MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 27/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 27         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

19. - Lege pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004

 

22. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004

 

20. - Lege pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

23. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.259 din 27 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Decizia nr. 1.260 din 27 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale si ale art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Decizia nr. 1.360 din 18 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.176/2011. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

342/2011. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor privind aprobarea taxei de acreditare si reevaluare a spitalelor aferente anului 2012

 


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 3 din Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, punctul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“16. client - persoana fizică sau persoana juridică care utilizează gaze naturale pentru consumul propriu; este asimilat clientului, în sensul prezentei legi, si titularul de acord petrolier care utilizează aceste resurse pentru activităti proprii la toate locurile de consum, la sediul principal, precum si la sediile filialelor, sucursalelor, reprezentantelor si la celelalte sedii secundare, în derularea tuturor activitătilor, cu exceptia operatiunilor petroliere si a consumurilor tehnologice specifice acestora;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 19.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2012.

Nr. 22.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cazul contestatiei la executarea silită si al opozitiei la executare, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestatii nu poate depăsi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată.”

2. Articolul 81 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 20.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2012.

Nr. 23.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.259

din 27 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader – judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Tri Invest Standard” - S.R.L. din Pitesti în Dosarul nr. 504/1.259/2009 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal sicare formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr 3.587D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 253 din 10 mai 2005.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Decizia nr. 797/R - COM din 4 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 504/1.259/2009, Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Tri Invest Standard” - S.R.L. din Pitesti într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului declarat împotriva încheierii de sedintă din 14 aprilie 2010, pronuntată de Tribunalul Comercial Arges în Dosarul nr. 504/1.259/2009.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că  dispozitiile legale criticate sunt ne constitutionale, întrucât scutirea organelor fiscale de la plata cautiunii încalcă dreptul la un proces echitabil al părtii adverse, pe care o lipseste de un mijloc de protectie împotriva cererilor abuzive formulate de creditorii ce beneficiază de această facilitate. Astfel, textul criticat oferă organelor fiscale o pozitie dominantă, fără posibilitatea sanctionării abuzului, ceea ce nesocoteste dreptul la apărare si principiul egalitătii în fata legii.

Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal îsi exprimă opinia în sensul netemeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea desesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 177 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 513 din data de 31 iulie 2007, care au următorul continut: “Cererile organelor fiscale privind începerea procedurii insolventei se vor înainta instantebr judecătoresti si sunt scutite de consemnarea vreunei cautiuni.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 11 alin. (1) si (2) - Dreptul international si dreptul intern si art. 21 alin. (3) - Accesul liber la justitie. De asemenea, sunt considerate a fi încălcate si prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că scopul instituirii unei cautiuni este, pe de o parte, prevenirea exercitării abuzive a unui drept procesual, iar, pe de altă parte, preconstituirea unui disponibil financiar care să-i asigure debitorului, în eventualitatea prejudicierii sale, ca urmare a declansării procedurii jurisdictionale, posibilitatea unei desdăunări efective.

Prin art. 177 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, legiuitorul a instituit o exceptie în ceea ce priveste organele fiscale ale căror cereri de deschidere a procedurii insolventei sunt scutite de consemnarea vreunei cautiuni.

Exceptia îsi găseste justificarea în aceea că, în ipoteza în care calitatea de creditor apartine statului, riscul ca debitorul prejudiciat prin efectul procedurii insolventei să nu poată obtine repararea acestuia datorită insolvabilitătii creditorului nu există, potrivit principiului că statul nu este niciodată în încetare de plăti.

Asa cum rezultă din dispozitiile constitutionale ale art. 16, cetătenii se bucură de drepturile prevăzute în Constitutie si în legi/fiind egali în fata acestora si a autoritătilor publice, în timp ce autoritătile publice exercită atributiile cele sunt stabilite de lege, potrivit competentei lor, în realizarea functiilor pentru care sunt create. Principiul egalitătii în drepturi prevăzut de Constitutie pentru cetăteni nu poate ca, prin extensie, să primească semnificatia unei egalităti între cetăteni si autoritătile publice. Asa fiind, nu se poate vorbi despre încălcarea principiului egalitătii decât atunci când se aplică un tratament diferentiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă si rezonabilă, or, Curtea observă că, în ipoteza prevăzută de textul de lege criticat, persoanele juridice, ca subiecte colective de drept, si organele fiscale se află evident într-o situatie diferită. Ca atare, scutirea organelor fiscale de la consemnarea vreunei cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea realizării creantelor fiscale are o justificare obiectivă si ratională, autoritătile respective - creditori bugetari - fiind finantate de la bugetul de stat pentru a putea functiona, iar taxele respective se fac venit tot la bugetul de stat, astfel că ar fi absurd ca autoritătile în cauză să fie obligate (formal) să plătească din buget o taxă care revine aceluiasi buget. În acest sens, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, prin Decizia nr. 373 din 2 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 13 noiembrie 2003 si prin Decizia nr. 512 din 18 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.246 din 23 decembrie 2004.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în deciziile de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de ne constitutionalitate a dispozitiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Tri Invest Standard” - S.R.L. din Pitesti în Dosarul nr. 504/1.259/2009 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.260

din 27 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale si ale art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale si art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “J.P Smeici Consulting” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 4.677/325/2010 al Judecătoriei Timisoara si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.611D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens deciziile Curtii Constitutionale nr. 123 din 1 februarie 2011 si nr. 131 din 1 februarie 2011.

CURTEA,

având învedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 10 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr 4.677/325/2010, Judecătoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 pct. 1 si art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unormâsuri financiar-fiscale si ale art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “J.P. Smeici Consulting” - S.R.L. din Timisoara într-o cauză având ca obiect o contestatie la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate au caracter retroactiv, întrucât stabilesc grile de impozitare în functie de veniturile pe care contribuabilii le-au avut la data de 31 decembrie 2008.

De asemenea, autorul exceptiei sustine faptul că impozitul pe profitul minim trebuia reglementat prin lege, nu prin ordonantă de urgentă, deoarece abilitarea Guvernului pentru a emite ordonante este limitată.


Judecătoria Timisoara apreciază că exceptia de ne constitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea desesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, as a cum este formulat în încheierea de sesizare, îl constituie prevederile art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, precum si prevederile art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, astfel cum au fost modificate prin art. 32 pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009: “Prevederile art. 32-34 intră în vigoare la data de 1 mai 2009.”;

- Art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal:

“Impozit minim

(1) Contribuabilii care desfăsoară activităti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, si în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activitătile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

(2) Contribuabilii, cu exceptia celor prevăzuti la alin. (1), la art. 13 lit. c)-e), art. 15 si 38, în cazul cărora impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru transa de venituri totale corespunzătoare, prevăzute la alin. (3), sunt obligati la plata impozitului la nivelul acestei sume.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzătoare impozitului minim, stabilite în functie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt următoarele:

 

Venituri totale anuale (lei)

Impozit minim anual (lei)

0-52000

2.200

52.001-215.000

4.300

215.001-430.000

6.500

430.001-4.300.000

8.600

4300.001-21.500.000

11.000

21.500.001-129.000 000

22.000

Peste 129.000.001

43.000

 

(4) Pentru încadrarea în transa de venituri totale prevăzută la alin. (3), se iau în calcul veniturile totale, obtinute din orice sursă, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:

a) veniturile din variatia stocurilor;

b) veniturile din productia de imobilizări corporale si necorporale;

c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor,

d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementărilor legale;

e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorăribr datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;

f) veniturile realizate din despăgubiri de la societătile de asigurare;

g) veniturile prevăzute la art. 20 lit. d).

(5) Contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (1) lit. b) efectuează pentru trimestrele I-III comparatia impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim prevăzut la alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru trimestrul respectiv, prin împărtirea impozitului minim anual la 12 si înmultirea cu numărul de luni aferente trimestrului respectiv. În situatia în care perioada impozabilă începe sau se încheie în cursul unui trimestru, impozitul minim prevăzut la alin. (3) se recalculează corespunzător numărului de zile aferente trimestrului respectiv. Pentru definitivarea impozitului pe profit datorat se efectuează comparatia impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual prevăzut la alin. (3).

(6) În situatia in care perioada impozabilă începe sau se încheie în cursul anului, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat se efectuează comparatia impozitului pe profit aferent perioadei respective cu impozitul minim anual prevăzut la alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru aceeasi perioadă.

(7) Nu sunt obligati la plata impozitului minim potrivit prevederilor alin. (2)-(4) contribuabilii care se află în următoarele situatii.

a) se află în procedura insolventei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii;

b) se află în dizolvare, de la data înregistrării acestei mentiuni în registrul comertului sau la instantele judecătoresti, potrivit legii

Pentru contribuabilii care se dizolvă de plin drept ca urmare a expirării duratei de existentă prevăzute în actul constitutiv sau, după caz, în actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim operează de la data dizolvării prevăzute în aceste acte. Nu intră sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se află în dizolvare fără lichidare.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 1 alin. (4) - Statul român, art. 15 alin. (2) - Universalitatea si art. 139 - Impozite, taxe si alte contributii

Ulterior sesizării Curtii, prevederile alin. (2)-(7) ale art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate de art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din data de 30 septembrie 2010.

Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a stabilit că sintagma „în vigoare” din cuprinsul dispozitiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, este constitutională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale căror efecte juridice continuă să se producă si după iesirea lor din vigoare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, desi nu mai sunt în vigoare, dispozitiile legale criticate îsi produc în continuare efectele juridice în virtutea principiului tempus regit actum. În acest caz, Curtea are competenta de a controla constitutionalitatea acestor dispozitii legale, chiar dacă ele nu mai sunt în vigoare la data pronuntării prezentei decizii.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 18 din Codul fiscal, precum si reglementarea prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 a unor măsuri în domeniul politicii fiscale, Curtea a statuat, prin Decizia nr. 786 din 13 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 12 iunie 2009 si prin Decizia nr. 850 din 23 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2011, că, în ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea prevederilor art. 139 din Constitutie, termenul “numai” folosit de prevederile constitutionale are semnificatia de a interzice posibilitatea stabilirii de impozite si taxe pentru bugetul de stat prin acte normative inferioare, ca fortă juridică, legii. În această categorie nu intră ordonantele emise de Guvern, ci hotărârile Guvernului, care se emit pentru organizarea executării legilor, ordinele ministrilor etc. A spune că sintagma “numai” exclude posibilitatea adoptării de ordonante, fiind un domeniu rezervat legii organice, înseamnă a adăuga la Constitutie.

Curtea a mai constatat că dispozitiile art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009, care adoptă drept bază de calcul veniturile realizate la 31 decembrie 2008, nu sunt de natură să încalce principiul neretroactivitătii legii civile, prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constitutia României. Dispozitiile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal iau în considerare veniturile totale anuale care se încadrează între anumite marje si doar aplicarea impozitării urma să se facă cu 1 mai 2009, respectiv de la o dată ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009, în conformitate cu art. 78 din Constitutia României.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, Curtea nu a putut retine nici încălcarea prevederilor art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale si art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “J.P. Smeici Consulting” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 4.677/325/2010 al Judecătoriei Timisoara.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.360

din 18 octombrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, exceptie ridicată de Elena Băicoianu în Dosarul nr. 23.480/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.088D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, arată că dispozitiile de lege criticate au în vedere o cauză de încetare a unui contract intuitu personae, respectiv un contract încheiat în vederea asigurării asistentei si îngrijirii unei persoane cu handicap. Astfel, este firesc ca decesul acesteia să atragă încetarea raportului juridic de care era tinut asistentul personal.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 3 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr 234 803/2009, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, exceptie ridicată de Elena Băicoianu.

În motivarea exceptiei de ne constitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat, care prevede încetarea de drept a contractului individual de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap în cazul decesului acesteia din urmă, este discriminatoriu, întrucât îl lipseste pe asistent de la dreptul la preaviz si dreptul la protectie împotriva somajului de care ceilalti salariati se bucură.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de ne constitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că între persoana cu handicap si asistentul personal există un contract intuitu personae. Astfel, disparitia fizică a persoanei asistate va duce la încetarea de drept a contractului de muncă al asistentului, acesta fiind încheiat în considerarea persoanei căreia i se acordă asistentă si îngrijire.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea desesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitiitionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, întrucât contractul individual de muncă dintre asistentul personal si persoana cu handicap este un contract intuitu personae, astfel că decesul persoanei îngrijite duce firesc la încetarea de plin drept a contractului, fără ca aceasta să reprezinte o încălcare a exercitiului dreptului la protectia socială a muncii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 39alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, dispozitii potrivit cărora “Contractul individual de munca al asistentului personal încetează de drept în cazul decesului persoanei cu handicap grav.”

Autorul exceptiei consideră că prevederile de lege criticate sunt contrare dispozitiilor art. 16 din Constitutie privind egalitatea în drepturi a cetătenilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că art. 35 din Legea nr. 448/2006 instituie, ca o măsură de protectie a persoanelor cu handicap grav, posibilitatea acestora de a beneficia de un asistent personal a cărui remuneratie este suportată de către autoritătile locale, respectiv primăria localitătii de domiciliu sau resedintă a persoanei cu handicap grav. Pentru aceasta, art. 39 alin. (1) din legea amintită prevede încheierea unui contract individual de muncă între asistentul personal si primărie, beneficiar al acestui contract fiind însă persoana cu handicap grav, care solicită acordarea acestui serviciu. Prin urmare, contractul dobândeste un caracter intuitu personae, solicitarea persoanei cu handicap grav în vederea acordării unui asistent personal fiind elementul esential care determină încheierea contractului individual de muncă. În mod corespunzător, decesul persoanei cu handicap grav determină, în mod firesc, încetarea contractului individual de muncă, întrucât acesta rămâne fără obiect.

Evident, o astfel de împrejurare nu poate fi prevăzută cu exactitate, astfel că ar fi imposibilă stabilirea unei perioade de preaviz, tratamentul juridic fiind adaptat situatiei obiective avute în vedere. Mutatis mutandis, se poate spune că dispozitiile de lege criticate sunt asemănătoare celor dispuse de art. 56 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, potrivit cărora contractul individual de muncă încetează de drept „la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum si în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul si-a încetat existenta conform legii”.

Ca si în situatia celor care cad sub incidenta dispozitiilor amintite ale Codului muncii, încetarea de drepta contractului individual de muncă în temeiul textului de lege criticat nu reprezintă un obstacol în obtinerea drepturilor de asigurări sociale în conditiile stabilite de lege. Astfel, art. 17 si 34 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, stabilind cerintele pe care o persoană trebuie să le îndeplinească în vederea obtinerii indemnizatiei de somaj, nu instituie nicio conditie privind respectarea unui termen de preaviz cu prilejul încetării raportului de muncă. De altfel, ratiunea acordării acestui termen cu prilejul încetării raporturilor de muncă din cauze neimputabile salariatului este aceea de a proteja pe acesta din urmă, si nicidecum de a constitui o piedică în obtinerea dreptului de a beneficia de protectie socială. Astfel, existenta unor cauze obiective care împiedică acordarea perioadei de preaviz, precum cea avută în vedere de art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, ori a nerespectării obligatiei legale de către angajator în sensul acordării acestei perioade nu poate dobândi semnificatia interzicerii acordării dreptului la indemnizatia de somaj, drept fundamental consacrat de art. 47 alin. (2) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, exceptie ridicată de Elena Băicoianu în Dosarul nr. 23.480/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă sigeneral obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 octombrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 si 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Covasna”, după pozitia nr. 120 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 121-123, potrivit anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 22 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ghidfalău”, după pozitia nr. 33 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 34 si 35, potrivit anexei nr. 2.

3. Anexa nr. 29 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ozun” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3.

4. Anexa nr. 33 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sita Buzăului” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4.

Art. II. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 1.176.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Covasna

 

Nr. crt.

 

 

Codul de

clasificare

 

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

121.

 

 

Terenuri achizitionate în vederea realizării vizitare în cadrul Rezervatiei Naturale “Mestecanisul de la Reci si băltile de la Ozun - Sântionlunca”

Cf. nr. 23315 Reci, nr. top 23315

(tarla 141, parcelă 786/2/4), în suprafată de 11.600 mp

2010

 

 

147.204

 

 

Domeniul public al judetului Covasna, potrivit Hotărârii Consiliului Judetean nr. 42/2011

Contract de vânzare-cumparare încheiere de autentificare nr. 1.323/01.09.2010

Cf. nr. 23313 Reci, nr. top 23313

(tarla 141, parcelă 786/2/5/2), în suprafată de 5.800 mp

Cf. nr. 23320 Reci, nr. top 23320

(tarla 141, parcela 786/2/5/1), în suprafată de 5.800 mp

122.

1.3.12

Canton Bixad

Comuna Bixad DJ 113 km 27+650, clădire parter, din zidărie de cărămidă, sarpantă din lemn acoperit cu tiglă. Suprafata construită 210mp, din careclădiri 85 mp, grajduri 60 mp, anexe 65 mp, suprafata totală a terenului de 7.164 mp

2002

6.289,92

Domeniul public al judetului Covasna, potrivit Hotărârii Consiliului Judetean nr. 42/2011

123.

1.3.12

Canton Hatod

Comuna Bătanii Mari DJ km 122 4+450, clădire parter din zidărie de cărămidă, sarpantă din lemn acoperit cu tiglă. Suprafata construită 298mp, din care clădiri 150 mp, grajduri 60 mp, anexe 88 mp, suprafata totală a terenului de 5.340 mp

2002

5.600,64

Domeniul public al judetului Covasna, potrivit Hotărârii Consiliului Judetean nr. 42/2011


ANEXA Nr. 2

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ghidfalău

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

34

1.8

Retea de alimentare cu apă a satelor Ghidfalău si Zoltán

Retea de alimentare cu apă în lungime de 6,45 km, conducte PEHD 125, 110,090,063, două puturi forate 28 m, D = 311 mm, H = 80 m, două electropompe submersibile JAR8-6x6, două cabine put forat

2006

692.552

Domeniul public al comunei Ghidfalău, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2010

35

1.8

Retea de canalizare a satelor Ghidfalău si Zoltán

Retea de canalizare în lungime de 9,33 km, realizată de tuburi PVC KG, având diametrul cuprins între 200-300 mm; 3 statii de pompare, tip monobloc, realizate din cheson de polietilenă având înăltimea de 7,00 m si diametru de 1,00m, echipate cu câte 1 + 1 electropompe cu tocător având Ř = 2L/S si H = 16 m CA, statia de epurare tip RESET ILOVS un CO N2 -CA1 S 240-961, N+P cu treaptă mecanică+ biologică, dimensionată pentru 1250 de locuitori sau echivalent

2006

2.573.610

Domeniul public al comunei Ghidfalău, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2010

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002)

 

INVENTARUL

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ozun

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

caz,al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.4

Clădirea Primăriei si Căminul Cultural Ozun

Satul Ozun, nr. 75, constructie din cărămidă, în suprafată de 745 mp, CF 197

1906

855.589,64

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

2

1.10

Clădirea Remizei PSI

Satul Ozun, nr. 413, constructie din cărămidă în suprafată de 725 mp, CF 197

1957

48.367,10

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

3

1.10

Clădirea Remizei PSI

Satul Sântionlunca, nr. 114, în suprafată de 136 mp

1960

21.287,54

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

4

1.10

Clădirea Remizei PSI

Satul Bicfalău, nr. 27, în suprafată de 105 mp

1979

16.097,29

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

5

1.1.0

Clădirea Remizei PSI

Satul Lisnău, nr. 104, în suprafată de 141 mp

1960

58.747,60

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

6

1.6.2

Clădirea Căminului cultural

Satul Lisnău, nr. 63, teren aferent cu suprafată de 580 mp

1927

164.394,25

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

7

1.6.2

Clădirea Căminului cultural

Satul Bicfalău, nr. 32, cu anexele, teren aferent cu suprafata de 3.993 mp, CF 2676 nr. top 386 si 387

1883

467.137,36

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

8

1.6.2

Clădirea Căminului cultural

Satul Măgherus, nr. 17, teren aferent cu suprafata de 150 mp

1950

138.839,22

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

9

1.6.2

Clădirea Scolii noi “Tatrangi Săndor”

Satul Ozun, nr. 79, cu 8 săli de clasă, constructie din cărămidă, acoperită cu tiglă, în suprafată de 1.750 mp, CF 197

1967

2.087.327,70

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

10

1.6.2

Clădirea Scolii generale “Tatrangi Săndor”

Satul Ozun, nr. 77, cu 5 săli de clasă, constructie din cărămidă, acoperită cu tiglă, în suprafată de 382 mp, CF 61572

1960

490.966,57

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

11

1.6.2

Clădirea Scolii elementare

Satul Ozun, nr. 63, cu 5 săli de clasă, constructie din lemn, acoperită cu tiglă, teren aferent cu suprafata de 1.788 mp, CF 197

1925

246.199,70

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

12

1.6.2

Clădirea Scolii elementare cu grădinită

Satul Lunca Ozunului, nr. 51, cu două săli de clasă, constructie din cărămidă, acoperită cu tiglă, teren aferent cu suprafata de 720 mp, CF769, rir.top. 1455

1959

203.653,54

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

13

1.6.2

Clădirea Scolii generale

Satul Lisnău, nr. 63, cu 4 săli de clasă, constructie din cărămidă, cu suprafata de 2.384 mp, CF 769 (also iskola)

1954

365.785,66

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

14

1.6.2

Clădirea Scolii generale

Satul Lisnău, cu 5 săli de clasa, constructie din cărămidă, acoperită cu tiglă, teren aferent cu suprafata de 2.993 mp, nr. administrativ 73

1910

182.997,53

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

15

1.6.2

Clădirea Scolii elementare cu grădinită

Satul Bicfalău, nr. 34, cu 5 săli de clasă, constructie din cărămidă, acoperită cu tiglă, teren aferent cu suprafata de 1.680 mp

1897

322.237,12

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

16

1.6.2

Clădirea Scolii generale “Berde Mozsa”

Satul Sântionlunca, nr. 247/A, cu 8 săli de clasă, constructie din cărămidă, teren aferent cu suprafata de 1.250 mp

1957

441.098,63

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

17

1.6.2

Clădirea Scolii elementare

Satul Măgherus, nr. 48, cu două săli de clasă, constructie din cărămidă, acoperită cu tiglă, teren aferent cu suprafata de 988 mp

1945

309.634,07

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

18

1.6.2

Clădirea Bibliotecii comunale

Satul Ozun, nr. 364, cu 5 încăperi, constructie din cărămidă, teren aferent cu suprafata de 1.900 mp

1939

142.137,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

19

1.6.2

Clădirea Scolii elementare si a Căminului cultural

Satul Lisnău-Vale, constructie din cărămidă, acoperită cu tiglă, CF 1672, nr. top. 2100/1, suprafata de 2.495 mp (include si Căminul cultural)

1936

153.526,02

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

20

1.6.2

Sala de sport cu 50 de locuri

Satul Ozun, CF.1570, nr. top. 593/3

2004

1.753.320,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

21

1.6.2

Clădirea fostei Biblioteci (Conacul Punkosti)

Satul Ozun, nr. 104, constructie din cărămidă si piatră, acoperită cu tiglă, teren aferent cu suprafata de 1.908 mp, CF 1788

1810

182.214,23

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

22

1.6.2

Clădirea Dispensarului uman

Satul Sântionlunca, nr. 56, constructie din cărămidă, grajd, teren aferent cu suprafata de 1.500 mp

1920

113.709,60

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

23

1.6.2

Clădirea Dispensarului veterinar

Satul Ozun, nr. 411, constructie din cărămidă, grajd, teren

1928

43.026,41

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

24

1.6.2

Dispensar medical

Satul Ozun, apartament nr. 4 din bl. 3

1979

50.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

25

1.1.0

Clădirea abatorului

Satul Ozun, nr. 605/A, constructie din cărămidă, teren aferent, CF 1567

1930

12.035,36

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

26

1.6.1

Casă de locuit (fosta cârciumă)

Satul Ozun, nr. 406 CF 197 nr. top. 480, constructie din cărămidă

1906

113.680,48

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

27

1.6.2.

Casă (pentru Muzeu Sătesc)

Satul Măgherus, nr. 53, CF nr. 23212, compus din teren fâneată, curti, constructii în suprafată de 1.440 mp

1920

35.400,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

28

1.6.2

Clădirea fostului Sfat Popular al Satului Lisnău

Satul Lisnău, nr. 26, constructie din cărămidă, acoperită cu tiglă, anexe gospodăresti, teren aferent cu suprafata de 2.200 mp

1919

270.489,99

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

29

3.4

Monument în cinstea eroilor căzuti în Primul si în Al Doilea Război Mondial

În fata Primăriei Ozun, din piatră

1919

3.761,05

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

30

3.4

Monument în cinstea eroilor căzuti în Primul si în Al Doilea Război Mondial

Satul Bicfalău

1949

1.400,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

31

3.4

Monument în cinstea eroilor căzuti în Primul si în Al Doilea Război Mondial

Satul Lisnău

1949

500,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

32

1.3.7.1

Cimitir

Satul Sântionlunca, nr. cad. 23870, nr. top 239, CF. nr. 23870, în suprafată de 5.755 mp

2009

17.265,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

33

1.3.7.1

Teren de sport, vestiar, tribună de 400 de locuri

Satul Ozun, nr. 376, teren aferent 8.000 mp

0

24.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

34

1.3.7.1

Teren de sport

Satul Bicfalău, teren aferent 6.200 mp

0

18.600,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

35

1.3.7.1

Teren de sport pentru pompieri

Satul Bicfalău, în suprafată totală de 1,2693 ha (nr. top. 445, suprafată de 0,8310 ha, nr. top. 1480, suprafată de 0,4383)

0

12.693,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

36

1.3.7.1

Teren de sport

Satul Sântionlunca, teren aferent 6.200 mp

0

6.200,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

37

1.3.7.1

Teren de pe lângă Statia de epurare Ozun

Teren extravilan înscris în CF 2644 Ozun, în suprafată de 5.900 mp

2007

5.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

38

1.3.7.1

Teren agricol

Teren arabil în extravilan înscris în CF 23049, 23022 Bicfalău, în suprafată de 1.966 mp

2008

12.100,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

39

1.3.7.1

Teren agricol

Teren extravilan înscris în CF 23247 Lisnău, în suprafată de 4.000 mp

2009

5.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

40

1.3.7.1

Teren

Teren intravilan înscris în CF 197 Ozun, nr. top. 519/2, în suprafată de 4.473 mp Deruba

2009

447,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

41

1.3.7.1

Teren

Teren intravilan înscris în CF nr. 2297 Ozun, nr. top. 519/1, în suprafata de 13.397 mp Deruba

2009

1.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

42

1.3.7.1

Teren

Teren intravilan situat în Ozun, CF 197, nr. top. 571/2, în suprafată de 5.232 mp (“autobonto”)

0

340,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

43

1.3.7.1

Teren intravilan în Ozun

Pe malul drept al Râului Negru, în lungime de 1,15 km si în suprafata de 4,3 ha

2009

4.300,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

44

1.3.7.1

Teren intravilan în Ozun

Pe malul drept al Râului Negru, în lungime de 1,45 km si în suprafată de 4,35 ha

2009

4.350,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

45

1.3.7.1

Teren intravilan în Ozun

Pe malul drept al Râului Negru, în lungime de 1,6 km si în suprafată de 8,58 ha

2009

8.580,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

46

1.3.7.1

Teren intravilan în Sântionlunca

Pe malul drept al Râului Negru, în lungime de 1,45 km si în suprafată de 4,35 ha

2009

4.350,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

47

1.3.7.1

Teren intravilan în Sântionlunca

Aval confluentă a Râului Anghelus cu Râul Negru, pe malul drept al acestuia, în lungime de 1,15 km si în suprafată de 4,3 ha

2009

4.300,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

48

1.3.7.1

Strada “Kispâl”

Localitatea Ozun, lungime 0,414 km, nr. casă 573-597

1999

456,44

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

49

1.3.7.1

Strada “Petofi”

Localitatea Ozun, lungime 0,505km, nr. casă 463^65, 475-511

1999

556,76

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

50

1.3.7.2

Strada “Vajna”

Stradă asfaltată, contact cu DJ spre grădinita de copii Ozun, în lungime de 650 m

1997

3.240,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

51

1.3.7.2

Strada Gării

Stradă asfaltată în satul Ozun, contact cu DN11 si calea ferată, în lungime de 351 m

1977

387,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

52

1.3.7.1

Străzi comunale din satele Ozun, Sântionlunca, Lunca Ozunului, Lisnău-Vale, Măgherus

Căi de comunicatii intravilane în lungime totală de 66,259 km

1977

64.870,63

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

53

1.3.7.2

Trotuar

Lângă DN 11, pe ambele părti, construite din plăci de beton si asfalt, în lungime de 4.000 m din localitatea Ozun

1977

12.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

54

1.3.7.3

Trotuar

Lângă DN 11, pe ambele părti, spatiu pentru trotuar, în lungime de 6.000 m din localitatea Sântionlunca

1977

3.240,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

55

1.3.7.1

Trotuar

Paralel pe o parte, lângă strada spre grădinita de copii Ozun, în lungime de 650 m

1997

2.100,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

56

1.3.7.1

Drumul comunal 16

DJ 103B Ozun- Ani no asa (DC 25)-Borosneu Mare (DJ 121 A), portiunede 7,300 km

2000

363.636,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

57

1.3.7.1

Drumul comunal 26

DC 16-Măgherus, 1,900 km

2000

115.152,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

58

1.3.7.2

Drumul comunal 27

DJ 103B-Lisnău-Lisnău-Vale, lungime de 7,900 km

2000

321.212,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

59

1.3.7.1

Drumul comunal 33

llieni (DJ112)-Ozun (DN 11), portiune de 2,000 km

2000

121.212,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

60

1.3.7.2

Drumul comunal 34

Ozun(DN 11)-Lunca Ozunului, 1,800 km

2000

669.127,40

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

61

1.3.7.2

Drumul comunal 26 B

Lisnău-Măgherus, lungime de 1,600 km (Heveder)

2009

76.800,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

62

1.3.7.2

Drumul comunal 27 B

Lisnău-Bicfalău, lungime de 2,100 km

2009

100.800,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

63

1.3.7.2

Drumul comunal 34 A

Lunca Ozunului-DN 11 lungime de 1,000 km

2009

48.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

64

1.3.7.1

Strada “Peksegfele”

Localitatea Lisnău, lungime 0,265 km, nr. casă 1-5

1999

291,63

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

65

1.3.7.1

Strada “Zsăkutca”

Localitatea Lisnău, lungime 0,105 km, nr. casă 27-28

1999

115,76

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

66

1.3.7.1

Strada “Petutca”

Localitatea Lisnău, lungime 0,615 km, nr. casă 32-54

1999

678,04

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

67

1.3.7.1

Strada “Zsăkutca”

Localitatea Lisnău, lungime 0,035 km, nr. casă 39

1999

38,59

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

68

1.3.7.1

Strada “Zsăkutca”

Localitatea Lisnău DN 11, lungime 0,050 km, nr. casă 74-76

1999

55,13

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

69

1.3.7.1

Strada “Bolthâtamogott”

Localitatea Lisnău, lungime 0,300 km, nr. casă 91-108

1999

330,75

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

70

1.3.7.1

Strada “Zsăkutca”

Localitatea Lisnău, lungime 0,210 km, nr. casă 122-132

1999

231,53

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

71

1.3.7.1

Strada “Zsăkutca”

Localitatea Lisnău, lungime 0,120 km, nr. casă 139A-142A

1999

132,30

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

72

1.3.7.1

Strada “Zsăkutca”

Localitatea Lisnău, lungime 0,225 km, nr. casă 175-178

1999

248,06

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

73

1.3.7.1

Strada “Zsăkutca”

Localitatea Lisnău, lungime 0,120 km, nr. casă 186-190A

1999

132,30

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

74

1.3.7.1

Strada “Hegyalja”

Localitatea Lisnău, lungime 0,175 km, nr. casă 192-198

1999

192,94

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

75

1.3.7.1

Strada “Zsăkutca”

Localitatea Lisnău, lungime 0,045 km, nr. casă 199

1999

49,61

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

76

1.3.7.1

Strada “Hid”

Localitatea Lisnău, lungime 0,110 km, nr. casă 200-201

1999

121,28

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

77

1.3.7.1

Strada “Hegyalja”

Localitatea Lisnău, lungime 0,660 km, nr. casă 202-211A

1999

727,65

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

78

1.3.7.1

Strada “Zsăkutca”

Localitatea Lisnău, lungime 0,045 km, nr. casă 211

1999

49,61

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

79

1.3.7.1

Strada “Zâkâny”

Localitatea Lisnău, nr. casă 60

1999

57,88

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

80

1.3.7.1

Strada “Gang”

Localitatea Lisnău, nr. casă 43

1999

57,88

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

81

1.3.7.1

Strada “Mică- Kicsi”

Localitatea Bicfalău, lungime 0,145 km, nr. casă 3-8

1999

159,86

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

82

1.3.7.1

Strada “Principală- Foutca”

Localitatea Bicfalău, lungime 0,570 km, nr. casă 56-103

1999

628,43

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

83

1.3.7.1

Strada “Topataka”

Localitatea Bicfalău, lungime 0,309 km, nr. casă 106-131

1999

340,67

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

84

1.3.7.1

Strada “Zsăkutca”

Localitatea Bicfalău, lungime 0,090 km, nr. casă 135-142

1999

99,23

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

85

1.3.7.1

Strada “Mică- Kicsi”

Localitatea Bicfalău, lungime 0,130 km, nr. casă 143-153

1999

143,33

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

86

1.3.7.1

Strada “Nagymezo”

Localitatea Bicfalău, lungime 0,308 km, nr. casă 154-192

1999

339,57

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

87

1.3.7.1

Strada “Zsăkutca”

Localitatea Bicfalău, lungime 0,246 km, nr. casă 163-177

1999

271,22

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

88

1.3.7.1

Strada “Osszekoto”

Localitatea Bicfalău, lungime 0,105 km, nr. casă 192-205

1999

115,76

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

89

1.3.7.1

Strada “Templom”

Localitatea Bicfalău, lungime 0,355 km, nr. casă 178-205

1999

391,39

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

90

1.3.7.1

Strada “Gât”

Localitatea Bicfalău, lungime 0,376 km, nr. casă 205-210, 219-230

1999

414,54

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

91

1.3.7.1

Strada “Zsăkutca”

Localitatea Bicfalău, lungime 0,030 km, nr. casă 211-218

1999

33,08

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

92

1.3.7.1

Strada “Resalja”

Localitatea Bicfalău, lungime 0,310 km, nr. casă 238-267

1999

341,78

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

93

1.3.7.1

Strada “Zsăkutca”

Localitatea Bicfalău lungime 0,160 km, nr. casă 194-198, 232-238

1999

176,40

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

94

1.3.7.1

Poteca “Berde”

Localitatea Bicfalău, lungime 500 m

0

100,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

95

1.3.7.1

Poteca “Markos”

Localitatea Bicfalău, lungime 700 m

0

100,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

96

1.3.7.1

DE 4

Tarla nr. 0, suprafata 0,2282 ha, lungime 0,550 km

1988

55,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

97

1.3.7.1

DE 15

Tarla nr. 0, suprafata 0,3438 ha, lungime 0,300 km

1988

30,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

98

1.3.7.1

DE 17

Tarla nr. 0, suprafata 0,4724 ha, lungime 0,400 km

1988

40,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

99

1.3.7.1

DE 20

Tarla nr. 0, suprafata 0,2561 ha, lungime 0,050 km

1988

5,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

100

1.3.7.1

DE 22

Tarla nr. 0, suprafata 0,4234 ha, lungime 1,040 km

1988

104,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

101

1.3.7.1

DE 24

Tarla nr. 0, suprafata 0,2933 ha, lungime 0,700 km

1988

70,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

102

1.3.7.1

DE 26

Tarla nr. 0, suprafata 0,5712 ha, lungime 1,400 km

1988

140,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

103

1.3.7.1

DE 27

Tarla nr. 0, suprafata 0,1170 ha, lungime 2,100 km

1988

210,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

104

1.3.7.1

DE 28

Tarta nr. 0, suprafata 0,2220 ha, lungime 0,450 km

1988

45,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

105

1.3.7.1

DE 31

Tarta nr. 0, suprafata 0,3444 ha, lungime 0,850 km

1988

85,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

106

1.3.7.1

DE 33

Tarla nr. 0, suprafata 0,4336 ha, lungime 1,070 km

1988

107,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

107

1.3.7.1

DE 34

Tarla nr. 0, suprafata 0,3600 ha, lungime 0,900 km

1988

90,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

108

1.3.7.1

DE 43

Tarla nr. 0, suprafata 0,5388 ha, lungime 1,620 km

1988

162,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

109

1.3.7.1

DE 47

Tarla nr. 0, suprafata 0,9184 ha, lungime 0,530 km

1988

53,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

110

1.3.7.1

DE 49

Tarla nr. 0, suprafata 0,2989 ha, lungime 0,640 km

1988

64,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

111

1.3.7.1

DE 51

Tarla nr. 0, suprafata 0,2266 ha, lungime 0,550 km

1988

55,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

112

1.3.7.1

DE 54

Tarla nr. 0, suprafata 1,2131 ha, lungime 1,772 km

1988

177,20

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

113

1.3.7.1

DE 57

Tarla nr. 10, suprafata 0,0276 ha, lungime 0,050 km

1988

5,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

114

1.3.7.1

DE 61

Tarla nr. 0, suprafata 0,2862 ha, lungime 0,700 km

1988

70,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

115

1.3.7.1

DE 65

Tarla nr. 0, suprafata 0,2304 ha, lungime 1,040 km

1988

104,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

116

1.3.7.1

DE 67

Tarla nr. 0, suprafata 0,5771 ha, lungime 1,400 km

1988

140,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

117

1.3.7.1

DE 69

Tarla nr. 0, suprafata 0,6865 ha, lungime 0,400 km

1988

40,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

118

1.3.7.1

DE 73

Tarla nr. 0, suprafata 0,2973 ha, lungime 1,550 km

1988

155,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

119

1.3.7.1

DE 75

Tarla nr. 0, suprafata 0,4045 ha, lungime 0,270 km

1988

27,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

120

1.3.7.1

DE 85

Tarla nr. 0, suprafata 0,2401 ha, lungime 0,600 km

1988

60,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

121

1.3.7.1

DE 89

Tarla nr. 0, suprafata 0,6155 ha, lungime 1,430 km

1988

143,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

122

1.3.7.1

DE 91

Tarta nr. 0, suprafata 0,6305 ha, lungime 1,870 km

1988

187,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

123

1.3.7.1

DE 95

Tarta nr. 0, suprafata 1,0229 ha, lungime 0,930 km

1988

93,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

124

1.3.7.1

DE 98

Tarla nr. 0, suprafata 0,2486 ha, lungime 0,810 km

1988

81,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

125

1.3.7.1

DE 103

Tarla nr. 0, suprafata 0,3909 ha, lungime 0,960 km

1988

96,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

126

1.3.7.1

DE 105

Tarla nr. 0, suprafata 0,4185 ha, lungime 0,800 km

1988

80,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

127

1.3.7.1

DE 113

Tarla nr. 0, suprafata 0,2529 ha, lungime 0,630 km

1988

63,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

128

1.3.7.1

DE 121

Tarla nr. 27, suprafata 0,0182 ha, lungime 0,040 km

1988

4,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

129

1.3.7.1

DE 143

Tarla nr. 0, suprafata 0,7995 ha, lungime 0,980 km

1988

98,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

130

1.3.7.1

DE 146

Tarla nr. 0, suprafata 0,1578 ha, lungime 0,440 km

1988

44,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

131

1.3.7.1

DE 284

Tarla nr. 38, suprafata 0,1055 ha, lungime 0,180 km

1988

18,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

132

1.3.7.1

DE 287

Tarla nr. 38, suprafata 0,1522 ha, lungime 0,640 km

1988

64,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

133

1.3.7.1

DE 300

Tarla nr. 38, suprafata 0,1145 ha, lungime 0,260 km

1988

26,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

134

1.3.7.1

DE 310

Tarla nr. 0, suprafata 0,5901 ha, lungime 0,550 km

1988

55,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

135

1.3.7.1

DE 333

Tarla nr. 42, suprafata 0,2965 ha, lungime 0,870 km

1988

87,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

136

1.3.7.1

DE 344

Tarla nr. 43, suprafata 0,0789 ha, lungime 0,110 km

1988

11,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

137

1.3.7.1

DE 349

Tarla nr. 0, suprafata 0,0803 ha, lungime 2,990 km

1988

299,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

138

1.3.7.1

DE 359

Tarla nr. 0, suprafata 0,2375 ha, lungime 1,080 km

1988

108,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

139

1.3.7.1

DE 394

Tarla nr. 49, suprafata 0,1338 ha, lungime 0,320 km

1988

32,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

140

1.3.7.1

DE 405

Tarta nr. 0, suprafata 0,1541 ha, lungime 0,400 km

1988

40,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

141

1.3.7.1

DE 422

Tarta nr. 51, suprafata 0,0938 ha, lungime 0,130 km

1988

13,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

142

1.3.7.1

DE 424

Tarla nr. 0, suprafata 0,2275 ha, lungime 0,580 km

1988

58,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

143

1.3.7.1

DE 429

Tarla nr. 52, suprafata 0,8281 ha, lungime 0,800 km

1988

80,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

144

1.3.7.1

DE 435

Tarla nr. 0, suprafata 0,0962 ha, lungime 0,700 km

1988

70,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

145

1.3.7.1

DE 440

Tarla nr. 53, suprafata 0,0374 ha, lungime 0,040 km

1988

4,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

146

1.3.7.1

DE 445

Tarla nr. 54, suprafata 0,1025 ha, lungime 0,130 km

1988

13,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

147

1.3.7.1

DE 473

Tarla nr. 58, suprafata 0,0332 ha, lungime 0,030 km

1988

3,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

148

1.3.7.1

DE 489

Tarla nr. 0, suprafata 0,2160 ha, lungime 0,700 km

1988

70,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

149

1.3.7.1

DE 490

Tarla nr. 0, suprafata 0,5431 ha, lungime 1,750 km

1988

175,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

150

1.3.7.1

DE 493

Tarla nr. 0, suprafata 0,2494 ha, lungime 0,850 km

1988

85,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

151

1.3.7.1

DE 500

Tarla nr. 0, suprafata 0,6069 ha, lungime 0,180 km

1988

18,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

152

1.3.7.1

DE 508

Tarla nr. 0, suprafata 0,2700 ha, lungime 0,650 km

1988

65,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

153

1.3.7.1

DE 512

Tarla nr. 0, suprafata 0,3336 ha, lungime 1,550 km

1988

155,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

154

1.3.7.1

DE 514

Tarla nr. 0, suprafata 0,4064 ha, lungime 1,100 km

1988

110,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

155

1.3.7.1

DE 519

Tarla nr. 0, suprafata 0,5100 ha, lungime 0,270 km

1988

27,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

156

1.3.7.1

DE 521

Tarla nr. 0, suprafata 0,4332 ha, lungime 0,300 km

1988

30,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

157

1.3.7.1

DE 523

Tarla nr. 0, suprafata 0,0971 ha, lungime 0,220 km

1988

22,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

158

1.3.7.1

DE 575

Tarta nr. 75, suprafata 0,0951 ha, lungime 0,200 km

1988

20,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

159

1.3.7.1

DE 581

Tarta nr. 75, suprafata 0,0470 ha, lungime 0,100 km

1988

10,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

160

1.3.7.1

DE 625

Tarla nr. 77, suprafata 0,0252 ha, lungime 0,070 km

1988

7,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

161

1.3.7.1

DE 628

Tarla nr. 0, suprafata 0,1827 ha, lungime 0,350 km

1988

35,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

162

1.3.7.1

DE 632

Tarla nr. 0, suprafata 0,4512 ha, lungime 0,500 km

1988

50,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

163

1.3.7.1

DE 638

Tarla nr. 0, suprafata 0,5618 ha, lungime 1,250 km

1988

125,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

164

1.3.7.1

DE 643

Tarla nr. 81, suprafata 0,1401 ha, lungime 0,350 km

1988

35,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

165

1.3.7.1

DE 645

Tarla nr. 0, suprafata 0,2451 ha, lungime 0,600 km

1988

60,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

166

1.3.7.1

DE 651

Tarla nr. 0, suprafata 0,3244 ha, lungime 0,800 km

1988

80,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

167

1.3.7.1

DE 653

Tarla nr. 83, suprafata 0,1068 ha, lungime 0,420 km

1988

42,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

168

1.3.7.1

DE 659

Tarla nr. 83, suprafata 0,1406 ha, lungime 0,180 km

1988

18,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

169

1.3.7.1

DE 683

Tarla nr. 84, suprafata 0,3545 ha, lungime 0,850 km

1988

85,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

170

1.3.7.1

DE 702

Tarla nr. 85, suprafata 0,1288 ha, lungime 0,400 km

1988

40,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

171

1.3.7.1

DE 711

Tarla nr. 86, suprafata 0,4298 ha, lungime 0,960 km

1988

96,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

172

1.3.7.1

DE 714

Tarla nr. 86, suprafata 0,0844 ha, lungime 0,200 km

1988

20,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

173

1.3.7.1

DE 719

Tarla nr. 87, suprafata 0,3730 ha, lungime 0,950 km

1988

95,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

174

1.3.7.1

DE 727

Tarla nr. 0, suprafata 0,8474 ha, lungime 0,200 km

1988

20,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

175

1.3.7.1

DE 729

Tarla nr. 0, suprafata 0,3436 ha, lungime 0,550 km

1988

55,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

176

1.3.7.1

DE 739

Tarta nr. 90, suprafata 0,1148 ha, lungime 0,200 km

1988

20,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

177

1.3.7.1

DE 742

Tarta nr. 90, suprafata 0,0201 ha, lungime 0,050 km

1988

5,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

178

1.3.7.1

DE 746

Tarla nr. 90, suprafata 0,0664 ha, lungime 0,170 km

1988

17,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

179

1.3.7.1

DE 749

Tarla nr. 90, suprafata 0,2413 ha, lungime 0,400 km

1988

40,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

180

1.3.7.1

DE 763

Tarla nr. 90, suprafata 0,3957 ha, lungime 0,300 km

1988

30,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

181

1.3.7.1

DE 767

Tarla nr. 90, suprafata 0,0730 ha, lungime 0,170 km

1988

17,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

182

1.3.7.1

DE 768

Tarla nr. 90, suprafata 0,0614 ha, lungime 0,070 km

1988

7,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

183

1.3.7.1

DE 778

Tarla nr. 0, suprafata 0,2563 ha, lungime 0,650 km

1988

65,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

184

1.3.7.1

DE 799

Tarla nr. 92, suprafata 0,2472 ha, lungime 0,700 km

1988

70,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

185

1.3.7.1

DE 804

Tarla nr. 92, suprafata 0,0444 ha, lungime 0,100 km

1988

10,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

186

1.3.7.1

DE 812

Tarla nr. 92, suprafata 0,3368 ha, lungime 0,750 km

1988

75,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

187

1.3.7.1

DE 817

Tarla nr. 92, suprafata 0,0377 ha, lungime 0,100 km

1988

10,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

188

1.3.7.1

DE 821

Tarla nr. 92, suprafata 0,1874 ha, lungime 0,450 km

1988

45,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

189

1.3.7.1

DE 826

Tarla nr. 92, suprafata 0,0646 ha, lungime 0,150 km

1988

15,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

190

1.3.7.1

DE 830

Tarla nr. 92, suprafata 0,0662 ha, lungime 0,130 km

1988

13,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

191

1.3.7.1

DE 832

Tarla nr. 0, suprafata 0,1241 ha, lungime 0,230 km

1988

23,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

192

1.3.7.1

DE 833

Tarla nr. 0, suprafata 1,0725 ha, lungime 3,000 km

1988

300,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

193

1.3.7.1

DE 835

Tarla nr. 93, suprafata 0,0353 ha, lungime 0,070 km

1988

7,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

194

1.3.7.1

DE 850

Tarta nr. 0, suprafata 0,3107 ha, lungime 0,940 km

1988

94,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

195

1.3.7.1

DE 851

Tarta nr. 0, suprafata 0,7402 ha, lungime 1,350 km

1988

135,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

196

1.3.7.1

DE 862

Tarla nr. 0, suprafata 0,6324 ha, lungime 0,900 km

1988

90,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

197

1.3.7.1

DE 870

Tarla nr. 0, suprafata 1,6863 ha, lungime 1,350 km

1988

135,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

198

1.3.7.1

DE 901

Tarla nr. 96, suprafata 0,3879 ha, lungime 2, 320 km

1988

232,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

199

1.3.7.1

DE 910

Tarla nr. 0, suprafata 0,4294 ha, lungime 1,750 km

1988

175,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

200

1.3.7.1

DE 937

Tarla nr. 0, suprafata 0,3995 ha, lungime 2,420 km

1988

242,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

201

1.3.7.1

DE 937

Tarla nr. 97, suprafata 0,2438 ha, lungime 0,670 km

1988

67,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

202

1.3.7.1

DE 949

Tarla nr. 97, suprafata 0,1098 ha, lungime 0,150 km

1988

15,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

203

1.3.7.1

DE 982

Tarla nr. 0, suprafata 0,6158 ha, lungime 1,500 km

1988

150,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

204

1.3.7.1

DE 991

Tarla nr. 99, suprafata 0,0112 ha, lungime 0,080 km

1988

8,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

205

1.3.7.1

DE 998

Tarla nr. 0, suprafata 0,2069 ha, lungime 0,570 km

1988

57,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

206

1.3.7.1

DE 1062

Tarla nr. 100, suprafata 0,1255 ha, lungime 0,240 km

1988

24,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

207

1.3.7.1

DE 1073

Tarla nr. 101, suprafata 0,2945 ha, lungime 0,610 km

1988

61,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

208

1.3.7.1

DE 1078

Tarla nr. 0, suprafata 1,2412 ha, lungime 3,200 km

1988

320,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

209

1.3.7.1

DE 1118

Tarla nr. 0, suprafata 0,1942 ha, lungime 0,480 km

1988

48,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

210

1.3.7.1

DE 1145

Tarla nr. 105, suprafata 0,1001 ha, lungime 0,200 km

1988

20,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

211

1.3.7.1

DE 1170

Tarla nr. 0, suprafata 0,7810 ha, lungime 0,550 km

1988

55,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

212

1.3.7.1

DE 1210

Tarta nr. 0, suprafata 1,3379 ha, lungime 3,300 km

1988

330,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

213

1.3.7.1

DE 1224

Tarta nr. 108, suprafata 0,0576 ha, lungime 0,400 km

1988

40,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

214

1.3.7.1

DE 1226

Tarla nr. 108, suprafata 0,0910 ha, lungime 0,300 km

1988

30,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

215

1.3.7.1

DE 1239

Tarla nr. 108, suprafata 0,1606 ha, lungime 0,520 km

1988

52,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

216

1.3.7.1

DE 1245

Tarla nr. 0, suprafata 0,2411 ha, lungime 0,600 km

1988

60,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

217

1.3.7.1

DE 1251

Tarla nr. 0, suprafata 0,2451 ha, lungime 0,600 km

1988

60,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

218

1.3.7.1

DE 1254

Tarla nr. 0, suprafata 0,2964 ha, lungime 0,300 km

1988

30,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

219

1.3.7.1

DE 1256

Tarla nr. 0, suprafata 0,3250 ha, lungime 0,450 km

1988

45,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

220

1.3.7.1

DE 1268

Tarla nr. 0, suprafata 0,0642 ha, lungime 0,430 km

1988

43,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

221

1.3.7.1

DE 1269

Tarla nr. 0, suprafata 0,1927 ha, lungime 0,460 km

1988

46,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

222

1.3.7.1

DE 1280

Tarla nr. 0, suprafata 0,1545 ha, lungime 0,380 km

1988

38,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

223

1.3.7.1

DE 1282

Tarla nr. 0, suprafata 0,1335 ha, lungime 0,300 km

1988

30,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

224

1.3.7.1

DE 1283

Tarla nr. 0, suprafata 0,1335 ha, lungime 0,300 km

1988

30,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

225

1.3.7.1

DE 1297

Tarla nr. 122, suprafata 0,1867 ha, lungime 0,300 km

1988

30,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

226

1.3.7.1

DE 1301

Tarla nr. 0, suprafata 0,2184 ha, lungime 0,510 km

1988

51,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

227

1.3.7.1

DE 1319

Tarla nr. 0, suprafata 0,3504 ha, lungime 0,860 km

1988

86,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

228

1.3.7.1

DE 1321

Tarla nr. 127, suprafata 0,1781 ha, lungime 0,430 km

1988

43,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

229

1.3.7.1

DE 1347

Tarla nr. 127, suprafata 0,0652 ha, lungime 0,170 km

1988

17,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

230

1.3.7.1

DE 1363

Tarta nr. 127, suprafata 0,6057 ha, lungime 1,670 km

1988

167,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

231

1.3.7.1

DE 1391

Tarta nr. 0, suprafata 0,1213 ha, lungime 0,300 km

1988

30,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

232

1.3.7.1

DE 1392

Tarla nr. 0, suprafata 0,0408 ha, lungime 0,080 km

1988

8,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

233

1.3.7.1

DE 1393

Tarla nr. 0, suprafata 0,0544 ha, lungime 0,128 km

1988

12,80

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

234

1.3.7.1

DE 1394

Tarla nr. 0, suprafata 0,0693 ha, lungime 0,170 km

1988

17,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

235

1.3.7.1

DE 1396

Tarla nr. 129, suprafata 0,0088 ha, lungime 0,020 km

1988

2,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

236

1.3.7.1

DE 1399

Tarla nr. 129, suprafata 0,0500 ha, lungime 0,012 km

1988

1,20

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

237

1.3.7.1

DE 1401

Tarla nr. 129, suprafata 0,0901 ha, lungime 0,220 km

1988

22,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

238

1.3.7.1

DE 1403

Tarla nr. 129, suprafata 0,0661 ha, lungime 0,150 km

1988

15,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

239

1.3.7.1

DE 1408

Tarla nr. 129, suprafata 0,1753 ha, lungime 0,410 km

1988

41,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

240

1.3.7.1

DE 1413

Tarla nr. 129, suprafata 0,0927 ha, lungime 0,200 km

1988

20,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

241

1.3.7.1

DE 1418

Tarla nr. 129, suprafata 0,1705 ha, lungime 0,520 km

1988

52,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

242

1.3.7.1

DE 1422

Tarla nr. 129, suprafata 0,1777 ha, lungime 0,450 km

1988

45,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

243

1.3.7.1

DE 1428

Tarla nr. 129, suprafata 0,2015 ha, lungime 0,530 km

1988

53,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

244

1.3.7.1

DE 1431

Tarla nr. 129, suprafata 0,7175 ha, lungime 1,750 km

1988

175,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

245

1.3.7.1

DE 1446

Tarla nr. 131, suprafata 0,2917 ha, lungime 1,100 km

1988

110,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

246

1.3.7.1

DE 1448

Tarla nr. 0, suprafata 0,2518 ha, lungime 0,630 km

1988

63,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

247

1.3.7.1

DE 1464

Tarla nr. 0, suprafata 0,2453 ha, lungime 0,600 km

1988

60,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

248

1.3.7.1

DE 1472

Tarta nr. 0, suprafata 0,5716 ha, lungime 1,350 km

1988

135,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

249

1.3.7.1

DE 1479

Tarta nr. 0, suprafata 1,4564 ha, lungime 0,260 km

1988

26,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

250

1.3.7.1

DE 1482

Tarla nr. 137, suprafata 0,0624 ha, lungime 0,140 km

1988

14,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

251

1.3.7.1

DE 1488

Tarla nr. 137, suprafata 0,4447 ha, lungime 0,800 km

1988

80,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

252

1.3.7.1

DE 1496

Tarla nr. 137, suprafata 0,1769 ha, lungime 0,600 km

1988

60,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

253

1.3.7.1

DE 1505

Tarla nr. 137, suprafata 0,3485 ha, lungime 0,600 km

1988

60,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

254

1.3.7.1

DE 1509

Tarla nr. 138, suprafata 0,4299 ha, lungime 0,700 km

1988

70,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

255

1.3.7.1

DE 1593

Tarla nr. 0, suprafata 0,3189 ha, lungime 0,600 km

1988

60,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

256

1.3.7.1

DE 1594

Tarla nr. 0, suprafata 0,2810 ha, lungime 0,700 km

1988

70,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

257

1.3.7.1

DE 1598

Tarla nr. 0, suprafata 0,6401 ha, lungime 2,250 km

1988

225,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.  2/2011

258

1.3.7.1

DE 1627

Tarla nr. 0, suprafata 0,3390 ha, lungime 0,550 km

1988

55,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

259

1.3.7.1

DE 1650

Tarla nr. 0, suprafata 0,1141 ha, lungime 0,250 km

1988

25,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

260

1.3.7.1

DE 1662

Tarla nr. 0, suprafata 0,1201 ha, lungime 0,210 km

1988

21,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

261

1.3.7.1

DE 1670

Tarla nr. 149, suprafata 0,1492 ha, lungime 0,530 km

1988

53,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

262

1.3.7.1

DE 1694

Tarla nr. 0, suprafata 0,5566 ha, lungime 0,610 km

1988

61,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

263

1.3.7.1

DE 1731

Tarla nr. 0, suprafata 0,2082 ha, lungime 0,510 km

1988

51,00

Domeniul public al comunei  Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

264

1.3.7.1

DE 1751

Tarla nr. 0, suprafata 1,0587 ha, lungime 1,000 km

1988

100,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

265

1.3.7.1

DE 1811

Tarla nr. 0, suprafata 1,0728 ha, lungime 0,860 km

1988

86,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

266

1.3.7.1

DE 1823

Tarla nr. 0, suprafata 0,3666 ha, lungime 0,900 km

1988

90,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

267

1.3.7.1

DE 1826

Tarla nr. 0, suprafata 0,8940 ha, lungime 0,530 km

1988

53,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

268

1.3.7.1

DE 1832

Tarla nr. 162, suprafata 0,1208 ha, lungime 0,300 km

1988

30,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

269

1.3.7.1

DE 1841

Tarla nr. 0, suprafata 0,3222 ha, lungime 0,800 km

1988

80,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

270

1.3.7.1

DE 1853

Tarla nr. 0, suprafata 0,2122 ha, lungime 0,250 km

1988

25,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

271

1.3.7.1

DE 1863

Tarla nr. 0, suprafata 0,1285 ha, lungime 0,400 km

1988

40,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

272

1.3.7.1

DE 1866

Tarla nr. 167, suprafata 0,2431 ha, lungime 0,600 km

1988

60,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

273

1.3.7.1

DE 1907

Tarla nr. 0, suprafata 0,3141 ha, lungime 0,520 km

1988

52,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

274

1.3.7.4

FE039.FE042

Drum forestier Valea Mare Lisnău, lungimea 2,500 km, cu teren aferent 15.000 mp

2006

7.143,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 1.458/2006

275

1.3.7.4

FE040

Drum forestier Fintinei, lungimea 0,900 km, cu teren aferent 6.000 mp

2006

5.473,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 1.458/2006

276

1.3.7.4

FE041

Drum forestier Lisnău-Vale, lungimea 0,800 km, cu teren aferent 29.000 mp

2006

234.816,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 1.458/2006

277

1.3.7.4

Teren cu vegetatie forestieră

Titlu de proprietate nr. 0289079, 280/2002, situată pe teritoriul orasului întors ura Buzăului, în suprafată de 222 ha si 1.000 mp

2002

222.100,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

278

1.3.7.1

Parcuri publice

Parc Ozun CF 23140, nr. top 477, suprafata 5.838 mp

0

17.514,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

279

1.3.7.1

Spatii verzi, parcări si terenuri de joacă pentru copii

Ozun - zona blocurilor, Sântionlunca lângă Dispensar Medical, Lisnău lângă Remiza PSI cu suprafata de 1,00 ha

0

30.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

280

1.3.7.1

Parc de agrement Ozun

Ozun, CF nr. 197, nr. top 572, 573 si nr. top 571/1/1, suprafata de 1,8 ha

2008

582.717,82

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

281

1.3.17.1

Pod

Satul Sântionlunca, peste Râul Negru, construit din lemn

1975

15.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

282

1.3.17.2

Podete

Heveder, parapet din beton

1980

1.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

283

1.3.17.2

Podete

Lisnău-Vale, în spatele grădinii lui Olaru Ioan (tub)

2005

700,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

284

1.3.17.2

Podete

Lisnău-Vale, în spatele grădinii lui Farkas Ioan (tub)

2005

700,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

285

1.3.17.2

Podete

La intrare în Lisnău-Vale (tub)

2005

700,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

286

1.3.17.2

Podete

Lisnău-Vale, magazin mixt (două tuburi)

1988

1.400,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

287

1.3.17.2

Podete

Lisnău-Vale vizavi de “clopotnită” (tub)

1988

700,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

288

1.3.17.2

Podete

Pârâu Lisnău-Vale (tub)

1985

500,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

289

1.3.17.2

Podete

Lisnău-Vale, în spatele grădinii lui Olaru Ana (tub)

1985

500,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

290

1.3.17.2

Podete

Lisnău-Vale, fâneată “Bordas” (tub)

1985

500,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

291

1.3.17.2

Podete

Lisnău, Konya Lajos, nr. casă 112 (parapet din beton)

2000

1.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

292

1.3.17.2

Podete

Lisnău, “Pet” ut ca (tub)

2006

1.200,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

293

1.3.17.2

Podete

Lisnău, Glung Imre, nr. casă 43 (tub)

2006

1.200,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

294

1.3.17.2

Podete

Lisnău, Toth Kalman, nr. casă 56 (tub)

1980

500,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

295

1.3.17.2

Podete

Lisnău, Prazsmari Zoltán, nr. casă 54 (tub)

1996

600,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

296

1.3.17.2

Podete

Lisnău, Barabas Kalman, nr. casă 85 (parapet din beton)

1975

650,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

297

1.3.17.2

Podete

Lisnău, str. “Hegyalja” (tub)

1997

700,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

298

1.3.17.2

Podete

Lisnău, Raduly Vilma, nr. casă 161 (tub)

1980

400,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

299

1.3.17.2

Podete

Lisnău, Boer Janos, nr. casă 163 (tub)

1980

400,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

300

1.3.17.2

Podete

Lisnău, Kese Denes,

nr. casă 40 (parapet din beton)

1970

650,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

301

1.3.17.2

Podete

Măgherus, “Nagykut” (tub)

1980

250,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

302

1.3.17.2

Podete

Măgherus, “Kovacsdomb” (tub)

1980

250,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

303

1.3.17.2

Podete

Măgherus, “Szacsvai ut” (tub)

1980

250,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

304

1.3.17.2

Podete

Măgherus, spre “Heveder” la iesirea din Măgherus (tub)

2007

1.100,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

305

1.3.17.2

Podete

Măgherus, “Mocsăr” (tub)

1985

400,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

306

1.3.17.2

Podete

Sântionlunca, “fata Morii” (tub)

1980

500,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

307

1.3.17.2

Podete

Bicfalău, “Resalja” (parapet din beton)

1970

230,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

308

1.3.17.2

Podete

Bicfalău, “Rovidutca” (parapet din beton)

2008

3.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

309

1.3.17.2

Podete

Bicfalău, “Nagymezo” (parapet din beton)

1975

400,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

310

1.3.17.2

Podete

Bicfalău “Str. Principală” către “Topataka” (parapet din beton)

2010

3.500,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

311

1.3.17.2

Podete

între Bicfalău si Lisnău (tub)

1988

650,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

312

1.3.17.2

Podete

între Bicfalău si Lisnău (tub)

1988

650,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


0

1

2

3

4

5

6

313

1.3.17.2

Trecere de nivel peste calea ferată

Intre DN 11 si satul Lunca Ozunului, construită din beton armat, asfaltată pe o parte si pietruită pe cealaltă, cu balustradă din metal si indicatoare

1993

1.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

314

1.8.6

Sistem de alimentare cu apă

7 km conductă de aductiune si distributie a apei si teren aferent

1977

80.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

315

1.8.1

Sistem de alimentare cu apă

Statie de captare a apei din puturi forate si teren aferent

1980

352.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

316

1.8.12

Sistem de alimentare cu apă

Statie de pompare si teren aferent

1980

133.168,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

317

1.8.11

Sistem de alimentare cu apă

Rezervor apă din beton, 300 mc, si teren aferent

1980

166.460,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

318

1.8.13

Sistem de alimentare cu apă

Constructii si instalatii tehnologice si utilaje pentru alimentare cu apă

1980

216.398,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

319

1.8.7

Sistem de canalizare menajeră

Intre blocurile de locuinte si statia de epurare, pe o lungime de 3.000 m si teren aferent

1978

100.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

320

1.8.8

Statie de epurare

Imobil situat în localitatea Ozun, compus din curti constructii, statie de epurare, incinta 2, înscris CF nr. 1600, nr. top. 1533/2 în suprafată de 245 mp, nr. top. 1532/2 în suprafată de 3.158 mp, nr.top. 1527/3/1/1 în suprafată de 1.988 mp

1978

53.528,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

321

1.10

Sistem de salubrizare

Punct de colectare deseuri la periferia cartierului, platformă betonată îngrădită, 50 mp, si teren aferent

1991

6.658,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

322

1.10

Teren obor de animale

Satul Ozun, pe malul Râului Negru, în suprafată de 1 ha

2007

1,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

323

1.1.0

Cântar sătesc

Bicfalău, CF 23336 si 23337

1972

15.748,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011

324

1.10

Cântar sătesc

Sântionlunca, nr. cad. 673

1965

10.000,00

Domeniul public al comunei Ozun, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011


ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002)

 

INVENTARUL

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sita Buzăului

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

caz,al dării în folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte

doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.4.

Clădirea Primăriei, teren aferent

Sita Buzăului, nr. 222 Suprafata: 0,2064 ha

1947

546.277

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010

2

1.6.2.

Scoala generală “Nicolae Russu”, teren aferent

Sita Buzăului, nr. 223 Suprafata: 0,3455 ha

1925

1.256.516

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010

3

1.6.2.

Scoala generală Ciumemic, teren aferent

Ciumemic, nr. 509 Suprafata: 0,6470 ha

1946

1.056.340

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010

4

1.6.2.

Scoala generală Bobocea, teren aferent

Bobocea, nr. 843 Suprafata: 0,3601 ha

1959

1.311.401

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010

5

1.6.2.

Cămin Cultural Zăbrătău, teren aferent

Satul Zăbrătău, nr. 984 Suprafata: 0,3680 ha

1964

696.314

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010

6

1.6.2.

Scoala generală Crasna, teren aferent

Satul Crasna, nr. 1227 Suprafata: 0,4171 ha

1920

313.920

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010

7

1.6.2.

Scoala generală si Grădinita Sita Buzăului, teren aferent

Sita Buzăului, nr. 123 Suprafata: 0,0675 ha

1982

943.000

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010

8

1.6.2.

Atelier scoala generală Sita Buzăului

Sita Buzăului, nr. 228

1974

117.720

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010

9

1.6.2.

Cămin Cultural Sita Buzăului, teren aferent

Sita Buzăului, nr. 274 Suprafata: 0,2190

1972

900.000

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010

10

1.6.2.

Cămin Cultural Ciumemic, teren aferent

Sita Buzăului, nr. 591 Suprafata: 0,0500 ha

1950

172.656

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010

11

1.6.2.

Teren sportiv

La Suciu Suprafata: 0,8300 ha

-

-

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010

12

1.6.2.

Monumentul eroilor

Sita Buzăului, nr. 222 Constructie din piatră, marmură

1994

225.000

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii  Consiliului Local nr. 38/2010

13

1.6.2.

Dispensar veterinar, teren aferent

Sita Buzăului, nr. 288 Suprafata: 0,1310 ha

1938

266.700

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010

14

1.3.7.

Străzi

Suprafata totală: 15,5228 ha Lungime: 24,05 km

-

-

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010

15

1.3.17

Poduri

10 buc.

-

-

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010

16

1.3.17

Podete

39 buc.

-

-

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010

17

6.4.

Fond de carte

Biblioteca comunală, voi. 13.257

-

22.754.164

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010

18

1.6.2.

Scoala generală Zăbrătău, teren aferent

Satul Zăbrătău, nr. 986 Suprafata: 0,6280 ha

2007

1.882.873,28

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010, C.F nr. 5274 Buză ui Ardelean, nr. top. 1476/7/1/1/1/1/1/1 Cad. 37

19

1.8.13

Retea de canalizare si statie ape uzate în localitatea Sita Buzăului, teren aferent

Sita Buzăului Suprafata: 0,1200 ha

2005

3.138.855

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010, Proces-verbal nr. 6.779 din 8 decembrie 2005

20

 

Teren intravilan pentru edificare statie de epurare Zăbrătău

Sita Buzăului, satul Zăbrătău, f.n. Suprafata: 0,050 ha

2009

41.379

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010, C.F. nr. 23179 Sita Buzăului

21

1.3.7.

DC 23 A (drum comunal)

Traseul drumului (DN 10 - Zăbrătău) Suprafata: 1,29 ha Lungime: 2,15 km

2010

-

Domeniul public al comunei Sita Buzăului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2010, Hotărârea Guvernului nr. 358/2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNEI

COMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR

 

ORDIN

privind aprobarea taxei de acreditare si reevaluare a spitalelor aferente anului 2012

 

Având în vedere propunerea ministrului sănătătii, formulată prin Adresa nr. R.L. 4.174 din 29 decembrie 2011, în temeiul prevederilor art. 175 alin. (6) si art. 177 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare si ale art. 12 si art. 16 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin

Art. 1. - (1) Pentru anul 2012, nivelul taxei de acreditare este de 4 lei/pat/lună pentru un ciclu de acreditare de 5 ani, echivalentul a 240 lei/pat pentru un ciclu de acreditare de 5 ani.

(2) Plata se virează în lei, în contul Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, cod fiscal 24609370, cont virament RO89TREZ7015009XXX009746 deschis la Trezoreria Sectorului 1, stabilirea nivelului taxei de acreditare făcându-se după formula:

 

nr. paturi spital * 240 lei/pat

 

(3) Dovada efectuării plătii va fi transmisă de către spital Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor odată cu fisa de autoevaluare prevăzută la art. 4 lit. d) din Ordinul ministrului sănătătii nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor, reprezentând premisa pentru declansarea vizitei de evaluare în vederea acreditării.

Art. 2. - (1) Pentru anul 2012, nivelul taxei de reevaluare, la cerere, este de 4 lei/pat/lună pentru un ciclu de acreditare de 5 ani, echivalentul a 240 lei/pat pentru un ciclu de acreditare de 5 ani.

(2) Plata se virează în lei, în contul Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, cod fiscal 24609370, cont virament RO89TREZ7015009XXX009746 deschis la Trezoreria Sectorului 1, stabilirea nivelului taxei de reevaluare făcându-se după formula:

 

nr. paturi spital * 240 lei/pat

 

(3) Solicitantul va transmite Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor confirmarea plătii odată cu solicitarea de reevaluare, reprezentând premisa pentru declansarea vizitei de reevaluare.


Art. 3. - Netransmiterea fisei de autoevaluare si neplata taxei de acreditare de către unitătile spitalicesti conform programării în cadrul Planului anual de acreditare a spitalelor implică pierderea ciclului de acreditare, respectiv nesupunerea evaluării unitătii spitalicesti respective în vederea acreditării până în anul 2015 inclusiv.

Art. 4. - Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor, spitalele si solicitantii reevaluării prevăzuti la art. 177 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor,

Florin Valentin Petrache

 

Bucuresti, 29 decembrie 2011.

Nr. 342.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.