MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 29/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 29         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 13 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII

 

1. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-24 ianuarie 2012

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.194 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Decizia nr. 1.195 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

Decizia nr. 1.257 din 27 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

9. - Hotărare pentru aprobarea Normelor metododogi ce de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.2. - Ordin al ministrului apărării nationale privind participarea fortelor Armatei României la exercitii sau antrenamente multinationale

 

Rectificări la: Hotărârea Guvernului nr. 1.168/2011

 

 


DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-24 ianuarie 2012

 

În conformitate cu dispozitiile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 16-24 ianuarie 2012, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Petru Filip, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 1.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.194

din 20 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader – judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nexco Romoil” - S.R.L. din Oradea în Dosarul nr. 19.752/271/2009 al Judecătoriei Oradea - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.822D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 7 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr 19 752/271/2009, Judecătoria Oradea - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nexco Romoil” - S.R.L. din Oradea într-o cauză având ca obiect o contestatie la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate nu permit sub ni ci o formă rambursarea sau compensarea soldului negativ de TVA mai mic de 5.000 lei si îngrădesc liberul acces la justitie, precum si limitele în care justitiabilii pot solicita instantelor de judecată anularea unor acte.

Interzicerea solicitării si reportarii unor sume de bani la care plătitorul de TVA are drept de rambursare constituie o confiscare abuzivă a unor bunuri proprietate privată. Mai mult, această măsură nu ar putea fi dispusă decât de o instantă judecătorească, iar nu de un organ de control fiscal care nu are atributii jurisdictionale.

De asemenea, accesul liber la justitie este încălcat deoarece refuzul de rambursare nu se materializează în forma unui act susceptibil de a fi atacat în instantă.

Judecătoria Oradea - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, întrucât textele legale criticate contravin prevederilor art. 44 alin. (1) si (3) din Constitutie. Astfel, interdictia rambursării soldului sumei negative a taxei pe valoare adăugată din perioada fiscală de raportare, în cazul în care suma datorată este mai mică de 5.000 lei, precum si interdictia compensării unor astfel de sume reprezintă, în opinia instantei, o privare de proprietate sub forma unei exproprieri în fapt, asa cum s-a arătat si în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului în cauzele Papamthabpoufos si altii contra Greciei si Sporrong si Lonroth contra Suediei.

Indisponibilizarea unor sume de bani care li se cuvin plătitorilor de TVA pentru simplul motiv că sunt mai mici de 5.000 lei, pe un termen nedeterminat, echivalează cu o adevărată confiscare a acestor sume de bani, confiscare care nu este justificată de un scop legitim.

În ceea ce priveste celelalte critici formulate de autorul exceptiei, instanta le apreciază ca neîntemeiate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul a transmis punctul său de vedere cu Adresa înregistrată la Curtea Constitutională cu nr. 16.464 din 18 noiembrie 2010 si apreciază că exceptia de neconstitutionalitate esteneîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta instantei de contencios constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: “ Persoanele impozabile, înregistrate conform art. 153, pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, prin bifarea casetei corespunzătoare din decontul de taxă din perioada fiscală de raportare, decontul fiind si cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative în decontul perioadei fiscale următoare. Dacă persoana impozabilă solicită rambursarea soldului sumei negative, acesta nu se reportează în perioada fiscală următoare. Nu poate fi solicitată rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare.”;

- Art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală: „Organul fiscal poate efectua compensarea din oficiu ori de câte ori constată existenta unor creante reciproce, cu exceptia sumelor negative din deconturile de taxă pe valoare adăugată fără optiune de rambursare.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 21 - Accesul liber la justitie, art. 44 - Dreptul de proprietate privată si ale art. 136 alin. (5) - Proprietatea din Constitutie. De asemenea, sunt considerate a fi încălcate si prevederile art. 6 paragrafele 1 si 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertăti lor funda mentale.

Ulterior sesizării Curtii, prevederile art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală au fost modificate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 30 septembrie 2010, si au în prezent următorul continut: „(4) Dacă legea nu prevede altfel, compensarea operează de drept la data la care creantele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide si exigibile.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii prevederilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin Decizia nr. 124 din 3 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 martie 2009. Cu acel prilej, Curtea a retinut că “referitor la critica potrivit căreia prevederile art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal aduc atingere dreptului de proprietate privată al persoanei impozabile, înregistrată în scopuri de TVA, Curtea retine că textul de lege criticat prevede tocmai rambursarea diferentei dintre suma reprezentând taxa plătită si cea colectată pentru operatiunile taxabile. Mai mult, în măsura în care nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege pentru a solicita rambursarea în perioada fiscală de raportare, sumele plătite cu titlu de TVA se reportează în perioada fiscală următoare. Prin urmare, există posibilitatea ca soldul sumei negative a taxei în perioada fiscală de raportare să fie recuperat ulterior, fie prin rambursare, fie prin deducere, în conditiile Codului fiscal, astfel încât nu poate fi pusă în discutie «confiscarea» bunului, asa cum pretinde autorul exceptiei”.

În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea principiului accesului liber la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie, Curtea retine că, potrivit dispozitiilor art. 205 din Codul de procedură fiscală, persoana interesată are posibilitatea de a se plânge împotriva actului administrativ fiscal care i-a produs un prejudiciu fie pe calea unei proceduri administrative, în acest caz decizia emisă în solutionarea contestatiei putând fi atacată ulterior în instantă, fie direct în fata instantei judecătoresti de contencios administrativ competente. Prevederea expresă a posibilitătii de a contesta actul administrativ lipseste de temei critica autorului exceptiei, cu ocazia judecătii, încadrul unor dezbateri contradictorii, acesta beneficiind de toate garantiile procedurale prevăzute de lege, inclusiv de a-si formula apărările pe care le consideră necesare.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a stabilit că sintagma „în vigoare” din cuprinsul dispozitiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, este constitutională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale căror efecte juridice continuă să se producă si după iesirea lor din vigoare.

Curtea constată că norma supusă controlului de constitutionalitate reprezintă o normă de procedură care exceptează de la compensarea din creantele reciproce sumele negative din deconturile de taxă pe valoare adăugată fără optiune de rambursare. Potrivit dispozitiilor, art. 725 alin. 1 din Codul de procedură civilă, “ Dispozitiile legii noi de procedură se aplică, din momentul intrării ei în vigoare, si proceselor în curs de judecată începute sub legea veche, precum si executării silite începute sub acea lege.” Prin urmare, modificarea operată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/2010, care elimină exceptia instituită de norma de procedură cuprinsă în art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, este de imediată aplicare, astfel că dispozitiile în forma criticată de autorul exceptiei de neconstitutionalitate încetează să mai producă efecte juridice, nemaifiind aplicabilă litigiului dedus judecătii.

Fată de această situatie devin aplicabile dispozitiile art. 29 alin. (1) si (5) din Legea nr. 47/1992, conform cărora Curtea Constitutională poate decide numai asupra actelor normative care au legătură cu solutionarea cauzei. Constatând însă că, la data sesizării sale, dispozitiile legii erau în vigoare si se aplicau litigiului din fata instantei de fond, Curtea urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nexco Romoil” - S.R.L. din Oradea în Dosarul nr. 19.752/271/2009 al Judecătoriei Oradea - Sectia civilă.

2. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de acelasi autor, în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.195

din 20 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader – judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, exceptie ridicată de Primăria Sectorului 1 Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti, prin primarul sectorului 1 Bucuresti, în Dosarul nr. 36.038/3/2010 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.824D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.105 din 21 septembrie 2010.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 8 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 36.038/3/2010, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare.


Exceptia a fost invocată de Primăria Sectorului 1 Bucuresti si Consiliul Local al sectorului 1 Bucuresti, prin primarul sectorului I Bucuresti, într-o cauză având ca obiect o cerere de anulare a uni act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că actul normativ criticat afectează regimul autoritătilor administratiei publice locale si al autonomiei locale, asa cum sunt acestea prevăzute de art. 120-122 din Constitutie. De asemenea, prin impunerea la nivelul administratiei publice centrale a unui număr maxim de posturi, considerat în mod artificial si fără o fundamentare concretă si logică ca fiind necesar si suficient îndeplinirii tuturor atributiilor legale ale autoritătilor administratiei publice locale, se încalcă prevederile art. 121 din Legea fundamentală referitor la autoritătile comunale si orăsenesti. Or, această autonomie presupune inclusiv alegerea modalitătilor prin care se implementează autonomia locală în interesul comunitătilor.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu îsi exprimă opinia cu privire la exceptia invocată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul a transmis punctul său de vedere cu Adresa nr. 5/7.719/E.B., înregistrată la Curtea Constitutională cu nr. 16.778 din 25 noiembrie 2010, si apreciază că exceptia este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta instantei de contencios constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din data de 2 iulie 2010.

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 115 alin. (6) - Delegarea legislativă, art. 120 - Principii de bază, art. 121 - Autorităti comunale si orăsenesti, art. 122 - Consiliul judetean, art. 137 - Sistemul financiar si art. 148 alin. (2) - Integrarea în Uniunea Europeană.

Ulterior sesizării Curtii, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din data de 14 martie 2011.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.63/2010, prin Decizia nr. 1.105 din 21 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 8 octombrie 2010. Cu acel prilej, Curtea a retinut că natura autoritătilor administratiei publice locale (consiliiie locale, primarii si consiliile judetene) de institutii fundamentale ale statului este deopotrivă subliniată de statutul constitutional al acestora, consacrat de art. 120-122, ca si de faptul că organizarea si functionarea sa, adică regimul său juridic, se reglementează, potrivit art. 73 alin. (3) lit. o) din Constitutie, prin lege organică. Din analiza întregului continut al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010, Curtea nu retine că acest act normativ aduce vreo modificare Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, neafectând în niciun sens, fie el pozitiv sau negativ, regimul autoritătilor publice locale, reprezentate de consilii locale, primari sau consilii judetene. Modificările operate se limitează la modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si la stabilirea unor măsuri financiare de natură a spori disciplina financiară, predictibilitatea si transparenta executiei bugetare la nivelul unităti lor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu impact direct asupra arieratelor înregistrate ca urmare a managementului financiar imprudent si a cheltuielilor bugetare la nivelul unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Prin urmare, Curtea a constatat că reglementarea criticată îndeplineste exigentele prevăzute de art. 115 alin. (6) din Constitutie referitoare la interdictia legiferării în domeniul regimului institutiilor fundamentale ale statului prin ordonantă de urgentă.

Referitor la pretinsa încălcare a prevederilor art. 120-122 din Constitutie, Curtea a apreciat că, astfel cum reiese si din preambulul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010, la adoptarea actului au fost avute în vedere necesitatea eficientizării activitătii institutiilor publice locale si a îmbunătătirii actului managerial în conditiile reducerii cheltuielilor bugetare locale, precum si necesitatea adoptării unei politici de restrângere a cheituielilor bugetare si de întărire a disciplinei financiare, astfel încât să se reducă deficitele dintre veniturile si angajamentele legale de cheltuieli publice locale.

Curtea Constitutională a statuat în jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 154 din 30 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.466 din 25 mai 2004, că principiul autonomiei locale “nu presupune totală independentă si competenta exclusivă a autoritătilor publice din unitătile administrativ-teritoriale, ci acestea sunt obligate să se supună reglementărilor legale general valabile pe întreg teritoriul tării si dispozitiilor legale adoptate pentru protejarea intereselor nationale”. De asemenea, prin Decizia nr. 136 din 3 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 16 octombrie 2001, Curtea a retinut că dispozitiile art. 120-122 din Constitutie “se referă la principiul autonomiei locale în cadrul organizării administratiei publice din unitătile administrativ-teritoriale, iar nu la existenta unei autonomii de decizie în afara cadrului legal, care este general obligatoriu”. Asa fiind, principiul autonomiei locale nu exclude obligatia autoritătilor administratiei publice locale de a respecta legile cu caracter general, aplicabile pe întreg teritoriul tării, recunoscând existenta unor interese locale specifice, distincte, dar care nu sunt îri contradictie cu interesele nationale, în acest sens sunt dispozitiile art. 121 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora „Consiliile locale si primarii functionează, în conditiile legii, ca autorităti administrative autonome si rezolvă treburile publice din comune si din orase”, precum si prevederile constitutionale ale art. 137 alin. (1), referitoare la formarea, administrarea, întrebuintarea si controlul resurselor financiare ale autoritătilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice, precum si prevederile art. 138 alin. (4) din Constitutie, care stabilesc că “Bugetele locale se elaborează, se aprobă si se execută în conditiile legii”.

Or, în cazul de fată, în considerarea ratiunii sociale majore pe care actul normativ se întemeiază, Curtea a retinut că reglementarea legală dedusă controlului de constitutionalitate a fost astfel concepută încât să ofere cadrul juridic necesar protejării intereselor nationale în activitatea economică si financiară, în concordantă cu exigenta prevăzută de art. 135 alin. (2) lit.b) din Constitutie.

Pe cale de consecintă, Curtea a constatat că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 respectă exigentele constitutionale consacrate de prevederile art. 120-122 referitoare la principiul autonomiei locale.

Considerentele retinute în deciziile mentionate sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei acesteia.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, exceptie ridicată de Primăria Sectorului 1 Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti, prin primarul sectorului 1 Bucuresti, în Dosarul nr. 36.038/3/2010 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.257

din 27 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială MEDIA MALL - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 4.273/306/2010 al Judecătoriei Sibiu - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.341D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.490 din 10 noiembrie 2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:


Prin încheierea din 4 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.273/306/2010, Judecătoria Sibiu - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Media Mall” - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză având ca obiect emiterea unei ordonante de plată în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2007.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că întreaga reglementare criticată instituie o procedură extrem de rapidă, care nu asigură garantiile procesuale constitutionale si conventionale privind dreptui la apărare, obiectivitatea, impartialitatea si previzibilitatea, precum si obligativitatea instantei de judecată de a afla adevărul, tratamentul procesual aplicabil eventualului debitor fiind, în mod evident si nejustificat cu încălcarea limitelor prevăzute de art. 53 din Constitutie, total defavorabil acestuia.

Judecătoria Sibiu - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din data de 31 octombrie 2007.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3) - Statul român, art. 20 alin.(2) - Tratatele Internationale privind drepturile omului, art. 21 - Accesul liber la justitie, art. 24 - Dreptul la apărare, art. 44 - Dreptul de proprietate, art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si art. 126 - Instantele judecătoresti. De asemenea, sunt considerate a fi încălcate si prevederile art. 6 pct. 1 si art. 14 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 a mai fost supusă controlului de constitutionalitate fie partial, fie în integralitatea sa.

În acest sens, Curtea a pronuntat, de pildă, Decizia nr. 1.490 din 10 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2010, prin care, analizând constitutionalitatea dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2007, a respins exceptia si a statuat că “Prevederile de lege criticate sunt în sensul aplicării principiului rolului activ al judecătorului, care, la solutionarea pricinilor în primă instantă, are obligatia de a încerca împăcarea părtilor, împrejurarea că, potrivit art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007, judecătorul citează părtile pentru explicatii si lămuriri si stăruie în efectuarea plătii sumei datorate înseamnă că hotărârea se va pronunta numai după ce judecătorul va analiza toate probele aflate la dosar, inclusiv cele propuse de debitor. Mai mult, art. 2 din ordonantă prevede că procedura reglementată de acest act normativ vizează exclusiv creantele certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale, iar art. 10 dispune că ordonanta de plată seva emite numai în urma verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse potrivit art. 6 alin. (2), a declaratiilor părtilor, precum si a celorlalte probe administrate, instanta constatând că cererea este întemeiată”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în deciziile de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Media Mall” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 4.273/306/2010 al Judecătoriei Sibiu - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lászlo Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 

CAPITOLUL I

Sfera de aplicare a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 

Art. 1. - (1)Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumită în continuare taxă, reglementată de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumită în continuare lege, se aplică, în conditiile art. 4 din actul normativ mai sus mentionat, autovehiculelor din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3, autovehicule în cazul cărora în rubrica 1 “Categoria” din cartea de identitate a vehiculului este înscris unul dintre codurile: M1, M1G,M2, M2G,M3, M3G, N,, N,G, N2, N2G, N3 sau N3G.

(2) Pentru autovehiculele înmatriculate după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită prima transcriere a dreptului de proprietate în România, taxa se achită si în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu fac parte din categoria autovehiculelor exceptate ori scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării.

 

CAPITOLUL II

Exceptarea de la plata taxei

 

Art. 2. - (1) Exceptiile de la plata taxei, prevăzute la art. 3 alin. (1) din lege, se acordă pe baza mentiunilor speciale înscrise în cartea de identitate a vehiculului.

(2) Pentru exceptia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) din lege, în cazul autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum si în scopul preluării si transportării acestora, la rubrica “Modificări ce nu afectează performantele si caracteristicile de folosintă ale vehiculului” este mentionat tipul dispozitivului cu care este echipat autovehiculul. Regia Autonomă “Registrul Auto Român” înscrie textul în cartea de identitate a vehiculului numai dacă dispozitivul este certificat si numai după verificarea modului de fixare si functionare a acestuia. În sensul art. 3 alin. (5) din lege, echiparea autovehiculului cu o cutie de viteze care poate functiona în regim automat nu constituie o modificare specială a acestuia si nu determină singură exceptarea de la plata taxei. (3) Pentru exceptiile prevăzute la art. 3 alin. (1)lit. d) din lege, mentiunile speciale înscrise de Regia Autonomă “Registrul Auto Român” în cartea de identitate a vehiculului sunt, după caz:

a) la rubrica 1 “Categoria” este înscris textul “Autovehicul special”, iar la rubrica 2 “Caroseria” este înscris textul “SC ambulantă”;

b) la rubrica 1 “Categoria” este înscris textul “Autovehicul special”, la rubrica 2 “Caroseria” este înscris textul “SG alte activităti”, iar la rubrica “Modificări ce nu afectează performantele si caracteristicile de folosintă ale vehiculului” este înscris textul “Echipament servicii de medicină”;

c) la rubrica 1 “Categoria” este înscris textul “Autovehicul special”, la rubrica 2 “Caroseria” este înscris textul “SG alte activităti”, iar la rubrica “Modificări ce nu afectează performantele si caracteristicile de folosintă ale vehiculului” este înscris textul “Echipament ajutor de urgentă”;

d) la rubrica 1 “Categoria” este înscris textul “Autovehicul special”, la rubrica 2 “Caroseria” este înscris textul “SG alte activităti”, iar la rubrica “Modificări ce nu afectează performantele si caracteristicile de folosintă ale vehiculului” este înscris textul “Echipament descarcerare”;

e) la rubrica 1 “Categoria” este înscris textul “Autovehicul special”, la rubrica 2 “Caroseria” este înscris fie textul “SG pom pi eră”, fie textul “SG alte activităti”, iar la rubrica “Modificări ce nu afectează performantele si caracteristicile de folosintă ale vehiculului” este înscristextul “Echipament de stingere a incendiilor.

 

CAPITOLUL III

Autoritatea competenta pentru calculul taxei

 

Art. 3. - (1) Taxa se calculează de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care reprezintă:

a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite si taxe;

b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îsi are domiciliul fiscal.

(2) în vederea calculării taxei de către autoritatea fiscală, persoana fizică sau persoana juridică în numele căreia se efectuează una dintre operatiunile prevăzute la art. 4 din lege, denumită în continuare contribuabil, trebuie să prezinte, în copie si în original, următoarele documente:

a) cartea de identitate a vehiculului;

b) documente care atestă dobândirea autovehiculului pentru care se solicită plata taxei de către contribuabil;

c) în cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora si, după caz, declaratia pe propria răspundere prevăzută la art. 6 alin. (5), precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român” ori rezultatul evaluării individuale efectuate potrivit art. 6 alin. (20).

(3) Procedura de stabilire a taxei se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) în cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, în locul cărtii de identitate a vehiculului, prevăzută la alin. (2) lit. a), va fi prezentat un document care să contină elementele necesare calculului taxei de către organul fiscal, al cărui model va fi stabilit în ordinul prevăzut la alin. (3).

(5)Taxa se achită în lei de contribuabili, prin virament sau în numerar, la unitătile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care acestia sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe sau îsi au domiciliul fiscal, în contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice.

(6) în ultima zi lucrătoare a lunii, unitătile Trezoreriei Statului transferă în contul 50.17 “Disponibil al fondului pentru mediu”, deschis pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu la Trezoreria Sectorului 6, sumele colectate în contul prevăzut la alin. (5).

(7) Transferul sumelor se efectuează din contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), la nivelul soldului creditor al contului.

(8) Concomitent cu efectuarea operatiunilor de transfer prevăzute la alin. (6), unitătile Trezoreriei Statului transmit în sistem electronic Administratiei Fondului pentru Mediu un fisier continând toate operatiunileefectuate prin contul 51.16.10.09

“Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”.

Art. 4. - (1) în cazul în care se solicită prima transcriere a dreptului de proprietate în România pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 si până la intrarea în vigoare a legii, iar proprietarului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală prevăzută la art. 7 alin. (1) din lege, organul fiscal competent eliberează un document care evidentiază această situatie.

(2) Documentul prevăzut la alin. (1) se prezintă la Serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculări vehicule odată cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.

(3) Procedura de întocmire si eliberare a documentului prevăzut la alin. (1), precum si forma acestuia se aprobă prin ordinul prevăzut la art. 10 alin. (2).

 

CAPITOLUL IV

Calculul taxei

 

Art. 5. -Taxa se stabileste în baza unei formule care cuprinde elementele de mai jos:

a) norma de poluare Euro se regăseste codificată în cartea de identitate a autovehiculului la rubrica 5 “Numărul de omologare”, prin ultimele două caractere din numărul de omologare, după cum urmează:

 

Norma de poluare Euro

Codificare

Non Euro

E0 sau R0

Euro 1/Euro I

E1/R1

Euro 2/Euro II

E2/R2

Euro3/Euro III

E3/R3

Euro 4/Euro IV

E4/R4

Euro 5/Euro V

E5/R5 sau RE

Euro 6/Euro VI

E6/R6

 

1. În cazul autovehiculelor electrice, codificarea este EE. Autovehiculele hibride au înscris în cartea de identitate a vehiculului, la rubrica 10 “Sursa de energie”, textul “hibrid”.

2. Autovehiculelor speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la si de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică si care, conform legii, sunt încadrate în categoria N3, având număr de omologare înscris în cartea de identitate a vehiculului H0, H1, H2, H3, H4 si H5, le corespund normele de poluare după cum urmează:

 

Codul specific autovehiculelor cu motoare care respectă normele de poluare chimică aplicabile masinilor mobile nerutiere

Norma Euro de echivalare

H0

Non Euro

H1

Euro II

H2

Euro III

H3

Euro IV

H4

EuroV

H5

Euro VI


b) valoarea combinată a emisiei de CO2, exprimată în g/km, este valoarea înscrisă în cartea de identitate a autovehiculului la rubrica “Modificări ce nu afectează performantele si caracteristicile de folosintă ale vehiculului”, pentru categoria “Autoturism M,” sau “Autoturism M1G” încadrat în norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, cu exceptia celor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din lege;

c) cilindree/capacitatea cilindrică, exprimată în cm3, se regăseste înscrisă în cartea de identitate a autovehiculului;

d) vechimea autovehiculului, calculată ca diferentă între data la care se efectuează calculul si data primei înmatriculări.

În cazul autovehiculelor rulate care se înmatriculează pentru prima dată în România, data primei înmatriculări utilizată la calculul taxei este data înscrisă la rubrica corespunzătoare a documentului de înmatriculare străin. În cazul în care din documentul de înmatriculare nu reiese data exactă a primei înmatriculări, seva considera dată de referintă prima zi a anului de fabricatie;

e) filtru de particule, în cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevăzute din constructie cu filtru de particule, cărora li se aplică o reducere de 25% doar dacă în cartea de identitate a acestora, la rubrica “Modificări ce nu afectează performantele si caracteristicile de folosintă ale vehiculului”, este înscris textul “Filtru de particule”. Regia Autonomă “Registrul Auto Român” înscrie textul în cartea de identitate a vehiculului numai dacă dispozitivul este prevăzut în documentatia privind omologarea de tip a autovehiculului sau, pentru un autovehicul comercial, a motorului care îl echipează si, suplimentar pentru autovehiculele rulate, în urma verificării existentei si stării tehnice a acestuia.

 

CAPITOLUL V

Determinarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat

Reducerea suplimentară a taxei

 

Art. 6. - (1) Suma reprezentând taxa ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor art. 6 din lege, poate fi ajustată atunci când autovehiculul pentru care se solicită una dintre operatiunile prevăzute la art. 4 din lege nu se încadrează în parametrii de referintă ai unui autovehicul considerat standard si care sunt:

a) rulajul mediu anual standard:

- M1 -15.000 km;

- N1 -30.000 km;

- M2 si N2 - 60.000 km;

- M3 si N3 - 100.000 km;

b) starea generală standard, specifică unui autovehicul care îndeplineste toate conditiile tehnice impuse la omologare si la inspectia tehnică periodică, conform legislatiei în vigoare, iar caroseria nu prezintă semne de coroziune si deteriorare, autovehiculul nu a fost revopsit, tapiteria estecurată si fără deteriorări, iar componentele de bord sunt în stare bună;

c) dotările standard: aer conditionat, ABS si airbag;

d) vechimea autovehiculului.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), ajustarea se face pe baza declaratiei pe propria răspundere a persoanei care solicită una dintre operatiunile prevăzute la art. 4 din lege, că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule.

(3) în cazul prevăzut la alin. (2), calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultată din cota prevăzută în anexa nr. 4 la lege, majorată cu reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 5 din acelasi act normativ. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.

(4) Rulajul mediu anual real se calculează prin raportarea rulajului afisat de indicatorul de kilometraj al autovehiculului la vechimea calculată în functie de data primei înmatriculări.

(5) Declaratia pe propria răspundere se întocmeste de persoana în cauză potrivit modelului prevăzut în anexă nr. 1 si se depune la organul fiscal competent.

(6) Suma reprezentând taxa ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor art. 6 din lege, poate fi ajustată si atunci când persoana care solicită una dintre operatiunile prevăzute la art. 4 din lege pentru un autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decât cea indicată de grila fixă prevăzută în anexa nr. 4 la lege.

(7) în cazul prevăzut la alin. (6), deprecierea unui autovehicul în raport cu un autovehicul considerat “standard” se calculează după formula:

 

D = (d1 x 0,30) + (d2 x 0,30) + (d3 x 0,40),

 

unde:

D - deprecierea totală;

d1 - deprecierea stabilită în functie de vechime;

d2 - deprecierea stabilită în functie de starea generală;

d3 - deprecierea stabilită în functie de nivelul de dotare.

(8) Contribuabilul poate solicita ajustarea taxei pe baza oricărui element dintre cele 3 elemente prevăzute la alin. (7), după caz. În această situatie, valoarea deprecierii ne ajustate (d1, d2 sau d3) este egală cu 1.

(9) Deprecierea stabilită în functie de vechime (d1) se aplică pentru autovehiculele în cazul cărora există diferente mai mari de un an între data primei înmatriculări, stabilită conform prevederilor art. 5 lit. d), si anul de fabricatie înscris în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 “Anul fabricatiei”, după cum urmează:

 

Diferentă vechime (ani)

Coeficient d1

>1 -2

1,01

>2-3

1,02

>3-4

1,03

>4

1,04

 

(10) În cazul în care persoana care solicită una dintre operatiunile prevăzute la art. 4 din lege nu poate face dovada primei înmatriculări a autovehiculului, se aplică prevederile art. 6 alin. (7) din lege, luându-se în calcul ca dată de referintă prima zi a anului de fabricatie, coeficientul de depreciere d1 fiind 1.

(11) Deprecierea stabilită în functie de starea generală (d2) are în vedere alte aspecte decât cele care fac obiectul omologării si inspectiei tehnice periodice, si anume aspectul exterior si interior al autovehiculului, tinându-se cont de starea caroseriei, revopsirea autovehiculului, starea tapiteriei si a componentelor de bord.

(12) Deprecierea stabilită în functie de starea generală (d2) se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

 

Aspectul/ Starea generală

Coeficient d2

Standard

Inferioară

Aspect exterior

1,0

1,05

Aspect interior

1,0

1,05


(13) Deprecierea stabilită în functie de nivelul de dotare (d3), respectiv pe baza dotărilor considerate drept optionale în raport cu cerintele standard impuse prin legislatia privind omologarea si inspectia tehnică a autovehiculelor se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

 

Dotarea

Coeficient d3

Fără aer conditionat

1,05

Fără ABS

1,05

Fără airbag

1,05

 

(14) Coeficientul deprecierii totale (D), calculat conform formulei prevăzute la alin. (7), se înmulteste cu cota de reducere a taxei prevăzută în anexa nr. 4 la lege, stabilită initial, rezultând noua cotă de reducere pentru calculul taxei. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.

(15) Tariful pentru efectuarea expertizei tehnice, care nu poate depăsi costul operatiunilor de expertiză, se stabileste prin decizie a Consiliului de administratie al Regiei Autonome “Registrul Auto Român” si se publica pe site-ul acesteia, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentelor norme metodologice.

(16) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, care cuprinde informatiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele avute în vedere pentru stabilirea reducerii suplimentare si cota de reducere care decurge din acestea.

(17) Contribuabilul care urmează să efectueze una dintre operatiunile prevăzute la art. 4 din lege pentru un autovehicul rulat poate solicita ajustarea taxei atât pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), cât si pentru cazul prevăzut la alin. (6). În această situatie, la calculul taxei se ia în considerare cota de reducere rezultată din înmultirea coeficientului de depreciere determinat potrivit alin. (7) cusuma dintre cota de reducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege si reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 5 din acelasi act normativ. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.

(18) Atunci când contribuabilul a plătit taxa calculată potrivit prevederilor art. 6 din lege, acesta poate solicita recalcularea sumei plătite pe baza rezultatului expertizei tehnice efectuate potrivit prevederilor alin. (6).

(19) În baza cererii si a rezultatului expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, autoritatea fiscală competentă procedează la recalcularea sumei reprezentând taxa.

(20) În situatia în care contribuabilul consideră că deprecierea autovehiculului său este mai mare decât deprecierea rezultată pe baza cotei initiale de reducere si/sau a cotei suplimentare de reducere a taxei, acesta poate contesta taxa în baza rezultatului unei expertize privind evaluarea individuală a autovehiculului în cauză. În acest sens, contribuabilul va solicita efectuarea expertizei de către un expert al Corpului experti lor tehnici, care în raportul de expertiză privind evaluarea individuală a autovehiculului va înscrie si cota reală de reducere a taxei corespunzătoare acelui autovehicul.

(21) Pe baza cotei reale de reducere, stabilită potrivit alin. (20), autoritatea fiscală competentă va proceda la calcularea taxei.

 

CAPITOLUL VI

Restituirea sumelor reprezentând diferente de taxe plătite si a valorii reziduale a taxei

 

SECTIUNEA 1

Restituirea sumelor rezultate ca diferentă între taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme si autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 

Art. 7. - (1) Sumele prevăzute la art. 12 din lege se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plătii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, respectiv chitanta fiscală/ordinul de plată si extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plătii acesteia, precum si copia cărtii de identitate a vehicululuisi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

(4) în cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul, pe baza declaratiei proprii, documentul doveditor al plătii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, precum si cartea de identitate a vehiculului si certificatul de înmatriculare.

(5) Restituirea sumei or prevăzute la alin. (1) se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.

 

SECTIUNEA a 2-a

Restituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a taxei plătite

 

Art. 8. - (1) în situatia în care un autovehicul pentru care s-a plătit în România taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa prevăzută de lege este scos ulterior din parcul auto national, contribuabilul care a plătit taxa poate solicita restituirea valorii reziduale a acesteia, prevăzută la art. 7 alin. (2) din lege.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pentru restituirea sumei prevăzute la alin. (1), contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.

(4) în sensul art. 7 alin. (3) din lege, la cererea de restituire se anexează următoarele documente:

a) copia legalizată a cărtii de identitate a autovehiculului;

b) documentul eliberat de organele de politie competente, din care să rezulte că autovehiculul a fost scosdin parcul auto national, în original si copie;

c) documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat membru, respectiv factura/contractul de vânzare-cumparare sau declaratia vamală de export, după caz, în original si copie;


d) dovada plătii taxeiAaxei pe poluare pentru autovehicule, în copie si în original.

(5) Cererea de restituire se solutionează de organul fiscal competent, în termenul legal de solutionare, potrivit legii, iar restituirea sumelor reprezentând valoare reziduală a taxei se face din bugetul Fondului pentru mediu.

(6) Suma reprezentând valoarea reziduală a taxei se restituie de unitătile Trezoreriei Statului, din contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”.

(7) în cazul în care suma prevăzută la alin. (6) nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, unitătile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Administratiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unitătii, transferarea în contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării restituirii. Administratia Fondului pentru Mediu va vira suma astfel solicitată, din contul 50.17 “Disponibil al Fondului pentru mediu”, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului.

(8) Documentele originale prevăzute la alin. (4) lit. b), c) si d) se restituie după verificarea acestora.

 

SECTIUNEA a 3-a

Restituirea sumelor reprezentând diferentele de taxă rezultate în urma contestării acesteia

 

Art. 9. - (1) în cazul contestării taxei plătite, contribuabilul poate solicita restituirea diferentei de taxă fată de cea plătită.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pentru restituirea sumelor reprezentând diferentă de taxă, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.

(4) La cererea de restituire se anexează, în original si în copie, în vederea verificării acestora, următoarele documente:

a) dovada plătii taxei;

b) documentul eliberat de Regia Autonomă “Registrul Auto Român” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Expertilor Tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului.

(5) Cererea de restituire se solutionează de organul fiscal competent în termenul legal, iar restituirea sumelor reprezentând diferentă de taxă se face din bugetul Fondului pentru mediu.

(6) Suma reprezentând diferenta de taxă se restituie de unitătile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”.

(7) în cazul în care suma prevăzută la alin. (6) nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, unitătile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Administratiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unitătii, transferarea în contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxepentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării restituirii. Administratia Fondului pentru Mediu va vira suma astfel solicitată, din contul 50.17 “Disponibil al Fondului pentru mediu”, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 10. - (1) Prin ordin comun al ministrului mediului si pădurilor, al ministrului finantelor publice si al ministrului transporturilor si infrastructurii se vor emite instructiuni privind aplicarea prezentelor norme metodologice.

(2) Modelul “Declaratiei pe propria răspundere” prevăzute la art. 6 alin. (5) si procedura de restituire a sumelor prevăzute la cap. VI, împreună cu formularele utilizate în acest scop, se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului si pădurilor si al ministrului finantelor publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

DECLARATIE

pe propria răspundere

 

Subsemnatul ................................................. reprezentant al Societătii Comerciale ................................................... cu domiciliul/sediul în judetul ......................... municipiul/orasul/comuna ...................... satul ....................... sectorul ................. codul postal ............ str. ..................... nr. ........ bl. ......... sc. ........ et. ........ ap. ........ telefon/fax ............................ e-mail ............................... posesor al (BI/CI) ..................... seria ................... nr. .................. cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că autovehiculul marca ...................... tipul/varianta.....................numărul de identificare ............................ culoarea ................. are un rulaj mediu anual, la data la care intervine una din situatiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în România de ................. km, calculat potrivit prevederilor art. 5 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Dau prezenta declaratie în vederea calculului taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

 

Data

.......................

Semnătura

................................


ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CERERE DE RESTITUIRE

 

Către

................................................

(organul fiscal competent)

 

Subsemnatul/Subscrisa ..................................................................................... (numele si prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului) cu domiciliul/sediul în localitatea ................... str. ........................ nr. ...... bl. ........ sc. ....... ap ....... judetul/sectorul .......................... având C.N.P./C.U.I. ...................................

În temeiul prevederilor Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, coroborate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei reprezentând 1):

() diferentă între suma achitată anterior, cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

() diferentă între suma achitată anterior, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme si autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

() valoarea reziduală a taxei pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto national si pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

() diferente calculate în urma contestării taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Declar/Declarăm că suma achitată initial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme si autovehicule/taxă pe poluare/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin chitanta/ordinul de plată la Trezoreria Statului nr............./.............în cuantum de ................ lei, a fost achitată ca urmare a intervenirii uneia dintre situatiile prevăzute de Codul fiscal, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, sau art. 4 din Legea nr. 9/2012, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca...................tipul/varianta .................... fabricat în anul........având numărul de înmatriculare..................... numărul de identificare ........................................................... seria cărtii de identitate ........................2).

Fată de acestea, vă rog/rugăm să procedati la calcularea diferentei/valorii reziduale, conform prevederilor Legii nr. 9/2012, cu mentiunea că am luat cunostintă de faptul că pentru suma de restituit se aplică prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze 3):

() în contul bancar nr.........................deschis la ..........................................;

() în numerar, la ghiseul unitătii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.

 

Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,

……………………………………………..

Semnătura

…………………

L.S.

…………………

Data

…………………


1) Se bifează situatia în cauză.

2) Nu se completează în situatia în care se solicită valoarea reziduală a taxei.

3) Se indică modalitatea agreată pentru restituire.

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind participarea fortelor Armatei României la exercitii sau antrenamente multinationale

 

Pentru aplicarea prevederii or art. 3 alin. (3) si art. 8 alin. (2) din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român si ale art. 5 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfăsurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate străine peteritoriul României,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Fortele Armatei României iau parte la exercitii/antrenamente multinationale în vederea pregătirii participării la operatii sau misiuni în afara teritoriului statului român ori pentru pregătirea fortelor si evaluarea gradului de interoperabilitate în planificarea, organizarea si conducerea actiunilor militare la nivel tactic, operativ sau strategic, în orice tipde operatii.

(2) Exercitiile/Antrenamentele multinationale sunt activităti complexe de instruire desfăsurate în comun de forte ale Armatei României cu forte apartinând armatelor altor state, în baza tratatelor internationale la care România este parte.

Art. 2. - Exercitiile/Antrenamentele multinationale se pot desfăsura pe teritoriul statului român sau al altor state, cu respectarea prevederilor legislatiei nationale si ale tratatelor internationale la care România este parte.

Art. 3. - Fortele Armatei României pot participa la exercitii/antrenamente multinationale cu structuri constituite si/sau cu personal, cu sau fără echipamentele si materialele din înzestrare.

Art. 4. - (1) Procesul de planificare, executia si analiza exercitiilor/antrenamentelor multinationale se desfăsoară conform prevederilor directivelor de profil ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau, după caz, ale Statului Major Militar al Uniunii Europene ori sunt stabilite de comun acord cu partenerii pe timpul conferintelor de planificare.

(2) Procesul de planificare a unui exercitiu/antrenament multinational cuprinde de regulă 4 conferinte de planificare.

(3) Când situatia o impune, cu acordul părtilor participante, numărul conferintelor de planificare poate fi redus la minimum două.

Art. 5. – (1) Principalele aspecte ale planificării, organizării si desfăsurării exercitiilor/antrenamentelor multinationale, precum si persoanele care urmează a semna întelegerile tehnice se stabilesc cu respectarea procedurii stabilite de actele normative în vigoare, de comun acord cu partenerii străini, pe timpul conferintelor de planificare si se înscriu în textul întelegerilor tehnice.

 (2) întelegerile tehnice se semnează, de regulă, la data desfăsurării ultimei conferinte de planificare.

(3) Pe cale de exceptie, când semnarea de către personalul în drept nu este posibilă la data desfăsurării ultimei conferinte de planificare, întelegerea tehnică se semnează nu mai târziu de data de înaintare a raportului pentru desfăsurarea exercitiului.

Art. 6. - (1) Responsabilitatea pregătirii efectivelor care iau parte la exercitii/antrenamente multinationale revine structurilor titulare de activităti internationale, denumite în continuare TAI, care planifică participarea fortelor din subordine la exercitii/antrenamente.

(2) Invitatiile de participare la exercitiile/antrenamentele multinationale organizate pe teritoriul national, respectiv la conferintele de planificare a acestora, se transmit prin structurile abilitateale Ministerului Apărării Nationale de către structurile TAI care au planificat aceste activităti.

(3) în situatia în care la un exercitiu/antrenament multinational planificat pe teritoriul national participă structuri militare din subordinea mai multor structuri TAI, structura titulară pentru organizarea acestui exercitiu/antrenament este desemnată de seful Statului Major General, la propunerea Directiei instructie si doctrină.

Art. 7. - (1) Seful Statului Major General aprobă, de principiu, propunerile sefilor structurilor TAI privind participarea la procesul de planificare si executia exercitiilor/antrenamentelor multinationale, înaintate în urma primirii invitatiilor de la parteneri.

(2) Aprobarea sefului Statului Major General prevăzută la alin. (1) constituie temeiul pentru introducerea exercitiilor/antrenamentelor multinationale în proiectul Planului cu activitătile internationale ale Ministerului Apărării Nationale pentru anul următor.

Art. 8. - (1) Statul Major General, prin Directia instructie si doctrină, coordonează si monitorizează participarea fortelor Armatei României la exercitii/antrenamente multinationale.

(2) Anual, în ultima decadă a lunii octombrie, structurile TAI transmit la Directia instructie si doctrină situatia cu exercitiile/antrenamentele multinationale ce urmează a fi incluse în proiectul Planului cu activitătile internationale ale Ministerului Apărării Nationale, înainte de a le introduce în aplicatia informatică de gestionare a planului.

Art. 9. - (1) Directia instructie si doctrină este structura responsabilă cu efectuarea demersurilor necesare obtinerii aprobării legale pentru participarea fortelor armate la exercitii/antrenamente multinationale în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr.121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român si ale art. 5 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfăsurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate străine pe teritoriul României.

(2) Propunerile structurilor TAI privind participarea la exercitii/antrenamente multinationale se înaintează Directiei instructie si doctrină, trimestrial,cu 45 de zile înaintea începerii trimestrului pentru care se fac propunerile, centralizate conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

(3) După obtinerea aprobării legale, tabelul centralizator cu exercitiile/antrenamentele multinationale planificate a se desfăsura pe teritoriul national se transmite de către Directia instructie si doctrină la Centrul de coordonare a miscării.

Art. 10. - Fortele Armatei României pot participa la exercitii/antrenamente multinationale care nu au fost incluse în Plănui cu activitătile internationale ale Ministerului Apărării Nationale, în conditiile fundamentării costurilor de participare si precizării sursei de finantare.

Art. 11. - Anual, până la data de 15 ianuarie, structurile TAI care au participat la exercitii/antrenamente multinationale întocmesc si înaintează Directiei instructie si doctrină si Directiei cooperare internatională în d omeni ui apărării o analiză a participării la exercitiile/antrenamentele din anul precedent, care să vizeze, fără a se limita la acestea, aspecte referitoare la scopuri si obiective urmărite, concluzii si propuneri de îmbunătătire a activitătii.


Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nr. M. 17/2007 privind participarea Armatei României la exercitii multinationale.*)

Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2012.

Nr. M.2.


*) Ordinul ministrului apărării nr. M.17/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din

 

ANEXA Nr. 1

 

- model –

 

EXERCITII SI ANTRENAMENTE MULTINATIONALE

planificate în trimestrul..........în afara teritoriului statului român

 

Nr. crt.

Denurnirea activitătii

Categoria si tipul activitătii

Data iesirii/intrării din/în tară

Participare:

personal, tehnică, armament si munitie

(români)

Locul de desfăsurare

Specificatii/ Scopul activitătii

Costuri totale acestora

Observatii

NATO SI DE PARTENERIAT

 

 

 

 

 

ÎN CADRUL POLITICII DE SECURITATE SI APĂRARE COMUNĂ/UE

 

 

 

 

 

ÎN CADRUL INITIATIVELOR REGIONALE

 

 

 

 

 

ÎN SPIRITUL PARTENERIATULUI PENTRU PACE/PP

 

 

 

 

 

ÎN CADRUL INITIATIVEI DE PROLIFERARE A SECURITĂTII

 

 

 

 

 

BILATERALE

 

 

 

 

 

ÎN CADRUL COALITIILOR INTERNATIONALE

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

- model –

 

EXERCITII SI ANTRENAMENTE MULTINATIONALE

planificate în trimestrul..........pe teritoriul statului român

 

Nr crt.

Denumirea activitătii

Categoria si tipul activitătii

Data intrării/iesirii în/din tară

Participare:

personal, tehnică, armament si munitie

(străini)

Locul de desfăsurare

Specificatii/ Scopul activitătii

Costuri totale acestora

Observatii

NATO SI DE PARTENERIAT

 

 

 

 

 

 

ÎN CADRUL POLITICII DE SECURITATE SI APĂRARE COMUNĂ/UE

 

 

 

 

 

 

ÎN CADRUL INITIATIVELOR REGIONALE

 

 

 

 

 

 

ÎN SPIRITUL PARTENERIATULUI PENTRU PACE/PP

 

 

 

 

 

 

ÎN CADRUL INITIATIVEI DE PROLIFERARE A SECURITĂTII

 

 

 

 

 

 

BILATERALE

 

 

 

 

 

 

ÎN CADRUL COALITIILOR INTERNATIONALE

 

 

 

 

 

 


RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.168/2011 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii din judetele Arges, Prahova, Satu Mare si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 7 decembrie 2011, se face următoarea rectificare:

- la anexa nr. 2/3, la indicatorul “Număr de beneficiari - nr. de persoane”, în loc de: „150” se va citi: „50”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.