MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 19/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 19         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

298/2011. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi la 13 aprilie 2011

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării

 

989/2011. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind  cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi la 13 aprilie 2011

 

5. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale

 

8. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale

 

6. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat si private cu program normal de 4 ore

 

9. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII  din învătământul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat si private cu program normal de 4 ore

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.263/2011. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.298/2011. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.948/2011. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea bugetului devenituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino” Bucuresti pe anul 2011

 

17. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

18. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministru lui finantelor publice nr. 2.985/2011

 


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi la 13 aprilie 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi la 13 aprilie 2011.

 

Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 78 si art. 76 alin (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 298.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, denumite în continuare “partea” si, împreună, “cele două părti”, apreciind cooperarea în domeniul apărării ca fiind un element important al securitătii si stabilizării, având o semnificatie

aparte pentru cooperarea în îmbunătătirea sistemului de securitate global,

dorind să intensifice relatiile lor cordiale si să dezvolte si să întărească cooperarea pe subiecte de interes comun, au

convenit asupra următoarelor:

 

ARTICOLUL 1

Scopul prezentului acord

 

(1) Prezentul acord reglementează prevederile generale referitoare la cooperarea în domeniul apărării între cele două părti, bazată pe principiile echitătii, parteneriatului si beneficiului reciproc.

(2) Cooperarea dintre cele două părti în cadrul prezentului acord se va desfăsura în conformitate cu legislatia natională, principiile generale de drept si prevederile dreptului international si angajamentele internationale ale României si Republicii Socialiste Vietnam.

(3) Cooperarea în domeniul apărării se va desfăsura în domeniile si formele identificate în prezentul acord.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

Pentru scopul prezentului acord, expresiile:

(1) “personal militar” înseamnă membrii fortelor armate ale României si ale Republicii Socialiste Vietnam;

(2) “personal civil” înseamnă angajatii civili ai fortelor armate si ai ministerelor apărării din România si Republica Socialistă Vietnam;

(3) “parte trimitătoare” înseamnă partea care trimite personalul militar si civil pe teritoriul României sau al Republicii Socialiste Vietnam în conformitate cu prevederile prezentului acord;

(4) “parte primitoare” înseamnă partea care primeste personalul militarsi civil al României sau al Republicii Socialiste Vietnam în conformitate cu prevederile prezentului acord;

(5) pentru scopul art. 7 “Protectia informatiilor militare clasificate schimbate”, expresia “parte trimitătoare” înseamnă acea parte care transmite celeilalte părti informatii si materiale clasificate si expresia “parte primitoare” înseamnă partea care primeste de la cealaltă parte informatii si materiale clasificate.

 

ARTICOLUL 3

Domenii de cooperare

 

(1) Cooperarea dintre cele două părti include următoarele domenii:

a) schimb de experientă în domeniul planificării apărării;

b) schimb de experientă privind organizarea, functionarea si misiunile fortelor armate în societătile modeme, inclusiv privind aplicarea prevederilor tratatelor internationale în domeniul apărării, securitătii si controlului armamentelor;

c) schimb de experientă în misiuni de pace si umanitare si alte operatii ale Natiunilor Unite privind mentinerea păcii, precum si operatii de sprijin umanitar, interventie în caz de dezastre naturale si căutare-salvare;

d) sprijin tehnic si logistic pentru nevoile fortelor armate;

e) educatie militară si instruirea personalului militar si civil;

f) dezvoltarea stiintei militare si cercetării în domeniul tehnologiei pentru apărare;

g) aplicarea sistemelor de informatii militare, precum si a tehnologiilor informatiilor si comunicatiilor;

h) standardizarea militară si controlul calitătii;

i) medicină militară;

j) aspecte legale în domeniul apărării.

(2) Detaliile cooperării în domeniile enumerate mai sus vor fi stabilite prin punctele de contact mentionate în art. 9 al prezentului acord.

(3) Cele două părti pot conveni asupra altor domenii de cooperare.


 

ARTICOLUL 4

Forme de cooperare

 

(1) Cooperarea dintre cele două părti se va desfăsura, în special, în următoarele forme:

a) vizite si întâlniri ale ministrilor apărării nationale si ale autoritătilor militare ale cele două părti;

b) schimb de experientă între structurile competente;

c) consultări politico-militare, conferinte si seminare;

d) studii si instruire practică în scoli militare superioare si în institutii militare de cercetare-dezvoltare, inclusiv schimb de lectori si instructori;

e) participarea cu observatori la exercitii militare si exercitii de căutare-salvare;

f) participarea la misiunile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. c) din prezentul acord;

g) schimb de informatii, documentatie si materiale pentru instruire;

h) organizarea si participarea la evenimente culturale si sportive.

(2) Cele două părti pot conveni asupra altor forme de cooperare.

 

ARTICOLUL 5

Planurile anuale de cooperare

 

(1) în fiecare an, baza de cooperare pentru anul următor este un plan anual de cooperare convenit si semnat de către reprezentantii autorizati ai ministerelor apărării nationale, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.

(2) Propunerile pentru planul anual de cooperare se vor face în scris, anterior datei de 1 octombrie a fiecărui an.

(3) Planul anual de cooperare va cuprinde activităti concrete, modalitătile de desfăsurare a acestora, datele, locurile de desfăsurare si numărul participantilor, precum si structurile responsabile pentru punerea lor în aplicare.

(4) Planurile anuale de cooperare pot fi modificate în scris, în orice moment, prin consimtământul reciproc al reprezentantilor mentionati la alin. (1) al prezentului articol.

 

ARTICOLUL 6

Statutul personalului militar si civil

 

(1) Este necesar ca personalul părtii trimitătoare să respecte legile si regulamentele statului-gazdă când se află pe teritoriul acestuia.

(2) Statul părtii trimitătoare are dreptul de a-si exercita jurisdictia penală si disciplinară asupra personalului având cetătenia statului părtii trimitătoare, pe timpul cât se află pe teritoriul statului părtii primitoare.

(3) Despăgubirile pentru daunele produse sau distrugerea proprietătii cauzate de actiuni ori omisiuni ale membrilor personalului părtii trimitătoare, suferite de partea primitoare, vor fi stabilite prin consultări între autoritătile competente ale celor două părti.

 

ARTICOLUL 7

Protectia informatiilor clasificate militare schimbate

 

(1) Cele două părti vor întreprinde actiunile necesare pentru a proteja informatiile clasificate militare generate si schimbate în cursul aplicării prezentului acord, până când protectia informatiilor clasificate va fi reglementată printr-un acord separat între Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam.

(2) Niciun/Nicio material sau informatie clasificată generat/generată ori schimbat/schimbată între cele două părti în cadrul prezentului acord nu va fi transmis/transmisă sau dezvăluit/dezvăluită, direct ori indirect, către guverne, autorităti, companii sau persoane din alte state ori către orice altă parte care nu este în conexiune cu prezentul acord, denumite în continuare, colectiv, “terte părti”, fără acordul prealabil al părtii trimitătoare.

(3) Fiecare parte va acorda informatiilor militare clasificate primite de la partea trimitătoare cel putin aceeasi protectie care este asigurată propriilor sale informatii militare clasificate de nivel echivalent. Toate informatiile militare clasificate, documentele si materialele vor primi următoarele nivele de clasificare:

 

Pentru partea română

Pentru partea Republica Socialistă Vietnam

Echivalentele în limba engleză

Strict secret de importantă deosebită

Tuyet mat

Top secret

Strict secret

Toi mat

Secret

Secret

Mat

Confidential

Secret de serviciu

Phat hanh han che

Restricted

 

(4) Accesul la informatii militare clasificate va fi limitat la acele persoane care au în responsabilitate aplicarea prezentului acord, autorizate în conformitate cu legislatia natională privind protectia informatiilor clasificate, la nivelul corespunzător nivelului clasificării de securitate la care se acordă acces.

(5) Informatiile militare si materialele clasificate vor fi transmise numai pe canale oficiale între autoritătile responsabile ale celor două părti.

(6) în situatia producerii unui incident de securitate având ca rezultat pierderea, compromiterea sau posibila compromitere a informatiilor militare clasificate primite de la partea trimitătoare, partea primitoare va lua toate măsurile pentru îndepărtarea daunelor si va informa imediat partea trimitătoare. Partea primitoare va desfăsura imediat o anchetă cu asistenta părtii trimitătoare, dacă se cere, în conformitate cu legislatia natională privind protectia informatiilor clasificate.

(7) Cele două părti vor respecta drepturile de proprietate intelectuală potrivit acorduri lor internationale la care ambele sunt părti.

 

ARTICOLUL 8

Finantarea cooperării

 

Finantarea vizitelor oficiale în cadrul cooperării se va efectua conform următoarelor principii:

a) Partea primitoare suportă cheltuielile de hrană, cazare, prim ajutor, activităti culturale si transport intern pe teritoriul statului propriu, pentru activitătile desfăsurate în conformitate cu prevederile acestui acord.

b) Partea trimitătoare suportă cheltuielile de transport international.

c) Costurile implicate de pregătirea ofiterilor de comandă si a specialistilor în institutiile militare de învătământ ale părtii care primeste, trimiterea de specialisti pentru oferirea de sprijin logistic, deservirea aeronavelor militare pe aeroporturile militare ale celeilalte părti, precum si orice alte costuri care pot rezulta ca urmare a aplicării prevederilor prezentului acord vor fi efectuate pe bază de întelegeri si/sau contracte.

d) Partea primitoare va suporta temporar costurile serviciilor de sănătate, incluzând spitalizarea în caz de urgentă. Aceste costuri vor fi rambursate de către partea trimitătoare părtii primitoare în termen de 30 de zile de la data primirii facturilor corespunzătoare.


 

ARTICOLUL 9

Autorităti responsabile si puncte de contact

 

(1) Autoritătile responsabile pentru implementarea prezentului acord sunt ministerele apărării nationale ale celor două părti, care pot încheia întelegeri de aplicare specifice.

(2) Punctele de contact autorizate pentru coordonarea cooperării sunt:

- pentru partea română: Directia cooperare internatională în domeniul apărării din Ministerul Apărării Nationale;

- pentru partea vietnameză: Departamentul relatii externe din Ministerul Apărării Nationale.

 

ARTICOLUL 10

Solutionarea disputelor

 

Disputele dintre părti referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi solutionate exclusiv de către cele două părti prin negocieri si consultări.

 

ARTICOLUL 11

Prevederi finale

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări de către cele două părti, prin care acestea confirmă îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2) Prezentul acord poate fi amendat în orice moment, în scris, prin consimtământul celor două părti. Intrarea în vigoare a amendamentelor se va face conform prevederilor alin. (1) al prezentului articol.

(3) Prezentul acord va avea o perioadă de valabilitate de 5 ani. Acesta va fi prelungit automat pentru noi perioade de 5 ani. Fiecare parte poate notifica, în formă scrisă, intentia sa de a denunta acordul, denuntarea producând efecte la 6 luni după primirea notificării.

(4) Dacă la data denuntării sau încetării valabilitătii sunt aspecte financiare nerezolvate ori cereri de despăgubire, prevederile relevante ale prezentului Acord vor rămâne în vigoare până la solutionarea definitivă a respectivelor aspecte.

Semnat la Hanoi la 13 aprilie 2011, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, vietnameză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Viorel Oancea,

secretar de stat,

Ministerul Apărării Nationale

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Lt.-gen. Le Huu Duc,

ministru adjunct,

Ministerul Apărării Nationale

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi la 13 aprilie 2011

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi la 13 aprilie 2011, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2011.

Nr. 989.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53 din 16 iunie 2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 17 iunie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2012.

Nr. 5.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2012.

Nr. 8.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat si private cu program normal de 4 ore

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele l-VIII din învătământul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) În cadrul programului prevăzut la alin. (1), pentru mentinerea sănătătii copiilor, se vor distribui numai lapte si produse lactate preparate în conformitate cu cerintele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, care vor purta marca de identificare (stampila ovală) prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.”

2. La articolul 1, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari se organizează la nivelul fiecărui judet, respectiv la nivelul fiecărui sector al municipiului Bucuresti si se stabileste potrivit prevederilor legislatiei în domeniul achizitiilor publice.

(4) în cadrul programului, produsul derivat din produsul de bază lapte este iaurtul. Acesta nu va depăsi limita valorică maximă de 33%.”

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetele locale ale judetelor si, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucuresti.”

4 La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.

5 Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Produsele lactate si de panificatie, transportul si distributia acestora la unitătile de învătământ se contractează de către consiliile judetene, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu asistenta inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Pentru obtinerea unor preturi cât mai competitive, autoritătile contractante vor opta pentru atribuirea contractului de achizitie distinct pentru produsul lactat si, respectiv, pentru produsul de panificatie, în cadrul unor proceduri separate care să implice organizarea unor licitatii electronice, ca fază finală a acestora.

(3) Plata produselor si a serviciilor contractate se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de receptie calitativă si cantitativă, întocmite de unitătile de învătământ si aprobate de presedintii consiliilor judetene si de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz.”

6. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Consiliile judetene si primarii sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia să urmărească si să verifice buna desfăsurare a procesului de aprovizionare si conditiile igienico-sanitare privind distributia către elevi a produselor lactate si de panificatie.”

7. La articolul 6, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonante de urgentă se constituie la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti o comisie alcătuită din: prefect, presedintele consiliului judetean, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, inspectorul general al inspectoratului scolar, directorul general al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, directorul general al directiei de sănătate publică, directorul executiv al directiei generale a finantelor publice si directorul executiv al oficiului judetean pentru protectia consumatorilor si, respectiv, al municipiului Bucuresti.

...............................................................................................

(3) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plătilor către furnizori sunt presedintii consiliilor judetene si, respectiv, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2012

Nr. 6.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat si private cu program normal de 4 ore

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2012.

Nr. 9.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Datele de identificare a bunului imobil apartinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Penitenciarului Giurgiu, înregistrat la pozitia nr. M.F. 144403, se modifica conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Pozitia nr. M.F.107183 - Teren se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 1.263.


 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Penitenciarului Giurgiu, identificat cu nr. M.F. 144403

 

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autoritătii ale administratiei publice centrale )

4265841

MINISTERUL JUSTITIEI

2. Ordonator secundar de credite

4256324

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

3. Ordonator tertiar de credite

13476015

Penitenciarul Giurgiu

4. Regii autonome si companii nationale/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

 

Grupa B (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Codul de clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosintă

 

 

Valoarea de inventar

(lei)

 

 

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Concesiune/ Inchiriat/ Dat cu titlu gratuit

Tipul bunului

 

 

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

144403

8.29.12

Teren agricol

S = 6,5ha

N-CAP 9 Mai; S -DN 154; E - CET Giurgiu; V - CAP Slobozia

Tara: România, judetul Giurgiu, municipiul Giurgiu Sos. Sloboziei, km 3,5

2002

1.175.392

H.G.nr. 205 din 28 februarie 2002

În administrare

 

Imobil


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti din subordine, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă modificarea denumirii, descrierii tehnice, adresei si valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Directia pentru Agricultură a Judetului Neamt, va lua măsurile necesare în vederea realizării lucrărilorde cadastru si publicitate imobiliară prevăzute de lege pentru bunurile prevăzute la art. 2 în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitătiv-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.298.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti din subordine, pentru care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a investitiilor finalizate si a reevaluării efectuate, conform legii

 

Codul de clasificare si nr. MF

Denumirea imobilului

Adresa

Administratorul imobilului (denumire si CIF)

Valoarea de inventar

(lei)

1

2

3

4

5

Imobil

CF 9813; Cod 8.29.11; 26372

Clădire sediu administrativ + anexe

Judetul Prahova, municipiul Ploiesti, str. Anton Pann nr. 7

Directia pentru Agricultură Prahova -2844049

1.002.322

Imobil

Cod 8.27.01; 26373

Clădire Centrul Agricol Posesti Prahova

Judetul Prahova, comuna Posesti

Directia pentru Agricultură Prahova -2844049

22.474

Imobil

Cod 8.27.01; 26374

Clădire Centrul Agricol Vărbilău

Judetul Prahova, comuna Vărbilău

Directia pentru Agricultură Prahova -2844049

17.306

Imobil

Cod 8.28.13; 26382

Magazie insecto-fungicide

Judetul Prahova, comuna Blejoi, satul Ploiestiori

Directia pentru Agricultură Prahova -2844049

42

Imobil

Cod 8.28.13; 26389

Magazie pesticide

Judetul Prahova, orasul Vălenii de Munte, bd. Nicolae lorga nr. 158-160

Directia pentru Agricultură Prahova -2844049

28

Imobil

Cod 8.28.13; 26402

Magazie insecto-fungicide + birou

Judetul Prahova, orasul Mizil, str. Tohani nr. 57

Directia pentru Agricultură Prahova -2844049

5.348

Imobil

Cod 8.29.11; 150108

Teren sediu administrativ

Judetul Prahova, municipiul Ploiesti, str. Anton Pann nr. 7

Directia pentru Agricultură Prahova -2844049

41.155

Imobil

Cod 8.27.01; 150109

Teren Centru Agricol Posesti

Judetul Prahova, comuna Posesti

Directia pentru Agricultură Prahova -2844049

30.441

Imobil

Cod 8.27.01; 150110

Teren Centru Agricol Vărbilău

Judetul Prahova, comuna Vărbilău

Directia pentru Agricultură Prahova -2844049

20.608

Imobil

Cod 8.27.01; 150111

Lot demonstrativ Blejoi

Judetul Prahova, comuna Blejoi, satul Ploiestiori

Directia pentru Agricultură Prahova -2844049

14.838

Imobil

Cod 8.28.13; 150112

Teren incintă

Judetul Prahova, orasul Mizil, str. Tohani nr. 57

Directia pentru Agricultură Prahova -2844049

5.741

Imobil

Cod 8.28.13; 150113

Lot demonstrativ Vălenii de Munte

Judetul Prahova, orasul Vălenii de Munte, bd. Nicolae lorga nr. 158-160

Directia pentru Agricultură Prahova -2844049

26.761

Imobil

Cod 8.28.03; 26215

Laborator SPA

Judetul Neamt, municipiul Piatra-Neamt, Str. Fermelor nr. 27

Directia pentru Agricultură Neamt - 2613540

1.951.575

Imobil

Cod 8.28.13; 26220

Beci produse fito

Judetul Neamt, municipiul Piatra-Neamt, Str. Fermelor nr. 27

Directia pentru Agricultură Neamt - 2613540

15.044

Imobil

Cod 8.28.13; 26223

Magazie echipament

Judetul Neamt, comuna Cordun

Directia pentru Agricultură Neamt - 2613540

40.212

Imobil

Cod 8.28.13; 26231

Magazia nr. 1

Judetul Neamt, orasul Târgu Neamt, bd. Stefan cel Mare

Directia pentru Agricultură Neamt - 2613540

69.550

Imobil

Cod 8.28.13; 105175

Gard împrejmuire

Judetul Neamt, municipiul Piatra-Neamt, Str. Fermelor nr. 27

Directia pentru Agricultură Neamt - 2613540

118.592

Imobil

CF 137/N; Cod 8.29.11; 150103

Sediu administrativ DADR Neamt

Judetul Neamt, municipiul Piatra-Neamt, str. M Eminescu nr. 26

Directia pentru Agricultură Neamt -2613540

2.999.119

Imobil

Cod 8.28.03; 39546

Clădire laborator seminte

Judetul Constanta, municipiul Constanta, Str. Celulozei

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Constanta - 13595130

2.051.879

Imobil

CF nr. 118330; Cod 8.29.11; 39807

Clădire sediu ITCSMS, corp nou

Judetul Brasov, municipiul Brasov, str. Ecaterina Varga nr. 2

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Brasov -4777043

1.762.926

Imobil CF nr. 118330

Cod 8.29.11; 39808

Clădire sediu ITCSMS, corp vechi, sera de stare virotică la carto Hi I de sământă

Judetul Brasov, municipiul Brasov, str. Ecaterina Varga nr. 2

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Brasov-4777043

1.203.580

Imobil

CF nr. 104664;

Cod 8.29.11; 35126

Clădiri

Judetul Timis, municipiul Timisoara, str. Vlad Victor Del am arin a nr. 3

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor timis -13701583

4.287.370


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului pentru care se modifică denumirea, descrierea tehnică, adresa si valoarea de inventar

 

Codul de clasificatie si nr. MF

Denumirea

Adresa

Descrierea tehnică

Administratorul imobilului (denumire si CIF)

Valoarea de inventar

(lei)

Imobil

Cod 8.28.08; 26213

Corp anexă

Judetul Neamt, municipiul Piatra-Neamt,

Str. Mihai Emineseu nr. 26 bis

Suprafata construită - 241 m2; P+1

Suprafata desfăsurată -482 m2

CF nr. 50298-C1

Directia pentru Agricultură Neamt - 2613540

607.112

Imobil

Cod 8.28.03; 26215

Laborator SPA

Judetul Neamt, municipiul Piatra-Neamt,

Str. Fermelor nr. 27

Suprafata construită - 104 m2

Suprafata desfăsurată - 104 m2

Suprafata curtii - 4.028 m2

Directia pentru Agricultură Neamt - 2613540

1.951.575

Imobil

Cod 8.28.13; 26231

Magazia nr. 1

Judetul Neamt, orasul Târgu-Neamt,

bd. Stefan cel Mare

Suprafata construită - 88 m2

Suprafata desfăsurată - 88 m2

Suprafata curtii - 2.069 m2

Directia pentru Agricultură Neamt - 2613540

69.550

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologic si Imunologie “Cantacuzino” Bucuresti pe anul 2011

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale economice nr. R.L. 2.269/2011, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si Hinctionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” Bucuresti pe anul 2011, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătătii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” Bucuresti va putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3 - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” Bucuresti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 28 octombrie 2011.

Nr. 1.948.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ANEXĂ

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” Bucuresti

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Prognozat 2011

I. VENITURI TOTALE, din care;

01

54,198

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

53.763

a) Venituri din activitatea de baza

03

5.992

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

45.697

c) Alte venituri din exploatare

05

2.074

2. VENITURI FINANCIARE

06

435

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

53.814

1.Cheltuieli de exploatare, totale, din care:

09

53.784

a)Bunuri si sevicii

10

32.042

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

17.435

b1) cheltuieli cu salariile din care:

12

13.492

...indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

44

...drepturile salariale ale directorului (general)

14

104

b2.contributii de asigurări sociale de stat

15

2.806

b3.contributii de asigurări de somaj

16

67

b4.contributii de asigurări sociale de sănătate

17

702

b5.contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

18

36

b6.contributii pentru concedii si indemnizatii

19

115

b7.contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

34

b8.contributii la fondul de pensii facultative

21

 


b9.alte cheltuieli de personal, din care:

22

183

...tichete de masa

23

 

...deplasări, detasări

24

183

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele si alte ajustări pentru depreciere

25

3.907

d) Cheltuieli de protocol

26

10

e) Cheltuieli de reclama si publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal

29

 

h) Alte cheltuieli

30

390

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

30

cheltuieli privind dobânzile

32

0

alte cheltuieli financiare

33

30

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

384

IV.IMPOZITULPE PROFIT

36

61

V. REZULTATUL NET

37

323

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

323

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

39

 

a) pentru cointeresarea personalului

40

 

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national

41

 

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

42

 

VIII.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

43

14.650

1. Surse proprii

44

6.377

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

45

 

3.Investitii Proiecte Fonduri Structurale

46

8.273

4. Credite bancare pentru investitii

47

 

interne

48

 


externe

49

 

5. Alte surse

50

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

51

14.650

1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

52

14.650

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

53

 

interne

54

 

externe

55

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

56

54.198

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

57

53.814

3. Rezultate (+/-) (rd .56-rd. 57)

58

384

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

59

739

numărul mediu personal de cercetare-dezvoltare

60

150

5, Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/ persoana/luna

61

1506

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoana/lunar

62

682

7. Rentabilitatea (rd. 58/ rd. 57*100)

63

0,71

8. Rata rentabilitătii financiare rd.37*100/capital propriu

64

11,12

9. Plati restante

65

6.000

10. Creante de incasat

66

4.000


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 14 iulie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 8, punctul 8 va avea următorul cuprins:

“8. plata, în perioada 16-31 ianuarie 2012, a facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2012.

Nr. 17.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011

 

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 39 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 21 decembrie 2011, se modifică după cum urmează:

1 Punctul 4.16.2.1 va avea următorul cuprins:

“4.16.2.1.Conturiledeveniturisidecheltuielialesectiuniide dezvoltare se închid prin contul de excedent al sectiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al sectiunii de dezvoltare, după caz, astfel:

- prin contul 82.98.02.97 «Excedent al sectiunii de dezvoltare», în situatia în care totalul veniturilor sectiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidentiate în conturile de venituri ale bugetului local 21.40.02.13 «Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare» si 21.40.02.14 «Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare», este mai mare decât cheltuielile sectiunii de dezvoltare;

- prin contul 82.99.02.97 «Deficit al sectiunii de dezvoltare», în situatia în care totalul veniturilor sectiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidentiate în conturile de venituri ale bugetului local 21.40.02.13 «Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare» si 21.40.02.14 «Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare», este mai mic decât cheltuielile sectiunii de dezvoltare.”


2. La punctul 4.16.2.2, literele b) si c) vor avea următorul cuprins:

,,b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2011, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. Această operatiune se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din conturile devenituri ale bugetului local 21.40.02.13 «Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare» si 21.40.02.14 «Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare», în contul 82.98.02 «Excedent al bugetului local»;

c) închiderea de către unitătile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale (exclusiv conturile 21.40.02.13 «Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare» si 21.40.02.14 «Venituri ale bugetelor locale -Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare»):

 

21 «Veniturile bugetelor locale»

= 82.98.02.97

«Excedent al sectiunii de dezvoltare»

(analitice corespunzătoare sectiunii de dezvoltare)

 

 

 

sau, după caz,

 

 

21 «Veniturile bugetelor locale»

= 82.99.02.97

«Deficit al sectiunii de dezvoltare»“.

(analitice corespunzătoare sectiunii de dezvoltare)

 

 

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2012.

Nr. 18.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.