MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 24/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 24         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 ianuarie 2012

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.514 din 15 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

- Opinie separată

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

5. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 36/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Liniilor directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020

 

6. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Florea din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

7. - Decizie pentru numirea domnului Teodor Narcis Godeanu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

11. - Decizie pentru numirea domnului Vasile Cepoi în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.743/3.189/2011. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producătorii care îsi îndeplinesc în mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.514

din 15 noiembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996*

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de municipiul Brasov, ca persoană juridică de drept public, prin primar, si de primarul municipiului Brasov, în calitate de autoritate executivă a administratiei publice locale a municipiului Brasov, în Dosarul nr. 7.936/62/2009 al Tribunalului Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 134D/2011.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că dosarul se află la al doilea termen de judecată, iar partea Claudia Pantelimona Vrînceanu a depus la dosar note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

În acest sens, arată că textele de lege criticate reprezintă o solutie legislativă nouă, flexibilă, care are în vedere punerea în valoare a condominiului, dat fiind că reglementarea initială cuprinsă în art. 45 din Legea nr. 7/1996 nu mai corespundea pe deplin situatiilor sociale referitoare la modul de dobândire si înstrăinare a proprietătii comune fortate si perpetue. De aceea, s-a considerat a fi necesară adoptarea unei noi reglementări, care să consacre la nivel legislativ posibilitatea de a introduce în circuitul civil imobilele rezultate din cedarea unor părti de uz comun.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 noiembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr 7 936/62/2009, Tribunalul Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată. Exceptia a fost ridicată de municipiul Brasov, ca persoană juridică de drept public, prin primar, si de primarul municipiului Brasov în calitate de autoritate executivă a administratiei publice locale a municipiului Brasov într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect „emiterea autorizatiei de constructie, conform certificatului de urbanism”, pentru o locuintă rezultată din mansardarea terasei unui bloc.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile art. 45 alin. (3)-(6) din Legea nr. 7/1996 contravin art. 1 alin. (3) din Constitutie, deoarece nu se bucură de o precizie a reglementării si de accesibilitatea acesteia. Astfel, arată că textul de lege criticat nu respectă aceste exigente ale statului de drept dată fiind imprecizia, caracterul vag al termenilor utilizati, imposibilitatea de a materializa, potrivit normelor legale, hotărârea adunării generale a asociatiei, întrucât “această hotărâre nu are caracter translativ de proprietate si nu îndeplineste conditiile de validitate ale unui act apt de a fi înscris în cartea funciară, în conditiile art. 48 din Legea nr. 7/1996”. De asemenea, autorii exceptiei arată că reglementarea criticată nu determină “momentul în care operează transferul dreptului de proprietate de la proprietarul care nu a fost de acord cu respectivul transfer, moment ce trebuia raportat la justa despăgubire generată de pierderea dreptului de proprietate pe cale silită.” Asa fiind, textul de lege contestat “nu respectă exigentele statului de drept si nu apără principiul încrederii legitime a subiectelor de drept destinatare ale normelor juridice în opera normativă a statului.”

Totodată, consideră că dreptul de proprietate nu este garantat, asa cum prevede art. 44 alin. (2) din Constitutie, în situatia în care hotărârea majoritătii calificate de 2/3 poate înstrăina ori ipoteca un bun ce apartine celeilalte părti de 1/3 dintre coproprietari, apreciind că în această situatie este vorba despre vânzarea bunului altuia. Mai mult, arată că prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 “se abat de la prealabila despăgubire, lăsând coproprietarilor care nu au votat ori, după caz, s-au opus la înstrăinare sau ipotecare calea de a obtine justa despăgubire ulterior, adresându-se justitiei.”

În final, apreciază că textul de lege criticat este ne constitutional, operând o restrângere a dreptului de coproprietate fortată, prin încetarea destinatiei de folosintă pentru părtile comune, atunci când înstrăinarea sau ipotecarea acestora are loc cu o majoritate de 2/3 din numărul coproprietarilor, fără ca această măsură să fie justificată de necesitatea satisfacerii vreuneia dintre motivele limitativ prevăzute de art. 53 din Constitutie.

Tribunalul Brasov-Sectia comercială si de contencios administrativ consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece reglementarea legală criticată contravine art. 44 si 45 din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin.(1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

- Continutul prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea nr. 7/1996 este identic cu cel al prevederilor ari. 658 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.


Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 sunt neconstitutionale, întrucât contravin dispozitiilor art. 44 referitoare la dreptui de proprietate privată. În acest sens, arată că aceste prevederi legale transformă proprietatea comună pe cote-părti fortată si perpetuă asupra părtilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente, într-o altă formă de proprietate, obisnuită si temporară, fără ca schimbarea regimului juridic al proprietătii să fie conditionată de obtinerea acordului tuturor proprietarilor afectati. Prin înlăturarea posibilitătii fiecărui proprietar de a se opune înstrăinării, fiind suficientă întrunirea acordului de vointă a doar două treimi dintre coproprietari, se încalcă în mod vădit dreptul de exercitare într-o manieră exclusivă si absolută a prerogativelor folosintei si dispozitiei, ca atribute ce tin de esenta dreptului de proprietate.

Avocatul Poporului consideră că “Încetarea coproprietătii fortate în această manieră echivalează practic cu o expropriere, aducăndu-se atingere si dispozitiilor constitutionale ale art. 53”. Totodată, se arată că reglementarea criticată nu respectă nici dispozitiile art. 1 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora România este stat de drept, democratic si social, în care drepturile si libertătile cetătenilor reprezintă valori supreme si sunt garantate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit dejudecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie prevederile art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, prevederi ce au fost introduse prin art. I din Legea nr. 170/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 101 din Legea locuintei nr. 114/1996, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 21 iulie 2010.

Prevederile de lege criticate au următorul continut:

- Art. 45 alin. (3)-(6): (3) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2) si prin derogare de la prevederile art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, încetarea destinatiei de folosintă comună pentru părtile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî motivat, cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.

(4) în cazul prevăzut la alin. (3), devin aplicabile dispozitiile privitoare la coproprietatea obisnuită si temporară. Cu toate acestea, înstrăinarea sau ipotecarea se poate realiza dacă există o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.

(5) în cazurile prevăzute la alin. (3) si (4), coproprietarii care nu au votat ori, după caz, s-au opus la înstrăinare sau ipotecare au dreptul la o despăgubire justă, stabilită pe cale conventională ori, în caz de neîntelegere, pe cale judecătorească.

(6) Constatarea încetării destinatiei de folosintă comună pentru aceste părti se face prin hotărâre a adunării generale a asociatiei de proprietari, adoptată cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor”

Autorii exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 44 alin. (1), (2) si (3) privind dreptul de proprietate privată si celor ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

1. Examinând exceptia de neconstitutionalitate, din perspectiva criticilor formulate de autorii acesteia, Curtea constată că prevederile art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 contravin dispozitiilor referitoare la dreptul de proprietate privată, prevăzut de art. 44 din Constitutie, pentru următoarele considerente:

Proprietatea comună este acea modalitate a proprietătii ce se caracterizează prin faptul că dreptul de proprietate apartine concomitent asupra aceluiasi bun sau asupra aceleiasi mase de bunuri mai multor titulari care exercită, tot concomitent, atributiile conferite de dreptul de proprietate asupra bunului sau bunurilor care formează obiectul drepturilor lor. Din punct de vedere al regimului juridic, proprietatea comună pe cote-părti se împarte în copropri etate obisnuită si temporară si copropri etate fortată si perpetuă.

Referitor la cazul coproprietătii fortate asupra dotărilor si utilitătilor comune dintr-un imobil cu maimulte locuinte, incident în prezenta spetă fiind acoperisul, Curtea constată că, potrivit art. 3 lit. c) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, obiectul proprietătii comune fortate îl constituie toate părtile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spatii cu altă destinatie decât aceea de locuintă.

Si prevederile art. 649 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil arată ce părti comune fac obiectul copropri etătii fortate din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente.

Astfel, potrivit acestui articol, “(1) Sunt considerate părti comune, în măsura în care prin lege ori prin act juridic nu se prevede altfel:

a) terenul pe care se află clădirea, compus atât din suprafata construită, cât si din cea neconstruită necesară, potrivit naturii sau destinatiei constructiei, pentru a asigura exploatarea normală a acesteia; pentru eventuala suprafată excedentară proprietarii sunt titularii unei coproprietăti obisnuite;

b) fundatia, curtea interioară, structura, structura de rezistentă, peretii perimetrali si despărtitori dintre proprietăti si/sau spatiile comune, acoperisul, terasele, scările si casa scărilor, holurile, pivnitele si subsolurile ne compartimentate, rezervoarele de apă, centralele termice proprii si ascensoarele;

c) instalatiile de apă si canalizare, electrice, de telecomunicatii, de încălzire si de gaze de la bransament/racord până la punctul de distributie către părtile aflateîn proprietate exclusivă, canalele pluviale paratrăsnetele, antenele colective, precum si alte asemenea părti;

d) alte bunuri care, potrivit legii sau vointei părtilor, sunt în folosintă comună.

(2) Cosurile de fum si de aerisire, precum si spatiile pentru spălătorii si uscătorii sunt considerate părti comune exclusiv pentru coproprietarii care utilizează aceste utilităti în conformitate cu proiectul clădirii.”

Toate aceste părti comune sunt administrate de către asociatia de proprietari, prin hotărâri luate cu votul majoritătii proprietarilor locuintelor din clădire.

Art. 39 din Legea nr. 230/2007 prevede chiar si modalitatea de folosire a proprietătii comune fortate de către terti, persoane fizice sau persoane juridice, de drept public ori de drept privat, cu acordul majoritătii proprietarilor membri ai asociatiei si al proprietarilor direct afectati de vecinătate, în baza unui contract de închiriere, ceea ce nu presupune, însă, încheierea de acte de dispozitie asupra bunurilor proprietate comună fortată.

În aceste conditii, Curtea constată că, fiind vorba de acte de administrare si nude dispozitie, prevederile art. 39 din Legea nr. 230/2007 reglementează acordul de vointă al majoritătii proprietarilor si a celor direct afectati de vecinătate ca o conditie peremptorie de folosire de către terti a spatiilor proprietate comună fortată. Această formă de coproprietate se mentine independent de vointa coproprietarilor, deoarece poartă asupra unor bunuri accesorii al căror regim juridic este legat indispensabil de cel al bunului principal pe care îl urmează. Caracterul indivizibil al bunurilor accesorii pentru mai multe bunuri principale care apartin unor titulari diferiti presupune asigurarea caracterului perpetuu al copropri etătii asupra bunurilor accesorii. Fiecare coproprietar al proprietătii fortate poate să exercite folosinta asupra tuturor bunurilor care fac obiectul acesteia, fără a aduce, însă, atingere dreptului celorlalti coproprietari.

În acest sens, art. 647 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil stipulează că “Fiecare coproprietar poate exercita folosinta bunului comun, cu conditia să respecte destinatia acestuia si să permită exercitarea folosintei de către ceilalti coproprietari.”

Asadar, nici un act de dispozitie nu poate să aibă ca obiect exclusiv cota-parte indiviză din copropri etate a fortată decât odată cu înstrăinarea bunului principal, astfel cum prevede si art. 651 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, potrivit căruia “Cota-parte din dreptul de proprietate asupra părtilor comune are caracter accesoriu în raport cu dreptul de proprietate asupra spatiului din clădire care constituie bunul principal; înstrăinarea sau ipotecarea cotei-părti nu se va putea face decât odată cu dreptul asupra spatiului care constituie bunul principal.”

Asa fiind, nu se poate vorbi de coproprietate fortată si perpetuă, fără a avea în vedere proprietatea exclusivă asupra bunurilor principale pe lângă care cele aflate în copropri etate fortată sunt accesorii.

De altfel, din moment ce dreptul de coproprietate fortată are un caracter accesoriu, el nu se poate transmite, ipoteca sau valorifica într-un alt mod decât împreună si nemijlocit cu dreptul de proprietate asupra bunului principal.

Curtea constată că, prin adoptarea Legii nr. 170/2010, art. 45 alin. (3) din Legea nr. 7/1996 are o nouă reglementare, instituindu-se un regim derogatoriu de la regimul general al coproprietătii fortate din condominii, în sensul că aceasta este transformată într-o coproprietate obisnuită, iar înstrăinarea sau ipotecarea se poate realiza dacă există o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor. Această reglementare vine în contradictie cu prevederile alin. (2) al art. 45, potrivit cărora dreptul de proprietate comună fortată asupra părtilor comune ale unui imobil se valorifică numai împreună cu dreptul de proprietate exclusivă care poartă asupra acestuia sau a unei părti determinate din acesta.

Dacă regula o constituie înstrăinarea coproprietătii fortate odată cu bunul principal, art. 45 din Legea nr. 7/1996 prevede o derogare de la acest principiu, în sensul că unele părti din copropri etate a fortată pot fi înstrăinate cu acordul a 2/3 dintre coproprietari, fiind schimbat astfel regimul juridic al acestora. Dacă, într-adevăr, legiuitorul a instituit o astfel de exceptie, Curtea constată că regimul juridic al bunurilor coproprietate fortată nu poate fi schimbat decât cu consimtământul tuturor proprietarilor din clădire.

As a fiind, Curtea constată că înstrăinarea coproprietătii fortate cu votul majoritătii de 2/3 dintre proprietari echivalează practic cu o vânzare a bunului altuia, fără a exista consimtământul proprietarilor care nu au votat sau au votat împotrivă, având drept consecintă încălcarea dispozitii lor art. 44 din Constitutie.

În argumentarea necesitătii introducerii prevederilor de lege criticate prin Legea nr. 170/2010, initiatorii acestui act normativ au sustinut si armonizarea reglementării criticate cu prevederile art. 658 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.

Curtea constată că, chiar dacă reglementarea art. 45 din Legea nr. 7/1996 este identică cu cea din art. 658 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, aceasta nu constituie un argument în motivarea adoptării unei legi care încalcă un drept fundamental al omului, si anume dreptul de proprietate.

Totodată, Curtea constată că prin completarea art. 45 din Legea nr. 7/1996 de către Legea nr. 170/2010 nu se are în vedere, practic, modificarea Legii nr. 7/1996, care are un alt obiect de reglementare, si anume “cadastru si publicitate imobiliară”, ci doar posibilitatea asociatiilor de proprietari de a schimba regi mul juridic al bunurilor coproprietate fortată, cu votul a 2/3 dintre proprietari. Cel mult, reglementarea criticată putea să completeze art. 39 din Legea nr. 230/2007, având în vedere destinatia părtilor comune, în sensul că, în unanimitate, proprietarii unui condominiu pot înstrăina unele părti comune din imobil ce ar pune în valoare constructia respectivă si nu ar afecta rezistenta constructiei si functionalitatea utilitătilor comune.

Asadar, legiuitorul nu ar putea dispune modalitatea de înstrăinare a unor părti comune de folosintă, atât timp cât acestea au regimul juridic al coproprietătii fortate, fără consimtământul tuturor proprietarilor.

Pentru toate aceste considerente, Curtea constată că prevederile art. 45 alin. (3)-(6) din Legea nr. 7/1996 contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 44 alin. (1), (2) si (3), precum si ale art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

2. De asemenea, Curteaconstată că, în temeiul art. 53 din Constitutie, exercitiul unor drepturi sau libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor, desfăsurarea instructiei penale, prevenirea consecintelor unor caiamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. Restrângerea poate li dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, iar măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.

Or, Curtea constată că prevederile art. 45 alin. (3)-(6) din Legea nr. 7/1996 contravin acestor dispozitii constitutionale deoarece, prin modalitatea de încetare a destinatiei de folosintă comună pentru bunurile ce fac obiectul coproprietătii fortate din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente, cu acordul majoritătii de 2/3 din numărul coproprietarilor, se aduce atingere însăsi esentei dreptului de proprietate al celorlalti coproprietari, carenu votat sau nu au fost de acord cu această măsură.

3. În sfârsit, Curtea consideră că nu poate fi primită sustinerea autorilor exceptiei potrivit căreia textul de lege criticat contravine dispozitiilor art.1 alin. (3) din Constitutie, întrucât prin redactarea sa mult prea vagă si imprecisă, acesta “nu determină momentul în care operează transferul dreptului de proprietate de la proprietarul care nu a fost de acord cu respectivul transfer, moment ce, în mod necesar, trebuia raportat la justa despăgubire generată de pierderea dreptului de proprietate pe cale silită”.

Dimpotrivă, Curtea constată că prevederile de lege apreciate ca fiind ne constitutionale reglementează în mod precis modalitatea de încetare a destinatiei de folosintă comună pentru părtile comune indivize din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente, precum si modul de înstrăinare sau ipotecare a acestora, care se poate hotărî cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor, încălcând, astfel, asa cum am arătat, dispozitiile constitutionale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată siart. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau ai unor libertăti.


Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de municipiul Brasov, ca persoană juridică de drept public, prin primar, si de primarul municipiului Brasov, în calitate de autoritate executivă a administratiei publice locale a municipiului Brasov, în Dosarul nr. 7.936/62/2009 al Tribunalului Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ si constată că prevederile art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 noiembrie 2011.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

OPINIE SEPARATĂ

 

În dezacord cu solutia pronuntata de Curtea Constitutionala cu majoritate de voturi prin Decizia nr. 1.514 din 15 noiembrie 2011, consider că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 trebuia respinsă pentru următoarele motive:

Prevederile de lege criticate instituie, în cazul unui imobil cu constructie - condominiu, o exceptie de la principiul potrivit căruia dreptul de proprietate comună fortată si perpetuă pe părtile comune ale unui imobil se valorifică numai împreună cu dreptul de proprietate exclusivă care poartă asupra acestuia sau a unei părti determinate din acesta, principiu cuprins în dispozitiile art. 45 alin. (2) din lege. Or, din moment ce legiuitorul a consacrat acest principiu prin lege, reglementarea unor exceptii de la această regulă reprezintă o problemă de legiferare, care este de competenta exclusivă a autoritătii legiuitoare, astfel cum rezultă din art. 61 alin. (1) din Constitutie.

Din analiza dispozitiilor constitutionale ale art. 44 rezultă că legiuitorul este în măsură să stabilească atât continutul, cât si limitele dreptului de proprietate. Asadar, prin dispozitiile de lege criticate legiuitorul instituie - în deplin acord cu norma constitutională invocată - posibilitatea încetării destinatiei de folosintă comună pentru părtile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente, hotărâre care poate fi luată cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.

Analizând prevederile de lege criticate, consider că acestea nu încalcă dispozitiile art. 44 din Constitutie, referitoare la dreptul de proprietate, deoarece în cazul încetării destinatiei de folosintă comună pentru părtile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente devin aplicabile dispozitiile privitoare la coproprietatea obisnuită si temporară. Chiar dacă hotărârea de încetare a destinatiei de folosintă comună pentru părtile comune si hotărârea de înstrăinare sau ipotecare (cu toate că devin aplicabile dispozitiile privitoare la coproprietatea obisnuită si temporara), pot ti luate cu o majoritate de doua treimi din numărul coproprietarilor, consider că această posibilitate legală este justificată de echilibrul care trebuie să existe între interesul particular si interesul grupului de particulari, care nu-si pot valorifica dreptul de proprietate.

Măsura legislativă cuprinsă de art. 45 alin. (3)-(6) din Legea nr. 7/1996 si de art. 658 din noul Cod civil nu este disproportionată în raport cu scopul urmărit. Hotărârea trebuie să fie motivată si coproprietarii care nu au votat ori, după caz, s-au opus la înstrăinare sau ipotecare au dreptul la o despăgubire justă, stabilită pe cale conventională ori, în caz de neîntelegere, pe cale judecătorească.

Ratiunea instituirii acestei prevederi legislative preluate apoi în Codul civil în art. 658 a fost determinată de necesitatea unui regim flexibil relativ la coproprietatea comuna fortată si perpetuă pe părtile comune ale unui imobil. Multiplicarea condominiilor a fost însotită de un număr crescut de litigii relative la părtile comune care impuneau trecerea de la regula unanimitătii la cea a majoritătii

De altfel, legislatia română preia în ceea ce priveste regimul juridic al coproprietătii, inclusiv al dreptului de proprietate comună fortată si perpetuă pe părtile comune ale unui imobil, dispozitiile prevăzute de Legea nr. 10/1965 din Franta, care reglementează acelasi domeniu (Loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles bâtis Version consolidee au 16 mars 2011). Art. 26 al legii franceze contine dispozitii similare cu cele ale legislatiei române criticate pentru ratiunile invocate mai sus.

În concluzie, consider că atât dispozitiile art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, cât si dispozitiile art. 658 din noul Cod civil nu încalcă dreptul de proprietate, astfel cum este garantat de art. 44 din Constitutie si de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

 

Judecător, prof. univ. dr.

Iulia Antoanella Motoc


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 36/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Liniilor directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020

 

Având în vedere Adresa Ministerului Justitiei nr. 105.351/2011, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Numărul curent 13 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 36/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Liniilor directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 martie 2011, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia si institutia

Calitatea

“13

Gabriel Tănăsescu

Secretar general în cadrul Ministerului Justitiei

Membru”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dezsi Attila

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 5.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Florea din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Având în vedere Cererea de demisie a domnului Daniel Florea, înregistrată cu nr. 5/7.423 din 16 decembrie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Paticipatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările sicompletările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Florea se eliberează, la cerere, din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 6.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Teodor Narcis Godeanu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Teodor Narcis Godeanu se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 7.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Vasile Cepoi în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vasile Cepoi se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 11.

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 2.743 din 21 noiembrie 2011

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr.3.189 din 12 decembrie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producătorii care îsi îndeplinesc în mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare

În temeiul prevederilor:

- art. 71 din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare, ministrul mediului si pădurilor si ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri errnt următorul ordin

Art. 1. - Se aproba Procedura si criteriile de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producătorii care îsi îndeplinesc în mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, denumiti în continuare producători individuali, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Pentru aplicarea procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producătorii individuali se constituie Comisia de evaluare si autorizare, denumită în continuare Comisia.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarea componentă:

a) directorul directiei de specialitate privind gestiunea deseurilor din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor - presedinte;

b) un reprezentant al directiei de specialitate privind gestiunea deseurilor din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor- membru;

c) un reprezentant al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - membru;

d) un reprezentant al Biroului juridic, contencios administrativ si corp control din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - membru;

e) un reprezentant al directiei tehnice de specialitate privind gestiunea deseurilor din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - membru.

(3) Fiecare membru al Comisiei are obligatia să semneze anual o declaratie de impartialitate si confidentialitate care va fi depusă si păstrată la Secretariatul Comisiei. Modelul acestei declaratii este prevăzut în anexa nr. 8 la procedură.

(4) în cazul în care membrul titular nu poate participa din motive obiective la sedintele Comisiei, declaratia de impartialitate si confidentialitate prevăzuta la alin. (3) este completată si semnată de înlocuitorul acestuia.

(5) Secretariatul Comisiei este asigurat prin intermediul directiei tehnice de specialitate privind gestiunea deseurilor din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(6) Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei va fi elaborat si aprobat prin decizie emisă de către presedintele Comisiei, în prima sedintă a acesteia, prin votul majoritătii absolute a membrilor Comisiei.

(7) Dacă regulamentul de organizare si functionare al Comisiei nu poate fi aprobat din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (6), Comisia care se întruneste, după o a doua convocare, aprobă regulamentul de organizare si functionare al Comisiei, oricare ar fi numărul membrilor prezenti, cu majoritate simplă.

Art. 3. - Comisia are următoarele atributii:

a) adoptă regulamentul de organizare si functionare;

b) analizează documentatia depusă de către solicitant;

c) aprobă emiterea/revizuirea/anularea licentei de operare si aprobă/respinge raportul anual de activitate pentru organizatiile colective, cu votul majoritătii absolute a membrilor;

d) aprobă/respinge planul de operare, planul de operare revizuit si raportul anual de activitate pentru producătorii individuali, cu votul majoritătii absolute a membrilor;

e) aprobă emiterea/revizuirea/anularea licentei de operare, aprobă/respinge raportul anual de activitate pentru organizatiile colective, planul de operare, planul de operare revizuit si raportul anual de activitate pentru producătorii individuali, oricare ar fi numărul membrilor prezenti, cu majoritate simplă la o a doua convocare, dacă emiterea/revizuirea/anularea licentei de operare, aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru organizatiile colective, aprobarea/revizuirea/respingerea planului de operare si aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru producătorii individuali nu pot fi realizate din cauza neînde plinirii conditiei prevăzute la lit. d);

f) verifică modul în care sunt gestionate sumele încasate de către organizatia colectivă sau producătorul individual pentru gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori.


Art. 4. - Secretariatul Comisiei are următoarele atributii:

a) elaborează proiectul regulamentului de organizare si functionare al Comisiei si îl supune aprobării acesteia;

b) primeste si verifică existenta documentelor din dosarul depus de solicitant si îl înaintează Comisiei în cazul în care acesta este complet;

c) solicită completarea documentatiei din dosarul depus, dacă în urma analizei se constată că aceasta este incompletă;

d) întocmeste minuta întâlnirii Comisiei si o transmite membrilor săi pentru avizare;

e) solicită informatii suplimentare pe baza raportului de evaluare întocmit de membrii Comisiei;

f) întocmeste raportul de evaluare final si comunică solicitantului decizia luată de către Comisie cu privire la emiterea/revizuirea/anularea licentei de operare si aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru organizatiile colective;

g) întocmeste raportul de evaluare final si comunică solicitantului decizia luată de către Comisie cu privire la aprobarea/revizuirea/respingerea planului de operare si aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru producătorii individuali;

h) transmite membrilor Comisiei, în termen de 5 zile, câte o copie a tuturor documentelor receptionate în cadrul procedurilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si a producătorilor individuali.

Art. 5. - Componenta nominală a membrilor Comisiei se aprobă prin ordin al ministrului mediului si pădurilor în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe baza nominalizărilor primite din partea institutiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 6. - (1) Pentru analizarea documentatiei de autorizare si revizuire a licentei de operare pentru organizatiile colective, precum si pentru analiza documentatiei de aprobare si revizuire a planului de operare pentru producătorii individuali se achită următoarele tarife:

a) tariful pentru analizarea documentatiei de autorizare a organizatiilor colective, în cuantum de 10.000 lei;

b) tariful pentru analizarea documentatiei planului de operare al producători lor individuali, în cuantum de 3.500 lei;

c) tariful de analiză a documentatiei pentru revizuirea licentei de operare a organizatiilor colective, în cuantum de 10.000 lei;

d) tariful de analiză a documentatiei de revizuire a planului de operare al producătorilor individuali, în cuantum de 3.500 lei.

(2) Tarifele se achită în contul indicat de Agentia Natională pentru Protectia Mediului.

(3) Toate documentatiile necesare, potrivit prezentului ordin, se depun de către persoana autorizată/împuternicită de către solicitant, în format electronic si hârtie, în 3 exemplare, la sediul Secretariatului Comisiei.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lászlo Borbély

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri

Borbely Károly,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA SI CRITERIILE

de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producătorii care îsi îndeplinesc în mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare

 

ARTICOLUL 1

Prevederi generale

 

(1) Obiectul prezentei reglementări îl constituie stabilirea procedurii si a criteriilor care trebuie îndeplinite în vederea:

a) emiterii/revizuirii/anulării licentei de operare si aprobării/respingerii raportului anual de activitate pentru organizatiile colective care preiau responsabilitătile producătorilor de baterii si acumulatori privind realizarea ratelor minime de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori portabili, colectarea deseurilor de baterii si acumulatori auto si industriali si reciclarea deseurilor de baterii si acumulatori portabili, auto si industriali;

b) aprobării/revizuirii/respingerii planului de operare si aprobării/respingerii raportului anual de activitate pentru producătorii care optează pentru colectarea în mod individual a deseurilor de baterii si acumulatori privind atingerea ratelor minime de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori portabili, colectarea deseurilor de baterii si acumulatori auto si industriali si reciclarea deseurilor de baterii si acumulatori portabili, auto si industriali.

(2) Procedura si criteriile de evaluare asigură o abordare integrată, eficientă si transparentă a gestionării deseurilor de baterii si acumulatori, prin promovarea solutiilor de colectare, sortare/tratare si reciclare eficiente din punctul de vedere al protectiei mediului si viabile din punct de vedere economic, cu acoperire natională.

 

ARTICOLUL 2

Depunerea solicitării în vederea emiterii licentei de operare pentru organizatiile colective, precum si pentru aprobarea planului de operare pentru producătorii individuali

 

(1) în cazul organizatiilor colective, dosarul de autorizare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip de acordare a licentei de operare, conform anexei nr. 1;

b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;

c) o copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului sau, după caz, o copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la judecătoria în a cărei circumscriptie se află filiala asociatiei ori fundatiei în

d) dovada achitării tarifului potrivit prevederilor art. 6 din ordin;

e) certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, în original, eliberat cu maximum 15 zile calendaristice înainte de depunerea documentatiei;


f) planul de operare pentru perioada de valabilitate a licentei de operare. Acesta va contine cel putin elementele mentionate în anexa nr. 4, precum si oricare alte documente relevante solicitate de către Comisia de evaluare si autorizare, denumită în continuare Comisia, în conditiile legii.

(2) în cazul producătorilor individuali, dosarul pentru aprobarea planului de operare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip, conform anexei nr. 2;

b) o copie conformă cu originalul a actului constitutiv al persoanei juridice;

c) o copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului sau, după caz, o copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare în Registrul asociatiilor si fundatiilor la judecătoria în a cărei circumscriptie se află filiala asociatiei ori fundatiei în

d) dovada achitării tarifului potrivit prevederilor art. 6 din ordin;

e) certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, în original, eliberat cu maximum 15 zile calendaristice înainte de depunerea documentatiei;

f) planul de operare elaborat pentru o perioadă de 3 ani. Planul de operare va contine cel putin elementele mentionate în anexa nr. 5, precum si oricare alte documente relevante solicitate de către Comisie, în conditiile legii.

(3) Dosarul de autorizare a organizatii lor colective sau, după caz, dosarul pentru aprobarea planului de operare al producătorilor individuali, însotite de câte 3 copii în format hârtie si o copie electronică, se transmit Secretariatului Comisiei.

 

ARTICOLUL 3

Criterii de autorizare

 

(1) Organizatiile colective care solicită autorizarea în baza prevederilor art. 71 din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificările si completărileulterioare, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să aibă drept activitate doar preluarea responsabilitătilor care revin producătorilor de baterii si acumulatori sau reprezentantilor autorizati care actioneazăîn numele lor privind realizarea ratelor minime de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori, precum si a tuturor obiectivei or si responsabilitătilor producătorilor de baterii si acumulatori, constituite potrivit Hotărârii Guvernului nr.  1.132/2008, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv raportarea modului de gestionare a acestora;

b) să promoveze solutii de colectare, tratare si reciclare la nivel national pentru a asigura crearea unui sistem integrat, eficient si transparent de gestionare a deseurilor de baterii si acumulatori;

c) să demonstreze, prin planul de operare propus, că au capacitatea de atingere a obiectivelor din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările si completările ulterioare;

d) să asigure finantarea, în numele producătorilor de baterii si acumulatori sau a reprezentantilor autorizati ai acestora, a tuturor costurilor care decurg din colectarea, tratarea si reciclarea tuturor deseurilor de baterii si acumulatori portabili, industriali si auto pentru care au preluat responsabilitatea;

e) planul de operare propus trebuie să urmărească si să contină cel putin informatiile solicitate în conformitate cu anexa nr.4;

f) să fie deschise si echidistante fată de toti partenerii contractuali;

g) să informeze utilizatorii finali de baterii si acumulatori privind sistemele de colectare si de reciclare adeseurilor de baterii si acumulatori, disponibile pentru acestia;

h) să îsi asume obligatiile prevăzute la art. 5 alin. (1);

i) să aibă capital social, în cazul societătilor comerciale, respectiv un patrimoniu initial, în cazul asociatiilor si fundatiilor, de minimum 100.000 iei, atât la momentui depunerii documentatiei de licentiere, cât si pe toată durata de valabilitate a licentei de operare.

(2) Producătorii individuali care solicită aprobarea planului de operare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să fie producători de baterii si acumulatori, potrivit definitiei producătorului prevăzute la art. 3 lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările si completările ulterioare;

b) să demonstreze, prin planul de operare propus, că au capacitatea de atingere a obiectivelor din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările si completările ulterioare;

c) să asigure finantarea tuturor costurilor care decurg din colectarea, tratarea si reciclarea tuturor deseurilor de baterii si acumulatori portabili, industriali si autopentru care surit responsabili;

d) planul de operare propus trebuie să urmărească si să contină cel putin informatiile solicitate în conformitate cu anexa nr. 5;

e) să informeze utilizatorii finali de baterii si acumulatori privind sistemele de colectare si de reciclare adeseurilor de baterii si acumulatori, disponibile pentru acestia;

f) să îsi asume obligatiile prevăzute la art. 5 alin. (2).

 

ARTICOLUL 4

Etapa de evaluare a solicitării de autorizare

 

(1) în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentatiei conform prevederilor art. 6 alin. (3), din ordin, Secretariatul Comisiei realizează o analiză preliminară a solicitării si:

a) dacă documentatia este completă, înaintează documentatia depusă către membrii Comisiei împreună cu un raport preliminar;

b) dacă documentatia nu este completă, solicită în scris solicitantului completarea acesteia.

(2) în termen de 20 zile lucrătoare de la primirea documentatiei complete se întruneste Comisia în scopul analizării solicitării. Decizia se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel putin jumătate plus unul din membrii Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la întrunirea acesteia.

(3) în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de autorizare pentru organizatiile colective, se emite licenta de operare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în maximum 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

(4) în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de aprobare a planului de operare, pentru producătorii individuali, se aprobă planul de operare în maximum 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

(5) Comisia poate solicita prin intermediul Secretariatului completarea documentatiei cu alte informatii suplimentare, în conditiile legii, în maximum 10 zile lucrătoare de la analiza acesteia în cadrul Comisiei, iar procedura se reia de la data depunerii documentelor solicitate.

(6) Absenta unei solicitări din partea Comisiei nu se interpretează ca acceptare tacită de acordare a licentei de operare pentru organizatiile colective, respectiv, de aprobare a planului de operare, pentru producătorii individuali.


(7) Neîndeplinirea criteriilor de autorizare sau aprobare conduce la respingerea solicitării.

(8) Respingerea solicitării se motivează si se comunică în scris solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

(9) în cazul în care Comisia consideră necesar, poate invita pentru consultare solicitantul, reprezentanti ai autoritătilor publice cu atributii în domeniu sau oricare altă persoană fizică sau juridică cu atributii în domeniu, în conditiile legii.

(10) Solicitantul poate ataca decizia de respingere a autorizării/aprobării, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(11) Solicitantul poate obtine, la cerere si din motive justificate, întreruperea procedurii de evaluare. în acest sens este necesară depunerea unei cereri scrise care să cuprindă motivarea demersului si perioada de timp pentru care solicită întreruperea procedurii de evaluare. După depăsirea perioadei solicitate se reiau de drept procedurile de evaluare.

(12) Perioada de evaluare a solicitării nu poate depăsi 60 de zile lucrătoare.

(13) Datorită volumului mare de documente de analiză sau datorită depunerii a mai mult de două documentatii de licentiere în aceeasi perioadă de timp, Comisia poate decide prelungirea termenelor de analiză, respectiv de decizie cu cel mult 30 de zile lucrătoare. Toate celelalte termene prevăzute în cadrul prezentului articol se decalează corespunzător cu perioada de prelungire.

(14) În cazul în care solicitantul nu aduce toate completările solicitate de către Comisie, în termenele legale, sau procedura de evaluare depăseste termenul mentionat la alin. (12), din culpa solicitantului, solicitarea este respinsă.

 

ARTICOLUL 5

Obligatii ale organizatiilor colective licentiate, precum si ale producătorilor individuali care au obtinut aprobarea planului de operare

 

(1) Organizatia colectivă care a obtinut licenta de operare are următoarele obligatii:

a) să organizeze si să finanteze, în numele producătorilor, colectarea deseurilor de baterii si acumulatori, a nivelului minim de eficientă privind reciclarea, precum si a tuturor obiectivelor si responsabilitătilor producătorilor de baterii si acumulatori, inclusiv raportarea modului de gestionare al acestora;

b) să promoveze, să organizeze si să finanteze sisteme de colectare adecvate pentru deseurile de baterii si acumulatori portabili, în vederea îndeplinirii ratelor de colectare;

c) să realizeze ratele minime anuale de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori portabili pentru producătorii de baterii si acumulatori pentru care au preluat responsabilitătile, potrivit legii;

d) să permită direct sau indirect utilizatorilor finali să se debaraseze de deseuriile de baterii ori acumulatori portabili la un punct de colectare, potrivit lit. b);

e) să asigure desfăsurarea activitătii de gestionare a deseurilor de baterii si acumulatori, în mod transparent fată de producătorii de baterii si acumulatori sau reprezentantii autorizati ai acestora, care actionează în numele lor;

f) să încheie contracte cu oricare producător de baterii si acumulatori sau reprezentant autorizat al producătorului, care actionează în numele acestuia, din tipurile pentru care a primit licenta de operare si care solicită acest lucru si acceptă conditiile contractuale;

g) să încheie contracte cu colectorii autorizati să preia deseuri de baterii si acumulatori si să faciliteze transferul acestora către operatorii economici care asigură tratarea/reciclarea, în limita cantitătilor si tipurilor pentru care a încheiat contracte de preluare a responsabilitătii;

h) să respecte tariful/sumele cuprins/cuprinse în documentatia de autorizare, orice modificare notificându-se Comisiei în vederea analizării si aprobării. Noile tarife se aplică numai cu aprobarea Comisiei;

i) să actioneze fără discriminare între partenerii contractuali si cei care au calitatea de actionari/asociati;

j) să desfăsoare, pe lângă activitatea de preluare a responsabilitătilor care revin producătorilor, numai activităti privind organizarea activitătilor de colectare, manipulare, transport, sortare, tratare si reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori;

k) să reinvestească, în scopul cresterii eficientei serviciilor, profitul sau excedentul financiar, precum si eventualele sume rezultate după scăderea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea/functionarea sistemului de gestionare a deseurilor de baterii si acumulatori;

l) să informeze, în scris, Comisia asupra oricărei schimbări semnificative a datelor care au stat la baza eliberării licentei de operare, situatie în care Comisia va decide asupra necesitătii revizuirii sau retragerii licentei de operare a organizatiei colective, după caz;

m) să transmită Comisiei raportul anual de activitate complet, semnat si stampilat, în vederea aprobării acestuia până la data de 28 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent. Raportul trebuie să cuprindă cel putin informatiile prevăzute în anexa nr. 6;

n) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informatii referitoare la activitatea pentru care a obtinut licenta de operare, în conditiile legii;

o) să transmită, la solicitarea Ministerului Mediului si Pădurilor, orice informatii necesare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentrumonitorizarea respectării prevederilor privind protectia mediului si pentru respectarea obligatiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii.

(2) Producătorii individuali care au obtinut aprobarea planului de operare au următoarele obligatii:

a) să organizeze si să finanteze colectarea deseurilor de baterii si acumulatori pentru realizarea ratelor minime anuale de colectare si a nivelului minim de eficientă privind reciclarea;

b) să promoveze, să organizeze si să finanteze sisteme de colectare adecvate pentru deseurile de baterii si acumulatori portabili, în vederea îndeplinirii ratelor minime anuale de colectare;

c) să realizeze ratele minime anuale de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori portabili pentru care sunt responsabili;

d) să permită utilizatorilor finali să se debaraseze de deseurile de baterii sau acumulatori portabili la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, tinând seama de densitatea populatiei;

e) să încheie contracte cu colectorii autorizati să preia deseuri de baterii si acumulatori si să faciliteze transferul acestora către operatorii economici care asigură tratarea/reciclarea, în limita cantitătilor si tipurilor pentru care au încheiat contracte;

f) să informeze în scris Comisia asupra oricărei schimbări semnificative a datelor care au stat la baza aprobării planului de operare, situatie în care Comisia va decide asupra necesitătii revizuirii pi anului de operare;

g) să transmită Comisiei raportul anual de activitate complet, semnat si stampilat, în vederea aprobării acestuia, până la data de 28 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent. Raportul trebuie să cuprindă cel putin informatiile prevăzute în anexa nr. 7;

h) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informatii referitoare la activitatea pentru care a obtinut aprobarea planului de operare, în conditiile legii;

i) să transmită, la solicitarea Ministerului Mediului si Pădurilor, orice informatii necesare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protectia mediului si pentru respectarea obligatiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 6

Valabilitatea licentei de operare pentru organizatiile colective si a planului de operare pentru producătorii individuali

 

(1) Licenta de operare pentru organizatiile colective se emite pentru o perioadă de 3 ani si este avizatăanual.

(2) Planul de operare aprobat pentru producătorii individuali are o durată de valabilitate potrivit art. 2 alin. (2) lit. f).

(3) în cazul în care doresc să îsi continue activitatea, cu cel putin 90 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a licentei de operare, organizatiile colective sunt obligate să solicite o nouă licentă de operare respectând prevederile art. 2 alin. (1) si art. 3 alin: (1).

(4) în cazul în care doresc să îsi continue activitatea, cu cel putin 90 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a planului de operare, producătorii individuali sunt obligati să solicite aprobarea unui nou plan de operare cu respectarea prevederilor de la art. 2 alin. (2) si art. 3 alin. (2) si a eventualelor constatări ale organelor de control, cu privirela respectarea prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 7

Raportul anual de activitate

 

(1) în baza analizării raportului anual de activitate al organizatiei colective, respectiv a raportului anual de activitate al producătorului individual si a eventualelor constatări ale organelor de control cu privire la respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările si completările ulterioare, Comisia decide aprobarea sau respingerea rapoartelor anuale de activitate.

(2) în cazul organizatiilor colective, respingerea raportului anual de activitate induce de drept începerea procedurii de anulare a licentei de operare, în conditiile legii, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1)lit. b).

(3) în cazul producătorilor individuali, respingerea raportului anual de activitate obligă producătorul individual la transferarea responsabilitătilor oricărei organizatii colective autorizate, în termen de 30 de zile lucrătoare de laprimirea deciziei.

 

ARTICOLUL 8

Revizuirea licentei de operare pentru organizatiile colective si revizuirea planului de operare pentru producătorii individuali

 

(1) Licenta de operare se revizuieste:

a) în cazul în care se modifică legislatia relevantă;

b) în situatia în care Comisia decide asupra necesitătii revizuirii licentei de operare;

c) în baz modificarii datelor care au stat la baza eliberarii acesteia, comunicate de către organizatia colectivă.

(2) Planul de operare, în cazul producătorilor individuali, se revizuieste:

a) în cazul în care se modifică legislatia relevantă;

b) în situatia în care Comisia decide asupra necesitătii revizuirii licentei de operare;

c) în baza modificării datelor care au stat la baza eliberării acesteia, comunicate de către producătorul individual.

(3) Revizuirea licentei de operare pentru organizatiile colective, respectiv a planului de operare pentru producătorii individuali urmează procedura stabilită la art. 2 si 3.

 

ARTICOLUL 9

Anularea licentei de operare pentru organizatiile colective si a numărului de înregistrare din registrul producătorilor de baterii si acumulatori prevăzut la art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008. cu modificările si completările ulterioare

 

(1) Licenta de operare a organizatiilor colective se anulează în următoarele situatii:

a) în cazul respingerii raportului anual de activitate;

b) în cazul nerespectării planului de operare aprobat de către Comisia de evaluare si autorizare;

c) pentru nerespectarea uneia dintre prevederile art. 5 alin. (1);

d) în cazul neatingerii, în 2 ani de zile, a ratelor minime anuale de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori portabili.

(2) în cazul în care licenta proprie de operare a fost anulată, operatorul economic, autorizat potrivit art. 71 din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările si completările ulterioare, nu mai are dreptul solicitării unei noi licente.

(3) în cazul producătorilor individuali nerespectarea uneia dintre prevederile art. 5 alin. (2) îl obligă la transferarea responsabilitătii, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările si completările ulterioare, către o organizatie colectivă autorizată în acest sens, în termen de 30 de zile lucrătoare de la luarea deciziei de către Comisie. În caz contrar, se anulează numărul de înregistrare în registrul producătorilor de baterii si acumulatori prevăzut la art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(4) în cazul anulării licentei de operare, organizatia colectivă este obligată ca, în decurs de maximum 30 de zile lucrătoare de la luarea deciziei de către Comisie, să comunice în scris acest lucru tuturor partenerilor si să transfere, cu acordul scris al acestora, toate contractele încheiate în baza transferului de responsabilitate către o organizatie colectivă licentiată în acest scop.

(5) De la data anulării numărului de înregistrare în registrul producătorilor de baterii si acumulatori prevăzut la art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvemuiui nr. 1.132/2008, cu modificările si completările ulterioare, este interzis producătorului de baterii sau acumulatori să pună pe piată baterii sau acumulatori, până când nu obtine un nou număr de înregistrare cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului mediului si al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii si acumulatori.

 

ARTICOLUL 10

Anexe

 

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură.


 

ANEXA Nr. 1

la procedura

 

Antet solicitant

Nr......./............

 

CERERE

de acordare a licentei de operare

 

Subscrisa..........................................cu sediul social în .................str. ...................................nr. .....bl ......ap ...... judetul/sectorul .......................................înregistrată la .........................................cu nr. ........................cod unic de înregistrare nr. ........./............cont bancar nr. ................................. deschis la ............................. sucursala .................... telefon ............fax ...............e-mail ................. reprezentată prin ................................... în calitate de ...........................................solicită acordarea licentei de operare în vederea organizării si finantării în numele producătorilor a colectării deseurilor de baterii si acumulatori pentru atingerea ratelor minime anuale de colectare si a nivelurilor de eficientă privind reciclarea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificările si completările ulterioare, pentru ........................................................................................................................................................... (tipurile de baterii si acumulatori)*

Anexăm documentele specifice prevăzute în Procedura si criteriile de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea ratelor minime de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori, a nivelurilor de eficientă privind reciclarea.

Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Data.....................

 

Persoana autorizată,

...................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)


* Se vor specifica subcaregoriile din anexa nr. 2 la Procedura de înregistrare a producatorilor de baterii si acumilatori, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009.

 

ANEXA Nr 2

la procedura

 

Antet solicitant

Nr............/............

 

CERERE

de aprobare a planului de operare

 

Subscrisa................................ cu sediul social în .......................... str. ......................... nr. ......... bl ........ ap........ judetul/sectorul ............înregistrată la ....................................... cu nr. ........cod unic de înregistrare nr. ........../....................... cont bancar nr. ..................................deschis la.................................... sucursala ....................... telefon ............fax ............e-mail ............ reprezentată prin ........................ în calitate de............................solicită acordarea aprobării planului de operare în vederea realizării obiectivelor anuale de colectare, tratare si reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificările si completările ulterioare, pentru ................................................................

[deseuriile de baterii si acumulatori pentru tipurile de baterii si acumulatori prevăzute în anexa nr. 2 la Procedura de înregistrare a producătorilor de baterii si acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009].

Anexez documentele specifice prevăzute în Procedura si criteriile de evaluare si aprobare a planului de operare a producătorilor individuali în vederea realizării obiectivelor anuale de colectare, tratare si reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori.

Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Data...........................

 

Persoana autorizată,

...................................................

 


ANEXA Nr. 3

la procedura

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

LICENTĂ DE OPERARE

 

Nr..........din.............

 

pentru............................din

 

localitatea ................................str. ..................nr. ....... judetul/sectorul................................ înregistrată la .................................cu nr.....................cod unic de înregistrare nr............/..................în scopul organizării si finantării în numele  producătorilor, a colectării deseurilor de baterii si acumulatori pentru atingerea ratelor minime anuale de colectare si a nivelurilor de eficientă privind reciclarea pentru următoarele tipuri de deseuri de baterii si acumulatori...................................emisă în baza Ordinului ministrului mediului si pădurilor si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producătorii care îsi îndeplinesc în mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de autorizare.

Data emiterii...............                                                                                    Valabilă până la................

 

Presedintele comisiei,

...................................................

secretar de stat

 

ANEXA Nr 4

la procedura

 

Planul de operare pentru organizatiile colective

 

Planul de operare realizat de către organizatiile colective trebuie să urmărească si să contină cel putin următoarele informatii:

1. evidenta, în format tabelar, a tipurilor de baterii si acumulatori care urmează a fi gestionate, precum si greutatea si numărul de bucăti al acestora, potrivit anexei nr. 1 la Procedura privind modul de evidentă si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseuri le de baterii si acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, interimar, si al ministrului economiei nr. 1.399/2.032/2009, cu precizarea provenientei deseurilor de baterii si acumulatori: din circuitele industriale si comerciale, colectate direct de la populatie, precum si cu prezentarea în detaliu a schemei de colectare, tratare, reciclare, valorificare si eliminare a acestora;

2. argumentele de sustinere a realizării planului de operare, în concordantă cu obiectivele din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificările si completările ulterioare;

3. modul de atingere a tintelor si obiectivelor producătorilor de baterii si acumulatori pentru care au preluat responsabilitatea, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările si completările ulterioare;

4. planul de finantare propus pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deseurilor de baterii si acumulatori si pentru derularea de programe educationale si de informare/constientizare împreună cu operatorii economici si autoritătile si institutiile administratiei publice;

5. strategia prin care utilizatorii de baterii si acumulatori vor fi informati asupra măsurilor care se vor lua pentru colectarea selectivă a deseurilor de baterii si acumulatori, rolul utilizatorilor în procesul de colectare, reciclare si alte forme de recuperare a deseurilor de baterii si acumulatori, posibilele efecte pe care ar putea să le aibă prezenta substantelor periculoase din baterii si acumulatori asupra sănătătii populatiei, semnificatia simbolurilor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările si completările ulterioare;

6. tipuri de contracte care urmează a fi folosite în relatia cu toti partenerii;

7. planul financiar pentru perioada de valabilitate a licentei de operare în care vor fi mentionate distinct si detaliat următoarele informatii:

a) modul de evaluare, calculare si valoarea sumelor care urmează a fi percepute de la producătorii care au predat responsabilitatea, demonstrând că sunt acoperite costurile reale generate de colectarea selectivă, tratarea si reciclarea deseurilor de baterii si acumulatori, inclusiv formula de calcul si justificarea acestora;

b) modul de evaluare, calculare si valoarea sumelor alocate pentru functionarea sistemului de colectare/tratare/reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori, inclusiv a sumelor care urmează a fi plătite colectorilor/reciclatorilor autorizati, din punctul de vedere al protectiei mediului, pe tip de baterie si acumulatori, inclusiv formula de calcul si justificarea acestora;

c) estimarea costurilor administrative, inclusiv a campaniilor de constientizare a cetătenilor si descrierea modalitătilor de finantare a acestor costuri.

8. Descrierea modalitătii prin care profitul, în cazul societătilor comerciale, respectiv excedentul financiar, în cazul asociatiilor si fundatiilor, rezultat din activitate sunt reinvestite în proportie de 100%, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. k) din procedură;

9. prezentarea sistemului de evidentă/bazei de date ce urmează a fi folosită, sistem/bază care se va actualiza în functie de cerintele de raportare către Comisia Europeană. Acesta/Aceasta va fi comunicat/ă de către Ministerul Mediului si Pădurilor prin intermediul paginii proprii de internet;

10. orice alte dovezi furnizate de către solicitant privind capacitatea de a desfăsura activitatea în domeniul pentru care solicită licenta de operare, în conditiile legii;

11. orice alte documente solicitate de către Comisia de evaluare si autorizare, în conditiile legii.

 

 


ANEXA Nr. 5

la procedură

 

Planul de operare pentru producătorii individuali

 

Planul de operare realizat de către producătorii individuali trebuie să urmărească si să contină cel putin următoarele informatii:

1. evidenta, în format tabelar, a tipurilor de baterii si acumulatori care urmează a fi gestionate, precum si greutatea si numărul de bucăti al acestora, potrivit anexei nr. 1 la Procedura privind modul de evidentă si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, interimar, si al ministrului economiei nr. 1.399/2.032/2009, cu precizarea provenientei deseurilor de baterii si acumulatori: din circuitele industriale si comerciale, colectate direct de la populatie, precum si cu prezentarea în detaliu a schemei de colectare, tratare, reciclare, valorificare si eliminare a acestora;

2. argumentele desustinere a realizării planului de operare, în concordantă cu obiectivele din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificările si completările ulterioare;

3. modul de atingere a tintelor si obiectivelor producătorilor de baterii si acumulatori potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările si completările ulterioare;

4. planul de finantare propus pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deseurilor de baterii si acumulatori si pentru derularea de programe educationale si de informare/constientizare împreună cu operatorii economici si autoritătile si institutiile administratiei publice;

5. strategia prin care utilizatorii de baterii si acumulatori vor fi informati asupra măsurilor care se vor lua pentru colectarea selectivă a deseurilor de baterii si acumulatori, rolul utilizatorilor în procesul de colectare, reciclare si alte forme de recuperare a deseurilor de baterii si acumulatori, posibilele efecte pe care ar putea să le aibă prezenta substantelor periculoase din baterii si acumulatori asupra sănătătii populatiei, semnificatia simbolurilor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului hr. 1.132/2008, cu modificările si completările ulterioare;

6. tipuri de contracte care urmează a fi folosite în relatia cu toti partenerii;

 7. planul financiar în care vor li mentionate distinct si detaliat următoarele informatii:

a) modul de evaluare si calculare a sumelor care urmează a fi plătite colectorilor/reciclatorilor autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului, pe tip de baterie si acumulatori si valoarea acestora;

b) modalitatea de alocare a sumelor necesare pentru functionarea sistemului de colectare/tratare/reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori, inclusiv campanii de constientizare si informare;

c) valoarea estimată a costurilor anuale de colectare, tratare, reciclare, eliminare a deseurilor de baterii si acumulatori, inclusiv formula de calcul si justificarea acestora;

d) valoarea sumelor care urmează a fi plătite colectorilor/reciclatorilor autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului, pe tip de baterie si acumulatori;

8. prezentarea sistemului de evidentă/bazei de date care urmează a fi folosit/ă, sistem/bază care se va actualiza în functie de cerintele de raportare către Comisia Europeană. Acesta/Aceasta va fi comunicat/ă de către Ministerul Mediului si Pădurilor prin intermediul paginii proprii de internet;

9. orice alte dovezi furnizate de către solicitant privind capacitatea de a desfăsura activitatea în domeniul pentru care solicită aprobarea planului de operare, în conditiile legii;

10. orice alte documente solicitate de către Comisia de evaluare si autorizare, în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

Raportul anual de activitate pentru organizatiile colective

 

Raportul anual de activitate pentru organizatiile colective trebuie să cuprindă cel putin următoarele informatii detaliate:

1. lista cuprinzând persoanele juridice cu care s-au încheiat contracte:

a) producătorii care au transferat responsabilitatea;

b) operatorii economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru activităti de colectare, sortare si reciclare deseuri de baterii si acumulatorii;

c) autorităti ale administratiei publice locale implicate;

d) oricare alte persoane juridice care nu sunt incluse la lit. a)-c);

2. date privind cantitătile de baterii si acumulatorii pentru care s-a preluat responsabilitatea, general pentru întreaga organizatie colectivă si pentru fiecare producător în parte, potrivit anexei nr. 1 la Procedura privind modul de evidentă si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, interimar, si al ministrului economiei nr. 1.399/2.032/2009, cu precizarea provenientei deseurilor de baterii si acumulatori: din circuitele industriale si comerciale, colectate direct de la populatie;

3. cantitătile de deseuri de baterii si acumulatori contractate si modul de gestionare a acestora, general pentru întreaga organizatie colectivă si pentru fiecare producător în parte (colectarea separată a deseurilor de baterii si acumulatori de la gospodăriile particulare, colectarea separată a deseurilor de baterii si acumulatori de la persoanele juridice, tratarea prin cele mai bune tehnici disponibile fără antrenarea de costuri excesive, ratele de reciclare etc);

4. prezentarea activitătii derulate (atât din punct de vedere tehnic, cât si organizatoric);

5. modalitatea de realizare a planului de finantare pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deseurilor de baterii si acumulatori;

6. copie de pe raportul de audit financiar extern si după balanta analitică de specialitate aferentă activitătii de transfera responsabilitătii; orice alte solicitări ale Comisieide evaluare si autorizare ulterioare depunerii acestuia, în conditiile legii;

7. copie de pe bilanturile contabile/situatia financiară în vederea verificării modului de gestionare a fondurilor încasate pentru activitătile de colectare, sortare si tratare/reciclare deseuri de baterii si acumulatorii;

8. descrierea modalitătii prin care profitul, în cazul societătilor comerciale, respectiv excedentul financiar, în cazul asociatiilor si fundatiilor, rezultat din activitate sunt reinvestite în proportie de 100%, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. k) din procedură;

9. oricare alte informatii solicitate de către Comisia de evaluare si autorizare, în conditiile legii.

 

 


ANEXA Nr. 7

la procedura

 

Raportul anual de activitate pentru producătorii individuali

 

Raportul anual de activitate pentru producătorii individuali trebuie să cuprindă cel putin următoarele informatii detaliate:

1. declaratie pe propria răspundere a operatorului economic că situatia prezentată este conformă cu realitatea;

2. lista cuprinzând persoanele juridice cu care s-au încheiat contracte:

a) colectori, transportatori, reciclatori;

b) autorităti ale administratiei publice locale implicate;

c) la solicitarea Comisiei de evaluare si autorizare se vor pune la dispozitia acesteia copii de pe contractele încheiate;

d) oricare alte persoane juridice care nu sunt incluse la lit. a)-c);

3. raportarea datelor privind cantitătile de baterii si acumulatorii introduse pe piata natională, tipurile si modul de gestionare a deseurilor de baterii si acumulatori pentru anul anterior (atât din punct de vedere tehnic, cât si organizatoric);

4. copie de pe raportul de audit (extern) la data raportării si copie de pe ultimul bilant anual înregistrat la Administratia Financiară, semnate si stampilate de către persoana autorizată;

5. oricare alte solicitări ale Comisiei de evaluare si autorizare ulterioare depunerii raportului, în conditiile legii.

Toate documentele care au stat la baza întocmirii raportului financiar si a celui de audit trebuie păstrate în original la sediul firmei, conform reglementărilor în vigoare, si vor fi puse la dispozitia Comisiei de evaluare si autorizare, la cerere, în conditiile legii. Aceste documente reprezintă:

a) facturi fiscale interne, ordine de plată, extrase de cont si/sau alte documente justificative, respectiv chitante fiscale, cecuri, registre de casă, ordine de deplasare (după caz);

b) facturi fiscale externe, dispozitii de plată externe, declaratii vamale, extrase de cont, documente de transferai fondurilor (în cazul importurilor);

c) documente care să ateste organizarea de licitatii pentru contractele încheiate (procese-verbale privind licitatia/selectia de oferte);

d) contracte cu terti pentru achizitia de bunuri si/sau servicii.

 

ANEXA Nr. 8

la procedura

 

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE SI CONFIDENTIALITATE

a membrilor Comisiei de evaluare si autorizare

 

Subsemnatul........................................declar că sunt de acord să particip la procesul de evaluare a documentelor necesare emiterii licentei de operare/revizuirii licentei de operare sau, după caz, a planului de operare/retragerii licentei de operare/aprobării planului de operare/respingerii planului de operare, în cazul organizatiilor colective sau a producătorilor individuali.

Dedarea sunt impartial fată de toate părtile implicate în procesul de evaluare si sunt de acord să nu divulg nici o informatie sau nici un document (“informatii confidentiale”) dezvăluite mie, descoperite de mine ori elaborate de mine în cursul sau ca rezultat al procesului de evaluare si sunt de acord ca acestea să fie folosite numai în scopul evaluării si nu vor fi dezvăluite unei părti terte.

De asemenea, sunt de acord să nu păstrez în scop personal ni ci o copie a informatiilor scrise obtinute.

Informatiile confidentiale nu vor fi dezvăluite nici unui angajat sau expert, cu exceptia situatiei în care acestia sunt de acord să îndeplinească termenii acestei declaratii.

 

Numele si prenumele:...............................................

Denumirea institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea:......................................

Semnătura:......................................

Data:.................................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.