MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 05/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 5         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.256/2011. - Hotărâre privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

 

1.258./2011 - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Mediu” pentru care se aplică prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 54 alin. (91) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

290/2011. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor

 

6.575/2011. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea si eliberarea atestatelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar, si a Procedurii privind gestionarea si eliberarea atestatelor de recunoastere si echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal si informal de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/învătătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

11/2011. - Hotărâre privind radierea din Registrul general si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare Societătii Comerciale MEDIA LEASING IFN - S.A.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

305/2011. - Decizie pentru desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociatia Română pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX) drept colectoral remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti, stabilite prin Metodologia privind comunicarea  publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producătorilor de fonograme, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

 


HOTĂRÂRE

privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare

a agentului de muncă temporară

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre reglementează conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a persoanelor juridice, care urmează să îsi desfăsoare activitatea ca agent de muncă temporară.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică persoanelor care au încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară si care sunt puse la dispozitia unor utilizatori pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestora.

(3) Prezenta hotărâre se aplică tuturor persoanelor juridice, publice sau private, autorizate ca agenti de muncă temporară, precum si utilizatorilor care desfăsoară activităti economice indiferent dacă au ori nu un scop lucrativ.

Art. 2. - (1) Potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pot angaja persoane în scopul efectuării unor misiuni de muncă temporară în folosul si la solicitarea unui utilizator, astfel cum este definit la art. 88 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, sub supravegherea si conducerea acestuia, numai persoanele juridice autorizate conform prezentei hotărâri.

(2) Pot fi încadrati la un angajator agent de muncă temporară si cetătenii străini sau apatrizii, cu domiciliul ori resedinta în România, în baza autorizatiei de muncă sau a permisului de sedere în scop de muncă eliberată/eliberat potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

 

Art. 3. - În vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca agenti de muncă temporară, persoanele juridice, denumite în continuare solicitanti, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie persoane juridice constituite potrivit legii si să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, “Activităti de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN”;

b) să nu înregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale;

c) să nu figureze în evidentele cazierului fiscal cu fapte sanctionate de reglementările financiare, vamale si nici cu cele care privesc disciplina financiară;

d) să nu fi fost sanctionate contraventional, în ultimele 24 de luni anterioare datei formulării cererii de autorizare, pentru încălcarea prevederilor legislatiei muncii, comerciale si fiscale; contraventiile cu privire la care există o actiune pe rolul instantelor de judecată vor fi luate în considerare numai dacă până la data solutionării cererii de autorizare s-a pronuntat cu privire la acestea o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă;

e) să constituie garantia financiară în cuantumul prevăzut la art. 5.

Art. 4. - (1) Autorizarea solicitantilor se face de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, la propunerea agentiilor teritoriale pentru prestatii sociale în a căror rază teritorială îsi au sediul.

(2) În scopul obtinerii autorizatiei de functionare, solicitantii depun la agentiile teritoriale pentru prestatii sociale o cerere însotită de undosar de autorizare care trebuie să contină următoarele documente:

a) actul constitutiv sau actul aditional la actul constitutiv, după caz, în care să fie mentionat obiectul de activitate, prevăzut la art. 3 lit. a), în copie legalizată;

b) certificatul de înregistrare la registrul comertului, emis de oficiul registrului comertului, în care să fie mentionat obiectul principal de activitate, prevăzut la art. 3 lit. a), în copie legalizată;

c) cazierul fiscal;

d) certificate eliberate de institutiile competente, care să ateste îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 3 lit. b);

e) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, care trebuie să cuprindă mentiuni din care să rezulte că solicitantii nu se află în procedură de reorganizare sau faliment, potrivit legii;

f) dovada constituirii garantiei financiare, în cuantumul prevăzut la art. 5;

g) declaratie pe propria răspundere a solicitantului privind îndeplinirea conditiei de la art. 3 lit. d).

(3) Filialele solicitantilor se supun separat procedurii de autorizare.

Art. 5. - (1) Garantia financiară se constituie prin depunerea unei sume într-un cont distinct deschis la o bancă din România, care să acopere contravaloarea a 25 de salarii de bază minime brute pe tară, garantate în plată, la care se adaugă contributiile datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

(2) Garantia financiară prevăzută la alin. (1) se poate utiliza numai pentru plata de către agentul de muncă temporară a drepturilor de natură salarială, a celorlalte drepturi bănesti negociate cu ocazia încheierii contractului colectiv de muncă, respectiv a contractului de muncă temporară, precum si a contributiilor datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) La data scadentei obligatiilor prevăzute la alin. (2), agentul de muncă temporară esteobligat să le execute, iar, în cazul în care fondurile proprii nu acoperă aceste obligatii, seva utiliza garantia financiară constituită potrivit alin. (1).

(4) În cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligatiile privind plata salariului si cele privind contributiile si impozitele au devenit scadente si exigibile, iar agentul de muncă temporară nu detine fondurilenecesare sau garantia nu este suficientă pentru acoperirea acestora, aceste obligatii vor fi plătite de utilizator, în baza solicitării salariatului temporar sau a inspectorului de muncă.

(5) Solicitarea salariatului temporar se formulează în scris, sustinerea solicitării putând fi făcută prin orice mijloc de probă.

(6) Agentul de muncă temporară este obligat să mentină suma reprezentând garantia financiară la nivelul prevăzut la alin. (1), prin completarea acesteia în termen de 5 zile de la data micsorării acesteia.

Art. 6. - (1) Pe baza documentatiei prevăzute la art. 4 alin. (2), înaintată prin agentia teritorială pentru prestatii sociale competentă, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va evalua îndeplinirea conditiilor de autorizare si va solutiona cererea de autorizare întermen de 30 de zile de la data înregistrări acesteia, prin eliberarea autorizatiei de functionare sau prin respingerea cererii solicitantului

(2) în situatia în care se constată că documentele depuse la dosarul de autorizare nu sunt complete sau conform celor prevăzute la art. 4 alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale acordă un termen de 7 zile lucrătoare pentru completarea documentatiei, respectiv pentru depunerea acesteia la agentia teritorială pentru prestatii sociale competentă. Termenul de solutionare a cererii prevăzut la alin. (1) se prelungeste corespunzător.

(3) în situatia în care nici după expirarea termenului prevăzut la alin. (2) solicitantul nu depune dosarul de autorizare completat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale respinge motivat cererea de autorizare

Art. 7. - (1) Analiza cererii solicitantului, precum si eliberarea sau respingerea autorizatiei de functionare se vor face de directia de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) Modelul autorizatiei de functionare este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Tipărirea autorizatiei de functionare, precum si cheltuielile ocazionate de aceasta se asigură de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin bugetul propriu.

Art. 8 - (1) Solicitantul a cărui cerere de autorizare a fost respinsă în conditiile art. 6 alin. (3) poate înainta contestatie, în termen de 30 de zile de la data comunicării respingerii cererii, la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care are obligatia să o solutioneze în termen de 30 de zile de la înregistrare.

(2) Actul administrativ prin care se solutionează sau se respinge contestatia se comunică contestatarului si poate fi atacat la instanta judecătorească competentă în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, ou modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Autorizatia de functionare prevăzută la art. 6 alin. (1) este valabilă 2 ani si poate fi prelungită din 2 în 2 ani.

(2) Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei de functionare se acordă la cererea agentului de muncă temporară, depusă la agentiile teritoriale pentru prestatii sociale si înaintată Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, oii cel putin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, însotită de documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. o)-g).

(3) Procedura de aprobare a prelungirii valabilitătii autorizatiei de functionare a agentului de muncă temporară se realizează în conditiile si la termenele prevăzute la art. 6.

 

CAPITOLUL III

Functionarea agentilor de muncă temporară

 

Art. 10. - (1) Agentul de muncă temporară încheie cu salariatul temporar un contract de muncă temporară, în scris, în limba română, care trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 94 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată.

(2) Pentru fiecare nouă misiune de muncă temporară, între părti se încheie un nou contract de muncă temporară, în care vor fi precizate toate elementele prevăzute la alin. (1) care sunt modificate.

(3) Contractul de muncă temporară încheiat pentru mai multe misiuni de muncă temporară încetează la terminarea ultimei misiuni de muncă temporară pentru care a fost încheiat.

Art. 11. - (1)Agentul de muncă temporară pune la dispozitia utilizatorului un salariat temporar, în baza unui contract de punere la dispozitie încheiat în formă scrisă.

(2) Contractul de punere la dispozitie trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 91 alin. (2)din Legea nr. 53/2003, republicată.

(3) Conditiile de bază de muncă si de angajare referitoare la durata timpuiui de lucru, munca suplimentară, repausul zilnic si săptămânal, munca de noapte, concediile si sărbătorile legale si salarizarea aplicabile salariatilor temporari sunt, pe durata misiunii de muncă temporară la un utilizator, cel putin acelea care s-ar aplica salariatilor în cazul în care acestia ar fi fost recrutati direct de către utilizatorul respectiv pentru a ocupa acelasi loc de muncă. Toate conditiile de bază de muncă si de angajare stabilite prin legislatie, regulamentul intern, contractul colectiv de muncă aplicabil, precum si prin orice alte reglementări specifice aplicabile utilizatorului sunt aplicabile în mod direct si salariatilor temporari pe durata misiunii de muncă temporară.

(4) în cazul în care misiunea de muncă temporară oferită de agentul de muncă temporară poate pune în pericol viata si integritatea fizică si/sau psihică a salariatului temporar, acesta este îndreptătit să refuze misiunea de muncă temporară.

(5) Refuzul salariatului se face în formă scrisă si nu poate constitui motiv de sanctiune sau concediere.

Art. 12. - Agentii de muncă temporară au obligatia de a tine evidenta si de a înregistra contractele de muncă temporară în Registrul general de evidentă al salariatilor, potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 53/2003, republicată.

Art. 13. - (1) Agentii de muncă temporară se înregistrează în Registrul national de evidentă a agentilor de muncă temporară autorizati gestionat de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) înregistrarea agentilor de muncă temporară autorizati în Registrul national de evidentă a agentilor de muncă temporară autorizati se face de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în termen de maxim 15 de zile calendaristice de la data autorizării.

(3) Modelul Registrului national de evidentă a agentilor de muncă temporară autorizati este prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Registrul national de evidentă a agentilor de muncă temporară autorizati cuprinde agentii de muncă temporară autorizati si pe ceicărora li s-a retras sau care au depus autorizatia, se publică trimestrial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si se afisează pe pagina de Internet a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 14. - (1) în perioada de valabilitate a autorizatiei de functionare, agentul de muncă temporară are obligatia de a comunica agentiei teritoriale pentru prestatii sociale în raza căreia si-a stabilit sediul social orice modificare privind denumirea, sediul, înfiintarea de subunităti fără personalitate juridică, în termen de 30 zile calendaristice de la data producerii acestora.

(2) în termenul prevăzut la alin. (1) agentiile teritoriale pentru prestatii sociale au obligatia de a transmite Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale orice modificare privind denumirea, sediul sau înfiintarea de subunităti fără personalitate jundică.

Art. 15. - (1) La încetarea activitătii, agentul de muncă temporară este obligat să depună autorizatia de functionare, în termen de 15 zile calendaristice, la agentia teritorială pentru prestatii sociale.

(2) în termenul prevăzut la alin. (1) agentiile teritoriale pentru prestatii sociale au obligatia de a transmite Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale autorizatia de functionare la încetarea activitătii agentului de muncă temporară.

(3) De la data depunerii autorizatiei de functionare, agentul de muncă temporară va duce la îndeplinire obligatiile stabilite la art. 18 si 34 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - Autorizatia de functionare a agentului de muncă temporară se retrage în următoarele situatii:

a) agentul de muncă temporară se află în procedura insolventei prevăzută de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare;

b) în cazul aplicării sanctiunilor prevăzute la art. 22 alin. (1) si (2).

Art. 17. - (1) Autorizatia de functionare a agentilor de muncă temporară se retrage de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării situatiilor prevăzute la art. 16, prin decizie motivată.

(2) Retragerea autorizatiei de functionare se face la propunerea agentiilor teritoriale pentru prestatii sociale, la solicitarea motivată a inspectorilor de muncă sau, după caz, a altor organe de control.

(3) Decizia de retragere a autorizatiei de functionare se comunică în scris agentilor de muncă temporară în termenul prevăzut la alin. (1) si poate fi contestată la instanta de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

Art. 18. - (1) Contractele de punere la dispozitie si contractele de muncă temporară, aflate în executare în momentul retragerii autorizatiei de functionare, se derulează până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate, cu respectarea dispozitiilor art. 96 din Legea nr. 53/2003, republicată, fără a prejudicia drepturile contractuale ale salariatjlor temporari sau ale utilizatorilor.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), impozitul pe venit si contributiile datorate de către salariatul temporar bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, urmează să fie plătite de către utilizator, care are dreptul la actiune directă împotriva agentului de muncă temporară, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

Art. 19. - Utilizatorul salariatilor temporari are următoarele obligatii:

a) să informeze salariatii temporari cu privire la toate locurile de muncă vacante existente, în vederea asigurării egalitătii de sanse cu ceilalti angajati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la utilizator, pentru obtinerea unui loc de muncă permanent, prin afisarea unui anunt general într-un loc accesibil tuturor salariatilor care îsi desfăsoară activitatea la utilizatorul respectiv;

b) să asigure salariatului temporar accesul la cursurile de pregătire profesională pe care le organizează pentru salariatii săi;

c) să pună la dispozitia reprezentantilor salariatilor informatiile cu privire la utilizarea salariatilor temporari, în cadrul informării generale privind ocuparea fortei de muncă;

d) să asigure salariatilor temporari aceleasi drepturi cu cele ale salariatilor angajati cu contract individual de muncă la utilizator, conferite de lege, de regulamentul intern sau de contractul colectiv de muncă aplicabil utilizatorului, precum si de orice alte reglementări specifice aplicabile utilizatorului;

e) să ofere si să prezinte informatii exacte si reale privind utilizarea salariatilor temporari atunci când sindicatele sau, după caz, reprezentantii salariatilor, înfiintati potrivit legii, solicită situatia încadrării personalului propriu.

Art. 20. - În situatia în care agentul de muncă temporară a încheiat cu salariatul temporar un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în perioadele dintre misiuni salariatul are acces la facilitătile existente la nivelul agentului de muncă temporară în ceea ce priveste formarea profesională si prevederile legale privind cresterea si îngrijirea copilului.

Art. 21. - Numărul salariatilor temporari va fi luat în considerare la stabilirea pragului minim pentru care sunt alesi reprezentantii salariatilor, în conditiile legii, la utilizator, la fel ca în cazul în care acestia ar fi lucrători angajati direct de utilizator pe aceeasi perioadă.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 22. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează, după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor alin. (3) al art. 11, ale art. 12, 14, ale alin. (1) al art. 15 si art. 19, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;

b) desfăsurarea fără autorizatie a activitătilor specifice agentului de muncă temporară, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.

(2) Constituie contraventie si se sanctionează potrivit prevederilor art. 260 alin. (1) lit e) din Legea nr. 53/2003, republicata, punerea la dispozitia utilizatorului, de către agentul de muncă temporară, a unui număr de până la 5 persoane fără contract de muncă temporară.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

(4) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevăzute la alin. (1) si (2), se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 23. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 24. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 25. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 938/2004 privind conditiile de înfiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 1 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Prezenta hotărâre transpune dispozitiile art. 1 alin. (1) si (2), art. 3. alin. (1) lit. f), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) si (5) lit.a) si b), art. 7 alin. (2), art. 8 si art. 10 alin. (2) din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 327 din 5 decembrie 2008.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale

Sulfina Barbu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 1.256.

 

 


ANEXA Nr. 1

 

 

 

Nr. ...............................................

Seria...........................................

Data............................................

 

 

 

Semnătura

.............................................................

 

 

 

Semnătura de primire

.............................................................

 

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

 

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

 

Persoana juridică .............................

cu sediul în .....................................,

înregistrată la oficiul registrului comertului

sub numărul de ordine................................,

cod fiscal/cod unic de înregistrare

(CUI)............................................................

se autorizează ca agent de muncă temporară, în conditiile legii.

 

Nr. crt.

DATA PRELUNGIRILOR AUTORIZATIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria.........nr. ........

Data.......................

Director,

..................................

(semnătura si stampila)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso-ul autorizatiei

Fata autorizatiei

Falsificarea acestui document se pedepseste conform dispozitiilor legii penale.

Pe verso: Data prelungirii autorizatiei

 

ANEXA Nr.2

 

REGISTRUL NATIONAL

de evidentă a agentilor de muncă temporară autorizati

 

Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea: A - Numărul, seria si data eliberării autorizatiei de functionare

 

Nr crt.

Denumirea agentului de muncă temporară

Sediul

Codul fiscal/Codul unic de înregistrare

Numărul de telefon/fax

A

Data prelungirii

autorizatiei de functionare

Data retragerii

autorizatiei de functionare

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Mediu” pentru care se aplică prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 54 alin. (91) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Mediu” pentru care se aplică prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 54 alin. (91) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 21 decembrie 2010, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 1.258.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2010)

 

LISTA

cuprinzând proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Mediu” pentru care se aplică prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 54 alin. (91) lit. b) din Legea nr. 273/2006

privind finantele publice locale

 

Axa prioritară 1: “Extinderea si modernizarea sistemelor de apă/apă uzată”

 

Nr crt.

Beneficiar

Denumirea proiectului

1.

Societatea Comercială APASERVICE - SA. Giurgiu

Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si de canalizare în judetul Giurgiu

2.

Societatea Comercială APA SERV - S. A. Alexandria

Reabilitarea si extinderea sistemelorde alimentare cu apă si de canalizare în judetul Teleorman

3.

Societatea Comercială ECOAQUA - SA. Călărasi

Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si de canalizare în judetul Călărasi

4.

Societatea Comercială Compania de Apă Brasov - S.A.

Reabilitarea si extinderea sistemelor de apă si de canalizare în judetul Brasov

5.

Societatea Comercială Compania de Apă Somes - S.A.

Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si apă uzată din judetele Cluj si Sălaj - îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare si epurare în zona Cluj-Sălaj

6

Societatea Comercială APAREGIO GORJ – S.A. Târgu Jiu

Extinderea si reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judetul Gorj

7.

Societatea Comercială Compania de Apă Olt - S.A.

Extinderea si reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judetul Olt

8.

Societatea Comercială Apa Târnavei Mari - S.A.

Extinderea si reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în regiunile Medias, Agnita si Dumbrăveni, judetul Sibiu

9.

Societatea Comercială Aquaserv - S.A. Tulcea

Reabilitarea si extinderea sistemelor de apă si apă uzată în judetul Tulcea

10.

Societatea Comercială Compania de Apă Aries - S.A.

Reabilitarea si extinderea sistemelor de apă si apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii

11.

Societatea Comercială Compania de Utilităti Publice - S.A. Focsani

Reabilitarea si modernizarea sistemelorde apă si apă uzată în judetul Vrancea

12.

Societatea Comercială Compania de Apă Arad - S.A.

Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Arad

13.

Societatea Comercială AQUABIS - S.A.

Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bistrita-Năsăud

14.

Societatea Comercială Compania de Apă Târgoviste - Dâmbovita - S.A.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Dâmbovita

15.

Societatea Comercială APAVITAL - S.A. Iasi

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Iasi

16.

Societatea Comercială Compania de Utilităti Publice “Dunărea” - S.A. Brăila

Reabilitarea si modernizarea sistemelorde apă si apă uzată în judetul Brăila

17.

Societatea Comercială APA CTTA-S.A. Alba

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Alba

18.

Societatea Comercială APA-CANAL ILFOV - S.A.

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare în judetul Ilfov

19.

Societatea Comercială Apaserv Satu Mare - S.A.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Satu Mare

20.

Societatea Comercială APAVIL -S.A. Vâlcea

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Vâlcea

21.

Societatea Comercială APA-SERV VALEA JIULUI- S.A.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Hunedoara (Valea Jiului)

22.

Compania Regională de Apă Bacău - S.A.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău

23.

Societatea Comercială Compania de Apă - S.A. Buzău

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Buzău

24.

Compania Judeteană Apa-Serv - S.A.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Neamt

25.

Societatea Comercială Hidro Prahova - S.A

Reabilitarea si modernizarea sistemelorde apă si canalizare în judetul Prahova

26.

Societatea Comercială Gospodărie Comunală - S.A. Sfântu Gheorghe

Extinderea si modernizarea sistemelor de apă si apă uzată în judetul Covasna

27.

Societatea Comercială HARVIZ - S.A. Harghita

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Harghita

28.

Societatea Comercială COMPANIA AQUASERV -S.A. Târgu Mures

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Mures

29.

Societatea Comercială RAJA - S.A. Constanta

Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă si de canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita

30.

Societatea Comercială Compania de Apă Oradea - S.A.

Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bihor

31.

Societatea Comercială Compania de Apă Oltenia - S.A.

Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Dolj

32.

Societatea Comercială Apă - Canal - S.A. Sibiu

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetele Sibiu si Brasov

33.

Societatea Comercială Nova Apaserv - S.A. Botosani

Extinderea si modernizarea sistemelorde alimentare cu apă si canalizare-epurare în judetul Botosani

34.

Societatea Comercială VITAL - S.A. Baia Mare

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Maramures

35.

Societatea Comercială Aquacaras - S.A.

Modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Caras-Severin

36.

Societatea Comercială Aquatim - S.A.

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă si canalizare în judetul Timis

37.

Societatea Comercială APAPROD - S.A. Deva

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Hunedoara

38.

Societatea Comercială SECOM - S.A.

Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă si canalizare în judetul Mehedinti

39.

Societatea Comercială ACET - S.A. Suceava

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Suceava

40.

Societatea Comercială Apă Canal - S.A. Galati

Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Galati

41.

Societatea Comercială APA CANAL 2000 - S.A.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Arges

42.

Primăria Municipiului Bucuresti

Finalizarea Statiei de epurare a apelor uzate Glina, reabilitarea colectoarelor principale de canalizare si a canalului colector de apă uzată Dâmbovita (CASETA)

43.

Societatea Comercială AQUAVAS - S.A. Vaslui

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti - judetul Vaslui

44.

Societatea Comercială RAJA- S.A. Constanta

Reabilitarea statiei de epurare ape uzate Eforie Sud

 

Axa prioritară 2: “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric” - domeniul major de interventie 2.1 “Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor”

 

Nr crt.

Beneficiar

Denumirea proiectului

1.

Consiliul Judetean Mures

Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Mures

2.

Consiliul Judetean Sibiu

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Sibiu

3.

Consiliul Judetean Vrancea

Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Vrancea

4.

Consiliul Judetean Giurgiu

Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Giurgiu

5.

Consiliul Judetean Bistrita-Năsăud

Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Bistrita-Năsăud

6.

Consiliul Judetean Arad

Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Arad

7.

Consiliul Judetean Neamt

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Neamt

8.

Consiliul Judetean Covasna

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Covasna

9.

Consiliul Judetean Maramures

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Maramures

10.

Consiliul Judetean Suceava

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Suceava

11

Consiliul Judetean Botosani

Sistem integrat de management al deseurilor în judetul Botosani

12.

Consiliul Judetean Vaslui

Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui

13.

Consiliu Judetean Olt

Sistem integrat de management al deseurilor în judetul Olt

14.

Consiliu Judetean Călărasi

Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Călărasi

15.

Consiliu Judetean Sălaj

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Sălaj

16.

Consiliu Judetean Cluj

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Cluj

17.

Consiliu Judetean Alba

Sistem de management integrat al deseurilorîn judetul Alba

18.

Consiliu Judetean Caras-Severin

Sistem integrat de management al deseurilor în judetul Caras-Severin

19.

Consiliu Judetean Timis

Sistem integrat de management al deseurilor în judetul Timis

20.

Consiliu Judetean Dolj

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Dolj

21.

Consiliu Judetean Prahova

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova

22.

Consiliu Judetean Buzău

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Buzău

23.

Consiliu Judetean Brăila

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Brăila

24.

Consiliu Judetean Iasi

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Iasi

25.

Consiliu Judetean Constanta

Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Constanta

26.

Consiliu Judetean Tulcea

Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Tuloea

27.

Consiliu Judetean Bihor

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Bihor

28

Consiliu Judetean Gorj

Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Gorj

29.

Consiliu Judetean Mehedinti

Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Mehedinti

30.

Consiliu Judetean Hunedoara

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Hunedoara

31.

Consiliu Judetean Vâlcea

Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Vâlcea

32.

Consiliu Judetean Brasov

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Brasov

33.

Consiliu Judetean Ilfov

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Ilfov

34.

Consiliu Judetean Bacău

Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Bacău

35.

Consiliu Judetean Arges

Managementul integrat al deseurilor solide dinjudetulArges

36.

Consiliu Judetului Galati

Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Galati

37.

Consiliu Judetean Harghita

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Harghita


Axa prioritară 2: “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric” - domeniul major de interventie 2.2 “Reabilitarea zonelor poluate istoric”

 

Nr crt.

Beneficiar

Denumirea proiectului

1.

Consiliul Local Crângurile

Reabilitarea sitului poluat istoric - Amplasament fosta fabrică chimică (comuna Crângurile)

2.

Consiliul Local al Municipiului Câmpina

Reabilitarea sitului poluat istoric - Batal de depozitare reziduuri petroliere strada Lacul Pestelui (municipiul Câmpina)

3.

Municipiul Turda

Reabilitarea sitului poluat istoric - Depozit deseuri periculoase U.C.T. - Posta Rât (municipiul Turda)

4.

Municipiul Mures

Reabilitarea sitului poluat istoric laz Batal, malul drept al râului Mures

5.

Municipiul Turda

Reabilitarea sitului poluat istoric - Depozit de deseuri periculoase U.C.T. - batal Aries

 

Axa prioritară 3: “Reducerea poluării provenite de la sistemele de încălzire urbană în localitătile cele mai afectate”

 

Nr crt.

Beneficiar

Denumirea proiectului

1.

Municipiul Iasi

Reabilitarea sistemului de termoficare din municipiul Iasi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă si pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu căldură

2.

Municipiul Timisoara

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timisoara în vederea conformării la normele de protectia mediului privind emisiile poluante în aer si pentru cresterea eficientei în alimentarea cu căldură urbană

3.

Municipiul Bacău

Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformăm la normele de protectia mediului privind emisiile poluante în aer si pentru cresterea eficientei în alimentarea cu căldură urbană

4.

Municipiul Oradea

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice

5.

Consiliul Judetean Vâlcea

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice

6.

Municipiul Focsani

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice

7.

Municipiul Botosani

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice


Axa prioritară 5: “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc” - domeniul major de interventie 5.1 “Protectia împotriva inundatiilor

 

Nr crt.

Beneficiar

Denumirea proiectului

1.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

Lucrări pentru reducerea riscului la inundatii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad

2.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Arges-Vedea

Plan pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor în Bazinul Hidrografic Arges-Vedea

3.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Banat

Plan pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor în Bazinul Hidrografic Banat

4.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Buzău-Ialomita

Plan pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor în Bazinul Hidrografic Buzău-Ialomita

5.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Crisuri

Plan pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor în Bazinul Hidrografic Crisuri

6.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

Plan pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor în spatiul hidrografic Dobrogea-Litoral

7.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Jiu

Plan pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor în Bazinul Hidrografic Jiu

8.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Mures

Plan pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor în Bazinul Hidrografic Mures

9.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Olt

Plan pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor în Bazinul Hidrografic Olt

10.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Siret

Plan pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor în Bazinul Hidrografic Siret

11.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Somes-Tisa

Plan pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor în bazinul hidrografic Somes-Tisa

12.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Somes-Tisa

Regularizare râu Tisa la Remeti, judetul Maramures

13.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Crisuri

Amenajare Valea Grisului Mic, judetul Bihor

14.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Crisuri

Amenajare Valea Adona, judetul Bihor

15.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Mures

Regularizare râu Târnava Mare, sectorul Albesti-Odorheiul Secuiesc, judetul Harghita

16.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Banat

Regularizare râu Pogănis si afluenti pe sectorul Brebu- confluenta râu Timis, judetul Caras-Severin

17.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Olt

Regularizare pârâu Casin pe sectorul Târgu Secuiesc- Valea Seacă, judetul Covasna

18.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Olt

Regularizare pârâu Bistrita pe sectorul Costesti-Băbeni, judetul Vâlcea

19.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Olt

Regularizare râu Oltet în zona orasului Bals, judetul Olt

20.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Buzău-Ialomita

Punerea în sigurantă a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor pe râul Ialomita si afluenti pe sectorul SIobozia- Tăndărei, judetul Ialomita, etapa a-II-a

21.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Buzău-Ialomita

Punerea în sigurantă a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor pe râul Ialomita si afluenti în zona municipiului Urziceni, judetul Ialomita, etapa a-II-a

22.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Jiu

Aducerea la clasa de importantă a digurilor de pe râul Jiu, sectorul Rovinari-Văleni, judetul Gorj

23.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Jiu

Regularizare pârâu Raznic în zona localitătii Grecesti- confluenta râu Jiu, judetul Dolj

24.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Siret

Amenajare albie pârâu Voitinel si afluenti, comuna Voitinel, judetul Suceava

25.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Siret

Reducerea gradului de risc la inundatii pe râul Bistrita, sectorul Borca-Poiana Teiului, judetul Neamt

26.

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Siret

Amenajare albie râu Cracau la Bodesti, judetul Neamt

27.

Administratia Natională “Apele Române”

Sistem informatic integrat pentru managementul apelor - WATMAN -faza 1

 

Axa prioritara 5: “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la Isc” - domeniul major de interventie 5.2 “Reducerea eroziunii costiere” Finantare: Fondul de coeziune

 

Nr crt.

Beneficiar

Denumirea proiectului

1.

Administratia Natională “Apele Române” prin Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

Asistentă tehnică pentru pregătirea de proiecte Axa prioritară 5 - Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc- domeniul major de interventie 2 “Reducerea eroziunii costiere”

2.

Administratia Natională “Apele Române” prin Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc. Reducerea eroziunii costiere. Protectia si reabilitarea părtii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanta si Efone Sud

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului

Administratiei si Internelor

 

Având în vedere prevederile ari. 23 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Administratiei si internelor, prevăzut în anexa”) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 290.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

 


ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea si eliberarea atestatelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar, si a Procedurii privind gestionarea si eliberarea atestatelor de recunoastere si echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal si informal de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/învătătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor

 

În baza prevederilor art. 149 alin. (3) si al art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, si ale Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/învătătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.484/2011,

în temeiul hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind gestionarea si eliberarea atestatelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Procedura privind gestionarea si eliberarea atestatelor de recunoastere si echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal si informal de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/învătatoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si institutiile de învătământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2011.

Nr. 6.575.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

privind gestionarea si eliberarea atestatelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, denumită în continuare Metodologie privind echivalarea pe baza ECTS/SECT, procedura de echivalare se finalizează cu acordarea Atestatului de echivalare, al cărui model este prevăzut în anexa la Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT.

Art. 2. - Listele nominale cuprinzând cadrele didactice validate de comisiile instituite la nivelul institutiilor de învătământ superior, pentru care urmează să fie eliberate atestate de echivalare conform Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT, se afisează la avizierul si pe pagina web a institutiilor de învătământ superior stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 3. -(1) Atestatele de echivalare, al căror model este prevăzut în anexa la Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT, tipărite pe hârtie specială cu filigran continuu, cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 412/1993 privind reproducerea stemei României pe actele oficiale si sigiliile autoritătilor Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si  completările ulterioare, se gestionează, se completează si se eliberează de institutiile de învătământ superior stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în conformitate cu prevederile art. 5 din Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT.

(2)Atestatele de echivalare se încadrează în regimul actelor de studii si se gestionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind regimul actelor de studii gestionate de institutiile de învătământ superior.

Art. 4. - Redactarea atestatelor de echivalare se face în limba română, folosindu-se alfabetul latin, prin scriere la calculator, prin dactilografiere sau de mână, cu tus sau cerneală neagră, fără spatii libere. Sunt interzise stersăturile, răzuirile, acoperirile cu pastă corectoare, prescurtările si/sau adăugările.

Art. 5. - (1) În termen de 30 de zile de la eliberarea atestatelor de echivalare, institutiile de învătământ superior vor transmite Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului un borderou, atât pe suport electronic, cât si în format letric, vizat de rectorul institutiei de învătământ superior, cu evidenta cadrelor didactice pentru care au fost eliberate atestate de echivalare.

(2) Borderoul cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numele cadrului didactic, initialele prenumelui tatălui/mamei, prenumele cadrului didactic, seria si numărul formularului, specializarea dobândită prin studiile universitare de scurtă durată, unitatea de învătământ la care este încadrat, functia didactică pe care este încadrat, domeniul în care s-a făcut echivalarea si specializarea dobândită în urma echivalării.

(3) Un exemplar din borderou se arhivează la institutia de învătământ superior, iar al doilea exemplar, vizat de rectorul institutiei de învătământ superior, se arhivează la Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

privind gestionarea si eliberarea atestatelor de recunoastere si echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal si informal de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/învătătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/învătatoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.484/2011, denumită în continuare Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal, procedura de recunoastere si echivalare a competentelor profesionale dobândite formal, nonformal si informal se finalizează cu acordarea Atestatului de recunoastere si echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal si informal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal.

Art. 2. - Listele nominale cuprinzând cadrele didactice evaluate si validate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, conform Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal, se afisează la avizierul si pe pagina web a inspectoratelor scolare.

Art. 3. - Atestatele de recunoastere si echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal si informal, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2 la Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal, tipărite pe hârtie specială cu filigran continuu, cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 412/1993 privind reproducerea stemei României pe actele oficiale si sigiliile autoritătilor Ministerului Educatiei, Cercetării,Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare, se completează si se eliberează de inspectoratele scolare după emiterea ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal.

Art. 4. - (1) Completarea atestatelor de recunoastere si echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal si nformal se poate face prin scriere la calculator, prin dactilografiere sau de mână, cu tus sau cerneală neagră, fără spatii libere.

(2) Redactarea atestatelor de recunoastere si echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal si informal se face în limba română, folosindu-se alfabetul latin. Sunt interzise stersăturile, răzuirile, acoperirile cu pastă corectoare, prescurtările si/sau adăugările.

Art. 5. - (1) Atestatele de recunoastere si echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal si informal, completate conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal si prezentei proceduri, se înaintează pentru semnare Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, însotite de un borderou, atât pe suport electronic, cât si în format letric.

(2) Borderoul cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numele cadrului didactic, initialele prenumelui tatălui/mamei, prenumele cadrului didactic, seria si numărul formularului, specializarea, unitatea de învătământ la care este încadrat, functia didactică pe care este încadrat, numărul de credite obtinut în urma evaluării, functia didactică dobândită în baza recunoasterii si echivalării competentelor profesionale dobândite formal, nonformal si informal.

(3) Un exemplar din borderou se arhivează la inspectoratul scolar, iar al doilea exemplar, vizat de inspectorul scolar general, se arhivează la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 6. - Atestatele de recunoastere si echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal si informal se încadrează în regimul actelor de studii si se gestionează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitătile de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.565/2011.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind radierea din Registrul general si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare Societătii Comerciale MEDIA LEASING IFN - S.A.

 

Luând în considerare cele consemnate în Nota nr. V1/5/15.524 din 22 septembrie 2011 privind radierea din Registrul general tinut la Banca Natională a României a institutiei financiare nebancare Societatea Comercială MEDIA LEASING IFN -S.A, întocmită în baza constatărilor din Nota înregistrată la Banca Natională a României sub nr. 14.173 din 29 august 2011, si având în vedere faptul că în perioada 2010-2011 aceasta a fost sanctionată pentru deficiente constatate în desfăsurarea activitătii cu suspendarea temporară a activitătii de creditare, până la remedierea tuturor deficientelor constatate, prin Ordinul prim-viceguvematorului Băncii Nationale a României nr. 78/2010*), cu amendă aplicată prin Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României nr. 153/2010*) si nr. 214/2010*) si cu mentinerea sanctiunii de suspendare a activitătii de creditare până la remedierea deficientelor constatate, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2011, prin Ordinul prim-viceguvematorului Băncii Nationale a României nr. 49/2011*) ca urmare a nerespectării de către Societatea Comercială MEDIA LEASING IFN - S.A. a prevederilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare, si a reglementărilor Băncii Nationale a României emise în aplicarea prevederilor acesteia,

luând act de deficientele constatate cu ocazia actiunilor de supraveghere anterioare, precum si datontâ faptului că institutia financiară nebancară nu îsi mai desfăsoară activitatea la sediul social notificat în momentul înscrierii în Registrul general al institutiilor financiare nebancare, fără ca această modificare să fie notificată Băncii Nationale a României în conformitate cu reglementările în vigoare, de netransmiterea unui plan de măsuri, asa cum prevede Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României nr. 49/2011*), de imposibilitatea de a contacta reprezentantii institutiei financiare nebancare si de a desfăsura actiunea de inspectie la fata locului conform împuternicirii nr. VI/144 din 18 august 2011, în scopul verificării respectări prevederilor Ordinului prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României nr. 49/2011*), fapte ce intră sub incidenta prevederilor a rt. 59 alin. (1 )lit. a), c) si ci) din Legea nr. 93/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 58 si 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009, cu modificănle si completările ulterioare, si ale Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, întrunit în sedinta din data de 2 noiembrie 2011, hotărăste:

Art. 1. - Se radiază din Registrul general, interzicându-i-se implicit desfăsurarea activitătii de creditare, Societatea Comercială MEDIA LEASING IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, piata Alba Iulia nr. 8, bl. 17, sc. 2, ap. 32, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/1559/2003, având cod unic de înregistrare nr. 15182741, înscrisă în Registrul general tinut la Banca Natională a României, sectiunea h) “Leasing financiar”, sub nr. RG-PJR-41-080230/2008.

Art. 2. - Societatea Comercială MEDIA LEASING IFN - S.A. are drept de contestatie la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta hotărâre îsi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2011.

Nr. 11.


*) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociatia Română pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX) drept colector al remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti, stabilite prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producătorilor de fonograme, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006

 

Tinând cont de Referatul Directiei registre si gestiune colectivă nr. RG 11/15.588 din 29 decembrie 2011,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere concluziile controlului efectuat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor la Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) în perioadele 14-16 noiembrie 2011 si 17-25 noiembrie 2011, comunicate prin Adresa nr. RG 11/15.371 din 20 decembrie 2011,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie:

Art. 1. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Asociatia Română pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX), cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Dudesti-Pantelimon nr. 1-3, et. 1, camera 3, sectorul 3, drept colector al remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti, stabilite prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producătorilor de fonograme, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006.

Art. 2. - Articolul 2 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Asociatia Română pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX), cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Dudesti-Pantelimon nr. 1-3, et. 1, camera 3, sectorul 3, drept colector al remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti, stabilite prin metodologia mentionată la art. 1.”

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 29 decembrie 2011.

Nr. 305.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.