăm de grupun de măsurare separate pentru capacitătile energetice care produc energie electrică din SRE.

(2) în cazul mentionat la alin. (1), operatorul de măsură este obligat să consemneze separat, în procesul-verbal de citire a contoarelor, valorile înregistrate de grupul de măsurare pentru capacitatea energetică care produce energie electrică din SRE.

 

CAPITOLULUI

Transferul garantiilorde origine

 

Art. 16. - (1) O garantie de origine se transferă de către ANRE la cererea detinătorului garantiei de origine.

(2) Cererea de transfer va fi însotită de datele de identificare ale operatorului economic către care se transferă garantiile de origine, respectiv denumirea, adresa si numărul de înregistrare la registrul comertului.

(3) Transferul se consideră efectuat la data înregistrării electronice a acestuia în registrul unic al garantiilorde origine de către ANRE.

(4) ANRE înregistrează transferul în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data solicitării.

Art. 17. - (1) Garantiile de origine se transferă după cum urmează:

a) de la un producător la alt producător de energie electrică;

b) de la un producător la un furnizor de energie electrică;

o) de la un furnizor detinător de garantii de origine către alt furnizor.


(2) Garantiile de origine pot fi transferate si participantilor la piata de energie din statele membre ale UE.

Art. 18. - (1 ) Transferul garantiilor de origine are loc separat sau împreună cu transferul fizic de energie electrică.

(2) Transferul garantiilor de origine nu influentează transferurile statistice, proiectele comune sau schemele de sprijin comune privind consumul final brut de E-SRE dintre România si alte state membre ale Uniunii Europene prevăzute de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 19. - Cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile corespunzătoare garantiilor de origine transferate de către un furnizor de energie electrică unei terte părti se deduce din ponderea de energie din surse regenerabile din cadrul mixului său energetic la etichetarea energiei pentru consumatorii finali.

 

CAPITOLUL IV

Conditii privind utilizarea garantiilor de origine

 

Art. 20. - (1) O garantie de origine se consideră utilizată dacă un furnizor de energie electrică o întrebuintează, potrivit scopului declarat la art. 1 alin. (2), pentru a proba corectitudinea informatiilor continute în eticheta energiei electrice.

(2) Furnizorul de energie electrică este obligat să notifice ANRE utilizarea garantiei de origine potrivit prevederilor alin. (1) în termen de 15 zile de la utilizare.

Art. 21. - (1) La cererea consumatorului final, furnizorul de energie electrică este obligat să solicite producătorului de energie electrică efectuarea demersurilor necesare în vederea emiterii si transferului garantiilor de origine pentru E-SRE pe care o achizitionează de la acesta.

(2) La cererea furnizorului de energie electrică în conditiile alin. (1), producătorul de energie electrică este obligat să solicite ANRE emiterea si transferul garantiilor de origine pentru E-SRE pe care o vinde furnizorului.

Art. 22. - (1) ANRE retrage garantia de origine din registrul unic al garantiilor de origine:

a) ca urmare a expirării datei de valabilitate a garantiei de origine;

b) dacă acea garantie de origine a fost utilizată, înainte de expirarea duratei de valabilitate.

(2) în cazul în care în urma verificării ANRE se dovedeste că informatiile furnizate de producătorul de energie electrică si utilizate în procesul de emitere a garantiei de origine sunt incorecte, ANRE procedează la anularea acesteia din registrul unic al garantiilor de origine.

(3) Operatiunea prevăzută la alin. (2) se comunică în scris detinătorului garantiei de origine în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia în registrul unic al garantiilor de origine.

 

CAPITOLUL V

Registrul unic al garantiilor de origine

 

SECTIUNEA 1

Înregistrarea garantiilor de origine

 

Art. 23 -(1) ANRE înfiintează si actualizează un registru unic al garantiilor de origine, în format electronic, care contine informatii referitoare la garantiile de origine emise, transferate sau retrase.

(2) Informatiile detaliate continute în Registrul unic al garantiilor de origine sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Data emiterii, transferului sau retragerii garantiilor de origine este data la care aceste operatiuni sunt înregistrate în registrul unic prevăzut la alin. (1).

(4) ANRE publică lunarpe site-ul propriu lista detinătorilorde garantii de origine si numărul detinut.

Art. 24. - O garantie de origine se identifică printr-un cod unic, compus din:

a) numărul de ordine care începe de la numărul 1 în fiecare an;

b) codul tehnologiei utilizate, conform specificatiilor din anexa nr. 4;

c) numărul licentei de producere, dacă solicitantul detine licentă;

dj codul tipului de sistem de promovare primit de producător, conform specificatiilor din anexa nr. 5;

e) data emiterii (ziua, luna, anul);

f) data expirării (ziua, luna, anul).

 

CAPITOLUL VI

Recunoasterea garantiilor de origine emise de autoritătile altor state membre ale UE

 

Art. 25. - ANRE recunoaste garantiile de origine emise de autoritătile altor state membre ale UE la cererea unui participant la piata de energie electrică, exclusiv în ceea ce priveste nformatiile prevăzute la art. 10 alin. (2) si numai în scopul declarat la art. 1 alin. (2) din prezentul regulament.

Art. 26. - (1.) ANRE poate refuza recunoasterea unor garantii de origine emise de autoritătile altor state membre ale UE numai pentru motive temeinice referitoare la exactitatea, fiabilitatea sau veridicitatea emiterii acestora.

(2) ANRE poate să retragă recunoasterea garantiilor de origine emise de autoritătile altor state membre ale UE, pentru motivele prevăzute la alin. (1).

(3) în cazurile prevăzute la alin. (1)si (2), ANRE este obligată să notifice Comisiei Europene si detinătorului garantiilor de origine refuzul/retragerea recunoasterii acestora împreună cu motivatia deciziei luate.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 27. - ANRE întocmeste anual pentru anul anterior, până la data de 30 martie, si publică pe site-ul propriu un raport privind garantiile de origine emise pentru energia electrică produsă din SRE si livrată în retelele electrice.

Art. 28. - Producătorii de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă care solicită garantii de origine în baza Procedurii privind emiterea garantiilorde origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008, nu au dreptul de a solicita emiterea de garantii de origine în baza prezentului regulament.

Art. 29. - În cazul în care furnizorii de energie comercializează energie din surse regenerabile consumatorilor făcând referire la avantajele de mediu ori alte avantaje ale energiei din surse regenerabile, acestia vor pune la dispozitia consumatorilor, în formă sintetizata, informatii privind cantitatea sau ponderea de energie din surse regenerabile care provine din capacităti energetice noi ori a căror putere instalată a crescut, devenite operationale după 25 iunie 2009.

Art. 30. - Detinerea de garantii de origine în baza prezentului regulament nu conferă unui producător de energie electrică si dreptul de a beneficia de un sistem de promovare a energiei electrice produse din SRE, acesta trebuind să îndeplinească toate conditiile de eligibilitate prevăzute de lege.

Art. 31. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, ANRE aprobă Procedura privind mplementarea, functionarea si mentenanta sistemului informatic necesar emiterii, transferului si retragerii garantiilor de origine, precum si celelalte proceduri administrative necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentului regulament.

Art. 32. - Dispozitiile legale care fac referire la statele membre ale UE se aplică si celorlalte state membre ale SEE.

Art. 33. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1

la regulament

 

- Model –

 

1.1. Cerere de emitere de garantii de origine

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul.................................. (numele si prenumele) în calitate de.............................................. (director general, administrator unic)  la Societatea Comercială.............................. (denumirea firmei) înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr........................, cu sediul social în ....................................................................... (adresa postală), telefon/fax nr.....................si contul.......................................... (specificatia/numărul de cont/rol), deschis la Banca............................................................................ (denumirea băncii comerciale), sucursala ........................................................ (denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societătii comerciale), (titular al licentei de producere nr.................  din data de..............), dacă este cazul, solicit emiterea garantiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, conform documentului anexat prezentei cereri (care va contine informatiile de la pot. 1.2).

În scopul comunicării cu Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. [nr. de telefon/fax].

 

Semnătura

..................................

 

1.2. Informatiile necesare obtinerii unei garantii de origine

 

1. Denumirea si adresa producătorului de energie electrică care solicită o garantie de origine.

2. SRE din care s-a produs energia electrică, conform celor specificate în anexa nr. 4 la regulament.

3. Data de început si de sfârsit a perioadei de producere a energiei electrice din SRE, pentru care se solicită emiterea garantiilor de origine.

4. Locul de producere a energiei electrice si numele capacitătii de producere.

5. Puterea instalată a centralei (MW).

6. Cantitatea de energie electrică (MWh) produsă în perioada pentru care se solicită garantii de origine.

7. Ponderea energiei electrice produse din SRE, dacă aceasta este produsă într-o centrală multicombustibil (%), conform anexei nr. 2 la regulament.

8. Procesul-verbal semnat de operatorul de retea si de producător, în care se consemnează energia electrică produsă din SRE si livrată în reteaua electrică.

9. Informatii referitoare la tipul sistemului de promovare de care a beneficiat solicitantul, conform specificatiilor din anexa nr. 5 la regulament.

10. Declaratie pe propria răspundere a reprezentatului producătorului, conform căreia nu a solicitat si nu va solicita garantii de origine pentru aceeasi cantitate de energie electrică în alt stat membru al SEE.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Calculul E-SRE pentru care se emit garantii de origine în cazul centralelor electrice multicombustibil/ centralelor electrice care utilizează deseuri municipale si care produc exclusiv energie electrică

 

1. Pe baza datelor furnizate de operatorii economici acreditati se calculează lunar, exprimat în unităti de energie (MWh):

CSRE - consumul de SRE,

CF - consumul de combustibili conventionali (fosili), cu următoarele relatii de calcul:

CSRE = S QSRE, i * PISRE, i /3600                       [MWh] (1),

CF = S QF, i * PIF, i /3600                                [MWh] (2),

unde:

QSRE, i = consumul de sursă regenerabilă i, în [t]/[mii Nm3]

PISRE, i = puterea calorifică inferioară a sursei regenerabile i, în [kJ/kg]/[kJ/Nm3]

QF, i = consumul de sursă conventională i, în [t/h]/[mii Nm3/h]

PIF, i = puterea calorifică inferioară a sursei conventionale i, în [k J/kg ]/[k J/N m3]

 

2. Se calculează PF - ponderea consumului de combustibil fosil în total consum de combustibil cu relatia de calcul:

 

PF = CF / [CSRE + Cp] * 100[%] (3)

 

3. Se calculează PSRE - ponderea consumului de SRE în total consum de combustibil cu relatia de calcul:

 

PSRE = 100-PF[%] (4)

 


4. Se calculează ESRE - energia electrică produsă din SRE:

 

ESRE = PSRE * (ELRE + ELC - EC - EEP) (MWh} (5),

 

unde ELRE, ELC, EC, EEP următoarele semnificatii:

ELRE  - energia electrică livrată în reteaua electrică

ELC - energia electrică livrată la consumatori racordati la barele centralei, inclusiv pentru consumul propriu, altul decât CPT

EC - energia electrică consumată (extrasă) din reteaua electrică

EEP = energia electrică produsă în grupuri care utilizează combustibili fosili

5. Formula de calcul de la pot. 4 se aplică si în cazul centralelor electrice care utilizează deseuri municipale, caz în care PSRE reprezintă continutul de biomasă din deseurile municipale utilizate, exprimat în procente [%].

 

ANEXA Nr. 3

la regula

 

REGISTRUL UNIC

al garantiilor de origine

 

1. Registrul unic al garantiilor de origine contine următoarele informatii:

a) denumirea producătorului pentru care s-a emis garantia de origine;

b) codul unic al garantiei de origine;

c) informatiile mentionate la subpct. 2-7 ale pot. 1.2 din anexa nr. 1 la regulament;

d) numărul si data emiterii licentei de producere a producătorului;

e) data emiterii garantiei de origine

f) autoritatea emitentă;

g) tipul sistemului de promovare, conform specificatiilor din anexa nr. 5 la regulament;

h) alte informatii pe care autoritatea competentă le consideră utile, precum cele referitoare la transfer.

2. Registrul unic al garantiilor de origine va contine si informatii referitoare la garantiile de origine retrase, respectiv data retragerii si motivatia.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

CODUL

tehnologiei utilizate

 

SRE

COD

1. Biogaz (BG)

01

2. Biolichide (BL)

02

3. Biomasă (BM)

03

4. Energie aerotermală (EA)

04

5. Energie eoliană (EE)

05

6. Energie hidraulică (EH)

06

7. Energie geotermală (EG)

07

8. Energie hidrotermală (EHT)

08

9. Energie solară (ES)

09

10. Gazul de fermentare a deseurilor (GFD)

10

11. Gazul de fermentare a nămolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate (GFN)

11

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

CODIFICAREA

tipurilor de sisteme de promovare acordate

 

Nr. crt.

Sistemul de promovare

Codul

1.

Fără sistem de promovare

0

2.

Sprijin financiar pentru investitii

1

3.

Sprijin financiar pentru exploatarea instalatiilor

2

4.

Sprijin financiar atât pentru investitii, cât si pentru exploatarea instalatiilor

3

5.

Alte sisteme de promovare

4

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, art. 21 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelorfixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Serviciului de Protectie si Pază, potrivit datelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Serviciul de Protectie si Pază îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la bunurile publice prevăzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Protectie si Pază

Lucian-Silvan Pahontu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr 1 292


*) Anexele nr. 1 si 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 276 din 8 decembrie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 3.010 din 20 decembrie 2011

 

ORDIN

privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică si financiară, gestionarea, implementarea si auditarea utilizării asistentei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”

 

Având în vedere dispozitiile:

- Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului pentru Frontierele Externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 6 iunie 2007;

- Deciziei Comisiei 2008/456/CE din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general “Solidaritate si gestionarea fluxurilor migratorii”, în ceea ce priveste sistemele de gestiune si control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă si financiară si eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele cofinantate de fond, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 167 din 27 iunie 2008,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.506/2007 privind abilitarea Ministerului Administratiei si Internelor de a gestiona fondurile acordate României prin Programul general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”,

ministrul administratiei si internelor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Obiectul prezentului ordin îl constituie stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică si financiară, gestionarea, implementarea si auditarea utilizării asistentei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, denumit în continuare Fondul.

Art. 2. - (1) În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) program mult/anual si program anual - documentele de planificare strategică si programare financiară, elaborate de România si aprobate de Comisia Europeană, care au drept scop orientarea si stimularea activitătii de atingere a obiectivelor stabilite în baza documentelor strategice sectoriale si a liniilor directoare aprobate de Comisia Europeană;

b) Fond - Fondul pentru Frontierele Externe, astfel cum a fost instituit prin Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului pentru Frontierele Externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”;

o) autoritate responsabilă - organismul abilitat să gestioneze asistenta financiară acordată României prin intermediul Fondului, să planifice si să coordoneze activitătile finantate în acest cadru si întreaga comunicare cu Comisia Europeană;

d) autoritate delegată - organismul desemnat de către autoritatea responsabilă pentru a transfera către beneficiarii finali contributia financiară a Uniunii Europene aferentă proiectelor finantate prin programele multianuale si anuale, pentru a constata, stabili si recupera de la acestia sumele individualizate în cadrul procedurii de constatare a neregulilor si pentru a implementa componentele de asistentă tehnică finantate prin programele anuale;

e) autoritate de certificare - organismul desemnat să certifice declaratiile de cheltuieli aferente programelor anuale înaintea transmiterii acestora către Comisia Europeană, în conformitate cu reglementările europene si procedurile proprii aplicabile;

f) autoritate de audit-organismul care efectuează auditarea utilizării asistentei financiare acordate României, în conformitate cu procedurile proprii si cu standardele internationale de audit acceptate;

g) beneficiar final - organismul, autoritatea, institutia sau organizatia din sectorul public responsabil/responsabilă pentru initierea ori initierea si implementarea proiectelor aprobate spre finantare, în cadrul Fondului;

h) ofiter responsabil de program - persoana din cadrul administratiei publice centrale care coordonează autoritatea responsabilă, având întreaga responsabilitate a managementului Fondului în România;

i) proiect de monopol - proiect finantat în cazul situatiilor de monopol de drept sau din ratiuni de securitate;

j) organism executiv - calitate în care actionează autoritatea responsabilă în cazul în care decide să pună în aplicare proiectele în mod direct, întrucât caracteristicile acestora nu permit o altă manieră de punere în aplicare, de exemplu în cazul proiectelor de monopol;

k) organism de atribuire - calitate în care actionează autoritatea responsabilă în cazul în care pune în aplicare proiectele, în general pe baza unei cereri deschise, anuale, de propuneri;

l) cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de către un beneficiar final aferente actiunilor finantate în cadrul programelor anuale care pot fi finantate atât din contributia financiară a Uniunii Europene alocată din Fond, cât si din cofinantarea beneficiarului final;

m) cheltuieli neeligibile - cheltuielile inerente realizării proiectelor finantate în cadrul planurilor anuale care nu pot fi finantate din contributia financiară a Uniunii Europene alocată din Fond si nici din cofinantarea beneficiarului final, conform reglementărilor europene si nationale relevante, fără a se limita la acestea;

n) cofinantare publică - orice contributie pentru finantarea cheltuielilor eligibile din sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cofinantarea acordată de la bugetul de stat pentru alti beneficiari decât cei finantati integral sau partial din bugetul de stat sau din bugetele locale;

o) contributia natională - totalul sumelor cheltuite în cadrul implementări Fondului, fiind formată din cofinantarea publică si cheltuielile neeligibile;

p) contributia financiară a Uniunii Europene - sumele alocate României de către Uniunea Europeană din Fond pentru finantarea obiectivelor aprobate prin programul multianual si anual;

q) partener în cadrul proiectului - orice entitate juridică ce pune în aplicare un proiect în cooperare cu un beneficiar final, punând la dispozitia proiectului resurse si primind parte din contributia Uniunii Europene, pnn intermediul beneficiarului final;

r) asociat-orice autoritate natională care participă alături de autoritatea responsabilă/autoritatea delegată la mplementarea unei actiuni finantate în cadrul Fondului, în virtutea competentelor pe care le are în domeniul vizat (expertiză tehnică, nivel înalt de specializare sau puteri administrative);

s) acord de cooperare - instrumentul juridic care detaliază decizia autoritătii responsabile/autoritătii delegate de a mplementa, în mod direct, o actiune finantată din Fond în asociere cu o altă autoritate natională cu competente în domeniul vizat;

t) debite fată de bugetul Uniunii Europene - sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a neregulilor identificate în cadrul proiectelor si săvârsite ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, a legislatiei europene relevante sau a altor documente încheiate ori convenite între Comisia Europeană si Guvernul României si care au cauzat un prejudiciu bugetului din care au fost finantate;


u) cerere de fonduri - reprezintă documentul întocmit de către beneficiarii finali prin care solicită transferul sumelor reprezentând finantarea nerambursabilă acordată. Transferul se realizează prin intermediul autoritătii delegate, după aprobarea autoritătii responsabile,

v) cerere de transfer de fonduri - reprezintă documentul întocmit de către autoritatea delegată, în baza cererilor de fonduri întocmite de beneficiarii finali, prin care solicită de la autoritatea responsabilă aprobarea si transferul sumelor reprezentând finantarea nerambursabilă acordată;

w) decizie de finantare - instrumentul juridic în baza căruia autoritatea responsabilă acordă finantare nerambursabilâ beneficiarului final în vederea punerii în aplicare a proiectului de monopol, încheiat în conformitate cu procedurile elaborate de autoritatea responsabilă cu respectarea principiului separării corespunzătoare a functiilor

(2) în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului, se constituie următoarele sisteme si functii:

a) sistemul de gestionare si control, care cuprinde proceduri de asigurare a corectitudinii si regularitătii cheltuielilordeclarate în cadrul programelor anuale, proceduri privind identificarea si definirea functiilor îndeplinite de autoritătile implicate în gestionarea Fondului, proceduri detaliate privind punerea în aplicare a sarcinilor delegate, proceduri de raportare si monitorizare a neregulilor si de recuperare a sumelor plătite în mod nejustificat, în vederea asigurării existentei unei piste de audit suficiente;

b) sistemul de monitorizare, care este coordonat de comitetul de monitorizare, compus din reprezentanti ai autoritătii responsabile si ai autoritătii delegate. În cadrul comitetului de monitorizare, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi si autoritatea de certificare participă în calitate de observator. Comitetul de monitorizare analizează stadiul proiectelor si actiunilor finantate din Fond pentru fazele de programare, contractare, implementare si evaluare, pe baza raportărilor semestriale elaborate de autoritatea responsabilă. În acest sens, comitetul de monitorizare stabileste măsurile necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor si actiunilor finantate în cadrul Fondului. Comitetul de monitorizare se reuneste semestrial si este prezidat de conducătorul autoritătii responsabile. Secretariatul comitetului de monitorizare este asigurat de către Serviciul fonduri europene din cadrul Directiei generale afaceri europene si relatii internationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

c) sistemul de control la fata locului, care constă în controalele efectuate de către autoritatea responsabilă sau comisia mixtă de control la fata locului Comisia mixtă de control la fata locului este formată din reprezentanti ai autoritătii responsabile si ai autoritătii delegate având ca scop efectuarea verificărilor cu privire la aspecte de natură administrativă, financiară, tehnică si fizică a proiectelor, pentru a se asigura că, din punctul de vedere al obiectivului proiectului, cheltuielile declarate sunt reale si legitime, iar proiectele finantate respectă regulile de implementare. Presedintia comisiei mixte de control la fata locului este detinută de către autoritatea responsabilă. Activitătile de control se finalizează cu întocmirea, de către autoritatea responsabilă sau, după caz, de către comisia mixtă de control la fata locului, a raportului de control care stă la baza întocmim titlului de creantă de către compartimentul specializat din cadrul autoritătii delegate, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;

d) sistemul de verificare a sesizărilor interne sau externe, a alertelor la neregulă/fraudă primite de către autoritatea responsabilă sau autoritatea delegată, care constă în activitătile de prevenire, constatare a neregulilor, de stabilire si de recuperare a creantelor bugetare rezultate din nereguli, activităti efectuate de către o comisie mixtă de verificare formată din reprezentanti desemnati ai autoritătii delegate si ai autoritătii responsabile, la sediul beneficiarilor finali ai finantării, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011. Presedintia comisiei mixte de verificare este detinută de către autoritatea delegată;

e) sistemul de audit instituit la nivelul autoritătii de audit, care constă în efectuarea unor verificări a cheltuielilordeclarate, pe baza unui esantion care trebuie să reprezinte cel putin 10% din totalul cheltuielilor declarate eligibile pentru fiecare program anual.

Art. 3. - (1) Sumele corespunzătoare contributiei financiare a Uniunii Europene acordate României din Fond se virează în contul de valută al Ministerului Finantelor Publice deschis la Centrala Băncii Nationale a României.

(2) Sumele aferente Fondului se gestionează de Ministerul Administratiei si Internelor si de celelalte institutii beneficiare.

(3) Fondurile externe nerambursabile aferente proiectelor, respectiv componentelor de asistenta tehnică implementate din Fond se cuprind de către beneficiari, respectiv de către autoritatea delegată în bugetul fondurilor externe nerambursabile, anexa la bugetul acestora, la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile”, articolul “Sume aferente Fondului Frontierelor Externe”.

(4) în termen de două zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice virează în contul indicat de acesta sumele în valută aferente Fondului, încasate în contul prevăzut la alin. (1).

(5) Contractele pentru derularea proiectelor finantate din Fond sunt încheiate în moneda euro.

(6) Plătile din cadrul contractelor finantate din Fond sunt efectuate în moneda natională.

(7) Disponibilul aferent Fondului poate fi utilizat cu aprobarea prealabilă a Ministerului Administratiei si Internelor, în calitate de autoritate responsabilă, pentru finantarea unor proiecte în derulare, chiar dacă institutia beneficiară în cauză nu a solicitat transferul sumelor pentru efectuarea plătilor.

(8) Creditele bugetare, altele decât cele aferente fondurilor externe nerambursabile, se cuprind în bugetul beneficiarilor finali, la sursa de finantare 01 “Buget de stat”, la pozitia distinctă mentionată la alin. (3), astfel:

a) sumele reprezentând cofinantarea publică pentru proiectele finantate din Fond, conform programării anuale transmise spre aprobare Comisiei Europene;

b) sumele necesare continuării finantării proiectelor finantate din Fond, în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Uniunii Europene;

o) sumele necesare finantării cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor finantate, inclusiv TVA si diferente de curs valutar.

(9) Pentru componentele de asistentă tehnică finantate din Fond, creditele bugetare, altele decât cele aferente fondurilor externe nerambursabile, se cuprind în bugetul autoritătii delegate, la sursa de finantare 01 “Buget de stat”, la pozitia distinctă mentionată la alin. (3), astfel:

a) sumele necesare finantării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile autoritătii delegate în conturile contractantilor, beneficiarilor activitătilor finantate din componentele de asistentă tehnică si beneficiarilor finali ai proiectelor finantate din Fond;

b) sumele necesare finantării cheltuielilor neeligibile aferente componentelor de asistentă tehnică, inclusiv TVAsi diferente de curs valutar.

(10) Sumele utilizate de către beneficiarii finali, în vederea continuării implementării proiectelor finantate din Fond, în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Uniunii Europene, sunt rambursate de către autoritatea responsabilă/autoritatea delegată în conturile de venituri bugetare, conturi de cheltuieli bugetare, respectiv conturi de disponibilităti, în functie de tipul cheltuielilor, ale beneficiarilor, din care au fost finantate proiectele, ca urmare a primirii disponibilului aferent Fondului de la Comisia Europeană.

(11) Disponibilitătile din contributia financiară a Uniunii Europene si din contributia natională aferente Fondului rămase la sfârsitul anului bugetar în curs în conturile deschise pentru gestionarea proiectelor finantate din Fond se reportează în anul următor păstrându-se destinatia initială.

(12) Pe baza deciziei autoritătii responsabile, dobânda acumulată în conturile deschise pentru gestionarea Fondului se utilizează în cadrul programului anual în cauză, fiind considerată resursă a statului membru cu titlu de cofinantare publică si este declarată Comisiei Europene la momentul elaborării declaratiei de cheltuieli ca parte a raportului final privind punerea în aplicare a programului anual în cauză.

(13) Penalitătile contractuale aplicate pentru neîndeplinirea corespunzătoare a contractelor finantate din Fond, precum si sumele rezultate din executarea garantiilor bancare emise pentru proiectele finantate din Fond sunt considerate resurse ale statului membru si se fac venit la bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la data primirii din partea Comisiei Europene a scrisorii de aprobare a raportului final pentru punerea în aplicare a programului anual în cauză.

Art. 4. - Se desemnează Directia generală afaceri europene si relatii internationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumită în continuare D.G.A.E.R.L, în calitate de autoritate responsabilă pentru gestionarea asistentei europene acordate României din Fond si a sumelor reprezentând contributia natională aferentă.

Art. 5. - Autoritatea responsabilă are următoarele atributii principale:

a) elaborează programul multianual si programele anuale, asigurând atât corelarea măsurilor prevăzute cu celelalte documente strategice din domeniile vizate de problematica Programului general, cât si coerenta si complementaritatea dintre co finantarea din Fond si din alte instrumente financiare nationale si europene relevante, si le supune aprobării comitetului director în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 604/2008 privind sistemul decizional si de monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, denumit în continuare comitet d/rector;

b) organizează, în conformitate cu normele si practicile nationale în vigoare, consultări cu autoritătile si organismele implicate în aplicarea programului multianual/anual;

c) furnizează consultantă si sprijin beneficiarilor finali în procesul de stabilire a actiunilor pentru programul multianual, evaluează si selectează proiectele în urma consultării cu institutiile implicate, în cazul în care au fost propuse prea multe proiecte sau al supradimensionării bugetului, de către oricare dintre beneficiarii finali

d) asigură punerea în aplicare a Fondului, conform scopului si principiilor definite în reglementările europene specifice si cu respectarea legislatiei nationale în vigoare;

e) initiază modificări ale programului multianual, în conformitate cu prevederile art. 22 din Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

f) în cazul unor situatii temeinic motivate, care nu au fost prevăzute în momentul elaborării programului anual si care necesită o actiune urgentă, aprobă revizuirea a până la 10% din defalcarea financiară a contributiei fondului între diferitele actiuni ale programului anual sau poate aloca până la 10% din defalcarea altor actiuni conforme cu directiile de actiune stabilite si informează, în mod corespunzător, Comisia Europeană cu privire la programul anual revizuit;

g) organizează procedurile de evaluare si atribuire a proiectelor de monopol de drept si semnează deciziile de finantare;

h) monitorizează obtinerea rezultatelor generale si a impactului, astfel cum acestea au fost definite prin programul multianual si programele anuale, prin efectuarea de controale la fata locului si prin analizarea rapoartelor periodice elaborate de beneficiarii finali si de autoritătile implicate în gestionarea proiectelor finantate din Fond;

i) efectuează misiuni de control individual sau împreună cu autoritatea delegată în cadrul comisiei mixte de control cu privire la aspectele administrative, financiare, tehnice si fizice ale proiectelor, cu scopul de a se asigura dacă cheltuielile declarate sunt reale si legitime, dacă proiectele finantate au fost executate în conformitate cu acordurile de finantare, dacă s-au respectat normele privind contributia europeană acordată, cererile de fonduri ale beneficiarului final sunt corecte si dacă proiectele si cheltuielile au respectat normele europene si nationale relevante, precum si de a se asigura că acestea evită dubla finantare a cheltuielilor cu alte sisteme europene sau nationale si cu alte perioade de programare;

j) în cadrul comisiei mixte de verificare, participă la verificarea sesizărilor interne sau externe, a alertelor la neregulă/fraudă primite de către autoritatea responsabilă sau autoritatea delegată, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011;

k) verifică si aprobă cererile de transfer de fonduri întocmite de autoritatea delegată si transmite autoritătii delegate nstructiuni de urmat, în vederea efectuării transferurilor de fonduri către beneficiarii finali sau a punerii la dispozitie a unor informatii aditionale, după caz;

l) monitorizează activitatea autoritătii delegate prin analizarea rapoartelor si a transferurilor de fonduri către beneficiarii finali

m) desfăsoară activităti de identificare, constatare a neregulilor, de stabilire si de recuperare a creantelor bugetare rezultate din nereguli, în situatiile în care autoritatea delegată poate fi stabilită ca debitor;

n) primeste si analizează rapoartele de nereguli transmise de către autoritatea delegată;

o) raportează Comisiei Europene once neregulă care a făcut obiectul unei prime constatări administrative sau judiciare în raportul intermediar ori final privind punerea în aplicare a programelor anuale în conformitate cu art. 27 din Decizia Comisiei nr. 2008/456/CE din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general “Solidaritate si gestionarea fondurilor migratorii”, în ceea ce priveste sistemele de gestiune si control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă si financiară si eligibilitatea cheltuielilor privind proiecte cofinantate de Fond;

p) monitorizează efectuarea corectiilor financiare si recuperarea sumelor plătite nejustificat de către autoritatea delegată, precum si a plătilor efectuate către bugetul general al Uniunii Europene, în cazul cheltuielilor constatate ca fiind neeligibile

q) avizează procedurile de lucru ale institutiilor implicate în implementarea Fondului;

r) se asigură că evaluările Fondului respectă termenele prevăzute si standardele de calitate stabilite de Comisia Europeană,

s) se asigură că autoritatea de audit primeste, în scopul desfăsurării misiunilor de audit, toate informatiile necesare privind procedurile de gestionare utilizate si proiectele si actiunile co finantate din Fond;

t) se asigură că autoritatea de certificare primeste toate informatiile necesare privind procedurile si verificările desfăsurate cu privire la cheltuielile efectuate, în vederea realizării certificării;

u) elaborează si prezintă Comisiei Europene rapoarte intermediare si finale privind punerea în aplicare a programelor anuale, certificări emise de către autoritatea de certificare si cereri de plăti sau, după caz, declaratii de restituire;

v) păstrează înregistrări pentru fiecare activitate în versiuni certificate, conform cu originalul, pe suporturi de date acceptate si în conditii corespunzătoare;

w) coordonează activitatea comitetului de monitorizare, prezintă membrilor acestuia recomandările primite de la Comisia Europeană si se asigură de implementarea, în termenele stabilite, a măsurilor de îndeplinire a acestora;

x) cooperează cu Comisia Europeană la realizarea evaluărilor ex-post a implementării Fondului asupra rezultatelor si concluziilor acestei evaluări;

y) răspunde, împreună cu autoritatea delegată si cu beneficiarii finali, pentru respectarea măsurilor din programele multianuale/anuale aprobate si pentru eligibilitatea operatiunilor finantate din Fond, aplicând un management financiar si tehnic riguros si transparent;

z) aprobă documentele privind publicitatea si vizibilitatea proiectelor si a actiunilor finantate din Fond.

Art. 6. -Se desemnează Oficiul de plăti si contractare Phare din cadrul Ministerului FinantelorPublice, denumit în continuare OPCP, pentru îndeplinirea functiei de autoritate delegată pentru gestionarea asistentei europene acordate României prin Fond.

Art. 7. - Autoritatea delegată are următoarele atributii principale:

a) deschide conturi în euro/RON pentru gestionarea sumelor aferente Fondului, precum si pentru recuperarea debitelor;

b) primeste, verifică si aprobă cererile de fonduri întocmite de către beneficiarii finali;

c) întocmeste cereri de transfer de fonduri sile înaintează către autoritatea responsabilă în vederea verificării acestora si aprobării transferului de fondun;

d) efectuează către beneficiarii finali transferul fondurilor, după primirea aprobării autoritătii responsabile, conform deciziei de finantare emise de autoritatea responsabilă;

e) asigură mentinerea evidentelor financiare si păstrarea tuturor documentelor justificative privind operatiunile pe care le derulează cu respectarea termenelor de păstrare legale pentru fiecare program/proiect/contract;

f) operează în conturile deschise pentru gestionarea sumelor aferente Fondului, în conditiile efectuării tuturor verificărilor standard si a reconcilierilor bancare necesare;

g) transmite lunar către autoritatea responsabilă, în copie conformă cu originalul, documentele contabile justificative si documentele-suport, documentele de plată sau alte documente cu valoare justificativă privind operatiunile care s-au derulat în luna anterioară;

h) furnizează autoritătii de certificare si autoritătii responsabile rapoarte lunare privind situatia financiară a fiecărui contract si informatii actualizate privind transferurile de fonduri efectuate;

i) efectuează periodic, cu autoritatea responsabilă si cu beneficiarii finali, reconcilierea datelor contabile privind sumele în casate Ara nsferate,

j) participă la misiunile de control în cadrul comisiei mixte de control la fata locului, desfăsurând verificări ce vizează aspecte de natură administrativă, tehnică, financiară si fizică a proiectelor finantate;

k) centralizează rapoartele de nereguli transmise de către autoritătile implicate, iar, trimestrial, elaborează rapoarte de nereguli cuprinzătoare pentru întreg Fondul si le transmite autoritătii responsabile;

l) recuperează de la beneficiarii finali sumele neutilizate/nejustificate;

m) întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea auditării conturilor de către autoritătile nationale, cooperează cu Comisia Europeană si Curtea de Conturi si sprijină aceste institutii în îndeplinirea cerintelor de audit;

n) desfăsoară activităti de identificare, constatare a neregulilor, de stabilire si de recuperare a creantelor bugetare rezultate din nereguli, în situatiile în care autoritatea delegată nu poate fi stabilită ca debitor;

o) participă în calitate de presedinte în cadrul misiunilor de verificare a sesizărilor si/sau alertelor la neregulă/fraudă în cadrul comisiei mixte, contrasemnând raportul de verificare emis la finalizarea verificărilor desfăsurate în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011;

p) întocmeste procesul-verbal de constatare a neregulilor în baza constatărilor inserate în raportul de verificare mentionat la lit. o), care constituie titlu de creantă în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011;

q) pentru componentele de asistenta tehnică finantate din Fond, asigură derularea procedurilor de achizitii publice, în conformitate cu legislatia natională în domeniul achizitiilor publice, pentru toate activitătile aprobate de autoritatea responsabilă si asigură administrarea contractelor;

r) autorizează si efectuează plăti pentru activitătile finantate din componentele de asistentă tehnică, către contractanti, respectiv către beneficiarii activitătilor finantate din componentele de asistentă tehnică, în baza documentelor de plată verificate si aprobate de către autoritatea responsabilă cu mentiunea “citit si aprobat” si a documentelor justificative aferente;

s) operationalizează si asigură functionarea sistemului contabil necesar administrării financiare a Fondului.

Art. 8. - (1) Se desemnează structura specializată a Directiei generale financiare din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pentru îndeplinirea functiei de autoritate de certificare pentru asistenta acordată din Fond.

(2) Atributiile autoritătii de certificare sunt prevăzute în art. 31 din Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

(3) Autoritatea responsabilă, autoritatea delegată si beneficiarii finali au obligatia să transmită autoritătii de certificare nformatiile si documentele necesare în scopul certificării, în termenele si conform precizărilor stabilite prin procedura interinstitutională privind informarea adecvată a autoritătii de certificare.

Art. 9. - (1) Se desemnează Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României în calitate de autoritate de audit pentru asistenta financiară acordată României de către Uniunea Europeană prin intermediul Fondului.

(2) Atributiile autoritătii de audit sunt prevăzute la art. 32 din Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului si la art. 20 alin. (2) din Decizia Comisiei nr. 456/2008/CE.

(3) Situatia rezumativă anuală a auditurilor prevăzută la art. 53b (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene, cu modificările ulterioare, se realizează de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României

Art. 10. - Evaluarea procesului de implementare a Fondului se realizează de către autoritatea responsabilă prin externalizarea acestor servicii, în baza unui contract de achizitie publică sau prin resurse proprii, cu aprobarea ofiterului responsabil de program.

Art. 11. - Beneficiarii finali ai asistentei financiare acordate din Fond au următoarele atributii principale:

a) identifică propuneri de proiecte finantate din fondurile alocate din Fond si contributia natională pe baza prioritătilor stabilite în programul multianual si le înaintează autoritătii responsabile pentru aprobare;

b) întreprind toate demersurile pe care le presupune exercitiul de programare, în vederea asigurării eligibilitătii proiectelor propuse, completarea sau modificarea fisei de proiect si redimensionarea bugetului solicitat;

c) elaborează norme procedurale proprii de lucru care sunt supuse avizării de către ofiterul responsabil de program;

d) administrează proiectele si contractele aferente acestora si întreprind măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea de către contractant a sarcinilor ce îi revin conform contractului;

e) actualizează programul anual al achizitiilorpublice propriu, prin includerea procedurilor de achizitie publică derulate în vederea atribuirii/încheierii contractelor/acordurilor-cadru de furnizare/servicii/lucrări prevăzute în programele anuale si multianuale;

f) întocmesc documentatiile de atribuire, stabilind specificatiile tehnice, criteriile de calificare si/sau selectie si factorii de evaluare, determină valorile estimative ale contractelor si elaborează proiectele de contract;

g) organizează procedura de achizitii pentru proiectele finantate din fondurile alocate din Fond si contributia natională si evaluează ofertele depuse conform prevederilor legislatiei nationale aplicabile în materia achizitiilorpublice;

h) atribuie si încheie contractele de achizitie publică în cadrul proiectelor finantate din Fond în conformitate cu legislatia natională în vigoare privind achizitiile publice;

i) atunci când este cazul, supun modificării contractele atât pentru asigurarea conformitătii cu reglementările legislatiei europene si nationale în vigoare, cât si în conditiile prevederilor contractuale si informează în acest sens autoritatea responsabilă si autoritatea delegată;

j) autorizează si efectuează plăti către contractanti, în baza facturilor însotite de documentele justificative necesare efectuăm plătii, prevăzute în contract;

k) întocmesc si transmit autoritătii delegate cereri de fonduri însotite de documente justificative aferente, în conformitate cu decizia de finantare;

l) furnizează autoritătii responsabile si autoritătii delegate, unar, informatii privind planificarea procedurii de achizitii, a evaluării ofertelor, a atribuirii contractelor, rapoarte referitoare la situatia financiară a fiecărui proiect, precum si evidente detaliate privind plătile efectuate,

m) asigură mentinerea evidentelor financiare privind operatiunile pe care le derulează;

n) supraveghează în permanentă îndeplinirea de către contractant a obligatiilor asumate în conformitate cu contractul semnat;

o) răspund de receptia bunurilor, serviciilor si a lucrărilor mentionate în facturile emise de contractanti, întocmesc documentatia de receptie în vederea efectuării plătilor conform conditiilor contractuale si întocmesc si păstrează înregistrările aferente receptiei;

p) tin evidenta repartizării si utilizării bunurilor achizitionate din fondurile alocate din Fond si contributia natională, conform destinatiei si scopului prevăzute în program;

q) pun la dispozitia structurilor de control si audit toate datele si informatiile solicitate;

r) asigură publicitatea actiunilor realizate si a bunurilor achizitionate, conform prevederilor europene în vigoare, si transmit spre aprobare materialele de promovare autoritătii responsabile;

s) suportă cheltuielile considerate neeligibile de către Comisia Europeană, autoritătile de audit nationale si europene, precum si alte institutii si structuri abilitate cu atributii de control în ceea ce priveste gestionarea financiară a proiectelor finantate din Fond;

s) răspund, împreună cu autoritatea responsabilă si autoritatea delegată, pentru respectarea măsurilor din programele multianuale/anuale aprobate si pentru eligibilitatea operatiunilor finantate din Fond, aplicând un management financiar si tehnic riguros si transparent;

t) întocmesc documentele de raportare lunară privind stadiul mplementării contractelor, rapoartele de monitorizare si evaluare a contractelor, conform procedurilor Fondului, si le supun aprobării autoritătii responsabile;

t) operationalizează si asigură functionarea sistemului contabil necesar gestionării sumelor primite din Fond;

u) utilizează registre contabile si asigură înregistrarea contabilă adecvată a serviciilor/bunurilor/lucrărilor finantate din Fond;

v) asigură transmiterea către autoritatea responsabilă si autoritatea delegată, la solicitarea acestora, a informatiilor si documentelor privind înregistrarea în contabilitate a serviciilor/bunurilor/lucrărilor finantate din Fond;

w) organizează si păstrează arhiva documentatiei proiectelor finantate din Fond.

Art. 12. - (1) în vederea reflectării fondurilor acordate României prin Programul general în pozitia netă a României în relatia financiară cu Uniunea Europeană, Unitatea de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Finantelor Publice primeste de la autoritatea responsabilă si prelucrează datele privind contributia financiară a Uniunii Europene, conform procedurii si modelului elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Autoritatea responsabilă transmite Unitătii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Finantelor Publice următoarele informatii, conform procedurii elaborate de Ministerul Finantelor Publice:

a) estimările alocărilor bugetare anuale pentru România, comunicate de Comisia Europeană pentru Fond, în conformitate cu art. 23 alin. (2) din Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

b) situatia sumelor necesare achitării debitelor fată de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a achitării acestora si a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp a sumelor de la beneficiari;

c) situatia sumelor aferente contributiei financiare a Uniunii Europene, transferate de Comisia Europeană, pentru Fond.

Art. 13. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului economiei si finantelor nr. 398/168/2008 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică si financiară, gestionarea, implementarea si auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 170 din 5 martie 2008, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la Fondul pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, nu se mai aplică.

Art. 14. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

 

ministerul sănătătii

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar

 

Având în vedere Referatul Directiei organizare si politici salariale nr. R.L. 4.538 din 28 decembrie 2011, în temeiul prevederilor art 7 alin. (1)si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătătii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 26 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1 După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu următorul cuprins:

“Art. 381. -(1) Continuitatea asistentei medicale se poate asigura si prin gardă la domiciliu.

(2) Garda la domiciliu se organizează pe specialităti.

(3) Se poate organiza gardă la domiciliu, pe specialităti, dacă în sectiile sau compartimentele cu paturi, precum si în ambulatoriul integrat al spitalului sunt încadrati cel putin 2 medici în specialitatea respectivă.

(4) în garda la domiciliu, pe specialităti, pot fi cooptati si medici care nu sunt angajati în unitatea respectivă, dar care sunt confirmati prin ordin al ministrului sănătătii în specialitatea stabilită pentru garda la domiciliu.

(5) Garda la domiciliu se organizează, în zilele lucrătoare, între ora de terminare a programului stabilit pentru activitatea curentă a medicilor din cursul diminetii si ora de începere a programului de dimineată din ziua următoare

(6) În zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale si în celelalte zile în care, potrivit reglementărilor legale, nu se ucrează, garda la domiciliu începe de dimineată si durează 24 de ore.

(7) Medicul care asigură garda la domiciliu în acest interval are obligatia de a răspunde la solicitările primite din partea medicului coordonator de gardă si de a se prezenta la unitatea sanitară într-un interval de maximum 20 de minute.

(8) Pe toată perioada efectuării gărzii la domiciliu, starea fizică si psihică a medicului nominalizat trebuie să permită acordarea corespunzătoare a serviciilor medicale, în situatii de urgentă, conform competentelor profesionale ale acestuia.”

2 La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:

“(3) Programul lunar al gărzilor la domiciliu se întocmeste de directorul medical si se aprobă de conducerea unitătii sanitare.”

3 La articolul 56, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru spitalele municipale si orăsenesti cu un număr redus de paturi se poate organiza si gardă la domiciliu pentru specialităti medicale sau specialităti chirurgicale, în functie de ponderea majoritară a paturilor aferente celor două grupe de specialităti clinice.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 28 decembrie 2011.

Nr. 1.768.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză si a comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului “Prima casă”

 

Având în vedere prevederile art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Finantatorii care solicită Fondului National de Garantarea Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM) emiterea unei promisiuni de garantare vor face dovada achitării unui comision unic de analiză de 0,15% pe an din valoarea promisiunii de garantare.

Art. 2. -Pentru semestrul lai anului 2012 se aprobă comisionul de gestiune a garantiilor acordate de FNGCIMM, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului “Prima casă”, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la valoarea garantiei statului.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2011.

Nr. 3.025.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

 

Având în vedere prevederile art. 42 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul I al anului 2012 se aprobă comisionul de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de ocuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, la nivelul de 0,75% pe an, calculat la soldul finantării garantate.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2011.

Nr. 3.026.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză si a comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) si (3), si art. 10 alin. (1) si (2) din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru analiza documentatiei care însoteste solicitarea de obtinere a acordului de principiu privind emiterea garantiei în cadrul Programului de sprijin conform art. 10 alin. (1) si (2) din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010, cu modificările si completările ulterioare, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN percepe un comision unic de analiză în sumă de 500 lei.

Art. 2. - Pentru semestrul I al anului 2012 se aprobă comisionul de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului de sprijin, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finantării garantate.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2011.

Nr. 3.027.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu

 

Având în vedere prevederile art. 2 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru anul 2012 se aprobă nivelul primei de garantare de 2,6% pe an, formată din comisionul de risc de 1,6% pe an cuvenit Ministerului Finantelor Publice si comisionul de administrare de 1% cuvenit Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2011.

Nr. 3.028.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului privind cresterea calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

Având în vedere prevederile art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de crestere a calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 945/2011,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul I al anului 2012 se aprobă comisionul de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A.- IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului privind cresterea calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor, la nivelul de 0,75% pe an, calculat la soldul finantării garantate.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2011.

Nr. 3.029.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.