MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 25/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 25         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 ianuarie 2012

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.363 din 18 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 215 alin. (1) si (3), art. 257 alin. (2) lit. b) si art. 259 alin. (7) lit. b) si alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Decizia nr. 1.384 din 20 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

 

Decizia nr. 1.385 din 20 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

 

Decizia nr. 1.486 din 15 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 si ale art. 299 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.487 din 15 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2811 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.492 din 15 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.500 din 15 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (1) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

Decizia nr. 1.504 din 15 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.289/2011. - Hotărâre privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul rutier

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.298/1.668/2011. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului si al ministrului sănătătii pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viată sănătos

 

Rectificări la:

-  Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2011

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.363

din 18 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 215 alin. (1) si (3), art. 257 alin. (2) lit. b) si art. 259 alin. (7) lit. b) si alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 215 alin. (1) si (3), art. 257 alin. (2) lit. b) si art. 259 alin. (7) lit. b) si alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Pană Maria Camelia în Dosarul nr. 3.375/113/2010 al Tribunalului Brăila -Sectia comercială si contencios administrativ si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.305D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor din Constitutie invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 29 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.375/113/2010, Tribunalul Brăila - Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 215 alin. (1) si (3), art. 257 alin. (2) lit. b) si art. 259 alin. (7) lit. b) si alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reformam domeniul sănătătii.

Exceptia a fost ridicată de Pană Maria Camelia cu prilejul solutionării contestatiei formulate împotriva Deciziei Casei de Asigurări de Sănătate a Judetului Brăila nr. 40 din 26 aprilie 2010.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate, care instituie obligativitatea contributiei la sistemul public de asigurări sociale de sănătate, sunt contrare dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 15 alin. (2), art. 16, art. 23, art. 34, art. 45, art. 53 si art. 56 alin. (1) si (2). În acest sens, arată că, desi nu a optat pentru asigurare în cadrul sistemul de asigurări sociale de sănătate, este obligat ca, în temeiul dispozitiilor legale criticate, să achite retroactiv contributia către acest sistem, împreună cu penalităti si majorări.

Tribunalul Brăila - Sectia comercială si contencios administrativ consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale în raport cu critici le aduse.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedinti lor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precumsi Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivitdispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 215 alin. (1) si (3), art. 257 alin. (2) lit. b) si art. 259 alin. (7) lit. b) si alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006.

Curtea constată că, ulterior sesizării sale, art. 215 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 a fost modificat prin art. VIII pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 30 decembrie 2010, păstrându-se însă solutia legislativă criticată.

Textele de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 208 alin. (3) lit. e): “Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii si functionează ca un sistem unitar, iar obiectivele mentionate la alin. (2) se realizează pe baza următoarelor prin6ipii:[...]

e) participarea obligatorie la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;”

- Art. 208 alin. (6): “Asigurarea voluntară de sănătate nu exclude obligatia de a plăti contributia pentru asigurarea socială de sănătate.”;

- Art. 215 alin. (1) si (3): „(1) Obligatia virării contributiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum si persoanelor fizice, după caz. [...]


(3) Persoanele fizice care realizează venituri din activităti independente, venituri din agricultură si silvicultură, venituri din cedarea folosintei bunurilor, din dividende si dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală sau alte venituri care se supun impozitului pe venit sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare declaratii privind obligatiile fată de fond.”;

- Art. 257 alin. (2) lit. b): “Contributia lunară a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 5,5%, care se aplică asupra: [...]

b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăsoară activităti independente care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contributia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe tară, lunar,”

- Art. 259 alin. (7) lit. b): “(7) Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat. [...]

b) să achite pe întreaga perioadă a termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale contributia legală lunară calculată asupra veniturilor impozabile realizate, precum si obligatiile fiscale accesorii de plată prevăzute de Ordonanta Guvernului nr 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dacă au realizat venituri impozabile pe toată această perioadă;”

- Art. 259 alin. (8): “Pentru situatiile prevăzute la alin. (7) termenele de prescriptie privind obligatiile fiscale se calculează începând cu data primei solicitări de acordare a serviciilor medicale, la notificarea caselor de asigurări de sănătate sau la solicitarea persoanelor în vederea dobândirii calitătii de asigurat, după caz.”

Autorul exceptiei consideră că prevederile de lege criticate contravin următoarelor texte din Constitutie: ale art. 1 alin. (3) privind demnitatea umană, art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile, art. 16 privind egalitatea în drepturi a cetătenilor, art. 23 privind libertatea individuală, art. 34 privind ocrotirea sănătătii, art. 45 referitor la libertatea economică, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti si art. 56 alin. (1) si (2) referitor la contributiile financiare.

Examinând critica de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate în raport cu aceleasi texte din Legea fundamentală si motivări asemănătoare.

Astfel, prin Decizia nr. 705 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 31 octombrie 2007, Curtea a retinut că sistemul asigurărilor sociale de sănătate îsi poate realiza obiectivul principal datorită solidaritătii celor care contribuie, astfel că dispozitiile de lege criticate reprezintă de fapt o expresie a prevederilor constitutionale care reglementează ocrotirea sănătătii si a celor care consacră obligatia statului de a asigura protectia socială a cetătenilor.

În ceea ce priveste conformitatea textelor de lege criticate cu dispozitiile art. 23 alin. (1) din Constitutie, Curtea a statuat că “respectarea obligatiilor ce revin cetătenilor potrivit legislatiei în vigoare nu poate fi privită ca o violare a libertătii individuale si a sigurantei persoanei”.

Analizând sustinerile referitoare la încălcarea principiului constitutional al ne retroactivitătii legii, Curtea a constatat că dispozitiile de lege criticate prevăd obligatia plătii contributiei de asigurări de sănătate pentru o perioadă anterioară în sarcina celor care aveau această obligatie, dar nu au îndeplinit-o. Or, atât timp cât contributia la fondul de asigurări sociale de sănătate a fost prevăzută de lege, dar nu a fost îndeplinită, nu se poate sustine că prevederile de lege criticate instituie o prevedere nouă cu efecte retroactive, ci doar impun respectarea legii existente.

Referitor la libertatea economică, Curtea, prin Decizia nr. 476 din 17 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 25 iunie 2007, a statuat că art. 45 din Constitutie garantează accesul liberal persoanei la o activitate economică, libera initiativă si exercitarea acestora, conditionat însă de respectarea cadrului legal. Prin urmare, îndeplinirea obligatiilor legale ce revin persoanelor care desfăsoară o activitate independentă nu poate fi privită ca o restrângere a liberei initiative.

De asemenea, prin deciziile amintite, precum si prin Decizia nr. 838 din 24 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 11 august 2010, Curtea a retinut si faptul că dispozitiile de lege criticate nu sunt contrare dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 16 si art. 53 din Constitutie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziilor amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 215 alin. (1) si (3), art. 257 alin. (2) lit. b) si art. 259 alin. (7) lit. b) si alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Pană Maria Camelia în Dosarul nr. 3.375/113/2010 al Tribunalului Brăila - Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 octombrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.384

din 20 octombrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicată de Marius Foia Hart în Dosarul nr. 2.465/211/2009 al Judecătoriei Huedin si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.098D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât autorul exceptiei solicită completarea prevederilor legale, în sensul ca si alti participanti la trafic să fie obligati la plata tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 26 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.465/211/2009 Judecătoria Huedin a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicată de Marius Foia Hart într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contraventională.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile criticate contravin dispozitiilor art. 25 alin. (1) din Constitutie, îngrădind dreptul la libera circulatie a cetătenilor ce folosesc autovehicule pe drumurile nationale, în conditiile în care acestia contribuie prin taxe, impozite si accize la combustibil, la construirea si întretinerea drumurilor. De asemenea, consideră că acestea sunt discriminatorii, întrucât sunt exceptati de la plata taxei de drum anumiti participanti la trafic, cum ar fi motociclistii, biciclistii sau cărutele, care, desi folosesc drumurile nationale, nu sunt obligati la plata taxei prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România.

Judecătoria Huedin opinează în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că prin instituirea unei taxe de drum pentru utilizarea drumurilor nationale nu se îngrădeste în nici un mod dreptul la libera circulatie a cetătenilor, în conditiile în care acestia au posibilitatea ca prin reteaua de drumuri existente, altele decât drumurile nationale, să poată tranzita România. Perceperea taxelor de drum nu are scopul limitării circulatiei si dreptului la liberă circulatie, ci are menirea de a asigura fondurile necesare reparării si întretinerii retelei nationale de drumuri si extinderea acestei retele, solutie agreată si acceptată în Uniunea Europeană.

În ceea ce priveste încălcarea prevederilor art. 16 din Constitutie, pe considerentul că dispozitiile criticate au un caracter discriminatoriu prin exceptarea unor categorii de participanti la trafic de a plăti taxa de drum, această critică este nejustificată, în conditiile în care proprietarul sau administratorul drumului poate institui reguli de utilizare si exceptii de la plata acestei taxe.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că actul normativ criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi si art. 25 privind libera circulatie.


Examinând exceptia de ne constitutionalitate, Curtea constată următoarele:

1. Prin Decizia nr. 782 din 20 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 31 octombrie 2007, Curtea a observat că Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 introduce tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România pentru toate vehiculele înmatriculate si pentru toti utilizatorii români si străini, structurat în functie de perioada de parcurs si stationare, încadrarea în clasa de emisii poluante, masa totală maximă autorizată si numărul de axe, după caz, ca urmare a transpunerii Directivei nr. 62/1999/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene seria L nr. 187/42 din 20 iulie 1999, în ceea ce priveste tarifarea utilizării infrastructurii de transport rutier.

De asemenea, Curtea a retinut că tariful de utilizare a drumurilor publice instituit prin ordonanta criticată nu reprezintă o taxă, în sensul de obligatie fiscală impusă unei anumite categorii de persoane si care se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, deoarece, potrivit art. 12 alin. (1) din ordonanta criticată, sumele încasate în urma aplicării tarifelor de utilizare se constituie venit la dispozitia Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.. Totodată, aceste sume sunt utilizate - în exclusivitate - pentru finantarea lucrărilor de constructie, modernizare, întretinere si reparatie a drum uri lor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plăti în numele autoritătii publice contractante, ca urmare a obligatiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor nationale si autostrăzilor.

2. Curtea constată că, în ceea ce priveste critica autorului exceptiei de ne constitutionalitate, referitoare la faptul că Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România îngrădeste libera circulatie a cetătenilor prevăzută la art. 25 din Constitutie, precum si pretinsa discriminare pe care ar crea-o, nu poate fi retinută.

Astfel, dreptul la liberă circulatie, prevăzut la art. 25 din Constitutie, se referă la miscarea transfronta li eră a persoanelor si cea din interiorul frontierelor unui stat, vizează atât libertatea de miscare propriu-zisă, cât si libertatea oricărui cetătean de a-si stabili domiciliul sau resedinta în orice localitate din tară, precum si dreptul de a emigra si de a reveni în tară. De altfel, dreptul la libera circulatie este garantat, dar conditiile exercitării acestui drept sunt stabilite prin lege.

Prin instituirea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România pentru toate vehiculele înmatriculate si pentru toti utilizatorii români si străini, structurat în functie de perioada de parcurs si stationare, încadrarea în clasa de emisii poluante, masa totală maximă autorizată si numărul de axe, după caz, nu se încalcă prevederile art. 25 din Constitutie, întrucât scopul Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 este acela de a asigura finantarea lucrărilor de constructie, modernizare, întretinere si reparatie a drumurilor nationale si nu de a obstructiona libera circulatie a cetătenilor.

Pe de altă parte, referitor la faptul că normele criticate ar fi discriminatorii, întrucât sunt exceptati de la plata taxei de drum anumiti participanti la trafic, Curtea, în jurisprudenta sa constantă, a statuat că, în măsura în care reglementările deduse controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără ni ci o discriminare pe considerente arbitrare, critica având un atare obiect nu este întemeiată.

Dacă s-ar accepta rationamentul autorului exceptiei de neconstitutionalitate, s-ar ajunge la completarea prevederilor legale criticate, în sensul de a fi inclusi în categoria celor cărora li se aplică anumite tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier si alti participanti la trafic, aspect ce excedează competentei Curtii Constitutionale. Omisiunea de reglementare nu intră în atributiile Curtii Constitutionale, care, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului de constitutionalitate.

Însă, astfel cum reiese din economia textelor criticate, tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România se aplică tuturor vehiculelor înmatriculate si pentru toti utilizatorii români si străini, structurat în functie de perioada de parcurs si stationare, încadrarea în clasa de emisii poluante, masa totală maximă autorizată si numărul de axe, după caz, ca urmare a transpunerii Directivei nr. 62/1999/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene din 17 iunie 1999.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de ne constitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicată de Marius Foia Hart în Dosarul nr. 2.465/211/2009 al Judecătoriei Huedin.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 octombrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ionita Cochintu

 


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.385

din 20 octombrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Griga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Romaero” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 15.321/3/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.273D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr 15 321/3/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Romaero” - S.A. din Bucuresti cu ocazia solutionării apelurilor formulate împotriva Sentintei comerciale nr. 12.904 din 11 noiembrie 2009 pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială, într-o cauză având ca obiect o actiune pentru plata dividendelor datorate pe anul 2001, precum si a penalitătilor si majorărilor de întârziere datorate pentru neplata acestora.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia arată, în esentă, că prevederile art. 3 alin. (2) din actul normativ criticat, potrivit cărora “penalitătile si majorările de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a obligatiilor de plată urmează regimul juridic al creantelor bugetare”, încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 73 si art. 139, deoarece reglementează aspecte care au referire directă la bugetul de stat, or, potrivit art. 139 din Constitutie, “impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”, neputând astfel să producă consecinte juridice în domenii în care acestea pot fi reglementate numai prin legi.

Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 - act normativ emis de Guvern - modifică însăsi legea, deoarece reglementează aspecte care au referire directă la bugetul de stat, ceea ce contravine principiului referitor la ierarhia actelor normative, un act normativ cu putere juridică inferioară neputând să adauge, să modifice, să completeze sau să contrazică un act normativ care are o putere juridică superioară.

De asemenea, autoarea arată că prin Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 se modifică natura juridică a dividendelor - “din creantă comercială în creantă bugetară”, ceea ce este neconstitutional. Dividendele, definite la art. 67 din Legea nr. 31/1990 ca fiind cota-parte din profit ce se plăteste fiecărui asociat, au caracter comercial si nu pot fi încadrate în categoria creantelor bugetare si, în consecintă, să urmeze regimul juridic al acestora.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială consideră că dispozitiile criticate nu încalcă prevederile art. 73 si ale art. 139 din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 15 ianuarie 2002.


Dispozitiile criticate au următorul cuprins:

- Art. 3: “(2) Penalitătile si majorările de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a obligatiilor de plată urmează regimul juridic al creantelor bugetare.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 73 privind categoriile de legi si ale art. 139 referitor la impozite, taxe si alte contributii.

Examinând exceptia de ne constitutionalitate, Curtea retine următoarele:

1. Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României (devenit art. 108 în urma revizuirii din 2003) si ale art. 1 pct. II poz. 2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 341 din 27 iunie 2001 si a fost aprobată prin Legea nr. 769/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 15 ianuarie 2002.

Scopul adoptării Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, astfel cum reiese din expunerea de motive, a fost cel al unificării si sistematizării într-un singur act normativ a prevederilor care aveau ca obiect de reglementare repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, si care se regăseau în diverse acte normative, astfel:

- repartizarea profitului s-a făcut potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome;

- sumele reprezentând diferenta dintre impozitul pe profit [...] se repartizau ca surse proprii de finantare, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit;

- nu exista un cadru legislativ pentru constituirea fondului de rezervă la regiile autonome, acesta fiind reglementat numai pentru societătile comerciale prin Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale.

2. Dispozitiile legale criticate, în mod punctual, reglementează regimul penalitătilor si majorărilor de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a obligatiilor de plată ce urmează regimul juridic al creantelor bugetare, dispozitii care se regăseau, de principiu, si în vechea reglementare, respectiv în Ordonanta Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, care prevedeau: “Cota majorării de întârziere aplicată va fi cea prevăzută de legislatia referitoare la calculul si plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor si taxelor.”

3. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate privind reglementarea unor aspecte referitoare la bugetul de stat printr-un act normativ emis de Guvern, si nu prin lege, cum prevede art. 139 din Constitutie, Curtea constată că aceasta nu poate fi retinută.

Sintagma “numai prin lege” din cuprinsul art. 139 alin. (1) din Constitutia României nu are o semnificatie absolută, în sensul art. 73 din Constitutie, Parlamentul având în egală măsură competenta de a adopta legi speciale de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii ce nu fac obiectul legilor organice [art. 115 alin. (1) din Constitutie], asa cum, de altfel, s-a întâmplat si în situatia de fată.

A conditiona adoptarea unor prevederi referitoare la bugetul de stat numai prin dezbatere parlamentară ar însemna a nu tine cont de realitătile concrete ale derulării procedurilor parlamentare, astfel încât, pe perioada vacantei parlamentare, să nu poată fi adoptate astfel de reglementări.

De altfel, se poate lesne observa, chiar din expunerea de motive, că Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 nu a făcut decât să unifice prevederile referitoare la repartizarea profitului societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si al regiilor autonome etc. existente în mai multe acte normative, si acestea tot de natura legislatiei delegate, respectiv ordonante si ordonante de urgentă, astfel încât critica autorului nu se sustine.

Sintagma “numai prin lege” urmăreste, asadar, să interzică stabilirea unor impozite si taxe pentru bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat prin acte inferioare legii, cum ar fi hotărâri ale Guvernului, ordine ale ministrilor etc, sintagma nefiind aplicabilă ordonantelor si ordonantelor de urgentă ale Guvernului.

Fată de cele arătate, exceptia de neconstitutionalitate dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Romaero” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 15.321/3/2007 al Curtii de Apel Bucuresti -Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 octombrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ionita Cochintu

 


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.486

din 15 noiembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 si ale art. 299 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Marius Dumitru Irimia în Dosarul nr. 13.345/245/2008 al Curtii de Apel Iasi - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.009D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 17 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 13.345/245/2008, Curtea de Apel Iasi -Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Marius Dumitru Irimia într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului civil formulat împotriva unei decizii civile prin care a fost solutionată o actiune în grănituire.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că interpretarea ce se poate da dispozitiilor art. 299 alin. 1 raportat la art. 2821 din Codul de procedură civilă, în sensul că împotriva hotărârilor date în apel, atunci când, potrivit legii, hotărârile nu erau supuse apelului, nu se mai poate declara recurs este neconstitutională.

Interpretarea mentionată duce la mentinerea unei hotărâri judecătoresti pronuntate cu încălcarea normelor imperative de organizare judecătorească referitoare la compunerea completelor de judecată si cu încălcarea normelor de procedură privind judecarea recursului. Calificarea căii de atac este atributul instantei de judecată. O parte din proces nu poate fi sanctionată pentru eroarea făcută de instanta de control judiciar în calificarea căii de atac cu care a fost învestită.

De asemenea, autorul exceptiei de neconstitutionalitate mai arată că o astfel de interpretare contravine si principiului ne discriminării. Astfel, în cauze similare, ar exista justitiabili care ar fi judecati în complet de trei judecători si după procedura prevăzută la art. 299-316 din Codul de procedură civilă, în timp ce alti justitiabili, datorită gresitei calificări a căii de atac de către instanta de control judiciar, ar fi judecati în complet de doi judecători si după procedura prevăzută de art. 282-298 din Codul de procedură civilă, fără a avea nicio posibilitate legală de a contesta gresita calificare.

Curtea de Apel Iasi - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât instituirea unor reguli speciale privind exercitarea căilor de atac, în considerarea unor situatii speciale, este atributul exclusiv al legiuitorului, iar aceasta nu reprezintă încălcarea liberul acces la justitie al părtii. De asemenea, instanta de judecată consideră că suprimarea unei căi de atac în anumite pricini nu îngrădeste nici liberul acces la justitie, nici dreptul la un proces echitabil.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2821 din Codul de procedură civilă. Din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în realitate, obiectul acesteia îl constituie prevederile aii. 2821 si art. 299 alin. 1 din Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare, prevederi care au următorul continut:

- Art. 2821: “Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoresti date în primă instantă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întretinere, în litigiile al căror obiect are o valoare de până la 100.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părtilor, profesionisti sau neprofesionisti, asupra actiunilor posesorii, actiunilor în evacuare, a celor referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă si luarea măsurilor asigurătorii, asupra cererilor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârsite în procesele penale si în alte cazuri prevăzute de lege.

Hotărârile instantelor judecătoresti prin care se solutionează plângerile împotriva hotărârilor au toritătilor administratiei publice cu activitate jurisdictională si ale altor organe cu astfel de activitate nu sunt supuse apelului, dacă legea nu prevede altfel”;

- Art. 299 alin. 1: “Hotărârile date fără drept de apel, cele date în apel, precum si, în conditiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate jurisdictională sunt supuse recursului. Dispozitiile art. 282 alin. 2 sunt aplicabile în mod corespunzător.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justitie, art. 129 privind folosirea căilor de atac, precum si dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.


Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, în realitate, aspectele relevate nu se constituie într-o veritabilă critică de neconstitutionalitate, ci reprezintă chestiuni care tin de modul de interpretare si aplicare a legii. Or, asa cum rezultă din dispozitiile art. 126 din Constitutie, numai instantele judecătoresti sunt competente a se pronunta asupra interpretării si aplicării legii. Astfel, se observă că cele arătate în exceptia de neconstitutionalitate sunt aspecte a căror solutionare excedează competentei instantei constitutionale, ceea ce si determină in admisibilitatea excentiei de neconstitutionalitate ridicate

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 si ale art. 299 alin. (1) din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Marius Dumitru Irimia în Dosarul nr. 13.345/245/2008 al Curtii de Apel Iasi - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 noiembrie 2011.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.487

din 15 noiembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2811 din Codul de procedură civilă

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2811 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Complex Hotelier Decebal” - S.A. din Bacău în Dosarul nr. 4.774/110/2008 al Curtii de Apel Bacău - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.396D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 30 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.774/110/2008, Curtea de Apel Bacău – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2811 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Complex Hotelier Decebal” - S.A. din Bacău într-o cauză având ca obiect solutionarea cererii de lămurire a dispozitivului unei decizii civile.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât, prin existenta posibilitătii de lămurire a dispozitivului unei hotărâri sub aspectul întelesului, întinderii sau aplicării sale, se realizează practic schimbarea solutiei pronuntate de instanta de judecată. Or, acest lucru contravine prevederilor art. 21 alin. (3) din Constitutia României, care prevăd dreptul oricărei persoane la un proces echitabil, condus si gestionat în conformitate cu prevederile legale, asupra cărora părtile să îsi poată expune opinia si să îsi formuleze apărările, în cazul în care instanta de judecată s-a pronuntat altfel decât conform prevederilor legale sau sustinerilor părtilor, partea are posibilitatea de a ataca această hotărâre prin căile de atac prevăzute de reglementările în vigoare.

Curtea de Apel Bacău - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal, contrar dispozitiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu si-a exprimat opinia.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de ne constitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2811 din Codul de procedură civilă, texte de lege care au următorul continut:

În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori acesta cuprinde dispozitii potrivnice, părtile pot cere instantei care a pronuntat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispozitiile potrivnice.

Instanta va rezolva cererea de urgentă, prin încheiere dată în camera de consiliu, cu citarea părtilor.

Încheierea se va atasa la hotărâre atât în dosarul cauzei, cât si în dosarul de hotărâri al instantei.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor legale criticate, prin raportare la critici similare, constatând că sunt constitutionale.

Astfel, prin Decizia nr. 152 din 8 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 336 din 16 mai 2011, Curtea a constatat că dispozitiile art. 2811 din Codul de procedură civilă, cuprinse în sectiunea a VI-a „Îndreptarea, lămurirea si completarea hotărârii” a cap. IV din titlul III al cărtii a II-a, reprezintă norme de procedură, edictate de legiuitor în temeiul competentei sale constitutionale, atribuite potrivit art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală si privesc îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul hotărârilor si încheierilor judecătoresti, clarificarea întelesului dispozitivului hotărârilor judecătoresti sau completarea acestora.

Prin institutia îndreptării, lămuririi si completării unei hotărâri judecătoresti, legiuitorul a urmărit să asigure celeritatea în solutionarea cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecată, evitând exercitarea unei căi de atac pentru repararea omisiunii instantei, atunci când aceasta priveste erori materiale si nu are incidentă asupra fondului dreptului substantial dedus judecătii.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, atât considerentele, cât si solutia pronuntată prin decizia mentionată sunt valabile si în prezenta cauză, inclusiv în ceea ce priveste prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie.

Distinct de cele arătate mai sus, Curtea mai retine că eventuala depăsire a competentei instantei de judecată în exercitarea atributiilor prevăzute la art. 2811 din Codul de procedură civilă poate fi cenzurată de instanta de control judiciar în conditiile art. 2813 din acelasi Cod.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2811 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Complex Hotelier Decebal” - S.A. din Bacău în Dosarul nr. 4.774/110/2008 al Curtii de Apel Bacău - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 noiembrie 2011.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.492

din 15 noiembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedura civilă

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.


 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Imobilest” - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. 16.995/212/2010 al Judecătoriei Constanta - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.534D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Alina Clark a depus la dosar o cerere prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 20 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr 16 995/212/2010, Judecătoria Constanta - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Imobilest” - S.R.L. din Constanta într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii în anulare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt ne constitutionale, întrucât conditionează partea deja vătămată de invocarea cauzelor de nulitate prevăzute de art. 317 din Codul de procedură civilă pe calea apelului sau a recursului. Se arată, în acest sens, că de cele mai multe ori părtile află de existenta hotărârii după ce aceasta rămâne irevocabilă fată de celelalte părti sau în cursul executării silite. Cazurile de nulitate la care face trimitere art. 317 din Codul de procedură civilă nu pot fi invocate nici pe calea contestatiei la executare, singura posibilitate de a obtine judecata cu precădere si celeritate rămânând contestatia în anulare, potrivit art. 320 din Codul de procedură civilă.

În aceste conditii, partea nelegal citată riscă să fie prejudiciată pe calea executării silite, deoarece nu are acces la o cale care să se judece în procedură de urgentă, încălcându-se astfel si dreptul de solutionare a cauzei într-un termen rezonabil (prin raportare la faza executării silite a hotărârii) prevăzut de dispozitiile art. 21 alin. (3) ultima teză din Constitutie.

Astfel, dispozitiile procedurale ce fac referire la obligatia părtii care formulează contestatie în anulare de a dovedi că nu a putut invoca motivele de nulitate pe calea apelului sau a recursului, mai ales în situatia în care partea nu a fost legal citată, constituie o încălcare a liberului acces la justitie, prevăzut de dispozitiile art. 21 alin. (1) din Constitutie.

Judecătoria Constanta - Sectia civilă considera că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 317 alin. 1 din Codul de procedură civilă, text de lege care are următorul continut: “Hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestatie în anulare, pentru motivele arătate mai jos, numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului.

1. când procedura de chemare a părtii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerintele legii;

2. când hotărârea a fost dată de judecători cu călcarea dispozitiilor de ordine publică privitoare la competentă.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (3) referitoare la liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor legale criticate, prin raportare la critici similare, constatând că sunt constitutionale.

Astfel, prin Decizia nr. 1.271 din 12 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 23 noiembrie 2010, Curtea a statuat că prevederile criticate nu au în vedere hotărârile judecătoresti susceptibile de a fi atacate pe căile ordinare de atac, care oferă părtilor cadrul procesual adecvat în care să îsi poată exercita, cu diligentă, drepturile procesuale de pe pozitii de egalitate, ci se referă la hotărârile irevocabile împotriva cărora mai pot fi exercitate doar căile extraordinare de atac, asa cum este cazul contestatiei în anulare. Legiuitorul a prevăzut cazurile în care poate fi atacată o hotărâre irevocabilă pe calea contestatiei în anulare, tocmai pentru a garanta echitatea actului de justitie si pentru a-l pune pe justitiabilul care nu a putut invoca, din motive, desigur, neimputabile lui, nelegalitatea citării într-o situatie egală cu cel care a invocat aceste motive în apel sau în recurs, cu intentia de a crea un tratament juridic egal între acestia.

De asemenea, Curtea a mai retinut că, odată invocate pe calea apelului sau a recursului, aceste motive urmează a fi cenzurate de către instantă, care se va pronunta asupra lor, astfel încât nep renuntare a asupra acestor motive în faza recursului dă posibilitatea părtii interesate să le invoce în cadrul contestatiei în anulare, potrivit art. 317 alin. 2 din Codul de procedură civilă. Din moment ce partea a putut invoca aceste motive pe calea apelului sau a recursului, ar fi de prisos să i se mai acorde încă o dată această posibilitate pe calea contestatiei în anulare.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, atât considerentele acesteia, cât si solutia pronuntată prin decizia mentionată sunt valabile si în prezenta cauză.


Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Imobilest” - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. 16.995/212/2010 al Judecătoriei Constanta - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 noiembrie 2011.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.500

din 15 noiembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (1) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (1) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, exceptie ridicată de Mioara Alina Lăutaru în Dosarul nr. 7.499/3/2010 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a-a de contencios administrativ si fiscal si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.675D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care, invocând libertatea legiuitorului de a reglementa în acest domeniu, pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 5 noiembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr 7.499/3/2010, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (1) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.

Exceptia a fost ridicată de Mioara Alina Lăutaru într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului prin care i s-a refuzat dreptul la rentă viageră.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât, prin faptul că se raportează doar la sportivii seniori, introduc criteriul vârstei pentru acordarea rentei viagere, în conditiile în care si juniorii cuceresc medalii sportive pentru statul român, contribuind la cresterea prestigiului acestuia pe scena internatională. În felul acesta autorul exceptiei este lipsit de niste drepturi bănesti cuvenite în urma obtinerii unor rezultate sportive meritorii.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, întrucât legiuitorul a instituit o limitare nejustificată privind dreptul sportivului de performantă care a obtinut o medalie de aur, argint sau de bronz în probele individuale ori pe echipe din cadrul jocurilor olimpice sau o medalie de auria campionatele mondiale si europene de seniori - probe olimpice, de a beneficia de o rentă viageră.

Instituirea criteriului vârstei în determinarea dreptului de a obtine rentă viageră este ne constitutională în măsura în care intentia legiuitorului a fost aceea de a recompensa performanta în genere si nu doar performanta seniorilor, prin crearea unor criterii obiective determinate de tipul competitiei sportive.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit dejudecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 64 alin. (1) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, prevederi care au următorul continut: “ Sportivul de performantă care a obtinut o medalie de aur, argint sau de bronz în probele individuale sau pe echipe din cadrul jocurilor olimpice sau o medalie de aur la campionatele mondiale si europene de seniori - probe olimpice are dreptul, la cerere si cu confirmarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, la o rentă viageră.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei de neconstitutionalitate cere, de fapt, modificarea si completarea prevederilor legale, ceea ce excedează competentei Curtii Constitutionale, întrucât, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, “Curtea Constitutionala se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”. Solutia legislativă criticată reprezintă optiunea legiuitorului, iar Curtea Constitutională, potrivit competentelor sale mentionate, nu poate actiona în calitate de legiuitor pozitiv pentru a o modifica.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (1) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, exceptie ridicată de Mioara Alina Lăutaru în Dosarul nr. 7.499/3/2010 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a-a de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 noiembrie 2011.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.504

din 15 noiembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Sabin-Teodor Tepelus în Dosarul nr. 329/289/2009 al Judecătoriei Reghin si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr.4.713D/2010.


La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că părtile Sabin-Teodor Tepelus si Sorin Sabău au depus la dosar cereri prin care solicită admiterea exceptiei de ne constitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 25 noiembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 329/289/2009, Judecătoria Reghin a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată.

Exceptia a fost ridicată de Sabin-Teodor Tepelus într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât printr-o ordonantă a Guvernului nu pot fi reglementate organizarea si functionarea instantelor de judecată, domeniu rezervat legii organice, potrivit art. 73 alin. (3) lit. l) din Constitutie. De asemenea, prin asemenea acte normative nu poate fi afectat regimul institutiilor fundamentale ale statului.

Prin faptul că debitorul poate invoca apărări de fond, în cadrul unei contestatii la executare, împotriva unui titlu executoriu irevocabil în fata unei instante de executare care nu este, în mod normal, competentă să judece acel litigiu, având în vedere valoarea mai mare a titlului, se ajunge la încălcarea autoritătii hotărârii instantei superioare.

Judecătoria Reghin considera că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, notele scrise depuse de părti, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002. Din examinarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în realitate, obiectul acesteia îl constituie dispozitiile art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, prevederi care au următorul continut: “Prin contestatia la executare debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, cu exceptia cazului în care a formulat, potrivit art. 8, cerere în anulare împotriva ordonantei de admitere a cererii creditorului.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 115 alin. (6) privind delegarea legislativă, art. 126 alin. (2) privind competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată si ale art. 129 privind folosirea căilor de atac.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată pentru motivele ce vor li arătate în continuare.

În ceea ce priveste afirmatiile autorului exceptiei de neconstitutionalitate potrivit cărora normele de drept procesual civil nu pot fi cuprinse decât într-o lege organică si nu într-o ordonantă a Guvernului, prin Decizia nr. 120 din 16 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 5 aprilie 2004, Curtea a statuat că termenul de “lege” are mai multe întelesuri, în functie de distinctia ce operează între criteriul formal sau organic si cel material.

Potrivit primului criteriu, legea se caracterizează ca fiind un act al autoritătii legiuitoare, ea identificându-se prin organul chemat să o adopte si prin procedura ce trebuie respectată în acest scop. Această concluzie rezultă din coroborarea dispozitiilor art. 61 alin. (1) teza a doua din Constitutie, republicată, conform cărora “Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tării”, cu prevederile art. 76, 77 si 78, potrivit cărora legea adoptată de Parlament este supusă promulgării de către Presedintele României si intră în vigoare la trei zile după publicarea ei în Monitorul Oficial al României, dacă în continutul său nu este prevăzută o altă dată ulterioară. Criteriul material are în vedere continutul reglementării, definindu-se în considerarea obiectului normei, respectiv a naturii relatiilor sociale reglementate.

În ceea ce priveste ordonantele Guvernului, Curtea retine că, elaborând astfel de acte normative, organul administrativ exercită o competentă prin atribuire, care, prin natura ei, intră în sfera de competentă legislativă a Parlamentului. Prin urmare, ordonanta nu reprezintă o lege în sens formal, ci un act administrativ de domeniul legii, asimilat acesteia prin efectele pe care le produce, respectând sub acest aspect criteriul material.

În consecintă, întrucât un act juridic normativ, în general, se defineste atât prin formă, cât si prin continut, legea, în sens larg, deci cuprinzând si actele asimilate, este rezultatul combinării criteriului formal cu cel material.

Asa fiind, pentru argumentele arătate în prealabil, Curtea nu poate retine critica de neconstitutionalitate potrivit căreia astfel de proceduri speciale pot fi stabilite numai pe calea adoptării unei legi în sens restrâns, si nu pe cea a unei ordonante si, prin urmare, nu poate retine nici încălcarea art. 126 alin. (2) din Constitutie. De altfel, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2001 nu reglementează regulile generale de organizare si functionare a instantelor judecătoresti în sensul prevăzut de art. 73 alin. (3) lit. I) din Constitutia României.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 115 alin. (6) din Constitutie, acestea nu sunt incidente în cauză, întrucât vizează ordonantele de urgentă ale Guvernului, si nu ordonantele Guvernului emise în baza unei legi speciale de abilitare, potrivit art. 115 alin. (1) din Legea fundamentală.

De asemenea, prin Decizia nr. 497 din 29 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005, Curtea a retinut, în esentă, că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială si accelerată, derogatorie de la normele procedurii civile, care urmăreste recuperarea într-un timp cât mai scurt a creantelor certe, lichide si exigibile, ce reprezintă obligatii contractuale de plată a unor sume de bani. Acest caracter special al procedurii a determinat limitarea mijloacelor de probă utilizabile la înscrisuri, în prima fază, completate ulterior cu explicatiile si lămuririle date de părti, limitarea fiind deopotrivă valabilă pentru ambele părti, în conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare. Celelalte aspecte ale raporturilor juridice dintre părti urmează a fi rezolvate conform reglementărilor din dreptul comun. Totodată, textele de lege criticate contin norme de procedură asupra cărora legiuitorul este suveran a legifera, evident cu respectarea drepturilor si libertătilor fundamentale, în temeiul art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege.

În ceea ce priveste criticile de neconstitutionalitate intrinsecă, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 682 din 18 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 21 iunie 2010, Curtea a statuat că teza întâi a art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2001 permite debitorului invocarea, prin contestatia la executare, si a unor apărări de fond împotriva titlului executoriu, iar teza a doua a aceluiasi alineat exceptează de la exercitiul acestui drept debitorul care a formulat o cerere în anulare împotriva ordonantei de admitere a cererii creditorului. Conform prevederilor art. 8 din aceeasi ordonantă, împotriva ordonantei cu somatia de plată, emisă de judecător, debitorul poate formula cerere în anulare la instanta competentă pentru judecarea cauzei în primă instantă, care va putea anula ordonanta, situatie în care, la cererea creditorului, se va proceda la judecarea în fond a cauzei, în conditiile dreptului comun. Din continutul acestor dispozitii legale nu rezultă ni ci o îngrădire a accesului liber la justitie pentru niciuna dintre părtile litigante. Debitorul nemultumit de ordonanta cu somatia de plată poate formula o cerere în anulare la instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă. El poate, de asemenea, formula contestatie la executare împotriva titlului executoriu, în cadrul căreia are dreptul să invoce si apărări de fond, dacă nu si-a exercitat dreptul de a formula cerere în anulare împotriva ordonantei cu somatia de plată. Exceptia prevăzută în art. 10 alin. (2) teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 este justificată, întrucât aceasta are în vedere situatia în care, în lipsa cererii în anulare, debitorul nu a putut invoca apărările de fond.

În acelasi sens, referindu-se la specificul căilor de atac reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, Curtea a statuat, de exemplu, prin Decizia nr. 895 din 16 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 14 noiembrie 2007, că reglementarea acestora nu relevă ni ci un aspect de neconstitutionalitate. Legiuitorul ordinar este deplin îndreptătit ca, în considerarea anumitor particularităti, să opteze pentru o cale de atac cu o identitate proprie, alta decât cea de drept comun, o asemenea concluzie rezultând, de altfel, si din redactarea adoptată de legiuitorul constitutional, potrivit căreia stabilirea regimului juridic al căilor de atac este de competenta exclusivă a legiuitorului ordinar, care, potrivit atributiilor prevăzute de art. 126 alin. (2) din Constitutie, stabileste competenta si procedura de judecată, evident, cu conditia ca nicio normă de procedură să nu contravină vreunei dispozitii constitutionale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, cele statuate de Curte în jurisprudenta sa în materie sunt valabile si în prezenta cauză, inclusiv în privinta art. 129 din Constitutie.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Sabin-Teodor Tepelus în Dosarul nr. 329/289/2009 al Judecătoriei Reghin.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 noiembrie 2011.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul rutier

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea si Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumită în continuare A.R.R., este organismul specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii desemnat să asigure, în principal:

a) licentierea operatorilor de transport rutier si a operatorilor economici care efectuează activităti conexe transportului rutier;

b) eliberarea licentelor de traseu operatorilor de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale;

c) certificarea întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu;

d) autorizarea scolilor de conducători auto si a instructorilor auto;

e) activitatea de registru pentru operatorii de transport rutier, întreprinderile care efectuează transport rutier în cont propriu si auditorii de sigurantă;

f) eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;

g) punerea în aplicare a normei or tehnice si a reglementărilor specifice transporturilor rutiere, pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;

h) eliberarea cartelelor tahografice conducătorilor auto, întreprinderilor, personalului abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările si completările ulterioare, si operatorilor economici autorizati, conform reglementărilor legale;

i) gestionarea efectuării evaluării de impact asupra sigurantei rutiere, auditului de sigurantă rutieră, inspectiei de sigurantă, precum si desfăsurarea activitătilor de formare, atestare, instruire si perfectionare profesională a auditorilor de sigurantă rutieră;

j) Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutieră.”

(4) A.R.R. este institutie publică finantată integral din venituri proprii realizate din prestatiile de servicii specifice, precum si din desfăsurarea altor activităti privind valorificarea unor produse din activităti proprii si conexe, chirii, prestatii editoriale, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le au în administrare etc, pe bază de tarife stabilite în conditiile legii.”

2. La articolul 2, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Pentru exercitarea atributiilor specifice parcul auto normat al A.R.R. se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, în conditiile legii.”

3. La articolul 2, alineatele (6) si (7) se abrogă.

4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general.”

5. La articolul 6, alineatele (5) si (6) se abrogă.

6. La articolul 7, alineatele (1), (3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) A.R.R. întocmeste anual bugetul devenituri si cheltuieli.

(3) Excedentele anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al A.R.R. se reportează în anul următor.

(5) A.R.R. propune modalitătile de finantare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau împrumuturi contractate în conformitate cu legislatia în vigoare, în lei sau valută, rambursabile din veniturile proprii prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii.”

7. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) A.R.R. virează lunar o sumă echivalentă cu 60% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate, în contul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în vederea functionării acestuia.”

8. Articolul 8 se abrogă.

9. La anexa nr. 1, articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - A.R.R. este institutie publică cu personalitate juridică în subordin ea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată integral din venituri proprii realizate din prestatiile de servicii specifice, si îsi desfăsoară activitatea potrivit reglementării or în vigoare si ale prezentului regulament.”

10. La anexa nr. 1, articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - A.R.R. este organismul specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si îndeplineste, potrivit legii, următoarele atributii principale:

a) eliberează licente comunitare si copii conforme ale acestora, certificate de transport în cont propriu si copii conforme ale acestora, licente de traseu, licente pentru activităti conexe transportului rutier, precum si certificate/atestate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;

b) elaborează programul de transport interjudetean si avizează programele de transport rutier judetene în sensul armonizării acestora cu programul de transport interjudetean;


c) înregistrează operatorii de transport rutier în Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier si asigură gestionarea registrului;

d) înregistrează întreprinderile care efectuează transport rutier în cont propriu în Registrul electronic national al întreprinderilor si asigură gestionarea registrului;

e) asigură activitatea de registru pentru detinătorii de licente pentru activităti conexe transportului rutier;

f) eliberează cartele tahografice conducătorilor auto, întreprinderilor, personalului abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările si completările ulterioare, si operatorilor economici autorizati, conform reglementărilor legale;

g) autorizează scolile de conducători auto, instructorii auto si profesorii de legislatie rutieră;

h) asigură sistemul informatic în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, precum si pentru eliberarea certificatelorr/atestatelor profesionale;

i) eliberează certificate/atestate profesionale pentru persoanele desemnate să conducă permanent si efectiv activităti de transport rutier, pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri si/sau transport rutier de persoane, pentru conducătorii auto care efectuează transporturi de mărfuri agabaritice si/sau periculoase, pentru conducătorii auto care efectuează transport în regim de taxi, pentru consilierii de sigurantă rutieră, precum si pentru profesorii de legislatie rutieră si instructorii de conducere auto, în baza reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;

j) analizează si rezolvă reclamatiile, sesizările si propunerile privind calitatea serviciilor si modul de acordare a licentelor comunitare si a copiilor conforme ale acestora, a certificatelor de transport în cont propriu si a copiilor conforme ale acestora, a licentelor de traseu, a licentelor pentru activităti conexe transportului rutier, precum si a documentelor de transport specifice;

k) elaborează si propune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii norme si reglementări specifice, inclusiv cele ce definesc sistemul calitătii prestatiilor de transport rutier;

l) gestionează efectuarea evaluării de impact asupra sigurantei rutiere, auditului de sigurantă rutieră, inspectiei de sigurantă, precum si desfăsurarea activitătilor de formare, atestare, instruire si perfectionare profesională a auditorilor de sigurantă rutieră;

m) asigură activitatea de registru pentru auditorii de sigurantă rutieră;

n) eliberează atestate auditorilor de sigurantă rutieră si aplică sanctiuni disciplinare acestora în raport cu gravitatea abaterii;

o) elaborează si înaintează spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii liniile directoare privind măsurile de sigurantă care trebuie aplicate lucrărilor de constructie, reparare si întretinere a infrastructurii rutiere si un program de inspectie care are ca scop garantarea aplicării corespunzătoare a liniilor directoare temporare stabilite;

p) asigură determinarea si actualizarea periodică a costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate si a costului social mediu al unui accident grav, în conditiile în care ambele se produc în România;

q) avizează proiectele de sigurantă rutieră pentru certificarea conformitătii cu prevederile legale în vederea eliberării autorizatiilor de construire;

r) analizează si rezolvă reclamatiile, sesizările si propunerile privind calitatea serviciilor si modul de acordare a licentelor de transport/licentelor comunitare, a certificatelor de transport în cont propriu si a copiilor conforme ale acestora, a licentelor de traseu, a licentelor pentru activităti conexe transportului rutier si a documentelor de transport specifice;

s) acordă consultantă operatorilor de transport rutier si întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu în probleme privind aplicarea reglementărilor interne si internationale din domeniul transporturilor rutiere, precum si privind întocmirea documentatiei necesare implementării, functionării si certificării sistemului de management ai calitătii, conform standardului international de organizare SR EN ISO: 9001/2008;

s) colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea initierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere, si participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite si a situatiilor de pericol, pentru limitarea acestora;

t) colaborează cu alte organe de specialitate, în vederea solutionării re ci am atii lor si sesizărilor, si analizează propunerile privind siguranta transporturilor, a protectiei mediului înconjurător, precum si pentru asigurarea conditiilor unui mediu con curenti al normal;

t) colaborează cu institutii si organisme nationale si internationale si participă la organizarea unor actiuni de cunoastere si aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere;

u) participă în comisiile de clasificare a autocarelor si autobuzelor pe stele si categorii;

v) elaborează si propune Ministerului Transporturilor si Infrastructurii norme de aplicare a legii privind auditul de sigurantă rutieră;

w) elaborează regulamente-cadru si caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului rutier public local, potrivit art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările si completările ulterioare;

x) exercită alte atributii date în competenta sa de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.”

11. La anexa nr. 1, capitolul II1 se abrogă.

12. La anexa nr. 1, la articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, la nivel central, A.R.R. are în structura sa organizatorică departamente, directii, servicii si birouri.”

13. La anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general.”

14. La anexa nr. 1, articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Consiliul de conducere are, în principal, următoarele atributii si competente:

a) aprobă regulamentul propriu de organizare si functionare;

b) aprobă regulamentul de ordine interioară;

c) aprobă strategia de dezvoltare sau modernizare a A.R.R. si programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Â.R.R.;

d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii structura organizatorică aA.R.R.;

e) numeste si revocă personalul de conducere al A.R.R.;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentantii salariatilor, în conditiile legii;

g) avizează bugetul de venituri si cheltuieli si îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si asigură executia acestuia după aprobare;


h) aprobă sau propune spre aprobare, după caz, documentatiile tehnico-economice aferente investitiilor ce urmează a se realiza de către A.R.R., în conditiile legii;

i) propune modalităti de finantare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau împrumuturi contractate de stat ori cu garantia statului, pe care le poate derula în conditiile legii;

j) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului A.R.R., în conditiile legii;

k) stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii tarifele pentru prestatiile de servicii;

l) analizează raportul trimestrial al A.R.R. privind activitatea desfăsurată si stabileste măsuri pentru continuarea activitătii în conditii de echilibrare a bugetului;

m) analizează si propune Ministerului Transporturilor si Infrastructurii proiecte de noi acte normative sau modificări ale celor existente, care vizează domeniul său de activitate, pentru a fi supuse aprobării, conform reglementărilor în vigoare;

n) aprobă închirierea de clădiri, spatii si terenuri aflate în ad m in istrarea A. R .R.;

o) aprobă scoaterea din functiune si valorificarea, în conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul A.R.R.;

p) elaborează si/sau avizează, după caz, si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii norme si reglementări specifice obiectului său de activitate sau participă la elaborarea unor astfel de norme si reglementări;

q) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control intern din cadrul A.R.R, conform legii;

r) aprobă angajamentul directorului general privind politica de calitate;

s) exercită orice atributii care îi revin din reglementările în vigoare, din regulamentul său de organizare si functionare si din dispozitiile Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.”

15. La anexa nr. 1, articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Directorul general are, în principal, următoarele atributii si competente:

a) asigură conducerea operativă a A.R.R.;

b) reprezintă A.R.R. În relatiile cu tertii si semnează actele ce o angajează fată de acestia, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia în vigoare;

c) propune numirea si, după caz, revocarea directorilor A.R.R.;

d) numeste si, după caz, revocă personalul din conducerea compartimentelor A.R.R.;

e) angajează si, după caz, concediază personalul de executie din cadrul A.R.R.;

f) exercită orice atributii care îi revin din hotărârile consiliului de conducere, precum si din prevederile legale.”

16. La anexa nr. 1, articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) A.R.R. întocmeste anual bugetul devenituri si cheltuieli.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al A.R.R. se avizează de către consiliul de conducere si se aprobă de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în conditiile legii.”

17. La anexa nr. 1, articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) A.R.R. virează lunar o sumă echivalentă cu 60% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate, în contul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în vederea functionării acestuia.

(2) Excedentele anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al A.R.R. se reportează în anul următor.”

18. La anexa nr. 1, la articolul 20, alineatele (2) si (3) se abrogă.

Art. II. - Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome “Registrul Auto Român”, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 768/1991 privind înfiintarea si functionarea Regiei Autonome “Registrul Auto Român”, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 1 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după punctul 4.20 se introduce un nou punct, punctul 4.21, cu următorul cuprins:

“4.21. efectuează în trafic, împreună cu politistii rutieri, controlul tehnic al vehiculelor, cu exceptia vehiculelor destinate transportului rutier de persoane având mai mult de 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, si a vehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri având masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone.”

2, Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, regia constituie fondul de rezervă si de dezvoltare, asigură sumele necesare desfăsurării activitătii si satisfacerii nevoilor de functionare, precum si celelalte vărsă minte prevăzute de lege.

(2) Regia Autonomă “Registrul Auto Român” virează lunar o sumă echivalentă cu 20% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate, în contul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în vederea functionării acestuia.”

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrăzi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică si de sărbătoare legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Se exceptează de la prevederile art. 1 vehiculele detinute de unitătile Ministerului Apărării Nationale, de unitătile Ministerului Administratiei si Internelor, de serviciile de ambulantă, de serviciile publice comunitare pentru situatii de urgentă, asa cum sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările si completările ulterioare, vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, asa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii în securitatea si siguranta natională, vehiculele detinute de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA, denumită în continuare C.N.A.D.N.R., vehiculele detinute de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier si utilizate pentru activitatea de inspectie si control, precum si vehiculele care efectuează transporturile prevăzute în anexa nr. 2.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 6 se fac de către:

a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;


b) politistii rutieri, în cazul în care îsi desfăsoară activitătile specifice de control în lipsa personalului prevăzut la lit. a).”

Art. IV. - Alineatele (4) si (5) ale articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:

a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

b) politistii rutieri, în cazul în care îsi desfăsoară activitătile specifice de control în lipsa personalului prevăzut la lit. a);

c) personalul Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA. împuternicit să efectueze controlul în punctele de trecere a frontierei de stat.

(5) Pentru identificarea furnizorilor si/sau pentru verificarea respectării prevederilor prezentei hotărâri, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier poate încheia protocoale de colaborare cu subunitătile Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, ale Administratiei Nationale «Apele Române», ale Gărzii Nationale de Mediu sau cu alte institutii din subordinea Ministerului Mediului si Pădurilor, după caz.”

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităti mobile de transport rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri se efectuează la sediile întreprinderilor si operatorilor de transport rutier de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier si/sau de către personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.”

2 La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Contraventiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată si se sanctionează de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier si/sau de către personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita de competentă a acestora.”

3. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - La fiecare 2 ani, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier prezintă un raport Comisiei Europene privind aplicarea Directivei 2002/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităti mobile de transport rutier, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali. Raportul trebuie să fie transmis Comisiei cel târziu până la data de 30 septembrie care urmează perioadei de 2 ani la care face referire raportul. Perioada de 2 ani este aceeasi cu cea la care se face referire la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului.”

Art. VI. - Alineatele (2) si (3) ale articolului 30 din Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronică si distribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 16 octombrie 2003, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) se face de către personalul autorizat al operatorului SIAE sau de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, la sesizarea operatorului SIAE.”

Art. VII. - În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, la litera D, după nr. crt. 5 se introduce un nou număr curent, nr. crt. 6, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

“6.

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

venituri proprii

Bucuresti”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Gheorghe Dobre,

secretar general

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.289.

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

Nr. 5.298 din 7 septembrie 2011

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.668 din 9 decembrie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viată sănătos

 

În baza art. 83 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicală a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului si ministrul sănătătii ernit prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind examinarea stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viată sănătos, prevăzută în anexă care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Asistenta medicală a studentilor se asigură în conformitate cu Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicală a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul sănătătii

Ladislau Ritli

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind examinarea stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viată sănătos

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. -Prezenta metodologie reglementează organizarea si desfăsurarea activitătii de examinare a stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate, pentru acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viată sănătos.

Art. 2. - (1) Statul asigură copilului protectia si îngrijirea necesare în vederea asigurării bunăstării sale, tinând seama de drepturile si obligatiile părintilor săi, ale reprezentantilor săi legali sau ale altor persoane cărora acesta Ie-a fost încredintat în mod legal, inclusiv dreptul la educatie si la sănătate.

(2) Statul asigură asistenta medicală si măsurile de ocrotire a sănătătii pentru toti copiii, cu accent pe dezvoltarea măsurilor primare de ocrotire a sănătătii.

Art. 3. - (1) Asistenta medicală si de medicină dentară acordată prescolarilor si elevilor pe toată perioada în care se află în unitătile de învătământ se asigură în cabinetele medicale si de medicină dentară din grădinite si scoli.

(2) Acolo unde nu există cabinete medicale si de medicină dentară în grădinite si scoli, asistenta medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin medicii si medicii dentisti din localitătile respective sau din localităti apropiate, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Examinarea si evaluarea stării de sănătate acordate prin asistenta medicală pentru prescolari si elevi se asigură pe toată perioada în care acestia se află în unitătile de învătământ, având următoarele componente:

a) servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi - identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii, gestionarea circuitelor functionale, verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică;

b) servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective - imunizări, triaj epidemiologie;

c) servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor - evaluarea stării de sănătate, monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare;

d) servicii de asigurare a stării de sănătate individuale - acordarea de scutiri medicale, acordarea de îngrijiri medicale pentru afectiuni curente, care nu necesită apelarea la Serviciul unic de urgentă - 112, până la preluarea copilului de către medicul de familie sau în colaborare cu acesta;

e) servicii medicale de asigurare a stării de sănătate - actiuni medicale curative, acordarea de consultatii medicale la cerere, eliberarea de bilete de trimitere în regim special si de retete gratuite si acordarea de prim ajutor în caz de urgentă;

f) activităti de educatie pentru sănătate si de promovare a unui stil de viată sănătos.


Art. 5. - (1) Categoriile de personal implicate în asigurarea stării de sănătate a prescolarilor si elevilor sunt următoarele:

a) personalul medical din unitatea de învătământ si, după caz, medicul de familie care deserveste unitatea;

b) personalul din directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti;

c) personalul din administratia publică locală cu competente partajate în învătământul p re universitar de stat, cu exceptia învătământului special;

d) directorul unitătii de învătământ;

e) dirigintele sau profesorul pentru învătământ primar/prescolar al clasei/grupei respective;

f) personalul didactic, personalul didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ;

g) personalul din inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(2) Atributiile personalului, pe categorii, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. - Baremul de dotare a cabinetelor medicale si de medicină dentară din unitătile de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL II

Organizarea examinării stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile scolare de stat si particulare autorizate/acreditate de către cadrele medicale

 

Art. 7. - (1) Examinarea stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile scolare de stat si particulare autorizate/acreditate are ca scop îmbunătătirea stării de sănătate, prin evaluarea sănătătii colectivitătii de copii, prevenirea îmbolnăvirilor si depistarea precoce a unor afectiuni, deficiente sau factori de risc, prin initierea rapidă a actiunilor necesare ori a măsurilor adecvate de educatie pentru sănătate.

(2) Examinarea stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate nu exclude si nu se suprapune cu examinarea stării de sănătate a copilului în calitate de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Examinarea stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate urmăreste, cu prioritate, următoarele obiective pentru fiecare dintre categoriile de beneficiari:

a) prescolari:

(i) evaluarea stării de dezvoltare fizică si neuropsihomotorie si aprecierea stării de sănătate;

(ii) depistarea diverselor deficiente sau boli psihofizice, organice, senzoriale, de vorbire, congenitale ori dobândite, si aplicarea precoce a tratamentelor recuperatoare medicale si educative, în vederea integrării viitoare în unităti de învătământ;

(iii) consilierea părintilor/reprezentantilor legali ai copiilor în vârstă de 6-7 ani, în raport cu starea lor de sănătate, după caz, si îndrumarea spre învătământul special (pentru deficientii mintal, senzorial si motor);

(iv) formarea unor deprinderi si abilităti deviată sănătoasă;

b) elevi:

(i) evaluarea stării de dezvoltare fizică si neuropsihomotorie si aprecierea stării de sănătate;

(ii) depistare precoce a bolilor:

- depistarea tulburărilor în dezvoltarea fizică si neuropsihică;

- depistarea deficientelor si/sau a bolilor specifice vârstei;

(iii) depistare precoce a factorilor si comportamentelor cu risc:

- nutritionali;

- alcool;

- tutun;

- droguri, inclusiv etnobotanice;

- BTS (boli cu transmitere sexuală);

- sedentarism;

- violentă;

- alti factori de risc;

(iv) orientarea scolară si profesională în functie de starea de sănătate individuală;

(v) formarea unui stil de viată sănătos.

Art. 9. - Copiii si tinerii depistati, în urma examinărilor medicale, cu boli sau deficiente vor fi luati în evidentă specială si, după caz, vor fi dispensarizati de medicul colectivitătii împreună cu medicul de familie si/sau cu medicii de alte specialităti, în vederea recuperării stării lor de sănătate.

Art. 10. - Etapele examinărilor medicale periodice si de bilant ale stării de sănătate sunt următoarele:

a) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toti prescolarii din colectivităti;

b) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toti elevii;

c) examinările medicale periodice de bilant ale stării de sănătate efectuate pentru toti elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a IX-a, a XII-a/a XIII-a si din ultimul an al scolilor profesionale.

Art. 11. - (1) Programarea examinării medicale a stării de sănătate se face de către medic împreună cu conducerea colectivitătii de prescolari sau a unitătii de învătământ (care va asigura si mobilizarea la datele fixate).

(2) Examinările medicale periodice de bilant ale stării de sănătate vor începe cu elevii din clasa a IX-a, iar în liceu, cu clasa a XII-a, pentru depistarea eventualelor cazuri de afectiuni cronice sau cronicizabile, cu trimitere la medicii specialisti în vederea consilierii privind orientarea scolară si profesională, în functie si de eventualele abateri de la starea de sănătate.

(3) Examinarea medicală se face elevilor din clasa a IV-a si din ultimul an al scolilor profesionale.

(4) în ultimele două luni înainte de închiderea anului scolar vor fi examinati elevii din clasa I, prilej cu care va putea fi efectuată o comparatie între starea de sănătate a acestora la intrarea în scoală si, respectiv, la sfârsitul clasei I.

 

CAPITOLUL III

Modul de efectuare a examinărilor medicale periodice de bilant ale stării de sănătate

 

Art. 12. - Personalul care asigură examinarea este format din:

a) asistentele medicale din colectivitătile de prescolari, din unitătile scolare sau, în absenta acestora, din personalul sanitar desemnat de medicul de familie. Acest personal efectuează măsurătorile so mato metri ce si determinările liziometrice;

b) profesorul pentru învătământ prescolar din grădinite, care efectuează aprecierea dezvoltării neuropsihice si a limbajului si care consemnează sub semnătură datele obtinute în fisa specială a prescolarului;

c) medicul colectivitătii (scolar, al unitătii de învătământ sau de familie).

Art. 13. - Prescolarii si elevii care au fost depistati cu probleme de sănătate ce nu pot fi rezolvate de medicul examinator vor fi trimisi de către acesta la cabinetele de specialitate, pentru precizarea diagnosticului si a atitudinii terapeutice.

Art. 14. - Examinările medicale periodice de bilant ale stării de sănătate se realizează după cum urmează:

a) efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au apărut în intervalul dintre ultima examinare medicală de bilant si data examinării, deficiente senzoriale, de limbaj, de dezvoltare mintală, date sociofamiliale, factori de risc;

b) efectuarea unui examen clinic pe aparate si sisteme, avându-se în vedere în cadrul acestuia si examenul endocrinologie;

c) efectuarea examenului dezvoltării fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie);

d) depistarea tulburărilor de vedere;

e) depistarea tulburărilor de auz;

f) depistarea întârzierilor în dezvoltarea neuropsihică la prescolari;

g) înregistrarea datelor obtinute în urma examinărilor medicale periodice de bilant ale stării de sănătate în fisa medicală a copilului.

Art. 15. - Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învătământ sunt prezentate în anexa nr. 3, iar normarea personalului medical din unitătile de învătământ este prevăzută în anexa nr. 4.

 

CAPITOLUL IV

Rolul unitătilor de învătământ si al autoritătilor publice locale în asigurarea si în mentinerea stării de sănătate a elevilor

 

Art. 16. - (1) Unitătile de învătământ, prin directorul scolii si în colaborare cu cadrele medicale, asigură conditiile necesare examinării si evaluării stării de sănătate a elevilor.

(2) Conducerea unitătilorde învătământ si autoritătile publice locale asigură conditiile igienico-sanitare de functionare privind organizarea si desfăsurarea, în bune conditii, a activitătii instructiv-educative, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătătii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - Conducerea unitătilor de învătământ face demersuri pe lângă autoritătile publice locale în vederea respectării prevederilor legale cu privire la: prevenirea consumului de substante toxice, asigurarea unei alimentatii sănătoase în unitătile de învătământ, derularea programelor si proiectelor nationale guvernamentale.

Art. 18. - În unitătile de învătământ se organizează activităti educative extracurriculare si extras cola re pentru promovarea unui stil de viată sănătos.

Art. 19. - Unitătile de învătământ prezintă în oferta lor activităti formale de educatie pentru sănătate.

Art. 20. - Unitătile de învătământ încheie parteneriate cu institutii guvernamentale si ne guvernamentale în vederea promovării stilului de viată sănătos si responsabil în rândul elevilor.

Art. 21. - Unitătile de învătământ colaborează cu comunitatea locală si cu părintii/reprezentantii legali ai elevilor pentru promovarea principiilor de viată sănătoasă.

Art. 22. - Unitătile de învătământ au obligatia să informeze părintii sau reprezentantii legali ai elevilor că semnarea contractului educational include si responsabilitatea acestora fată de sănătatea propriilor copii si în afara scolii, în vederea asigurării unui climat sănătos la nivel de clasă/grupă si a evitării degradării stării de sănătate a celorlalti elevi/prescolari din colectivitate/unitatea de învătământ, si să includă în regulamentul de ordine interioară aspecte legate de asistenta medicală si promovarea stilului de viată sănătos.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 23. - Copiii cetătenilor rezidenti pe teritoriul României, înscrisi în unităti de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate, beneficiază de asistentă medicală gratuită, în conditiile prezentei metodologii.

Art. 24. - Prezenta metodologie, cu atributii partajate, este elaborată în baza Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/2008, aprobată prin Legea nr. 174/2011 cu modificările ulterioare, si a Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 653/2001, cu modificările ulterioare, si intră în vigoare la 30 de zile după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 25. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Atributiile personalului implicat în asistenta medicală si de medicină dentară acordată prescolarilor si elevilor si pentru promovarea unui stil de viată sănătos si a educatiei pentru sănătate

 

I. Atributiile medicului scolar/medicului, după caz

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

a) Semnalează directorului scolii si institutiilor publice cu atributii de control încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnalează nevoile de amenajare si dotare a cabinetelor directorului unitătii de învătământ si comunitătii locale.

c) Controlează respectarea conditiilor de igienă din spatiile de învătământ, de cazare si alimentatie din unitătile de învătământ arondate.

d) Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigatiile de laborator, în vederea depistării afectiunilor infectocontagioase la subiecti si contacti.

e) Urmăreste modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic si la orele de educatie fizică).

f) Controlează, prin sondaj, igiena individuală a prescolarilor si scolarilor.

g) Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale ale personalului didactic si administrativ-gospodăresc din unitătile arondate, conform reglementărilor de sănătate si securitate în muncă.

Gestionarea circuitelor functionale

a) Evaluează circuitele functionale si propune toate măsurile pentru conformarea la standardele si normele de igienă.

b) Prezintă măsurile necesare directorului unitătii de învătământ.

c) Sprijină conducerea unitătii de învătământ în mentinerea conditiilor igienico-sanitare în conformitate cu normele în vigoare.

d) Verifică implementarea măsurilor propuse.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

a) Constată abaterile de la normele de igienă si antiepidemice.

b) Informează, în scris, directorul scolii si/sau reprezentantii directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti în legătură cu aceste abateri.

c) Supervizează corectarea abaterilor.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

a) Vizează întocmirea meniurilor din grădinite si cantine scolare.

b) Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentatii sănătoase.

c) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinite si cantine scolare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare.

d) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a eventualelor nereguli constatate.

e) Informează operativ directorul unitătii de învătământ despre neregulile constate si despre măsurile ce trebuie adoptate.

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Servicii curente

Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgentă, materiale sanitare si cu instrumentar medical (în colaborare cu medicul coordonator, după caz).

Imunizări

a) Organizează activitatea de vaccinare, în conditii de igienă si de sigurantă.

b) Colaborează cu directiile de sănătate publică în vederea aprovizionării cu vaccinurile prevăzute în calendarul national de imunizare, pe clase.

c) Asigură lantul de frig la nivelul unitătii de învătământ, conform normelor Ministerului Sănătătii.

d) Efectuează imunizările în conformitate cu normele Ministerului Sănătătii.

e) Informează directorul unitătii de învătământ asupra resurselor necesare pentru efectuarea imunizărilor.

f) Dispune măsuri pentru cadrele didactice, pentru facilitarea activitătii de vaccinare.

g) Consiliază cadrele didactice cu privire la modul de informare a părintilor, pentru a accepta desfăsurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.

h) Se îngrijeste de întocmirea corectă a evidentelor necesare si de raportarea în termene a activitătii de imunizare.

Triaj epidemiologie

a) Initiază supravegherea epidemiologică a prescolarilor din grădinite si a elevilor.

b) Depistează, izolează si declară orice boală infectocontagioasă, în functie de grupă.

c) Participă la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi.

d) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicatia medici lor epidemiologi.

e) Initiază actiuni de dezinfectie-dezinsectie si deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoza, scabie), virale sau microbiene (tuberculoză, infectii streptococice, boli diareice acute etc.) din grădinite si scoli, conform normelor Ministerului Sănătătii.

f) Initiază actiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.

g) Efectuează triajul epidemiologie după vacantele scolare sau ori de câte ori este nevoie.

h) Depistează activ, prin examinări periodice, anginele streptococice si urmăreste tratamentul cazurilor depistate.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

a) Participă la anchetele stării de sănătate initiate în unitătile de copii si tineri arondate.

b) Asigură asistentă medicală pe perioada desfăsurării examenelor nationale.

c) Prezintă în consiliile profesorale ale unitătilor de învătământ arondate o analiză anuală a stării de sănătate a copiilor.


Tipul de servicii

Atributii specifice

 

d) Examinează elevii care vor fi supusi imunizări lor profilactice, pentru stabilirea eventuale lor contraindicatii, si supraveghează efectuarea vaccinărilor si aparitia reactiilor adverse postimuniz are (RAPI).

e) Examinează toti prescolarii din grădinite si elevii - examenul medical de bilant al stării de sănătate din clasele 1, a IV-a, a VIII-a-a, a XII-a/a XIII-a si ultimul an al scolilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică si neuropsihică si pentru depistarea precoce a unor eventuale afectiuni.

f) Selectionează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor scolare si profesionale la terminarea învătământului gimnazial si liceal.

g) Examinează prescolarii si elevii care vor participa la concursuri, olimpiade scolare (cu exceptia celor sportive) si în vacante, în diverse tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologie, în care seva mentiona si patologia cronică a copilului. Pentru participările la evenimente sportive este necesar avizul medicilor specialisti de medicină sportivă.

h) Vizează documentele medicale pentru obtinerea de burse medicale scolare.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Dispensarizează elevii din toate clasele, cu probleme de sănătate, aflati în evidenta specială, în scop recuperator.

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

Completează împreună cu cadrele medicale medii din subordine raportările curente privind morbiditatea înregistrată si activitatea cabinetelor medicale din grădinite si scoli.

Eliberarea documentelor medicale necesare

Eliberează adeverinte medicale la terminarea grădinitei, scolii generale, scolii profesionale si a liceului.

Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale

Acordarea de bilete de trimitere

Eliberează bilete de trimitere simple.

Acordarea de scutiri medicale

a) Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii partiale de efort fizic si de anumite conditii de muncă, în cadrul instruirii practice în atelierele scolare.

b) Eliberează scutiri medicale de prezentă la cursurile scolare pentru elevii bolnavi.

c) Eliberează scutiri medicale, partiale sau totale, de la orele de educatie fizică scolară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

d) Vizează documentele medicale eliberate de alte unităti sanitare pentru motivarea absentelor de la cursurile scolare.

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Acordă, la nevoie, primul ajutor prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ arondate medicilor, în limitele competentelor.

b) Examinează, tratează si supraveghează medical prescolarii si elevii, inclusiv pe cei izolati, până la preluarea lor de către familie/reprezentantul legal sau până la trimiterea la medicul specialist/de familie.

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

a) Medicul, împreună cu directorul unitătii de învătământ, initiază, desfăsoară si colaborează la organizarea diverselor activităti de educatie pentru sănătate în cel putin următoarele domenii:

(i) nutritie sănătoasă si prevenirea obezitătii;

(ii) activitate fizică;

(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substante

etnobotanice); (iv) viata de familie, inclusiv boli cu transmitere sexuală (BTS); (v) prevenirea accidentelor rutiere; (vi) pregătirea pentru actiune în caz de dezastre; (vii) instruirea grupelor “Sanitarii priceputi”; (viii) orice alte teme privind stilul de viată sănătos.

b) Initiază si participă, după caz, la lectiile de educatie pentru sănătate.

c) Participă la lectoratele cu părintii ale căror teme vizează sănătatea copiilor.

d)Tine prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind sănătatea copiilor.

e) Organizează instruiri ale personalului didactic si administrativ în probleme de sănătate a copiilor.

f) Consiliază cadrele didactice în legătură cu principiile promovării sănătătii si ale educatiei pentru sănătate, în rândul prescolarilor si elevilor.

g) Participă la programe de educatie medicală continuă, conform reglementărilor în vigoare.


II. Atributiile asistentului medical

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul

riscurilor pentru sănătatea

colectivitătii

a) Semnalează medicului unitătii/directorului scolii, după caz, încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnalează medicului unitătii/directorului unitătii de învătământ nevoile de amenajare si dotare a cabinetului medical.

c) Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) si activă (jocuri) a copiilor si conditiile în care se realizează aceasta.

d) Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de căli re (aer, apă, soare, miscare) a organismului copiilor.

e) Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor din grădinite în timpul spălării pe mâini a acestora si la servirea mesei.

f) Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situatiilor deficitare constatate.

g) Izolează copiii suspecti de boli transmisibile si anuntă urgent medicul colectivitătii, familia sau reprezentantul legal.

h) Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice fată de contacti si efectuând recoltări de probe biologice, dezinfectii etc.

i) Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologie si ridică buletinele de analiză în situatii de aparitie a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.

j) Întocmeste zilnic în grădinite evidenta copiilor absenti din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie conditionată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absente ce depăsesc 3 zile.

k) Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădinite (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.) si scoli, spatiile de învătământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere scolare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditatii, grupuri sanitare, spălătorii) si de alimentatie (bucătării si anexele acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute si aducând operativ la cunostintă medicului si, după caz, conducerii unitătii deficientele constatate.

1) Execută actiuni de combatere a boli lor transmisi bile din focarele existente în scoli, întocmind si fise de focar (prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculoza si scabie).

Gestionarea circuitelor functionale

Evaluează circuitele functionale sub supervizarea medicului si propune acestuia măsurile necesare pentru conformarea la standardele si normele de igienă.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

a) Constată abaterile de la normele de igienă si antiepidemice.

b) Informează medicul sau, în lipsa acestuia, directorul scolii si/sau reprezentantii directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti asupra acestor abateri.

c) Supervizează corectarea abaterilor, în functie de responsabilitătile stabilite de medic.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

a) Participă la întocmirea meniu iilor săptămânale si la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentatia prescolarilor si elevilor.

b) Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie si a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar si starea de sănătate a acestuia, cu interdictia de a presta activităti în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infectii ale pielii, tuse cu expectoratie, amigdalite pultacee, aducând la cunostintă conducerii grădinitei aceste constatări.

c) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie si controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentatie privind calitatea alimentelor.

d) Controlează zilnic proprietătile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie si modul de functionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.

e) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinite si din cantinele scolare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare.


Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Servicii curente

a) Gestionează, în conditiile legii si pe baza normelor Ministerului Sănătătii, instrumentarul, materialele sanitare si medicamentele de la aparatul de urgentă si răspunde de utilizarea lor corectă.

b) Însoteste, după caz, copiii din grădinită în situatia deplasării acestora într-o tabără de vacantă, pe toată durata acesteia.

c) Asigură asistenta medicală în taberele de odihnă pentru prescolari, scop în care poate li detasat în aceste unităti.

d) Urmăreste aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgentă, materialele sanitare si cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului.

e) Urmăreste si consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie si a limbajului prescolarilor, consemnând în fisele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.

f) Aplică, în conformitate cu instructiunile Ministerului Sănătătii, tratamentul profilactic al prescolarilor, sub supravegherea medicului colectivitătii.

g) Supraveghează starea de sănătate si de igienă individuală a copiilor, iar în situatii de urgentă anuntă, după caz, medicul colectivitătii, serviciul de ambulantă, conducerea unitătii de învătământ, precum si familiile/reprezentantul legal al prescolarilor si elevilor.

Imunizări

a) Efectuează catagrafia elevilor supusi (re)vaccinărilor.

b) Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările profilactice planificate, în conformitate cu Programul national de imunizări.

c) Înregistrează în fisa de consultatie si în registrul de vaccinări imunizările efectuate.

d) Îndeplineste măsurile stabilite de medic pentru organizarea activitătii de imunizare a elevilor.

e) Încurajează cadrele didactice si părintii să faciliteze si, respectiv, să accepte desfăsurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.

f) Răspunde de păstrarea vaccinurilor în cabinetul medical, conform reglementărilor în vigoare.

Triaj epidemiologie

a) Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din grădinite.

b) Efectuează triajul epidemiologie al tuturor elevilor după fiecare vacantă, precum si alte triaje, atunci când este cazul.

c) Depistează si izolează orice boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta.

d) Participă la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului.

e) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicatia medicului.

f) Execută actiuni antiparazitare si antiinfectioase în focarele din grădinite si scoli, conform normelor Ministerului Sănătătii.

g) Execută actiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

a) Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate initiate în unitătile de copii si tineri arondate, conform dispozitiilor medicului.

b) Participă alături de medicul colectivitătii la examinarea medicală de bilant a stării de sănătate a elevilor.

c) Efectuează somatometria în cadrul examenului medical, înscriind datele rezultate în fisele medicale.

d) Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somatometrie (înăltime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, Irecventă cardiacă, fortă musculară manuală, capacitate vitală pulmonară) si altele, cu consemnarea rezultatelor în fisele medicale.

e) Consemnează în fisele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilant ale stării de sănătate si rezultatele controalelor elevilor dispensarizati, sub supravegherea medicului scolii, precum si motivările absentelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educatie fizică scolară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică scolară.

f) Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate si scoli profesionale.

g) Participă sau prezintă, după caz, în consiliile profesorale ale scolilor o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor.

h) Participă la examinarea elevilor care vor fi supusi imunizarilor profilaetice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale,

i) Colaborează la efectuarea vaccinărilor si supraveghează aparitia reactiilor adverse postimunizare (RAPI).


Tipul de servicii

Atributii specifice

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

înregistrează si supraveghează copiii cu afectiuni cronice, consemnând în fise rezultatele examenelor medicale, iar în registrul de evidentă specială, datele controalelor medicale.

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

a) Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscrisi în clasa 1.

b) Execută activităti de statistică sanitară prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizică si de morbiditate (incidentă, prevalentă etc).

c) Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare si anuale privind activitatea cabinetului medical scolar, calculând indicatorii de prevalentă, incidentă si structură a morbiditătii.

d) Completează adeverintele medicale ale elevilor care termină clasa a IX-a, a XII-a si ultimul an al scolilor profesionale.

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Acordă, în limita competentelor, la nevoie, primul ajutor prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ arondate, apelează Serviciul unic de urgentă - 112 si supraveghează transportul prescolarilor la unitătile sanitare.

b) Efectuează tratamente curente prescolarilor, la indicatia medicului.

c) Supraveghează prescolarii si elevii izolati în infirmerie si efectuează tratamentul indicat acestora de către medic.

d) Completează, sub supravegherea medicului colectivitătii, condica de medicamente si de materiale sanitare pentru aparatul de urgentă.

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

 

 

 

 

a) Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la prescolari.

b) Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivitătii, activităti de educatie pentru sănătate cu părintii, cu copiii si cu personalul didactic auxiliar din grădinită si, respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor si al cadrelor didactice.

c) Instruieste grupele sanitare si însoteste la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selectionată.

d) Colaborează cu cadrele didactice în sustinerea lectiilor sau a prelegerilor privind educatia pentru sănătate a elevilor, pe clase si, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstratii practice.

e) Participă la lectoratele cu părintii elevilor pe teme de educatie pentru sănătate.

f) Desfăsoară actiuni de educatie pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lectii si demonstratii de prim ajutor.

g) Participă la consiliile profesorale în care se discută si se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învătământ.

h) Instruieste personalul administrativ si de îngrijire din spatiile de învătământ, cazare si de alimentatie cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spatiile respective.

i) Participă la instruiri profesionale.

j) Participă la programe de educatie medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.

 

III. Atributiile medicului dentist scolar

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

a) Semnalează managerului scolii si institutiilor publice cu atributii de control încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnalează nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu instrumentar, materiale sanitare si tot ceea ce este necesar pentru o bună functionare a cabinetului managerului scolii si comunitătii locale.

Gestionarea circuitelor functionale

a) Evaluează circuitele functionale în cabinetul propriu si propune toate măsurile pentru conformarea la standardele si normele de igienă.

b) Aduce la cunostintă directorului unitătii de învătământ măsurile necesare.

c) Urmăreste implementarea măsurilor propuse.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

a) Aplică si controlează respectarea măsurilor de igienă si antiepidemice.

b) Controlează sterilizarea corectă a aparaturii si instrumentarului medical.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

 

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Servicii curente

Asigură aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul de urgentă, materiale sanitare si cu instrumentar medical.

Imunizări

-

Triaj epidemiologie

-

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

a) Participă la anchetele stării de sănătate initiate în unitătile de învătământ arondate.

b) Aplică măsuri de igienă oro dentară, de profilaxie a cariei dentare si a afectiunilor oro dentare.

c) Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentaral prescolarilor si elevilor si trimite la specialist cazurile care depăsesc competenta cabinetului stomatologic scolar.

d) Asigură profilaxia functională de conditionare a obiceiurilor vicioase.

e) Examinează parodontiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.

f) Urmăreste dezvoltarea armonioasă a aparatului dentomaxilar prin conservarea si refacerea morfologiei dentare.

g) Depistează activ afectiunile orodentare.

h) Întocmeste la sfârsitul fiecărui ciclu de învătământ bilantul de sănătate orodentară careva însoti fisa medicală a copiilor si elevilor în ciclul următor.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

a) Dispensarizează afectiunile orodentare depistate.

b) Împreună cu specialistii parodontologi dispensarizează elevii care prezintă anomalii dentomaxilare si parodontopatii si efectuează tratamentele indicate de acestia.

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

Raportează anual directiei de sănătate publică judetene/a municipiul Bucuresti starea de sănătate orodentară a copiilor si tinerilor din colectivitătile arondate.

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

Eliberează scutiri medicale pentru absente de la cursuri din motive stomatologice, în conditiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătătii.

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Examinează, stabileste diagnosticul si efectuează tratamentul cariilor dentare.

b) Urmăreste refacerea morfologiei functionale a dintilor temporari si permanenti.

c) Efectuează interventii de mică chirurgie stomatologică (extractii de dinti, incizii de abcese dentare).

d) Depistează precoce leziunile p re canceroase si formele de debut al bolii canceroase la nivelul cavitătii bucale si îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.

e) Acordă primul ajutor în caz de urgentă, în limita competentelor.

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

Efectuează educatia prescolarilor si elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare si a anomalii lor dentomaxilare.


IV. Atributiile cadrului mediu dentist

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

Aplică măsurile de igienă si antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.

Gestionarea circuitelor functionale

-

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

-

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

-

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Servicii curente

a) Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgentă, cu materiale sanitare si cu instrumentar medical.

b) Gestionează, în conditiile legii si în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătătii, instrumentarul, materialele sanitare si medicamentele din cabinetul de medicină dentară.

c) Efectuează si răspunde de sterilizarea instrumentarului.

Imunizări

-

Triaj epidemiologie

a) Participă la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor si la solicitarea acestora.

b) Participă la actiunile de triaj epidemiologie, la solicitarea medicului unitătii de învătământ.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

Desfăsoară activitate de medicină preventivă împreună cu medicul dentist si sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educatie pentru sănătate, controlul aplicării si respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea cariei dentare).

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

-

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

Completează, sub supravegherea medicului dentist, rapoartele statistice curente.

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Desfăsoară activitate de medicină curativă împreună cu medicul dentist si sub îndrumarea acestuia.

b) Asigură, în limita competentelor, primul ajutor în caz de urgentă prescolarilor si elevilor.

c) Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgente medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

a) Desfăsoară în colaborare cu cadrele didactice diverse activităti de educatie pentru sănătate în domeniul sănătătii oro dentare.

b) Initiază si participă, după caz, la lectiile de educatie pentru sănătatea elevilor.

c) Participă la lectoratele cu părintii pe teme privind sănătatea orodentară a copiilor.


V. Atributiile directiei de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

a) Verifică si controlează respectarea legislatiei în vigoare vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnalează riscurile pentru sănătatea copiilor si tineri lor autorităti lor administratiei publice locale, directorilor unitătilor de învătământ si Ministerului Sănătătii, dupăcaz.

c) Verifică administratia publică locală privind modul de asigurare a resurselor umane si financiare necesare pentru asistenta medicală a prescolarilor si elevilor în unitătile de învătământ.

Gestionarea circuitelor functionale

Controlează modul de respectare a circuitelor functionale si acordarea de consultantă pentru organizarea adecvată a acestora.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

a) Verifică respectarea reglementărilor de sănătate publică.

b) Constată abaterile, întocmeste planuri de conformare si verifică implementarea acestora.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

a) Verifică conditiile si modul de preparare si servire a hranei.

b) Constată abaterile în domeniu si recomandă măsuri specifice pentru corectarea acestora.

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Imunizări

a) Asigură vaccinurile necesare unitătilor de învătământ.

b) Transportă vaccinurile la unitătile de învătământ respectând lantul de frig.

c) Primeste raportările imunizărilor si verifică recuperarea copiilor nevaccinati.

d) Verifică modul de efectuare a imunizărilor.

Triaj epidemiologie

Verifică efectuarea triajului epidemiologie.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

Verifică modul de realizare a examenelor de bilant.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

-

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

a) Primeste raportările curente de la unitătile de învătământ.

b) Realizează situatii centralizate la nivelul judetului privind starea de sănătate a copiilor si tinerilor.

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

-

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

Initiază, aprobă si sustine, la nivel judetean, în colaborare cu inspectoratele scolare, campanii de educatie pentru sănătate.

 

VI. Atributiile directorului unitătii de învătământ

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

a) Semnalează institutiilor publice cu atributii de control încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etno botanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnalează nevoile de amenajare si dotare a cabinetelor medicale administratiei publice locale.

c) Prioritizează problemele de sănătate ale colectivitătii, prin realizarea de amenajări si dotări la nivelul unitătii de învătământ.

d) Dispune măsurile necesare pentru respectarea normelor de igienă a procesului instructiv-educativ.

e) Respectă prevederile în vigoare privind sănătatea si securitatea în muncă în ceea ce priveste personalul din subordine.

f) Solicită, în situatii deosebite, examene medicale suplimentare, cu avizul consiliului de administratie al unitătii de învătământ.

Gestionarea circuitelor functionale

a) Sprijină personalul medical în evaluarea si conformarea la standarde a circuitelor functionale.

b) Dispune măsuri si identifică resurse pentru gestionarea corectă a circuitelor functionale.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

a) Aduce la cunostinta forurilor superioare - inspectoratul scolar, directia de sănătate publică, administratia locală - abaterile de la normele de igienă si antiepidemice.

b) Implementează recomandările si planurile de conformare ale directiei de sănătate publică.

c) Dispune măsuri proprii si numeste responsabili pentru corectarea abaterilor.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

a) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a neregulilor semnalate de medic.

b) Respectă recomandările medicului la achizitionarea/solicitarea achizitionării de alimente către administratia publică locală.

c) Dispune măsurile necesare pentru implementarea în unitatea de învătământ a programelor guvernamentale de nutritie de tipul “Cornul si laptele”, “Fructe în scoli”, precum si altor programe nationale.

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Servicii curente

a) Face solicitări către administratia publică locală, în colaborare cu medicul, în vederea asigurării bunurilor materiale pentru dotarea cabinetului medical în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezenta metodologie.

b) Sprijină actiunile profilactice organizate si desfăsurate de alte foruri medicale în scoli.

Imunizări

a) Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor.

b) Dispune măsurile propuse de medic pentru asigurarea lantului de frig în unitatea de învătământ.

c) Aduce la cunostinta autoritătilor publice locale resursele necesare pentru efectuarea imunizărilor.

d) Facilitează informarea cadrelor didactice si a părintilor, realizată de către cadrele medicale, în legătură cu procesul de imunizare.

Triaj epidemiologie

Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologie si dispune măsurile propuse de acesta.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a elevilor prin dispunerea măsurilor propuse de acesta.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

-

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

 

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

-

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

a) Aprobă diversele activităti de educatie pentru sănătate desfăsurate în unitatea de învătământ de către terti, pe baza recomandării medicului.

b) Încurajează, sustine si, după caz, participă la diversele activităti de educatie pentru sănătate organizate de personalul unitătii de învătământ.

c) Dispune măsuri pentru sustinerea/efectuarea activitătilor de educatie pentru sănătate si educatie sanitară de către personalul angajat.

d) Se îngrijeste de asigurarea resurselor materiale necesare activităti de educatie pentru sănătate.

e) Poate să organizeze activităti extracurri cui are/cercuri de prim ajutor.

f) Organizează si desfăsoară activităti extracurri cu la re si extra scolare, de sine stătătoare sau în parteneriat, pentru formarea unui stil de viată sănătos.

g) Include si prezintă în oferta scolii obiectul de studiu optional “Educatie pentru sănătate”.

 

VII. Atributiile dirigintelui/profesorului pentru învătământ primar si prescolar

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

Semnalează personalului medical si managerului unitătii de învătământ încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

Gestionarea circuitelor functionale

Sprijină personalul medical în evaluarea si conformarea, la standarde, a circuitelor functionale.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

a) Aduce la cunostinta medicului si a directorului unitătii de învătământ abaterile de la normele de igienă si antiepidemice.

b) Implementează recomandările, planurile de conformare si măsurile dispuse de medic si de directorul unitătii de învătământ, la indicatia medicului si a asistentului medical.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

Implementează în grupa/clasa de care răspunde programele guvernamentale de nutritie de tipul “Cornul si laptele”, “Fructe în scoli”, precum si alte programe realizate la nivel national.

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Imunizări

a) Îndeplineste măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor;

b) Informează copiii despre importanta si beneficiile imunizării.

c) Asigură interfata cu părintii, astfel încât acestia să faciliteze si, respectiv, să accepte desfăsurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.

Triaj epidemiologie

Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologie si îndeplineste măsurile propuse de acesta.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a elevilor si îndeplineste măsurile propuse de acesta.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Aduce operativ la cunostinta personalului medical cazurile de copii cu boli cronice din grupă/clasă.

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

Eliberarea documentelor medicale necesare

Se îngrijeste de existenta documentelor medicale necesare (scutiri medicale, avize epidemiologice) la integrarea/reintegrarea copiilor în colectivităti.

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

Urmăreste viza medicului unitătii de învătământ, acolo unde este cazul.

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Informează operativ personalul medical al unitătii de învătământ în situatii de necesitate de ajutor medical.

b) Apelează Serviciul unic de urgentă - 112 în situatii de urgente medicale.

c) Informează operativ părintii/reprezentantii legali ai copiilor în situatii de necesitate de ajutor medical.

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

a) Initiază si desfăsoară cu clasa/grupa activităti de educatie pentru sănătate în cel putin următoarele domenii:

(i) nutritie sănătoasă si prevenirea obezitătii;

(ii) activitate fizică;

(iii) prevenirea fijmatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substante etnobotanice); (iv) viata de familie, inclusiv BTS;

(v) prevenirea accidentelor rutiere;

(vi) pregătirea pentru actiuni în caz de dezastre;

(vii) instruirea elevilor din cadrul cercurilor “Sanitarii priceputi”;

(viii) orice alte teme privind stilul deviată sănătos.

b) Initiază lectiile de educatie pentru sănătate prescolarilor si elevilor.

c) Organizează lectorate cu părintii pe teme privind stilul de viată sănătos.

d) Urmăreste crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul prescolarilor/elevilor.

e) Supervizează deprinderile de educatie pentru sănătate, în general, si pe cele de bază sanogene în rândul prescolarilor/elevilor (spălatul mâinilor etc).

f) Controlează prin sondaj igiena individuală si aduce la cunostinta familiei/reprezentantilor legali rezultatele.

 

VIII. Atributii specifice personalului didactic

 

Tipul de servicii

Atributii specifice personalului didactic

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

Semnalează personalului medical si directorului unitătii de învătământ încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

Gestionarea circuitelor functionale

Sprijină personalul medical în evaluarea si conformarea la standarde a circuitelor functionale.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

a) Aduce la cunostinta medicului si a directorului unitătii de învătământ abaterile de la normele de igienă si antiepidemice.

b) Implementează recomandările, planurile de conformare si măsurile dispuse de medic si de directorul unitătii de învătământ, la indicatia medicului si a asistentului medical.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

Sprijină implementarea în unitatea de învătământ a programelor guvernamentale de nutritie de tipul “Cornul si laptele”, “Fructe în scoli” etc.

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Imunizări

îndeplineste măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor.

Triaj epidemiologie

Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologie si îndeplineste măsurile propuse de acesta.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a elevilor si îndeplineste măsurile propuse de acesta.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Aduce operativ la cunostinta personalului medical cazurile de copii cu boli cronice din grupă/clasă.

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

 

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Informează operativ personalul medical al unitătii de învătământ în situatii de necesitate de ajutor medical.

b) Apelează Serviciul unic de urgentă -112 - în situatii de urgente medicale.

c) Informează operativ dirigintele, directorul unitătii de învătământ si, după caz, părintii în situatii de necesitate de ajutor medical.

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

a) Initiază, desfăsoară si participă la activitătile de educatie pentru sănătate în cel putin următoarele domenii:

(i) nutritie sănătoasă si prevenirea obezitătii;

(ii) activitate fizică;

(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substante

etnobotanice); (iv) viata de familie, inclusiv BTS; (v) prevenirea accidentelor rutiere; (vi) pregătirea pentru actiune în caz dezastre; (vii) instruirea grupelor “Sanitarii priceputi”; (viii) orice alte teme privind stilul deviată sănătos.

b) Participă, în functie de specialitate si de solicitări, la lectorate cu părintii pe teme privind stilul de viată sănătos.

c) Urmăreste crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul prescolarilor/elevilor.

d) Supervizează deprinderile de educatie pentru sănătate de bază sanogene în rândul prescolarilor/elevilor (spălatu1 mâinilor etc.).

 

IX. Atributii specifice personalului didactic auxiliar

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

Semnalează personalului medical, directorului unitătii de învătământ sau cadrelor didactice, după caz, încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

Gestionarea circuitelor functionale

La solicitarea conducerii unitătii de învătământ, sprijină personalul medical în evaluarea si conformarea la standarde a circuitelor functionale.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

-

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

La solicitarea conducerii unitătii de învătământ, sprijină implementarea în unitatea de învătământ a programelor guvernamentale de nutritie de tipul “Cornul si laptele”, “Fructe în scoli”, precum si a altor programe nationale etc.

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Imunizări

La solicitarea conducerii unitătii de învătământ, îndeplineste măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor.

Triaj epidemiologie

Sprijină, la solicitare, personalul medical sau personalul didactic în efectuarea triajului epidemiologie.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

-

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

-

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

-

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

-

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

La solicitare, sprijină si participă la activitătile de educatie pentru sănătate desfăsurate în unitatea de învătământ.


X. Atributii specifice personalului nedidactic

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

Semnalează personalului medical, directorului unitătii de învătământ sau cadrelor didactice, după caz, încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

Gestionarea circuitelor functionale

a) Îndeplineste atributiile functionale în conformitate cu normele legale în vigoare.

b) La solicitarea conducerii unitătii de învătământ, sprijină personalului medical în evaluarea si conformarea la standarde a circuitelor functionale.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

-

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

Contribuie la implementarea în unitatea de învătământ, în functie de responsabilitătile delegate a programelor guvernamentale de nutritie de tipul “Cornul si laptele”, “Fructe în scoli”, precum si a altor programe nationale.

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Imunizări

Îndeplineste activitătile recomandate de medic si, la solicitarea conducerii unitătii de învătământ, pentru facilitarea efectuării imunizărilor.

Triaj epidemiologie

La solicitarea conducerii unitătii de învătământ, sprijină personalul medical sau personalul didactic în efectuarea triajului epidemiologie.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

-

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

-

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

 

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

-

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

La solicitare, sprijină si participă la activitătile de educatie pentru sănătate desfăsurate în unitatea de învătământ.

 

XI Atributiile inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

a) Semnalează institutiilor publice cu atributii de control încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnalează nevoile de amenajare si dotare administratiei publice locale.

c) Acordă atentie cu prioritate problemelor de sănătate a colectivitătilor în realizarea de amenajări si dotări la nivelul unitătilor de învătământ.

Gestionarea circuitelor functionale

Sprijină directorul unitătii de învătământ în respectarea standardelor circuitelor functionale.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

-

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

-

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

munizări

Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor, la solicitarea directiilor de sănătate publică sau a unitătilor de învătământ.

Triaj epidemiologie

 

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

-

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

-

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

-

Eliberarea documentelor medicale necesare

 

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

-

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

a) Organizează, la nivel judetean/de sector, campanii si activităti extracurriculare si extras col are pentru promovarea stilului de viată sănătos.

b) Încurajează oferta scolară pentru promovarea educatiei pentru sănătate.

c) Realizează parteneriate, la nivel judetean, cu institutii guvernamentale si nonguvernamentale specializate în educatia pentru sănătate.

d) Organizează cu cadrele didactice seminare de diseminare a bunelor practici privind rezultatele si activitătile realizate în domeniul educatiei pentru sănătate în unitătile de învătământ.

 

XII. Atributiile administratiei publice locale cu competente partajate

 

Tipul de servicii

Atributii specifice administratiei publice locale cu competente partajate

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

a) Semnalează institutiilor publice cu atributii de control încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Asigură resursele financiare adecvate pentru acoperirea nevoilor de medicamente, materiale stomatologice, materiale sanitare, obiecte de inventar (instrumentar, aparatură medicală, mobilier medical etc), mijloace fixe, birotică, truse medicale de prim ajutor, contract de service pentru aparatura medicală si contract pentru gestionarea deseurilor biologic periculoase, conform Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicală a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificările ulterioare, Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală si dentară din unitătile de învătământ, în conformitate cu legislatia în vigoare.

c) Asigurarea personalului medical necesar (prin contractare în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare) în unitătile de învătământ, în functie de numărul de prescolari/elevi.

Gestionarea circuitelor functionale

Sprijină unitătile de învătământ în evaluarea si conformarea la standarde a circuitelor functionale.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

Răspunde la solicitările directiei de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti privind respectarea reglementărilor de sănătate publică în unitătile de învătământ.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

-

Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Imunizări

Sprijină efectuarea imunizărilor.

Triaj epidemiologie

-

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

-

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

-

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

 

Eliberarea documentelor medicale necesare

-

Servicii de tratare a stării de sănătate individuale

Acordarea de scutiri medicale

-

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

-

Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

Sustine, încurajează si promovează în unitătile de învătământ organizarea si desfăsurarea activitătilor curii cui are, extracurriculare si extrascolare de educatie pentru sănătate si de formare a stilului de viată sănătos.

 

ANEXA Mr. 2
la metodobgie

 

Baremul de dotare a cabinetelor medicale si de medicină dentară din unitătile de învătământ scolar si prescolar de stat si particulare autorizate/acreditate

 

Barem pentru dotarea unui cabinet medical din grădinite

 

Nr. crt.

Denumirea U.M. (bucăti/cantitate)

A. Instrumentar medical

1.

Tensiometru 1

2.

Stetoscop 1

3.

Casoletă (20 cm) 2

4.

Pensă de prins limba 1

5.

Abeslanguri (apăsătoare de limbă) - de unică folosintă 1 cutie

6.

Ciocan pentru reflexe 1

7.

Cântar pentru persoane 1

8.

Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1

9.

Panglică metrică 1

10.

Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2

11.

Tăvită renală 2

12.

Foarfecă dreaptă 1

13.

Termometru maximal 2 la 20 de copii

14.

Seringă de unică folosintă (5 ml) 2 la 20 de copii

15.

Seringă de unică folosintă (10 ml) 1 la 20 de copii

16.

Atele (de dimensiuni diverse) 3

17.

Optotip pentru prescolari 1

18.

Lighean 1

19.

Garou 1

20.

Măsută pentru instrumentar 1

21.

Canapea pentru consultatii 1

22.

Dulap cu usi din sticlă (pentru medicamente si instrumente) 1

23.

Epiubete 5

24.

Oglindă frontală 1

 

 


Nr. crt.

Denumirea U.M. (bucăti/cantitate)

B Materiale sanitare

1.

Alcool sanitar 500 ml lunar

2.

Cloramină (tablete) 20 de tablete

3.

Fesi 5/8 1 buc. la 20 de copii

4.

Vată 250 g la 20 de copii

5.

Pansamente sterile 10

6.

Leucoplast (2 cm si 5 cm) 2

7.

Bicarbonat de Na 100 g

8.

Betadină 100 ml

9.

Albastru de metil 100 g

10.

Rivanol 1% 0,5001

11.

Mănusi chirurgicale 1 cutie

12.

Cearsaf de pat de unică folosintă 1 rolă

13.

Prosop de unică folosintă 3 role/lună

14.

Halat alb 2/persoană

15.

Apă oxigenată 0,500 l/lună

16.

Pansamente Urgo 5 buc. la 10 copii

17.

Fasă elastică 1 buc. la 50 de copii

18.

Măsti de protectie sanitară 100 buc/cabinet

19.

Musama

20.

Saci negri pentru deseuri menajere 30 buc/lună

21.

Saci galbeni pentru deseuri contaminate 30 buc/lună

22.

Pahar de unică folosintă 5 buc. la 20 de copii

C. Medicamente (cantităti variabile în functie de numărul de copii si de tipul grădinitei: cu program prelungit, de zi sau săptămânal)

1.

Methylprednisolonum 250 mg/4 ml -5 flacoane sau Dexamethasonum 8 mg/2 ml -3 fiole

2.

Salbutamolum spray - 2 flacoane

3.

Diazepamum solutie injectabilă 10 mg/2 ml - 5 fiole (numai în trusa de prim ajutor) si Diazepamum solutie rectală 5 mg/2,5 ml - 3 pungi

4.

Paracetamolum sirop 120 mg/5 ml - 1 flacon si Paracetamolum supozitoare 125 mg si/sau 250 mg - 1 cutie

5.

Furazolidonum 100 mg/comprimate -10 comprimate

6.

Metoclopramidum solutie injectabilă 5 mg/ml - 3 fiole si Metoclopramidum picături orale - solutie 7 mg/ml/flacon - 1 flacon

7.

Calcii gluconas solutie injectabilă 10% - 3 fiole


Nr. crt.

Denumirea U.M. (bucăti/cantitate)

8.

Gentamicinum picături oftalmice solutie 0,03% - 1 flacon sau Naphazolinum picături oftalmice solutie 0,03% - 1 flacon

9.

Promethazinum sirop 5 mg/5 ml - 1 flacon sau Loratadinum sirop 1 mg/ml - 1 flacon

10.

Epinephrinum solutie injectabilă 1 mg/ml - 3 fiole

11.

Glucosum 33% solutie injectabilă 3,3 g/10 ml - 3 fiole

12.

Apă distilată - 3 fiole

13.

Clorură de sodiu 9 mg/l - 5 fiole

14.

Unguent cu antibiotic

15.

Clorhidrat de oxitetraci clină si hidro cortizon, spray cutanat, suspensie - 1 flacon

16.

Oxymetazolinum picături nazale - solutie - 1 flacon

17.

Heparinoidum unguent sau similar medicatie a nti vâri coasă heparină sau heparinoizi pentru utilizare locală - 2 tuburi

18.

Oxeladinum sirop- 1 flacon

19.

Diosmectita 3 g/plic- 10 plicuri

20.

Metamizolum 300 mg supozitoare -1 cutie

21.

Hexetidinum 2 mg/ml spray bucofa ring ian, solutie - 2 flacoane

22.

Ambazonum comprimate de supt sau similar Combinatii - 1 cutie

23.

Diclofenacum gel -2 tuburi

D. Mobilier pus la dispozitie de grădinită

1.

Birou 1

2.

Dulap fisier 1

3.

Dulap vestiar 1

4.

Scaune 4

5.

Cos cu pubelă 2

6.

Cuier 1

7.

Pătură

8.

Calculator cu imprimantă

9.

Substante pentru întretinerea igienei zilnice în cabinet (detergenti pentru paviment, chiuvetă, geamuri si mobilier)

10.

Dozator de apă cu bidoane rezervă

E Evidente primare

1.

Adeverintă medicală model M.S. cod 18.1.1

2.

Aviz epidemiologie/dovadă de va cei nare/re vaccinare

3.

Bilet de trimitere

4.

Fisă de raportare lunară

5.

Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalentă) si al consultatiilor

6.

Condică de prescriptii pentru aparat

7.

Registru de tratamente medicale

8.

Registru de consultatii

9.

Registru de evidentă specială a bolnavilor

10.

Registru de evidentă a activitătii de educatie pentru sănătate

11.

Registru de evidentă a bolilor transmisibile

12.

Fisă de supraveghere a focarelor de boli transmisibile

13.

Retetă medicală

14.

Tabel de catagrafie

15.

Bilet de internare

16.

Fisă medicală pentru copii


Nr. crt.

Denumirea U.M. (bucăti/cantitate)

17.

Fisă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în familie/colectivitate

18.

Stampilă cabinet medical

F. Consumabile de birou si de calculator

1.

Coli de scris

2.

Coli fotocopiere

3.

Agrafe

4.

Capsator

5.

Pix

6.

Creion

7.

Gumă

8.

Caiete

9.

Tus

10.

Pastă corectoare

11.

Ace cu gămălie

12.

Lipici

13.

Dosare

14.

Folii protectoare

15.

Agendă medicală

16.

Biblioraft

17.

Toner

 

II. Barem pentru dotarea unui cabinet medical scolar

 

Nr. crt.

Denumirea U.M.

(bucăti/cantitate)

A. Instrumentar medical

1.

Tensiometru 1

2.

Stetoscop 1

3.

Casoletă (20 cm) 2

4.

Pensă de prins limba 1

5.

Abeslanguri (apăsătoare de limbă) 10 (la 500 de elevi) de unică folosintă

6.

Ciocan pentru reflexe 1

7.

Cântar pentru persoane 1

8.

Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1

9.

Panglică metrică 1

10.

Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2

11.

Tăvită renală 2

12.

Foarfecă dreaptă 1

13.

Termometru maximal 5 (la 500 de elevi)

14.

Seringă de unică folosintă (5 ml) 5 (la 500 de elevi)

15.

Seringă de unică folosintă (10 ml) 5 (la 500 de elevi)

16.

Atele (de dimensiuni diverse) 3

17.

Optotip pentru scolari 1

18.

Pahar de unică folosintă 5

19.

Lighean 1

20.

Garou 1

21.

Măsută pentru instrumentar 1

22.

Canapea pentru consultatii 1

23.

Dulap cu usi din sticlă (pentru medicamente si instrumente) 1

24.

Eprubete 5

B Materiale sanitare

1.

Alcool sanitar 500 ml lunar

2.

Cloramină (tablete) 20 de tablete

3.

Fese 5/8 5 la 500 de elevi

4.

Fese 8/10 5 la 500 de elevi

5.

Vată 500 g la 500 de elevi

6.

Pansamente sterile 20

7.

Leucoplast (2 cm si 5 cm) 3

8.

Bicarbonat de Na 100 g

9.

Betadină 100 ml

10.

Albastru de metil 100 g

11.

Rivanol 1% 0,5001

12.

Mănusi chirurgicale de protectie 1 cutie

13.

Cearsaf de pat de unică folosintă 1 rolă

14.

Prosop de hârtie 3/lună

15.

Halat alb 2/persoană

16.

Apă oxigenată

17.

Pansamente Urgo

18.

Fasă elastică

19.

Măsti de protectie sanitară

20.

Musama

21.

Saci negri pentru deseuri menajere 30 buc/lună

22.

Saci galbeni pentru deseuri contaminate 30 buc/lună

23.

Geantă frigorifică (având mărimea în functie de numărul elevilor din scoală)

24.

Baterii pentru gheată geantă frigorifică


Nr. crt.

Denumirea U.M. (bucăti/cantitate)

C. Medicamente (cantităti variabile în functie de numărul de elevi si dacă există sau nu internat)

1.

Dexamethasonum 8 mg/2 ml - 3 fiole

2.

Salbutamolum spray - 2 flacoane

3.

Diazepamum solutie injectabilă 10 mg/2 ml - 3 fiole (numai în trusa de prim ajutor) si Diazepamum solutie rectală 5 mg/2,5 ml - 3 pungi

4.

Paracetamolum comprimate - 2 cutii

5.

Metoclopramidum solutie injectabilă b mg/ml - 3 fiole si Metodopramidum comprimate - 10 comprimate

6.

Calciu gluconas solutie injectabilă 10% - 3 fiole

7.

Naphazolinum picături oftalmice - solutie 2 flacoane

8.

Promethazinum sirop - 2 flacoane

9.

Vaccin tetanic adsorbit - 5 fiole

10.

Epinephrinum solutie injectabilă 1 mg/ml - 5 fiole

11.

Glucosum 33% solutie injectabilă 3,3 g/10 ml - 5 fiole

12.

Apă distilată - 5 fiole

13.

Clorură de sodiu 9 mg/l-5 fiole

14.

Chlorphenaminum comprimate - 1 cutie sau Loratadinum sirop 1 mg/ml - 1 flacon si Loratadinum comprimate - 1 cutie

15.

Butylscopolammonii bromidum, comprimate -10 comprimate

16.

Unguent cu antibiotic - 1 tub

17.

Clorhidrat de oxitetraciclină si hidrocortizon, spray cutanat, suspensie - 1 flacon

18.

Oxymetazolinum picături nazale - solutie - 2 flacoane

19.

Acidum acetiylsalicylicum 500 mg, comprimate -10 comprimate

20.

Heparinoidum unguent 1 tub sau similar medicatie antivaricoasă heparina sau heparinoizi pentru utilizare locală - 1 tub

21.

Combinatii (sulfat de atropină, ergoton, clorhidrat de propranolol, amobarbital sodic) comprimate filmate - 10 comprimate filmate

22.

Trimebutinum comprimate filmate - 10 comprimate filmate

23.

Gluconolactat de calciu si magneziu - 5 fiole;

24.

Combinatii (carbonat de calciu, carbonat de magneziu si trisilicat de magneziu) comprimat masticabil - 10 comprimate masticabile

25.

Oxeladinum sirop - 1 flacon

26.

Diosmectita 3 g/plic - 10 plicuri

27.

Hexetidinum 2 mg/ml spray bucofaringian, solutie - 2 flacoane

28.

Ambazonum comprimate de supt sau similar Combinatii - 1 cutie

29.

Diclofenacum gel - 1 tub

30.

Phenylbutazonum crema - 1 tub

31.

Drotaverinum comprimate- 10 comprimate

32.

Bromhexinum comprimate sau Acetylcysteinum comprimate -10 comprimate

33.

Nifedipinum drajeuri - 5 drajeuri

D. Aparate si instrumente facultative

1.

Dinamometru pentru adulti si copii (pentru forta musculară) 2

2.

Spirometru (pentru capacitatea vitală pulmonară) 2

3.

Cutimetru (pentru pliul cutanat) 1

4.

Tabele pseudo izocromatice (pentru depistarea discromatopsiilor) 1

5.

Audiometru portabil 1

E Mobilier asigurat de unitatea de învătământ

1.

Birou 1

2.

Dulap fisier 1


Nr. crt.

Denumirea U.M. (bucăti/cantitate)

3.

Dulap vestiar 1

4.

Scaune 4

5.

Cos cu pubelă 2

6.

Frigider (pentru conservarea vaccinurilor) 1

7.

Cuier 1

8.

Pătură 1

9.

Calculator cu imprimantă

10.

Dozator de apă cu bidoane rezervă

11.

Substante pentru întretinerea igienei zilnice în cabinet (detergent pentru paviment, chiuvetă, geamuri si mobilier)

F. Evidente primare

1.

Adeverintă medicală model M.S. cod 18.1.1

2.

Aviz epidemiologie/dovadă de vaccinare/revaccinare

3.

Bilet de trimitere simplu

4.

Fisă de raportare lunară

5.

Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalenta) si al consultatiilor

6.

Condică de prescriptii pentru aparat

7.

Registru de tratamente medicale

8.

Registru de consultatii

9.

Registru de evidentă specială a bolnavilor

10.

Registru de evidentă a activitătii de educatie pentru sănătate

11.

Retetă medicală simplă

12.

Tabel de catagrafie

13.

Fisă medicală pentru copii

14.

Fisă medicală pentru adulti

15.

Fisă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în familie/colectivitate

16.

Fisă de plan pentru vaccinări

17.

Înstiintare

18.

Registru de vaccinări

19.

Dare de seamă privind activitatea dispensarului medical scolar

20.

Stampilă cabinet medical

G. Consumabile de birou si de calculator

1.

Coli de scris

2.

Coli fotocopiere

3.

Agrafe, ace cu gămălie

4.

Capsator

5.

Pix, creioane, gumă

6.

Caiete

7.

Tus

8.

Pastă corectoare

9.

Lipici

10.

Dosare, folii protectoare

11.

Agendă medicală

12.

Biblioraft

13.

Toner


III. Barem minim pentru dotarea unui cabinet de medicină dentară scolară

 

A. Instrumentar medical -fonduri de la Ministerul Sănătătii

1.

Seringă Uniject

2

2.

Ace atraumatice de unică folosintă pentru seringa Uniject

100

3.

Seringi de unică folosintă (5 ml)

100/500 de elevi

4.

Mânere de bisturiu

3

5.

Lame sterile pentru bisturiu drept si curb

100

sau

6.

Bisturiu de unică folosintă

50

7.

Clesti pentru extractie maxilar superior

9

8.

Clesti pentru extractie maxilar inferior

9

9.

Cleste crampon

1

10.

Elevatoare drepte

4

11,

Elevatoare curbe

6 (3 perechi)

12.

Mânere pentru oglindă dentară

25

13.

Oglinzi dentare

25

14.

Pense dentare

25

15.

Sonde dentare

25

16.

Spatul e dentare

25

17.

Canule pentru aspirarea salivei (unică folosintă)

100

18.

Pense instrumentar

2

19.

Tăvite renale mici

2

20.

Tăvite renale mari

2

21.

Casolete (14 cm si/sau 19 cm)

2

22.

Cutii instrumentar

4

23.

Truse pentru detartraj

3

24.

Perii pentru periaj dentar profesional

50

25.

Pensă Pean

2

26.

Truse de consultatie de unică folosintă pentru pacientii cu antecedente de hepatită acută B si C

10

27.

Recipiente pentru dezinfectarea instrumentarului folosit în cabinetul de medicină dentară

3 (un set)

28.

Excavatoare duble

15

29.

Fuioare dentare

15

30.

Chiurete alveolare

4

31.

Foarfecă chirurgicală

2

32.

Linguri standard pentru amprentă

10 (5 perechi)

33.

Matrice circulară

1

34.

Portmatrice

1

35.

Cutit pentru ceară

1

36.

Spatulă de malaxat materiale pentru amprentare

1

37.

Bol de cauciuc

1

38.

Lampă de spirt

1

39.

Freze diamantate sau din otel pentru piesă dreaptă

5

40.

Freze diamantate sau din otel pentru piesă unghi

20

41.

Freze din otel pentru turbină

20

42.

Freze diamantate pentru turbină

10

43.

Freze Beutelrock

5 (o cutie)


44.

Ace de tratament endodontic (Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, Tirre-nerves, Kerr)

1 cutie din fiecare tip

45.

Freze pentru lustruit

5

46.

Matrice metalică

5

47.

Matrice din celuloid

1 cutie

48.

Ace chirurgicale

5

49.

Instrumentar si materiale pentru finisarea obturatiilor coronare

 

B Aparatură medicală - fonduri de la autoritatea publică locală

1.

Unit dentar

 

2.

Fotoliu dentar

 

3.

Compresor

 

4.

Sterilizator cu aburi sau etuvă pup in el

 

5.

Lampă pentru fotopolimerizare + accesorii

 

6.

Aparat de detartraj cu ultrasunete + accesorii

 

7.

Amalgamator

 

8.

Aparat de profilaxie cu bicarbonat de Na

 

9.

Piese de schimb si materiale de întretinere pentru echipamente si aparatură stomatologică

 

C. Materiale stomatologice - fonduri de la autoritatea publică locală

1.

Dentocalmin

2 flacoane

2.

Eugenol

2 flacoane

3.

Oxid de zinc

125 g

4.

lodoform

1 cutie

5.

Pastă pe bază de hidroxid de calciu

2 tuburi/seringi

6.

Material de obturatie provizorie

3 flacoane

7.

Ciment fosfat de zinc

1 cutie

8.

Pastă devitalizantă

1 flacon

9.

Pastă m urni fi antă

1 flacon

10.

Clorură de zinc

1 flacon

11.

Solutii pentru a ntiseptizarea canalelor radiculare

4 flacoane

12.

Capsule Ag + Hg

1 cutie

13

Ciment tip ionimer de sticlă

1 cutie

14.

Materiale compozite pentru obturatii definitive coronare + accesoriile necesare (demineralizant, liant)

2 cutii

15.

Materiale pentru obturatii definitive radi cui are

1 cutie

16.

Materiale de profilaxie dentară

1 cutie

17.

Materiale de amprentare a arcadelor alveolodentare (de tip alginat si de tip siliconic în două consistente)

2 cutii

18.

Gelaspon

1 cutie

19.

Antibiotic pentru alveolite postextractionale

1 flacon

20.

Pastă pentru periaj profesional

1 flacon

21.

Conuri din gutapercă

1 cutie

22.

Conuri din hârtie

1 cutie

23.

Anestezic în capsule pentru seringă Uniject

100 buc.

24.

Lidocaină spray

2 flacoane

D. Materiale sanitare

1.

Mănusi de consultatie

100 (50 de perechi)

2.

Măsti de protectie

50

3.

Rulouri de vată

1 pungă

4.

Fesi tifon 10/10

30 buc.


5.

Comprese sterile

30 de pachete

6.

Alcool sanitar/alb

1 litru

7.

Vată

1.000 g

8.

Produse pentru dezinfectia instrumentarului stomatologic

2 litri

9.

Produse pentru dezinfectia mâinilor

1 litru

10.

Dezinfectant pentru turbină si piese de mână

1 flacon

11.

Lubrifiant pentru turbină si piese de mână

1 flacon

12.

Hârtie prosop

4 role

13.

Halat de protectie

2 buc./persoană

14.

Pahare de unică folosintă

100 buc.

15.

Câmpuri de hârtie pentru truse individuale

3 pachete

16.

Bavete de unică folosintă

1 pachet

17.

Lant pentru bavete de unică folosintă

1 buc.

18.

Bandă pentru testarea fizico-chimică la căldură uscată

1 rolă

19.

Perhidrol

250 ml

20.

Produse pentru dezinfectarea suprafetelor de lucru

2 litri

21.

Produse pentru dezinfectarea suprafetelor mari

1 litru

22.

Solutie pentru sterilizare la rece

1 litru

23.

Saci galbeni pentru deseuri cu risc infectocontagios

3 role

24.

Saci negri pentru deseuri menajere

3 role

25.

Cutii de carton pentru deseuri cu risc infectocontagios

4 buc.

26.

Cutii din PVC pentru deseuri tăietoare întepătoare cu risc infectocontagios

4 buc.

 

IV. Medicamente obligatorii conform Deciziei Colegiului Medicilor nr. 10/2007 privind continutul minim al trusei de urgentă pentru cabinetul de medicină dentară

 

Nr. crt.

DCI

Forma farmaceutică

Cantitate

1.

Nitroglicerină (Nitroglicerina)

sau

Nitroglicerină (Maycornitro spray, Nitromint)

capsule 0,5 mg sau 0,65 mg

sau

aerosol 0,4 mg/doză

1 flacon (40 de capsule)

 

1 flacon (10 g)

2.

Nifedipină (Adalat, Corinfar, Nifedipin, Nifadil)

tablete sau capsule 10 mg

10 buc.

3.

Acid acetilsalicilic (Aspirină)

capsule 500 mg

10 buc.

4.

Furosemid (Furorese, Lasix)

fiole 20 mg/2 ml

10 buc.

5.

Adrenalină

fiole 1 mg/1 ml

5 buc.

6.

Efedrina

fiole 10 mg/1 ml

5 buc.

7.

Atropină

fiole 10 mg/1 ml

5 buc.

8.

Hidrocortizon Hemisuccinat (Flebocortid, Hidrocortizone)

flacoane 100 mg, fiole 25 mg

2g (20x 100 mg sau 80 x 25mg)

9.

Clemastinum (Tavegyl)sau Prometazină (Romergan)

fiole 2 mg/1 ml

fiole 50 mg/2 ml

10 buc. 10 buc.

10.

Cimetidină (Histodil) sau Ranitidină (Zantac)

fiole 200 mg/2 ml

fiole 50 mg/2 ml

5 buc. 5 buc.

11.

Aminofilină (Miofilin)

fiole 240 mg/10 ml

2 buc.

12.

Clorură de sodiu 9%o Clorură de sodiu 9%o

fiole 10 ml

pungi 500 ml

5 buc. 2 buc.

13.

Glucoza 10%

pungi 500 ml

1 buc.

14.

Calciu gluconic

fiole 500 mg/5 ml

3 buc.

15.

Ketorolac (Ketorol, Ketrodol, Toradol) sau Metamizol (Algocalmin, Analgin, Novalgin)

fiole 30 mg/1 ml

fiole 500 mg/2 ml

5 buc. 10 buc.

16.

Drotavertin (NO-SPA)

 

10 buc.

17.

Amoxicilină (Ospamox, Duomox, E-Mox, Ephamox, Moxilen)

capsule 500 mg

5 buc.

18.

Clindamicină (Dalacin C, Clindamicin, Klindan, Lanacine)

capsule 150 mg sau 300 mg

4 buc.

 

ANEXA Nr. 3
la metodologie

 

Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învătământ

 

1. Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învătământ sunt:

a) adeverintă medicală (formulartip M.S. cod 18.1.1);

b) aviz epidemiologie.

2. Adeverinta medicală se eliberează în următoarele circumstante:

a) La înscrierea în clasa I - se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivitătii de la care provine copilul.

b) La terminarea unui ciclu de învătământ preuniversitar- se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea.

c) La transferul elevului într-o altă unitate scolară - se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învătământ de la care se transferă.

3. Avizul epidemiologie se eliberează în următoarele circumstante:

a) după o perioadă de absentă din colectivitate de cel putin 3 zile consecutive;

b) la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.

Îndrumări metodologice pentru eliberarea adeverintei medicale

a) La înscrierea în clasa I:

(i) Această adeverintă este completată pe baza examinării medicale periodice de bilant a stării de sănătate, efectuată la vârsta de 6-7 ani, cu obligatia consemnării de către medic a concluziei “Apt pentru învătământul obisnuit”,

(ii) Pentru copiii care se înscriu în unităti de învătământ cu cabinet medical scolar propriu medicul colectivitătii de prescolari sau, după caz, medicul de familie va întocmi o epicriză cuprinzând: antecedentele fiziologice, principalele antecedente patologice (inclusiv infectocontagioase), precum si imunizările efectuate.

(iii) copii care au frecventat o grădinita cu cabinet medical propriu si se înscriu într-o unitate de învătământ cu cabinet medical scolar vor depune la înscriere si fisa medicală de la grădinită.

b) La terminarea unui ciclu de învătământ preuniversitar:

(i) În unitătile scolare cu cabinet medical propriu, la înscrierea în liceu, în scoala profesională, elevii care au avut fise medicale la cabinetul medical al scolii absolvite le vor depune si pe acestea o dată cu adeverinta medicală mentionată anterior, iar elevii care provin din unităti scolare în care nu au avut fisă medicală vor prezenta odată cu adeverinta medicală o dovadă completată de medicul de familie care a avut în supraveghere unitatea scolară absolvită de elevi, care să cuprindă toate imunizările efectuate.

(ii) Medicul care completează adeverinta medicală pentru înscrierea în/sau terminarea unui ciclu de învătământ are obligatia să consemneze, sub responsabilitate medico-juridică, eventualele tulburări în starea de sănătate a elevului.

(iii) Adeverinta medicală pentru înscrierea, respectiv terminarea unui ciclu de învătământ se va elibera tinându-se seama de eventualele tulburări în starea de sănătate apărute după data efectuării examinărilor medicale periodice de bilant ale stării de sănătate.

c) La transfer

(i) Adeverinta se însoteste, după caz, de fisa medicală scolară de la cabinetul medical al unitătii de la care se transferă.

(ii) Elevii care nu au fise medicale vor prezenta o adeverintă medicală de acelasi tip, eliberată de medicul unitătii scolare de la care provin, precum si o dovadă cu imunizările profilactice efectuate.

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

Normarea personalului medical din unitătile de învătământ

 

Normarea personalului medical din unitătile de învătământ se realizează după cum urmează:

- un post de medic la 1.000-1.500 de prescolari/elevi;

- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical medicină generală la 800 de elevi sau prescolari;

*

- un post de medic dentist la 1.500 de elevi;

- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical medicină generală sau în specialitate echivalentă la 1.000-1.500 de elevi.


 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2011 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru unele unităti din subordine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 21 decembrie 2011, se fac următoarele rectificări:

- în anexă, în coloana 1, la rândul 1, în loc de: “Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie - Centrul Judetean Brasov - 20716277” se va citi: “Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Brasov - 20716277”;

- în anexă, în coloana 1, la rândul 2, în loc de: “Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie - Directia pentru agricultură Brasov - 4384052” se va citi: “Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru agricultură Brasov - 4384052”.

 

La Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 si 922 bis din 27 decembrie 2011, se fac următoarele rectificări:

- în anexa nr. 7, la cap. III pct. 1 ,în tabel, la pozitia 9.5, în loc de:

 

“9.5

Pansament calmant/drenaj endodontic

30

100%

 

100%”

 

se va citi:

 

“9.5

Pansament calmant/drenaj endodontic

30

100%

100%

100%”

 

- în anexa nr. 28, la art. 1 alin. (1) lit. g) si în nota de la art. 1 alin. (2) lit. b), în loc de: “... anul 2010.” seva citi:.....anul 2011.”


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.