MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 07/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 7         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.288/2011. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Consolidare DN 57 km 137+500 - km 152+990 Nicolint-Oravita”

 

1.297/2011. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Lucrări de infrastructură portuară - Cheu dana 23 si 25 partial din portul Brăila”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

265/2011. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind aplicarea normelor de evidenta, păstrare, port, manipulare si completare a consumurilor si pierderilor de armament, munitii, aparatură electronooptică si mijloace specifice de ordine publică pe timpul îndeplinirii misiunilor si operatiilor în afara teritoriului statului român

 

918/2.977/2.600/2011. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Electrificare CFR” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

919/2.976/2.610/2011.- Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al  Societătii Comerciale de Transport Maritim si de Coastă “CFR Ferry-Boat” - SA., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. - Marfă” - SA.

 

1.793/2011. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în functie de competentă

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

45/2011. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu tema “Istoria aurului - Crucea de la Garvăn - Dinogetia”

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Consolidare DN 57 km 137+500 - km 152+990 Nicolint-Ora vita”

 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, si ale art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Consolidare DN 57 km 137+500-km 152+990 Nicolint-Oravita”, judetul Caras-Severin, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea lucrărilor de interventii mentionate la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Gheorghe Dobre,

secretar general

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitanu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.288.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenti lucrărilor de interventii “Consolidare DN 57 km 137+600 - km 152+990 Nicolint-Oravita”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii                                         

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA. - Directia Regională de Drumuri si Poduri Timisoara                                                                                     

AMPLASAMENT: pe DN 5/ Nicolint-Oravita, între km 13/ + 500 si km 152+990, în judetul Caras-Severin                                                                                                                                       

Indicatori tehnico-economici:                                                                          

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA:

 

 

(1. euro =4,1207. lei la data de 30 mai 2011)

37.527

mii lei

- din care constructii-montaj (C+M): (inclusiv TVA)

33.320

mii lei

Capacităti:

 

 

- lungime:

15,67

km

- lătime platformă:

9,00

m

- lătime parte carosabilă:

7,00

m

- lătime acostamente:

2. x 1,00

m

- lătime benzi de încadrare consolidate:

2x0,50

m

- santun din beton:

5.040

m

- rigole carosabile acoperite cu plăcute:

2.570

m

- parapet deformabil de tip semigreu:

840

m

- înlocuire podete existente:

3

buc.

- amenajare pasaj la nivel de CF cu elemente performante

1

buc.

Durata de realizare a lucrărilor:

6

luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1-2006.

Finantarea investitiei

Finantarea lucrărilor de interventii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Lucrări de infrastructură portuară - Cheu dana 23 si 25 partial din portul Brăila”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Lucrări de infrastructură portuară - Cheu dana 23 si 25 partial din portul Brăila”, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în conformitate cu prevederile Programului operational sectorial “Transport” 2007-2013 si ale legislatiei comunitare si nationale în vigoare, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Gheorghe Dobre,

secretar general

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.297.

 

 


ANEXA

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Lucrări de infrastructură portuară - Cheu dana 23 si 25 partial din portul Brăila”

 

Ordonatorul principal de credite: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii                              

Beneficiar: Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati                                                                                                                                

Amplasament: mal stâng Dunăre, km 1 /0+000, în zona danei 24. existente, amonte si aval de aceas proiectate se află în zona str. Fata Portului nr. 2, intravilan municipiul Brăila

 

Lucrările hidrotehnice

Indicatorii tehnico-economici:                                                                         

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv I VA, (în preturi în luna februarie 2011, 1. euro =4,2574. lei) din care:

 

mii lei

42.504*)

- constructii-montaj (inclusiv TVA):

 

mii lei

36 499

Esalonarea investitiei:

 

 

 

- Anul I

INV.

mii lei

25526

 

C+M

mii lei

22394

- Anul II

INV.

mii lei

16978

 

C+M

mii lei

14.105

Capacităti:

 

 

 

- cheu vertical

 

ml

100

- cheu de asteptare fluvio-maritim

 

ml

65

Durata de realizare a investitiei

 

luni

24

Durata de implementare a proiectului

 

ani

5

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P 100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în conformitate cu prevederile Programului operational sectorial “Transport” 2007-2013 si ale legislatiei comunitare si nationale în vigoare, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aplicarea normelor de evidentă, păstrare, port, manipulare si completare a consumurilor si pierderilor de armament, munitii, aparatură electronooptică si mijloace specifice de ordine publică pe timpul îndeplinirii misiunilor si operatiilor în afara teritoriului statului român

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. o) pct. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Asigurarea cu armament, munitii, aparatură electronooptică si mijloace specifice de ordine publică a personalului si formatiunilor Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare M.A.I., care participă la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român se realizează în conformitate cu:

a) specificul misiunii/operatiei în afara teritoriului statului român;


b) profilul fiecărei functii si corespunzător nevoilor de protectie a personalului;

c) solicitările organizatorului misiunii/operatiei;

ci) politica institutiei/organismului international cu privire la securitatea personalului care participă la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român;

e) regulile de angajare/Standardele operationale de securitate ale misiunii/Procedurile standard de operare;

f) prevederile normelor si tabelelor de înzestrare pentru fiecare misiune si operatie desfăsurată în afara teritoriului statului român.

Art. 2. - Asigurarea cu armament, munitii, aparatură electronooptică si mijloace specifice de ordine publică la nivelul misiunii si operatiei în afara teritoriului statului român cuprinde dotarea, evidenta, păstrarea, portul, manipularea si completarea consumurilor si pierderilor în teatrele de operatii.

Art. 3. - (1) Personalul M.A.I. participă la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român în cadrul unei formatiuni, unui contingent sau unei structuri constituite, precum si la misiuni individuale în afara teritoriului statului român.

(2) Personalul M.A.I. participant la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român este instruit premergător deplasării în teatrele de operatii si începerii turului de serviciu, prin grija structurilor MAI care asigură efectivele pentru misiunea/operatia în afara teritoriului statului român, precum si după sosirea acestuia în teatrele de operatii, înainte de începerea executării propriu-zise a misiunilor, prin grija comenzii misiunii/echipei de management al operatiunii, cu privire la legislatia specifică privind cunoasterea modului de purtare, păstrare, functionare si mânuire a armamentului, precum si cu privire la conditiile legale în care se poate face uz de armă, pe aria de desfăsurare a misiunii/operatiei în afara teritoriului statului român.

 

CAPITOLUL II

Reguli privind păstrarea, portul, manipularea si evidenta armamentului, munitiei, aparaturii electronooptice si mijloacelor de ordine publică folosite în misiuni si operatii în afara teritoriul ui statului român

 

SECTIUNEA 1

Reguli privind păstrarea armamentului si munitiei

 

Art. 4. - (1) Armamentul se păstrează în încăperi special destinate acestui scop puse la dispozitia formatiunii române, care asigură conditiile tehnice de securitate si sunt dotate cu dulapuri-rastel, fisete sau lăzi din metal încuiate si sigilate.

(2) Amenajările sunt puse la dispozitie de structurile cu care se colaborează sau în subordinea cărora se desfăsoară activitatea în teatrul de operatii, în conformitate cu procedurile interne ale misiunii/operatiei.

(3) Pentru personalul care desfăsoară misiuni individuale, în cazul în care nu există posibilitatea asigurării conditiilor mentionate la alin. (1), armamentul se păstrează, în urma unui raport de informare adresat sefului formatiunii M.A.I. care execută misiunea/operatia în afara teritoriului statului român, astfel:

a) în camere de armament si/sau de munitii utilizate si de alt personal international participant la misiune, special destinate acestui scop, asigurate de organizatorul international al misiunii;

b) în locuri special amenajate, aflate în apropierea locului de resedintă sau de desfăsurare a activitătilor personalului M.A.I., stabilite conform acordului ori conventiei încheiate de statul român pentru participarea la misiunea/operatia în afara teritoriului statului român;

c) la resedintă/locul de cazare, în casete metalice special amenajate, asigurate cu cheie sau cu cifru, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.

(4) Asigurarea cu casetele prevăzute la alin. (3) lit. o) se efectuează de către structura M.A.I. care asigură suportul logistic al misiunii/operatiei în afara teritoriului statului român sau, după caz, prin grija structurilor care asigură suportul logistic la nivelul misiunii/operatiei.

Art. 5. - (1) Locurile de păstrare a armamentului si munitiei necesare îndeplinirii misiunii/operatiei în afara teritoriului statului român, precum si armurierii/gestionarii formatiunilor sau personalul desemnat pentru gestionarea materialelor se consemnează în dispozitia/ordinul de zi pe unitate.

(2) în situatia în care locurile de păstrare nu sunt stabilite, seful formatiunii MAI. care execută misiunea/operatia în afara teritoriului statului român are obligatia de a solicita conducerii/organizatorului international al misiunii locuri de păstrare pentru armament si munitie, în functie de particularitătile misiunii si de reglementările interne ale acesteia.

(3) Acolo unde nu este prevăzut un post de armurier/gestionar, seful formatiunii M.A.I. care execută misiunea/operatia în afara teritoriului statului român desemnează o persoană din rândul personalului participant la misiune, care îndeplineste atributiile privind gestionarea armamentului si munitiilor necesare îndeplinirii misiunii.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru misiunile ndividuale, regulile de păstrare a armamentului si munitiei aferente se pot stabili si prin Procedurile standard de operare specifice fiecărei misiuni înainte de începutul turului de serviciu, al misiunii sau ori de câte ori este necesar.

Art. 6. - (1) Munitia se păstrează în lăzi metalice prevăzute cu încuietori, în încăperi separate de cele pentru păstrarea armamentului.

(2) Acolo unde nu se pot asigura încăperi separate, munitia se poate păstra în aceeasi cameră cu armamentul, dar separat de acesta, în lăzi metalice prevăzute cu încuietori.

Art. 7. - (1) Rezerva/Stocul de munitie se păstrează în încăperi special destinate si amenajate în acest scop si, pe cât posibil, în ambalajul original sigilat al producătorului.

(2) în situatia în care nu există spatii corespunzătoare, munitia stoc de luptă pentru armamentul individual sau cea aflată la bordul navelor se păstrează în camere de armament si munitii de serviciu/magazii de armament si munitie ale formatiunilor/navelor.

Art. 8. - Pentru asigurarea operativitătii în executarea misiunilor, munitia de serviciu se poate păstra si în încărcătoare/benzi, în lăzi special destinate, încuiate si sigilate.

Art. 9. - Autospecialele echipate cu armament si munitii se păstrează, de regulă, separat de celelalte categorii de autovehicule, în spatii/boxe/garaje prevăzute cu usi metalice si gratii la ferestre, având încuietori sigure si echipate cu sisteme de alarmare/instalatii video conectate la camera personalului de serviciu sau la formatiunile de pază/similare.

Art. 10. - În situatia în care armamentul si munitia se găsesc la bordul mijloacelor navale participante la misiuni internationale, păstrarea acestora se face astfel:

a) armamentul individual, cel de semnalizare si munitia de război se păstrează, după caz, în magazia de armament si munitii, prevăzută cu sistem de semnalizare acustică la efractie, sau în cabina de comandă, închise în dulapuri-rastel din metal, prevăzute cu două deschideri separate, una pentru armament si alta pentru munitie, ori în cutii metalice separate, încuiate si sigilate;

b) munitia se păstrează, de regulă, în cutii din tablă zincată, în lăzi de lemn sigilate si balotate sau în ambalajul original sigilat al producătorului;

o) munitia de semnalizare se păstrează în cabina de comandă, într-o cutie din metal, încuiată si sigilată, la distantă de orice sursă de căldură;


ci) când ambarcatiunea este acostată la cheu si echipajul nu se află la bord, în locurile stabilite prin protocoale sau acorduri existente la nivel international sau de organizatia sub egida căreia se desfăsoară misiunea/operatia, în functie de particularitătile misiunii, reglementările interne ale acesteia si legislatia statului riveran.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reguli de evidentă a armamentului, munitiei, aparaturii electronooptice si a mijloacelor specifice de ordine publică

 

Art. 11. - Evidenta tehnico-operativă a armamentului, munitiei, aparaturii electronooptice si a mijloacelor specifice de ordine publică se organizează si se conduce potrivit legislatiei române si normelor specifice aprobate în cadrul M.A.I.

Art. 12. - (1) în cazul formatiunilor constituite, distribuirea/retragerea armamentului si munitiilor se face pe bază de tichet înlocuitor, semnătură în registrul special destinat sau documente justificative întocmite conform instructiunilor privind evidenta bunurilor materiale în unitătile M.A.I., dispozitiilor tehnice ale structurilor de specialitate si regulamentului de ordine interioară.

(2) în cazul formatiunilor constituite, în procesul-verbal de predare-primire a serviciului de zi, personalul de serviciu/similar consemnează situatia cantitativă a armamentului si munitiei, inclusiv a cantitătilor existente asupra personalului aflat în serviciu.

(3) în cazul personalului care execută misiuni individuale, distribuirea/retragerea armamentului si munitiilor se face în conformitate cu prevederile procedurilor interne ale misiunii stabilite de organizatorul international al misiunii.

Art. 13. - (1) Distribuirea/Retragerea armamentului si munitiilor destinate pazei si apărării sediilor/bazelor, navelor/ambarcatiunilor si formatiunilor de interventie se face de către armurierul/gestionarul formatiunii/personalul desemnat conform prevederilor art. 14 alin. (1).

(2) Cantitatea necesară de armament si munitie pentru paza sediului în care îsi desfăsoară activitatea formatiunea MAI, precum si pentru executarea misiunilor ordonate se stabileste prin dispozitie/ordin de zi pe unitate, la începutul fiecărui tur de serviciu, odată cu actualizarea documentelor.

Art. 14. - (1) Pe timpul desfăsurării misiunii/operatiei în afara teritoriului statului român, personalul M.A.I care părăseste teatrul de operatii predă bunurile materiale pe care le are în primire, pe bază de proces-verbal de predare-primire, armurierului/gestionarului formatiunii sau, în cazul teatrelor de operatii unde această activitate nu este posibilă, personalului desemnatdin cadrul misiunii/operatiei, din imediata apropiere a locatiei, în conformitate cu procedurile interne ale misiunii.

(2) în situatia în care părăsirea teatrului de operatii se face înainte de expirarea mandatului, seful formatiunii M.A.I. care execută misiunea/operatia în afara teritoriului statului român poate redistribui bunurile materiale prevăzute la alin. (1) altui personal desemnat; datele de identificare ale personalului căruia i-au fost predate bunurile se comunică în scris formatiunilor prevăzute la art. 19.

Art. 15. - (1) La terminarea turului de serviciu aferent misiunii individuale, personalul M.A.I. predă bunurile materiale pe care le are în primire armurierului/gestionarului formatiunii/personalului care asigură rotatia, pe bază de proces-verbal de predare-primire, întocmit în 3. exemplare si avizat de seful de contingent/grup.

(2) Un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (1) se transmite unitătii de provenientă a politistului/militarului, care i-a distribuit armamentul si munitia aferentă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Portul si manipularea armamentului si munitiei

 

Art. 16. - Portul armamentului si munitiei de către personalul M.A.I. participant la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român este permis numai în interes de serviciu sau pentru autoapărare, cu respectarea legislatiei specifice din teatrul de operatii si în conformitate cu regulile de angajare/Standardele operationale de securitate ale misiunii/Procedurile standard de operare stabilite de organizatorul international al misiunii.

Art. 17. - (1) Seful formatiunii M.A.I. care execută misiunea/operatia în afara teritoriului statului român, prin dispozitie/ordin de zi pe unitate/jurnal de bord, stabileste nominal personalul care poate păstra asupra lui, temporar sau permanent, armamentul si munitia, în functie de specificul misiunilor si de atributiile pe care le are de îndeplinit, precum si pentru autoapărare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru misiunile ndividuale, regulile aferente se pot stabili si prin Procedurile standard de operare specifice fiecărei misiuni.

Art. 18. - (1)Armamentul se poartă, de regulă, la vedere, cu exceptia misiunilor care prin caracterul si modul de actiune impun ca acesta să nu fie vizibil.

(2) Pistolul se poartă, de regulă, în toc, însă, în functie de specificul misiunii, seful formatiunii care execută misiunea/operatia în afara teritoriului statului român poate stabili alt mod de purtare a armamentului.

(3) încărcătoarele cu cartuse se păstrează astfel: unul introdus în pistol, iar celălalt în locasul prevăzut în tocul de purtare sau în tocul port încărcat or.

(4) Încărcarea/Descărcarea armamentului se face în locuri special destinate si amenajate, însă, în functie de specificul misiunii, această activitate se poate face la locul si în timpul misiunii individuale.

 

CAPITOLUL III

Reguli privind modul de realizare a completării consumurilor si pierderilor în teatrul de operatii si stabilirea răspunderii materiale

 

Art. 19. - (1) Responsabilitatea asigurării dotării cu armament, munitii, aparatură electronooptică si mijloace specifice de ordine publică se realizează de către structura M.A.I. care asigură efectivele pentru misiunea/operatia în afara teritoriului statului român

(2) Pentru misiunile individuale, dotarea cu armament si/sau alte materiale de resort se realizează de către unitatea desemnată de conducerea M.A.I.

Art. 20. - (1) Cantitatea, tipul de armament si de munitie aferentă pentru perioada desfăsurării turului de serviciu, munitia pentru pregătire/antrenamentele efectuate în teatrele de operatii si rezerva/stocul de munitie sunt stabilite de unitatea care sustine logistic misiunea/operatia în afara teritoriului statului român, în conformitate cu cerintele misiunii/operatiei.

(2) Pentru munitia de război si munitia cu efect iritant-lacrimogen se asigură în tară o rezervă de 50% din necesar.

(3) Când stocurile ajung la 75% din necesar, seful formatiunii care participă la misiunea/operatia în afara teritoriului statului român solicită, în tară, reîntregirea acestuia.

Art. 21. - (1) Transportul armamentului, munitiei, aparaturii electronooptice si al mijloacelor specifice de ordine publică este efectuat, de regulă, de structura de provenientă a personalului participant la misiunea/operatia în afara teritoriului statului român, sub coordonarea Directiei generale afaceri europene si relatii internationale din M.A.I., denumită în continuare D.G.A.E.R.I.


(2) Transportul si asigurarea protectiei acestuia se realizează conform reglementărilor interne ale MAI, cu respectarea acorduri lor internationale bilaterale si/sau, după caz, a legislatiei nationale a tărilor tranzitate.

(3) Transportul în/din teatrul de operatii se poate realiza ou mijloace MAI. sau cu mijloace stabilite prin colaborare/contractare de servicii cu alte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică si securitate natională ori cu operatori economici interni sau externi.

Art. 22. - (1) Mentenanta armamentului, munitiilor, aparaturii electronooptice si mijloacelor specifice de ordine publică se organizează si se realizează potrivit legislatiei nationale si normelor specifice aprobate în cadrul M.A.I.

(2) în cazul aparitiei unor defectiuni la bunurile materiale utilizate în misiunile/operatiile în afara teritoriului statului român, seful formatiunii M..A1. care execută misiunea/operatia va comunica în timp util formatiunilor prevăzute la art 19. cererile de reparare sau de înlocuire a bunurilor defecte.

Art. 23. - (1) Pierderea, sustragerea sau degradarea armamentului, munitiei, aparaturii electronooptice si a mijloacelor specifice de ordine publică se raportează imediat sefului formatiunii M.A.I. oare execută misiunea/operatia în afara teritoriului statului român, careva informa atât D.G.A.E.R.I., cât si factorii competenti din cadrul misiunii, conform reglementărilor interne ale misiunii.

(2) D.G.A.E.R.I. va informa imediat conducerea M.A.I. despre producerea unuia dintre evenimentele prevăzute la alin. (1), precum si Directia arme, explozivi si substante periculoase din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, în cazurile de pierdere ori sustragere a armamentului si/sau munitiei, în vederea implementării modificărilor în Registrul national al armelor.

(3) în vederea stabilirii răspunderii materiale, documentele necesare efectuării cercetării administrative si scăderii din evidentă/gestiune a bunurilor materiale respective vor fi transmise, prin grija sefului formatiunii M.A.I. care execută misiunea/operatia în afara teritoriului statului român, ordonatorului de credite care asigură logistic misiunea/operatia.

(4) Răspunderea materială a personalului aflat în misiuni/operatii în afara teritoriului statului român se stabileste în conformitate cu legislatia română.

Art. 24. - Comisia de cercetare administrativă, constituită a nivelul unitătii care a înregistrat paguba, administrează probele si rezultatele comunicate de structurile specializate/ofiterul specializat ou investigatiile interne ale misiunii, în vederea stabilirii răspunderii materiale si/sau disciplinare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 25. - Unitătile M.A.I. care asigură logistic personalul sau formatiunile participante la misiunile/operatiile în afara teritoriului statului român pot emite, conform competentelor, ordine/dispozitii/norme/

proceduri/tabele de înzestrare, în baza si pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 26. - Atributiile sefului formatiunii M.A.I. care execută misiunea/operatia în afara teritoriului statului român si ale armurierului/gestionarului formatiunii sau ale persoanei desemnate referitoare la regimul armamentului si munitiei sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 27. - Prevederile prezentului ordin nu se aplică în situatia în care regulile referitoare la păstrare, port, manipulare si completare a consumurilor de armament, munitii, aparatură electronooptică si mijloace specifice de ordine publică produse pe timpul îndeplinirii misiunilor si operatiilor în afara teritoriului statului român sunt stabilite prin Proceduri standard de operare specifice fiecărei misiuni.

Art. 28. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25. noiembrie 2011.

Nr. 265.

 

ANEXĂ

 

ATRIBUTIILE

sefului formatiunii Ministerului Administratiei si Internelor care execută misiunea/operatia în afara teritoriului statului român si ale armurierului/gestionarului formatiunii sau ale persoanei desemnate referitoare la regimul armamentului si munitiei

 

Art. 1. - Atributiile sefului formatiunii Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare M.A.I., care execută misiunea/operatia în afara teritoriului statului român sunt următoarele:

a) asigură coordonarea activitătilor privind evidenta/gestionarea armamentului, munitiei, aparaturii electronooptice si a mijloacelor de ordine publică;

b) desemnează personalul care îndeplineste atributiile armurierului, în situatia în care nu este reglementat altfel;

c) asigură fluxul informational către autoritătile nationale competente, în domeniul gestionării acestor echipamente;

d) asigură instruirea noilor membri ai contingentului/echipajului cu privire la prevederile regulamentelor/procedurilor misiunii în ceea ce priveste portul, depozitarea si manipularea armamentului, munitiilor si echipamentului de protectie si interventie;

e) verifică periodic modul de gestionare a armamentului, munitiilor si echipamentului de protectie si interventie asigurat, precum si termenul de valabilitate a acestora, luând măsurile legale ce se impun;

f) organizează si conduce activitatea de raportare a oricăror evenimente asociate gestionării, depozitării si manipulării armamentului, munitiilor si echipamentelor de protectie si interventie;

g) asigură fluxul informational pe această problematică cu factorii competenti din cadrul misiunii

h) solicită aprobarea efectuării sedintelor de tragere si coordonează desfăsurarea efectivă a acestora;

i) realizează cooperarea interinstitutională cu ceilalti participanti aflati în teatrul de operatii care au atributii în domeniul gestionării armamentului, munitiilor si echipamentelor de protectie si inteiventie;

j) solicită reîntregirea stocurilor de munitie de război si munitie iritant-lacrimogenă, atunci când acestea au ajuns la 75% din necesar.

Art. 2. - Atributiile armurierului/gestionarului formatiunii sau ale persoanei desemnate din cadrul formatiunii constituite sunt următoarele:

a) tine evidenta tehnico-operativă a armamentului, munitiei, aparaturii electronooptice si a mijloacelor specifice de ordine publică necesare îndeplinirii misiunilor;

b) întocmeste documentele privind evidenta, păstrarea si manipularea armamentului, munitiei, aparaturii electronooptice si a mijloacelor specifice de ordine publică, precum si consumul de materiale;

c) verifică periodic existentul si starea tehnică a bunurilor materiale asigurate contingentului/structurii participante sau la solicitarea sefului de contingent/comandantului

d) informează seful formatiunii MAI. care execută misiunea/operatia în afara teritoriului statului român asupra situatiilor prevăzute la art 20 alin. (3) si art. 23 alin. (1) din ordin, sesizate din oficiu sau aduse la cunostinta sa sub orice formă

e) asigură pregătirea si desfăsurarea sedintelor de tragere, în conditii de maximă securitate si în concordantă cu regulamentele/procedurile misiunii;

f) îndeplineste si alte sarcini stabilite de seful formatiunii care execută misiunea/operatiunea în afara teritoriului statului român pe linia evidentei, păstrării, depozitării si manipulării armamentului, mijloacelortehnice si materialelor necesare.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 918 din 11. noiembrie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.977 din 14 decembrie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 2.600 din 22. noiembrie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Electrificare CFR” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si cu Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 10/2011, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele măsuri financiare, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Electrificare CFR” – S.A, filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - SA prevăzut în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului muncii familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează ne realizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4 - Societatea Comercială “Electrificare CFR” - SA va duce la îndeplinire prezentul ordin

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu


ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială “Electrificare CFR” - SA.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti Cod unic de înregistrare: 16828396

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2011

 

 

 

 

 

 

- mii lei –

 

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011 Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

96.203,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

96.203,00

 

 

a)

din productia vânduta

3

90.963,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

5.240,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

 

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

146.203,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

141.303,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

4.900,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

1.500,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

39,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

92.252,35

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

70.500,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

21.252,35

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

15.872,64

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

352,75

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

3.666,00

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.360,72

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu pers-o naiul.din care:

23

500,00

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

20

500,00

 

 

 

 

-tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

30

 

 

 

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d.3.2) tichete de masa

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivii programelor de disponibilizări

34

526,00

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

30,00


 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

5.816,06

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe, din care:

37

36.166,65

 

 

 

ch. S.N.T.F.C

38

4.440,00

 

 

 

ch. Informatica Ferov.; Telecomunicatii CFR

39

500,00

 

 

 

alte ch. Externe

40

2.635,65

 

 

 

penalităti buget

41

28.591,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare .din care:

42

73,00

 

 

 

i1) contract de mandat

43

73,00

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

44

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 19 3/2006, cu modificările ulterioare

45

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

46

 

 

 

 

 

tichete cadcu ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

47

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

48

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

49

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

50

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

51

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

52

4.900,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

53

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

54

4.800,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

55

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

56

-50,000,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

57

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

58

 

 

1

 

Rezerve legale

59

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

60

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

61

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele finantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

62

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

63

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.55, 56, 57, 58 si 59.

64

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

66

 

 

B

 

Minimum 50% vărsărninte la bugetul ce stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

66

 

 

8

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pet 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

67

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care

68

32.523,00

 

1

 

Surse proprii

69

1.023,00

 

2

 

Alocatii de la buget, program cu finantare rambursabila

70

31.500,00

 

3

 

Credite bancare

71

 

 

 

a)

- interne

72

 

 

 

b)

- externe

73

 


 

4

 

Alte surse

74

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

75

32.523,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

76

32.523,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

77

 

 

 

a)

interne

78

 

 

 

b)

Externe

79

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

80

 

 

1

 

Rezerve legale

81

 

 

2

 

Rezerve statutare

82

 

 

3

 

Alte rezerve

83

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

84

 

 

1

 

Venituri totale

85

96.203,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor tolale

88

146.203,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

87

2.775

 

4

 

Nr. mediu de salariati total

86

2.812

 

5

 

Fond de salarii, din care:

89

70.500,00

 

 

a)

Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

90

70.495,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

9l

5,00

 

8

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

92

2.089,11

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

93

34.211,59

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

94

34.211,50

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

95

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000

96

1.519,73

 

11

 

Plăti restante

97

455,000,00

 

 

a)

preturi curente

98

455,000,00

 

 

b)

preturi comparabile

99

455,000,00

 

12

 

Creante restante

100

50,000,00

 

 

a)

preturi curente

101

50,000,00

 

 

b)

preturi comparabile

102

50,000,00


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 919 din 11 noiembrie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.976 din 14 decembrie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 2.610 din 22 noiembrie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Transport Maritim si de Coastă “CFR Ferry-Boat” - S.A., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. - Marfă” - S.A.

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si cu Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15. alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii, ministrul finantelor publice si ministrul muncii familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Transport Maritim si de Coastă “CFR Ferry-Boat” - SA., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R - Marfă” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului muncii familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează ne realizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială de Transport Maritim si de Coastă “CFR Ferry-Boat” - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu


ANEXĂ)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială de Transport Maritim si de Coastă “CFR Ferry-Boat” - S.A.

Bd. 1 Decembrie 1918. nr. 2, Constanta Cod unic de înregistrare: 23131730

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2011

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentruclasificarea spitalelor în functie de competentă

 

Văzând Referatul de aprobare nr. R.L. 4.601/2011 al Directiei asistentă medicală si politici publice de sănătate,

având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în functie de competentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 19 aprilie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 “METODOLOGIE pentru clasificarea spitalelor în functie de competentă” se modifică si se completează după cum urmează:

a) Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - În cazuri exceptionale, motivate obiectiv, ministrul sănătătii poate aproba clasificarea provizorie, valabilă până la data de 31 decembrie 2012, pentru un spital care îndeplineste doar partial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată, cu conditia prezentării de către unitatea solicitantă a unui plan de conformare cu responsabilităti si termene de implementare precis specificate.”;

b) După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 9, cu următorul cuprins:

“Art. 9. - Manageri spitalelor clasificate într-o categorie cu plan de conformare aprobat au obligatia de a raporta trimestrial directiei de sănătate publică din ana administrativ-teritorială în care îsi desfăsoară activitatea gradul de îndeplinire a planului de conformare asumat.”

2. Anexa nr. 2 “CRITERIILE MINIME OBLIGATORII pentru clasificarea spitalelor în functie de competentă” se modifică si se completează după cum urmează:

a) La articolul 1, punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“7. Prevederile pct. 6 sunt aplicabile pentru cel mult 3 specialităti dintre cele mentionate la pct. 4 subpct. 4.1.”;

b) La articolul 1, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:

“81. Spitalul trebuie să desfăsoare activitate de îndrumare si coordonare metodologică la nivel national si/sau regional, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătătii.”;

c) La articolul 2, punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“6. Spitalul trebuie să desfăsoare activitate de îndrumare si coordonare metodologică la nivel national si/sau regional, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătătii.”;

d) La articolul 3, punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“7. Prevederile pct. 6 sunt aplicabile pentru cel mult 3 specialităti dintre cele mentionate la pct. 4 subpct. 4.1.”;

e) La articolul 3, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:

“81. Spitalul trebuie să desfăsoare activitate de îndrumare si coordonare metodologică la nivel regional si/sau judetean, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătătii.”;

f) La articolul 4, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

“51. Spitalul trebuie să desfăsoare activitate de îndrumare si coordonare metodologică la nivel regional si/sau judetean, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătătii.”;

g) La articolul 5, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:

“81. Spitalul trebuie să desfăsoare activitate de îndrumare si coordonare metodologică la nivel judetean si pentru medicii de familie, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătătii.”;

h) La articolul 6, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71. cu următorul cuprins:

“71. Spitalul trebuie să desfăsoare activitate de îndrumare si coordonare metodologică pentru medicii de familie, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătătii.”;

i) La articolul 6, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins:

“12. Unitătile sanitare din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor pot solicita directiilor de sănătate publică schimbarea categoriei de clasificare într-una superioară, respectiv categoria III, dacă fac dovada îndeplinirii cumulative a criteriilor minime obligatorii necesare pentru clasificarea în noua categorie, cu exceptia celor prevăzute la art. 5 pct. 1.1, 2, 3, 4 si 8, îndeplinirea acestora neputând fi realizată din cauza specificului asistentei medicale acordate în sistemul penitenciar.”

j) La articolul 7, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

“41. Spitalul trebuie să desfăsoare activitate de îndrumare si coordonare metodologică la nivel judetean si pentru medicii de familie, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătătii.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Cristian Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 decembrie 2011.

Nr. 1.793.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu tema “Istoria aurului - Crucea de la Garvăn - Dinogetia”

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 22 decembrie 2011, o monedă din aur cu tema “Istoria aurului - Crucea de la Garvăn - Dinogetia”.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

 

Valoare nominală 10. lei

Metal aur

Titlu 999%o

Formă rotundă

Diametru 13,92 mm

Greutate 1,224 g

Calitate proof

Cant zimtat

 

Avers: inscriptia în arc de cerc “ROMÂNIA”, stema României, valoarea nominală “10. LEI”; reprezentarea unei părti a lantului de prindere a crucii de la Garvăn - Dinogetia si a piesei de închidere si anul de emisiune “2011”.

Revers: reprezentarea crucii de la Garvăn - Dinogetia; inscriptia în arc de cerc “CRUCEA DE LA GARVĂN - DINOGETIA”, la exterior, circular, lantul de care este prinsă crucea.

Art. 3. - Moneda, ambalată în capsulă de metacrilat transparent, va fi însotită de o brosură de prezentare a tematicii emisiunii, redactată în limbile română, engleză si franceză. Brosura include si certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Moneda din aur cu tema “Istoria aurului - Crucea de la Garvăn - Dinogetia” are putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedei din aur cu tema “Istoria aurului - Crucea de la Garvăn - Dinogetia” se realizează prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2011.

Nr. 45.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.