MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 16/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 16        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

302/2011. - Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

995/2011. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

1. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

2. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.271/2011. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2011, si a Acordului de cofinantare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru realizarea proiectului-pilot “Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării si modernizării destinatiilor turistice Borsec, Băile Herculane si Sulina ca suport al activitătilor de turism durabil”, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2011

 

Memorandum de întelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare

 

Acord de cofinantare între Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare  pentru realizarea proiectului-pilot “Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării si modernizării destinatiilor turistice Borsec, Băile Herculane si Sulina ca suport al activitătilor de turism durabil”

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

263/2011. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari si a stagiarilor în activitatea de audit financiar


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 11 al capitolului II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Entitătile mentionate la art. 9 alin. (1) au obligatia ca până la data de 30 septembrie 2007 să initieze procedurile legale necesare pentru derularea de oferte publice initiale sau secundare de vânzare pentru pachete de actiuni de minimum 5% emise de societătile comerciale, societătile nationale si companiile nationale prevăzute în anexă, în vederea admiterii actiunilor acestora la tranzactionare în sisteme de tranzactionare administrate de S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A. Procedurile de admitere la tranzactionare vor fi finalizate cel târziu la data de 31 decembrie 2012.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin (2), cu respectarea prevederilor art. 75 sl ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 29 decembrie 2011.

Nr. 302.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2011.

Nr. 995.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Manuela Vulpe se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Paraguay.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2012.

Nr. 1.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează

 

Art. 1. - Domnul Dumitru Olaru se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Socialistă Vietnam.

Art. 2. - Domnul Dumitru Olaru îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicata, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2012.

Nr. 2.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2011, si a Acordului de cofinantare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru realizarea proiectului-pilot “Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării si modernizării destinatiilor turistice Borsec, Băile Herculane si Sulina ca suport al activitătilor de turism durabil”, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2011

 

Având în vedere prevederile art. III pct. 3 din Acordul dintre Guvernul României si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 113/1991, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2011.

Art. 2. - Se aprobă Acordul de cofinantare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru realizarea proiectului-pilot “Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării si modernizării destinatiilor turistice Borsec, Băile Herculane si Sulina ca suport al activitătilor de turism durabil”, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2011.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului asigură finantarea din prevederile bugetare anuale aprobate cu destinatia dezvoltării urbane integrate în vederea reabilitării si modernizării destinatiilor turistice Borsec, Băile Herculane si Sulina ca suport al activitătilor de turism durabil, în conformitate cu prevederile Acordului de cofinantare pentru realizarea proiectului-pilot “Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării si modernizării destinatiilor turistice Borsec, Băile Herculane si Sulina ca suport al activitătilor de turism durabil”. Art. 4. - Receptia proiectului-pilot “Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării si modernizării destinatiilor turistice Borsec, Băile Herculane si Sulina ca suport al activitătilor de turism durabil” se va face de către o comisie numită prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 1.271.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare

 

Părtile la prezentul memorandum de întelegere sunt Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului din Guvernul României, denumit în continuare MDRT, si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, denumit în continuare PNUD, un organism subsidiar al Natiunilor Unite, constituit de Adunarea Generală a statele membre ONU.

Având în vedere că PNUD serveste, din multe puncte de vedere, ca brat operational al Natiunilor Unite la nivel de tară si colaborează cu parteneri din numeroase tări pentru a promova dezvoltarea durabilă, eradicarea sărăciei, promovarea femeilor, buna guvernare si statul de drept,

având în vedere că PNUD, reprezentat de Biroul de tară pentru România, promovează dezvoltarea durabilă si contribuie la constituirea si elaborarea de proiecte comune în România, atât prin crearea conditiilor viabile pentru derularea acestora, cât si prin atragerea de investitii locale si străine,

având în vedere că MDRT si PNUD, denumite în continuare părtile, împărtăsesc misiuni similare si doresc să colaboreze în domenii de interes comun astfel încât să sporească eficacitatea eforturilor lor în directia dezvoltării,

luând în considerare faptul că telurile si obiectivele de dezvoltare ale parteneriatului dintre MDRT si PNUD se încadrează simultan atât în Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, urmărind cresterea economică si reducerea sărăciei, cât si în prioritătile pe termen scurt si lung ale autoritătilor nationale,


având în vedere că elaborarea si derularea de proiecte comune în zonele defavorizate ale României contribuie semnificativ la îmbunătătirea conditiilor sociale si economice atât în mod direct, cât si indirect prin crearea premiselor economice favorabile pentru atragerea de investitii locale si străine,

prin urmare, părtile sunt de acord să colaboreze după cum urmează:

 

ARTICOLUL I

Obiectivul

 

Obiectivul prezentului memorandum de întelegere este constituirea unui cadru de colaborare si facilitare a colaborării dintre părti, cu un caracter no nex dus iv, în domenii de interes comun, prin elaborarea si derularea unor proiecte si programe prioritare pentru autoritătile nationale, în vederea ridicării nivelului de trai în regiunile vizate din România.

Obiectivul general al prezentului document este acela de a constitui baza colaborării dintre MDRTsi PNUDÎn elaborarea si derularea de proiecte si programe cu caracter prioritar pentru autoritătile nationale, în vederea îmbunătătirii conditiilor de viată în zonele vizate.

 

ARTICOLUL II

Domeniile de colaborare

 

Părtile sunt de acord să colaboreze în următoarele domenii de activitate:

(i) punerea reciprocă la dispozitie de analize si informatii în vederea identificării solutiei optime în directia constituirii si derulării de proiecte comune în domeniul dezvoltării si promovării turismului;

(ii) cooperarea în derularea “Master Planului pentru dezvoltarea turismului national în România pentru perioada 2007-2026”;

(iii) mobilizarea resurselor financiare, din surse proprii sau din alte surse, pentru initiativa descrisă mai sus, conform unui acord de cofinantare separat, în care se vor expune conditiile agreate si detaliile.

 

ARTICOLUL III

Consultare si schimb de informatii

 

3.1. Părtile se vor informa reciproc, cu regularitate, si se vor consulta asupra chestiunilor de interes reciproc care, după părerea lor, pot duce la o colaborare mutuală.

3.2. Consultările si schimbul de informatii si documente, conform prezentului articol, se vor desfăsura fără a afecta măsurile care ar putea fi necesare în vederea respectării confidentialitătii si limitărilor de acces la anumite informatii si documente. Astfel de măsuri vor rămâne în vigoare si după terminarea prezentului memorandum de întelegere si a oricăror alte acorduri semnate de părti în cadrul acestei colaborări.

3.3. La intervale de timp agreate, părtile se vor reuni pentru a examina stadiul activitătilor desfăsurate conform prezentului memorandum de întelegere si pentru a planifica activităti viitoare.

3.4. Părtile îsi pot invita reciproc observatori la sedinte sau conferinte organizate de una dintre ele ori sub auspiciile ei si de care, după părerea uneia dintre părti, cealaltă parte ar putea fi interesată. Invitatiile se vor transmite conform procedurilor aplicabile unor asemenea sedinte sau conferinte.

 

ARTICOLUL IV

Derularea memorandumului de întelegere

 

4.1. Pentru a derula activitătile concrete avute în vedere prin prezentul document, părtile vor semna acorduri de cofinantare, în conformitate cu regulamentele, regulile si procedurile PNUD. Aceste acorduri vor prevedea costurile sau cheltuielile legate de activitatea propriu-zisă, precum si modul în care vor fi acestea suportate de părti. Acordurile de cofinantare ulterioare vor include, de asemenea, o referire la prezentul memorandum, ale cărui prevederi vor fi aplicabile tuturor acordurilor de cofinantare si proiectelor/programelor ce vor fi finantate si derulate în cadrul acestuia.

4.2. Părtile sunt de acord că toate activitătile vor fi desfăsurate pe baza unor documente de proiect agreate de MDRT si PNUD si de către partenerii guvernamentali implicati, precum si în conformitate cu regulamentele, regulile si directivele PNUD.

4.3. Costurile activitătilor de relatii publice legate de parteneriat si care nu sunt altfel reglementate conform unui acord de cofinantare încheiat în cadrul prezentului memorandum de întelegere vor cădea în sarcina MDRT.

4.4. Niciuna dintre părti nu va putea opera ca agent, reprezentant sau asociat al celeilalte părti. Niciuna dintre părti nu va putea semna un contract sau angajament în numele celeilalte părti, ci va fi răspunzătoare direct de efectuarea tuturor plătilor angajate de sine si în nume propriu, conform prezentului memorandum de întelegere si acordurilor de cofinantare ce vor fi semnate în baza si contextul acestuia.

4.5. Fiecare dintre părti va răspunde pentru actele si omisiunile sale în legătură cu prezentul memorandum de întelegere si derularea sa. Orice diferend ce ar putea surveni în legătură cu prezentul memorandum de întelegere va fi solutionat în conformitate cu prevederile art. XII din Acordul dintre Guvernul României si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1991.

 

ARTICOLUL V

Vizibilitate

 

Părtile sunt de acord că aranjamentele de colaborare trebuie făcute publice si, pe cale de consecintă, sunt de acord să recunoască rolul si contributia fiecărei institutii în orice documente de informare publică si care se referă la aspecte ale acestei colaborări. Fiecare dintre părti va folosi numele si emblema celeilalte părti în documentatia legată de colaborare, în conformitate cu politicile în vigoare ale fiecăreia dintre institutii si sub rezerva obtinerii prealabile a acordului scris al celeilalte părti în acest sens.

 

ARTICOLUL VI

Intrare în vigoare, durată, denuntare, amendamente

 

6.1. Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data primirii de către PNUD a unei notificări scrise din partea MDRT prin care se confirmă că sunt îndeplinite toate procedurile legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

6.2. Prezentul memorandum de întelegere va avea o durată de 2 (doi) ani de la data intrării sale în vigoare si poate fi prelungit cu perioade ulterioare de câte 2 (doi) ani fiecare, în baza consimtământului scris al părtilor.

6.3. Prezentul memorandum de întelegere poate fi amendat doar prin acordul scris al părtilor.

6.4. Prezentul memorandum de întelegere poate fi denuntat de oricare dintre părti prin notificarea în scris a celeilalte părti. Denuntarea va avea efect la 2 (două) luni de la primirea notificării respective.

6.5. În cazul denuntării prezentului memorandum de întelegere în conformitate cu paragraful precedent, orice acorduri de cofinantare sau colaborare, precum si orice documente de proiect încheiate în baza si pe durata prezentului memorandum de întelegere vor rămâne în vigoare si vor fi derulate în conformitate cu acele acorduri sau documente de proiect, cu exceptia cazului în care părtile convin altfel. Părtile vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea la timp si în bune conditii a activitătilor derulate în cadrul prezentului memorandum de întelegere, precum si al altor acorduri de co finantare sau colaborare si documente de proiect încheiate în baza si pe durata respectivă.

 

ARTICOLUL VII

Notificări, adrese

 

Orice notificare sau cerere necesară ori permisă conform prezentului memorandum de întelegere va fi transmisă în scris. O asemenea notificare sau cerere va fi considerată a fi fost transmisă legal atunci când va fi fost înmânată, trimisă prin e-mail, trimisă cu un curier rapid, telex ori telegramă părtii căreia îi este adresată, la adresa specificată mai jos sau la o altă adresă ce va fi comunicată după intrarea în vigoare a prezentului memorandum de întelegere.

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Elena Gabriela Udrea, ministru

Str. Apolodor nr. 17, aripa nord

Sectorul 5, municipiul Bucuresti

Pentru Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Yesim Oruc, reprezentant rezident a.i. Bd. Primăverii nr. 48A Sectorul 1, municipiul Bucuresti.

 

ARTICOLUL VIII

Diverse

 

Prezentul memorandum de întelegere si orice acorduri de co fin anta re si documente de proiect semnate în contextul acestui memorandum de întelegere reprezintă totalitatea aspectelor agreate de părti cu privire la obiectul prezentului memorandum de întelegere si înlocuiesc orice alte acorduri anterioare cu privire la acelasi obiect. Nerespectarea de către oricare dintre părti a uneia dintre prevederile prezentului memorandum de întelegere nu va putea constitui o renuntare la îndeplinirea acelei sau oricărei alte prevederi din prezentul memorandum de întelegere. Lipsa de valabilitate sau imposibilitatea de a aplica oricare dintre prevederile prezentului memorandum de întelegere nu va afecta valabilitatea ori aplicabilitatea oricăreia dintre celelalte prevederi ale prezentului memorandum de întelegere.

Drept care reprezentantii pe deplin autorizati ai părtilor au semnat acest memorandum de întelegere.

Semnat la 11 octombrie 2011 la Bucuresti, în două exemplare originale, în limbile română si engleză, ambele exemplare fiind în egală măsură autentice. În eventualitatea unor divergente privind interpretarea prezentului memorandum de întelegere, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului,

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Pentru Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare

Yesim Oruc,

reprezentant rezident a.i.

 

ACORD DE COFINANTARE

între Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru realizarea proiectului-pilot “Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării si modernizării destinatiilor turistice Borsec, Băile Herculane si Sulina ca suport al activitătilor de turism durabil”

 

Având în vedere că Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, denumit în continuare MDRT, si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, denumit în continuare PNUD, au convenit să coopereze pentru realizarea proiectului “Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării si modernizării destinatiilor turistice Borsec, Băile Herculane si Sulina ca suport al activitătilor de turism durabil”, denumit în continuare proiectul, în România,

având în vedere că MDRT a informat PNUD asupra disponibilitătii sale de a contribui cu fonduri, denumite în continuare contributia, către PNUD în cotă-parte pentru constituirea resurselor disponibile proiectului,

având în vedere că PNUD va desemna o entitate de executie sau un partener de implementare a fiecărui proiect finantat din această contributie, denumit în continuare partenerul de implementare,

prin prezentul acord, MDRT si PNUD au convenit asupra următoarelor:

 

ARTICOLUL I

 

1. În maniera prevăzută la paragraful 2 al acestui articol, MDRT va pune la dispozitia PNUD o contributie de 667.000 RON. Contributia financiară a MDRT se va asigura din prevederile bugetare anuale aprobate cu destinatia dezvoltării urbane integrate în vederea reabilitării si modernizării destinatiilor turistice Borsec, Băile Herculane si Sulina ca suport al activitătilor de turism durabil, de la bugetul de stat. Contributia financiară a PNUD, evidentiată în anexa A, care face parte integrantă din prezentul acord, este în valoare de 4.000 USD, convertibilitatea asigurându-se conform procedurilor PNUD.

2. În conformitate cu graficul de plăti prezentat mai jos, MDRT va depune contributia în contul în lei al PNUD cu numărul RO02BRDE450SV03466804500, deschis la BRD GSG, Sucursala Mari clienti corporativi.

 

Data efectuării plătii

Suma de plată

În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data notificării intrării în vigoare a prezentului acord către PNUD

RON 133.400

În termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data notificării intrării în vigoare a prezentului acord către PNUD

RON 400.200

în termen de maximum 120 de zile calendaristice de la data notificării intrării în vigoare a prezentului acord către PNUD

RON 133.400

 

Graficul de plăti de mai sus are în vedere cerinta de efectuare a plătii contributiei înaintea implementării activitătilor planificate. Graficul de plăti poate fi amendat pentru conformitate cu progresele înregistrate în implementarea proiectelor.

3. Toată evidenta financiară si rapoartele financiare vor fi exprimate în dolari SUA.

4. PNUD îsi poate exprima acordul de a primi plăti cu titlu de contributie într-o altă monedă decât dolarul SUA, cu conditia ca acea monedă să fie pe deplin convertibilă sau să poate fi utilizată imediat de către PNUD, dar în conformitate cu prevederile paragrafului 5 de mai jos. Orice schimbare a monedei plătilor cu titlu de contributie se va face numai de comun acord cu PNUD.

5. Cuantumul plătilor cu titlu de contributie, dacă ele sunt făcute într-o altă monedă decât dolarul SUA, respectiv moneda natională, va fi stabilit prin aplicarea cursului de schimb operational al Natiunilor Unite de la data efectuării plătii. Dacă are loc o schimbare a cursului de schimb operational al Natiunilor Unite înainte de utilizarea integrală de către PNUD a plătii cu titlu de contributie, valoarea soldului rămas la data respectivă va fi ajustată corespunzător. Dacă, într-un asemenea caz, se înregistrează o pierdere în ceea ce priveste valoarea soldului rămas, PNUD va informa MDRT despre acest lucru pentru a se stabili dacă MDRT mai poate furniza o finantare suplimentară. Dacă o asemenea finantare suplimentară nu este posibilă, asistenta furnizată proiectului conform prezentului acord va putea fi redusă, suspendată sau întreruptă de către PNUD.

6. Orice venituri din dobânzi aferente contributiei vor trece în contul PNUD si se vor folosi în conformitate cu procedurile standard ale PNUD, respectiv în vederea derulării proiectului.

 

ARTICOLUL II

 

1. În conformitate cu deciziile si directivele Comitetului executiv al PNUD, reflectate în metodologia sa de recuperare a costurilor din alte surse, contributia va face obiectul unei proceduri de recuperare a costurilor indirecte angajate de structurile PNUD centrale si la nivel de oficiu de tară pentru furnizarea serviciilor de suport general de management (SGM).

Pentru acoperirea costurilor SGM seva percepe un comision asupra contributiei în valoare de 3%. Aditional, toate costurile directe de implementare, inclusiv costurile entitătii de executie sau ale partenerului de implementare, vor fi identificate în bugetul proiectului pe linii bugetare distincte si suportate de proiect în mod corespunzător, atât timp cât acele costuri sunt nemijlocit legate de implementarea propriu-zisă a proiectului.

2. Cuantumul combinat al sumelor alocate de la buget pentru proiect împreună cu costurile estimate pentru servicii de suport aferente nu va putea depăsi totalul resurselor alocate proiectului conform prezentului acord, precum si al sumelor care ar putea fi atrase din alte surse pentru acoperirea costurilor proiectului si costurilor de suport.

 

ARTICOLUL III

 

1. Contributia va fi administrată de PNUD în conformitate cu reglementările, regulile si directivele PNUD, cu aplicarea procedurilor standard de executie ale proiectelor PNUD.

2. Managementul de proiect si cheltuielile acestuia se vor supune reglementărilor, regulilor si directivelor PNUD si, după caz, regulamentelor, regulilor si directivelor entitătii de executie/partenerului de implementare.

 

ARTICOLUL IV

 

1. Executarea atributiilor PNUD si ale entitătii de executie/partenerului de implementare conform prezentului acord si documentul de proiect relevant vor depinde de primirea de către PNUD a contributiei, în conformitate cu graficul de plăti prevăzut la art. I paragraful 2 de mai sus.

2. Dacă sunt anticipate sau se realizează cresteri neprevăzute ale cheltuielilor sau angajamentelor (datorate fie inflatiei, fie fluctuatiei cursului de schimb, fie unor evenimente neprevăzute), PNUD va transmite MDRT, din timp, o estimare a suplimentării finantării ce va fi necesară. MDRT va depune toate eforturile pentru a obtine finantarea suplimentară necesară.

3. În cazul în care plătile cu titlu de contributie mentionate la art. I paragraful 2 nu sunt primite în conformitate cu graficul de plăti sau dacă finantarea suplimentară cerută în conformitate cu paragraful 2 de mai sus nu poate fi asigurată de MDRT ori atrasă din alte surse, asistenta fijrnizată proiectului conform prezentului acord va putea fi redusă, suspendată sau întreruptă de către PNUD.

 

ARTICOLUL V

 

PNUD va rămâne proprietar al echipamentelor, consumabilelor si al altor bunuri finantate din contributie până în momentul în care acestea vor fi cedate MDRT sau unei entităti desemnate de către acesta, în functie de modalitătile si conditiile fixate de comun acord între MDRT si PNUD.

 

ARTICOLUL VI

 

Contributia va face obiectul exclusiv al procedurilor de audit intern si extern stabilite prin reglementările, regulile si directivele financiare ale PNUD.

 

ARTICOLUL VII

 

PNUD va pune la dispozitia MDRT, la cerere, raportări financiare si de altă natură elaborate în conformitate cu procedurile de raportare ale PNUD.

 

ARTICOLUL VIII

 

1. PNUD va informa MDRT despre finalizarea tuturor activitătilor legate de contributie.

2. Chiar si după finalizarea activitătilor legate de contributie, PNUD va păstra în continuare soldul sumelor cu titlu de contributie până când toate datoriile si obligatiile asumate în derularea respectivelor activităti au fost stinse si conturile activitătilor concluzionate de manieră corespunzătoare.

3. Dacă soldul sumelor cu titlu de contributie se dovedeste a fi insuficient pentru stingerea tuturor obligatiilor si datoriilor, PNUD va notifica MDRT si se va consulta cu acesta asupra modului în care pot fi stinse aceste obligatii si datorii.

4. Orice sold al sumelor cu titlu de contributie ce rămâne necheltuit după stingerea tuturor acestor obligatii si datorii va fi stins de către PNUD în consultare cu MDRT.

 

ARTICOLUL IX

 

1. După desfăsurarea consultărilor dintre cele două părti ale prezentului acord si cu conditia ca plătile cu titlu de contributie primite deja să fi fost - împreună cu celelalte fonduri disponibile proiectului - suficiente pentru stingerea tuturor obligatiilor si datoriilor asumate în derularea proiectului, prezentul acord va putea fi încetat de către PNUD sau MDRT. Acordul va înceta la 30 de zile de la data la care oricare dintre părti transmite notificare scrisă celeilalte părti cu privire la decizia de încetare a acordului.

2. Dacă plătile cu titlu de contributie încă neutilizate, împreună cu alte fonduri atrase pentru proiect, se dovedesc a fi insuficiente pentru stingerea tuturor acestor obligatii si datorii, PNUD va notifica MDRT si se va consulta cu acesta asupra modului în care pot fi stinse aceste obligatii si datorii.

3. Chiar si dacă se va fi încheiat prezentul acord, PNUD va păstra în continuare soldurile sumelor cu titlu de contributie rămase neutilizate până la stingerea tuturor obligatiilor si datoriilor asumate în implementarea activitătilor finantate prin contributie si va asigura finalizarea într-o manieră corespunzătoare a tuturor activitătilor.

4. Orice sold din sume cu titlu de contributie care rămâne ne cheltuit după stingerea tuturor acestor obligatii si datorii va fi stins de PNUD în consultare cu MDRT.

5. Părtile convin ca, în situatia în care s-ar naste un diferend în legătură cu derularea prezentului acord, acesta să se solutioneze în mod amiabil.

6. În situatia în care respectivul diferend nu s-ar putea rezolva pe cale amiabilă, se vor aplica dispozitiile art. XII din

Acordul dintre Guvernul României si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1991.

 

ARTICOLUL X

 

Prezentul acord intră în vigoare la data primirii de către PNUD a notificării prin care partea română informează despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a acestuia.

Drept care reprezentantii deplin autorizati ai celor două părti au semnat prezentul acord.

Semnat la 11 octombrie 2011 la Bucuresti, în două exemplare originale, în limbile română si engleză, ambele exemplare fiind egal autentice. În caz de divergentă de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului,

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Pentru Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare

Yesim Oruc,

reprezentant rezident a.i.

 

ANEXA A

 

PROGRAMUL COMUN AL NATIUNILOR UNITE

 

Tara: România

 

Dezvoltarea urbană integratăîn vederea reabilitării si modernizării destinatiilorturistice Borsec, Băile Herculane si Sulina ca suport al activitătilor de turism (PIUD-STABBS)

 

Rezultatul cadrului de cooperare ONU:

Pana la sfârsitul anului 2015, ministerele din arcul guvernamental isi vor consolida capacitatea de a implementa programe inovatoare de incluziune socială, responsabilizare economică si politică a grupurilor vulnerabile, precum si de a consolida practicile democratice cu potentialul de a fi adaptate nevoilor tării cu prioritate în ceea ce priveste asistenta oficială pentru dezvoltare (ODA) acordată de România (Rezultatul 2).

Rezultat(e) CP asteptat(e):

Capacitatea sporită de implementare a programelor inovatoare pentru incluziunea socială, responsabilizare a economică si politică a grupurilor vulnerabile (Rezultatul 1 CPAP)

Produs(e) asteptat(e):

Consolidarea capacitătilor institutionale nationale de reabilitare a patrimoniului cultural urban si rural de importantă regională si globală pentru dezvoltarea comunitătilor si a turismului

Partenerul de implementare:

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Părtile responsabile:

PNUD, Organizatia Mondială a Turismului a ONU (UNWTO)

 

Descrierea pe scurt:

Acest program are drept scop sustinerea Guvernului României în sensul îndeplinirii obiectivelor sale de dezvoltare prin intermediul consolidării unui sector de turism de succes în baza patrimoniului său cultural si a resurselor sale de mediu, în conformitate cu Strategia natională de turism adoptată.

Mai concret, proiectele se vor concentra pe elaborarea planurilor de dezvoltare integrată privind 3 destinatii turistice care vor fi folosite drept zone-pilot, si anume: Băile Herculane, Borsec si Sulina. Programul comun îi va permite Ministerului român al Dezvoltării Regionale si Turismului {MDRT) să identifice zonele prioritare de interventie, planurile specifice de actiune pentru fiecare localitate, împreună cu cerintele suplimentare de investitii, având în vedere resursele publice si private. Aceste 3 localităti vor avea avantajul unui plan de dezvoltare al zonei locale stimulat de comunitate, cu tinte măsurabile si cu un sistem de monitorizare care va măsura realizările si zonele unde mai sunt necesare interventii.

 

Durata programului: 6 luni

Datele anticipate de initiere si finalizare:

Optiunea de management a fondului: colectiv Agentul de management: PNUD

 

Bugetul PLA pe2011:

234.000 USD

Totalul resurselor necesare:

234.000 USD

Totalul resurselor alocate:

 

- Interne

4.000 USD

- Altele:

 

- Guvern

230.000 USD

 

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului:

Gheorghe Nastasia

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare: 11 octombrie 2011

Yesim Oruc

Organizatia Mondială a Turismului a ONU:

 

 

Analiza situatiei

Deja a fost redactată o analiză cuprinzătoare a situatiei sectorului de turism din România prin cooperarea tehnică a UNVVTO sub auspiciile MDRT, care este prezentată în Rezumatul general al Masterplanului de dezvoltare a turismului national (http:/Avww.undp.ro/1ibraries/RO MP_ExecSum.pdf).

În ciuda elaborării acestui plan principal cu abordare multisectorială, MDRT solicită alinierea ulterioară a planurilor si investitiilor ulterioare pentru a se asigura că Masterplanul aduce beneficii tangibile pentru sectorul de turism, pe de o parte, însă, mai important, pentru ca beneficiile sociale si economice de la nivelul local să se acumuleze pe baza derulării acestui masterplan. în acest scop, se recunoaste nevoia de integrare verticală si orizontală în ceea ce priveste dezvoltarea, planurile de investitii si mandatele institutionale prin folosirea analizei participative a factorilor implicati. Prezentul proiect răspunde acestei nevoi deoarece se concentrează pe cele 3 localităti (Băile Herculane, Borsec si Sulina) pentru care a fost activat partial Masterplanul de dezvoltare a turismului national si care au devenit obiect al altor tipuri de planificare si investitii.

Mai recent, PNUD si partenerii săi nationali au organizat o serie de conferinte în România concentrate pe dezvoltarea economică a potentialului reabilitării patrimoniului cultural, pe baza celor mai bune practici nationale si internationale. Experienta din România si din alte părti sugerează că reabilitarea patrimoniului cultural urban poate aduce avantaje economice semnificative pentru economia locală dacă si atunci când aceste eforturi de reabilitare sunt rationalizate în contextul unor măsuri si al unor instrumente de dezvoltare economică si socială mai cuprinzătoare, cum ar fi schemele de dezvoltare economică locale si nationale, instrumentele locale si nationale de stimulare a întreprinderilor economice locale si a parteneriatelor public-privat pentru dezvoltarea resurselor umane si a fortei de muncă. Atunci când sunt urmărite abordările integrate, exemplele din Alba Iulia si din Brasov demonstrează, bunăoară, că au drept consecintă avantaje economice locale măsurabile si tangibile.

În acest context, MDRT din România si PNUD ca partener vor identifica vectorii de dezvoltare economici si sociali, instrumentele si fondurile disponibile la nivel local si la nivel national, cu scopul de a aplica Strategia de dezvoltare a turismului national în avantajul celor 3 orase-statiuni turistice identificate anterior, ceea ce va realiza o legătură între dezvoltarea turismului si oportunitătile existente în Băile Herculane, Borsec si Sulina si va avea drept scop generarea cresterii economice si dezvoltarea socială.

Obiectivul si strategiile generale

Obiectivul general al proiectului îl constituie formularea de elemente pentru sectorul turismului durabil în Băile Herculane, Borsec si Sulina, care să integreze dezvoltarea sectorului de turism în cadrul cresterii economice de pe plan local si al dezvoltării sociale. în acest scop, PNUD va coordona contributiile si produsele proiectului, astfel încât să se asigure că sunt pregătite elementele dezvoltării sectorului de turism în cazul celor 3 orase, în legătură cu instrumentele si politicile nationale si locale pentru regenerarea economică a întreprinderilor publice si private, precum si în legătură cu consolidarea capacitătilor individuale ale locuitorilor acestor orase, astfel încât avantajele sectorului de turism să fie distribuite mai echitabil la nivelul întregii populatii. Un element important de avut în vedere în cazul integrării dezvoltării sectorului de turism la nivelul avantajelor economice si sociale locale îl reprezintă si mediul fizic local, a cărui îmbunătătire face parte, de asemenea, din mandatul MDRT.

Această integrare de politici si de instrumente se va realiza prin intermediul:

1. identificării actiunilor de investitii prioritare pentru Băile Herculane, Borsec si Sulina, care contribuie la Strategia natională de turism, dar care au în vedere si angajamentele globale de protejare si de promovare a bunurilor si a resurselor culturale si de mediu conform celor mai bune practici;

a. un sistem cuprinzător, dar simplu de control al calitătii si de punctaj care să fie utilizat de autoritătile locale din cele 3 districte, bazat pe valoarea în schimbul banilor la fiecare nivel si pentru toate standardele de unităti de turism;

b. un plan de actiuni de marketing turistic bazat pe tendintele regionale si internationale, care să includă identificarea activitătilor de promovare imediate (0-1 an) si pe termen scurt (1-5 ani);

2. identificării si mobilizării instrumentelor de dezvoltare socială si economică locale, inclusiv ale acelora care au drept obiectiv dezvoltarea întreprinderilor private si a resurselor umane în scopul consolidării avantajelor economice ale sectorului de turism din Băile Herculane, Borsec si Sulina;

3. consolidării capacitătii: formularea unui sistem cuprinzător si simplu de planificare si de control al dezvoltării bazat pe organizarea institutională existentă si pe angajamentul factorilor implicati, astfel încât autoritătile locale să exercite planificarea si să detină controlul adecvat asupra tipului si răspândirii ansamblurilor, a infrastructurii, utilizării terenurilor, urbanizării, a reabilitării si a conservării patrimoniului natural si cultural, precum si asupra procedurilor de respectare a legii fată de constructiile ilegale si ne autorizate si fată de exploatarea resurselor naturale si antropice.

Produsele individuale ale proiectului enumerate mai sus vor fi prezentate împreună cu actiunile identificate: (i) pe termen imediat (0-1 an); (ii) pe termen scurt (1-5 an); si (iii) pe termen mediu si lung. Planurile de actiune pe termen imediat vor evalua si vor sprijini fie unitătile de turism existente, fie pe cele planificate din cele 3 localităti, având în vedere interventiile permanente, finantate fie de la bugetul local, fie de la bugetul central. Strategia pe termen scurt si mediu, precum si planurile de actiune vor institui cadrul pentru planificarea si dezvoltarea durabilă si cuprinzătoare a infrastructurii de turism din localitătile propuse si va fi sustinută de planurile conceptuale de proiecte-pilot bazate pe cele mai bune standarde internationale, dar si nationale.

Programul de aproximativ 6 luni va implica prezenta unui nucleu de experti nationali si străini care vor coopera îndeaproape cu autoritătile si comunitătile locale ce vor actiona drept resursă în scopul facilitării producerii componentelor proiectului.

 


Rezultatele preconizate

Activitătile planificate

Calendar

Partea

care

răspunde

Bugetul planificat

S-2

S-1

S1

S2

S3

S4

S5

se.

S7

S8

8 9

S10

S11

S 12

Sursa de finantare

P rezentarea bugetului

Suma (USD)

Un plan de dezvoltare integrată pentru fiecare din cele 3 localităti propuse

 

Baza de pornire: Abordare integrată inconsecventă

 

Indicatori:

 

Obiective: Finalizarea si prezentarea unui raport care să descrie planul de dezvoltare pentru fiecare din cele 3 localităti desemnate, inclusiv un plan de actiune cu termen imediat, anul 0-1, pentru reabilitare.

 

Rezultate si prezentare după a 6-a săptămână a proiectului

Formularea actiunilor prioritare de investitii multisectoriale pentru Băile Herculane, Borsec si Sulina care contribuie ia strategia în domeniul turismului national, dar care tine seama de obligatiile globale de protejare si promovare a valorilor si resurselor de mediu si culturale, conform celei mai bune practici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNUD

MDRT

Consultant tehnic principal (UNWTO)

Consultant tehnic national (PNUD)

Specialist în domeniul patrimoniului construit (PNUD)

Expert juridic (PNUD)

Echipe locale (6/localitate)

125.000

Un control de calitate cuprinzător dar simplu si un sistem de clasificare care să fie utilizat de autoritătile locale în cele 3 zone, având la bază un raport just calitate-pret la fiecare nivel si pentru toate standardele de unităti turistice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNWTO

MDRT

Consultant tehnic principal (UNWTO)

Echipe locale (6 pentru fiecare localitate)

30.000

Identificarea si mobilizarea instrumentelor nationale si locale de dezvoltare locală si natională, inclusiv cele destinate dezvoltării întreprinderilor private.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNUD

MDRT

Consultant national

Planificator fizic

Economist

30.000

Formularea unui sistem cuprinzător dar simplu de control al planificării si dezvoltării bazat pe structurile institutionale existente si pe angajamentul pârtilor interesate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNUD MDRT

MDRT PNUD

Consultant tehnic national

Planificatori fizici

Expert juridic

Specialist în domeniul patrimoniului construit

23.500

Alcătuirea echipei tehnice si de conducere a proiectului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNUD

GUV

SGM

UNWTO deplasări

PNUD deplasări/Ateliere

Audit

6.500

9.000

8.000

2.000

TOTAL:

 

234.000


Modalitatea de management

MDRT, prin Directia generală turistică si Directia generală dezvoltare teritorială, este partenerul responsabil cu coordonarea generală. Proiectul este formulat în contextul prevederilor Programului PNUD de tară pentru 2010-2012 si ale Planului de actiune pentru punerea în aplicare a Programului de tară (PNUD CP AP) 2010-2012. MDRT este mentionat în mod explicit în PNUD CPAP drept partener national responsabil cu punerea în aplicare. Proiectele PNUD mentionate în Programul de tară sunt prin urmare toate derulate la nivel national cu un partener national de implementare, în cazul de fată Directia generală turistică si Directia generală dezvoltare teritorială din cadrul MDRT. În conformitate cu prevederile CPAP, PNUD este parte responsabilă a proiectului desemnată în cadrul Implementării nationale pentru coordonarea generală a resurselor proiectului, inclusiv mobilizarea de experti si asistentă specializată din partea altei agentii ONU (UNWTO). În cadrul procesului de formulare a proiectului, PNUD a desemnat UNWTO drept parte responsabilă pentru componente selectate ale proiectului conform modalitătii ONU de programare în comun. Agentul managerial al Programului comun este PNUD, modalitatea de finantare este colectivă, PNUD mobilizând resursele pentru proiect din sursele interne si din contributiile guvernamentale prin acord de cofinantare.

Având în vedere experienta institutională si expertiza dovedită în implementarea unor interventii similare în România ca si în alte părti ale globului, PNUD va asigura coordonarea aspectelor tehnice si administrative aferente acestei interventii, înfiintând o unitate natională de implementare si coordonare a proiectului.

Consiliul de conducere al proiectului (după cum se vede în schema de mai jos) va fi format din reprezentanti ai MDRT, PNUD si ai autoritătilor locale, iarrolul Consiliului va consta în definirea obiectivelor misiunii, aprobarea rezultatelor echipelor multi disciplinare de experti si monitorizarea activitătilor proiectului.

Tinând seama de aspectele specifice ale fiecărei zone de interventie vizate, precum si de termenul scurt de predare a proiectului, PNUD, în calitate de agent managerial, va trimite o echipă de experti nationali la fiecare din locatiile propuse si îi va reuni apoi la Bucuresti pentru receptia finală. Echipa proiectului urmează să fie condusă de consultantul tehnic principal si de coordonatorul national - planificatorul national de proiect si va include un planificator specialist în infrastructură, un economist, un consultant national pentru mediu, un specialist în mobilizarea comunitătii (Componenta de resurse umane), un specialist în domeniufpatrimoniului construit, toti acestia fiind solicitati să îsi deruleze activitatea în cele 3 localităti, si finalmente uh consultant juridic care va presta serviciile în Bucuresti. Echipa va fi sprijinită pe plan local de un asistent de proiect, recrutat de preferintă din aceste localităti. (Desemnarea acestor experti este cu titlu indicativ si poate suferi modificări în functie de existenta unei astfel de expertize pe piată si de resursele pe care PNUD le poate mobiliza din cadrul retelei sale regionale si globale ca si de la agentia specializată, UNWTO).

Echipa deexperti, condusă de CTP si de CN, va stationa cel mult 3 săptămâni la fiecare locatie de proiect, executând evaluări detaliate referitoare la,limitările curente în dezvoltarea zonală si potentialul turistic. Îsi va îndeplini sarcinile privind prezentarea de rapoarte în timp ce se află în teren. La finalul activitătii lor în teren, expertii îsi vor prezenta - prin intermediul unei platforme participative convocate de CN si de asistentul de proiect local - constatările în fata părtilor interesate locale si autoritătilor locale în vederea obtinerii de consens si sprijin pentru măsurile propuse. În ultima săptămână a activitătii lor, echipa va opera în Bucuresti, la sediul PNUD, în strânsă legătură cu personalul responsabil desemnat pentru proiect de către partenerul national de implementare, MDRT

PNUD va încheia cu partenerul national de implementare o scrisoare de acord referitor la furnizarea de servicii necesare proiectului. PNUD va încheia de asemenea scrisori de acord cu agentii specializate ale ONU, si anume cu UNWTO, prin care se vor statua resursele si responsabilitătile respectivei agentii în cadrul proiectului.

 

STRUCTURA ORGANIZATORIA A PROIECTULUI

 

 


 

Cadrul de monitorizare si evaluare

În conformitate cu politicile si procedurile de programare descrise în Manualul de proceduri PNUD, proiectul va fi monitorizat prin următoarele mecanisme:

În cadrul ciclului proiectului

- Cu caracter săptămânal, o evaluare a calitătii va înregistra progresele în directia atingerii rez uitatei o r-cheie, pe baza criteriilor de calitate si metodelor înscrise în tabelul de management al calitătii de mai jos.

- Se va activa un jurnal de probleme în Atlas, care va fi tinut la zi de către managerul de proiect astfel încât să se poată urmări si rezolva potentialele probleme sau cereri de schimbări.

- Pe baza analizei de risc initial formulate va fi activat în Atlas un jurnal al riscurilor, actualizat cu regularitate prin

Managementul calitătii pentru rezultatele activitătilor examinarea mediului extern care poate avea un impact asupra derulării proiectului.

- Pe baza informatiilor de mai sus înregistrate în Atlas, managerul de proiect va înainta, la fiecare două săptămâni, rapoarte de progres al proiectului (PPR) către Consiliul de conducere al proiectului prin intermediul PNUD (asigurarea progresului proiectului), folosind formatul standard de raportare disponibil Executive Snapshot.

- Se va activa un jurnal al lectiilor proiectului si se va actualiza cu regularitate pentru a asigura învătarea si adaptarea permanentă în cadrul organizatiei si pentru a facilita pregătirea raportului lectiilor învătate la sfârsitul proiectului.

- Se va activa un plan de monitorizare etapizată în Atlas si se va actualiza astfel încât să se poată urmări principalele actiuni/evenimente de management.

 

Managementul calitătii pentru rezultatele activitătilor proiectului

 

Produsul nr. 1: Un plan integrat de dezvoltare pentru fiecare dintre locatiile propuse

Rezultatul 1 al activitătii

Asistentă tehnică pentru dezvoltarea turismului

Dată începere:

Dată finalizare:

Scopul

- elaborarea unui îndrumar general cuprinzător si concret pe zone pentru localitătile vizate pentru turism, cu cerinte practice si realiste;

- cresterea cooperării dintre Guvern si sectorul privat;

- cresterea participării comunitătii locale si posibilităti sporite de câstigare a traiului; si

- un cadru institutional practic si eficient constituit pentru dezvoltarea infrastructurii în turism.

Descrierea

Activităti planificate în directia producerii rezultatului activitătii

- examinarea si evaluarea politicilor si strategiilor actuale pentru dezvoltarea statiunilor turistice vizate;

- evaluarea la fata locului a strategiilor si programelor de dezvoltare în turism existente, inclusiv discutii cu oficiali ai autoritătilor nationale si locale si din turism, precum si alti factori de interes relevanti;

- identificarea si evaluarea proiectelor existente de dezvoltare a turismului si a infrastructurii asociate, precum si o examinare a serviciilor, accesului si disponibilitătii transporturilor si infrastructurii.

Criterii de calitate

Cum/Cu ce indicatori se va măsura calitatea rezultatelor activitătii?

Metoda de calitate

Mijloace de verificare. Ce metodă se va folosi pentru a stabili dacă au fost îndeplinite criteriile de calitate?

Data evaluării

Când se va efectua evaluarea calitătii?

PIUD acceptat de consiliul de conducere al proiectului

PIUD aprobat de către Consiliul de conducere a proiectului

Bisăptămânal

Activitătile enumerate în PIUD sunt realizabile.

 

 

 

Contextul legal

Acest document, împreună cu Planul de actiune de programe de tară al PNUD România (CPAP), semnat de către Guvern si PNUD, care este încorporat aici prin referire, constituie împreună un document de proiect asa cum este ei definit în Acordul dintre Guvernul României si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1991, acesta fiind acordul standard de bază pentru asistentă (SBAA), asadar toate prevederile CPAP se aplică prezentului document.

În conformitate cu art. III din SBAA, răspunderea pentru siguranta si securitatea partenerului de implementare, personalului si bunurilor sale, precum si a bunurilor PNUD aflate în posesia partenerului apartine partenerului de implementare.

Partenerul de implementare are obligatia de:

a) a institui un plan de protectie corespunzător si actualizat, care să tină seama de contextul de securitate din tara unde se derulează proiectul;

b) a-si asuma toate riscurile si răspunderea în legătură cu asigurarea securitătii partenerului, precum si cu aplicarea în totalitate a planului de protectie.

PNUD îsi rezervă dreptul de a verifica existenta unui asemenea plan si de a sugera modificări ale planului acolo unde este necesar. Lipsa functionării si derulării unui plan de protectie corespunzător asa cum este el cerut prin prezentul document va fi considerată o încălcare a prezentului acord.

Partenerul de implementare este de acord să întreprindă toate diligentele rezonabile pentru a asigura că nicio parte din fondurile PNUD primite prin efectul documentului de proiect nu este folosită pentru a sustine persoane fizice sau juridice asociate cu terorismul si că cei care primesc oricare dintre sumele furnizate de PNUD prin prezentul document nu apar pe lista formulată de Comitetul Consiliului de Securitate si constituită în baza Rezolutiei nr. 1.267 din 1999.

Lista este disponibilă la adresa: http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm Această prevedere va trebui inclusă în toate subcontractele sau subacordurile semnate sub egida prezentului document de proiect.


 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAM ERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari si a stagiarilor în activitatea de audit financiar

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) si ale art. 10 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (3) si art. 51 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data de 15 decembrie 2011, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari si a stagiarilor în activitatea de audit financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 176/2010 privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societătilor de audit organizatoare de cursuri de pregătire profesională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 8 din 5 ianuarie 2011, si Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 220/2010 privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea tematicii pentru programul anual de pregătire profesională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 511 din 19 iulie 2011.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată spre aprobare Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar.

Art. 4. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Cam erei Auditori lor Fi nanciari din România,

Horia Neamtu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2011.

Nr. 263.

 

ANEXA

 

NORME

privind Programul de pregătire profesională a auditorilorfinanciari si a stagiarilor în activitatea de audit financiar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În întelesul prezentei or norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

- Camera - Camera Auditorilor Financiari din România;

- Program de pregătire profesională - ansamblul activitătilor si actiunilor realizate de Cameră pentru auditorii financiari si stagiarii în activitatea de audit financiar, în scopul dezvoltării continue a competentei profesionale prin cunostinte teoretice si abilităti practice. Programul cuprinde pregătirea profesională continuă structurată pentru auditori financiari, membri ai Camerei, si cursurile de pregătire profesională pentru stagiari;

- sistem de pregătire clasic - procesul de instruire profesională realizat de Cameră, potrivit căruia cursurile se realizează prin predarea directă de către lector, în săli de curs, auditorilorfinanciari si stagiarilor în activitatea de audit financiar, unde prezenta fizică a cursantilor si a lectorilor este obligatorie;

- sistem de pregătire e-learning - procesul de învătare-predare prin educatie virtuală utilizat de Cameră, în cadrul căruia cunostintele si informatiile sunt transmise de lector către auditorul financiar sau stagiarul în activitatea de audit financiar, într-o ordine secventială, logică, pentru a fi asimilate de către acestia, de o manieră proprie, fără a fi necesară coprezenta ori sincronicitatea între acestia. Transmiterea informatiilor se face prin intermediul tehnologiilor www (world wide web), incluzând, dar nelimitându-se la tehnologii pentru video conferintă si evaluare on-line.

Art. 2. - Prezentele norme stabilesc modul de organizare si desfăsurare a cursurilor de pregătire profesională si se aplică tuturor auditorilor financiari si stagiarilor în activitatea de audit financiar.

Art. 3. -Prezentele norme sunt dezvoltate, în conformitate cu Standardele Internationale de Educatie emise de Federatia Internatională a Contabililor (IFAC).

Art. 4. - Auditorii financiari trebuie să efectueze anual 20 de ore de pregătire profesională pentru mentinerea si dezvoltarea competentelor în audit.

Art. 5. - Stagiarii în activitatea de audit financiar trebuie să efectueze anual 25 de ore de pregătire profesională pentru atingerea competentei profesionale prin cunostinte, abilităti practice si dezvoltare personală.

Art. 6. - Programul de pregătire profesională se va desfăsura sub două forme:

- sistem clasic;

- sistem e-learning.

Art. 7. - Auditorii financiari si stagiarii în activitatea de audit financiar vor efectua integral numărul de ore de pregătire profesională prevăzut la art. 4 sau 5, după caz, si vor opta pentru sistemul clasic sau e-learning. Numărul obligatoriu aferent orelor de pregătire profesională nu se poate diviza între cele două sisteme de pregătire.

Art. 8. - Evaluarea Programului de pregătire profesională se realizează potrivit prevederilor cuprinse în cap. V.


 

CAPITOLUL II

Stabilirea tematicii cursurilor cuprinse în Programul de pregătire profesională

 

Art. 9. - Camera stabileste anual tematica cursurilor cuprinse în Programul de pregătire profesională pentru anul următor. Tematica se aprobă de Consiliul Camerei până cel târziu la data de 30 august a fiecărui an pentru anul următor.

Art. 10. - Tematica cursurilor se stabileste având în vedere următoarele priorităti:

- ultimele modificări legislative sau modificări ale standardelor profesionale din domeniu;

- propuneri primite din partea cursantilor la programul anterior de pregătire profesională;

- propuneri primite din partea Departamentului de monitorizare si competentă profesională, ca urmare a aspectelor sesizate în urma inspectiilor;

- propuneri primite din partea membrilor Consiliului Camerei;

- cerinte sau domenii de activitate recomandate pentru a fi incluse în Programul de pregătire profesională de către organismele internationale unde Camera este membră;

- propuneri primite de la organismele profesionale nationale cu care Camera are încheiate protocoale de colaborare.

Art. 11. - Cursurile prevăzute în Programul de pregătire profesională cuprind teme din audit financiar, contabilitate si alte domenii de interes pentru auditorii financiari si stagiarii în activitatea de audit financiar, în conformitate cu cerintele IFAC, si au următoarea structură:

1. domeniul Contabilitate, cu o proportie de maximum 20% din totalul tematicii;

2. domeniul Audit, cu o proportie de maximum 80% din totalul tematicii. Acest domeniu este la rândul lui structurat pe discipline, astfel:

a) Controlul Calitătii, cu o pondere de maximum 20% din tematica Auditului;

b) Sisteme Informatice, cu o pondere de maximum 10% din tematica Aud itul ui;

c) Audit financiar si audit intern, cu o pondere de minimum 70% din tematica Auditului, din care auditul intern va avea o pondere de minimum 5%.

 

CAPITOLUL III

Organizarea Programului de pregătire profesională

 

Art. 12. - Responsabilitatea pentru organizarea si desfăsurarea cursurilor cuprinse în Programul de pregătire profesională revine Camerei.

Art. 13. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari elaborează Programul de pregătire profesională, pe care îl prezintă spre aprobare Consiliului Camerei.

Art. 14. - Programul de pregătire profesională se stabileste si se aprobă de către Consiliul Camerei până la data de 30 octombrie a fiecărui an, pentru anul următor.

Art. 15. - (1) Auditorii financiari si stagiarii în activitatea de audit financiar vor opta pentru sistemul clasic sau e-learning, vor completa formularul de pregătire profesională si îl vor retransmite Departamentului de admitere, pregătire continuă si stagiari, până la data de 28 februarie a fiecărui an.

(2) Modalitatea de retransmitere a formularului se poate face:

- electronic;

- prin postă;

- prin completarea formularului on-line, pe site-ul Camerei. Art. 16. - (1) Organizarea cursurilor de pregătire profesională în sistem clasic se realizează prin Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari din cadrul Camerei. (2) Stabilirea locatiei/locatiilor de desfăsurare a cursurilor în sistem clasic se efectuează pe regiuni de pregătire, în functie de numărul de auditori financiari si de stagiari în activitatea de audit financiar din judetul respectiv si/sau judetele limitrofe. Astfel, mai multe judete pot fi arondate unei regiuni de pregătire profesională.

(3) Auditorii financiari si stagiarii în activitatea de audit financiar vor putea opta pentru participarea la cursurile organizate în sistem clasic, în oricare dintre centrele unde se organizează cursuri de pregătire profesională.

(4) în cazul în care cursurile se organizează într-o regiune în care există o reprezentantă a Camerei, angajatii acelei reprezentante vor oferi sprijin logistic Departamentului de admitere, pregătire profesională continuă si stagiari, pentru organizarea cursurilor de pregătire profesională.

Art. 17. - (1) Organizarea cursurilor de pregătire profesională în sistem e-learning se realizează de Cameră, prin intermediul unei entităti specializate în acest domeniu.

(2) Auditorii financiari si stagiarii în activitatea de audit financiar care optează pentru sistemul e-learning vor primi instructiunile corespunzătoare de folosire a acestui sistem.

Art. 18. - În cazul în care numărul de persoane care optează pentru participarea la cursurile de pregătire profesională în sistem clasic, într-o anumită locatie, la o anumită dată, sau în sistem e-learning este insuficient pentru organizarea în bune conditii a cursului, auditorii financiari si stagiarii în activitatea de audit financiar vor fi informati în timp util, pentru a putea alege o altă dată sau locatie ori modalitate de pregătire din cele propuse în Programul de pregătire profesională.

Art. 19. - Cerinta de pregătire profesională seva considera îndeplinită pentru auditorii si stagiarii în activitatea de audit financiar în momentul în care a fost realizat în sistem clasic sau e-leaming numărul de ore prevăzut de normele de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari si de normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în audit, emise de Cameră.

 

CAPITOLUL IV

Selectia lectorilor din cadrul Programului de pregătire profesională

 

Art. 20. - Lectorii care pot sustine cursuri în cadrul Programului de pregătire profesională sunt persoane fizice, care se bucură de o bună reputatie, nu au adus atingere prestigiului Camerei si au respectat Procedurile privind pregătirea anuală a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România, conform Hotărârii Consiliului Camerei Auditori lor Financiari din România nr. 219/2011, si Procedurile de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România, conform Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 177/2010.

Art. 21. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari propune spre aprobare Consiliului Camerei, până la data de 30 septembrie a fiecărui an, pentru anul următor, o listă cu lectorii care vor sustine cursurile de pregătire profesională, tinând cont de perioadele si numărul de locatii stabilite prin Programul de pregătire profesională, aprobat de Consiliul Camerei.

Art. 22. - Consiliul Camerei aprobă lista cuprinzând lectorii care vor sustine în anul următor cursuri în cadrul Programului de pregătire profesională. Lista aprobată se publică pe site-ul Camerei.

Art. 23. -Lectorii care vor sustine cursuri elaborează până la data de 30 decembrie a fiecărui an, pentru anul următor, suportul de curs pentru tema pe care o vor sustine în cadrul Programului de pregătire profesională. Suporturile de curs vor fi elaborate de lectori si vor fi evaluate de către o Comisie tehnică, stabilită de Consiliul Camerei.


 

CAPITOLUL V

Evaluarea Programului de pregătire profesională si a prestatiei lectorilor

 

Art. 24. - Evaluarea modului de desfăsurare a cursurilor cuprinse în Programul de pregătire profesională, precum si a prestatiei lectorilor se realizează atât pentru sistemul clasic, cât si pentru sistemul e-leaming.

Art. 25. - (1) Evaluarea modului de desfăsurare a cursurilor de pregătire profesională se realizează pe baza chestionarului prevăzut în anexa nr. 1a, care se completează de cursanti.

(2) Evaluarea prestatiei lectorilor se realizează pe baza chestionarului prevăzut în anexa nr. 1b, care se completează de cursanti.

Art. 26. - În cazul sistemului clasic, chestionarele de evaluare se completează de către cursanti si se predau reprezentantilor Camerei la sfârsitul cursurilor.

Art. 27. - În cazul sistemului e-learning, chestionarele de evaluare se transmit cursantilor în format electronic. Acestea se completează si se retransmit Camerei.

Art. 28. - Evaluarea se realizează prin completarea chestionarelor de evaluare pe baza unui punctaj de la 1 la 5, în care 1 reprezintă gradul cel mai scăzut de apreciere, iar 5 reprezintă gradul cel mai ridicat de apreciere.

Art. 29. - În urma centralizării si analizării rezultatelor evaluărilor, Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari prezintă Consiliului Camerei o informare. Consiliul Camerei poate constata, pe baza rezultatelor evaluării, necesitatea înlocuirii unor lectori pentru care aprecierile nu sunt corespunzătoare.

 

CAPITOLUL VI

Prevederi tranzitorii

 

Art. 30. - Pentru anul 2012, Programul de pregătire profesională, lista lectorilor care vor sustine cursuri, precum si tematica, locatiile si calendarul cursurilor se aprobă si se publică de Cameră până la data de 31 martie 2012.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale si sanctiuni

 

Art. 31. - Auditorii financiari, membri ai Camerei, si stagiarii în activitatea de audit financiar sunt obligati să respecte hotărârile si normele Camerei.

Art. 32. - Nerespectarea obligatiilor ce revin auditorilor financiari si stagiarilor în activitatea de audit financiar cu privire la pregătirea profesională se sanctionează conform prevederilor legale existente.

 

ANEXA Nr. 1a

la norme

 

CHESTIONAR

de evaluare a Programului de pregătire profesională

 

Centrul unde s-a desfăsurat programul:.............................................................................................................................

Numele si prenumele (optional):.........................................................................................................................................

 

 AUDITOR FINANCIAR               STAGIAR ÎN ACTIVITATEA DE AUDIT FINANCIAR

 

Scopul acestui chestionar este de a evalua modul de organizare a Programului de pregătire profesională. În vederea unei evaluări corespunzătoare, vă rugăm să bifati una dintre cerintele cuprinse la întrebările din chestionar, corespunzător aprecierii dumneavoastră.

1. Vi s-a părut utilă si interesantă tematica cursurilor din cadrul Programului de pregătire profesională?

 1       2       3       4       5

2. Organizarea Programului de pregătire profesională în acest centru a fost corespunzătoare din punctul de vedere al dotării logistice si al locatiei?

 1       2       3       4       5

3. Comunicarea cu personalul Camerei Auditorilor Financiari din România privind organizarea Programului de pregătire profesională a fost corespunzătoare?

 1       2       3       4       5

4. A fost respectat orarul programului de curs afisat (orar si teme)?

 1       2       3       4       5

5. Considerati că tematica cursului si materialele prezentate respectă ultimele cerinte profesionale si prevederile legale în vigoare?

 DA                           NU

6. În viitor intentionati să participati în cadrul Programului de pregătire profesională în sistemul:

 CLASIC                  E-LEARNING

7. Vă rugăm să propuneti teme pentru viitorul Program de pregătire profesională:

Punctajul de la 1 la 5 corespunde următoarelor nivele de apreciere:

1 - nesatisfăcător

2 - satisfăcător

3 - bine

4 - foarte bine

5 - excelent

 

Data completării chestionarului:...........

 

VĂ MULTUMIM PENTRU PARTICIPARE!

 


ANEXA Nr. 1b

la norme

 

CHESTIONAR

de evaluare a prestatiei lectorilor în cadrul Programului de pregătire profesională

 

Numele si prenumele lectorului:............................................................................................................................................

Numele si prenumele cursantului (optional):..........................................................................................................................

Centrul unde s-a desfăsurat cursul:.......................................................................................................................................

 

 AUDITOR FINANCIAR               STAGIAR ÎN ACTIVITATEA DE AUDIT FINANCIAR

 

Scopul acestui chestionar este de a evalua calitatea si modul de prezentare a temelor de către lectori. În vederea unei evaluări corespunzătoare, vă rugăm să bifati una dintre cerintele cuprinse la întrebările din chestionar, corespunzător aprecierii dumneavoastră.

1. Considerati că suportul de curs prezentat de lector a fost bine documentat?

 1       2       3       4       5

2. Considerati că exemplele date de lector au fost suficiente pentru o bună întelegere a problemelor?

 1       2       3       4       5

3. Considerati că modalitatea de predare a lectorului este clară si logică?

 1       2       3       4       5

4. Considerati adecvate răspunsurile primite de la lector la întrebările dumneavoastră?

 1       2       3       4       5

Punctajul de la 1 la 5 corespunde următoarelor nivele de apreciere:

1 - nesatisfăcător

2 - satisfăcător

3 - bine

4 - foarte bine

5 - excelent

 

Data completării chestionarului:.......

 

VĂ MULTUMIM PENTRU PARTICIPARE!


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.