MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 14/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 14         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 ianuarie 2012

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.368 din 18 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4814 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

Decizia nr. 1.369 din 18 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 1.387 din 20 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Decizia nr. 1.462 din 8 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

Decizia nr. 1.475 din 8 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 9 si 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte între profesionisti

 

Decizia nr. 1.480 din 8 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.270/2011. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava

 

1.273/2011. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Maramures

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.993/2011. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 972/2006 pentru aprobarea formularului “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală” si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 149/2007 privind modelul si continutul unor documente întocmite în activitatea de inspectie fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.368

din 18 octombrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4814 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gas par - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4814 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, exceptie ridicată de Constantin Doru Bors în Dosarul nr. 5.327/99/2010 al Tribunalului Iasi - Sectia comercială si de contencios administrativ si care formează obiectul Dosarului nr. 4.730D/2010 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, considerând că, atât timp cât nu nesocoteste nicio dispozitie constitutională, este dreptul legiuitorului de a stabili cadrul de desfăsurare al unei activităti.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr 5.327/99/2010, Tribunalul Iasi -Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4814 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, exceptie ridicată de Constantin Doru Bors într-o cauză având ca obiect solutionarea unui litigiu privind functionarii publici.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat instituie o discriminare între două categorii de instructori auto, cărora, la alegerea formei de desfăsurare a activitătii - angajat sau persoană fizică autorizată -, li se solicită conditii diferite la angajare, respectiv autorizare, desi urmează acelasi curs de formare profesională si sustin aceIasi examen pentru obtinerea atestatului de instructor auto.

Tribunalul Iasi - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că cele două categorii prevăzute de textul de lege criticat se diferentiază prin modalitatea de desfăsurare a activitătii, unii actionând ca persoane fizice autorizate care pot desfăsura activităti economice în domenii care fac obiectul liberei initiative, iar ceilalti desfăsurând activitatea pe bază de contract individual de muncă pe durată nedeterminată în cadrul unei scoli supuse unor cerinte riguroase de autorizare, astfel că distinctiile prevăzute de legiuitor au o justificare rezonabilă si obiectivă.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 4814 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, modificate prin art. I pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri si de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 13 aprilie 2010. Textul de lege criticat avea, la data ridicării exceptiei de neconstitutionalitate, următorul cuprins:

- Art. 4814 alin. (4): “(4) Instructorul de pregătire practică prevăzut la alin. (1) poate fi autorizat numai dacă, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, a fost angajat cel putin 3 ani cu normă întreagă sau a activat cel putin 6 ani ca Instructor auto atestat în cadrul scolilor autorizate sau dacă face dovada că a detinut autorizatie pentru activitatea de pregătire practică a conducătorilor auto eliberată de autoritatea competentă sl nu a avut suspendat permisul de conducere stfsau atestatul în ultimii 3 ani.”

Fată de data introducerii actiunii si înregistrarea dosarului pe rolul Tribunalului Iasi - Sectia comercială si de contencios administrativ, si anume 21 iunie 2010, si tinând cont de dispozitivul Deciziei Curtii Constitutionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea va examina constitutionalitatea dispozitiilor art. 4814 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 în redactarea modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2010, acestea fiind aplicabile pentru solutionarea litigiului în cadrul căruia a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie referitor la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.


Examinând exceptia de ne constitutionalitate, Curtea retine că, din notele scrise depuse de autorul acesteia, rezultă că este criticată, în realitate, redactarea pe care art. 4814 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 o avea anterior modificării acestuia prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2010. Asadar, chiar la momentul ridicării exceptiei, textul de lege supus controlului de constitutionalitate avea o altă formulare decât cea la care se referă autorul acesteia. Astfel, textul de lege cuprindea o mentiune care, asa cum a observat Curtea prin Decizia nr. 1.096 din 21 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 5 noiembrie 2010, reprezenta “o solutie juridică partial diferită” fată de cea criticată si de autorul prezentei exceptii. Prin decizia arătată, Curtea a constatat că “în noua conceptie, legiuitorul a prevăzut, alternativ, si posibilitatea ca instructorul auto de pregătire practică să fie autorizat dacă face dovada că a detinut autorizatie pentru activitatea de pregătire practică eliberată de autoritatea competentă”. Prin urmare, Curtea constată că, la momentul ridicării exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat nu era de natură să genereze pretinsa discriminare pe care se bazează argumentele autorului exceptiei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4814 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, exceptie ridicată de Constantin Doru Bors în Dosarul nr. 5.327/99/2010 al Tribunalului Iasi -Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 octombrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.369

din 18 octombrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

AugustinZegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gas par - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Martin Bottesch, în Dosarul nr. 2.262/85/2010 al Tribunalului Sibiu - Sectia comercială si de contencios administrativ si care formează obiectul Dosarului nr. 4.776D/2010 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, apreciind că nu se impune reconsiderarea solutiei pronuntate de Curtea Constitutională prin Decizia nr. 482 din 12 aprilie 2011.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 decembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.262/85/2010, Tribunalul Sibiu - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Martin Bottesch, într-o cauză având ca obiect solutionarea cererii de anulare a unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat este neconstitutional, întrucât “dispune cu caracter exhaustiv” că prefectul poate ataca direct în fata instantei de contencios administrativ actele emise de autoritătile administratiei publice locale, dacă le consideră nelegale, or, din interpretarea dispozitiilor art. 123 alin. (5) din Constitutie, rezultă că acestea exceptează de la controlul de legalitate exercitat de prefect dispozitiile presedintelui Consiliului judetean, ca acte administrative emise de acesta.

Tribunalul Sibiu - Sectia comercială si de contencios administrativ precizează că dispozitiile art. 3 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 reglementează procedura de exercitare a prerogativelor tutelei administrative de către prefect, prin introducerea în fata instantei de contencios administrativ a actiunii prevăzute de art. 123 alin. (5) din Constitutie, astfel că textul de lege criticat nu face altceva decât să reia principiul constitutional consacrat de art. 123 alin. (5) din Legea fundamentală.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate, întrucât controlul administrativ de legalitate exercitat de către prefect priveste atât actele administrative normative, cât si pe cele individuale emise de autoritătile administratiei publice locale - primarul, consiliul local, consiliul judetean, presedintele consiliului judetean.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit dejudecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 3 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, modificate prin art. I pct. 4 din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. Textul de lege criticat are următoarea redactare:

- Art. 3 alin. (1): (1) Prefectul poate ataca direct în fata instantei de contencios administrativ actele emise de autoritătile administratiei publice locale, dacă le consideră nelegale; actiunea se formulează în termenul prevăzut la art. 11 alin. (1), care începe să curgă de la momentul comunicării actului către prefect si în conditiile prevăzute de prezenta lege. Actiunea introdusă de prefect este scutită de taxa de timbru.”

Curtea observă că autorul exceptiei îsi limitează sustinerile doar la teza întâi a art. 3 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, fată de dispozitiile cu caracter procedural cuprinse în teza a doua si în fraza a doua neformulând niciun fel de critici. De aceea, Curtea apreciază că obiectul controlului de constitutionalitate îl constituie doar prevederile art. 3 alin. (1) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine prevederilor din Legea fundamentală cuprinse la art. 123 alin. (5) potrivit căruia prefectul poate ataca, în fata instantei de contencios administrativ, un act al consiliului judetean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că textul de lege criticat a mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 482 din 12 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 6 iulie 2011, instanta de contencios constitutional a constatat că prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 reprezintă o reiterare a dispozitiilor constitutionale ale art. 123 alin. (5), astfel că nu a retinut critica de neconstitutionalitate formulată prin raportare la acestea. În cauza de fată, însă, textul de lege este criticat din perspectiva modalitătii de interpretare si aplicare a acestuia la litigiul dedus judecătii instantei de contencios administrativ. Aceasta urmează să aprecieze, în functie de natura actului administrativ supus controlului de legalitate, precum si de celelalte circumstante concrete, dacă prefectul are, în cauză, calitate procesuală activă. Prin urmare, motivarea exceptiei de neconstitutionalitate nu se bazează pe o veritabilă critică de neconstitutionalitate, astfel că solutionarea acesteia excedează competentei Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Martin Bottesch. în Dosarul nr. 2.262/85/2010 al Tribunalului Sibiu - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 octombrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 


 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.387

din 20 octombrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Conban” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 14.950/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.308D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 14.950/3/2009, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Conban” - S.A. din Bucuresti într-o cauză având ca obiect pretentii, respectiv plata unor sume reprezentând prejudiciul material cauzat prin sustragerea, distrugerea si înstrăinarea bunurilor proprietatea unei societăti comerciale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile criticate sunt contrare art. 21 din Constitutie, în măsura în care acestea reglementează taxarea cererilor de interventie în interesul pârâtului după regulile cererii principale, respectiv la valoarea obiectului cererii principale în cazul actiunilor evaluabile în bani.

Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială opinează în sensul că dispozitiile criticate sunt constitutionale. Art. 21 din Constitutie nu instituie ni ci o interdictie cu privire la taxele în justitie, fiind pe deplin legal ca justitiabilii să contribuie la acoperirea cheltuielilor legate de activitatea desfăsurată de autoritătile judecătoresti, această contributie putând fi recuperată conform art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă de partea care cade în pretentii.

Potrivit dispozitiilor art. 30alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului

Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, cu referire lajurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit dejudecătorul-raportor, punctul de vedere al Guvernului, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, cu următorul continut: “Cererile reconventionale, cererile de interventie si de chemare în garantie se taxează după regulile aplicabile cererii sau actiunii principale.

În sustinerea neconstitutionalitătii textului criticat sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 16 alin.(1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, si ale art. 21 alin. (1) privind dreptul oricărei persoane de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si a intereselor sale legitime.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale si critici similare.

Astfel, prin Decizia nr. 1.039 din 14 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 21 septembrie 2011, sau prin Decizia nr. 796 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 29 noiembrie 2006, Curtea a retinut că sustinerea autorului exceptiei, potrivit căreia intervenientul are obligatia de a-si timbra cererea la valoarea acesteia sau a actiunii principale, este eronată. Art. 10 din Legea nr. 146/1997 prevede că cererile de interventie se taxează după regulile aplicabile cererii sau actiunii principale, aspect care nu duce la concluzia autorului exceptiei.

Analizând norma legală criticată, Curtea a observat că procedura de stabilire a taxei de timbru în cazul cererii de interventie este aceeasi cu cea aplicabilă cererii principale, nu si cuantumul taxei, care se calculează în functie de valoarea pretinsă prin cererea de interventie.

În acest sens, sunt, de altfel, si prevederile art. 10 alin. (2) din Normele metodologice din 22 aprilie 1999 pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 760/C/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 10 august 1999, potrivit cărora “Cererile reconventionale, cererile de interventie si de chemare în garantie ce apar în urma unei actiuni care are ca obiect drepturi evaluabile în bani sunt supuse taxei judiciare de timbru calculate la valoarea ce se pretinde prin aceste cereri”.

De asemenea, Curtea a retinut că accesul liber la justitie nu echivalează cu gratuitatea serviciului prestat de instantele judecătoresti, legiuitorul având deplina legitimitate constitutională de a impune taxe judiciare de timbru fixe sau calculate la valoare în functie de obiectul litigiului.

Nici o dispozitie constitutională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autoritătii or judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. Regula este cea a timbrării actiunilor în justitie, exceptiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justitie sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire, potrivit art. 56 din Constitutie, cetătenii sunt obligati să contribuie prin impozite si taxe, stabilite în conditiile legii. În acest sens sunt, spre exemplu, Decizia nr. 109 din 1 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 5 aprilie 2011, Decizia nr. 1.072 din 16 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 octombrie 2010, Decizia nr. 494 din 6 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 19 mai 2008, sau Decizia nr. 845 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 18 ianuarie 2007.

Echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanta de judecată prin hotărârea pe care o pronuntă în cauză, plata acestora revenind părtii care cade în pretentii.

În aceIasi sens este, de altfel, si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, în care s-a statuat că o caracteristică a principiului liberului acces la justitie este aceea că nu este un drept absolut (Hotărârea pronuntată în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, 1985). Astfel, acest drept, care cere prin însăsi natura sa o reglementare din partea statului, poate fi subiectul unor limitări, atât timp cât nu este atinsă însăsi substanta sa.

De asemenea, Curtea a statuat că, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, justitiabilii pot obtine scutiri, reduceri, amânări sau esalonări de la plata taxelor judiciare de timbru.

Neintervenind elemente noi, de natură a justifica reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele acestor decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d)si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Conban” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 14.950/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 octombrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTINZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ionita Cochintu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.462

din 8 noiembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mirce a Stefan Minea - ju decător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, exceptie ridicată de Nechifor Moldoveanu în Dosarul nr. 3.527/114/2009 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.480D/2010.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei. Lipseste partea Ministerul Apărării Nationale, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Autorul exceptiei arată că exceptia de neconstitutionalitate pe care a invocat-o s-a referit si la dispozitiile art. 3 din Legea nr. 138/1999, însă instanta de judecată nu a sesizat Curtea Constitutională si cu privire la aceste dispozitii. Cât priveste critica de neconstitutionalitate, arată că prevederile de lege criticate creează o situatie diferită, discriminatorie între persoanele care au lucrat în conditii speciale fată de cele care au lucrat în conditii deosebite, fiind luate în considerare la stabilirea pensiei venituri diferite. De asemenea, arată că, efect al acelorasi prevederi de lege, care au un caracter limitativ, nu mai poate beneficia de pensia suplimentară cuvenită pentru munca depusă în conditii deosebite.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr 3.527/114/2009, Curtea de Apel Ploiesti-Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat.

Exceptia a fost ridicată de Nechifor Moldoveanu cu prilejul solutionării recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 171 din 1 februarie 2010, pronuntată de Tribunalul Buzău.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile art. 79 din Legea nr. 164/2001 sunt discriminatorii, întrucât nu iau în calcul la stabilirea cuantumului pensiei toate componentele soldei lunare brute avute în plată, asa cum se întâmplă în cazul persoanelor care au desfăsurat activitatea în conditii speciale de muncă. De asemenea, arată că dispozitiile art. 25 din Legea nr. 164/2001 sunt neconstitutionale, deoarece limitează procentul de calcul al pensiei la 100% din baza de calcul. Mai mult, pensia suplimentară este inclusă în calculul pensiei totale, nefiind evidentiată separat, desi a contribuit suplimentar la fondul de pensii.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată, în esentă, că data pensionării, anterioară sau ulterioară intrării în vigoare a unei noi reglementări în materie, generează situatii juridice diferite care impun ori justifică un tratament juridic diferentiat. Stabilirea componentelor dreptului la pensie reprezintă optiunea legiuitorului, potrivit art. 47 alin. (2) din Constitutie. Astfel, legiuitorul este în drept să modifice si să completeze reglementările referitoare la conditiile de exercitare a dreptului la pensie ori de câte ori consideră că situatia economică a tării ori resursele financiare existente permit sau impun anumite reglementări, însă orice reglementare nouă se aplică numai de la data intrării sale în vigoare. O nouă legislatie referitoare la pensii nu se aplică în mod automat persoanelor pensionate pe baza legislatiei anterioare în vigoare. Legea nr. 164/2001 urmăreste înlăturarea în timp a discrepantelor existente între persoanele pensionate în perioade diferite de timp. Existenta unor astfel de discrepante nu îndreptăteste însă calificarea reglementării ca fiind discriminatorie, esentială fiind vointa legiuitorului de a le elimina. Cât priveste plafonarea cuantumului pensiei, arată că nu se poate retine existenta unei discriminări între pensionarii din sistemul public de pensii si pensionarii militari, acestia din urmă beneficiind oricum de pensii mai avantajoase.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedinti lor cel or două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât Legea nr. 164/2001 a fost abrogată prin dispozitiile art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010.

Pentru aceleasi temeiuri arătate de Guvern, Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 25 si 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, dispozitii potrivit cărora:

- Art. 25: “Pensia militară de stat stabilită si actualizată în conditiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât baza de calcul avută în vedere la stabilirea/actualizarea pensiei”;

- Art. 79: “(1) Pensiile militare stabilite în baza legislatiei anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi se recalculează astfel:

a) cuantumul pensiei în plată se actualizează, având ca bază de catul solda lunară brută în vigoare la data aplicării prezentei legi, corespunzătoare functiei maxime exercitate si gradului militar, avute la data trecerii în rezervă, pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea institutiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), metodologie conform căreia acordarea gradatiei se va face în raport cu vechimea în serviciu sau cea avută la data trecerii în rezervă;

b) în cazul în care cuantumul pensiei obtinut conform lit. a) este mai mic decât cuantumul pensiei în plată se mentine cuantumul pensiei în plată;

c) la cerere, prin adăugarea la vechimea în serviciu a perioadei prevăzute la art. 77 alin. (3) si (4).

(2) Sumele rezultate ca diferentă între pensiile în plată si pensiile recalculate prin aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă esalonat începând cu anul 2002, până la încheierea procesului de recabulare a pensiilor din sistemul public de pensii, după cum urmează:


a) pentru anul 2002, 10% din cuantumul diferentei, începând cu 11anuarie 2002, sl 10% începând cu 11ulie 2002;

b) pentru anul 2003, 20% din cuantumul diferentei, începând cu 1 ianuarie 2003, 20% începând cu 1 iulie 2003 si 20% începând cu luna noiembrie 2003;

c) pentru anul 2004, 20% din cuantumul diferentei, începând cu 1 iulie 2004.”

Curtea constată că, ulterior sesizării cu exceptia de neconstitutionalitate, Legea nr. 164/2001 a fost abrogată prin art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Având în vedere cele retinute de Curtea Constitutională prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, potrivit cărora dispozitiile de lege supuse controlului de constitutionalitate, si care sunt aplicabile litigiului în care s-a invocat exceptia de neconstitutionalitate în virtutea principiului „tempus regit actum”, pot constitui obiect al exceptiei de neconstitutionalitate chiar dacă acestea au fost abrogate sau si-au încetat aplicarea, Curtea urmează a analiza constitutionalitatea dispozitiilor de lege cu care a fost sesizată, care sunt aplicabile în cauză.

Cât priveste dispozitiile art. 3 din Legea nr. 138/1999, invocate de autorul exceptiei în sedintă publică, Curtea constată că aceste dispozitii nu pot constitui obiect al exceptiei de neconstitutionalitate, nefiind îndeplinite conditiile prevăzute de art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992.

Autorul exceptiei consideră că prevederile actelor normative criticate contravin următoarelor texte din Constitutie: art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetătenilor si art. 47 alin. (2) referitor la dreptul la pensie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 164/2001, Curtea constată că acestea au mai constituit obiectai controlului de constitutionalitate în raport cu aceleasi texte din Constitutie si aceleasi critici. Astfel, prin Decizia nr. 1.234 din 6 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 4 decembrie 2009, Curtea a retinut că “prevederile art. 25 din Legea nr. 164/2001 instituie un principiu general valabil în sistemul public de pensii, potrivit căruia cuantumul pensiei nu poate depăsi venitul în mod obligatoriu asigurat în cadrul asigurărilor sociale de stat. Cu respectarea acestui principiu, fiecare pensionar militar beneficiază de pensie în cuantumul rezultat în raport cu vechimea în activitate si venitul realizat anterior pensionării.

Această reglementare este în perfect acord cu principiul consacrat de art. 47 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia cetătenii au dreptul la pensie si la alte drepturi de asigurări sociale, în conditiile legii. Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească continutul dreptului la pensie si conditiile acordării acestuia, precum si să le modifice în functie de resursele financiare existente la un anumit moment.

Extinderea incidentei acestui principiu si asupra sporului acordat pentru contributia la fondul de pensie suplimentară, ca efect al prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 164/2001, nu poate fi privită nici ea ca generând un tratament discriminatoriu, de vreme ce se aplică nediferentiat tuturor persoanelor care au dreptul să beneficieze de acest spor.”

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, considerentele si solutia deciziei amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate adusă art. 79 din Legea nr. 164/2001, Curtea constată că aceasta priveste existenta unei discriminări între persoanele care au desfăsurat activitatea în conditii speciale si celelalte cadre militare care au obtinut si alte venituri specifice grupei de muncă, sub aspectul veniturilor pe care le-au realizat si care se iau în calcul la stabilirea pensiei cu prilejul actualizării acesteia. Astfel, doar persoanele care au desfăsurat activitatea în conditii speciale de muncă beneficiază de luarea în calcul a tuturor veniturile realizate.

Fată de aceste critici, Curtea retine că, în realitate, critica autorului exceptiei nu vizează însusi continutul art. 79 din Legea nr. 146/2001, întrucât nu acest text de lege stabileste care sunt componentele soldei lunare brute si nici nu prevede un tratament juridic diferit între categoriile de persoane amintite. Componentele care stau la baza soldei lunare brute sunt stabilite de art. 3 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi sal ari ale personalului civil din aceste institutii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999. Curtea Constitutională nu a fost sesizată, însă, cu exceptia de neconstitutionalitate a acestui text de lege.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, exceptie ridicată de NechiforMoldoveanu în Dosarul nr. 3.527/114/2009 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 noiembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 


 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.475

din 8 noiembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 9 si 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte între profesionisti

 

AugustinZegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskăs ValentinZoltăn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 6, ari. 7 alin. (1), art. 9 si 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Electra Total Consulting” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 11.299/288/2010 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 99D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Sentinta civilă nr. 11.362 din 3 decembrie 2010, pronuntată înDosarul nr. 11.299/288/2010, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1). art- 6, art. 7 alin. (1), art. 9 si 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Electra Total Consulting” - S.A. din Bucuresti cu ocazia solutionării unei cauze având ca obiect o cerere pentru emiterea unei ordonante de plată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât nu permit administrarea unui probatoriu complet, singura probă admisă fiind cea cu înscrisuri, iar procedura de judecată a cererilor formulate potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 creează un dezavantaj vădit debitorului, care se vede pus în imposibilitatea de a se apăra în mod adecvat si temeinic.

Judecătoria Râmnicu Vâlcea opinează în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 alin. (1), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 9 si 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 118/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008.

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale a fost modificată prin art. II pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. În ceea ce priveste modificările aduse prevederilor ce constituie obiectul prezentei exceptii de neconstitutionalitate, acestea au constat, în esentă, în înlocuirea sintagmei “contracte comerciale” cu sintagma “contracte între profesionisti”.

Dispozitiile criticate au, în prezent, următorul continut:

- Art. 2 alin. (1): “Prezenta ordonantă de urgentă se aplică creantelor certe, lichide sl exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte încheiate între profesionisti”;

- Art. 6: „(1) Cererea introdusă potrivit prevederilor art. 5 cuprinde:

a) numele si domiciliul sau, după caz, denumirea si sediul creditorului;

b) numele si domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul debitorului persoană juridică, denumirea si sediul, precum si, după caz, numărul certificatului de înmatriculare în registrul comertului, codul fiscal si contul bancar;

c) suma ce face obiectul creantei, temeiul de fapt si de drept al obligatiilor de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcută plata sl orice element necesar pentru determinarea datoriei; d) semnătura creditorului.

(2) La cerere se anexează înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate sl orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia.

(3) Cererea si actele anexate la aceasta se depun în copie în atâtea exemplare câte părti sunt, plus unul pentru Instantă.”;

- Art. 7 alin. (1): „(1) Pentru solutionarea cererii, judecătorul dispune citarea părtilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lămuriri, precum si pentru a stărui în efectuarea plătii sumei datorate de debitor ori pentru a se ajunge la o întelegere a părtilor asupra modalitătilor de plată. Citatia va fi înmânată părtii cu 3 zile înaintea termenului de judecată.”;

- Art. 9: „(1) Sub sanctiunea decăderii, debitorul poate contesta creanta prin întâmpinare.

(2) În cazul în care debitorul contestă creanta, instanta verifică dacă această contestatie este întemeiată.

(3) în cazul în care contestatia este întemeiată, instanta va respinge cererea creditorului printr-o încheiere irevocabilă. În această situatie, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivitdreptului comun”;

- Art. 10: „(1) în cazul în care, ca urmare a verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse, a declaratiilor părtilor, precum si a celorlalte probe administrate, constată că cererea este întemeiată, instanta emite o ordonantă de plată, în care se precizează suma si termenul de plată.

(2) Dacă debitorul recunoaste o parte a pretentiilor creditorului, instanta emite o ordonantă de plată partială pentru suma ce corespunde părtii necontestate a creantei, stabilind termenul de plată.

(3) Termenul de plată nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depăsi 30 de zile de la data comunicării ordonantei de plată. Judecătorul nu va putea stabili alt termen de plată decât dacă părtile se înteleg în acest sens.

(4) Ordonanta de plată se va comunica fiecărei părti de îndată, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă.

În sustinerea ne constitutionalitătii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare si art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justitiei. De asemenea, invocă art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil si art. 14 privind interzicerea discriminării din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de ne constitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor criticate s-a mai pronuntat, exemplu fiind Decizia nr. 1.129 din 10 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 23 octombrie 2009, Decizia nr. 1.001 din 7 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 18 noiembrie 2008, sau Decizia nr. 1.116 din 16 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 19 noiembrie 2008.

Astfel, Curtea a constatat că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 a fost adoptată pentru a stabili măsuri pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată asumate prin contracte comerciale si pentru stabilirea unei proceduri simplificate de solutionare a actiunilor în justitie având ca obiect asemenea obligatii.

Prevederile de lege criticate sunt în sensul aplicării principiului rolului activ al judecătorului, care, la solutionarea pricinilor în primă instantă, are obligatia de a încerca împăcarea părtilor. Împrejurarea că, potrivit art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007, judecătorul citează părtile pentru explicatii si lămuriri si stăruie în efectuarea plătii sumei datorate nu înseamnă că hotărârea se va pronunta fără ca acesta să fi analizat toate probele aflate la dosar, inclusiv cele propuse de debitor. Mai mult, art. 2 din ordonanta de urgentă prevede că procedura reglementată de acest act normativ vizează exclusiv creantele certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale, iar art. 10 dispune că ordonanta de plată seva emite numai în urma verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse potrivit art. 6 alin. (2), a declaratiilor părtilor, precum si a celorlalte probe administrate, instanta constatând că cererea este întemeiată.

Or, este de mentionat că, potrivit reglementărilor legale, creanta este certă atunci când asupra acesteia nu există ni ci o îndoială si, prin urmare, nu poate fi practic contestată. De exemplu, ar fi aproape imposibil ca debitorul obligatiei să conteste o factură fiscală atât timp cât a semnat de primirea acesteia.

Pe de altă parte, dispozitiile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 dau posibilitatea contestării de către debitor a ordonantei de plată si reglementează procedura pentru exercitarea căii de atac. Asa fiind, se constată că prevederile din ordonanta de urgentă criticate de autoarea exceptiei nu numai că nu încalcă dispozitiile constitutionale si conventionale invocate, ci, dimpotrivă, dau expresie acestora.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 9 si 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte între profesionisti, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Electra Total Consulting” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 11.299/288/2010 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 noiembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ionita Cochintu


 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.480

din 8 noiembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată de Anastasia Pârvan în Dosarul nr. 946/295/2010 al Judecătoriei Sânnicolau Mare si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 206D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de ne con stituti onal itate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 ianuarie 2011, pronuntată în Dosarul nr 946/295/2010, Judecătoria Sânnicolau Mare a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de petenta Anastasia Pârvan într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea unei contestatii în anulare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece creează o discriminare între judecătorie, care nu dispune de personalitate juridică, si celelalte persoane juridice, care dispun de personalitate juridică. Astfel, Judecătoria Sânnicolau Mare nu dispune de personalitate juridică. Sustine că, “în această postură de control judiciar, Tribunalul Timis ca pa citează Judecătoria Sânnicolau Mare si numai după aceea va putea examina recursul. Această dependentă a instantei de fond de tribunal, nu doar că discriminează, dar implică din start instanta ierarhic superioară.”

Judecătoria Sânnicolau Mare consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece competenta instantelor de judecată este precis delimitată de Codul de procedură civilă, prevederile de lege criticate nea vând ni ci un impact asupra competentei de solutionare a cauzelor.

Potrivit prevederilor art. 30 alin.” (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, sistemul instantelor judecătoresti este reglementat de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, judecătoriile fiind expres reglementate ca fiind parte a sistemului judecătoresc, având o competentă reglementată prin lege si fiind conduse de un presedinte care exercită atributii manageriale, întrucât ni ci o prevedere constitutională nu statuează ca toate instantele judecătoresti să beneficieze de personalitate juridică, nu se poate retine contrari etatea dintre prevederile legale criticate si art. 21 si 126 din Constitutie. Totodată, prevederile de lege criticate nu contin solutii de natură să aducă atingere principiilor constitutionale care guvernează înfăptuirea justitiei, judecarea proceselor în materie fiind dată în competenta acelorasi instante, potrivit acelorasi reguli procedurale, părtile din aceste litigii având recunoscute aceleasi drepturi procesuale.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. Astfel, acestea nu instituie privilegii sau discriminări, întrucât se aplică în mod egal tuturor persoanelor vizate, acestea beneficiind de garantiile unei justitii unice, impartiale si egale pentru toti. Totodată, dispozitiile de lege criticate nu îngrădesc accesul liber al persoanei la justitie pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime si nu instituie nicio restrângere a exercitiului unor drepturi sau libertăti. Cât priveste critica de neconstitutionalitate raportată la art. 126 alin. (1), (2) si (5) din Constitutie, arată că dispozitiile de lege criticate instituie norme de organizare judiciară si nu aduc atingere sub niciun aspect regulilor fijndamentale privind competenta instantelor judecătoresti si înfăptuirea justitiei. Legiuitorul constituant a lăsat la latitudinea legiuitorului ordinar modul concret de reglementare a problemelor care privesc organizarea instantelor judecătoresti în aplicarea art. 124-126 din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, prevederi care au următorul cuprins: “ Judecătoriile sunt instante fără personalitate juridică, organizate în judete si în sectoarele municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 1.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), (4) si (5), ale art. 2 alin. (2),ale art. 16 alin. (2), ale art. 20, ale art. 21 alin. (1), ale art. 53, ale art. 73 alin. (3) lit. I), ale art. 124, ale art. 126 alin. (1), (2) si (5) si ale art. 148 alin. (2) si (4).

Examinând exceptia de ne constitutionalitate, Curtea retine că s-a pronuntat asupra dispozitiilor de lege criticate, raportate la prevederile art. 1 alin. (3), (4) si (5), ale art. 16 alin. (2), ale art. 53, ale art. 124, ale art. 126 din Legea fijndamentală, prin Decizia nr. 855 din 23 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 25 august 2011.

Cu acel prilej, Curtea a statuat că statutul judecătorilor, astfel cum este reglementat la nivel constitutional si infraconstitutional, este aceIasi, indiferent de instanta judecătorească în cadrul căreia acestia îsi desfăsoară activitatea. Astfel, hotărârea judecătorească nu poate fi influentată de gradul instantei judecătoresti unde îsi desfăsoară activitatea judecătorul care a pronuntat-o, astfel cum în mod eronat sustine autorul exceptiei, considerând că hotărârea pronuntată de judecătorie “este marcată de lipsa de personalitate a instantei”.

Întrucât critici le de neconstitutionalitate din prezenta cauză privesc, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În final, Curtea constată că celelalte dispozitii constitutionale invocate de către autorul exceptiei nu au legătură cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată de Anastasia Pârvan în Dosarul nr. 946/295/2010 al Judecătoriei Sânnicolau Mare.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 noiembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 si 642 bis din 30 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 53 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Izvoarele Sucevei”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 34 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 35-38, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 62 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Moldovita” sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din balast, situat în cătunul Putna-Secries, comuna Moldovita, judetul Suceava, lungime 9 km, lătime 8 m, de la DJ 176 până la Mireută Stefan”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul De m acus a, comuna Moldovita, judetul Suceava, lungime 6 km, lătime 8 m, de la DJ 176 până la Ciuverca Stefan”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Moldovita, comuna Moldovita, judetul Suceava, lungime 0,255 km, lătime 8 m, de la DJ 176 până laStadionul «FORESTA»“;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Moldovita, comuna Moldovita, judetul Suceava, lungime 1,170 km, lătime 8 m, de la DJ 176 până la drumul comunal Demacusa”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Argel, comuna Moldovita, judetul Suceava, lungime 1,800 km, lătime 8 m, de la DJ 176 până la Cantonul Silvic Dubul”;

b) după pozitia nr. 98 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 99 si 100, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 73 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Râdăseni”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, pozitia nr. 70 se modifică după cum urmează: coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de acces la exploatatiile agricole, cu îmbrăcăminte partială din pământ stabilizat si balast, situat în satul Lâmâseni, comuna Râdăseni, judetul Suceava, în lungime de 3.200 ml, lătime de 6 ml, de la Mie Vasile până la Bahna-Costin Vasile”.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 1.270.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Izvoarele Sucevei

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

35.

1.6.4.

Punct de trecere a frontierei

situat în comuna Izvoarele Sucevei, judetul Suceava, construit din lemn, cu acoperis din dranită, cu suprafata de 174 mp

1989

43,9

Hotărârea Consiliului local nr. 33/2011

36.

1.6.1.1.

Grup sanitar

situat în comuna Izvoarele Sucevei, judetul Suceava, construit din cărămidă, cu suprafata de 32 mp

1990

4,0

Hotărârea Consiliului local nr. 33/2011

37.

1.1.2.

Copertină

situată în comuna Izvoarele Sucevei, judetul Suceava, construită din structură metalică si acoperită cu tablă de aluminiu, în suprafată de 86,86 mp

1994

19,0

Hotărârea Consiliului local nr. 33/2011

38.

 

Teren

situat în intravilanul comunei Izvoarele Sucevei, judetul Suceava, cu următoarele vecinătăti: N - Rebenciuc Victoria, S - Chefa Mihai, E - DJ 175, V - Rebenciuc Victoria, în suprafată de 171 mp

1989

7,4

Hotărârea Consiliului local nr. 33/2011

 

ANEXA Nr. 2

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Moldovita

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

99.

1.8.15

Torenti si canale pentru evacuarea apelor

Torent nr. 1 “Marginea Râpei”, situat în partea de est a satului Moldovita, ce începe de la confluenta cu pârâul Moldovita în zona de aval, “Lunca Bal aba sei uc”, si se continuă pe teren fond funciar agricol, partial intravilan, străbate linia CFR si continuă până în fondul forestier particular, având o lungime de 1.400 m si o suprafată de 21.300 mp

1940

33

Hotărârea Consiliului local nr. 45/2011

100.

1.8.15

Torenti si canale pentru evacuarea apelor

Torent nr. 2 “Darieni”, situat în partea de nord a satului Demacusa, ce începe de la confluenta cu pârâul Demacusa în zona de aval, “Lângă Scoală”, si se continuă pe teren fond funciar agricol, partial intravilan, si continuă până în fondul forestier particular, având o lungime de 1.300 m si o suprafată de 17.800 mp

1940

27

Hotărârea Consiliului local nr. 45/2011


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Maramures

În temeiul art. 108 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si al art. 867 alin. (1) si art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Maramures în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Inspectoratul Scolar Maramures - Palatul Copiilor Baia Mare.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se modifică în mod corespunzător anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 1.273.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Maramures în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Inspectoratul Scolar Maramures - Palatul Copiilor Baia Mare Baza turistică Cuart

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Valoarea de inventar

Denumirea bunului

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

27639

8.26.01

1.394.352

Baza turistică Cuart

Judetul Maramures,

municipiul Baia Mare,

Str. Culturii nr. 7A

Din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Maramures C.U.I. 4296422

În administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Inspectoratul Scolar Maramures - Palatul Copiilor Baia Mare

C.U.I. 13862032

Clădire P+2 – cantină

C.F. 16799


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 972/2006 pentru aprobarea formularului “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală” si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 149/2007 privind modelul si continutul unor documente întocmite în activitatea de inspectie fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere

 

Având în vedere prevederile art. 87 si art. 109 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 10 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 972/2006 pentru aprobarea formularului “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 19 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 149/2007 privind modelul si continutul unor documente întocmite în activitatea de inspectie fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Anexele nr. 1, 2, 4, si 5 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 3, 4, 5 si 6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Directia generală coordonare inspectie fiscală, Directia generală tehnologia informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si cea a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2011.

Nr. 2.993.

 

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 972/2006)

 

 

 


DECIZIE DE IMPUNERE

privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală

 

2.2.2. Motivul de fapt

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

2.2.3. Temeiul de drept

Actul normativ:.......................articolul:.............paragraful:................punctul:...............litera:..........alineatul:.........

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

3 Data comunicării

Data comunicării “Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală” reprezintă data la care se va efectua comunicarea în conditiile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

4 Termenul de plată

Diferenta de impozit, taxă sau contributie constatată de organele de inspectie fiscală si stabilită de plată, precum si obligatiile accesorii aferente acestora se plătesc în functie de data comunicării prezentei, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

5 Dispozitii finale

Organele de inspectie fiscală stabilesc penalitătile de întârziere prevăzute la art. 12O1 din Codul de procedură fiscală numai dacă, la data încheierii inspectiei fiscale, sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege pentru aceasta.

Pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar, care nu îndeplinesc, la data încheierii inspectiei fiscale, conditia legală de a calcula penalitătile de întârziere prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, organele de inspectie fiscală vor întocmi o listă care va fi anexată la prezenta decizie de impunere.

Lista debitelor suplimentare, pentru care nu s-au calculat penalităti de întârziere, cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contributie componenta debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent fiecăruia.

În conformitate cu art. 205 si 207 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 republicată, cu modificările si completările ulterioare, împotriva sumelor din prezenta decizie se poate face contestatie, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanctiunea decăderii.

La prezenta decizie de impunere se anexează raportul de inspectie fiscală care, împreună cu anexele, contine .... pagini.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creantă.

 

Aprobat

Avizat

Întocmit

Conducătorul activitătii de inspectie fiscală

Sef de serviciu

Numele si prenumele

Semnătura

Functia

Numele si prenumele

1.

 

Numele si prenumele

 

2.

 

Semnătura si stampila***

Semnătura

3.

 


*** Stampila se va aplica numai pentru coloana “aprobat”.

 

Cod 14.13.02.18, aprobat prin OMFPnr. 972/13.06.2006.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul ni. 972/2006)

 

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

a formularului “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală”

 

“Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală” reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscală în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de plată, precum si pentru comunicarea modului de solutionare cu inspectie fiscală anticipată a decontului de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu optiune de rambursare, în situatia în care se stabilesc diferente fată de suma solicitată ia rambursare.

“Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală” se va completa la încheierea unei inspectii fiscale generale sau partiale, ca urmare a constatării de obligatii fiscale suplimentare si/sau accesorii aferente acestora, înscrise în “Raportul de inspectie fiscală”, întocmit la încheierea acesteia.

În cazul în care nu se constată diferente de impozite, taxe sau contributii suplimentare, precum si accesorii aferente acestora, nu se va întocmi “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală”.

“Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală” se întocmeste de către organul de inspectie fiscală, se avizează de seful de serviciu si se aprobă de conducătorul activitătii de inspectie fiscală.


Informatiile din continutul “Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală” se vor completa după cum urmează:

1. “Datele de identificare ale contribuabilului” va cuprinde, în clar, următoarele informatii:

- denumirea completă a contribuabilului;

- cod de identificare fiscală;

- număr de înregistrare la oficiul registrului comertului;

- domiciliul fiscal.

2. “Date privind creanta fiscală” va cuprinde:

2.1.1. Obligatii fiscale suplimentare de plată: se va completa câte un tabel pentru fiecare obligatie fiscală stabilită suplimentar cu următoarele informatii:

- rândul 1 coloana 1: denumirea obligatiei fiscale principale; în acest rând se vor înscrie denumirea obligatiei fiscale principale, impozitul, taxa sau contributia care a făcut obiectul inspectiei fiscale (cu exceptia taxei pe valoarea adăugată, atunci când verificarea se efectuează pentru solutionarea cu inspectie fiscală anticipată a unui decont cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiunea de rambursare);

- rândul 2 coloana 1: “Dobânzi/Majorări de întârziere;

- rândul 3 coloana 1: “penalităti de întârziere” calculate pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar.

Organele de inspectie fiscală stabilesc penalitătile de întârziere prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, numai dacă la data încheierii inspectiei fiscale sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, respectiv:

- obligatiile fiscale suplimentare nu au fost stinse, iar numărul zilelor de întârziere este mai mare de 90;

- obligatiile fiscale suplimentare au fost stinse, iar cota de penalizare a rămas definitivă, în conditiile legii.

Pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar, care nu îndeplinesc, la data încheierii inspectiei fiscale, conditia legală de a calcula penalitătile de întârziere, prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, organele de inspectie fiscală vor întocmi o listă care va fi anexată la decizia de impunere.

Lista debitelor suplimentare, pentru care nu s-au calculat penalităti de întârziere, cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contributie componenta debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent fiecăruia, si va fi transmisă organelor fiscale de administrare, conform următorului model:

Lista debitelor stabilite suplimentar de inspectia fiscală pentru care nu s-au calculat penalităti de întârziere la data încheierii inspectiei fiscale

 

Nr. crt.

Denumire impozit, taxă sau contributie stabilită suplimentar de inspectia fiscală

Valoarea debitului stabilit suplimentar

- lei -

Data scadentei debitului suplimentar

(zz.ll.aa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cazul în care se stabilesc debite suplimentare reprezentând impozitul pe venitul din salarii, valoarea va fi defalcată pe sediul principal si sediile secundare, conform următoarei anexe:

 

ANEXA

 

Lista impozitului pe venit din salarii stabilit suplimentar, defalcat pe sediul principal si sedii secundare

 

F.1 Sediul principal

 

Cod înregistrare fiscală

 

Suma de plată

 

 

F.2 Sediile secundare

 

Nr. crt.

Cod înregistrare fiscală sediu secundar

Suma de plată


Pentru rândurile 1-3 organele de inspectie fiscală vor înscrie următoarele:

Rândul 1 coloana 2 - “data de la care începe perioada verificată” - se completează cu data de început a perioadei verificate.

Rândul 1 coloana 3 - “data de sfârsit a perioadei verificate” - se completează cu data de sfârsit a perioadei verificate.

Rândul 1 coloana 4 - “baza impozabilă” - reprezintă valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de impozit pentru determinarea obligatiei fiscale.

Rândul 1 coloana 5 - “impozit, taxă, contributia stabilită suplimentar de plată” - se completează cu valoarea totală a sumelor stabilite suplimentar de către inspectia fiscală pentru impozitul, taxa, contributia care a făcut obiectul inspectiei fiscale, pentru toată perioada verificată.

Rândul 1 coloana 6 - “cod cont bugetar” - reprezintă codul de cont bugetar al obligatiei fiscale care a făcut obiectul inspectiei fiscale.

Rândul 2 coloana 2 - se completează cu data de la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aa.

Rândul 2 coloana 3 - se completează cu data până la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aa.

Rândul 2 coloana 4 -”baza impozabilă stabilită suplimentar” -se completează cu suma totală a bazei impozabile stabilite suplimentar.

Rândul 2 coloana 5 - “obligatii fiscale accesorii de plată” - în acest rând se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 si a dobânzilor calculate după această dată pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar, acolo unde este cazul.

Rândul 2 coloana 6 - “cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent obligatiei fiscale care a făcut obiectul inspectiei fiscale.

Rândul 3 coloana 2 - se completează cu data de la care se calculează penalitătile de întârziere pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aa.

Rândul 3 coloana 3 - se completează cu data până la care se calculează penalitătile de întârziere pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aa.

Rândul 3 coloana 4 -”baza impozabilă stabilită suplimentar” -se completează cu suma totală a bazei impozabile stabilită suplimentar.

Rândul 3 coloana 5 - “obligatii fiscale accesorii de plată” - se completează cu suma totală a penalitătilor de întârziere calculate pentru sumele stabilite suplimentar de inspectia fiscală, în cazul în care cota de penalităti de întârziere a rămas definitivă.

Rândul 3 coloana 6 - “cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent obligatiei fiscale care a făcut obiectul inspectiei fiscale.

2.1.2 “Motivul de fapt”: se vor înscrie detaliat si în clar modul în care contribuabilul a efectuat si înregistrat o operatiune patrimonială, modul cum a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influentă fiscală si tratamentul fiscal aplicat de acesta, precum si prezentarea consecintelor fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru obligatia fiscală principală, cât si pentru accesoriile calculate pentru aceasta.

2.1.3 “Temeiul de drept”: se va înscrie detaliat si clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligatia fiscală principală, cât si pentru accesoriile calculate la aceasta.

Informatiile prevăzute la pct. 2.1.1, 2.1.2 si 2.1.3 se vor completa pentru fiecare impozit, taxă sau contributie pentru care s-au constatat diferente de obligatii fiscale si/sau accesorii aferente acestora. În cazurile în care legea permite si există constatări, se pot înscrie obligatii fiscale accesorii, fără ca organele fiscale să stabilească o obligatie fiscală principală suplimentară. În acest caz, în coloana 4 “baza impozabilă stabilită suplimentar” se va înscrie obligatia fiscală principală stabilită suplimentar de plată pe o anumită perioadă, chiar dacă în perioadele următoare aceasta s-a anulat.

2.2.1. “Solutionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare”

Acest tabel se completează în cazul în care inspectia fiscală se efectuează pentru solutionarea decontului/deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, cu control anticipat si numai dacă s-a stabilit suplimentar taxă pe valoarea adăugată sau obligatii fiscale accesorii pentru cel putin unul din deconturi.

În cazul în care se solutionează mai multe deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare se va efectua o singură inspectie fiscală pentru toate deconturile, dar pentru fiecare decont, în ordine cronologică, pentru care s-a solicitat rambursarea de TVA, se vor face constatări separate si va cuprinde următoarele perioade:

- prima perioadă verificată va cuprinde intervalul de timp de la începutul perioadei anterioare neverificate (cu conditia încadrării în termenul legal de prescriptie) până la data de sfârsit a perioadei aferente primului decont cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare;

- următoarea perioadă verificată va începe de la data de sfârsit a ultimului decont verificat până la sfârsitul perioadei aferente următorului decont ce urmează a se verifica;

- va cuprinde în tabel câte un rând pentru fiecare perioadă verificată aferentă unui decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare.


În cazul solutionării mai multor deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, decizia de impunere va cuprinde în tabelul “Solutionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare” pentru fiecare decont de TVA, după caz, câte un rând de “TVA”, “Dobânzi” si “Penalităti de întârziere”.

În aceIasi mod se va continua până la solutionarea tuturor deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, depuse si neverificate.

Tabelul “Solutionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare” va avea câte un rând pentru fiecare perioadă aferentă unui decont de taxă pe valoarea adăugată care se verifică si va cuprinde următoarele:

Rândul 1 coloana 1 -”numărul si data decontului de TVA” - se completează cu numărul si data decontului primit pentru solutionare cu inspectie fiscală anticipată.

Rândul 1 coloana 2 - cuprinde denumirea obligatiei fiscale.

Rândul 1 coloana 3 - se completează cu data de la care începe verificarea, sub forma zz.ll.aa.

Rândul 1 coloana 4 - se completează cu data de sfârsit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aa.

Rândul 1 coloana 5 - “TVA solicitată la rambursare” - se completează cu suma solicitată la rambursare si este preluată din decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, care a fost transmis pentru solutionare cu inspectie fiscală anticipată.

Rândul 1 coloana 6 - “baza impozabilă” -se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de TVA pentru determinarea taxei pe valoarea adăugată suplimentare. În cazul utilizării unor cote diferite de TVA se vor înscrie bazele însumate ale acestora.

Rândul 1 coloana 7 - “TVA stabilită suplimentar de plată” - se completează cu taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată în perioada verificată.

Rândul 1 coloana 8 - “TVA respinsă la rambursare” - se completează cu suma respinsă la rambursare ca urmare a inspectiei fiscale, cu respectarea următoarelor corelatii:

a) este egală cu TVA solicitată la rambursare, dacă TVA stabilită suplimentar este mai mare sau egală cu TVA solicitată la rambursare;

b) este egală cu TVA stabilită suplimentar, dacă aceasta este mai mică decât TVA solicitată la rambursare.

Rândul 1 coloana 9 - “TVAaprobată la rambursare” -se completează cu suma aprobată la rambursare si se calculează ca diferentă între TVAsolicitată la rambursare si TVA respinsă la rambursare.

Rândul 1 coloana 10 - “ TVA stabilită suplimentar si rămasă de plată” - se completează cu diferenta pozitivă dintre TVA stabilită suplimentar de plată si TVA respinsă la rambursare.

Rândul 1 coloana 11 -nu se completează.

Rândul 1 coloana 12 -”cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru taxa pe valoarea adăugată.

Rândul 2 coloana 2 - Denumirea obligatiei fiscale accesorii - Dobânzi/Majorări de întârziere.

Rândul 2 coloana 3 -se completează cu data de la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere si se va înscrie sub forma zz.ll.aa.

Rândul 2 coloana 4 - se va înscrie data până la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere si se înscrie sub forma zz.ll.aa.

Rândul 2 coloana 5 - nu se completează.

Rândul 2 coloana 6 - “baza impozabilă” -se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de dobânzi/majorări de întârziere pentru calculul obligatiilor fiscale accesorii.

Rândul 2 coloanele 7-10 - nu se completează.

Rândul 2 coloana 11 -”valoare obligatii fiscale accesorii” - în acest rând se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 si a dobânzilor calculate după această dată pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar, acolo unde este cazul.

Rândul 2 coloana 12 - “cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru dobânzile/majorările de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată datorată suplimentar.

Rândul 3 coloana 2 - Denumirea obligatiei fiscale accesorii - Penalităti de întârziere.

Rândul 3 coloana 3 - se completează cu data de la care se calculează penalitătile de întârziere si se va înscrie sub forma zz.ll.aa.

Rândul 3 coloana 4 - se va înscrie data până la care se calculează penalitătile de întârziere si se înscrie sub forma zz.ll.aa.

Rândul 3 coloana 5 - nu se completează.

Rândul 3 coloana 6 -”baza impozabilă” -se completează cu valoarea totală a bazelor impozabile cumulate, care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege, asupra căreia se aplică cota pentru penalităti de întârziere.

Rândul 3 coloanele 7-10 - nu se completează.

Rândul 3 coloana 11 - “valoare obligatii fiscale accesorii” -se completează cu valoarea cumulată a penalitătilor de întârziere calculate pentru fiecare perioadă în care s-a calculat TVA datorată suplimentar.

Rândul 3 coloana 12 - “cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru penalitătile de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată datorată suplimentar.


Organele de inspectie fiscală stabilesc penalitătile de întârziere prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, numai dacă la data încheierii inspectiei fiscale sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, respectiv:

- obligatiile fiscale suplimentare nu au fost stinse, iar numărul zilelor de întârziere este mai mare de 90;

- obligatiile fiscale suplimentare au fost stinse, iar cota de penalizare a rămas definitivă, în conditiile legii.

Pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar, care nu îndeplinesc, la data încheierii inspectiei fiscale, conditia legală de a calcula penalitătile de întârziere, prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, organele de inspectie fiscală vor întocmi o listă care va fi anexată la decizia de impunere.

Lista debitelor suplimentare, pentru care nu s-au calculat penalităti de întârziere, cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contributie componenta debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent fiecăruia, si va fi transmisă organelor fiscale de administrare.

2.2.2 “Motivul de fapt”: se vor înscrie detaliat si în clar modul în care contribuabilul a efectuat o operatiune patrimonială, modul cum a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influentă fiscală si prezentarea consecintei fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată, cât si pentru accesoriile calculate pentru aceasta.

2.2.3 “Temeiul de drept”: se va înscrie detaliat si clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată, cât si pentru accesoriile calculate la aceasta.

Formularul “Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală” are rol si de “Decizie de rambursare a taxei pe valoare adăugată” în cazul inspectiilor fiscale anticipate efectuate pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoare adăugată cu optiune de rambursare, în urma cărora se stabilesc diferente fată de suma solicitată.

Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 116 sau, după caz, 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

3. “Data comunicării” reprezintă data când “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală” a fost comunicată contribuabilului si a fost stabilită în functie de modalitatea de comunicare si în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

4. “Termenul de plată”: Diferenta de impozit, taxă sau contributie stabilită suplimentar de plată, precum si obligatiile accesorii aferente acestora se plătesc în functie de data comunicării prezentei, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună;

5. La “Dispozitii finale” se va completa cu numărul total de pagini al raportului de inspectie fiscală care se anexează la “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală”.

Organele de inspectie fiscală stabilesc penalitătile de întârziere prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, numai dacă la data încheierii inspectiei fiscale sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege.

Pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar, care nu îndeplinesc la data încheierii inspectiei fiscale conditia legală de a calcula penalitătile de întârziere, prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, organele de inspectie fiscală vor întocmi o listă care va fi anexată la decizia de impunere.

Lista debitelor suplimentare, pentru care nu s-au calculat penalităti de întârziere, cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contributie componenta debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent fiecăruia, si va fi transmisă organelor fiscale de administrare, conform următorului model:

Lista debitelor stabilite suplimentar de inspectia fiscală pentru care nu s-au calculat penalităti de întârziere la data încheierii inspectiei fiscale

 

Nr. crt.

Denumire impozit,taxă sau contributie stabilită suplimentar de inspectia fiscală

Valoarea debitului stabilit suplimentar

- lei-

Data scadentei debitului suplimentar

(zz.1l.aa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală” se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, de către echipa de inspectie, avizată de seful de serviciu si aprobată de conducătorul activitătii de inspectie fiscală.

 


 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 149/2007)

 

Decizie de impunere

privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere

 


 

4.3. Motivul de fapt

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

4.4. Temeiul de drept

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Actul normativ:.......................articolul:.............paragraful:................punctul:...............litera:..........alineatul:.........

5. Data comunicării

Data comunicării “Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală” reprezintă data la care se va efectua comunicarea în conditiile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

6 Termenul de plată

Diferenta de impozit, taxă sau contributie constatată de organele de inspectie fiscală si stabilită de plată, precum si obligatiile accesorii aferente acestora se plătesc în functie de data comunicării prezentei, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

Diferenta de impozit pe venitul anual stabilit în minus în sumă de.........lei se restituie în termen de cel mult 60 de zile, cu respectarea prevederilor art. 116 sau, după caz, 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

7 Dispozitii finale

Organele de inspectie fiscală stabilesc penalitătile de întârziere prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, numai dacă la data încheierii inspectiei fiscale sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege pentru aceasta.

Pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar, care nu îndeplinesc la data încheierii inspectiei fiscale conditia legală de a calcula penalitătile de întârziere, prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, organele de inspectie fiscală vor întocmi o listă care va fi anexată la prezenta decizie de impunere.

Lista debitelor suplimentare, pentru care nu s-au calculat penalităti de întârziere, cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contributie componenta debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent fiecăruia.

În conformitate cu art. 205 si 207 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, împotriva sumelor din prezenta decizie se poate face contestatie, care se depune în termen de 30 zile de la comunicare la organul fiscal emitent, sub sanctiunea decăderii.

La prezenta decizie de impunere se anexează raportul de inspectie fiscală care, împreună cu anexele, contine......pagini.

Prezenta reprezintă titlu de creantă.

 

Aprobat

Avizat

Întocmit

Conducătorul activitătii de inspectie fiscală

Sef de serviciu/sef de birou/sef de compartiment

Numele si prenumele

Functia

Semnătura

Functia

Numele si prenumele

 

 

 

Numele si prenumele

 

 

 

 

Semnătura si stampila**

Semnătura

 

 

 

 

 Stampila se va aplica numai pentru coloana “aprobat”.

 

Cod MEF 14.13.02.18/i.v, aprobat prin OMEF nr. 149/10.05.2007

 

 


ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 149/2007)

 

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

a formularului “Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere”

 

Formularul “Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere“ reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscală în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea diferentelor de impozit pe venit.

Acesta se va completa la încheierea unei inspectii fiscale generale sau partiale, ca urmare a constatării de diferente de impozit pe venit stabilit suplimentar si/sau accesorii aferente acestora, înscrise în “Raportul de inspectie fiscală”.

Formularul “Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente, în mod individual si/sau într-o formă de asociere” se emite pentru fiecare persoană fizică plătitor de impozit pe venit datorat pentru veniturile proprii, în baza constatărilor din raportul de inspectie fiscală.

Formularul “Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” se întocmeste de către organul de inspectie fiscală, se avizează de seful de serviciu/birou/compartiment si se aprobă de conducătorul activitătii de inspectie fiscală din care face parte echipa de inspectie fiscală.

Informatiile din continutul formularului “Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” se vor completa după cum urmează:

1. “Date de identificare ale contribuabilului” va cuprinde:

- “Cod numeric personal/N umăr de identificare fiscală”, definit conform prevederii or din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care se completează astfel:

a) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

b) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordine a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

- “Numele si prenumele” se va completa cu numele, initiala tatălui si prenumele persoanei fizice verificate.

- “Denumire” - denumirea completă a contribuabilului.

2. “Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice” se va completa cu toate informatiile care definesc complet adresa unde îsi are domiciliul sau adresa unde locuieste efectiv persoana fizică.

3. “Date privind sediul activitătii sau locul de desfăsurare efectivă a activitătii principale” se va completa cu toate informatiile care definesc complet sediul activitătii sau locul de desfăsurare a activitătii economice autorizate sau a profesiei libere exercitate.

4. “Date privind creanta fiscală”

Rezultatele inspectiei fiscale vor fi întotdeauna prezentate separat pentru fiecare an fiscal, care va fi înscris în cartusul “anul verificat”.

4.1. Rezultatele inspectiei fiscale privind impozitul pe venit vor fi înscrise în tabel astfel:

Coloana 1: va cuprinde venitul net anual impozabil, evidentiat în decizia de impunere anuală comunicată contribuabilului.

Coloana 2: va cuprinde diferenta de venit net anual impozabil stabilită suplimentar de organele de inspectie fiscală.

Coloana 3: va cuprinde venitul net anual impozabil, recalculat de organele de inspectie prin cumularea venitului net anual impozabil din coloana 1 cu diferenta de venit net anual stabilit suplimentar înscrisă în coloana 2.

Coloana 4: va cuprinde impozitul pe venitul net anual impozabil, evidentiat în decizia de impunere anuală comunicată contribuabilului.

Coloana 5: va cuprinde impozitul pe venitul net anual impozabil, recalculat de organele de inspectie fiscală prin aplicarea cotei de impunere, prevăzută de lege pentru anul fiscal verificat, asupra valorii înscrise în coloana 3.

Coloana 6: va cuprinde diferenta de impozit pe venitul net anual, calculată de organele de inspectie fiscală. În cazul în care diferenta dintre impozitul calculat de organele de inspectie fiscală si cel înscris în decizia de impunere anuală este pozitivă, aceasta va fi înscrisă în această coloană, fiind datorată de către contribuabil.

Coloana 7: va cuprinde diferenta negativă de impozit pe venitul net anual impozabil calculat de organele de inspectie fiscală si care urmează a fi restituită contribuabilului de către organele fiscale competente, potrivit prevederilor legale.

Coloana 8: “cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar al impozitului pe venit.

4.2. Obligatii fiscale accesorii de plată pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar Rândul 1 va cuprinde datele pentru “Dobânzi/Majorări de întârziere”, astfel:

Rândul 1 coloana 1: va cuprinde denumirea obligatiei fiscale, respectiv “dobânzi/majorări de întârziere”.

Rândul 1 coloana 2: va cuprinde data de la care s-au calculat dobânzile/majorările de întârziere, sub forma zz.ll.aa.

Rândul 1 coloana 3: va cuprinde data până la care s-au calculat dobânzile/majorările de întârziere, sub forma zz.ll.aa.

Rândul 1 coloana 4: va cuprinde baza de calcul pentru care se calculează dobânzile/majorările de întârziere. Suma înscrisă în această coloană va fi egală cu suma înscrisă în coloana 6 din tabelul 4.1 “Rezultatele inspectiei fiscale privind impozitul pe venit”.

Rândul 1 coloana 5: “valoarea dobânzilor/majorărilor de întârziere calculate”- în acest rând se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 si a dobânzilor calculate după această dată pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar, acolo unde este cazul.


Rândul 1 coloana 6: “cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent impozitului pe venit.

Rândul 2 va cuprinde datele pentru “Penalităti de întârziere”:

Rândul 2 coloana 1: va cuprinde denumirea obligatiei fiscale, respectiv “Penalităti de întârziere”.

Rândul 2 coloana 2: va cuprinde data de la care s-au calculat penalitătile de întârziere, sub forma zz.ll.aa.

Rândul 2 coloana 3: va cuprinde data până la care s-au calculat penalitătile de întârziere, sub forma zz.ll.aa.

Rândul 2 coloana 4: va cuprinde baza de calcul pentru care se calculează penalitătile de întârziere.

Rândul 2 coloana 5: va cuprinde valoarea penalitătilor de întârziere calculate pentru sumele suplimentare stabilite de inspectia fiscală, care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege.

Rândul 2 coloana 6: “cod cont bugetar - se completează cu simbolul codului de cont bugetar al impozitul pe venit.

Organele de inspectie fiscală stabilesc penalitătile de întârziere prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, numai dacă la data încheierii inspectiei fiscale sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, respectiv:

- obligatiile fiscale suplimentare nu au fost stinse, iar numărul zilelor de întârziere este mai mare de 90;

- obligatiile fiscale suplimentare au fost stinse, iar cota de penalizare a rămas definitivă, în conditiile legii.

Pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar, care nu îndeplinesc la data încheierii inspectiei fiscale conditia legală de a calcula penalitătile de întârziere, prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, organele de inspectie fiscală vor întocmi o listă care va fi anexată la decizia de impunere.

Lista debitelor suplimentare, pentru care nu s-au calculat penalităti de întârziere, cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contributie componenta debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent fiecăruia, si va fi transmisă organelor fiscale de administrare, conform următorului model:

Lista debitelor stabilite suplimentar de inspectia fiscală pentru care nu s-au calculat penalităti de întârziere la data încheierii inspectiei fiscale

 

Nr. crt.

Denumire impozit,taxă sau contributie stabilită suplimentar de inspectia fiscală

Valoarea debitului stabilit suplimentar

- lei-

Data scadentei debitului suplimentar

(zz.ll.aa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 “Motivul de fapt”: se va înscrie detaliat modul în care contribuabilul a efectuat si tratat din punct de vedere fiscal o operatiune cu influentă în veniturile sau cheltuielile înscrise în registrul de încasări si plăti sau ca urmare a unor operatiuni ne evidentiate în acesta, cu prezentarea consecintei fiscale.

4.4 “Temeiul de drept”: se va înscrie detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege.

Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligatia fiscală principală, cât si pentru accesoriile calculate la aceasta.

5. “Data comunicării”: reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si este în functie de modalitatea de comunicare.

6. “Termenul de plată”. Diferenta de impozit pe venit stabilită suplimentar, precum si obligatiile accesorii aferente acesteia se plătesc în functie de data comunicării prezentei, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

Diferenta de impozit pe venitul anual stabilit în minus de inspectia fiscală se restituie de organul fiscal competent, în termen de cel mult 60 de zile, cu respectarea prevederilor art. 116 sau, după caz, 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

7. La “Dispozitii finale” se va completa numărul total de pagini al raportului de inspectie fiscală care se anexează la “Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere”.

Lista debitelor suplimentare, pentru care nu s-au calculat penalităti de întârziere, cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contributie componenta debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent fiecăruia, si va fi transmisă organelor fiscale de administrare.

Formularul “Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” se va întocmi pentru fiecare plătitor de impozit pe venit, în 3 exemplare, toate cu titlu de original, câte un exemplar pentru:

- organul fiscal unde contribuabilul verificat este înregistrat ca plătitor de impozit pe venit;

- echipa de inspectie fiscală;

- contribuabilul verificat.

 

 


ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 149/2007)

 

DECIZIE DE IMPUNERE

privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere

 


 

4.1.1. Motivul de fapt

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

4.1.2. Temeiul de drept

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Actul normativ:.......................articolul:.............paragraful:................punctul:...............litera:..........alineatul:.........

5. Data comunicării

Data comunicării “Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” reprezintă data la care se va efectua comunicarea în conditiile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

6. Termenul de plată

Diferenta de obligatie fiscală stabilită suplimentar de plată de organele de inspectie fiscală, precum si obligatiile accesorii aferente acestora se plătesc în functie de data comunicării prezentei, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună. 7 Dispozitii finale

Organele de inspectie fiscală stabilesc penalitătile de întârziere prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, numai dacă la data încheierii inspectiei fiscale sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege.

Pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar, care nu îndeplinesc la data încheierii inspectiei fiscale conditia legală de a calcula penalitătile de întârziere, prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, organele de inspectie fiscală vor întocmi o listă care va fi anexată la decizia de impunere.

Lista debitelor suplimentare, pentru care nu s-au calculat penalităti de întârziere, cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contributie componenta debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent fiecăruia, si va fi transmisă organelor fiscale de administrare.

În conformitate cu art. 205 si 207 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, împotriva sumelor de plată si/sau aprobate la rambursare prin prezenta decizie de impunere se poate face contestatie, care se depune în termen de 30 zile de la comunicare la organul fiscal emitent, sub sanctiunea decăderii.

La prezenta decizie de impunere se anexează raportul de inspectie fiscală care, împreună cu anexele, contine.....pagini.

Prezenta reprezintă titlu de creantă.

 

Aprobat

Avizat

Întocmit

Conducătorul activitătii de inspectie fiscală

Sef de serviciu/sef de birou/sef de compartiment

Numele si prenumele

Functia

Semnătura

Functia

Numele si prenumele

 

 

 

Numele si prenumele

 

 

 

 

Semnătura si stampila*

Semnătura

 

 

 


* Stampila se va aplica numai pentru coloana “Aprobat”.

 

Cod MEF 14.13.02.18/o.f., aprobat prin OMEF nr. 149/10.05.2007.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 149/2007)

 

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

a formularului “Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscalâ pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere”

 

Formularul “Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscală în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de plată (cu exceptia impozitului pe venit), precum si pentru comunicarea modului de solutionare cu inspectie fiscală anticipată a decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, în situatia în care se stabilesc diferente fată de suma solicitată.

Se va completa la încheierea unei inspectii fiscale generale sau partiale, ca urmare a stabilirii de obligatii fiscale suplimentare si/sau accesorii aferente acestora, înscrise în “Raportul de inspectie fiscală”, întocmit la încheierea acesteia.


Formularul “Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” se întocmeste de către organul de inspectie fiscală, se avizează de seful de serviciu/birou/compartiment si se aprobă de conducătorul activitătii de inspectie fiscală de care apartine echipa de inspectie fiscală.

Informatiile din continutul formularului “Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” se vor completa după cum urmează:

1. “Date de identificare ale contribuabilului” va cuprinde:

- codul de înregistrare fiscală este cel atribuit de organul fiscal competent din sub ordine a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, conform prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale si înregistrat la oficiul registrului comertului.

Pentru plătitorii de TVA, codul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare va fi precedat de prefixul “RO”. În cazul în care persoana impozabilă nerezidentă si-a desemnat un reprezentant fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile;

- Denumire contribuabil - se va completa cu denumirea completă a contribuabilului.

2. “Date privind sediul activitătii sau locul de desfăsurare efectivă a activitătii principale” se va completa cu toate informatiile care definesc complet sediul activitătii sau locul unde se desfăsoară efectiv activitatea principală.

3. “Date privind creanta fiscală”

3.1. Obligatii fiscale suplimentare de plată: seva completa câte un tabel pentru fiecare obligatie fiscală stabilită suplimentar cu informatii referitoare la:

Rândul 1, coloana 1: “denumirea obligatiei fiscale principale”. În acest rând se vor înscrie denumirea obligatiei fiscale principale, impozitul, taxa sau contributia care a făcut obiectul inspectiei fiscale (cu exceptia taxei pe valoarea adăugată, atunci când verificarea se efectuează pentru solutionarea cu inspectie fiscală anticipată a unui decont cu sume negative de TVA cu optiunea de rambursare).

Rândul 2, coloana 1: “dobânzi/majorări de întârziere” -

Rândul 3 coloana 1: “penalităti de întârziere”.

Organele de inspectie fiscală stabilesc penalitătile de întârziere prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, numai dacă la data încheierii inspectiei fiscale sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, respectiv:

- obligatiile fiscale suplimentare nu au fost stinse, iar numărul zilelor de întârziere este mai mare de 90;

- obligatiile fiscale suplimentare au fost stinse, iar cota de penalizare a rămas definitivă, în conditiile legii.

Pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar, care nu îndeplinesc la data încheierii inspectiei fiscale conditia legală de a calcula penalitătile de întârziere, prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, organele de inspectie fiscală vor întocmi o listă care va fi anexată la decizia de impunere.

Lista debitelor suplimentare, pentru care nu s-au calculat penalităti de întârziere, cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contributie componenta debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent fiecăruia, si va fi transmisă organelor fiscale de administrare, conform următorului model:

Lista debitelor stabilite suplimentar de inspectia fiscală pentru care nu s-au calculat penalităti de întârziere la data încheierii inspectiei fiscale

 

Nr. Crt.

Denumire impozit,taxă sau contributie stabilită suplimentar de inspectia fiscală

Valoarea debitului stabilit suplimentar

- lei -

Data scadentei debitului suplimentar

(zz.ll.aa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cazul în care se stabilesc debite suplimentare reprezentând impozitul pe venitul din salarii, valoarea va fi defalcată pe sediul principal si sediile secundare, conform următoarei anexe:

 

ANEXĂ

 

Lista impozitului pe venit din salarii stabilit suplimentar, defalcat pe sediul principal si sedii secundare

 

F.1 Sediul principal

 

Cod înregistrare fiscală

 

Suma de plată

 


F.2 Sediile secundare

 

Nr. crt.

Cod înregistrare fiscală sediu secundar

Suma de plată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru fiecare din rândurile 1-3, organele de inspectie vor înscrie următoarele:

Rândul 1 coloana 2 - “perioada verificată de la data” - seva înscrie data de început a perioadei supuse verificării.

Rândul 1 coloana 3 - “perioada verificată până la data” - se va înscrie data de sfârsit a perioadei supuse verificării.

Rândul 1 coloana 4 - “baza impozabilă stabilită suplimentar” - se va înscrie valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de impozit pentru determinarea obligatiei fiscale suplimentare.

Rândul 1 coloana 5 - “obligatie fiscală stabilită suplimentar” -seva înscrie valoarea totală a sumelor stabilite suplimentar pentru obligatia fiscală care a făcut obiectul inspectiei fiscale.

Rândul 1 coloana 6 - “cod cont bugetar” - se va înscrie simbolul codului de cont bugetar al obligatiei fiscale care a făcut obiectul inspectiei fiscale.

Rândul 2 coloana 2 - “perioada de calcul al obligatiilor fiscale accesorii, de la data” - se va înscrie data de la care s-au calculat dobânzi/majorări de întârziere, pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar de plată.

Rândul 2 coloana 3 - “perioada de calcul al obligatiilor fiscale accesorii, până la data” - se va înscrie data până la care s-au calculat dobânzi/majorări de întârziere, pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar.

Rândul 2 coloana 4 -”baza impozabilă stabilită suplimentar” -se va înscrie obligatia fiscală principală care a stat la baza calculului dobânzilor.

Rândul 2 coloana 5 - “obligatii fiscale accesorii” - în acest rând se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 si a dobânzilor calculate după această dată pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar, acolo unde este cazul.

Rândul 2 coloana 6 - se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent obligatiei fiscale care a făcut obiectul inspectiei fiscale.

Rândul 3 coloana 2 - “perioada de calcul al obligatiilor fiscale accesorii, de la data” - se va înscrie data de la care s-au calculat penalităti de întârziere pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar de plată.

Rândul 3 coloana 3 - “perioada de calcul al obligatiilor fiscale accesorii, până la data” - se va înscrie data până la care s-au calculat penalităti de întârziere pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar.

Rândul 3 coloana 4 - ”baza impozabilă stabilită suplimentar” -se va înscrie obligatia fiscală principală care a stat la baza calculului penalitătilor de întârziere.

Rândul 3 coloana 5 - “obligatii fiscale accesorii” -seva înscrie suma totală a penalitătilor de întârziere calculate pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentarele inspectia fiscală.

Rândul 3 coloana 6 - se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent obligatiei fiscale care a făcut obiectul inspectiei fiscale.

3.1.1 “Motivul de fapt”: se vor înscrie detaliat modul în care contribuabilul a efectuat si tratat din punct de vedere fiscal o operatiune patrimonială si prezentarea consecintei fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru obligatia fiscală principală, cât si pentru accesoriile calculate pentru aceasta.

3.1.2 “Temeiul de drept”: se va înscrie detaliat si clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligatia fiscală principală, cât si pentru accesoriile calculate la aceasta.

Informatiile prevăzute la pct. 3.1.1 si 3.1.2 se vor completa pentru fiecare obligatie fiscală pentru care s-au constatat sume suplimentare si/sau accesorii aferente acestora.

4.1. “Solutionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare”

Acest tabel se completează în cazul în care inspectia fiscală este efectuată pentru solutionarea unuia sau mai multor deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, cu control anticipat si numai dacă s-a stabilit suplimentar taxă pe valoarea adăugată.

În cazul în care se solutionează mai multe deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare se va efectua o singură inspectie fiscală pentru toate deconturile, dar pentru fiecare decont pentru care s-a solicitat rambursarea de taxă pe valoarea adăugată se vor face constatări separate.

Decizia de impunere va cuprinde în tabelul “Solutionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare” câte un rând pentru fiecare perioadă verificată aferentă unui decont de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu optiune de rambursare.

În cazul solutionării mai multor deconturi de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu optiune de rambursare se va proceda astfel:

- prima perioadă verificată va cuprinde atât decontul de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare, cât si perioada anterioară neverificată, dacă există si cu conditia încadrării în termenul de prescriptie, după caz;

- următoarea perioadă verificată va începe de la data ultimului decont verificat până la sfârsitul următorului decont ce urmează a se verifica.

În acelasi mod se va continua până la solutionarea tuturor deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiunea de rambursare, depuse si neverificate.


Tabelul “Solutionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare” va avea câte un rând pentru fiecare perioada aferentă unui decont de taxă pe valoarea adăugată, care se verifică si va cuprinde următoarele:

Rândul 1 coloana 1 - “numărul si data decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare înregistrat la organul fiscal” - se completează cu numărul si data decontului primit pentru solutionare cu inspectie fiscală anticipată.

Rândul 1 coloana 2 - “Denumirea obligatiei fiscale” - cuprinde denumirea obligatiei fiscale, respectiv taxa pe valoarea adăugată, precum si denumirea obligatiilor fiscale accesorii calculate pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de inspectia fiscală, respectiv dobânzi si penalităti de întârziere.

Rândul 1 coloana 3 - se completează cu data de la care începe verificarea, sub forma zz.ll.aa.

Rândul 1 coloana 4 - se completează cu data de sfârsit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aa.

Rândul 1 coloana 5 - “TVA solicitată la rambursare” –s e completează cu suma solicitată la rambursare si este preluată din decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, care a fost transmis pentru solutionare cu inspectie fiscală anticipată.

Rândul 1 coloana 6 - “baza impozabilă” - se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de taxă pe valoarea adăugată pentru determinarea taxei pe valoarea adăugată suplimentare. În cazul utilizării unor cote diferite de taxă pe valoarea adăugată se vor înscrie bazele însumate ale acestora.

Rândul 1 coloana 7 - “TVA stabilită suplimentar de plată” - se completează cu taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată în perioada verificată.

Rândul 1 coloana 8 - “TVA respinsă la rambursare” - se completează cu suma respinsă la rambursare ca urmare a inspectiei fiscale, cu respectarea următoarelor corelatii:

a) este egală cu taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare, dacă taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar este mai mare sau egală cu taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare;

b) este egală cu taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar, dacă aceasta este mai mică decât taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare.

Rândul 1 coloana 9 - “TVAaprobată la rambursare” -se completează cu suma aprobată la rambursare si se calculează ca diferentă între taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare si taxa pe valoarea adăugată respinsă la rambursare.

Rândul 1 coloana 10 -”TVA stabilită suplimentar si rămasă de plată” - se completează cu diferenta pozitivă dintre taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată si taxa pe valoarea adăugată respinsă la rambursare.

Rândul 1 coloana 11 - nu se completează.

Rândul 1 coloana 12 -”cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru taxa pe valoarea adăugată.

Rândul 2 coloana 2 - Denumirea obligatiei fiscale accesorii - “Dobânzi/Majorări de întârziere”.

Rândul 2 coloana 3 - se completează cu data de la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere si se va înscrie sub forma zz.ll.aa.

Rândul 2 coloana 4 - se va înscrie data până la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere si se înscrie sub forma zz.ll.aa.

Rândul 2 coloana 5 - nu se completează.

Rând 2 coloana 6 - “baza impozabilă” - se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de dobânzi/majorări de întârziere pentru calculul obligatiilor fiscale accesorii.

Rândul 2 coloanele 7-10 - nu se completează.

Rândul 2 coloana 11 -”valoare obligatii fiscale accesorii” - în acest rând se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 si a dobânzilor calculate după această dată pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar, acolo unde este cazul.

Rândul 2 coloana 12 - “cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru dobânzile/majorările de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată datorată suplimentar.

Rândul 3 coloana 2 - Denumirea obligatiei fiscale accesorii - Penalităti de întârziere

Rândul 3 coloana 3 - se completează cu data de la care se calculează penalitătile de întârziere si se va înscrie sub forma zz.ll.aa.

Rândul 3 coloana 4 - se va înscrie data până la care se calculează penalitătile de întârziere si se înscrie sub forma zz.ll.aa.

Rândul 3 coloana 5 - nu se completează.

Rândul 3 coloana 6 - “baza impozabilă” -se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de penalităti de întârziere.

Rândul 3 coloanele 7-10 - nu se completează.

Rândul 3 coloana 11 -”valoare obligatii fiscale accesorii” -se completează cu valoarea totală a penalitătilor de întârziere calculate pentru fiecare perioadă în care s-a calculat taxa pe valoarea adăugată datorată suplimentar.

Rândul 3 coloana 12 - “cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru penalitătile de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată datorată suplimentar.

Organele de inspectie fiscală stabilesc penalitătile de întârziere prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, numai dacă la data încheierii inspectiei fiscale sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, respectiv:

- obligatiile fiscale suplimentare nu au fost stinse, iar numărul zilelor de întârziere este mai mare de 90;

- obligatiile fiscale suplimentare au fost stinse, iar cota de penalizare a rămas definitivă, în conditiile legii.

Pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar, care nu îndeplinesc la data încheierii inspectiei fiscale conditia legală de a calcula penalitătile de întârziere, prevăzute la art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, organele de inspectie fiscală vor întocmi o listă care va fi anexată la decizia de impunere.


Lista debitelor suplimentare, pentru care nu s-au calculat penalităti de întârziere, cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contributie componenta debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent fiecăruia, si va fi transmisă organelor fiscale de administrare, conform următorului model:

Lista debitelor stabilite suplimentar de inspectia fiscală pentru care nu s-au calculat penalităti de întârziere la data încheierii inspectiei fiscale

 

Nr. crt.

Denumire impozit,taxă sau contributie stabilită suplimentar de inspectia fiscală

Valoarea debitului stabilit suplimentar

- lei-

Data scadentei debitului suplimentar (zz.ll.aa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 “Motivul de fapt”: se vor înscrie detaliat si în clar modul în care contribuabilul a efectuat o operatiune patrimonială, modul cum a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influentă fiscală si prezentarea consecintei fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată, cât si pentru accesoriile calculate pentru aceasta.

4.1.2 “Temeiul de drept”: se va înscrie detaliat si clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată, cât si pentru accesoriile calculate la aceasta.

Formularul “Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală” are rol si de “Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată” în cazul inspectiilor fiscale anticipate efectuate pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, în urma cărora se stabilesc diferente fată de suma solicitată.

Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 116 sau, după caz, 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

5. “Data comunicării” actului administrativ fiscal reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si este în functie de modalitatea de comunicare.

6. “Termenul de plată”. Diferenta de obligatie fiscală stabilită suplimentar de plată, precum si obligatiile accesorii aferente acestora se plătesc în functie de data comunicării prezentei, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

7. La “Dispozitii finale” se va completa numărul total de pagini al raportului de inspectie fiscală care se anexează la formularul “Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere”.

Formularul “Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, câte un exemplar pentru:

- organul fiscal unde contribuabilul verificat este înregistrat ca plătitor de obligatii fiscale;

- echipa de inspectie fiscală;

- contribuabilul verificat.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.